Les noms de Russes blancs (en russe : Белые, ou péjorativement nommés par les bolcheviks Беляки, Belyak) ou de Mouvement blanc (Бѣлое движенiе/Белое движение, Beloye dvizheniye) désignent la partie de la population russe n'ayant pas accepté la révolution russe, ou plus spécifiquement la prise de pouvoir par les bolcheviks, au début du XXe siècle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les noms de Russes blancs (en russe : Белые, ou péjorativement nommés par les bolcheviks Беляки, Belyak) ou de Mouvement blanc (Бѣлое движенiе/Белое движение, Beloye dvizheniye) désignent la partie de la population russe n'ayant pas accepté la révolution russe, ou plus spécifiquement la prise de pouvoir par les bolcheviks, au début du XXe siècle. L'expression englobe ceux ayant lutté contre le nouveau régime lors de la guerre civile russe au sein des armées blanches mais ne désigne cependant pas de manière exclusive les personnalités militaires; au-delà du contexte de la guerre civile, elle désigne l'ensemble des personnes ayant quitté la Russie après la Révolution d'Octobre, voire après la Révolution de Février. Dans la plupart des cas, l'expression Russes blancs se réfère aux opposants monarchistes à la Russie soviétique, partisans du Tsar et de la Russie impériale. Le terme peut également désigner par extension les descendants des premiers émigrés.
 • Biała emigracja (ros. Белоэмигрант, Bjeloemigrant) - ruch emigracyjny rosyjskiej ludności o największym nasileniu między rokiem 1917 a latami dwudziestymi XX wieku. Emigracja miała podłoże polityczne, a bezpośrednią przyczyną była klęska "Białych" w wojnie domowej w Rosji.
 • Бе́лая эмигра́ция (также Русская белая эмиграция, также Эмиграция первой волны, также Русское Зарубежье) — наименование волны эмиграции из России, возникшей вследствие событий почти шестилетней Гражданской войны (1917—1923 гг).Белая эмиграция, которая с 1919 года приняла массовый характер, сформировалась в ходе нескольких этапов. Первый этап связан с эвакуацией Вооружённых сил Юга России под командованием Генерального штаба генерал-лейтенанта А. И. Деникина из Новороссийска в феврале 1920 года. Второй этап — с эвакуацией Русской Армии под командованием генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля из Крыма в ноябре 1920 года, третий — с поражением войск адмирала А. В. Колчака и эвакуацией японской армии из Приморья в 1920-1921-х годах.Общее количество эмигрантов из России на 1 ноября 1920 г. по подсчётам американского Красного Креста составляло 1 194 тыс. человек. По данным Лиги Наций, по состоянию на август 1921 г. было более 1,4 млн беженцев из России. В то же время доктор исторических наук В. М. Кабузан оценивает общее число эмигрировавших из России в 1918—1924 годах величиной не менее 5 млн человек, включая сюда и около 2 млн жителей польских и прибалтийских губерний входивших в состав Российской империи до первой мировой войны и затем вошедших в состав новообразованных суверенных государств и предпочетших гражданство новых государств российскому. В подавляющем большинстве эмигрантами были военные, дворяне, предприниматели, интеллигенция, казаки, духовенство, государственные служащие, а также члены их семей.
 • Emigran Kaum Putih adalah istilah politik yang paling banyak digunakan di Perancis, Amerika Serikat dan Britania Raya untuk mendeskripsikan bangsa Rusia yang beremigrasi dari Rusia pada saat Revolusi Rusia 1917 dan Perang Saudara Rusia. Kaum Putih adalah lawan Kaum Merah yang mendukung Revolusi Oktober.
 • Een witte emigrant (Russisch: Белая эмиграция) was een in het tsaristische rijk geboren Rus die zijn vaderland ontvlucht was in de periode vanaf de Russische Revolutie tot het begin van de Stalin-dictatuur en die in oppositie was met het nieuwe politieke regime in de Sovjet-Unie. De term ‘Witte’ was ontleend aan het zogenaamde Witte leger, dat tijdens de Russische Burgeroorlog (1918-1921) tegen de Bolsjewieken vocht.
