Une roche métamorphique est un type de roches dont la formation a pour origine la transformation à l'état solide des roches sédimentaires, magmatiques ou encore métamorphiques, en raison des modifications des paramètres physico-chimiques du milieu dans lequel elles évoluent (notamment la pression et la température).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une roche métamorphique est un type de roches dont la formation a pour origine la transformation à l'état solide des roches sédimentaires, magmatiques ou encore métamorphiques, en raison des modifications des paramètres physico-chimiques du milieu dans lequel elles évoluent (notamment la pression et la température). Cette transformation, désignée sous le terme de métamorphisme, se traduit par une modification de la texture, de l'assemblage minéralogique à l'équilibre ou de la composition chimique de la roche. La roche originelle d'une roche métamorphique est appelée le protolithe.En raison de leur diversité et de la complexité pour déterminer leur origine, la classification des roches métamorphiques n'est pas clairement définie et se base sur différents critères qui amènent à plusieurs types de classification.
 • 변성암(變成岩, metamorphic rock)은 이전에 있었던 암석, 즉 모암이 '형태의 변화'를 뜻하는 변성작용을 받아 변화되어 만들어진 암석을 말한다. 모암은 열(섭씨 150도 이상의)과 강한 압력을 받아 물리적 혹은 화학적 변화를 겪게 된다. 모암은 퇴적암일수도 있고 화성암일수도 있으며 혹은 다른 변성암일수도 있다. 변성암은 지각의 많은 부분을 차지하며 조직과 화학적, 광물조합(변성상) 등으로 분류된다. 변성암은 지표 아래 깊은 곳에서 높은 온도와 위에 놓인 층들의 높은 압력을 받아 만들어질 수도 있고, 수평적 압력, 대륙의 충돌과 같은 조구적 과정에 의해 동반된 마찰, 뒤틀림, 압력 등에 의해서 만들어질 수 있다. 관입한 마그마 주변의 암석이 열을 받아서 만들어질 수도 있다.침식과 융기에 의해 지표에 노출된 변성암의 연구는 지각 내부의 깊은 곳의 온도와 압력에 대한 매우 가치있는 정보를 제공한다. 변성암의 예로는 편마암, 슬레이트, 대리암, 편암 등이 있다.
 • Metamorf gesteente is gesteente dat onder invloed van temperatuur, druk of hydrothermale vloeistoffen is gerekristalliseerd of gemetamorfoseerd. Meestal gebeurt dit op grotere diepte in de aardkorst of mantel.Metamorfe gesteenten worden gekenmerkt door metamorfe mineralen, mineralen die onder invloed van druk en temperatuur in het gesteente groeien. Als een gesteente slechts laaggradig metamorf is zullen deze mineralen sporadisch en klein zijn. Hooggradig metamorfe gesteenten bestaan volledig uit metamorfe mineralen.
 • A metamorf kőzetek korábban kialakult kőzetek szilárd fázisú átkristályosodásával, azaz metamorfózisával képződő, speciális szerkezeti és kőzetszöveti bélyegekkel jellemezhető, átalakult kőzetek. Kiindulási anyaguk lehet magmás-, üledékes- vagy korábban már metamorfizált kőzet. Tanulmányozásukkal a metamorf kőzettan tudománya foglalkozik.
