Les roches sédimentaires proviennent de l'accumulation de sédiments qui se déposent en couches, appelées strates.Ce sont des roches exogènes, c'est-à-dire qui se forment à la surface de l'écorce terrestre. Les roches sédimentaires affleurent sur 75 % de la surface des continents, mais en considérant l'ensemble de la croûte terrestre (depuis la surface jusqu'à 35 km de profondeur sous un relief plat), elles ne constituent plus que 5 % de son volume total.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les roches sédimentaires proviennent de l'accumulation de sédiments qui se déposent en couches, appelées strates.Ce sont des roches exogènes, c'est-à-dire qui se forment à la surface de l'écorce terrestre. Les roches sédimentaires affleurent sur 75 % de la surface des continents, mais en considérant l'ensemble de la croûte terrestre (depuis la surface jusqu'à 35 km de profondeur sous un relief plat), elles ne constituent plus que 5 % de son volume total.
 • Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulación de sedimentos que son partículas de diversos tamaños que son transportados por el hielo, agua o el aire y sometidos a procesos físicos y químicos (diagénesis), dan lugar a materiales más o menos consolidados. Pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de barrancos, valles, lagos, mares, y en las desembocaduras de los ríos. Se hallan dispuestas formando capas o estratos.Existen procesos geológicos externos que actúan sobre las rocas preexistentes y las meteorizan, transportan y depositan en diferentes lugares dependiendo del agente que transporte (agua, viento, hielo). De igual manera, distintos organismos animales o vegetales pueden contribuir a la formación de rocas sedimentarias (fósiles). Las rocas sedimentarias pueden existir hasta una profundidad de diez kilómetros en la corteza terrestre. Estas rocas pueden presentarse sueltas o consolidadas, es decir, que han sido unidas a otras por procesos posteriores a la sedimentación, conocidos como diagénesis.Las rocas sedimentarias cubren más del 75 % de la superficie terrestre, formando una cobertura sedimentaria sobre un zócalo formado por rocas ígneas y, en menor medida, metamórficas. Sin embargo su volumen total es pequeño cuando se comparan sobre todo con las rocas ígneas, que no sólo forman la mayor parte de la corteza, sino la totalidad del manto.
 • Üledékes kőzetnek a természetes módon geoszinklinálisban (üledékgyűjtő medencében) lerakódó üledékből képződő üledékeket nevezzük. Az átlagosan 36 km vastagnak tekintett földkéreg anyagának mindössze 5%-a üledékes kőzet. Ennek mélység szerint megoszlása szélsőségesen egyenlőtlen: üledékes kőzetek (illetve még diagenizálatlan, laza üledékek) borítják a szárazföldek felszínének 75%-át.
 • 堆積岩(たいせきがん、英: sedimentary rock)は、既存の岩石が風化・侵食されてできた礫・砂・泥、また火山灰や生物遺骸などの粒子(堆積物)が、海底・湖底などの水底または地表に堆積し、続成作用を受けてできた岩石。かつては、火成岩に対し、水成岩(すいせいがん、英: aqueous rock)とよばれていたこともある。地球の陸の多くを覆い、地層をなすのが普通である。
 • Седиментните скали са един от трите вида в литосферата. Другите два са магмени и метаморфни. Образувани са чрез утаяване, преобразуване и втвърдяване във водна или сухоземна среда. Натрупването на утайки е свързано с няколко процеса — физично и химично изветряване на образувани по-рано магмени, метаморфни и седиментни скали и пренос и отлагане на разрушения материал. Отлагането може да се извърши по механичен, биогенен или химичен път. По-късно утайките постепенно се втвърдяват и се превръщат в плътни седиментни скали.В зависимост от произхода на градивните скалообразуващи частици, седиментните скали се делят на няколко вида: Кластични (теригенни) седиментни скали - образувани са от скални частици, получени при разпадането на други скали. Тези частици са с различни размери — от скални късове, през чакъл и пясък, до прахообразна материя. Те се срещат както свободни, неспоени, така и в споено състояние. Споени скали са например конгломератите, пясъчниците, льосът. Неспоени скали са пясъците, чакълите. Пирокластични седиментни скали - мателиалът за тяхното формиране има вулканичен произход и са образувани по седиментен път Органогенните скали са образувани от утаяване на организмови останки. Представители са всички видове варовици. Хемогенните скали са образувани чрез неорганично химично утаяване във водни басейни.↑ 1,0 1,1
