La respiration cellulaire est une réaction d'oxydoréduction qui fournit l'énergie nécessaire à une cellule pour fonctionner en produisant de l'ATP, source d'énergie directement utilisable par la cellule. Il y a deux sortes de respiration cellulaire (aérobie et anaérobie); le milieu propice à la respiration aérobie est de l'eau courante, oxygénée, et le milieu pour la respiration anaérobie est de l'eau stagnante, non-oxygénée[réf. souhaitée].

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La respiration cellulaire est une réaction d'oxydoréduction qui fournit l'énergie nécessaire à une cellule pour fonctionner en produisant de l'ATP, source d'énergie directement utilisable par la cellule. Il y a deux sortes de respiration cellulaire (aérobie et anaérobie); le milieu propice à la respiration aérobie est de l'eau courante, oxygénée, et le milieu pour la respiration anaérobie est de l'eau stagnante, non-oxygénée[réf. souhaitée]span /.
 • Клетъчното дишане е набор от метаболитни реакции и процеси протичащи с клетките на организмите, при които биохимичната енергия от хранителните вещества се трансформира в аденозинтрифосфат (ATP) и се освобождават крайни продукти. Реакциите осъществяващи се при дишането са катаболитни и включват редокс реакции (окисление на една молекула и редукция на друга). Клетъчното дишане е ключов метид на клетката за сдобиване с с използваема форма на енергия.Най-използваните хранителни вещества при дишането в растителните и животинските клетки са захари, аминокиселини и мастни киселини, а крайният електронен акцептор е кислородът (O2). Бактериите и археите могат да бъдат и литотрофи, като осъществяват клетъчното дишане използвайки широк набор от неорганични молекули за електронни донори и акцептори, като сяра, метални йони, метан или водород. Организмите използващи кислорода като краен акцептор на електрони при процеса на дишане се означават като аероби, докато тези използващи друг краен акцептор анаероби.Енергията освободена при процеса на клетъчно дишане се използва за синтез на АТФ и се съхранява под тази форма. Така при необходимост АТФ може да се използва за извършването на енергозависими процеси като биосинтеза, движение или активен транспорт през клетъчната мембрана.lectron transport chain—Etc4.svg|thumb| |Електрон-транспортна верига в митохондии, изпомпваща протони и АТФ синтазен комплекс използващ генерирания потенциал за синтез на АТФ.]]Аеробното дишане се нуждае от от кислород за да освобождава енергия (АТФ). Въпреки че въглехидратите, мазнините и протеините могат да бъдат разградени и използвани за енергийни нужди, предпочитаната форма е глюкозата разградена при гликолизата до пируват, които влиза в митохондиите за да бъде окислен напълно в цикъла на Кребс. Продукт на този процес е АТФ (получен при фосфорилиране на субстратно ниво в гликолизата), НАДН и ФАДН2Отрицателното ΔG означава че процеса е екзергоничен и може да протече спонтанно.Редукционният потенциал на НАДН и ФАДН2 се трансформира в АТФ посредством електрон-транспортна верига в която крайният акцептор на електрони е кислород. По-голяма част от АТФ синтезиран в аеробни условия се получава при процеса на окислително фосфорилиране. Това се получава като при преминаването на електроните в електрон-транспорните вериги се прехвърлят пророни към външната страна на вътрешната митохондриална мембрана, като по този начин се генерира протонен градиент. Този градиент се използва от ензимен комплекс (АТФ синтаза) разположен във вътрешната митохондриална мембрана за синтез на АТФ от аденозиндифосфат (АДФ) и фосфатна група РО4-3. Максималния брой молекули АТФ, получени при окислението на една молекула глюкоза при клетъчно дишане е 38 (2 при гликолизата, 2 от цикъла на Кребс и около 34 от електрон-транспортните вериги). Все пак този максимум никога не се достига поради загуби както и необходимостта от енергия при някои етапи от процеса. Реалната печалба за клетката от една молекула глюкоза е 29-30 АТФ.Аеробния метаболизъм е 19 пъри по-ефектисен от анаеробния (при който се печелят 2 mol ATФ на 1 mol глюкоза).
