En astronomie, on appelle régions HII (/aʃ.dø/) des nébuleuses en émission constituées de nuages principalement composés d'hydrogène et dont la plupart des atomes sont ionisés, et s'étendant parfois sur plusieurs années-lumière.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En astronomie, on appelle régions HII (/aʃ.dø/) des nébuleuses en émission constituées de nuages principalement composés d'hydrogène et dont la plupart des atomes sont ionisés, et s'étendant parfois sur plusieurs années-lumière. L'ionisation est produite par la proximité d'une ou plusieurs étoiles très chaudes, de type spectral O ou B, qui rayonnent fortement dans l'ultraviolet extrême, ionisant ainsi le gaz alentour, à partir duquel ces étoiles se sont à l'origine formées.Plus tard, les explosions en supernovæ et les forts vents stellaires provoqués par les étoiles les plus massives de l'amas stellaire finiront par disperser les particules de gaz restant, laissant derrière elles un amas d'étoiles tel que celui des Pléiades.Les régions HII tirent leur nom de la présence en grande quantité d'hydrogène ionisé, noté HII, à ne pas confondre avec l'hydrogène moléculaire (H2), et l'hydrogène neutre atomique (HI).Ces nuages de gaz ionisé sont visibles à de très grandes distances, et l'étude des régions HII extragalactiques est fondamentale pour déterminer les distances et la composition chimique des autres galaxies.
 • An H II region is a large, low-density cloud of partially ionized gas in which star formation has recently taken place. The short-lived blue stars forged in these regions emit copious amounts of ultraviolet light that ionize the surrounding gas. H II regions—sometimes several hundred light-years across—are often associated with giant molecular clouds. The first known H II region was the Orion Nebula, which was discovered in 1610 by Nicolas-Claude Fabri de Peiresc.H II regions are named for the large amount of ionised atomic hydrogen they contain, referred to as H II, pronounced H-two by astronomers (an H I region being neutral atomic hydrogen, and H2 being molecular hydrogen). Such regions have extremely diverse shapes, because the distribution of the stars and gas inside them is irregular. They often appear clumpy and filamentary, sometimes showing bizarre shapes such as the Horsehead Nebula. H II regions may give birth to thousands of stars over a period of several million years. In the end, supernova explosions and strong stellar winds from the most massive stars in the resulting star cluster will disperse the gases of the H II region, leaving behind a cluster of birthed stars such as the Pleiades.H II regions can be seen to considerable distances in the universe, and the study of extragalactic H II regions is important in determining the distance and chemical composition of other galaxies. Spiral and irregular galaxies contain many H II regions, while elliptical galaxies are almost devoid of them. In the spiral galaxies, including the Milky Way, H II regions are concentrated in the spiral arms, while in the irregular galaxies they are distributed chaotically. Some galaxies contain huge H II regions, which may contain tens of thousands of stars. Examples include the 30 Doradus region in the Large Magellanic Cloud and NGC 604 in the Triangulum Galaxy.
 • Una regió H II és un núvol de gas ionitzat, fonamentalment hidrogen i heli, amb traces de nitrogen, oxigen, neó, i sofre, localitzats a prop d'estels massius de classe espectral O. En aquests núvols brillants de gas i plasma, que poden mesurar centenars d'anys llum de diàmetre, existeix un procés de formació estel·lar. Les estrelles joves calentes i blaves que s'han format a partir d'aquest gas emeten grans quantitats de llum ultraviolada, ionitzant la nebulosa que les envolta. Les regions H II poden veure néixer milers d'estrelles en un període d'alguns milions d'anys. Finalment, les explosions de supernova i els vents estel·lars que produeixen les estrelles més massives del cúmul estel·lar resultant dispersaran els gasos de la regió H II quedant un cúmul com el de les plèiades. Les regions H II s'anomenen així per la gran quantitat d'àtoms d'hidrogen ionitzats que contenen, anomenades H II pels astrònoms (regió H I amb àtoms d'hidrogen neutre, i H2 amb hidrogen molecular). Les regions H II es poden veure a considerables distàncies en l'univers, i l'estudi de les regions H II extragalàctiques és important en la determinació de la distància i els components químics d'altres galàxies.