 • Les roques sedimentàries són aquelles que es formen a partir de roques ja existents que al ser sotmeses a l'acció dels agents atmosfèrics ( pluja, vent, etc ) i a l'activitat de certs organismes queden alterades (meteorització). Un cop alterades són erosionades per l'acció de l'aigua, el vent o el gel. Els propis agents geològics transporten el sediment, a través de diferents formes de transport: Flotació Arrossegament Saltació Suspensió Dissolució (només en el cas de l'aigua i altres liquids com el precipitat de sulfur i clorur de sodi).Finalment l'agent geològic ja sigui per pèrdua d'energia i deposició gravitatòria del sediment com per precipitació química del sediment dissolt acaba acumulant les partícules transportades, en un procés anomenat sedimentació.Posteriorment, els sediments han de patir la diagènesi en què esdevenen roques. Aquest procés es divideix en: Enterrament. Els sediments són coberts per altres sediments, hi ha llocs a la Terra especialment favorables. Compactació geològica. El pes dels propis sediments suprajacents fa augmentar la pressió donant-se un procés de compactació de les partícules i expulsió de l'aigua que hi pugui romandre. Cimentació. Simultani a la compactació es produeix la precipitació de certs minerals que cimenten la roca, els més habituals són la calcita, l'aragonita, la dolomita, el quars i el guix. Exhumació. La roca un cop formada aflora en superfície, normalment degut a la dinàmica de la tectònica de plaques.L'agent geològic dominant, com es manifesta aquest i el tipus de meteorització predominant ve determinada pel clima, aquest factors més el lloc de la terra on es produeix donaran un tipus de roques característiques que reflecteixen les condicions climàtiques, geogràfiques i inclús biològiques de l'ambient on es van formar. En general es parla de 3 tipus d'ambients sedimentaris: Ambient continental (Fluvial, lacustre, glacial d'alta muntanya...) Ambient de transició (Costaner, mareal, deltaic...) Ambient marí (Plataforma, abissal, d'escull...)
 • Sedimentary rocks are types of rock that are formed by the deposition of material at the Earth's surface and within bodies of water. Sedimentation is the collective name for processes that cause mineral and/or organic particles (detritus) to settle and accumulate or minerals to precipitate from a solution. Particles that form a sedimentary rock by accumulating are called sediment. Before being deposited, sediment was formed by weathering and erosion in a source area, and then transported to the place of deposition by water, wind, ice, mass movement or glaciers which are called agents of denudation.The sedimentary rock cover of the continents of the Earth's crust is extensive, but the total contribution of sedimentary rocks is estimated to be only 8% of the total volume of the crust. Sedimentary rocks are only a thin veneer over a crust consisting mainly of igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rocks are deposited in layers as strata, forming a structure called bedding. The study of sedimentary rocks and rock strata provides information about the subsurface that is useful for civil engineering, for example in the construction of roads, houses, tunnels, canals or other constructions. Sedimentary rocks are also important sources of natural resources like coal, fossil fuels, drinking water or ores.The study of the sequence of sedimentary rock strata is the main source for scientific knowledge about the Earth's history, including palaeogeography, paleoclimatology and the history of life. The scientific discipline that studies the properties and origin of sedimentary rocks is called sedimentology. Sedimentology is both part of geology and physical geography and overlaps partly with other disciplines in the Earth sciences, such as pedology, geomorphology, geochemistry or structural geology.
 • Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego. Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia.Ze względu na sposób powstania wyróżnia się: skały okruchowe (klastyczne) – powstałe w wyniku nagromadzenia materiału pochodzącego z rozkruszenia starszych skał, jego przetransportowania i osadzenia przez wodę, wiatr lub lód: skały bardzo drobnookruchowe (pelity): ił, iłowiec, łupek ilasty; skały drobnookruchowe (aleuryty): muł, mułowiec, łupki osadowe; skały średniookruchowe (psamity): piasek, piaskowiec, arkoza, szarogłaz; skały grubookruchowe (psefity): gruz, żwir, brekcja, zlepieniec; skały piroklastyczne - powstałe z materiałów wyrzuconych w powietrze w czasie erupcji wulkanicznej, np. tuf wulkaniczny, tufit; skały rezydualne (alitowe, regolit) - zwietrzelina powstała "in situ" (na miejscu) w wyniku wietrzenia skał (przede wszystkim węglanowych): terra rossa, lateryt, boksyt. skały chemogeniczne (pochodzenia chemicznego) - powstałe w wyniku rozpuszczenia składników skał starszych i ponownego wytrącenia osadu wskutek parowania lub reakcji chemicznych z udziałem (albo bez) organizmów żywych: węglanowe – wapienie, dolomit, margiel - skała mieszana; skały krzemionkowe – gejzeryt, kwarcyt, krzemień, rogowiec, martwica krzemionkowa, opoka; skały żelaziste – żelaziak, ruda darniowa; skały gipsowe i skały solne – gips, anhydryt, sól kamienna, sole potasowe; skały fosforanowe – fosforyt, guano; skały manganowe, siarkowe (siarka rodzima), skały strontowe, skały barytowe, skały fluorytowe; skały organogeniczne
 • Осадочные горные породы (ОГП) — горные породы, существующие в термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной коры, и образующиеся в результате переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород, химического и механического выпадения осадка из воды, жизнедеятельности организмов или всех трёх процессов одновременно. Определение не совсем точное и строгое. Так, например, в «осадочные горные породы» не входит большая группа горных пород, образованная действием на сульфидные горные породы (называемые «рудами») специфической формы выветривания — окисление, и слагающих так называемые зоны окисления. С другой стороны петрография осадочных пород занимается изучением железистых кварцитов (джеспилитов), образованных в процессе высоко температурного метаморфизма, или различных туфов, являющихся прерогативой специального раздела геологии Вулканологии. Наконец, петрография осадочных пород изучает так называемые «аллиты» (бокситы), являющиеся продуктами метасоматоза, протекающего при низких Р-Т- параметрах. Кроме того оно не соответствует понятию «определение», существующему в теории познания (гносеологии).Более трёх четвертей площади материков покрыто ОГП, поэтому с ними наиболее часто приходится иметь дело при геологических работах. Кроме того, с ОГП генетически или пространственно связана подавляющая часть месторождений полезных ископаемых.В ОГП хорошо сохранились остатки вымерших организмов, по которым можно проследить историю развития различных уголков Земли.Исходным материалом при формировании ОГП являются минеральные вещества, образовавшиеся за счёт разрушения существовавших ранее минералов и горных пород магматического, метаморфического или осадочного происхождения и перенесённые в виде твёрдых частиц или растворенного вещества.Изучением осадочных горных пород занимается наука Литология.По своему содержанию и методам исследования «Литология» очень близка к такому разделу об осадочных образованиях, как «Седиментология». Неточность определения «Литологии» приводит к путанице во взаимоотношениях её с «Седиментологией». Многие считают «Литологию» частью «Седиментологии». Так по Vatan (1955) «Область седиментологии значительно более обширна, чем область петрографии осадочных пород.».Другие исследователи, например,, процессы седиментологии относят к стадиям литогенеза, то есть рассматривают «Седиментологию» как часть «Литологии».Имеется также третье направление, например П. П. Тимофеев, О. В. Япаскурт и др.Реальные взаимоотношения устанавливаются с позиции дилеммы прямая задача — обратная задача.Прямая задача- определение особенностей формирования осадков, из которых образуются в дальнейшем осадочные горные породы, в различных физико- механических и физико- химических условиях. Большой вклад в решение этой проблемы внёс Н. М. Страхов (1900—1976),.Обратная задача- на основе анализа наблюдаемых свойств осадочных пород — восстановление условий их образования. Существенный вклад в решение этой проблемы внёс Л.В.Пустовалов, а также практически все геологи и, в частности, литологи, которые занимаются изучением осадочных пород.Опираясь на это разделение типов задач, можно утверждать, что «Седиментология» — это форма решения прямой задачи, тогда как «Литология» — обратной задачи. Несмотря на их близость, это — задачи, решения которых направлены в противоположные стороны. Учитывая вышесказанное, можно говорить, что конечной целью «Литологии» является определение палеогеографических условий формирования осадочных пород.