 • La respiració cel·lular és la degradació total, per mitjà de l'oxidació, d'algunes substàncies orgàniques fins a matèria inorgànica per alliberar energia. El combustible pot ser la glucosa, un àcid gras o d'altres molècules orgàniques com aminoàcids o cossos cetònics. En el cas dels éssers humans, i dels animals en general, el carburant s'obté mitjançant la digestió i arriba a les cèl·lules a través del sistema circulatori. En el cas de les plantes, sovint prové de la degradació de la glucosa, sacarosa i midó obtinguts al procés de la fotosíntesi. El comburent habitualment és l'oxigen. En el cas dels éssers humans i en la majoria dels vertebrats, l'oxigen s'extreu de l'aire mitjançant l'acció dels pulmons o de les brànquies i també arriba a les cèl·lules gràcies al transport per la via sanguínia, viatjant fixat en l'hemoglobina que hi ha en els eritròcits (glòbuls vermells). Aquesta reacció produeix dos subproductes: Diòxid de carboni (CO2), que és evacuat per la circulació sanguínia, per on viatja dissolt en el plasma. Aigua (H2O).En les cèl·lules eucariotes la respiració es realitza en els mitocondris i passa en tres etapes: Oxidació de l'àcid pirúvic. Cicle dels àcids tricarboxílics (cicle de Krebs) Cadena respiratòria i fosforilació oxidativa de l'ADP a ATP.La respiració cel·lular és una part del metabolisme, concretament del catabolisme, en la qual l'energia continguda en diferents biomolècules, com els glúcids, és alliberada de manera controlada. Durant la respiració una part de l'energia lliure despresa en aquestes reaccions exotèrmiques, és incorporada a la molècula d'ATP, que pot ser a continuació utilitzat en els processos industrial, com són els de manteniment i desenvolupament de l'organisme (white_kangaroo).
 • Oksijenli solunum, aerobik solunum olarak da bilinir. Organik besinlerin Oksijen yoluyla yakılarak ATP elde etme işidir. Hücrede besinlerdeki kimyasal enerjinin oksijen kullanarak açığa çıkarılması demektir. Sonucunda net 38 ATP üretilir.C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 6 H2O + 38 ATPÜç şekilde incelenir: Glikoliz (sitoplazmada) Krebs devri (Karbon(C) yolu tepkimeleri) (mitokondrinin matriksinde) Elektron taşıma sistemi (Hidrojen(H) yolu tepkimeleri) (mitokondrinin kristasında)
 • Клеточное или тканевое дыхание — совокупность биохимических реакций, протекающих в клетках живых организмов, в ходе которых происходит окисление углеводов, липидов и аминокислот до углекислого газа и воды. Высвобожденная энергия запасается в химических связях макроэргических соединений (АТФ и др.) и может быть использована по мере необходимости. Входит в группу процессов катаболизма. О физиологических процессах транспортировки к клеткам многоклеточных организмов кислорода и удалению от них углекислого газа см. статью Дыхание.
 • Respirasi selular adalah proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah (proses katabolik) pada tingkat seluler. Pada respirasi sel, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan bahan bakar organik dan akan menghasilkan air, karbon dioksida, serta produk energi utamanya ATP. ATP (adenosin trifosfat) memiliki energi untuk aktivitas sel seperti melakukan sintesis biomolekul dari molekul pemula yang lebih kecil, menjalankan kerja mekanik seperti pada kontraksi otot, dan mengangkut biomolekul atau ion melalui membran menuju daerah berkonsentrasi lebih tinggi. Secara garis besar, respirasi sel melibatkan proses-proses yang disebut glikolisis, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan rantai transpor elektron.