 • HII領域(えいちつーりょういき、HII region)とは、電離された水素が光を放っている天体である。直径数百光年に達する大きさを持ち、内部で星形成が行われている。このガス雲の中で生まれた若い高温の青い星が多量の紫外線を放出し、星の周囲にある星雲を電離することで光っている。HII領域は数百万年にわたって数千個の新しい恒星を生み出す。生み出された星団の中で最も質量の大きな星々が超新星爆発を起こしたり激しい恒星風を放出したりすると、HII領域のガスは吹き払われ、星団の背後にわずかな星雲を残すのみとなる。HII領域は電離された水素原子を大量に含んでいることからその名が付けられている(天文学や分光学では、電気的に中性の原子にはその元素記号にローマ数字の I を、1階電離されている場合には II、2階電離では III…を付けて表記する。そのため、中性の水素原子を HI (H one)、電離された水素原子(陽子)を HII (H two) と呼ぶ。水素の分子は H2 である)。HII領域は宇宙の中で比較的遠距離にあっても観測することができる。系外銀河のHII領域を研究することは、その銀河までの距離を測定したり銀河の化学組成を知る上で重要である。
 • A H II régió gázból és plazmából álló, világító csillagközi felhő, amelynek az átmérője a több száz fényévet is elérheti és a belsejében csillagképződés zajlik. A fiatal, forró, kék színű csillagok erős ultraibolya sugárzást bocsátanak ki, ezzel ionizálva és világításra késztetve az őket körülvevő gázfelhőt. Az évmilliók során egy H II régióban több ezer csillag születhet, majd egy szupernóva-robbanás vagy az újszülött csillagokból érkező napszél eloszlatja a felhő maradék anyagát és a helyén egy, a Plejádokhoz hasonló nyílthalmaz lesz látható.A H II régió elnevezés onnan származik; hogy fő alkotóelemük a hidrogén ionizált formában van jelen. A HI jelölés a semleges állapotú hidrogénből, a H2 pedig a molekuláris hidrogénből álló felhőket jelöli. A H II régiók fontos szerepet játszanak az extragalaktikus csillagászatban a távoli galaxisok távolságának és kémiai összetételének a meghatározása során.
 • Una regione H II (pronunciato regione acca secondo) è una nebulosa a emissione associata con stelle giovani, blu e calde (dei tipi OB, nell'angolo superiore del diagramma H-R). H II è il termine che indica l'idrogeno ionizzato, e le regioni H II sono nubi di gas ionizzato dalla radiazione ultravioletta dalle stelle giovani. Le zone di formazione stellare si trovano infatti sempre in corrispondenza di questo tipo di oggetti nebulosi.La grandezza di una regione H II è determinata sia dall'ammontare di gas presente, sia dalla luminosità delle stelle O e B: più luminose esse sono, più grande è la regione H II. Il suo diametro è generalmente dell'ordine di alcuni anni luce. Si trovano nei bracci di spirale delle galassie, perché è in essi che la maggior parte delle stelle si formano. Sono tra le caratteristiche più grandi e visibili dei bracci, e sono state rivelate anche in galassie di alto redshift. Nella Via Lattea, ne sono esempi la Nebulosa di Orione e la Nebulosa Aquila.In luce visibile, sono caratterizzate dal loro colore rosso, causato dalla forte linea di emissione dell'idrogeno a 656,3 nanometri. Oltre all'idrogeno si trovano, in misura minore, anche altre specie atomiche. In particolare si osservano comunemente le linee proibite dell'ossigeno, dell'azoto e dello zolfo.Le regioni H II hanno vita piuttosto breve, in termini astronomici: dipendenti come sono dalle giovani e grandi stelle che forniscono l'energia necessaria, diventano invisibili dopo che queste stelle muoiono, e le stelle di grande massa hanno una vita di pochi milioni di anni, o al massimo di poche decine.
 • Una región H II es una nube de gas y plasma brillante que puede alcanzar un tamaño de varios cientos de años luz y en la cual se forman estrellas masivas. Dichas estrellas emiten copiosas cantidades de luz ultravioleta extrema (con longitudes de onda inferiores a 912 Ångströms) que ionizan la nebulosa a su alrededor.Estas regiones pueden dar nacimiento a una gran cantidad de estrellas durante un periodo de varios millones de años. Al final, los intensos vientos estelares y explosiones de supernova en el cúmulo estelar resultante dispersan los gases de la región, dejando atrás un cúmulo similar al de las Pléyades.Las regiones H II son llamadas así por la gran cantidad de hidrógeno atómico ionizado que contienen. En astronomía se denomina H2 al hidrógeno molecular, H I al hidrógeno neutro y H II al hidrógeno ionizado. Pueden ser vistas a gran distancia en el universo y su estudio es importante para determinar la distancia y la composición química de otras galaxias.
