Les Quatre Incommensurables (sansk.: apramāna; pali.: appamanna; tib.: tshad med bzhi) aussi appelés brahmavihāra (pāli et sanskrit), les « demeures de Brahma » sont quatre sentiments ou « qualités morales » qui doivent être médités et développés (bhāvanā) dans le bouddhisme. Ils se veulent aimants dans la spiritualité. Ils sont dits incommensurables ou illimités de par la portée de leur objet et de leur efficacité.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Quatre Incommensurables (sansk.: apramāna; pali.: appamanna; tib.: tshad med bzhi) aussi appelés brahmavihāra (pāli et sanskrit), les « demeures de Brahma » sont quatre sentiments ou « qualités morales » qui doivent être médités et développés (bhāvanā) dans le bouddhisme. Ils se veulent aimants dans la spiritualité. Ils sont dits incommensurables ou illimités de par la portée de leur objet et de leur efficacité. Ils sont: Maitrī (sanskrit) ou Mettā (pāli): BienveillanceSouhait que tous les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur. Karuṇā (sa. et pa.) : CompassionSouhait que les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Muditā (sa. et pa.) : Joie sympathisante ou altruisteSouhait que les êtres trouvent la joie exempte de souffrance. Upekṣā (sa.) ou Upekkhā (pa.) : Équanimité, ou DétachementSouhait que les êtres demeurent égaux et en paix quels que soient les événements, bons ou mauvais, qu'ils soient libres de partialité, d'attachement et d'aversion.On retrouve également ces quatre demeures de Brahma dans la pensée hindoue. Ces pratiques méditatives de l'amour, de la compassion, de la joie sacrée et de l'équanimité sont communes à l'hindouisme, au jaïnisme et au bouddhisme, mais dans la Voie du Bouddha, ces quatre pratiques prennent une dimension particulière à la charnière de l'éthique et de l'absorption méditative : ces quatre méditations ouvrent clairement vers l'infini et l'illimité. C'est pourquoi on les dit apramana, incommensurable ou illimité. Ces quatre incommensurables affaiblissent grandement l'attachement au petit moi enfermé sur lui-même et ouvre la conscience au monde dans son immensité ainsi qu'aux autres dans leur infinité.
 • The brahmavihāras (sublime attitudes, lit. "abodes of brahma") are a series of four Buddhist virtues and the meditation practices made to cultivate them. They are also known as the four immeasurables (Sanskrit: apramāṇa, Pāli: appamaññā).According to the Metta Sutta, Shākyamuni Buddha held that cultivation of the four immeasurables has the power to cause the practitioner to be reborn into a Brahma realm (Pāli: Brahmaloka). The meditator is instructed to radiate out to all beings in all directions the mental states of: 1) loving-kindness or benevolence2) compassion3) empathetic joy 4) equanimityThe four immeasurables are also found in Patañjali's Yoga Sutras (1.33), a text composed long after the beginning of Buddhism and substantially influenced by Buddhism. These virtues are also highly regarded by Buddhists as powerful antidotes to negative mental states (non-virtues) such as avarice, anger and pride.
 • 四無量心(しむりょうしん、skt:apramāṇāni)とは、他の生命に対する自他怨親なく平等で、過度の心配などのない、落ち着いた気持ちを持つことをいう。四梵住(skt:brahmavihāra)、四梵行ともいう。無量というのは、「貪・瞋・痴」などと違い、限界なくどこまでも成長させることができることから言う。 慈無量心(skt:maitrī, pāli:mettā) - 「慈愛」、相手の幸福を望む心。 悲無量心(skt,pāli:karuṇā) - 「抜苦」、苦しみを除いてあげたいと思う心。 喜無量心(skt, pāli:muditā) - 「随喜」、相手の幸福を共に喜ぶ心。 捨無量心(skt:upekṣā, pāli:upekkhā) - 「浄捨」、相手に対する平静で落ち着いた心。動揺しない落ち着いた心を指す。なお上座部教学の集成者であるブッダゴーサは、『清浄道論』(Visuddhi Magga)において、単なる無関心を「無智捨」と呼び、捨無量心とは似て非なるものとして、修行者に注意を促している。↑ ↑