 • Respiração celular é o processo de conversão das ligações químicas de moléculas ricas em energia que poderão ser usadas nos processos vitais. Ela pode ser de dois tipos, respiração anaeróbia (sem utilização de oxigênio) e respiração aeróbia (com utilização de oxigênio).A respiração celular é o processo de obtenção de energia mais utilizado pelos seres vivos. Na respiração, ocorre a liberação de dióxido de carbono, energia e água e o consumo de oxigênio e glicose, ou outra substância orgânica, tal como lipídios.A organela responsável por essa respiração é a mitocôndria.Do ponto de vista da fisiologia, o processo pelo qual um organismo vivo troca oxigênio e dióxido de carbono com o seu meio ambiente é chamado de ventilação, respiração ocorre apenas na célula, operação executada pela mitocondria.Do ponto de vista da bioquímica, respiração celular é o processo de conversão das ligações químicas de moléculas ricas em energia que possa ser usada nos processos vitais.A respiração celular processa-se nas seguintes etapas:GlicóliseCiclo de KrebsCadeia respiratóriaFosforilação oxidativaO processo básico da respiração celular é a quebra da glicose ou Glicólise, que se pode expressar pela seguinte equação química:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energiaNutrientes (energia química) + O2 → CO2 + H2O + Energia(alguma que se perde sob a forma de calor e outra parte armazena-se sob a forma de ATP)Este artigo centra-se nos fenómenos da respiração celular, que se processa segundo duas sequências básicas:Glicólise(ocorrida no citosol) e Oxidação do piruvato(ocorrida na matriz mitocondrial) através de um de dois processos: Respiração aeróbia ou Respiração anaeróbia
 • Als aerobe Atmung (Zellatmung, innere Atmung) werden Stoffwechselprozesse in Zellen von Lebewesen bezeichnet, bei denen die durch verschiedene oxidative Stoffwechselvorgänge anfallenden und an speziellen Überträgern gebundenen Wasserstoffatome oxidiert werden. Hierbei dient molekularer, elementarer Sauerstoff (O2) als Oxidationsmittel, welches dabei zu Wasser reduziert wird. Der Zweck der aeroben Atmung ist die Bereitstellung von Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP). Die Bezeichnung aerobe Atmung wird insbesondere für die biochemischen Vorgänge der Atmungskette in der inneren Membran der Mitochondrien verwendet, an deren Ende ATP synthetisiert wird.Andere Formen der Atmung – im Sinne des Gasaustausches von Lebewesen – werden unter dem Begriff der äußeren Atmung zusammengefasst.
 • Cellular respiration is the set of the metabolic reactions and processes that take place in the cells of organisms to convert biochemical energy from nutrients into adenosine triphosphate (ATP), and then release waste products. The reactions involved in respiration are catabolic reactions, which break large molecules into smaller ones, releasing energy in the process as weak so-called "high-energy" bonds are replaced by stronger bonds in the products. Respiration is one of the key ways a cell gains useful energy to fuel cellular activity. Cellular respiration is considered an exothermic redox reaction. The overall reaction is broken into many smaller ones when it occurs in the body, most of which are redox reactions themselves. Although technically, cellular respiration is a combustion reaction, it clearly does not resemble one when it occurs in a living cell. This difference is because it occurs in many separate steps. While the overall reaction is a combustion reaction, no single reaction that comprises it is a combustion reaction.Nutrients that are commonly used by animal and plant cells in respiration include sugar, amino acids and fatty acids, and a common oxidizing agent (electron acceptor) is molecular oxygen (O2). The energy stored in ATP (its third phosphate group is weakly bonded to the rest of the molecule and is cheaply broken allowing stronger bonds to form, thereby transferring energy for use by the cell) can then be used to drive processes requiring energy, including biosynthesis, locomotion or transportation of molecules across cell membranes.
 • 세포 호흡(細胞呼吸, cellular respiration)은 물질대사과정 중 하나로 생명체가 유기 화합물을 분해하여 에너지를 얻는 과정을 뜻한다. 생명체는 세포 호흡을 통해서 얻은 에너지를 사용하여 다른 생명활동에 사용한다. 세포 호흡은 산소가 소비되는 유기호흡(aerobic respiration)과 산소가 사용되지 않는 무기호흡(anaerobic respiration) 과정으로 나눌 수 있다. 발효 과정에는 산소가 사용되지 않으므로 발효는 무기호흡의 일종으로 분류된다.
 • Buněčné dýchání (respirace) je biochemický proces, při kterém se uvolňuje chemická energie vazeb organických sloučenin (typicky sacharidů) za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku (ATP). Jako odpadní produkty štěpení vzniká oxid uhličitý (CO2) a voda.Organismy, které zajišťují svoji potřebu energie dýcháním se nazývají chemotrofní, získávající energii rozkladem organického materiálu. Patří mezi ně některé bakterie, houby a živočichové včetně člověka.
