Les représentations de molécules sont utilisées en chimie pour décrire les molécules (ou, par extension, d'autres espèces chimiques) et leurs structures. Ces représentations graphiques permettent de décrire les liaisons moléculaires, le nombre et le type d'atomes qui composent une molécule, sa forme dans l'espace ou simplement de décrire sommairement la molécule de manière simple et rapide. La plupart de ces représentations sont surtout utilisées en chimie organique ou en biochimie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les représentations de molécules sont utilisées en chimie pour décrire les molécules (ou, par extension, d'autres espèces chimiques) et leurs structures. Ces représentations graphiques permettent de décrire les liaisons moléculaires, le nombre et le type d'atomes qui composent une molécule, sa forme dans l'espace ou simplement de décrire sommairement la molécule de manière simple et rapide. La plupart de ces représentations sont surtout utilisées en chimie organique ou en biochimie.
 • Una fórmula química és una representació convencional dels elements que formen un compost (molècula) o un cristall. S'indiquen mitjançant els seus símbols els elements presents en cada molècula i com a subíndex al costat de cadascun el nombre d'àtoms d'aquest element presents en una unitat elemental del compost o com proporció general en el mateix.
 • De molecuulformule van een chemische stof is een korte aanduiding die specificeert uit welke elementen, en in welke aantallen atomen, een molecuul is opgebouwd. Deze systematische formules zijn ontwikkeld door Jöns Jacob Berzelius.Met behulp van de faseaanduidingen (s)=solid=vaste stof, (l)=liquid=vloeistof, (g)=gas en (aq)=aqua=water achter de molecuulformule kan de fase van een stof worden aangeduid.Voorbeeld: distikstoftetraoxide: N2O4 (g)Een gegeneraliseerde regel luidt dat de elementen in de molecuulformule worden weergegeven in volgorde van hun atoomnummer. Hierop bestaan in de praktijk talloze uitzonderingen.In de organische chemie plaatst men de koolstof (C) vooraan, gevolgd door het waterstof (H). De overige elementen komen dan in volgorde van atoomnummer. Bijvoorbeeld Chloorethaan: C2H5Cl, waarbij de twee koolstofatomen de hoofdstructuur vormen en de waterstofatomen samen met het chloor hieraan gekoppeld zijn.
 • Химичната формула е съкратен начин за изписване на състава и структурата на химичните вещества, и съединения, с помощта на различни химични знаци, цифри, и други символи.Химичната формула: описва качествения състав на химичните вещества и съединения — от какви елементи се състоят; описва количествения състав на химичните вещества и съединения — какъв брой атоми и/или йони от различните елементи съдържат молекулите на описаното химично вещество или съединение; винаги се отнася за една молекула или за един мол от описаното химично вещество или съединение.
 • A kémiai képlet (vagy régies nevén vegyképlet) a vegyületek rövid kémiai jelölésére szolgál, bemutatja azok alkotórészeit, felvilágosítást ad összetételükről és szerkezetükről.A különböző képletek felírása és jelrendszere nemzetközi szinten szabályozott.
 • 화학식(化學式)은 특정한 화합물을 구성하고 있는 원자, 그리고 구성 원자들의 화학 반응에서 상호관계를 나타내는 방법 중 하나이다. 분자에 대해서는 분자식(分子式)이라고도 한다. 분자식은 구성 원소를 원소 기호를 이용하여 나타내고, 또한 한 분자에 각각의 원소에 해당하는 원자가 몇 개씩 존재하는지를 표시해 준다. 분자가 특정 원소에 해당하는 원자를 두 개 이상 포함하고 있을 경우 원자의 수를 원소 기호 뒤에 아래첨자로 표기한다. 이온성 화합물이나 비분자성 화합물의 경우 아래첨자는 실험식에서 원소의 존재 비율을 뜻한다.화학식을 적는 방법은 19세기 스웨덴의 화학자 옌스 야코브 베르셀리우스가 고안하였다.