 • Sedimentair gesteente of afzettingsgesteente is gesteente dat ontstaat door lithificatie (gesteentevorming) van afgezet sediment of organisch materiaal. Het afzetten van sediment (sedimentatie) is een verzamelnaam voor processen waarbij deeltjes bezinken of mineralen neerslaan uit water of een andere oplossing. Sediment is afkomstig van elders, waar het door verwering en erosie losgemaakt werd, om daarna door water, wind, massabeweging of ijs naar de plek van sedimentatie te zijn getransporteerd.Sedimentaire gesteenten vormen zich op of vlak onder het aardoppervlak. Hoewel ze maar een zeer klein deel van het volume van de Aarde uitmaken, bedekken ze het grootste gedeelte van het aardoppervlak. Sedimentaire gesteenten bestaan gewoonlijk uit lagen, die over elkaar werden afgezet. Het bestuderen van het verloop van deze lagen kan belangrijke informatie opleveren over de eigenschappen van de ondergrond, die bij de constructie van bijvoorbeeld wegen, kanalen, tunnels of huizen van belang kan zijn. Sedimentaire gesteenten zijn bovendien voor de industrie van belang als vindplek van grondstoffen als steenkool, olie, gas, drinkwater en ertsen.De bestudering van de opeenvolging van sedimentaire gesteentelagen heeft daarnaast belangrijke kennis over paleogeografie en de ontwikkeling van het klimaat en leven in het verleden opgeleverd.De discipline die de eigenschappen en ontstaanswijze van sediment en sedimentair gesteente bestudeert is de sedimentologie. Sedimentologie kan zowel tot de geologie als tot de fysische geografie worden gerekend en heeft raakvlakken met andere aardwetenschappen zoals bodemkunde, geomorfologie, geochemie of structurele geologie.
 • Sedimentární hornina či usazená hornina je hornina, která vznikla přemístěním, usazením a následným zpevněním zvětralých úlomků (tzv. fyzikální proces), či vysrážením z roztoků (tzv. chemický proces) anebo usazením vlivem biologického činitele (biologický proces). Tyto tři procesy v přírodě působí normálně současně a výsledný charakter horniny je určen dominantním procesem, který se na vzniku podílel. Tyto horniny vznikají exogenními procesy na zemském povrchu nebo nehluboko pod ním, a to za běžných, relativně nízkých teplot. Základními procesy vzniku sedimentárních hornin jsou zvětrávání, transport materiálů, sedimentace (usazování) a diageneze, která mimo jiné zahrnuje zpevňování sedimentu.Usazené horniny se vyskytují na zemském povrchu, kde je jejich procentuální zastoupení dominantní vůči jiným typům hornin (vyvřelých hornin a metamorfovaných hornin). Sedimenty se oproti předchozím ale vyskytují jenom ve svrchní vrstvě. Celkový procentuální objem v celém zemském tělese se pohybuje okolo 5 %, ale na povrchu dosahují hodnoty až 75 % a na mořském a oceánském dně téměř 100 %.Někdy se jako speciální skupina odlišují horniny reziduální, které vznikají zvětrávacími pochody ze starších magmatických, metamorfovaných nebo sedimentárních hornin. Reziduální horniny neprodělaly transport materiálu a zůstávají přímo na místě původní horniny. Mezi ně patří například běžná eluvia, kaolinizované horniny, bentonity, laterity apod.Dělí se na dvě základní skupiny na horniny klastické neklastickéPři podrobnějším dělení klastických sedimentů je hlavním kriteriem velikost klastů.V každé skupině rozlišujeme horniny nezpevněné a zpevněné.Dělení neklastických sedimentárních hornin vychází v prvé řadě z jejich látkového složení. Karbonátové horniny (vápence, dolomity) Silicity (převaha vysráženého SiO2) (bohaté hydroxidy hliníku) Aerolity (převaha minerálů železa) Manganolity Fosfority Evapority (solné sedimenty) Kaustobiolity (uhelné a živičné sedimenty)