 • Celademhaling of dissimilatie is het proces waarbij in een cel, meer specifiek in een mitochondrion, door oxidatie van koolstofverbindingen in de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforylering uit ADP ATP wordt gegenereerd, onder verbruik van zuurstof (O2) en productie van kooldioxide.Aan de gaswisseling tussen organismen en hun omgeving ligt de biologische oxidatie van (voedings)stoffen in alle lichaamscellen ten grondslag. Die oxidatie noemt men celademhaling of dissimilatie. Planten kunnen zowel dissimileren als assimileren.Meestal dient glucose als brandstof, maar ook andere stoffen kunnen als brandstof dienen voor de cel. Soms worden moleculen zoals zetmeel eerst omgezet naar glucose. Dit is niet noodzakelijk: vetten of eiwitten moeten eerst worden afgebroken tot kleinere eenheden en deze kunnen dan rechtstreeks verbrand worden zonder eerst naar glucose te worden omgezet.
 • Oddychanie komórkowe – jest wielostopniowym biochemicznym procesem utleniania związków organicznych związanym z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie. Oddychanie przebiega w każdej żywej komórce w sposób stały. Zachodzi ono nawet wtedy, gdy inne procesy metaboliczne zostaną zahamowane. Chociaż istnieją różnice w przebiegu procesu oddychania u poszczególnych grup organizmów, to zestaw enzymów katalizujących poszczególne reakcje składające się na oddychanie jest zbliżony u wszystkich organizmów żywych. Zachodzenie oddychania jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników zachodzenia procesów życiowych. Jedynie wirusy będące strukturami na pograniczu życia i cząstek chemicznych nie przeprowadzają procesu oddychania.Chociaż substratem w reakcji oddychania mogą być wszystkie związki organiczne obecne w komórkach, najczęściej ogólną reakcję oddychania komórkowego zapisuje się dla utleniania cukru – glukozy w obecności tlenu:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2OEnergia uwolniona w procesie utleniania związków organicznych pojawia się częściowo w postaci związku wysokoenergetycznego – ATP, który może być wykorzystany do przeprowadzania reakcji chemicznych zachodzących w komórce lub do poruszania organizmu np. w tkance mięśniowej. Proces produkcji ATP nie przebiega ze 100% sprawnością i część energii uwalniana jest w postaci ciepła.Poza węglowodanami organizmy w procesie oddychania mogą utleniać tłuszcze oraz białka, a po bardziej złożonych modyfikacjach także pozostałe związki organiczne.Dla najczęściej używanego substratu, glukozy, reakcje oddychania komórkowego zachodzą na trzech szlakach metabolicznych: Glikoliza, w której glukoza przekształcana jest do kwasu pirogronowego i powstają niewielkie ilości ATP oraz NADH. Cykl Krebsa określany także cyklem kwasu cytrynowego lub cyklem kwasów trikarboksylowych, w którym kwas pirogronowy po przekształceniu do acetylo-CoA w cyklu przemian przekształcany jest do CO2 z wytworzeniem NADH, FADH2 oraz GTP lub ATP. Oddychanie końcowe, czyli mitochondrialny łańcuch transportu elektronów i fosforylacja oksydacyjna. W tym etapie zredukowane nukleotydy NADH, FADH2 są utleniane. W efekcie szeregu reakcji powstaje woda, a uwalniana energia zamieniana jest na ATP. Pierwszy z wymienionych etapów jest charakterystyczny dla utleniania węglowodanów i zachodzi w cytozolu. Dwa pozostałe etapy zachodzą u organizmów eukariotycznych w wyspecjalizowanych organellach – mitochondriach. W komórkach prokariontów enzymy biorące udział we wszystkich etapach oddychania znajdują się w cytozolu i błonie komórkowej.Tłuszcze oraz białka mogą być także włączane w cykl Krebsa. Wcześniej jednak tłuszcze rozkładane są do acetylo-CoA w procesie β-oksydacji, a białka muszą być rozłożone na aminokwasy, te zaś pozbawione reszty aminowej. Powstałe po odłączeniu reszty aminowej ketokwasy włączane są bezpośrednio lub po przekształceniu w reakcje glikolizy i cyklu kwasu cytrynowego.U organizmów, które stale lub okresowo nie mają dostępu do tlenu, wytwarzanie energii użytecznej biologicznie może polegać na niepełnym utlenieniu związków organicznych. Proces taki nazywany jest fermentacją. W efekcie fermentacji związki organiczne ulegają zarówno utlenianiu, jak i redukcji. Drugim sposobem uzyskania energii w warunkach beztlenowych jest utlenianie związków organicznych z wykorzystaniem utlenionych związków nieorganicznych np. azotanów, siarczanów, związków żelaza lub manganu, a nawet dwutlenku węgla. Związki te służą jako akceptory elektronów w łańcuchu transportu elektronów zbliżonym do łańcucha oddechowego zachodzącego przy przenoszeniu elektronów na tlen. Pozostałe etapy oddychania nie różnią się od oddychania tlenowego.Oba procesy zachodzące w warunkach beztlenowych mogą być określane jako oddychanie beztlenowe, jednak w mikrobiologii terminem oddychania beztlenowego określa się jedynie wykorzystywanie związków nieorganicznych w roli utleniacza. Fermentacje są traktowane jako oddzielna grupa procesów metabolicznych prowadzących do uzyskania energii użytecznej metabolicznie.