 • Область (зона) H II, или область ионизированного водорода (разновидность эмиссионной туманности) — это облако горячего газа и плазмы, достигающее нескольких сотен световых лет в поперечнике, являющееся областью активного звездообразования. В этой области рождаются молодые горячие голубовато-белые звёзды, которые обильно излучают ультрафиолетовый свет, тем самым ионизируя окружающую туманность.Области H II могут рождать тысячи звёзд за период всего в несколько миллионов лет. В конце концов, взрывы сверхновых и мощный звёздный ветер, исходящий от наиболее массивных звёзд в образовавшемся звёздном скоплении, рассеивают газы этой области, и она превращается в группу наподобие Плеяд.Эти области получили своё название из-за большого количества ионизированного атомарного водорода, обозначаемого астрономами как H II (область H I — зона нейтрального водорода, а H2 обозначает молекулярный водород). Их можно заметить на значительных расстояниях по всей Вселенной, и изучение таких областей, находящихся в других галактиках, важно для определения расстояния до последних, а также их химического состава.
 • Ein H-II-Gebiet (gesprochen ha zwei) ist eine interstellare Wolke aus leuchtendem Gas mit einem Durchmesser von manchmal mehreren hundert Lichtjahren, in der die Sternentstehung stattfindet. Junge, heiße, blaue Sterne, die durch lokale Verdichtungen in dieser Gaswolke entstanden sind, senden große Mengen ultraviolettes Licht aus, das den Nebel um sie ionisiert.In H-II-Gebieten entstehen tausende neuer Sterne in einer Zeitperiode von einigen Millionen Jahren. Am Ende führen jedoch Sternwinde der massereichsten Sterne oder vereinzelte Supernova-Explosionen dazu, dass das Gas des H-II-Gebietes zerstreut wird. Zurück bleibt ein Offener Sternhaufen wie die am Winterhimmel sichtbaren Plejaden.H-II-Gebiete haben ihren Namen durch die große Menge an ionisiertem atomarem Wasserstoff (ein Plasmazustand aus einzelnen Protonen), den sie enthalten, wohingegen H-I-Gebiete atomaren, nicht ionisierten Wasserstoff und molekularen Wasserstoff (H2) beinhalten. H-II-Gebiete können im Universum noch in sehr großen Entfernungen wahrgenommen werden. Deshalb ist die Untersuchung von extragalaktischen H-II-Gebieten hilfreich, um die Entfernung und chemische Zusammensetzung der anderen Galaxien zu ermitteln.
 • Een H-II-gebied is een wolk van gloeiend gas, soms vele honderden lichtjaren in diameter, waarin stervorming plaatsvindt. Jonge, hete, blauwe sterren die gevormd zijn uit het gas stralen scheutig ultraviolet licht uit waarbij ze de nevel rondom ioniseren.In H-II-gebieden kunnen over verscheidene miljoenen jaren vele duizenden sterren ontstaan. Uiteindelijk worden de gassen van het H-II-gebied door supernovaexplosies en sterrenwinden van de meest massieve sterren verspreid, waarbij een sterrenhoop zoals Pleiaden overblijft.H-II-gebieden zijn genoemd naar de grote hoeveelheden geïoniseerd atomair waterstof die ze bevatten, aangeduid als H-II (uitgesproken als "Ha Twee") door astronomen (H-I is neutrale atomaire waterstof, en H2 is een waterstofmolecuul). H-II-gebieden kunnen tot op behoorlijke afstanden in het heelal waargenomen worden en de bestudering van H-II-gebieden buiten ons eigen melkwegstelsel is belangrijk bij het bepalen van de afstand en chemische samenstelling van andere melkwegstelsels. Voor de ionisatie van een H-II gebied moet het een of meer sterren met spectraalklasse vroeger dan ongeveer B3 bevatten. Latere typen sterren zenden niet voldoende ultraviolet licht uit om voldoende waterstof te ioniseren.