 • Üç ana kayaç türünden (tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar, metomorfik kayaçlar ya da Başkalaşım kayaçları) biri olan tortul kayaçlar, yeryüzünde çok görülen kayaçlardır ve Dünya'nın yüzeyinin yaklaşık yüzde 75'ini yerkabuğunun ise yaklaşık yüzde 8'ini kaplarlar. Bunlar genellikle tabakalı olarak bulunurlar ve içerlerinde organizma kalıntıları (fosil) bulundururlar. Sarkıt ve dikitler bu kayaçların oluşturduğu jeolojik yapılara örnek olabilirler. Tortul kayaçların büyük bir kısmı dış etmenler tarafından yeryüzünün aşındırılmasıyla meydana gelen çeşitli büyüklükteki unsurların taşınarak çukur sahalara (göl, deniz ve okyanus tabanları gibi) biriktirilmesi sonucu oluşmuşlardır. Bu olaya genel anlamda tortullaşma denir. Biriken unsurlar önceleri boşluklu gevşek bir yapıya sahiptirler. Fakat zamanla sıkışıp sertleşirler. Bir birikme sahasında, sonradan biriken unsurlar öncekiler üzerinde birikerek ağırlıkları vasıtasıyla basınç yaparlar. Bu basınç sonucu unsurlar, aralarındaki boşlukların küçülmesi ve büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla sıkışır ve sertleşirler. Tortul depoların veya kayaçların oluştukları ortamlar yerden yere farklılık gösterirler.Tortul kayaçlar dört değişik şekilde oluşabilirler: erozyona uğramış diğer kayaçların çökelmeleriyle (bunlara kırıntılı (klastik) tortul kayaçlar da denir), tortuların birikmesi ve sağlamlaşması ile, biyolojik aktivitelerin sonucu oluşan tortulların depolanması ile ve eriyiklerden çökelmesi sonucu ile.Tortul kayaçların oluşmasında dört önemli süreç vardır. Bunlar erozyon, taşınma, birikme ve sıkışmadır.
 • 퇴적암(堆積岩, 문화어: 쌓인바위)은 퇴적물들이 속성작용을 받아 고화한 암석을 말한다. 퇴적물에는 다른 곳에서 이동되어 온 광물이나 생물에 의하여 만들어진 물질들이 포함된다. 퇴적 과정은 지표면 상에서 위치에너지가 극소가 되는 지역에서 일어난다. 퇴적암은 지구 표면의 75~80%를 덮고 있다. 지표에서 발견되는 퇴적암은 크게 퇴적 과정에 따라 쇄설성 퇴적암, 생물학적 퇴적암, 화학적 퇴적암으로 나눌 수 있으나 실제로는 퇴적되는 물질에 따라서 규산염질 퇴적암 또는 탄산염질 퇴적암으로 나누어 연구한다.
 • Le rocce sedimentarie sono un tipo di rocce formate dall'accumulo di sedimenti di varia origine, derivanti in gran parte dalla degradazione e dall'erosione di rocce preesistenti, che si sono depositati sulla superficie terrestre.Tale terminologia deriva dal latino sedere, depositarsi. La disciplina di studio e ricerca è la sedimentologia, e i suoi studiosi sono detti sedimentologi.
 • Sedimente und Sedimentgesteine, auch Ablagerungsgesteine oder Schichtgesteine, entstehen durch Sedimentation, also die Ablagerung von Material an Land und im Meer (terrestrische und marine Sedimente). Davon unterschieden werden die Eruptivgesteine, die sich zwar auch an der Erdoberfläche bilden, aber aus der raschen Abkühlung einer Gesteinsschmelze hervorgehen.Sedimente und Sedimentgesteine unterteilt man in die Hauptgruppen Klastische Sedimente (Klastika, Trümmergesteine), Chemische Sedimente, Biogene Sedimente (Organogene Sedimente) und Residualgesteine: klastische Sedimente entstehen nach der Erosion und dem anschließenden Transport eines schon existierenden Gesteins, biogene Sedimente entstehen aus der organischen oder anorganischen Substanz von Organismen und ihrer Skelette, chemische Sedimente entstehen durch die direkte Ausfällung in Lösung befindlicher Stoffe. Rückstandsgesteine (Residualgesteine) bleiben als Rückstand nach der Zersetzung eines Gesteins zurückDer Vorgang der Sedimentation findet auf dem Land (terrestrisch), in Fließgewässern (fluviatil) oder in Seen (limnisch) und Meeren (marin) statt.Zur Unterscheidung werden unverfestigte Sedimente Lockersediment oder auch Lockergestein genannt, während verfestigte Sedimente Sedimentgesteine genannt werden.
