Il rischio di credito (o rischio di insolvenza) è il rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il debitore non assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi al suo creditore.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Il rischio di credito (o rischio di insolvenza) è il rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il debitore non assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi al suo creditore.
 • Risc creditici o risc de crèdit (en anglès: Credit risk, o Default risk) és el risc que assumeix un inversor davant la possibilitat que el creditor incompleixi les seves obligacions contractuals i no faci el pagament per retornar el crèdit; si es produeix aquest fet, té lloc una Suspensió de pagaments. El concepte risc creditici es relaciona habitualment amb les institucions financeres i els bancs, però afecta també empreses i organismes d'altres sectors.
 • Ryzyko kredytowe – w bankowości: ryzyko związane z niewywiązaniem się kredytobiorcy z wynikającego z zawartej z bankiem umowy obowiązku spłaty kredytu.Ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań zawartych w umowie, narażając kredytodawcę na stratę finansową.Ryzyko kredytowe jest to zagrożenie dla banku polegające na tym, że płatności związane z obsługą kredytu nie zostaną przez klienta uregulowane w terminie przewidzianym w umowie kredytu, w całości lub częściowo. Zwłoka w spłacie może być powodem utraty płynności i oznacza stratę dla banku. O ryzyku kredytowym można mówić w sensie stricto i dotyczy ono udzielanych kredytów, pożyczek, skupowanych wierzytelności, otwartych linii kredytowych oraz gwarancji i poręczeń. Natomiast w znaczeniu sensu largo będzie ono dotyczyło również nabywanych przez bank instrumentów dłużnych wyemitowanych przez inne podmioty, pozagiełdowych instrumentów pochodnych, gdyż są źródłem ryzyka kontrahenta. Pojawienie się nowych rodzajów ryzyka i zmian zachodzących w tym obszarze prowadzi do ciągłych przekształceń w klasyfikacji ryzyka. Ryzyko kredytowe to: ryzyko straty albo wypłacalności – wiąże się z niepewnością co do przyszłej sytuacji finansowej kredytobiorcy i obejmuje niebezpieczeństwo, że wynikająca z umowy kredytowej spłata kredytu nie zostanie uregulowana w całości bądź zostanie uregulowana jedynie częściowo (ryzyko czyste); ryzyko zabezpieczenia – określa niebezpieczeństwo, które wynika z ryzyka samego zabezpieczenia przyjętego w celu ograniczenia tego ryzyka (np uszkodzenia lub zniszczenia nieubezpieczonego przedmiotu zabezpieczenia); ryzyko zmiany stopy procentowej – dotyczy ryzyka, że w okresie spłaty kredytu rozpiętość między rynkową stopą procentową a stopą procentową uwzględnioną dla kredytu zmniejsza się bądź nawet procent rynkowy wzrasta powyżej uzgodnionej stopy procentowej; dotyczy ono kredytów o stałym lub o ograniczonej wysokości oprocentowaniu; ryzyko kursu walutowego – uwzględnia niebezpieczeństwo, że wartość spłaconego kredytu zmniejsza się z powodu zmiany kursu walutowego; dotyczy kredytów dewizowych; ryzyko wartości pieniądza – odnosi się do niebezpieczeństwa, że realna wartość zwróconego kredytu zmniejsza się wskutek inflacji; ryzyko płynności – wiąże się z niebezpieczeństwem spłaty niezgodnej z terminem, tzn. brakiem dopasowania terminów zapadalności i wymagalności aktywów i pasywów.Niezwykle ważna jest umiejętność zarządzania ryzykiem kredytowym, czyli procesem, który obejmuje następujące etapy: identyfikacja ryzyka pomiar ryzyka sterowanie ryzykiem kontrola ryzyka kredytowego następstwa występowania ryzykaKażdy bank stosuje własną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, gdyż stanowi ona przewagę konkurencyjną banku. Oceny ryzyka dokonuje się w różnych bankach w zróżnicowany sposób, więc zasady zarządzania ryzykiem również są objęte tajemnicą bankową podobnie jak projekty nowych produktów czy polityka bezpieczeństwa. Pozyskiwanie i przetwarzanie wszelkich informacji o kliencie jest elementem polityki zarządzania ryzykiem, ponieważ banki dążą do uzupełnienia brakujących danych o kliencie w oparciu o dane już dostępne.