 • L'emigració blanca, utilitzada sobretot a França, el Regne Unit i els EUA, és l'emigració de russos que van abandonar el seu país entre el 1917 i el 1922 arran de la revolució del 1917 i de la subsegüent guerra civil; sovint aquests emigrants eren opositors al nou règim rus. Els emigrants i la població dels països receptors solien fer servir una expressió menys connotada políticament: primera onada d'emigrants (Эмигрант первой волны). A la Unió Soviètica, fins al final dels anys vuitanta del segle XX. El terme emigració blanca (Белоэмигрант) es va fer servir de manera despectiva; des d'aleshores també és més habitual parlar de "primera onada d'emigrants".Molts emigrants blancs formaven part del Moviment Blanc o li donaven suport, tot i que sovint es parla d'emigració blanca per referir-se a qualsevol persona que va deixar el país a causa del canvi de règim; per exemple, els menxevics o els socialistes revolucionaris s'oposaven als bolxevics però no formaven part del Moviment Blanc, i encara hi havia altres emigrants que simplement eren apolítics. En qualsevol cas, el terme se'ls va aplicar a ells i als seus descendents, sempre que tot i viure a l'estranger conservessin la identitat russa, cristiana i ortodoxa. El terme emigrants blancs (белоэмигранты, белая эмиграция) es feia servir molt més a la Unió Soviètica, on tenia una connotació molt negativa, que no pas entre els emigrants mateixos, que preferien anomenar-se simplement emigrants russos (русская эмиграция), o bé militars russos emigrats (русская военная эмиграция) si havien format part del Moviment Blanc.La majoria se'n van anar de Rússia entre el 1917 i el 1920 (les estimacions oscil·len entre els nou-cents mil i els dos milions), tot i que alguns van aconseguir marxar als anys vint i trenta o es van haver d'exiliar forçats pel govern rus, com en el cas del filòsof Ivan Ilyin. Entre els emigrants blancs hi havia gent de tots els orígens ètnics i classes socials, des de cosacs, soldats o oficials de l'exèrcit fins a empresaris i latifundistes que havien perdut les seves possessions, intel·lectuals, funcionaris de l'imperi Rus i membres dels governs antibolxevics que s'havien constituït durant la guerra civil.
 • White émigré o rifugiato bianco è un termine politico principalmente usato in Francia, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per indicare un russo emigrato durante la rivoluzione russa e la conseguente guerra civile russa per motivi politici. Un termine meno politicamente scorretto usato dagli stessi emigrati in quei paesi era emigrato della prima onda (Эмигрант первой волны). Nell'URSS il termine emigrato bianco (Белоэмигрант) tra gli anni venti e gli anni ottanta denotava una connotazione negativa. Dagli anni ottanta in poi, anche in Russia si preferisce il termine più politicamente corretto.Molti emigrati aderirono o supportarono il movimento bianco, sebbene il termine fosse genericamente riferito a chiunque avesse lasciato il paese in seguito alla rivoluzione (alcuni di loro, come i Menscevichi e i social rivoluzionari, pur essendo in contrasto con i Bolscevichi non ebbero mai nulla a che spartire con il movimento bianco, erano solo apolitici), così come i discendenti di coloro che lasciarono il paese ma che continuarono a conservare la propria identità culturale e religiosa ortodossa. È importante notare che il termine spregiativo "emigrato bianco" (белоэмигранты, белая эмиграция) era molto più frequentemente usato in Unione Sovietica piuttosto che tra gli stessi emigrati, i quali preferivano chiamarsi "emigrati russi" (русская эмиграция) o "emigrati russi militari" (русская военная эмиграция), quando aderivano al movimento bianco.La maggior parte lasciò la Russia dal 1917 al 1920 (le stime variano tra 900.000 e 2 milioni), sebbene alcuni avessero intenzione di emigrare successivamente durante gli anni trenta o vennero esiliati del Governo dei Soviet (tra gli altri, il filosofo Ivan Ilyin). Essi provenivano da tutte le classi sociali, inclusi ufficiali e soldati, cosacchi, tecnici di diverse professioni, imprenditori e proprietari terrieri privati dei loro beni, così come funzionari del Governo Imperiale Russo e di vari governi anti-bolscevichi del periodo della guerra civile russa. Tra di essi non vi era solo il ceppo etnico russo, ma anche altri.
