Un rayon cathodique est un faisceau d'électrons observé dans un tube à vide, c'est-à-dire dans un tube de verre sous vide équipé d'au moins deux électrodes — une cathode et une anode — dans une configuration connue sous le nom de diode.Lorsque la cathode est chauffée, elle émet une radiation, qui voyage jusqu'à l'anode. Si les parois internes du verre se trouvant derrière l'anode sont recouvertes avec un matériau phosphorescent les électrons incidents induisent un scintillement.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un rayon cathodique est un faisceau d'électrons observé dans un tube à vide, c'est-à-dire dans un tube de verre sous vide équipé d'au moins deux électrodes — une cathode et une anode — dans une configuration connue sous le nom de diode.Lorsque la cathode est chauffée, elle émet une radiation, qui voyage jusqu'à l'anode. Si les parois internes du verre se trouvant derrière l'anode sont recouvertes avec un matériau phosphorescent les électrons incidents induisent un scintillement. L'existence des rayons cathodiques fut initialement supposée lors des premières études dans les tubes à vide en plaçant des plaques de métal entre les électrodes, qui projetaient une ombre sur la surface phosphorescente. Cela laissait penser que la cause de l'émission de lumière était imputable à des rayons émis par la cathode et frappant l'enduit. Ils se propagent jusqu'à l'anode en lignes droites et continuent au delà sur une certaine distance.
 • A katódsugárzás a katódsugárcsőben kialakuló elektronsugárzás hagyományos elnevezése. Ezt a részecskesugárzást ugyanis a vákuumcsövek katódjából kiinduló sugárzásként fedezte fel Julius Plücker (1801–1868) német fizikus 1859-ben.
 • Los rayos catódicos son corrientes de electrones observados en tubos de vacío, es decir los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos, un cátodo (electrodo negativo) y un ánodo (electrodo positivo) en una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta el cátodo, emite una cierta radiación que viaja hacia el ánodo. Si las paredes internas de vidrio detrás del ánodo están cubiertas con un material fluorescente, brillan intensamente. Una capa de metal colocada entre los electrodos proyecta una sombra en la capa fluorescente. Esto significa que la causa de la emisión de luz son los rayos emitidos por el cátodo al golpear la capa fluorescente. Los rayos viajan hacia el ánodo en línea recta, y continúan más allá de él durante una cierta distancia. Este fenómeno fue estudiado por los físicos a finales del siglo XIX, otorgándose un premio Nobel a Philipp von Lenard. Los rayos catódicos primeramente fueron producidos por los tubos de Geissler. Los tubos especiales fueron desarrollados para el estudio de estos rayos por William Crookes y se los llamó tubos de Crookes. Pronto se vio que los rayos catódicos están formados por los portadores reales de la electricidad que ahora se conocen como electrones. El hecho de que los rayos son emitidos por el cátodo, es decir el electrodo negativo, demostró que los electrones tienen carga negativa.Los rayos catódicos se propagan en línea recta en ausencia de influencias externas e independientemente de dónde se sitúe el ánodo, pero son desviados por los campos eléctricos o magnéticos (que pueden ser producidos colocando los electrodos de alto voltaje o imanes fuera del tubo de vacío - esto explica el efecto de los imanes en una pantalla de TV). El refinamiento de esta idea es el tubo de rayos catódicos (CRT), también conocido como tubo de Crookes (porque fue inventado el 1875 por William Crookes). El CRT es la clave en los televisores, los osciloscopios, y las cámaras de televisión vidicon.
 • Raios catódicos são feixes de elétrons produzidos quando uma diferença de potencial elevada é establecida entre dois eletrodos localizados no interior de um recipiente fechado contendo gás rarefeito. Uma vez que os elétrons têm carga negativa, os raios catódicos vão do eletrodo negativo - o cátodo - para o eletrodo positivo - o ânodo.Quando a pressão interna no tubo chega a um décimo da pressão ambiente, o gás que existe entre os eletrodos passa a emitir uma luminosidade. Quando a pressão diminui ainda mais (100 mil vezes menor que a pressão ambiente) a luminosidade desaparece, restando uma "mancha" luminosa atrás do polo positivo.[carece de fontes?]