 • Kredietrisico is een investeringsrisico van een verlies dat optreedt als een kredietnemer zijn beloofde betalingen niet na komt of kan komen. Een dergelijke gebeurtenis wordt een default genoemd. Een andere term voor kredietrisico is debiteurenrisico.De investeringsverliezen kunnen de rente, de hoofdsom, een verminderde kasstroom en gestegen incassokosten betreffen. Zij kunnen zich in een aantal omstandigheden voordoen: Een consument doet geen verschuldigde betaling op een hypotheek, creditcard, kredietlijn of andere lening Een bedrijf doet geen verschuldigde betaling op een hypothecaire lening, creditcard, kredietlijn of andere lening Een bedrijf of consument doet geen verschuldige betaling op een factuur Een bedrijf betaalt een werknemer niet zijn verdiende loon Een bedrijf of de overheid, die een obligatie heeft geplaatst doet op de vervaldag geen verschuldigde betaling op de coupon en/of op de hoofdsom. Een insolvente verzekeraar blijft in gebreke op verplichtingen voortvloeiend uit polissen Een insolvente bank zal geen ingelegde fondsen uitkeren Een regering verleent bescherming tegen faillissement aan een insolvente consument of bedrijf
 • 신용 위험(信用危險, 영어: credit risk)이란 거래 대상자에게 대출을 하거나 거래 상대방의 채권을 구매한 후 거래 상대방의 신용도가 하락하거나 부도가 발생함으로써 생길 수 있는 위험을 말한다. 다시 말해 거래 상대방의 경영 상태 악화, 신용도 하락 또는 재무 불이행 등으로 손실이 발생할 위험으로 금융 기관 입장에서는 보유하고 있는 대출 자산이나 유가 증권 등으로부터 예상되는 현금 흐름이 계약대로 회수되지 않을 가능성을 의미한다.특히 금융기관의 위험 관리라는 관점에서 보면 신용위험은 시장 위험(market risk), 유동성 위험, 운영 위험(operational risk), 법률 위험(legal risk), 평판 위험(reputational risk) 등과 더불어 금융 위험(financial risk) 중 하나이다.
 • Kreditrisiko, Adressrisiko oder Adressenausfallrisiko ist ein im Kreditwesen verwendeter Begriff, worunter allgemein die Gefahr verstanden wird, dass ein Kreditnehmer die ihm gewährten Kredite nicht oder nicht vollständig vertragsgemäß zurückzahlen kann oder will. Allgemein ist das Kreditrisiko für Kreditinstitute die bedeutendste Risikoart. Außerhalb des Kreditwesens wird synonym vom Debitorenrisiko gesprochen.
 • Кредитный риск — риск неисполнения дебитором своих обязательств перед поставщиком товаров или провайдером услуг, то есть риск возникновения дефолта дебитора. В рамках данного определения носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и непрямого кредитования (прямой риск) и сделки купли-продажи активов без предоплаты со стороны покупателя.Более широкое представление о кредитном риске определяет его как риск потерь, связанных с ухудшением состояния дебитора, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг. Под ухудшением состояния (рейтинга) понимается как ухудшение финансового состояния дебитора, так и ухудшение деловой репутации, положения среди конкурентов в регионе, отрасли, снижение способности успешно завершить некий конкретный проект и т. д., то есть все факторы, способные повлиять на платёжеспособность дебитора. Потери в данном случае могут быть также как прямые — невозврат кредита, непоставка средств, так и косвенные — снижение стоимости ценных бумаг эмитента (например, векселей), необходимость увеличить объём резервов под кредит и т. д.В основе процедур оценки кредитных рисков лежат следующие понятия: вероятность дефолта — вероятность, с которой дебитор в течение некоторого срока может оказаться в состоянии неплатёжеспособности; кредитный рейтинг — классификация дебиторов организации, контрагентов эмитентов ценных бумаг или операций с точки зрения их кредитной надёжности; кредитная миграция — изменение кредитного рейтинга дебитора, контрагента, эмитента, операции; сумма, подверженная кредитному риску — общий объём обязательств дебитора, контрагента перед организацией, сумма вложений в ценные бумаги эмитента и т. д.; уровень потерь в случае дефолта — доля от суммы, подверженной кредитному риску, которая может быть потеряна в случае дефолта.