 • Batuan metamorf (atau batuan malihan) adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya, protolith, oleh suatu proses yang disebut metamorfisme, yang berarti "perubahan bentuk". Protolith yang dikenai panas (lebih besar dari 150 °Celsius) dan tekanan ekstrem akan mengalami perubahan fisika dan/atau kimia yang besar. Protolith dapat berupa batuan sedimen, batuan beku, atau batuan metamorf lain yang lebih tua. Beberapa contoh batuan metamorf adalah gneis, batu sabak, batu marmer, dan skist.Batuan metamorf menyusun sebagian besar dari kerak Bumi dan digolongkan berdasarkan tekstur dan dari susunan kimia dan mineral (fasies metamorf) Mereka terbentuk jauh dibawah permukaan bumi oleh tegasan yang besar dari batuan diatasnya serta tekanan dan suhu tinggi. Mereka juga terbentuk oleh intrusi batu lebur, disebut magma, ke dalam batuan padat dan terbentuk terutama pada kontak antara magma dan batuan yang bersuhu tinggi.Penelitian batuan metamorf (saat ini tersingkap di permukaan bumi akibat erosi dan pengangkatan) memberikan kita informasi yang sangat berharga mengenai suhu dan tekanan yang terjadi jauh di dalam permukaan bumi.Batuan metamorf dapat dibedakan menjadi berikut ini.a. Batuan Metamorf KontakBatuan yang mengalami metamorfose sebagai akibat dari adanya suhu yang sangat tinggi (sebagai akibat dari aktivitas magma). Adanya suhu yang sangat tinggi menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun warna batuan. Contohnya batu kapur (gamping) menjadi marmer.b. Batuan Metamorf DinamoBatuan yang mengalami metamorfose sebagai akibat dari adanya tekanan yang tinggi (berasal dari tenaga endogen) dalam waktu yang lama. Contohnya batu lumpur (mud stone) menjzdi batu tulis (slate). Batuan ini banyak dijumpai di daerah patahan atau lipatan.c. Batuan Metamorf Kontak PneumatolistisBatuan yang mengalami metamorfose sebagai akibat dari adanya pengaruh gas-gas yang ada pada magma. Contohnya kuarsa dengan gas fluorium berubah menjadi topas.
 • Метаморфните скали са скали, получени при преобразуването на вулканични или седиментни скали под въздействието на висока температура и налягане под повърхността на Земята. Те са с променен състав и строеж и затова се определят като самостоятелен вид. Такива са например гнайсът (при метаморфозата на гранита), мраморът (при тази на варовика) и др. Според строежа си се разделят се на: ивичест (гнайси), слоест (слюдени шисти, филити) и масивен строеж(мрамори, кварцити).
 • Les roques metamòrfiques són aquelles roques que es formen per metamorfisme, en sotmetre qualsevol tipus de roca a altes pressions o temperatures sense que s’arribi a fondre. Això fa variar la mineralogia i l’estructura de la roca inicial i dóna lloc a una nova roca. Exemples d’aquestes roques són les pissarres, les fil·lites, els esquistos i els gneis. En general, les roques d’Andorra estan força metamorfitzades.Distingim dos tipus de metamorfisme: Metamorfisme de contacte anomenat també metamorfisme tèrmic: La roca originària entra en contacte amb una massa de magma i l'alta temperatura del magma és el que transforma la roca. El grau de transformació depèn de la temperatura soferta, de manera que al voltant de la massa de magma es troben capes de roques amb major grau de transformació com més ens acostem a la massa: és el que s'anomena una aurèola metamòrfica. Prop de la massa de magma són freqüents els fenòmens de metasomatisme. Metamorfisme regional: En formar-se una serralada, l'escorça és comprimida i rebregada tant cap amunt com cap avall. Les roques que s'enfonsen, resten sotmesos a la pressió causada per aquesta compressió i pel pes dels materials que tenen al damunt, i a la vegada per la calor causada per la profunditat. Això metamorfosa totes les roques de les arrels de la serralada (produint, per exemple, pissarres, esquists, gneis i marbres).Metamorfisme de contacte:Passa quan les roques que es troben al costat del magma pateixen un metamorfisme sense perdre l'estat solid.Metamorfisme de xoc: Si ha un augment molt fort de temperatura, com una explosió nuclear o cau un meteorit les roques que es formin seran roques metamorfiques de xoc.Metamorfisme de disslocació/cataclassic: Passa a les zones deformades geologicament.Quan durant els processos metamòrfics una roca ha estat sotmesa a esforços de compressió importants en una direcció, la formació de nous cristalls sol tenir lloc en el pla perpendicular a la direcció de l'esforç, produint una roca amb estructura foliar (en làmines), com les pissarres, els esquistos i els gneis.La Serra de Collserola està formada majoritàriament per roques metamòrfiques, i al vessant barceloní es pot seguir l'aurèola metamòrfica causada per la intrusió granítica (vegeu Geologia de Collserola).