 • Obszary H II – obłoki świecącego gazu i plazmy o rozmiarach nawet kilkuset lat świetlnych, w których powstają gwiazdy. Młode, gorące, niebieskie gwiazdy, które powstały z gazu emitują pokaźną ilość promieniowania ultrafioletowego, jonizując otaczającą mgławicę.Mają bardzo różne kształty, ponieważ rozkład gwiazd i gazu w nich jest niejednorodny. Często pojawiają się kłaczkowate i włókniste struktury, czasami przyjmują dziwaczne kształty, takie jak Mgławica Koński Łeb. W ciągu kilku milionów lat w obszarze H II może narodzić się kilka tysięcy gwiazd. Ostatecznie, eksplozje supernowych i silny wiatr gwiazdowy od najbardziej masywnych gwiazd należących do gromady gwiazdowej (wywodzącej się z obłoku H II) spowodują rozproszenie gazu należącego do tego regionu. Przykładem takiej gromady są Plejady.Obszary H II swoją nazwę zawdzięczają dużym ilościom zjonizowanego atomowego wodoru, jaki zawierają, oznaczanego przez astronomów jako H II (w odróżnieniu obszar H I, to obłok neutralnego wodoru atomowego, a H2 – wodoru cząsteczkowego (molekularnego)). Obszary H II są obserwowane we Wszechświecie w niewielkiej jak i znacznej odległości od nas, co ma duże znaczenie, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie ustalić odległość od innych galaktyk, oraz ich skład chemiczny.
 • 전리수소영역(電離水素領域), 또는 H II 영역(문화어: 에이치이영역)은 빛나는 가스와 플라스마의 구름이며, 때로는 수 백 광년 떨어져 있고, 그 속에서는 별형성의 과정이 일어난다. 가스로부터 막 생겨난 젊고, 뜨거우며, 푸른 별은 막대한 양의 자외선을 내보내는데, 이는 주변의 성운을 이온화시킨다.전리수소영역은 긴 세월 동안 수많은 별을 태어나게 한다. 종국에는, 초신성 폭발이나 막대한 질량을 가지는 별로부터의 강한 항성풍에 의해 H II 영역의 가스가 널리 흩어지며, 플레이아데스 성단과 같은 것을 남긴다. 전리수소영역은 천문학자들이 ‘H II’로 부르는 엄청난 양의 이온화(전리) 된 수소 원자로 구성되어 있다. 전리수소영역은 상당한 거리에서도 관측될 수 있으며, 은하계 밖의 전리수소영역을 연구하는 것은 다른 은하의 거리나 화학 조성을 판별하는 데 있어서 중요하다.
 • Uma Região HII é uma nuvem de gás incandescente de baixa densidade e de plasma. Geralmente possuem várias centenas de anos-luz de diâmetro, no qual a formação estelar está ocorrendo. Estrelas jovens, quentes e azuis que se formaram a partir do gás emitem grandes quantidades de luz ultravioleta, radiação ionizante e aquecem o gás em torno deles. Regiões H II são frequentemente associados com nuvens moleculares gigantes. A primeira região H II é conhecida como Nebulosa de Orion descoberta em 1610 por Nicolas-Claude Fabri de Peiresc. Regiões H II são nomeados pela grande quantidade de hidrogênio atômico e ionizado, denominado pelos astrônomos H II (região HI sendo hidrogênio atômico neutro, e H2 sendo hidrogênio molecular). Elas têm morfologias extremamente diversificadas, porque a distribuição das estrelas e gás dentro deles é heterogênea. Elas, geralmente, tem filamentos e, às vezes mostrando formas bizarras, como a Nebulosa Cabeça de Cavalo. Das regiões HII podem nascer milhares de estrelas, durante um período de vários milhões de anos. No fim, explosões de supernovas e fortes ventos estelares das estrelas mais massivas do aglomerado estelar resultante irá dispersar os gases da região H II, deixando para trás um aglomerado aberto como as Plêiades.Regiões H II podem ser vistas a distâncias consideráveis no universo e o estudo de regiões H II extragaláticas é importante na determinação da distância e da composição química de outras galáxias. Galáxias espirais e irregulares contêm uma grande quantidade de regiões H II, enquanto as galáxias elípticas são quase desprovidos deles. Nas galáxias espirais, incluindo a Via Láctea, as regiões H II são concentrados nos braços espirais, enquanto nas galáxias irregulares são distribuídos de maneira caótica. Algumas galáxias contêm grandes regiões H II, que podem conter dezenas de milhares de estrelas. Exemplos incluem a região da Nebulosa da tarântula na Grande Nuvem de Magalhães e NGC 604 na galáxia do Triângulo.