Собственно оценка кредитного риска может производиться с двух позиций: оценка кредитного риска отдельной операции и портфеля операций.Базовая оценка (без учёта кредитной миграции) кредитного риска отдельной операции может производиться с различным уровнем детализации: оценка суммы, подверженной риску; оценка вероятности дефолта; оценка уровня потерь в случае дефолта; оценка ожидаемых и неожиданных потерь.Двумя основными конечными оценками кредитного риска являются — ожидаемые и неожиданные потери. При классическом подходе к управлению кредитными рисками покрытие ожидаемых потерь производится за счёт формируемых резервов, покрытие неожиданных потерь по кредитным рискам должно производиться за счёт собственных средств (капитала) организации.Управление кредитными рискамиКредитный риск в торговых операциях на условиях отсрочки платежа можно исключить с помощью факторинга. Факторинговая компания выдаёт поручительство за дебиторов в размере 90 % от суммы поставки на срок отсрочки платежа, и в том случае, если дебитор по каким-то причинам не может в срок произвести оплату, факторинговая компания выплачивает финансирование в размере ранее выданного поручительства.Другой инструмент — это страхование кредитного риска в страховой компании. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с возможностью наступления убытков в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств Контрагентом (должником) Страхователя. Страховым случаем по страхованию торговых кредитов является возникновение убытков у Страхователя в результате несостоятельности (банкротства) Контрагента Страхователя; неисполнения обязательств Контрагентом Страхователя вследствие форс-мажорных обстоятельств; длительной просрочки платежа со стороны Контрагента.Сравнение факторинга и страхования как инструментов управления кредитными рисками
 • Кредитен риск е рискът от загуба поради неплащане на задълженията на длъжник на заем или кредитна линия (или друг вид дълг) и коя да е част от него- главница, лихва, купони или всичко.
 • Risiko kredit (bahasa Inggris: Credit risk) adalah merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.
 • Credit risk refers to the risk that a borrower will default on any type of debt by failing to make required payments. The risk is primarily that of the lender and includes lost principal and interest, disruption to cash flows, and increased collection costs. The loss may be complete or partial and can arise in a number of circumstances. For example: A consumer may fail to make a payment due on a mortgage loan, credit card, line of credit, or other loan A company is unable to repay asset-secured fixed or floating charge debt A business or consumer does not pay a trade invoice when due A business does not pay an employee's earned wages when due A business or government bond issuer does not make a payment on a coupon or principal payment when due An insolvent insurance company does not pay a policy obligation An insolvent bank won't return funds to a depositor A government grants bankruptcy protection to an insolvent consumer or businessTo reduce the lender's credit risk, the lender may perform a credit check on the prospective borrower, may require the borrower to take out appropriate insurance, such as mortgage insurance or seek security or guarantees of third parties. In general, the higher the risk, the higher will be the interest rate that the debtor will be asked to pay on the debt.
