La pyramide des âges est un mode de représentation graphique de la structure (sexe, âge) d'une population qui constitue une image synthétique du passé, du présent et du futur de celle-ci. Elle prend la forme générale d'un strobiloïde (grosso modo, une toupie vue en coupe).↑ Catherine Rollet, op. cit. p. 38

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La pyramide des âges est un mode de représentation graphique de la structure (sexe, âge) d'une population qui constitue une image synthétique du passé, du présent et du futur de celle-ci. Elle prend la forme générale d'un strobiloïde (grosso modo, une toupie vue en coupe).
 • 人口ピラミッド(じんこうピラミッド)とは、男女別に年齢ごとの人口を表したグラフのことである。
 • Pirâmide etária também conhecida como pirâmide demográfica ou pirâmide populacional,é uma ilustração gráfica que mostra a distribuição de diferentes grupos etários em uma população (tipicamente de um país ou região do mundo), em que normalmente cria-se a forma de uma pirâmide. Esse gráfico é constituído de dois conjuntos de barras que representam o sexo e a idade de um determinado grupo populacional. É baseado numa estrutura etária da população, ou seja, a repartição da população por idades.Nesse tipo de gráfico, cada uma das metades representa um sexo; a base representa o grupo jovem (até 19 anos); a área intermediária ou corpo representa o grupo adulto (entre 20 e 59 anos); e o topo ou ápice representa a população idosa (acima de 60 anos).As pirâmides etárias são usadas, não só para monitorar a estrutura de sexo e idade, mas como um complemento aos estudos da qualidade de vida, já que podemos visualizar a média do tempo de vida, a taxa de mortalidade e a regularidade, ou não, da população ao longo do tempo. Quanto mais alta a pirâmide, maior a expectativa de vida e, consequentemente, melhor as condições de vida daquela população. É possível perceber que quanto mais desenvolvido econômicamente e socialmente é o país, mais sua pirâmide terá uma forma retangular.Uma guerra, por exemplo, provoca distúrbios visíveis numa pirâmide etária: uma queda no número de jovens e adultos do sexo masculino é o mais comum deles. Normalmente, após uma crise como essa, é notável uma reposição populacional estimulada pelo governo, chamada de baby boom.A galeria a seguir mostram os 4 estágios de transição demográfica, exemplificados através de dados de 4 países através de suas respectivas pirâmides etárias, além de 3 países com desequilíbrio em suas pirâmides:
 • Yaş piramidi, nüfus piramidi ya da yaş-cinsiyet piramidi, belirli bir bölge veya ülkenin nüfusunun cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımını gösteren grafiktir. Çoğunlukla X ekseni üzerine nüfusun, Y ekseni üzerine yaş gruplarının oturtulması ile oluşturulur. Çoğunlukla erkek nüfus sol kolonda, kadın nüfus sağ kolonda gösterilir. Nüfus ekseni, rakamlar veya yüzdeler ile oluşturulabilir.Bir yerin ya da ülkenin nüfus yapısını incelemenin en kolay yöntemi bir yaş piramidi oluşturmaktır. Yaş piramidinden ülkenin demografisine dair birçok önemli ipucu elde edilebilir.
 • Populazio piramidea edo adin-sexu piramidea eskualde bateko biztanleriaren adin banaketa, sexuaren arabera, erakusten duen datu diagrama da, demografian maiz erabiltzen dena, biztanleriaren adin egitura ikertzeko. Piramide deritzo erakutsi ohi duen itxuragatik.
 • Věková pyramida (také Strom života) představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva daného regionu. Název je odvozen od trojúhelníkové podoby grafu, ze kterého lze věkovou strukturu obyvatelstva vyčíst. Znázorňuje počet mužů a žen v daném věku, v daném okamžiku a na vymezeném území.
 • Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Penduduk laki-laki biasanya digambarkan di sebelah kiri dan penduduk wanita di sebelah kanan. Grafik dapat menunjukkan jumlah penduduk atau prosentase jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk total.Dengan mengamati bentuk piramida penduduk (serta bentuk piramida penduduk dari waktu ke waktu), banyak informasi yang didapat mengenai struktur kependudukan sebuah wilayah.
 • Struktura płci i wieku – udział różnych grup wiekowych w populacji z uwzględnieniem podziału na płeć. Udział ten graficznie przedstawia się za pomocą schematu, zwanego piramidą płci i wieku.Parametr ten jest z jednej strony dość stałą cechą gatunkową, z drugiej podlega silnym wpływom takich czynników, jak: rozrodczość, strategia rozrodu i śmiertelność. Ocena rozkładu wiekowego osobników dostarcza wielu informacji o aktualnej kondycji populacji. Należy jednak pamiętać, że badanie struktury wiekowej powinno obejmować dłuższe okresy. Gdyby bowiem zbadano populację jętek w okresie 48 godzin po rójce, to mogłoby się okazać, że nie ma w niej wcale osobników dorosłych. Taki obraz struktury wiekowej prowadziłby do fałszywych wniosków. W życiu każdego osobnika można wyróżnić trzy okresy: przedprodukcyjny (przedrozrodczy), reprodukcyjny (rozrodczy), poprodukcyjny (porozrodczy).Podobnie można pogrupować osobniki na młodociane, dojrzałe i starzejące się. Liczba klas wiekowych może być jednak większa. Wszystko zależy od tego jak szczegółowe przyjmuje się kryteria pomiaru wieku. Jeśli osobniki w poszczególnych klasach zostały zliczone, wyniki można przedstawić w postaci piramidy płci i wieku ludności danego obszaru, polegające na zestawieniu diagramów słupkowych utworzonych dla poszczególnych roczników lub grup wiekowych (np. 5-letnich) dla każdej płci oddzielnie. Główne cechy struktury płci i wieku: udział kobiet wyraża współczynnik feminizacji, czyli stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w populacji; udział mężczyzn wyraża współczynnik maskulinizacji, czyli stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet w populacji; na świecie zaznacza się przewaga kobiet nad mężczyznami (na 100M przypada 106K) - jednak w grupach młodszych przeważają mężczyźni, gdyż rodzi się więcej chłopców, niż dziewczynek lecz kobiety średnio żyją dłużej; w krajach wysoko rozwiniętych przeważają kobiety, a w krajach rozwijających się - mężczyźni; udział ludności w wieku poprodukcyjnym do ogółu populacji wynosi: w krajach bogatych 10 - 15%, a w krajach biednych ok. 5%; udział ludności w wieku przedprodukcyjnym do ogółu populacji wynosi: w krajach bogatych ok. 30%, a w krajach biednych ok. 60%.Plik:Piramidy wieku-mlode i stare.pngJeżeli w czasie obliczania struktury wiekowej populacji uwzględnimy liczebność osobników różnej płci można wtedy mówić o strukturze płci.Piramidy płci i wieku dzielimy na progresywne, regresywne i zastojowe. Piramida typu progresywnego pokazuje zwiększanie się liczby ludności, typu zastojowego obrazuje sytuacje w której liczba dzieci jest taka sama jak liczba dorosłych, typu regresywnego obrazuje zmniejszanie się liczby ludności.