 • Els raigs catòdics, descoberts per Hittorf el 1869, són un feix d'electrons emès per un càtode i accelerat per un camp elèctric. Són desviats pels camps elèctrics i magnètics i exciten la fosforescència de certs cossos. Aquestes propietats són utilitzades en els tubs d'oscil·loscopi i en els tubs de televisió.A mitjans del segle XIX ja se sabia que el corrent elèctric podia passar per medis considerats aïllants si el potencial era prou elevat. Per explorar aquesta idea, es treballava amb els anomenats tubs (1855) de Heinrich Geissler (1814-79), bufador de vidre alemany. Aquests tubs s'emplenaven primerament amb un gas i llavors es feia el buit amb una bomba pneumàtica; A mesura que es baixava la pressió, el pas del corrent s'afavoria. Ja a uns 5 mmHg s'observava un pas de corrent continu i una lluminositat que emanava del mateix interior del tub. El color de la llum depenia del gas que s'hi havia introduït prèviament (aire-vermell, argó-blau, neó-taronja). Aquests tubs són coneguts actualment amb el nom de tubs de neó. A través de diversos experiments, es va veure que la lluminositat era un raig (una mena de radiació lluminosa) que sorgia del càtode i que es propagava en línia recta. Així doncs, el físic alemany Eugen Goldstein (1850-1930) els denominà el 1876 raigs catòdics.Els raigs catòdics són corrents d'electrons observats en tubs de buit, és a dir els tubs de vidre que s'equipen almenys amb dos elèctrodes, un càtode (elèctrode negatiu) i un ànode (elèctrode positiu) en una configuració coneguda com a díode. Quan s'escalfa el càtode, emet una certa radiació que viatja cap a l'ànode. Si les parets internes de vidre darrere de l'ànode estan cobertes amb un material fluorescent, brillen intensament. Una capa de metall col·locada entre els elèctrodes projecta una ombra a la capa fluorescent. Això significa que la causa de l'emissió de llum són els rajos emesos pel càtode en copejar la capa fluorescent. Els raigs viatgen cap a l'ànode en línia recta, i continuen més enllà d'ell durant una certa distància. Aquest fenomen va ser estudiat pels físics a la fi del segle XIX, atorgant-se un premi Nobel a Philipp von Lenard. Els raigs catòdics primerament van ser produïts pels tubs de Geissler. Els tubs especials van ser desenvolupats per l'estudi d'aquests raigs per William Crookes i els hi va cridar tubs de Crookes. Aviat es va veure que els raigs catòdics estan formats pels portadors reals de l'electricitat que ara es coneixen com electrons. El fet que els rajos són emesos pel càtode, és a dir l'elèctrode negatiu, va demostrar que els electrons tenen càrrega negativa.Els raigs catòdics es propaguen en línia recta en absència d'influències externes i independentment d'on se situï l'ànode, però són desviats pels camps elèctrics o magnètics (que poden ser produïts col·locant els elèctrodes d'alt voltatge o imants fora del tub de buit - això explica l'efecte dels imants en una pantalla de TV). El refinament d'aquesta idea és el tub de raigs catòdics (CRT), també conegut com a tub de Crookes (perquè va ser inventat el 1875 per William Crookes). El CRT és la clau en els sistemes de televisió, en els oscil·loscopi s, i en les càmeres de televisió vidicón.
 • I raggi catodici sono fasci di elettroni che si producono all'interno di un tubo catodico. Gli elettroni vengono rilasciati da un catodo, un elettrodo con carica di segno negativo, solitamente per effetto termoionico. Questi, attraversando la "croce di Malta", vengono scomposti in fasci. Nel vuoto spinto del tubo catodico gli elettroni viaggiano ad alta velocità verso l'anodo, l'elettrodo positivo da cui sono attratti per effetto della forza di Coulomb, e possono oltrepassarlo percorrendo una certa distanza all'esterno del tubo catodico.