 • Хими́ческая фо́рмула — условное обозначение химического состава и структуры соединений с помощью символов химических элементов, числовых и вспомогательных знаков (скобок, тире и т. п.). Химические формулы являются составной частью языка химии, на их основе составляются схемы и уравнения химических реакций, а также химическая классификация и номенклатура веществ.Химическая формула может обозначать или отражать: 1 молекулу или 1 моль [молекул] вещества; качественный состав (из каких химических элементов состоит вещество); количественный состав (сколько атомов каждого элемента содержит реальная или условная молекула вещества).Примеры: Формула HNO3 обозначает: азотную кислоту; 1 молекулу азотной кислоты или 1 моль азотной кислоты; качественный состав: молекула азотной кислоты состоит из водорода, азота и кислорода; количественный состав: в состав молекулы азотной кислоты входят один атом элемента водорода, один атом элемента азота, три атома элемента кислорода.↑ 1,0 1,1
 • Chemia posługuje się specyficzną symboliką do opisu cząsteczek i reakcji chemicznych.
 • La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. También puede darnos información adicional como la manera en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. Para nombrarlas, se emplean las reglas de la nomenclatura química . Existen varios tipos de fórmulas químicas:Ejemplo: La fórmula general de los silanos es SinHmA veces, los miembros de una familia química se diferencian entre sí por una unidad constante, generalmente un átomo de carbono adicional en una cadena carbonada.
 • Rumus kimia (juga disebut rumus molekul) adalah cara ringkas memberikan informasi mengenai perbandingan atom-atom yang menyusun suatu senyawa kimia tertentu, menggunakan sebaris simbol zat kimia, nomor, dan kadang-kadang simbol yang lain juga, seperti tanda kurung, kurung siku, dan tanda plus (+) dan minus (-). Jenis paling sederhana dari rumus kimia adalah rumus empiris, yang hanya menggunakan huruf dan angka.Untuk senyawa molekular, rumus ini mengidentifikasikan setiap unsur kimia penyusun dengan simbol kimianya dan menunjukkan jumlah atom dari setiap unsur yang ditemukan pada masing-masing molekul diskrit dari senyawa tersebut. Jika suatu molekul mengandung lebih dari satu atom unsur tertentu, kuantitas ini ditandai dengan subskrip setelah simbol kimia (walaupun buku-buku abad ke-19 kadang menggunakan superskrip). Untuk senyawa ionik dan zat non-molekular lain, subskrip tersebut menandai rasio unsur-unsur dalam rumus empiris.Misalnya: C6H12O6: glukosaSeorang kimiawan berkebangsaan Swedia abad ke-19 bernama Jöns Jacob Berzelius adalah orang yang menemukan sistem penulisan rumus kimia.
 • Formula kimikoa elementu kimikoek osatutako konposatu baten (molekula edo kristala izan) errepresentazio konbentzionala da. Taula periodikoan agertzen diren sinboloen bitartez molekula bakoitzean dauden elementuak aipatzen dira eta azpi-indize gisa bakoitzaren atomo kopurua agertzen da, unitate elemental bakoitzean dauden proportzioak agertuz.