 • H II bölgesi, yüzlerce ışık yılı genişlikte olabilen, içerisinde yıldız oluşumlarının gerçekleştiği, parlayan bir plazma ve gaz bulutudur. Gaz içerisinde oluşmuş olan genç, sıcak ve mavi yıldızlar yüksek miktarda morötesi ışın yayıp bulutsuyu yükünleştirir.H II bölgeleri, birkaç yüz milyon yıl içerisinde, binlerce yıldız üretebilirler. Bu sürecin sonunda, üstnova patlamarı ve güçlü yıldız rüzgârları H II bölgelerinin gazlarını dağıtıp, Pleiades yıldız kümesine benzer bir oluşuma neden olurlar.Adları, içerdikleri olağanüstü miktardaki yükünleşmiş öğeciksel hidrojenden türetilmiştir.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 348340 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19313 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 127 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107395405 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • En astronomie, on appelle régions HII (/aʃ.dø/) des nébuleuses en émission constituées de nuages principalement composés d'hydrogène et dont la plupart des atomes sont ionisés, et s'étendant parfois sur plusieurs années-lumière.
 • HII領域(えいちつーりょういき、HII region)とは、電離された水素が光を放っている天体である。直径数百光年に達する大きさを持ち、内部で星形成が行われている。このガス雲の中で生まれた若い高温の青い星が多量の紫外線を放出し、星の周囲にある星雲を電離することで光っている。HII領域は数百万年にわたって数千個の新しい恒星を生み出す。生み出された星団の中で最も質量の大きな星々が超新星爆発を起こしたり激しい恒星風を放出したりすると、HII領域のガスは吹き払われ、星団の背後にわずかな星雲を残すのみとなる。HII領域は電離された水素原子を大量に含んでいることからその名が付けられている(天文学や分光学では、電気的に中性の原子にはその元素記号にローマ数字の I を、1階電離されている場合には II、2階電離では III…を付けて表記する。そのため、中性の水素原子を HI (H one)、電離された水素原子(陽子)を HII (H two) と呼ぶ。水素の分子は H2 である)。HII領域は宇宙の中で比較的遠距離にあっても観測することができる。系外銀河のHII領域を研究することは、その銀河までの距離を測定したり銀河の化学組成を知る上で重要である。
 • 전리수소영역(電離水素領域), 또는 H II 영역(문화어: 에이치이영역)은 빛나는 가스와 플라스마의 구름이며, 때로는 수 백 광년 떨어져 있고, 그 속에서는 별형성의 과정이 일어난다. 가스로부터 막 생겨난 젊고, 뜨거우며, 푸른 별은 막대한 양의 자외선을 내보내는데, 이는 주변의 성운을 이온화시킨다.전리수소영역은 긴 세월 동안 수많은 별을 태어나게 한다. 종국에는, 초신성 폭발이나 막대한 질량을 가지는 별로부터의 강한 항성풍에 의해 H II 영역의 가스가 널리 흩어지며, 플레이아데스 성단과 같은 것을 남긴다. 전리수소영역은 천문학자들이 ‘H II’로 부르는 엄청난 양의 이온화(전리) 된 수소 원자로 구성되어 있다. 전리수소영역은 상당한 거리에서도 관측될 수 있으며, 은하계 밖의 전리수소영역을 연구하는 것은 다른 은하의 거리나 화학 조성을 판별하는 데 있어서 중요하다.
 • Una región H II es una nube de gas y plasma brillante que puede alcanzar un tamaño de varios cientos de años luz y en la cual se forman estrellas masivas. Dichas estrellas emiten copiosas cantidades de luz ultravioleta extrema (con longitudes de onda inferiores a 912 Ångströms) que ionizan la nebulosa a su alrededor.Estas regiones pueden dar nacimiento a una gran cantidad de estrellas durante un periodo de varios millones de años.
 • Una regione H II (pronunciato regione acca secondo) è una nebulosa a emissione associata con stelle giovani, blu e calde (dei tipi OB, nell'angolo superiore del diagramma H-R). H II è il termine che indica l'idrogeno ionizzato, e le regioni H II sono nubi di gas ionizzato dalla radiazione ultravioletta dalle stelle giovani.