 • 음극선 (陰極線,또는 전자빔 )은 두 금속 전극 (음극(Cathode) 또는 음극 단자와 양극(Anode) 또는 양극 단자)가 진공의 유리관 안에 떨어져 있고, 두 단자 사이에 전위차가 있을 때, 진공관안에서 관찰되는 전자들의 흐름이다. 이 현상은 1869년 독일의 과학자 Johann Hittorf에 의해 발견되었고, 1876년 Eugen Goldstein에 의해 음극선 (영어: cathode rays, 독일어: kathodenstrahlen)이라는 이름이 붙여졌다. 전자들은 음극선의 성분으로 처음 발견되었다. 1897년 영국의 물리학자 조지프 존 톰슨은 이 흐름이 이전까지 알려지지 않았던 음전하를 갖는 입자들로 구성되었다는 것을 보였다. 이 음전하를 갖는 입자들은 전자라고 이름 붙여졌다.
 • Катодните лъчи е историческото название на потоците електрони във вакуумните лампи, т.е. евакуирани стъклени балони, в които има най-малко два електрода: катод (отрицателен електрод) и анод (положителен електрод) в конфигурация, известна като диод.Когато катодът се нагрее, излъчваните от него частици се движат към анода под действието на електрическото поле. Ако стъклената стена зад анода е покрита с флуоресцентен материал, тя свети. Ако между двата електрода има механична преграда с някаква форма, нейната сянка се изобразява върху светещата стена. Изводът е, че частиците, напускащи катода, се движат по линейна траектория. Затова получават името катодни лъчи, но последващи опити установяват, че това са електрони. Фактът, че те се емитират от катода, означава, че електрическият им заряд е отрицателен. Този феномен е детайлно изучаван от физиците в края на 19 век и особено от Филип Ленард, който е удостоен с Нобелова награда за физика. За изучаването на катодните лъчи били създадени специални тръби - тръба на Крук (виж схемата). Катодните лъчи се разпространяват по права траектория в отсъствие на прегради, но могат да се отклоняват от електрическо или магнитно поле, получени чрез поставяне на външни електроди или магнити. Това е принципът на действие на катодно-лъчевата тръба (на английски cathode ray tube - CRT), известна също като „тръба на Браун“ (изобретена през 1897 от Фердинанд Браун). Катодно-лъчевата тръба е в основата на първите телевизионни приемници, на осцилоскопа, на първите монитори за компютри и на ранните телевизионни камери.
 • Катодные лучи — поток электронов, излучаемый катодом.
 • Cathode rays (also called an electron beam or e-beam) are streams of electrons observed in vacuum tubes. If an evacuated glass tube is equipped with two electrodes and a voltage is applied, the glass opposite of the negative electrode is observed to glow, due to electrons emitted from and travelling perpendicular to the cathode (the electrode connected to the negative terminal of the voltage supply). They were first observed in 1869 by German physicist Johann Hittorf, and were named in 1876 by Eugen Goldstein Kathodenstrahlen, or cathode rays.Electrons were first discovered as the constituents of cathode rays. In 1897 British physicist J. J. Thomson showed the rays were composed of a previously unknown negatively charged particle, which was later named the electron. Cathode ray tubes (CRTs) use a focused beam of electrons deflected by electric or magnetic fields to create the image in a classic television set.
 • Katodové záření je proud elektronů vycházející z katody katodové trubice. Zkoumání katodového záření a experimenty s katodovou trubicí sehrály významnou úlohu při objevu elektronu a také rentgenového záření, které vzniká při interakci katodového záření s hmotou.
 • Als Elektronenstrahlung, als Strahlenbündel historisch auch als Kathodenstrahlen bezeichnet, ist eine Teilchenstrahlung aus Elektronen, das heißt eine Ausbreitung von Elektronen in ein meist gasförmiges Material.
 • Kathodestralen, ook wel elektronenstralen genoemd, zijn stralen van elektronen waargenomen in vacuümbuizen of -lampen. Deze vacuümbuizen bestaan uit minstens één anode (positieve elektrode) en één kathode (negatieve elektrode) waarover een positieve spanning wordt aangelegd. Door ontlading zullen de elektronen overspringen van de kathode naar de anode. Het weinige gas dat zich bevindt in de vacuümbuis kan daardoor oplichten als gevolg van ionisatie. Omdat deze stralen uittreden bij de kathode worden ze kathodestralen genoemd.