 • Rochas sedimentares são compostas por sedimentos carregados com água e pelo vento, acumulados em áreas deprimidas. Correspondem a 80% da área dos continentes e é nelas que foi encontrada a maior parte do material fóssil.As rochas sedimentares são um dos três principais grupos de rochas (os outros dois são as rochas ígneas e as metamórficas) e formam-se por três processos principais: pela deposição (sedimentação) das partículas originadas pela erosão de outras rochas - rochas sedimentares clásticas ou detríticas; pela precipitação de substâncias em solução - rochas sedimentares quimiogénicas; e pela deposição dos materiais de origem biológica - rochas sedimentares biogénicas.As rochas sedimentares podem ser: Consolidadas - se os detritos apresentam-se ligados por um cimento, como é o caso das brechas; ou Não consolidadas - se os detritos não estão ligados entre si, como no caso das dunas.
 • Arroka sedimentario edo harri sedimentario sedimentuen, materia organikoen edo prezipitazio kimikoaren metatzeaz sortutako harria da. Metatze horren ondoren trinkotzea eta zementazioa gertatzen da diagenesian. Harri sedimentarioak Lurraren gainazalean sortzen dira. Higadurak sedimentuak bata bestearen gainean jartzen ditu eta zementuak elkartzen ditu.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 22393 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5191 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 46 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107275963 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Sedimentary_rocks
prop-fr:commonsTitre
 • les roches sédimentaires
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les roches sédimentaires proviennent de l'accumulation de sédiments qui se déposent en couches, appelées strates.Ce sont des roches exogènes, c'est-à-dire qui se forment à la surface de l'écorce terrestre. Les roches sédimentaires affleurent sur 75 % de la surface des continents, mais en considérant l'ensemble de la croûte terrestre (depuis la surface jusqu'à 35 km de profondeur sous un relief plat), elles ne constituent plus que 5 % de son volume total.
 • Üledékes kőzetnek a természetes módon geoszinklinálisban (üledékgyűjtő medencében) lerakódó üledékből képződő üledékeket nevezzük. Az átlagosan 36 km vastagnak tekintett földkéreg anyagának mindössze 5%-a üledékes kőzet. Ennek mélység szerint megoszlása szélsőségesen egyenlőtlen: üledékes kőzetek (illetve még diagenizálatlan, laza üledékek) borítják a szárazföldek felszínének 75%-át.
 • 堆積岩(たいせきがん、英: sedimentary rock)は、既存の岩石が風化・侵食されてできた礫・砂・泥、また火山灰や生物遺骸などの粒子(堆積物)が、海底・湖底などの水底または地表に堆積し、続成作用を受けてできた岩石。かつては、火成岩に対し、水成岩(すいせいがん、英: aqueous rock)とよばれていたこともある。地球の陸の多くを覆い、地層をなすのが普通である。
 • 퇴적암(堆積岩, 문화어: 쌓인바위)은 퇴적물들이 속성작용을 받아 고화한 암석을 말한다. 퇴적물에는 다른 곳에서 이동되어 온 광물이나 생물에 의하여 만들어진 물질들이 포함된다. 퇴적 과정은 지표면 상에서 위치에너지가 극소가 되는 지역에서 일어난다. 퇴적암은 지구 표면의 75~80%를 덮고 있다. 지표에서 발견되는 퇴적암은 크게 퇴적 과정에 따라 쇄설성 퇴적암, 생물학적 퇴적암, 화학적 퇴적암으로 나눌 수 있으나 실제로는 퇴적되는 물질에 따라서 규산염질 퇴적암 또는 탄산염질 퇴적암으로 나누어 연구한다.
 • Le rocce sedimentarie sono un tipo di rocce formate dall'accumulo di sedimenti di varia origine, derivanti in gran parte dalla degradazione e dall'erosione di rocce preesistenti, che si sono depositati sulla superficie terrestre.Tale terminologia deriva dal latino sedere, depositarsi. La disciplina di studio e ricerca è la sedimentologia, e i suoi studiosi sono detti sedimentologi.
 • Arroka sedimentario edo harri sedimentario sedimentuen, materia organikoen edo prezipitazio kimikoaren metatzeaz sortutako harria da. Metatze horren ondoren trinkotzea eta zementazioa gertatzen da diagenesian. Harri sedimentarioak Lurraren gainazalean sortzen dira. Higadurak sedimentuak bata bestearen gainean jartzen ditu eta zementuak elkartzen ditu.