 • Uma fórmula química é uma representação de um composto químico que representa o número e o tipo de átomos que constituem uma molécula. Por exemplo, a fórmula química da água é H2O.A fórmula química sendo uma representação de um composto químico pode nos fornecer algumas informações sobre a substância que ela representa. Por exemplo a fórmula da água H2O. Nesta fórmula aparecem letras e número. As letras representam os elementos químicos que se unem para formar a molécula de água. O número subscrito é chamado de índice e indica a quantidade de átomos do elemento presente em cada molécula. No exemplo da molécula de água, H2O, significa que cada molécula de água é constituída por dois átomos de hidrogénio e 1 átomo de oxigénio. É interessante notar que o número 1 é omitido. Com estudo mais aprofundado sobre Química, a fórmula também nos diz o tipo de ligação química que ocorre entre os átomos formadores da substância, a que tipo de função química a substância pertence.Neste caso a representação H2O é chamada de fórmula molecular.Existem outros tipos de representação: Fórmula eletrónica ou de Lewis onde os elétrons da última camada do átomo são representados por pontos (∙) ou “x” ao redor do símbolo do elemento químico. Exemplo:Os elétrons da última camada, camada de valência, do oxigénio foram representados por (∙) e do hidrogénio por (x).Outro tipo de representação é a fórmula estrutural plana onde os pares de elétrons que estabelecem a ligação química são representados por traços (─). Exemplo:Repare-se que os elétrons que não estabelecem a ligação química não precisam ser representados.Existem outros tipos de fórmulas. Tomando por exemplo CH4Na fórmula molecular temos que colocar a própria fórmula química CH4Na fórmula eletrónica, deve-se separar os dois componentes, e uni-los no desenho pelos elétrons que eles estão compartilhando H · x H ·x C x· H x · HNa fórmula estrutural também chamada de fórmula de Couper, deve-se retirar os pontos e colocar "traços" H | H- C -H | HMas podem haver ligações PI, e isso significa que pode estar acontecendo uma ligação dupla ou tripla.== Referências ==
 • A chemical formula is a way of expressing information about the proportions of atoms that constitute a particular chemical compound, using a single line of chemical element symbols, numbers, and sometimes also other symbols, such as parentheses, dashes, brackets, and plus (+) and minus (−) signs. These are limited to a single typographic line of symbols, which may include subscripts and superscripts. A chemical formula is not a chemical name, and it contains no words. Although a chemical formula may imply certain simple chemical structures, it is not the same as a full chemical structural formula. Chemical formulas are more limiting than chemical names and structural formulas.The simplest types of chemical formulas are called empirical formulas, which use only letters and numbers indicating atomic proportional ratios (the numerical proportions of atoms of one type to those of other types). Molecular formulas indicate the simple numbers of each type of atom in a molecule of a molecular substance, and are thus sometimes the same as empirical formulas (for molecules that only have one atom of a particular type), and at other times require larger numbers than do empirical formulas. An example of the difference is the empirical formula for glucose, which is CH2O, while its molecular formula requires all numbers to be increased by a factor of six, giving C6H12O6.Sometimes a chemical formula is complicated by being written as a condensed formula (or condensed molecular formula, occasionally called a "semi-structural formula"), which conveys additional information about the particular ways in which the atoms are chemically bonded together, either in covalent bonds, ionic bonds, or various combinations of these types. This is possible if the relevant bonding is easy to show in one dimension. An example is the condensed molecular/chemical formula for ethanol, which is CH3-CH2-OH or CH3CH2OH. However, even a condensed chemical formula is necessarily limited in its ability to show complex bonding relationships between atoms, especially atoms that have bonds to four or more different substituents. Since a chemical formula must be expressed as a single line of chemical element symbols, it often cannot be as informative as a true structural formula, which is a graphical representation of the spacial relationship between atoms in chemical compounds (see for example the figure for butane structural and chemical formulas, at right). For reasons of structural complexity, there is no condensed chemical formula (or semi-structural formula) that specifies glucose (and there exist many different molecules, for example fructose and mannose, have the same molecular formula C6H12O6 as glucose). Linear equivalent chemical names exist that can and do specify any complex structural formula, but these names must use many terms (words), rather than the simple element symbols, numbers, and simple typographical symbols that define a chemical formula.Chemical formulas may be used in chemical equations to describe chemical reactions and other chemical transformations, such as the dissolving of ionic compounds into solution. While, as noted, chemical formulas do not have the full power of structural formulas to show chemical relationships between atoms, they are sufficient to keep track of numbers of atoms and numbers of electical charges in chemical reactions, thus balancing chemical equations so that these equations can be used in chemical problems involving conservation of atoms, and conservation of electric charge.
 • Kimyasal formül (bazen moleküler formül de kullanılır), bir kimyasal birleşiği oluşturan atomlar hakkında detaylı ve açık bilgi veren bir yöntemdir. Moleküler bileşikler için, içindeki elementleri kimyasal sembolleriyle, o elementlerin sayısını da o atomun yanındaki sayılarla belirtirler. Eğer bir molekül, birden çok atom içeriyorsa, bu atomların nicelikleri, yanlarında altyazı olarak belirtilir. İyonik bileşikler ve moleküler olmayan maddeler içinse, atomların girdiği oranlar, bu altyazılarla belirtilir.
 • Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek).Pod pojmem chemický vzorec se může skrývat řada různých reprezentací molekul. Česká terminologie označování jednotlivých kategorií chemických vzorců není zcela ustálená.
 • Eine chemische Formel beschreibt die Zusammensetzung chemischer Verbindungen und kann Informationen über den Aufbau enthalten. Eine chemische Formel enthält immer Angaben zu den in einer Verbindung enthaltenen chemischen Elementen und zum Zahlenverhältnis der in der Verbindung vorkommenden Teilchen.Von den Formeln sind die Elementsymbole zu unterscheiden: H für Wasserstoff, Mg für Magnesium, N für Stickstoff. Verbinden sich zwei oder mehrere Atome desselben Elements zu einem Molekül, dann wird das wiederum durch eine (Molekül-)formel gekennzeichnet: H2 für Wasserstoff, N2 für Stickstoff, O3 für Ozon.Es werden verschiedene chemische Formeln unterschieden: Verhältnisformel: Sie setzt sich aus Elementsymbolen und kleinen, tiefgestellten Zahlen (Indizes) zusammen und gibt lediglich das Verhältnis wieder, in dem die einzelnen chemischen Elemente in einer chemischen Verbindung enthalten sind. Dabei werden ganzzahlige Verhältniszahlen verwendet. Beispiel: Die Verhältnisformel für Benzol ist C1H1, die Verhältnisformel von Aluminiumsulfat ist Al2O12S3. Summenformel: Die Summenformel gibt jeweils die Anzahl der Atome der chemischen Elemente an, die in einer Verbindung enthalten sind. Bei Molekülen wird damit auch die tatsächliche Häufigkeit der Atome verschiedener Elemente im Molekül angegeben. Die Summenformeln von Salzen entsprechen in der Regel ihren Verhältnisformeln, werden jedoch meist in Form von Formeleinheiten angegeben, die der Stöchiometrie der Verbindung genügen. Beispiel: Die Summenformel für Benzol ist C6H6, die Summenformel (Formeleinheit) von Aluminiumsulfat ist Al2(SO4)3. Strukturformel: Die Strukturformel gibt, neben der Anzahl der verschiedenen Atome in einem Molekül, auch deren Anordnung zueinander wieder, das heißt, sie gibt auch Auskunft über die Art der Atome und die Art ihrer Verknüpfungen (Bindungen), gegebenenfalls auch über Bindungswinkel und Bindungslängen. Die Buchstaben stehen für einzelne Atome. Ein Strich entspricht einem Elektronenpaar, das in einer Elektronenwolke/Orbital vorliegt und entweder die Bindung zwischen Atomen ausmacht oder ein so genanntes freies Elektronenpaar ist. Zwei parallele Striche bedeuten entsprechend eine doppelte Bindung. Kristallchemische Strukturformel: Sie ist eine spezielle Formelschreibweise, die in der Mineralogie für komplexere chemische Verbindungen verwendet wird. Die kristallchemische Strukturformel basiert auf der Summenformel, sortiert die Bestandteile jedoch nach Kationen und Anionen sowie der strukturellen Position der Anionen. Beispiel: Die Summenformel für Fluorapatit ist Ca5(PO4)3F, die kristallchemische Strukturformel dagegen Ca5[F|(PO4)3], da das Anion Fluor nicht mit dem Phosphatkomplex verbunden ist, sondern nur mit dem Kation Calcium. Fluor ist entsprechend vom restlichen Anionenverband abgetrennt und in die Nähe des Kations gerückt.Die Verwendung der Bezeichnungen der einzelnen Formeltypen ist nicht immer einheitlich geregelt und viele Bezeichnungen werden synonym verwendet. Strukturformeln werden hauptsächlich zur Beschreibung von Molekülen genutzt. Allerdings wird eine Strukturformel auch für die Beschreibung von Ionen in Kristallen verwendet, da die Ionen in den Ionenkristallen auch „strukturiert“ sind. Eine für salzartige Substanzen verwendete Formel sollte als Formeleinheit bezeichnet werden, nicht als Strukturformel oder Summenformel. Die tatsächliche Struktur einer salzartigen Verbindung wird erst durch dessen Kristallstruktur geklärt.