 • La piramide delle età (o della popolazione) è una rappresentazione grafica usata nella statistica demografica per descrivere la distribuzione per età di una popolazione.Solitamente si tratta di due istogrammi disposti simmetricamente attorno all'asse verticale che rappresenta le età (o, più comunemente, le classi di età comprendenti intervalli di 5 anni).In ascissa è indicato l'ammontare della popolazione per ciascuna classe di età (in unità o in percentuale sul totale) e viene riprodotta una volta nel senso ordinario (crescente verso destra) e una volta nel senso opposto (crescente verso sinistra), in modo da distinguere i due sessi.Dalla forma di una piramide delle età si può dedurre la storia demografica di oltre mezzo secolo (circa 70-90 anni) di una popolazione e l'andamento demografico a cui sta tendendo: forma prettamente piramidale: popolazione in crescita; piramide tendente a un rettangolo: crescita nulla; piramide tendente a un trapezio: decremento.Confrontando fra loro le singole classi, si potranno osservare improvvisi cali o aumenti dovuti a eventi particolari: cali delle nascite per guerre o altri eventi, immigrazioni o emigrazioni in età lavorativa, squilibri tra uomini e donne nelle stesse fasce di età.Talvolta il grafico può essere ulteriormente articolato aggiungendo altre informazioni (stato civile, titolo di studio, condizione lavorativa ecc.).Nel 1879 lo statistico italiano Luigi Perozzo disegnò uno stereogramma che rappresentava, in base ai dati dei censimenti svedesi, una serie storica di (mezze) piramidi delle età in usando una rappresentazione grafica di tre dimensioni (età, numerosità, data di riferimento)
 • Als Altersstruktur oder Altersverteilung wird die statistisch altersmäßige Verteilung, in Gruppen von Personen zum Erfassungszeitpunkt, sowie, bei - dazu spezifizierten - Gebrauchsgegenständen, z.B. von Pkws, Waschmaschinen, Computern usw., bezeichnet.
 • Een bevolkingspiramide is een grafiek of diagram van de leeftijdsopbouw van een bevolking in de vorm van een rug-aan-rug-histogram voor mannen en vrouwen. De beide histogrammen tonen het aantal mannen en het aantal vrouwen van een bepaalde bevolking in leeftijdsgroepen van vijf jaar. De mannen worden conventioneel getoond aan de linkerzijde en de vrouwen aan de rechterzijde. Ze kunnen als absoluut aantal of als percentage van de totale bevolking worden weergegeven.Heel wat informatie over ontwikkeling van de bevolking kan door de opsplitsing naar leeftijd en geslacht van de bevolkingspiramide worden afgelezen.
 • La pirámide de población o pirámide demográfica es un histograma que está hecho a base de barras cuya altura es proporcional a la cantidad que representa la estructura de la población por sexo y edad que se llaman cohortes.Gráficamente se trata de un doble histograma de frecuencias. Las barras del doble histograma se disponen en forma horizontal, es decir, sobre la línea de las abscisas, y convencionalmente se indican los grupos de edad de la población masculina a la izquierda y los que representan la población femenina a la derecha. A su vez, en el eje de las ordenadas se disponen e identifican los grupos de edad, por lo general, de cuatro en cuatro años (0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, etc.), colocando las barras de menor edad en la parte inferior del gráfico y aumentando progresivamente hacia la cúspide las edades de cada intervalo. Cuando existe una información detallada (nacimientos y defunciones anuales) podemos elaborar una pirámide de población también con esa información detallada (barras de año en año). La escala de las abscisas puede representar valores absolutos (es decir, número de habitantes de cada grupo de edad y sexo), como sucede en la que corresponde a los datos de Angola, o relativos, es decir, porcentajes de cada grupo de edad y sexo con relación a la población total, como en la pirámide de población de Francia. La ventaja de mostrar los datos relativamente es que podríamos comparar dos pirámides de población diferentes, ya que se basan en porcentajes.Este tipo de gráfico toma su nombre de la forma que adopta en las sociedades que tienen una población con una amplia base debido al gran número de nacimientos y que se estrecha paulatinamente por la mortalidad creciente y acumulativa a medida que aumenta la edad de la población.