 • Sedimentair gesteente of afzettingsgesteente is gesteente dat ontstaat door lithificatie (gesteentevorming) van afgezet sediment of organisch materiaal. Het afzetten van sediment (sedimentatie) is een verzamelnaam voor processen waarbij deeltjes bezinken of mineralen neerslaan uit water of een andere oplossing.
 • Седиментните скали са един от трите вида в литосферата. Другите два са магмени и метаморфни. Образувани са чрез утаяване, преобразуване и втвърдяване във водна или сухоземна среда. Натрупването на утайки е свързано с няколко процеса — физично и химично изветряване на образувани по-рано магмени, метаморфни и седиментни скали и пренос и отлагане на разрушения материал. Отлагането може да се извърши по механичен, биогенен или химичен път.
 • Sedimentary rocks are types of rock that are formed by the deposition of material at the Earth's surface and within bodies of water. Sedimentation is the collective name for processes that cause mineral and/or organic particles (detritus) to settle and accumulate or minerals to precipitate from a solution. Particles that form a sedimentary rock by accumulating are called sediment.
 • Les roques sedimentàries són aquelles que es formen a partir de roques ja existents que al ser sotmeses a l'acció dels agents atmosfèrics ( pluja, vent, etc ) i a l'activitat de certs organismes queden alterades (meteorització). Un cop alterades són erosionades per l'acció de l'aigua, el vent o el gel.
 • Осадочные горные породы (ОГП) — горные породы, существующие в термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной коры, и образующиеся в результате переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород, химического и механического выпадения осадка из воды, жизнедеятельности организмов или всех трёх процессов одновременно. Определение не совсем точное и строгое.
 • Üç ana kayaç türünden (tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar, metomorfik kayaçlar ya da Başkalaşım kayaçları) biri olan tortul kayaçlar, yeryüzünde çok görülen kayaçlardır ve Dünya'nın yüzeyinin yaklaşık yüzde 75'ini yerkabuğunun ise yaklaşık yüzde 8'ini kaplarlar. Bunlar genellikle tabakalı olarak bulunurlar ve içerlerinde organizma kalıntıları (fosil) bulundururlar. Sarkıt ve dikitler bu kayaçların oluşturduğu jeolojik yapılara örnek olabilirler.
 • Rochas sedimentares são compostas por sedimentos carregados com água e pelo vento, acumulados em áreas deprimidas.
 • Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulación de sedimentos que son partículas de diversos tamaños que son transportados por el hielo, agua o el aire y sometidos a procesos físicos y químicos (diagénesis), dan lugar a materiales más o menos consolidados. Pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de barrancos, valles, lagos, mares, y en las desembocaduras de los ríos.
 • Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego.
 • Sedimente und Sedimentgesteine, auch Ablagerungsgesteine oder Schichtgesteine, entstehen durch Sedimentation, also die Ablagerung von Material an Land und im Meer (terrestrische und marine Sedimente).
 • Sedimentární hornina či usazená hornina je hornina, která vznikla přemístěním, usazením a následným zpevněním zvětralých úlomků (tzv. fyzikální proces), či vysrážením z roztoků (tzv. chemický proces) anebo usazením vlivem biologického činitele (biologický proces). Tyto tři procesy v přírodě působí normálně současně a výsledný charakter horniny je určen dominantním procesem, který se na vzniku podílel.
 • Batuan endapan atau batuan sedimen adalah salah satu dari tiga kelompok utama batuan (bersama dengan batuan beku dan batuan metamorfosis) yang terbentuk melalui tiga cara utama: pelapukan batuan lain (clastic); pengendapan (deposition) karena aktivitas biogenik; dan pengendapan (precipitation) dari larutan. Jenis batuan umum seperti batu kapur, batu pasir, dan lempung, termasuk dalam batuan endapan.
rdfs:label
 • Roche sédimentaire
 • Arroka sedimentario
 • Batuan sedimen
 • Roca sedimentaria
 • Roca sedimentària
 • Roccia sedimentaria
 • Rocha sedimentar
 • Sedimentair gesteente
 • Sedimentary rock
 • Sedimente und Sedimentgesteine
 • Sedimentární hornina
 • Skały osadowe
 • Tortul kayaçlar
 • Üledékes kőzetek
 • Осадочные горные породы
 • Седиментни скали
 • 堆積岩
 • 퇴적암
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:géologie of
is prop-fr:roches of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of