 • 信用リスク(しんようリスク)とは、債務者が、債権を履行できなくなるリスクのことである。デフォルトリスク(債務不履行の危険性)とも言う。信用リスクは、債務者のリスクが反映されるあらゆる取引に波及するリスクである。信用リスクにさらされている金融商品として、代表的なものとしては、貸出債権や国債、社債、金融債等の債券、株式やクレジットデリバティブを挙げることができる。また、預金についても、預金を預けている金融機関がデフォルトした場合、預金が毀損する可能性があるという意味で、間接的には信用リスクにさらされていると考えることができる。信用リスクを知るための指標としては、信用格付けが有名である。信用格付けは、格付機関が特定の有価証券や債務者の信用リスクが大きいのか小さいのかを判断したものであり、おおよその目安になる。また、法人向けの貸出しを行っている金融機関では、内部(行内)格付を整備していることが多い。信用リスク管理は貸出を業務の柱としている金融機関にとっては、大きな関心事である。金融機関にとっては、貸倒れによる損失をカバーするための利鞘を確保することが求められる。バブル期までは、担保である不動産価値の上昇が見込まれたので、債務者の信用リスクより、むしろ担保不動産のみに着目すれば良かった。しかし、バブル崩壊以後は、担保の不動産価値に不確実性が増えたことから、貸倒れによる損失をコントロールするために債務者の信用リスクを適切に把握することが必要になったのである。このような背景の下、90年代より金融機関は、債務者のデータを整備し、様々な統計技法を用いて、信用リスクを客観的に測定・分析するための態勢の整備に力を注いでいる。信用リスクが高まることは、債券の評価に影響を与える。たとえば、信用リスクが高い会社が債券によって資金調達を行う場合、信用リスクに見合うだけの利鞘(信用スプレッド)を求められ、長期の満期の債券を発行することは困難になる。また、個人でも信用リスクが高いと金融機関から判断された場合、保証人や追加担保を要求される、借入上限額が低く抑えられる等の影響を被ることになる。
 • Kreditní riziko, nebo také úvěrové riziko, je riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky. Nejznámějším a nejvíce používaným bankovním produktem nesoucím kreditní riziko je bankovní úvěr.Toto riziko patří k nejvýznamnějším rizikům a proto mu banka věnuje významný prostor. Bonita klienta je důležitým kritériem, které banka prověřuje. Podle výše čistých příjmů snížené o jiné úvěry, kontokorenty či kreditní karty se určuje výše hypotečního úvěru, který žadatel může získat.Banka získává prostředky na poskytování hypotečních úvěrů tím, že emituje hypoteční zástavní listy. V případě, že klient, dlužník banky nesplácí pravidelné splátky je tím ohrožena i banka. Jakmile se sejde více neplatičů může dojít až k ohrožení mezibankovního trhu, což má za následek negativní dopady v ekonomice.Proto při každé žádosti o bankovní úvěr potřebuje banka toto riziko co nejlépe kvantifikovat a na základě dostupných informací o žadateli rozhodnout, jestli a za jakých podmínek úvěr poskytne. K tomuto v praxi slouží skóringové modely.
 • El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona. El concepto se relaciona habitualmente con las instituciones financieras y los bancos, pero afecta también a empresas y organismos de otros sectores.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 659880 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4622 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 16 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109998917 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Il rischio di credito (o rischio di insolvenza) è il rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il debitore non assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi al suo creditore.
 • Risc creditici o risc de crèdit (en anglès: Credit risk, o Default risk) és el risc que assumeix un inversor davant la possibilitat que el creditor incompleixi les seves obligacions contractuals i no faci el pagament per retornar el crèdit; si es produeix aquest fet, té lloc una Suspensió de pagaments. El concepte risc creditici es relaciona habitualment amb les institucions financeres i els bancs, però afecta també empreses i organismes d'altres sectors.
 • 신용 위험(信用危險, 영어: credit risk)이란 거래 대상자에게 대출을 하거나 거래 상대방의 채권을 구매한 후 거래 상대방의 신용도가 하락하거나 부도가 발생함으로써 생길 수 있는 위험을 말한다. 다시 말해 거래 상대방의 경영 상태 악화, 신용도 하락 또는 재무 불이행 등으로 손실이 발생할 위험으로 금융 기관 입장에서는 보유하고 있는 대출 자산이나 유가 증권 등으로부터 예상되는 현금 흐름이 계약대로 회수되지 않을 가능성을 의미한다.특히 금융기관의 위험 관리라는 관점에서 보면 신용위험은 시장 위험(market risk), 유동성 위험, 운영 위험(operational risk), 법률 위험(legal risk), 평판 위험(reputational risk) 등과 더불어 금융 위험(financial risk) 중 하나이다.
 • Kreditrisiko, Adressrisiko oder Adressenausfallrisiko ist ein im Kreditwesen verwendeter Begriff, worunter allgemein die Gefahr verstanden wird, dass ein Kreditnehmer die ihm gewährten Kredite nicht oder nicht vollständig vertragsgemäß zurückzahlen kann oder will. Allgemein ist das Kreditrisiko für Kreditinstitute die bedeutendste Risikoart. Außerhalb des Kreditwesens wird synonym vom Debitorenrisiko gesprochen.
 • Кредитен риск е рискът от загуба поради неплащане на задълженията на длъжник на заем или кредитна линия (или друг вид дълг) и коя да е част от него- главница, лихва, купони или всичко.