 • 白系ロシア人(はっけいロシアじん、ロシア語: Белоэмигрант, 英語: White Russian, White Émigré)とは、ロシア革命後、ロシア国外に脱出あるいは亡命した非ソヴィエト系旧ロシア帝国国民(ロシア人)のことである。後述のように、白人系のロシア人やベラルーシ人のことではない。しかしながら、一般に白系ロシア人とされる人々の中には、革命に反対したわけではない人間も少なくない。
 • A white émigré was a Russian subject who emigrated from Russia in the wake of the Russian Revolution and Russian Civil War, and who was in opposition to the contemporary Russian political climate."White émigré" is a political term mostly used in France, the United States, and the UK. A less politically oriented term used in the same countries by the immigrants themselves and by the native population is first-wave émigré (Russian: Эмигрант первой волны, Emigrant pervoy volny). In the Soviet Union, the term White émigré (Белоэмигрант, Byeloemigrant) generally had negative connotations. Since the end of the 1980s, the term "first-wave émigré" has become more common in Russia.Many white émigrés were participants in the White movement or supported it, although the term is often broadly applied to anyone who may have left the country due to the change in regimes (some of them, like Mensheviks and Socialist-Revolutionaries, were opposed to the Bolsheviks but had not supported the White movement; some were just apolitical), as well as to the descendants of those who left and still retain a Russian Orthodox Christian identity while living abroad. The term "white émigrés" (белоэмигранты, белая эмиграция) was much more often used in the Soviet Union, where it had a strong negative connotation, than by the émigrés themselves, who preferred to call themselves simply "Russian émigrés" (русская эмиграция) or "Russian military émigrés" (русская военная эмиграция) if they participated in the White movement.Most white émigrés left Russia from 1917 to 1920 (estimates vary between 900,000 and 2 million), although some managed to leave during the twenties and thirties or were exiled by the Soviet Government (such as, for example, philosopher Ivan Ilyin). They spanned all classes and included military soldiers and officers, Cossacks, intellectuals of various professions, dispossessed businessmen and landowners, as well as officials of the Russian Imperial Government and various anti-Bolshevik governments of the Russian Civil War period. They were not only ethnic Russians but belonged to other ethnic groups as well.
 • 백계 러시아인은 미국, 캐나다 등 러시아 밖에 거주하는 반소비에트파 러시아인을 칭하는 말이다. 이들은 1918년에 러시아 제국에서 혁명이 발생하자, 미국으로 이주한 후손이며 반공주의를 내세우고 있다. 알래스카 주에도 이들이 거주한다.이 중에서, 가장 유명한 인물로 러시아의 수상이였던 알렉산드르 케렌스키, 일본 프로 야구를 발전하였던 빅토르 스타루힌이 있다.
 • La expresión emigración blanca, utilizada sobre todo en Francia, el Reino Unido y los EE. UU., se refiere a los emigrantes rusos que abandonaron su país entre 1917 y 1922 a raíz de la revolución de 1917 y de la subsiguiente guerra civil; a menudo estos emigrantes eran opositores del nuevo régimen ruso. Los emigrantes y la población de los países receptores solían utilizar una expresión menos connotada políticamente: primera oleada de emigrantes (Эмигрант первой волны). En la Unión Soviética, hasta el final de los años ochenta del siglo XX el término emigración blanca (Белоэмигрант) se utilizaba a veces en una forma despectiva; desde entonces es más habitual hablar de primera oleada de emigrantes.Muchos emigrantes blancos formaban parte del Movimento Blanco o le daban apoyo, aunque a menudo se habla de emigración blanca para referirse a cualquier persona que dejó el país a causa del cambio de régimen; por ejemplo, los mencheviques o los socialistas revolucionarios se oponían a los bolcheviques pero no formaban parte del Movimiento Blanco, adicionalmente otros emigrantes eran apolíticos. En cualquier caso, el término se les aplicó a ellos y a sus descendientes, siempre que a aunque viviendo en el extranjero conservaran la identidad rusa cristiana y ortodoxa. Era más común el uso del término emigrantes blancos (белоэмигранты, белая эмиграция) en la Unión Soviética, dónde tenía una connotación muy negativa, que entre los mismos emigrantes que preferían referirse a sí mismos simplemente como emigrantes rusos (русская эмиграция), o bien militares rusos emigrados (русская военная эмиграция) si habían formado parte del Movimiento Blanco. La mayoría se fueron de Rusia entre 1917 y 1920 (las estimaciones oscilan entre los novecientos mil y los dos millones de personas), aunque algunos consiguieron marcharse en los años veinte y treinta o se tuvieron que exiliar forzados por el gobierno ruso, como en el caso del filósofo Ivan Ilyin. Entre los emigrantes blancos había gente de todos los orígenes étnicos y clases sociales, desde cosacos, soldados u oficiales del ejército hasta empresarios y latifundistas que habían perdido sus poseciones, intelectuales, funcionarios del imperio Ruso y miembros de los gobiernos antibolcheviques que se habían constituido durante la guerra civil.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2492393 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9068 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 92 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109352765 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les noms de Russes blancs (en russe : Белые, ou péjorativement nommés par les bolcheviks Беляки, Belyak) ou de Mouvement blanc (Бѣлое движенiе/Белое движение, Beloye dvizheniye) désignent la partie de la population russe n'ayant pas accepté la révolution russe, ou plus spécifiquement la prise de pouvoir par les bolcheviks, au début du XXe siècle.