 • Uma Região HII é uma nuvem de gás incandescente de baixa densidade e de plasma. Geralmente possuem várias centenas de anos-luz de diâmetro, no qual a formação estelar está ocorrendo. Estrelas jovens, quentes e azuis que se formaram a partir do gás emitem grandes quantidades de luz ultravioleta, radiação ionizante e aquecem o gás em torno deles. Regiões H II são frequentemente associados com nuvens moleculares gigantes.
 • H II bölgesi, yüzlerce ışık yılı genişlikte olabilen, içerisinde yıldız oluşumlarının gerçekleştiği, parlayan bir plazma ve gaz bulutudur. Gaz içerisinde oluşmuş olan genç, sıcak ve mavi yıldızlar yüksek miktarda morötesi ışın yayıp bulutsuyu yükünleştirir.H II bölgeleri, birkaç yüz milyon yıl içerisinde, binlerce yıldız üretebilirler.
 • Una regió H II és un núvol de gas ionitzat, fonamentalment hidrogen i heli, amb traces de nitrogen, oxigen, neó, i sofre, localitzats a prop d'estels massius de classe espectral O. En aquests núvols brillants de gas i plasma, que poden mesurar centenars d'anys llum de diàmetre, existeix un procés de formació estel·lar. Les estrelles joves calentes i blaves que s'han format a partir d'aquest gas emeten grans quantitats de llum ultraviolada, ionitzant la nebulosa que les envolta.
 • A H II régió gázból és plazmából álló, világító csillagközi felhő, amelynek az átmérője a több száz fényévet is elérheti és a belsejében csillagképződés zajlik. A fiatal, forró, kék színű csillagok erős ultraibolya sugárzást bocsátanak ki, ezzel ionizálva és világításra késztetve az őket körülvevő gázfelhőt.
 • An H II region is a large, low-density cloud of partially ionized gas in which star formation has recently taken place. The short-lived blue stars forged in these regions emit copious amounts of ultraviolet light that ionize the surrounding gas. H II regions—sometimes several hundred light-years across—are often associated with giant molecular clouds.
 • Obszary H II – obłoki świecącego gazu i plazmy o rozmiarach nawet kilkuset lat świetlnych, w których powstają gwiazdy. Młode, gorące, niebieskie gwiazdy, które powstały z gazu emitują pokaźną ilość promieniowania ultrafioletowego, jonizując otaczającą mgławicę.Mają bardzo różne kształty, ponieważ rozkład gwiazd i gazu w nich jest niejednorodny. Często pojawiają się kłaczkowate i włókniste struktury, czasami przyjmują dziwaczne kształty, takie jak Mgławica Koński Łeb.
 • Область (зона) H II, или область ионизированного водорода (разновидность эмиссионной туманности) — это облако горячего газа и плазмы, достигающее нескольких сотен световых лет в поперечнике, являющееся областью активного звездообразования. В этой области рождаются молодые горячие голубовато-белые звёзды, которые обильно излучают ультрафиолетовый свет, тем самым ионизируя окружающую туманность.Области H II могут рождать тысячи звёзд за период всего в несколько миллионов лет.
 • HII oblast je nejběžnější typ emisní mlhoviny. Vzniká ionizací vodíku, nejčetnějšího prvku mezihvězdné hmoty.
 • Een H-II-gebied is een wolk van gloeiend gas, soms vele honderden lichtjaren in diameter, waarin stervorming plaatsvindt. Jonge, hete, blauwe sterren die gevormd zijn uit het gas stralen scheutig ultraviolet licht uit waarbij ze de nevel rondom ioniseren.In H-II-gebieden kunnen over verscheidene miljoenen jaren vele duizenden sterren ontstaan.
 • Ein H-II-Gebiet (gesprochen ha zwei) ist eine interstellare Wolke aus leuchtendem Gas mit einem Durchmesser von manchmal mehreren hundert Lichtjahren, in der die Sternentstehung stattfindet. Junge, heiße, blaue Sterne, die durch lokale Verdichtungen in dieser Gaswolke entstanden sind, senden große Mengen ultraviolettes Licht aus, das den Nebel um sie ionisiert.In H-II-Gebieten entstehen tausende neuer Sterne in einer Zeitperiode von einigen Millionen Jahren.
rdfs:label
 • Région HII
 • H II bölgesi
 • H II region
 • H II régió
 • H-II-Gebiet
 • H-II-gebied
 • HII oblast
 • HII領域
 • Obszar H II
 • Regione H II
 • Região H II
 • Regió H II
 • Región H II
 • Область H II
 • 전리수소영역
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of