 • Sinar katode (disebut pula pancaran elektron) adalah arus elektron yang diamati di dalam tabung vakum, yaitu tabung kaca hampa udara yang dilengkapi oleh paling sedikit dua elektrode logam yang diberi tegangan listrik, katode atau elektrode negatif dan anode atau elektrode positif. Elektron pertama ditemukan sebagai komponen penyusun sinar katode. Pada 1897, fisikawan Inggris Joseph John Thomson menunjukkan bahwa sinar katode terdiri dari partikel bermuatan negatif yang belum pernah dikenal, yang kemudian dinamai elektron. Tabung sinar katode menghasilkan gambar di dalam pesawat televisi dan monitor komputer terdahulu.
 • 陰極線(いんきょくせん、Cathode ray)は、陰極線管(ガイスラー管、クルックス管、レーナルト管)などの放電現象にみられる電子の流れのことである。電子線(electron beam, e-beam)とも呼ぶ。いわゆるグロー放電で陰極近傍が光ること、ヒットルフによって、陰極と蛍光面の間に物体をおくと影が映ることが見いだされ、陰極から発生する放射線ということで、ゴルトシュタインによって「陰極線」と名づけられた。陰極線が質量、電荷をもった粒子(電子)の流れであることは、たとえば、クルックスによる羽車の実験や、トムソンの電界による陰極線の偏向実験によって確かめられた。レーナルトは金属箔の窓をもったレーナルト管で、陰極線が金属箔を透過することをしめした。レーナルトは陰極線について負の荷電粒子説をとり、それらの研究でノーベル物理学賞を受賞している。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2512436 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6947 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 45 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107382409 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:collection
 • Le monde des Sciences
prop-fr:isbn
 • 2724246918 (xsd:double)
prop-fr:titre
 • La physique
prop-fr:titreVo
 • Hutchinson Encyclopedia of Science in Everyday Life
prop-fr:trad
 • Odile Ricklin, Christine Blondel
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • France Loisirs
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un rayon cathodique est un faisceau d'électrons observé dans un tube à vide, c'est-à-dire dans un tube de verre sous vide équipé d'au moins deux électrodes — une cathode et une anode — dans une configuration connue sous le nom de diode.Lorsque la cathode est chauffée, elle émet une radiation, qui voyage jusqu'à l'anode. Si les parois internes du verre se trouvant derrière l'anode sont recouvertes avec un matériau phosphorescent les électrons incidents induisent un scintillement.
 • A katódsugárzás a katódsugárcsőben kialakuló elektronsugárzás hagyományos elnevezése. Ezt a részecskesugárzást ugyanis a vákuumcsövek katódjából kiinduló sugárzásként fedezte fel Julius Plücker (1801–1868) német fizikus 1859-ben.
 • 음극선 (陰極線,또는 전자빔 )은 두 금속 전극 (음극(Cathode) 또는 음극 단자와 양극(Anode) 또는 양극 단자)가 진공의 유리관 안에 떨어져 있고, 두 단자 사이에 전위차가 있을 때, 진공관안에서 관찰되는 전자들의 흐름이다. 이 현상은 1869년 독일의 과학자 Johann Hittorf에 의해 발견되었고, 1876년 Eugen Goldstein에 의해 음극선 (영어: cathode rays, 독일어: kathodenstrahlen)이라는 이름이 붙여졌다. 전자들은 음극선의 성분으로 처음 발견되었다. 1897년 영국의 물리학자 조지프 존 톰슨은 이 흐름이 이전까지 알려지지 않았던 음전하를 갖는 입자들로 구성되었다는 것을 보였다. 이 음전하를 갖는 입자들은 전자라고 이름 붙여졌다.
 • Катодные лучи — поток электронов, излучаемый катодом.
 • Katodové záření je proud elektronů vycházející z katody katodové trubice. Zkoumání katodového záření a experimenty s katodovou trubicí sehrály významnou úlohu při objevu elektronu a také rentgenového záření, které vzniká při interakci katodového záření s hmotou.
 • Als Elektronenstrahlung, als Strahlenbündel historisch auch als Kathodenstrahlen bezeichnet, ist eine Teilchenstrahlung aus Elektronen, das heißt eine Ausbreitung von Elektronen in ein meist gasförmiges Material.