 • 変成岩(へんせいがん、英: metamorphic rock)とは、既存の岩石が変成作用を受けた岩石のこと。変成岩の原岩は火成岩、堆積岩など種類は問わず、変成岩がさらに変成作用を受ける場合もある。変成岩は、原岩になった岩石の種類と、受けた変成作用の性質により分類される。変成作用の主な要因は熱と圧力で、変成作用の種類により温度と圧力の条件が異なる。
 • Metamorphes Gestein oder auch Metamorphit ist Gestein, das aus einem Gestein beliebigen Typs infolge einer Erhöhung des Umgebungsdruckes bzw. der Umgebungstemperatur verhältnismäßig tief in der Erdkruste entsteht. Bei dieser Umwandlung wird der feste Zustand beibehalten. Der Umwandlungsprozess wird als Metamorphose bezeichnet.
 • Las rocas metamórficas son las que se forman a partir de otras rocas mediante un proceso llamado metamorfismo. El metamorfismo se da indistintamente en rocas ígneas, rocas sedimentarias u otras rocas metamórficas, cuando éstas quedan sometidas a altas presiones (de alrededor de 1.500 bar), altas temperaturas (entre 150 y 200 °C) o a un fluido activo que provoca cambios en la composición de la roca, aportando nuevas sustancias a ésta. Al precursor de una roca metamórfica se le llama protolito.Las rocas metamórficas se clasifican según sus propiedades físico-químicas. Los factores que definen las rocas metamórficas son dos: los minerales que las forman y las texturas que presentan dichas rocas. Las texturas son de dos tipos, foliadas y no foliada. Textura foliada: Algunas de ellas son la pizarra (al romperse se obtienen láminas), el esquisto (se rompe con facilidad) y el gneis (formado por minerales claros y oscuros). Textura no foliada: Algunas de ellas son el mármol (aspecto cristalino y se forman por metamorfismo de calizas y dolomías), la cuarcita (es blanca pero puede cambiar por las impurezas), la serpentinita (que al transformarse origina el asbesto) y la cancagua.↑
 • Метаморфические горные породы — горные породы, образованные в толще земной коры в результате изменения (метаморфизма) осадочных и магматических горных пород вследствие изменения физико-химических условий. Благодаря движениям земной коры, осадочные горные породы и магматические горные породы подвергаются воздействию высокой температуры, большого давления и различных газовых и водных растворов, при этом они начинают изменяться.
 • Skały metamorficzne (skały przeobrażone) – jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską, powstałe ze skał magmowych bądź osadowych (jak również niekiedy innych metamorficznych) na skutek przeobrażenia (metamorfizmu) pod wpływem wysokich temperatur (np. w pobliżu ognisk magmy) lub wysokiego ciśnienia (np. w wyniku pogrążania skał), oraz związanych z nimi procesów chemicznych. Metamorfizm powoduje zmiany składu mineralnego, czasami też chemicznego skał oraz ich struktury i tekstury.Przeobrażenie skał następuje w różnych warunkach. Powoduje je sąsiedztwo gorącego ogniska magmowego - jest to metamorfizm kontaktowy. Gdy przeobrażenie następuje w wyniku bocznego nacisku fałdujących się warstw skalnych, mamy do czynienia z metamorfizmem dynamicznym. O metamorfizmie regionalnym mówimy wtedy, gdy przeobrażeniu ulegają duże partie skał, które wskutek ruchów skorupy ziemskiej dostają się na większe głębokości, gdzie panują wysokie temperatury i ciśnienie. Skałę (najczęściej magmową lub osadową) z której powstaje skała metamorficzna, nazywamy protolitem. Z danego protolitu mogą w różnych warunkach metamorficznych (tzw. facjach) powstać różne skały metamorficzne. Z drugiej strony z różnych skał wyjściowych mogą powstać takie same skały metamorficzne.
 • Metamorfované (přeměněné) horniny vznikají ze všech druhů hornin v důsledku vysokých teplot, tlaků a chemizmu prostředí, kterým jsou horniny v zemské kůře vystaveny. Stavba hornin se přizpůsobuje novým podmínkám, které jsou odlišné od podmínek, za kterých vznikaly. Výsledný stupeň přeměny závisí na délce působení a velikosti těchto činitelů. Podle příčiny rozeznáváme tyto hlavní způsoby přeměny hornin v kontinentální litosféře: dynamickou (tlakovou) metamorfózu kontaktní (dotykovou) metamorfózu šokovou metamorfózu regionální (oblastní) metamorfózuPro určení stupně metamorfózy se využívá nejčastěji metamorfních izográd a nebo metamorfních facií.