 • Una piràmide de població és la gràfica que representa l'estructura segons sexe i edat d'una població.Normalment les piràmides de població es realitzen a partir de les dades extretes del cens o del padró, realitzat pels Instituts d'estadística oficials de cada país, en el cas d'Espanya de l'INE [1], en el de Catalunya de l’IDESCAT [2], en el del País Valencià l'IVE [3] i en el de les Illes Balears, l'Ibestat [4].Es tracta d'una gràfica de barres horitzontals doble. A l'eix vertical (Y) es representen els intervals o grups d'edat, també anomenats cohorts (normalment en intervals de 5 anys). A l'eix horitzontal (X) el percentatge de la població de cada grup (corresponent el 100% a la població total).Les piràmides de població han de seguir unes normes en la seva representació. Aquestes regles són: Tots els intervals o grups d'edat, representats a l'eix vertical, han de ser iguals. O sigui correspondre al mateix nombre d'anys. Els valors masculins es representen sempre a l'esquerra i els femenins a la dreta. Es recomana una proporció 2 (alt) x 3 (ample), per tal que la imatge de la piràmide sigui proporcionada i facilitar d'aquesta manera el comentari del seu perfil, i de les característiques concretes dels seus grups. La gràfica resultant, permet realitzar el comentari de la piràmide i comparacions de les característiques de la població de diversos països o poblacions de forma ràpida (sempre que la piràmide hagi estat realitzada amb percentatges i no en xifres de població totals). També permet observar fenòmens demogràfics com l'envelliment de la població, el predomini d'un grup d'edat a la piràmide, el desequilibri o equilibri entre sexes, o la possible evolució de la població representada (creixement ràpid, creixement lent, estabilitat, o disminució de la població). Un estudi més detallat de la piràmide i dels diversos grups permet percebre en les entrades (grups més petits) i sortides (grups més grans) de la forma, l'efecte que han tingut sobre la demografia d'aquell lloc guerres, catàstrofes, moviments migratoris, crisis o períodes de recuperació econòmica o de la natalitat. Aquesta distribució es diu així per la forma piramidal de la seva piràmide de població graph.A, també anomenat diagrama de l'estructura per edats, és una il lustració gràfica que mostra la distribució dels diferents grups d'edat en una població humana (normalment la d'un país o regió del món ), que forma normalment la forma d'una piràmide. En general consta de dos gràfics de barres de back-to-back ", amb la població representa en l'eix X i l'edat sobre l'eix, que mostra el nombre de mascles i femelles una mostra en una població en particular en els grups quinquennals d'edat (també anomenat cohorts). Els mascles són convencionalment es mostra a l'esquerra i dones a la dreta, i es pot mesurar pel nombre de primes o com un percentatge de la població total. Les piràmides de població són sovint vist com la manera més efectiva de representar gràficament la distribució per edat i sexe d'una població, en part a causa de la imatge molt clara aquestes piràmides present. [1] Una gran quantitat d'informació sobre la població desglossades per edat i sexe es pot llegir en una piràmide de població, el que pot aportar llum sobre el grau de desenvolupament i altres aspectes de la població. Una piràmide de població també li diu quantes persones de cada grup d'edat viuen a la zona. Tendeix a haver més dones que homes en els grups de major edat, a causa de l'esperança de les dones 'una vida més llarga. Una analogia útil per facilitar la comprensió piràmides de població és que així com un constructor fa servir un model per a mostrar una casa d'estructura, els demògrafs i geògrafs utilitzen piràmides de població com un pla perquè mostrin la dinàmica de la població [2]. Contingut [ocultar] 1 Tipus de piràmide de població Dos joves i envelliment de la població 3 de la Joventut embalum 03/01 Orient Mitjà i Àfrica del Nord 4 Usos de les piràmides de població 5 Vegeu també 6 Referències 7 Altres referències 8 Enllaços externs
 • Возрастно-половые пирамиды — графическое представление распределения населения по полу и возрасту, использующееся для характеристики половозрастного состава населения.Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возрастно-половых групп — совокупностей людей одинакового возраста. Это основной элемент возрастной структуры населения. В зависимости от целей исследования различают возрастные группы однолетние и укрупненные: пяти- и десятилетние. Однако для оценки общих структурных сдвигов применяются и более крупные возрастные группы.Возрастно-половые пирамиды представляют собой диаграммы, на которых число людей каждого возраста (или доля их в населении) изображено горизонтальной полосой определенного масштаба. Полосы располагаются одна над другой в порядке увеличения значений возраста, в левой части диаграммы — для мужчин, в правой — для женщин. Возрастно-половые пирамиды строятся обычно по годичным или пятилетним возрастным группам, а иногда и по десятилетним группам. Однако половозрастные пирамиды, построенные по крупным возрастным группам, не раскрывают детальные особенности возрастного и полового состава населения.Состав возрастно-половой структуры населения в первую очередь является результатом эволюции воспроизводства населения. Тип воспроизводства населения, формируемый процессами рождаемости и смертности в настоящий и прошедшие периоды, определяет соотношение населения различных возрастных групп.