 • 化学式(かがくしき、英: chemical formula)とは、化学物質を元素の構成で表現する表記法である。分子からなる物質を表す化学式を分子式(ぶんししき、英: molecular formula)、イオン物質を表す化学式をイオン式(いおんしき、英: ionic formula)と呼ぶことがある。化学式と呼ぶべき場面においても、分子式と言い回される場合は多い。化学式が利用される場面としては、物質の属性情報としてそれに関連付けて利用される場合と、化学反応式の一部として物質を表すために利用される場合とがある。
 • Una formula chimica è una rappresentazione sintetica che descrive quali e quanti atomi vanno a comporre una molecola (o una unità minima) di una sostanza (formula bruta), nonché la loro disposizione nello spazio (formula di struttura).
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2629 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19176 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 112 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110623140 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les représentations de molécules sont utilisées en chimie pour décrire les molécules (ou, par extension, d'autres espèces chimiques) et leurs structures. Ces représentations graphiques permettent de décrire les liaisons moléculaires, le nombre et le type d'atomes qui composent une molécule, sa forme dans l'espace ou simplement de décrire sommairement la molécule de manière simple et rapide. La plupart de ces représentations sont surtout utilisées en chimie organique ou en biochimie.
 • Una fórmula química és una representació convencional dels elements que formen un compost (molècula) o un cristall. S'indiquen mitjançant els seus símbols els elements presents en cada molècula i com a subíndex al costat de cadascun el nombre d'àtoms d'aquest element presents en una unitat elemental del compost o com proporció general en el mateix.
 • Химичната формула е съкратен начин за изписване на състава и структурата на химичните вещества, и съединения, с помощта на различни химични знаци, цифри, и други символи.Химичната формула: описва качествения състав на химичните вещества и съединения — от какви елементи се състоят; описва количествения състав на химичните вещества и съединения — какъв брой атоми и/или йони от различните елементи съдържат молекулите на описаното химично вещество или съединение; винаги се отнася за една молекула или за един мол от описаното химично вещество или съединение.
 • A kémiai képlet (vagy régies nevén vegyképlet) a vegyületek rövid kémiai jelölésére szolgál, bemutatja azok alkotórészeit, felvilágosítást ad összetételükről és szerkezetükről.A különböző képletek felírása és jelrendszere nemzetközi szinten szabályozott.
 • 화학식(化學式)은 특정한 화합물을 구성하고 있는 원자, 그리고 구성 원자들의 화학 반응에서 상호관계를 나타내는 방법 중 하나이다. 분자에 대해서는 분자식(分子式)이라고도 한다. 분자식은 구성 원소를 원소 기호를 이용하여 나타내고, 또한 한 분자에 각각의 원소에 해당하는 원자가 몇 개씩 존재하는지를 표시해 준다. 분자가 특정 원소에 해당하는 원자를 두 개 이상 포함하고 있을 경우 원자의 수를 원소 기호 뒤에 아래첨자로 표기한다. 이온성 화합물이나 비분자성 화합물의 경우 아래첨자는 실험식에서 원소의 존재 비율을 뜻한다.화학식을 적는 방법은 19세기 스웨덴의 화학자 옌스 야코브 베르셀리우스가 고안하였다.
 • Chemia posługuje się specyficzną symboliką do opisu cząsteczek i reakcji chemicznych.
 • Formula kimikoa elementu kimikoek osatutako konposatu baten (molekula edo kristala izan) errepresentazio konbentzionala da. Taula periodikoan agertzen diren sinboloen bitartez molekula bakoitzean dauden elementuak aipatzen dira eta azpi-indize gisa bakoitzaren atomo kopurua agertzen da, unitate elemental bakoitzean dauden proportzioak agertuz.
 • Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek).Pod pojmem chemický vzorec se může skrývat řada různých reprezentací molekul. Česká terminologie označování jednotlivých kategorií chemických vzorců není zcela ustálená.
 • 化学式(かがくしき、英: chemical formula)とは、化学物質を元素の構成で表現する表記法である。分子からなる物質を表す化学式を分子式(ぶんししき、英: molecular formula)、イオン物質を表す化学式をイオン式(いおんしき、英: ionic formula)と呼ぶことがある。化学式と呼ぶべき場面においても、分子式と言い回される場合は多い。化学式が利用される場面としては、物質の属性情報としてそれに関連付けて利用される場合と、化学反応式の一部として物質を表すために利用される場合とがある。
 • Una formula chimica è una rappresentazione sintetica che descrive quali e quanti atomi vanno a comporre una molecola (o una unità minima) di una sostanza (formula bruta), nonché la loro disposizione nello spazio (formula di struttura).
 • De molecuulformule van een chemische stof is een korte aanduiding die specificeert uit welke elementen, en in welke aantallen atomen, een molecuul is opgebouwd.
 • Eine chemische Formel beschreibt die Zusammensetzung chemischer Verbindungen und kann Informationen über den Aufbau enthalten. Eine chemische Formel enthält immer Angaben zu den in einer Verbindung enthaltenen chemischen Elementen und zum Zahlenverhältnis der in der Verbindung vorkommenden Teilchen.Von den Formeln sind die Elementsymbole zu unterscheiden: H für Wasserstoff, Mg für Magnesium, N für Stickstoff.
 • La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. También puede darnos información adicional como la manera en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. Para nombrarlas, se emplean las reglas de la nomenclatura química .
 • A chemical formula is a way of expressing information about the proportions of atoms that constitute a particular chemical compound, using a single line of chemical element symbols, numbers, and sometimes also other symbols, such as parentheses, dashes, brackets, and plus (+) and minus (−) signs. These are limited to a single typographic line of symbols, which may include subscripts and superscripts. A chemical formula is not a chemical name, and it contains no words.
 • Rumus kimia (juga disebut rumus molekul) adalah cara ringkas memberikan informasi mengenai perbandingan atom-atom yang menyusun suatu senyawa kimia tertentu, menggunakan sebaris simbol zat kimia, nomor, dan kadang-kadang simbol yang lain juga, seperti tanda kurung, kurung siku, dan tanda plus (+) dan minus (-).
 • Kimyasal formül (bazen moleküler formül de kullanılır), bir kimyasal birleşiği oluşturan atomlar hakkında detaylı ve açık bilgi veren bir yöntemdir. Moleküler bileşikler için, içindeki elementleri kimyasal sembolleriyle, o elementlerin sayısını da o atomun yanındaki sayılarla belirtirler. Eğer bir molekül, birden çok atom içeriyorsa, bu atomların nicelikleri, yanlarında altyazı olarak belirtilir.
 • Uma fórmula química é uma representação de um composto químico que representa o número e o tipo de átomos que constituem uma molécula. Por exemplo, a fórmula química da água é H2O.A fórmula química sendo uma representação de um composto químico pode nos fornecer algumas informações sobre a substância que ela representa. Por exemplo a fórmula da água H2O. Nesta fórmula aparecem letras e número. As letras representam os elementos químicos que se unem para formar a molécula de água.
 • Хими́ческая фо́рмула — условное обозначение химического состава и структуры соединений с помощью символов химических элементов, числовых и вспомогательных знаков (скобок, тире и т. п.).
rdfs:label
 • Représentation des molécules
 • Chemical formula
 • Chemický vzorec
 • Chemische Formel
 • Formula chimica
 • Formula kimiko
 • Fórmula química
 • Fórmula química
 • Fórmula química
 • Kimyasal formül
 • Kémiai képlet
 • Molecuulformule
 • Rumus kimia
 • Symbolika chemiczna
 • Химическая формула
 • Химична формула
 • 化学式
 • 화학식
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of