 • Em geologia, chamam-se rochas metamórficas aquelas que são formadas por transformações físicas ou químicas sofridas por outras rochas sem que estas sofram fusão , quando submetidas ao calor e a umidade da terra. As rochas metamórficas são o produto da transformação de qualquer tipo de rocha levada a um ambiente onde às condições físicas (pressão, temperatura) são muito distintas daquelas onde a rocha se formou. Nestes ambientes, os minerais podem se tornar instáveis e reagir formando outros minerais, estáveis nas condições vigentes. Não apenas as rochas sedimentares ou ígneas podem sofrer metamorfismo, as próprias rochas metamórficas também podem, gerando uma nova rocha metamorfizada com diferente composição química ou física da rocha inicial.São formadas por meio da transformação de outras rochas sob pressão.Como os minerais são estáveis em campos definidos de pressão e temperatura, a identificação de minerais das rochas metamórficas permite reconhecer as condições físicas em que ocorreu o metamorfismo. O estudo das rochas metamórficas permite a identificação de grandes eventos geotectónicos ocorridos no passado, fundamentais para o entendimento da atual configuração dos continentes.As cadeias de montanhas (como os Andes, Alpes, Himalaias etc.) são grandes enrugamentos da crosta terrestre, causados pelas colisões de placas tectónicas. As elevadas pressões e temperaturas existentes no interior das cadeias de montanhas são o principal mecanismo formador de rochas metamórficas. O metamorfismo pode ocorrer também ao longo de planos de deslocamentos de grandes blocos de rocha (alta pressão) ou nas imediações de grandes volumes de magmas, devido à dissipação de calor (alta temperatura).
 • Metamorphic rocks arise from the transformation of existing rock types, in a process called metamorphism, which means "change in form". The original rock (protolith) is subjected to heat (temperatures greater than 150 to 200 °C) and pressure (1500 bars), causing profound physical and/or chemical change. The protolith may be sedimentary rock, igneous rock or another older metamorphic rock.Metamorphic rocks make up a large part of the Earth's crust and are classified by texture and by chemical and mineral assemblage (metamorphic facies). They may be formed simply by being deep beneath the Earth's surface, subjected to high temperatures and the great pressure of the rock layers above it. They can form from tectonic processes such as continental collisions, which cause horizontal pressure, friction and distortion. They are also formed when rock is heated up by the intrusion of hot molten rock called magma from the Earth's interior. The study of metamorphic rocks (now exposed at the Earth's surface following erosion and uplift) provides information about the temperatures and pressures that occur at great depths within the Earth's crust.Some examples of metamorphic rocks are gneiss, slate, marble, schist, and quartzite.
 • Başkalaşım kayaçları ya da metamorfik kayaçlar, magmatik ve tortul kayaçların çeşitli etkilerle (örneğin basınç, sıcaklık) değişikliğe uğraması sonucu oluşur. Mermer başkalaşım kayaçlara örnek olarak verilebilir. Gnays, elmas, şist de bu kayaçlara diğer örneklerdir.Bazı yönlerden oluştukları kayaçlara benzerler fakat farklı özellikleri de vardır.
 • Arroka metamorfikoa edo harri metamorfikoa edozein harri mota (aurretik harri metamorfikoak zirenak barne) bere sorrerakoa ez bezalako tenperatura eta presio kondizioetan jarrita sortutako harria da. Presio eta tenperatura horiek beti dira lurraren gainazalean daudenak baino altuagoak, eta nahiko altuak izan behar dute mineral originalak eraldatu eta birkristalizatzeko.Jatorrizko harriak sedimentarioak, igneoak edo metamorfikoak izan daitezke.
 • Le rocce metamorfiche sono delle rocce che hanno subito processi di metamorfosi legati all'esposizione ad alte temperature ed alte pressioni. Questo processo prende il nome di metamorfismo.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 186025 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6965 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 14 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106299194 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2002 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Kurt Bucher
 • Martin Frey
prop-fr:commons
 • Metamorphic rock
prop-fr:id
 • Bucher2002
prop-fr:isbn
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:libellé
 • Bucher & Frey 2002
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:numéroD'édition
 • 7 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 341 (xsd:integer)
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:titre
 • Petrogenesis of Metamorphic Rocks
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Pétrologie/Pétrologie métamorphique
prop-fr:éditeur
 • Springer Science & Business Media
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Une roche métamorphique est un type de roches dont la formation a pour origine la transformation à l'état solide des roches sédimentaires, magmatiques ou encore métamorphiques, en raison des modifications des paramètres physico-chimiques du milieu dans lequel elles évoluent (notamment la pression et la température).