 • La respirazione cellulare è un processo metabolico nel quale i nutrienti, ridotti dalla digestione a componenti elementari (quali zuccheri semplici, aminoacidi e acidi grassi), vengono demoliti in molecole ancora più semplici, ottenendo energia disponibile alla cellula sotto forma di ATP.È un processo esotermico di ossidoriduzione, una combustione controllata, che consta di una catena di reazioni in cui i prodotti di un passaggio sono utilizzati come reagenti per il passo successivo.Comunemente per respirazione cellulare si intende la respirazione cellulare aerobica, che avviene in presenza di ossigeno, utilizzato come accettore di elettroni. La forma più importante di respirazione cellulare anaerobica, comune a procarioti ed eucarioti, è la glicolisi. Si tratta di una via metabolica di origini antichissime, che costituisce il modo in cui dal glucosio viene ottenuto il piruvato utilizzato nella fase aerobica.Il termine respirazione cellulare è in relazione col noto processo macroscopico della respirazione polmonare, che negli organismi superiori ha la funzione di ottenere l'ossigeno necessario al processo cellulare ed eliminare l'anidride carbonica, ottenuta come prodotto di scarto assieme all'acqua.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 87233 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6435 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 56 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111069321 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La respiration cellulaire est une réaction d'oxydoréduction qui fournit l'énergie nécessaire à une cellule pour fonctionner en produisant de l'ATP, source d'énergie directement utilisable par la cellule. Il y a deux sortes de respiration cellulaire (aérobie et anaérobie); le milieu propice à la respiration aérobie est de l'eau courante, oxygénée, et le milieu pour la respiration anaérobie est de l'eau stagnante, non-oxygénée[réf. souhaitée]<span />.
 • Oksijenli solunum, aerobik solunum olarak da bilinir. Organik besinlerin Oksijen yoluyla yakılarak ATP elde etme işidir. Hücrede besinlerdeki kimyasal enerjinin oksijen kullanarak açığa çıkarılması demektir. Sonucunda net 38 ATP üretilir.C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 6 H2O + 38 ATPÜç şekilde incelenir: Glikoliz (sitoplazmada) Krebs devri (Karbon(C) yolu tepkimeleri) (mitokondrinin matriksinde) Elektron taşıma sistemi (Hidrojen(H) yolu tepkimeleri) (mitokondrinin kristasında)
 • 세포 호흡(細胞呼吸, cellular respiration)은 물질대사과정 중 하나로 생명체가 유기 화합물을 분해하여 에너지를 얻는 과정을 뜻한다. 생명체는 세포 호흡을 통해서 얻은 에너지를 사용하여 다른 생명활동에 사용한다. 세포 호흡은 산소가 소비되는 유기호흡(aerobic respiration)과 산소가 사용되지 않는 무기호흡(anaerobic respiration) 과정으로 나눌 수 있다. 발효 과정에는 산소가 사용되지 않으므로 발효는 무기호흡의 일종으로 분류된다.
 • Buněčné dýchání (respirace) je biochemický proces, při kterém se uvolňuje chemická energie vazeb organických sloučenin (typicky sacharidů) za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku (ATP). Jako odpadní produkty štěpení vzniká oxid uhličitý (CO2) a voda.Organismy, které zajišťují svoji potřebu energie dýcháním se nazývají chemotrofní, získávající energii rozkladem organického materiálu. Patří mezi ně některé bakterie, houby a živočichové včetně člověka.
 • Respirasi selular adalah proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah (proses katabolik) pada tingkat seluler. Pada respirasi sel, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan bahan bakar organik dan akan menghasilkan air, karbon dioksida, serta produk energi utamanya ATP.