 • Brahmaviharā (w języku pali i sanskrycie) tłumaczy się jako Cztery Niezmierzoności, Cztery Szlachetne Postawy, Cztery Boskie Dziedziny, Boskie Siedziby, czy Cztery Boskie Stany. Jest to sekwencja buddyjskich medytacji zalecanych przez pisma znane w języku pali jako Brahmavihara Sutta a w sanskrycie jako Brahmavihara Sutra. Te stany to: Maitri: kochająca dobroć; życzenie radości i przyczyn radości dla wszystkich istot Karuna: współczucie; życzenie wolności od cierpienia i przyczyn cierpienia dla wszystkich istot Mudita: współradość; altruistyczna radość wobec radości innych istot Upeksa: bezstronność; wolność od pożądania i niechęci, a także utrzymywanie w równowadze siebie i innych istotZarówno Maitri jak i Karuna są nadziejami na przyszłość (wiodącymi – tam gdzie to możliwe – do działania przez zrealizowanie tych nadziei), podczas gdy Mudita i Upeksa są postawami wobec wydarzeń już zrealizowanych, ale mających swoje konsekwencje w przyszłości i w przyszłych działaniach.Brahmaviharā (dosłownie: “siedziby Brahmy”) jest starożytną, czteroczęściową, buddyjską praktyką medytacyjną. Jej uprawianie (zgodnie ze słowami Buddy) ma moc, która sprawia, że praktykujący odradza się w królestwie boga Brahmy. Medytujący jest instruowany by wypromieniowywał do wszystkich stworzeń we wszystkich kierunkach następujące stany mentalne: 1. kochającą dobroć; 2. współczucie; 3. empatyczną radość; i 4. bezstronność. Ponieważ wypromieniowywanie tych czterech pozytywnych postaw odbywa się w absolutnie wszystkich kierunkach, nie pozostawiając żadnej części świata bez wpływu, znane są one pod nazwą Cztery Niezmierzoności (apramana). Mówi się, że nie jest nawet możliwym zbadać czy zmierzyć skalę ich uniwersalnego zasięgu.Praktyki Brahmaviharā są wyjaśnione w dziele Ścieżka Oczyszczenia (Visuddhimagga), napisanym w X w. n.e przez uczonego i komentatora znanego jako Buddhaghosza. Są one często praktykowane w taki sposób, że dla każdej niezmierzoności w kolejności (poza muditą dla której opuszczamy krok pierwszy) medytujący skupia się kolejno na: sobie samym (nie dotyczy mudity), dobrym przyjacielu, osobie neutralnej, "trudnej" osobie, wszystkich czterech powyższych, istotach z całego świata, istotach ze wszystkich wszechświatów.Ciekawostką jest, że sam Budda nigdy wprost w swych naukach nie zalecał kierowania przez medytującego tych umysłowych jakości w stronę samego siebie. Jeśli zaś chodzi o "istoty ze wszystkich wszechświatów", to buddyzm akceptuje, chociaż nie kładzie nacisku na hinduską kosmologię wielorakich wszechświatów rozciągniętych w czasie i przestrzeni, która jest w wielu miejscach zgodna z poglądami współczesnej astrofizyki.Chociaż wyraz tych idei pochodzi z buddyzmu, to idee te same w sobie nie przynależą ściśle do określonego nurtu religijnego. Na przykład ruch znany pod nazwą Sarvodaya Shramadana Movement używa opisywanych metod podczas publicznych medytacji odbywających się na Sri Lance, w których udział biorą wspólnie buddyści, hinduiści, zwolennicy islamu i chrześcijanie. Również poemat Rudyarda Kiplinga zatytułowany If odnosi się do koncepcji Upekkha w nazywaniu Triumfu i Katastrofy oszustami i szarlatanami. Niektórzy uczeni zauważają, że wyrażenie “Brahmaviharā” może również oznaczać “mieszkanie w Brahmanie” (esencji wszystkich rzeczy), lecz ta interpretacja nie jest powszechnie akceptowana w buddyjskim kontekście.Zgodnie z buddyjskim poglądem doświadczanie świata bogów nie jest ostatecznym celem, ponieważ jest to wciąż samsara. Z powodu wspaniałości doznań (błogości) ten stan przeżywania może okazać się przyjemną pułapką. Choć z punktu widzenia człowieka można w nim pozostawać długo, to nie trwa on wiecznie i po wyczerpaniu zmagazynowanych, pozytywnych wrażeń kończy się upadkiem w niższe stany. Dlatego właśnie buddyzm przypomina o cennym ludzkim życiu, ponieważ zawiera ono takie same możliwości osiągnięcia ostatecznego celu jak doświadczanie "boskie". Z drugiej strony jest w nim więcej motywującego do praktyki dyskomfortu i mniej odciągającej od praktyki przyjemności. Jeśli jednak mimo "boskiego doświadczania" nie dajemy zwieść się wspaniałościom przeżywanych stanów i pamiętamy o niemożliwości osiągnięcia wyczerpującej satysfakcji (dukkha), nietrwałości (anitya), iluzoryczności jaźni (anatman), lub ogólnie o naturze wszelkich zjawisk (siunjata), życie takie jest okazją osiągnięcia ostatecznego celu w wyśmienitych warunkach.