 • 변성암(變成岩, metamorphic rock)은 이전에 있었던 암석, 즉 모암이 '형태의 변화'를 뜻하는 변성작용을 받아 변화되어 만들어진 암석을 말한다. 모암은 열(섭씨 150도 이상의)과 강한 압력을 받아 물리적 혹은 화학적 변화를 겪게 된다. 모암은 퇴적암일수도 있고 화성암일수도 있으며 혹은 다른 변성암일수도 있다. 변성암은 지각의 많은 부분을 차지하며 조직과 화학적, 광물조합(변성상) 등으로 분류된다. 변성암은 지표 아래 깊은 곳에서 높은 온도와 위에 놓인 층들의 높은 압력을 받아 만들어질 수도 있고, 수평적 압력, 대륙의 충돌과 같은 조구적 과정에 의해 동반된 마찰, 뒤틀림, 압력 등에 의해서 만들어질 수 있다. 관입한 마그마 주변의 암석이 열을 받아서 만들어질 수도 있다.침식과 융기에 의해 지표에 노출된 변성암의 연구는 지각 내부의 깊은 곳의 온도와 압력에 대한 매우 가치있는 정보를 제공한다. 변성암의 예로는 편마암, 슬레이트, 대리암, 편암 등이 있다.
 • A metamorf kőzetek korábban kialakult kőzetek szilárd fázisú átkristályosodásával, azaz metamorfózisával képződő, speciális szerkezeti és kőzetszöveti bélyegekkel jellemezhető, átalakult kőzetek. Kiindulási anyaguk lehet magmás-, üledékes- vagy korábban már metamorfizált kőzet. Tanulmányozásukkal a metamorf kőzettan tudománya foglalkozik.
 • Метаморфните скали са скали, получени при преобразуването на вулканични или седиментни скали под въздействието на висока температура и налягане под повърхността на Земята. Те са с променен състав и строеж и затова се определят като самостоятелен вид. Такива са например гнайсът (при метаморфозата на гранита), мраморът (при тази на варовика) и др. Според строежа си се разделят се на: ивичест (гнайси), слоест (слюдени шисти, филити) и масивен строеж(мрамори, кварцити).
 • 変成岩(へんせいがん、英: metamorphic rock)とは、既存の岩石が変成作用を受けた岩石のこと。変成岩の原岩は火成岩、堆積岩など種類は問わず、変成岩がさらに変成作用を受ける場合もある。変成岩は、原岩になった岩石の種類と、受けた変成作用の性質により分類される。変成作用の主な要因は熱と圧力で、変成作用の種類により温度と圧力の条件が異なる。
 • Metamorphes Gestein oder auch Metamorphit ist Gestein, das aus einem Gestein beliebigen Typs infolge einer Erhöhung des Umgebungsdruckes bzw. der Umgebungstemperatur verhältnismäßig tief in der Erdkruste entsteht. Bei dieser Umwandlung wird der feste Zustand beibehalten. Der Umwandlungsprozess wird als Metamorphose bezeichnet.
 • Метаморфические горные породы — горные породы, образованные в толще земной коры в результате изменения (метаморфизма) осадочных и магматических горных пород вследствие изменения физико-химических условий. Благодаря движениям земной коры, осадочные горные породы и магматические горные породы подвергаются воздействию высокой температуры, большого давления и различных газовых и водных растворов, при этом они начинают изменяться.
 • Başkalaşım kayaçları ya da metamorfik kayaçlar, magmatik ve tortul kayaçların çeşitli etkilerle (örneğin basınç, sıcaklık) değişikliğe uğraması sonucu oluşur. Mermer başkalaşım kayaçlara örnek olarak verilebilir. Gnays, elmas, şist de bu kayaçlara diğer örneklerdir.Bazı yönlerden oluştukları kayaçlara benzerler fakat farklı özellikleri de vardır.
 • Arroka metamorfikoa edo harri metamorfikoa edozein harri mota (aurretik harri metamorfikoak zirenak barne) bere sorrerakoa ez bezalako tenperatura eta presio kondizioetan jarrita sortutako harria da. Presio eta tenperatura horiek beti dira lurraren gainazalean daudenak baino altuagoak, eta nahiko altuak izan behar dute mineral originalak eraldatu eta birkristalizatzeko.Jatorrizko harriak sedimentarioak, igneoak edo metamorfikoak izan daitezke.