 • Risiko kredit (bahasa Inggris: Credit risk) adalah merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.
 • 信用リスク(しんようリスク)とは、債務者が、債権を履行できなくなるリスクのことである。デフォルトリスク(債務不履行の危険性)とも言う。信用リスクは、債務者のリスクが反映されるあらゆる取引に波及するリスクである。信用リスクにさらされている金融商品として、代表的なものとしては、貸出債権や国債、社債、金融債等の債券、株式やクレジットデリバティブを挙げることができる。また、預金についても、預金を預けている金融機関がデフォルトした場合、預金が毀損する可能性があるという意味で、間接的には信用リスクにさらされていると考えることができる。信用リスクを知るための指標としては、信用格付けが有名である。信用格付けは、格付機関が特定の有価証券や債務者の信用リスクが大きいのか小さいのかを判断したものであり、おおよその目安になる。また、法人向けの貸出しを行っている金融機関では、内部(行内)格付を整備していることが多い。信用リスク管理は貸出を業務の柱としている金融機関にとっては、大きな関心事である。金融機関にとっては、貸倒れによる損失をカバーするための利鞘を確保することが求められる。バブル期までは、担保である不動産価値の上昇が見込まれたので、債務者の信用リスクより、むしろ担保不動産のみに着目すれば良かった。しかし、バブル崩壊以後は、担保の不動産価値に不確実性が増えたことから、貸倒れによる損失をコントロールするために債務者の信用リスクを適切に把握することが必要になったのである。このような背景の下、90年代より金融機関は、債務者のデータを整備し、様々な統計技法を用いて、信用リスクを客観的に測定・分析するための態勢の整備に力を注いでいる。信用リスクが高まることは、債券の評価に影響を与える。たとえば、信用リスクが高い会社が債券によって資金調達を行う場合、信用リスクに見合うだけの利鞘(信用スプレッド)を求められ、長期の満期の債券を発行することは困難になる。また、個人でも信用リスクが高いと金融機関から判断された場合、保証人や追加担保を要求される、借入上限額が低く抑えられる等の影響を被ることになる。
 • El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona. El concepto se relaciona habitualmente con las instituciones financieras y los bancos, pero afecta también a empresas y organismos de otros sectores.
 • Кредитный риск — риск неисполнения дебитором своих обязательств перед поставщиком товаров или провайдером услуг, то есть риск возникновения дефолта дебитора.
 • Credit risk refers to the risk that a borrower will default on any type of debt by failing to make required payments. The risk is primarily that of the lender and includes lost principal and interest, disruption to cash flows, and increased collection costs. The loss may be complete or partial and can arise in a number of circumstances.
 • Kreditní riziko, nebo také úvěrové riziko, je riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky. Nejznámějším a nejvíce používaným bankovním produktem nesoucím kreditní riziko je bankovní úvěr.Toto riziko patří k nejvýznamnějším rizikům a proto mu banka věnuje významný prostor. Bonita klienta je důležitým kritériem, které banka prověřuje.
 • Kredietrisico is een investeringsrisico van een verlies dat optreedt als een kredietnemer zijn beloofde betalingen niet na komt of kan komen. Een dergelijke gebeurtenis wordt een default genoemd. Een andere term voor kredietrisico is debiteurenrisico.De investeringsverliezen kunnen de rente, de hoofdsom, een verminderde kasstroom en gestegen incassokosten betreffen.
 • Ryzyko kredytowe – w bankowości: ryzyko związane z niewywiązaniem się kredytobiorcy z wynikającego z zawartej z bankiem umowy obowiązku spłaty kredytu.Ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań zawartych w umowie, narażając kredytodawcę na stratę finansową.Ryzyko kredytowe jest to zagrożenie dla banku polegające na tym, że płatności związane z obsługą kredytu nie zostaną przez klienta uregulowane w terminie przewidzianym w umowie kredytu, w całości lub częściowo.
rdfs:label
 • Risque de crédit
 • Credit risk
 • Kredietrisico
 • Kreditní riziko
 • Kreditrisiko
 • Riesgo de crédito
 • Risc creditici
 • Rischio di credito
 • Risiko kredit
 • Ryzyko kredytowe
 • Кредитен риск
 • Кредитный риск
 • 信用リスク
 • 신용 위험
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of