 • Cellular respiration is the set of the metabolic reactions and processes that take place in the cells of organisms to convert biochemical energy from nutrients into adenosine triphosphate (ATP), and then release waste products. The reactions involved in respiration are catabolic reactions, which break large molecules into smaller ones, releasing energy in the process as weak so-called "high-energy" bonds are replaced by stronger bonds in the products.
 • La respiració cel·lular és la degradació total, per mitjà de l'oxidació, d'algunes substàncies orgàniques fins a matèria inorgànica per alliberar energia. El combustible pot ser la glucosa, un àcid gras o d'altres molècules orgàniques com aminoàcids o cossos cetònics. En el cas dels éssers humans, i dels animals en general, el carburant s'obté mitjançant la digestió i arriba a les cèl·lules a través del sistema circulatori.
 • Als aerobe Atmung (Zellatmung, innere Atmung) werden Stoffwechselprozesse in Zellen von Lebewesen bezeichnet, bei denen die durch verschiedene oxidative Stoffwechselvorgänge anfallenden und an speziellen Überträgern gebundenen Wasserstoffatome oxidiert werden. Hierbei dient molekularer, elementarer Sauerstoff (O2) als Oxidationsmittel, welches dabei zu Wasser reduziert wird. Der Zweck der aeroben Atmung ist die Bereitstellung von Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP).
 • Celademhaling of dissimilatie is het proces waarbij in een cel, meer specifiek in een mitochondrion, door oxidatie van koolstofverbindingen in de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforylering uit ADP ATP wordt gegenereerd, onder verbruik van zuurstof (O2) en productie van kooldioxide.Aan de gaswisseling tussen organismen en hun omgeving ligt de biologische oxidatie van (voedings)stoffen in alle lichaamscellen ten grondslag. Die oxidatie noemt men celademhaling of dissimilatie.
 • La respirazione cellulare è un processo metabolico nel quale i nutrienti, ridotti dalla digestione a componenti elementari (quali zuccheri semplici, aminoacidi e acidi grassi), vengono demoliti in molecole ancora più semplici, ottenendo energia disponibile alla cellula sotto forma di ATP.È un processo esotermico di ossidoriduzione, una combustione controllata, che consta di una catena di reazioni in cui i prodotti di un passaggio sono utilizzati come reagenti per il passo successivo.Comunemente per respirazione cellulare si intende la respirazione cellulare aerobica, che avviene in presenza di ossigeno, utilizzato come accettore di elettroni.
 • Respiração celular é o processo de conversão das ligações químicas de moléculas ricas em energia que poderão ser usadas nos processos vitais. Ela pode ser de dois tipos, respiração anaeróbia (sem utilização de oxigênio) e respiração aeróbia (com utilização de oxigênio).A respiração celular é o processo de obtenção de energia mais utilizado pelos seres vivos.
 • Клеточное или тканевое дыхание — совокупность биохимических реакций, протекающих в клетках живых организмов, в ходе которых происходит окисление углеводов, липидов и аминокислот до углекислого газа и воды. Высвобожденная энергия запасается в химических связях макроэргических соединений (АТФ и др.) и может быть использована по мере необходимости. Входит в группу процессов катаболизма.
 • Клетъчното дишане е набор от метаболитни реакции и процеси протичащи с клетките на организмите, при които биохимичната енергия от хранителните вещества се трансформира в аденозинтрифосфат (ATP) и се освобождават крайни продукти. Реакциите осъществяващи се при дишането са катаболитни и включват редокс реакции (окисление на една молекула и редукция на друга).
 • Oddychanie komórkowe – jest wielostopniowym biochemicznym procesem utleniania związków organicznych związanym z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie. Oddychanie przebiega w każdej żywej komórce w sposób stały. Zachodzi ono nawet wtedy, gdy inne procesy metaboliczne zostaną zahamowane.
rdfs:label
 • Respiration cellulaire
 • Aerobe Atmung
 • Buněčné dýchání
 • Celademhaling
 • Cellular respiration
 • Oddychanie komórkowe
 • Oksijenli solunum
 • Respiració cel·lular
 • Respiración celular
 • Respirasi seluler
 • Respirazione cellulare
 • Respiração celular
 • Клеточное дыхание
 • Клетъчно дишане
 • 세포 호흡
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of