 • Biała emigracja (ros. Белоэмигрант, Bjeloemigrant) - ruch emigracyjny rosyjskiej ludności o największym nasileniu między rokiem 1917 a latami dwudziestymi XX wieku. Emigracja miała podłoże polityczne, a bezpośrednią przyczyną była klęska "Białych" w wojnie domowej w Rosji.
 • Emigran Kaum Putih adalah istilah politik yang paling banyak digunakan di Perancis, Amerika Serikat dan Britania Raya untuk mendeskripsikan bangsa Rusia yang beremigrasi dari Rusia pada saat Revolusi Rusia 1917 dan Perang Saudara Rusia. Kaum Putih adalah lawan Kaum Merah yang mendukung Revolusi Oktober.
 • Een witte emigrant (Russisch: Белая эмиграция) was een in het tsaristische rijk geboren Rus die zijn vaderland ontvlucht was in de periode vanaf de Russische Revolutie tot het begin van de Stalin-dictatuur en die in oppositie was met het nieuwe politieke regime in de Sovjet-Unie. De term ‘Witte’ was ontleend aan het zogenaamde Witte leger, dat tijdens de Russische Burgeroorlog (1918-1921) tegen de Bolsjewieken vocht.
 • 白系ロシア人(はっけいロシアじん、ロシア語: Белоэмигрант, 英語: White Russian, White Émigré)とは、ロシア革命後、ロシア国外に脱出あるいは亡命した非ソヴィエト系旧ロシア帝国国民(ロシア人)のことである。後述のように、白人系のロシア人やベラルーシ人のことではない。しかしながら、一般に白系ロシア人とされる人々の中には、革命に反対したわけではない人間も少なくない。
 • 백계 러시아인은 미국, 캐나다 등 러시아 밖에 거주하는 반소비에트파 러시아인을 칭하는 말이다. 이들은 1918년에 러시아 제국에서 혁명이 발생하자, 미국으로 이주한 후손이며 반공주의를 내세우고 있다. 알래스카 주에도 이들이 거주한다.이 중에서, 가장 유명한 인물로 러시아의 수상이였던 알렉산드르 케렌스키, 일본 프로 야구를 발전하였던 빅토르 스타루힌이 있다.
 • L'emigració blanca, utilitzada sobretot a França, el Regne Unit i els EUA, és l'emigració de russos que van abandonar el seu país entre el 1917 i el 1922 arran de la revolució del 1917 i de la subsegüent guerra civil; sovint aquests emigrants eren opositors al nou règim rus. Els emigrants i la població dels països receptors solien fer servir una expressió menys connotada políticament: primera onada d'emigrants (Эмигрант первой волны).
 • A white émigré was a Russian subject who emigrated from Russia in the wake of the Russian Revolution and Russian Civil War, and who was in opposition to the contemporary Russian political climate."White émigré" is a political term mostly used in France, the United States, and the UK. A less politically oriented term used in the same countries by the immigrants themselves and by the native population is first-wave émigré (Russian: Эмигрант первой волны, Emigrant pervoy volny).
 • La expresión emigración blanca, utilizada sobre todo en Francia, el Reino Unido y los EE. UU., se refiere a los emigrantes rusos que abandonaron su país entre 1917 y 1922 a raíz de la revolución de 1917 y de la subsiguiente guerra civil; a menudo estos emigrantes eran opositores del nuevo régimen ruso. Los emigrantes y la población de los países receptores solían utilizar una expresión menos connotada políticamente: primera oleada de emigrantes (Эмигрант первой волны).
 • Бе́лая эмигра́ция (также Русская белая эмиграция, также Эмиграция первой волны, также Русское Зарубежье) — наименование волны эмиграции из России, возникшей вследствие событий почти шестилетней Гражданской войны (1917—1923 гг).Белая эмиграция, которая с 1919 года приняла массовый характер, сформировалась в ходе нескольких этапов. Первый этап связан с эвакуацией Вооружённых сил Юга России под командованием Генерального штаба генерал-лейтенанта А. И. Деникина из Новороссийска в феврале 1920 года.
 • White émigré o rifugiato bianco è un termine politico principalmente usato in Francia, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per indicare un russo emigrato durante la rivoluzione russa e la conseguente guerra civile russa per motivi politici. Un termine meno politicamente scorretto usato dagli stessi emigrati in quei paesi era emigrato della prima onda (Эмигрант первой волны).
rdfs:label
 • Russes blancs
 • Biała emigracja
 • Emigració blanca
 • Emigración blanca
 • Emigran Kaum Putih
 • Rifugiato bianco
 • White émigré
 • Witte emigrant
 • Белая эмиграция
 • 白系ロシア人
 • 백계 러시아인
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of