 • 陰極線(いんきょくせん、Cathode ray)は、陰極線管(ガイスラー管、クルックス管、レーナルト管)などの放電現象にみられる電子の流れのことである。電子線(electron beam, e-beam)とも呼ぶ。いわゆるグロー放電で陰極近傍が光ること、ヒットルフによって、陰極と蛍光面の間に物体をおくと影が映ることが見いだされ、陰極から発生する放射線ということで、ゴルトシュタインによって「陰極線」と名づけられた。陰極線が質量、電荷をもった粒子(電子)の流れであることは、たとえば、クルックスによる羽車の実験や、トムソンの電界による陰極線の偏向実験によって確かめられた。レーナルトは金属箔の窓をもったレーナルト管で、陰極線が金属箔を透過することをしめした。レーナルトは陰極線について負の荷電粒子説をとり、それらの研究でノーベル物理学賞を受賞している。
 • Cathode rays (also called an electron beam or e-beam) are streams of electrons observed in vacuum tubes. If an evacuated glass tube is equipped with two electrodes and a voltage is applied, the glass opposite of the negative electrode is observed to glow, due to electrons emitted from and travelling perpendicular to the cathode (the electrode connected to the negative terminal of the voltage supply).
 • Катодните лъчи е историческото название на потоците електрони във вакуумните лампи, т.е. евакуирани стъклени балони, в които има най-малко два електрода: катод (отрицателен електрод) и анод (положителен електрод) в конфигурация, известна като диод.Когато катодът се нагрее, излъчваните от него частици се движат към анода под действието на електрическото поле. Ако стъклената стена зад анода е покрита с флуоресцентен материал, тя свети.
 • Els raigs catòdics, descoberts per Hittorf el 1869, són un feix d'electrons emès per un càtode i accelerat per un camp elèctric. Són desviats pels camps elèctrics i magnètics i exciten la fosforescència de certs cossos. Aquestes propietats són utilitzades en els tubs d'oscil·loscopi i en els tubs de televisió.A mitjans del segle XIX ja se sabia que el corrent elèctric podia passar per medis considerats aïllants si el potencial era prou elevat.
 • Los rayos catódicos son corrientes de electrones observados en tubos de vacío, es decir los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos, un cátodo (electrodo negativo) y un ánodo (electrodo positivo) en una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta el cátodo, emite una cierta radiación que viaja hacia el ánodo. Si las paredes internas de vidrio detrás del ánodo están cubiertas con un material fluorescente, brillan intensamente.
 • I raggi catodici sono fasci di elettroni che si producono all'interno di un tubo catodico. Gli elettroni vengono rilasciati da un catodo, un elettrodo con carica di segno negativo, solitamente per effetto termoionico. Questi, attraversando la "croce di Malta", vengono scomposti in fasci.
 • Sinar katode (disebut pula pancaran elektron) adalah arus elektron yang diamati di dalam tabung vakum, yaitu tabung kaca hampa udara yang dilengkapi oleh paling sedikit dua elektrode logam yang diberi tegangan listrik, katode atau elektrode negatif dan anode atau elektrode positif. Elektron pertama ditemukan sebagai komponen penyusun sinar katode.
 • Kathodestralen, ook wel elektronenstralen genoemd, zijn stralen van elektronen waargenomen in vacuümbuizen of -lampen. Deze vacuümbuizen bestaan uit minstens één anode (positieve elektrode) en één kathode (negatieve elektrode) waarover een positieve spanning wordt aangelegd. Door ontlading zullen de elektronen overspringen van de kathode naar de anode. Het weinige gas dat zich bevindt in de vacuümbuis kan daardoor oplichten als gevolg van ionisatie.
 • Raios catódicos são feixes de elétrons produzidos quando uma diferença de potencial elevada é establecida entre dois eletrodos localizados no interior de um recipiente fechado contendo gás rarefeito. Uma vez que os elétrons têm carga negativa, os raios catódicos vão do eletrodo negativo - o cátodo - para o eletrodo positivo - o ânodo.Quando a pressão interna no tubo chega a um décimo da pressão ambiente, o gás que existe entre os eletrodos passa a emitir uma luminosidade.
rdfs:label
 • Rayon cathodique
 • Berkas elektron
 • Cathode ray
 • Elektronenstrahlung
 • Kathodestraal
 • Katodové záření
 • Katódsugárzás
 • Raggio catodico
 • Raigs catòdics
 • Raio catódico
 • Rayos catódicos
 • Катоден лъч
 • Катодный луч
 • 陰極線
 • 음극선
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:renomméPour of
is foaf:primaryTopic of