 • Brahmavihára v pálí i v sanskrtu znamená „Vznešený příbytek“. V buddhismu se tímto pojmem označují čtyři stavy mysli (přesněji mentální formace), jejichž rozvíjení je velmi doporučováno : mettá - nepodmíněná a nesobecká milující laskavost karuná - soucit ke všem bytostem bez rozdílu a úsilí být užitečný sám sobě i ostatním muditá - radost z radosti druhého upekkhá - vyrovnanost, klidná myslJsou nazývány „vznešené“, protože představují správný způsob chování k druhým bytostem. Jsou nazývány „příbytky“, protože by se měly stát stálým rysem osobnosti, spíše než místem krátkých a řídkých návštěv. Jsou také označovány za „bezmezné“ (appamaňňa) stavy mysli, protože by neměly zůstat ohraničené na jednu skupinu bytostí, ale měly by být rozvíjeny stejnou měrou ke všem živým tvorům. Jsou neslučitelné s nenávistnými stavy mysli (dosa).Aby byly tyto kvality plně rozvinuty, doporučuje se je mít nejen za principy jednání a náměty k přemýšlení, ale také je používat jako témata systematické meditace. Ta navíc vede k hlubším meditačním pohroužením, neboli vyšším stupňům mentální koncentrace, tzv. džhánám, které dále slouží k rozvíjení vhledu do pravé povahy jevů a tím k dosažení nirvány.
 • Las cuatro Brahmavihāras son una serie de prácticas de meditación diseñadas para cultivar las virtudes.Brahmavihāra es un término en pali y sánscrito que significa "Actitudes sublimes". También se los conoce como las "Cuatro Actitudes Inconmensurables" (Sánscrito: apramana).La misma lista puede encontrarse también en los Yoga Sutras de Patañjali (1.33)Según el Metta Sutta, el Buda Shakyamuni sostuvo que el cultivo de las Brahmavihāras tiene el poder de hacer renacer en un reino de Brahma (Pali: Brahmaloka). Son cuatro: Amorosa bondad o benevolencia, Compasión Simpática alegría, y Ecuanimidad.Estas virtudes son también muy consideradas por los budistas como poderosos antídotos a los estados mentales negativos (no virtudes), como la avaricia, la ira, el orgullo y así sucesivamente.
 • De Brahmaviharā (Pali en Sanskriet) zijn de vier verheven toestanden van de geest. Zij vormen een opvolging van boeddhistische meditaties die in de Brahmavihara Sutra worden vermeld.De vier verheven toestanden van de geest zijn: Metta/Maitri: liefde aan iedereen; de hoop dat het ieder wezen goed gaat Karuna: compassie; de hoop dat het lijden van alle wezens wordt verminderd Mudita: de altruïstische vreugde in de daden en acties van anderen Upekkha/Upeksha: gelijkmoedigheid; het leren accepteren van verlies en winst, lof en blaam, succes en falen zonder gehechtheid zowel voor jezelf alsook voor anderen.Metta en Karuna zijn beide wensen voor de toekomst die leiden tot acties waarin de wensen gerealiseerd kunnen worden, terwijl Mudita en Upekkha houdingen zijn ten opzichte van wat er gebeurd is.De Brahmavihara worden na elkaar beoefend en op elkaar toegepast. Je begint met het wensen aan jezelf, dan aan je vrienden, dan aan degenen waar je neutraal aanstaat, dan aan je vijanden en tenslotte omarm je de hele wereld en alle wezens in het universum en daarbuiten. Het boeddhisme accepteert, maar stelt het niet verplicht, dat er meerdere universa in ruimte en tijd zijn.Ondanks dat deze ideeën in het algemeen met boeddhisme worden geassocieerd, zijn ze niet-sektarisch en zijn in een of andere vorm in vele andere geloven en door niet-gelovigen toegepast.
 • Brahmavihāra ist ein buddhistischer Begriff und bedeutet „Die vier himmlischen Verweilzustände“ oder „Die vier Unermesslichen“ (pali: appamaññā, skt.: apramana). Die Brahmavihāras sind Grundlage für Meditationsübungen (brahmavihāra-bhāvanā) im Theravada wie auch im Mahayana. Sie sind Bestandteil der buddhistischen Ethik und bezeichnen vier zu kultivierende Geisteshaltungen anderen Wesen gegenüber. Weitere Übersetzungen des Begriffs sind: „Die vier unermesslichen Geisteshaltungen“, „Die vier grenzenlosen Geisteszustände“, „Die vier Wohnstätten Brahmas“ (Vihara bedeutet so viel wie „Wohnstätte“, „Ort des Verweilens“; Brahma ist eine indische Gottheit).