 • Le rocce metamorfiche sono delle rocce che hanno subito processi di metamorfosi legati all'esposizione ad alte temperature ed alte pressioni. Questo processo prende il nome di metamorfismo.
 • Metamorphic rocks arise from the transformation of existing rock types, in a process called metamorphism, which means "change in form". The original rock (protolith) is subjected to heat (temperatures greater than 150 to 200 °C) and pressure (1500 bars), causing profound physical and/or chemical change.
 • Em geologia, chamam-se rochas metamórficas aquelas que são formadas por transformações físicas ou químicas sofridas por outras rochas sem que estas sofram fusão , quando submetidas ao calor e a umidade da terra. As rochas metamórficas são o produto da transformação de qualquer tipo de rocha levada a um ambiente onde às condições físicas (pressão, temperatura) são muito distintas daquelas onde a rocha se formou.
 • Batuan metamorf (atau batuan malihan) adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya, protolith, oleh suatu proses yang disebut metamorfisme, yang berarti "perubahan bentuk". Protolith yang dikenai panas (lebih besar dari 150 °Celsius) dan tekanan ekstrem akan mengalami perubahan fisika dan/atau kimia yang besar. Protolith dapat berupa batuan sedimen, batuan beku, atau batuan metamorf lain yang lebih tua.
 • Metamorf gesteente is gesteente dat onder invloed van temperatuur, druk of hydrothermale vloeistoffen is gerekristalliseerd of gemetamorfoseerd. Meestal gebeurt dit op grotere diepte in de aardkorst of mantel.Metamorfe gesteenten worden gekenmerkt door metamorfe mineralen, mineralen die onder invloed van druk en temperatuur in het gesteente groeien. Als een gesteente slechts laaggradig metamorf is zullen deze mineralen sporadisch en klein zijn.
 • Skały metamorficzne (skały przeobrażone) – jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską, powstałe ze skał magmowych bądź osadowych (jak również niekiedy innych metamorficznych) na skutek przeobrażenia (metamorfizmu) pod wpływem wysokich temperatur (np. w pobliżu ognisk magmy) lub wysokiego ciśnienia (np. w wyniku pogrążania skał), oraz związanych z nimi procesów chemicznych.
 • Les roques metamòrfiques són aquelles roques que es formen per metamorfisme, en sotmetre qualsevol tipus de roca a altes pressions o temperatures sense que s’arribi a fondre. Això fa variar la mineralogia i l’estructura de la roca inicial i dóna lloc a una nova roca. Exemples d’aquestes roques són les pissarres, les fil·lites, els esquistos i els gneis.
 • Las rocas metamórficas son las que se forman a partir de otras rocas mediante un proceso llamado metamorfismo. El metamorfismo se da indistintamente en rocas ígneas, rocas sedimentarias u otras rocas metamórficas, cuando éstas quedan sometidas a altas presiones (de alrededor de 1.500 bar), altas temperaturas (entre 150 y 200 °C) o a un fluido activo que provoca cambios en la composición de la roca, aportando nuevas sustancias a ésta.
 • Metamorfované (přeměněné) horniny vznikají ze všech druhů hornin v důsledku vysokých teplot, tlaků a chemizmu prostředí, kterým jsou horniny v zemské kůře vystaveny. Stavba hornin se přizpůsobuje novým podmínkám, které jsou odlišné od podmínek, za kterých vznikaly. Výsledný stupeň přeměny závisí na délce působení a velikosti těchto činitelů.
rdfs:label
 • Roche métamorphique
 • Arroka metamorfiko
 • Batuan metamorf
 • Başkalaşım kayaçları
 • Metamorf gesteente
 • Metamorf kőzetek
 • Metamorfovaná hornina
 • Metamorphes Gestein
 • Metamorphic rock
 • Roca metamòrfica
 • Roca metamórfica
 • Roccia metamorfica
 • Rocha metamórfica
 • Skały metamorficzne
 • Метаморфни скали
 • Метаморфические горные породы
 • 変成岩
 • 변성암
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:géologie of
is prop-fr:roches of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of