 • Brahma Vihara adalah sifat-sifat luhur yang patut untuk dijalani semua mahkluk. Adapun sifat-sifat luhur yang dimaksudkan adalah Metta (Cinta Kasih), Karuna (Welas Asih), Mudita (Simpati), dan Uppekkha (Keseimbangan Batin).
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1184081 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11725 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110889478 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Quatre Incommensurables (sansk.: apramāna; pali.: appamanna; tib.: tshad med bzhi) aussi appelés brahmavihāra (pāli et sanskrit), les « demeures de Brahma » sont quatre sentiments ou « qualités morales » qui doivent être médités et développés (bhāvanā) dans le bouddhisme. Ils se veulent aimants dans la spiritualité. Ils sont dits incommensurables ou illimités de par la portée de leur objet et de leur efficacité.
 • 四無量心(しむりょうしん、skt:apramāṇāni)とは、他の生命に対する自他怨親なく平等で、過度の心配などのない、落ち着いた気持ちを持つことをいう。四梵住(skt:brahmavihāra)、四梵行ともいう。無量というのは、「貪・瞋・痴」などと違い、限界なくどこまでも成長させることができることから言う。 慈無量心(skt:maitrī, pāli:mettā) - 「慈愛」、相手の幸福を望む心。 悲無量心(skt,pāli:karuṇā) - 「抜苦」、苦しみを除いてあげたいと思う心。 喜無量心(skt, pāli:muditā) - 「随喜」、相手の幸福を共に喜ぶ心。 捨無量心(skt:upekṣā, pāli:upekkhā) - 「浄捨」、相手に対する平静で落ち着いた心。動揺しない落ち着いた心を指す。なお上座部教学の集成者であるブッダゴーサは、『清浄道論』(Visuddhi Magga)において、単なる無関心を「無智捨」と呼び、捨無量心とは似て非なるものとして、修行者に注意を促している。↑ ↑
 • Brahma Vihara adalah sifat-sifat luhur yang patut untuk dijalani semua mahkluk. Adapun sifat-sifat luhur yang dimaksudkan adalah Metta (Cinta Kasih), Karuna (Welas Asih), Mudita (Simpati), dan Uppekkha (Keseimbangan Batin).
 • The brahmavihāras (sublime attitudes, lit. "abodes of brahma") are a series of four Buddhist virtues and the meditation practices made to cultivate them. They are also known as the four immeasurables (Sanskrit: apramāṇa, Pāli: appamaññā).According to the Metta Sutta, Shākyamuni Buddha held that cultivation of the four immeasurables has the power to cause the practitioner to be reborn into a Brahma realm (Pāli: Brahmaloka).
 • Brahmavihāra ist ein buddhistischer Begriff und bedeutet „Die vier himmlischen Verweilzustände“ oder „Die vier Unermesslichen“ (pali: appamaññā, skt.: apramana). Die Brahmavihāras sind Grundlage für Meditationsübungen (brahmavihāra-bhāvanā) im Theravada wie auch im Mahayana. Sie sind Bestandteil der buddhistischen Ethik und bezeichnen vier zu kultivierende Geisteshaltungen anderen Wesen gegenüber.
 • De Brahmaviharā (Pali en Sanskriet) zijn de vier verheven toestanden van de geest.
 • Brahmaviharā (w języku pali i sanskrycie) tłumaczy się jako Cztery Niezmierzoności, Cztery Szlachetne Postawy, Cztery Boskie Dziedziny, Boskie Siedziby, czy Cztery Boskie Stany. Jest to sekwencja buddyjskich medytacji zalecanych przez pisma znane w języku pali jako Brahmavihara Sutta a w sanskrycie jako Brahmavihara Sutra.
 • Brahmavihára v pálí i v sanskrtu znamená „Vznešený příbytek“. V buddhismu se tímto pojmem označují čtyři stavy mysli (přesněji mentální formace), jejichž rozvíjení je velmi doporučováno : mettá - nepodmíněná a nesobecká milující laskavost karuná - soucit ke všem bytostem bez rozdílu a úsilí být užitečný sám sobě i ostatním muditá - radost z radosti druhého upekkhá - vyrovnanost, klidná myslJsou nazývány „vznešené“, protože představují správný způsob chování k druhým bytostem.
 • Las cuatro Brahmavihāras son una serie de prácticas de meditación diseñadas para cultivar las virtudes.Brahmavihāra es un término en pali y sánscrito que significa "Actitudes sublimes".
rdfs:label
 • Quatre Incommensurables
 • Brahma Vihara
 • Brahmavihara
 • Brahmavihara
 • Brahmavihara
 • Brahmaviharā
 • Brahmavihára
 • Cztery Niezmierzoności
 • 四無量心
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of