 • A population pyramid, also called an age pyramid or age picture diagram, is a graphical illustration that shows the distribution of various age groups in a population (typically that of a country or region of the world), which forms the shape of a pyramid when the population is growing. It is also used in ecology to determine the overall age distribution of a population; an indication of the reproductive capabilities and likelihood of the continuation of a species.It typically consists of two back-to-back bar graphs, with the population plotted on the X-axis and age on the Y-axis, one showing the number of males and one showing females in a particular population in five-year age groups (also called cohorts). Males are conventionally shown on the left and females on the right, and they may be measured by raw number or as a percentage of the total population.Population pyramids are often viewed as the most effective way to graphically depict the age and sex distribution of a population, partly because of the very clear image these pyramids present.A great deal of information about the population broken down by age and sex can be read from a population pyramid, and this can shed light on the extent of development and other aspects of the population. A population pyramid also tells how many people of each age range live in the area. There tends to be more females than males in the older age groups, due to females' longer life expectancy.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 411060 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4559 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 20 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 102327896 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:group
 • "n"
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La pyramide des âges est un mode de représentation graphique de la structure (sexe, âge) d'une population qui constitue une image synthétique du passé, du présent et du futur de celle-ci. Elle prend la forme générale d'un strobiloïde (grosso modo, une toupie vue en coupe).↑ Catherine Rollet, op. cit. p. 38
 • 人口ピラミッド(じんこうピラミッド)とは、男女別に年齢ごとの人口を表したグラフのことである。
 • Populazio piramidea edo adin-sexu piramidea eskualde bateko biztanleriaren adin banaketa, sexuaren arabera, erakusten duen datu diagrama da, demografian maiz erabiltzen dena, biztanleriaren adin egitura ikertzeko. Piramide deritzo erakutsi ohi duen itxuragatik.
 • Věková pyramida (také Strom života) představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva daného regionu. Název je odvozen od trojúhelníkové podoby grafu, ze kterého lze věkovou strukturu obyvatelstva vyčíst. Znázorňuje počet mužů a žen v daném věku, v daném okamžiku a na vymezeném území.
 • La piramide delle età (o della popolazione) è una rappresentazione grafica usata nella statistica demografica per descrivere la distribuzione per età di una popolazione.Solitamente si tratta di due istogrammi disposti simmetricamente attorno all'asse verticale che rappresenta le età (o, più comunemente, le classi di età comprendenti intervalli di 5 anni).In ascissa è indicato l'ammontare della popolazione per ciascuna classe di età (in unità o in percentuale sul totale) e viene riprodotta una volta nel senso ordinario (crescente verso destra) e una volta nel senso opposto (crescente verso sinistra), in modo da distinguere i due sessi.Dalla forma di una piramide delle età si può dedurre la storia demografica di oltre mezzo secolo (circa 70-90 anni) di una popolazione e l'andamento demografico a cui sta tendendo: forma prettamente piramidale: popolazione in crescita; piramide tendente a un rettangolo: crescita nulla; piramide tendente a un trapezio: decremento.Confrontando fra loro le singole classi, si potranno osservare improvvisi cali o aumenti dovuti a eventi particolari: cali delle nascite per guerre o altri eventi, immigrazioni o emigrazioni in età lavorativa, squilibri tra uomini e donne nelle stesse fasce di età.Talvolta il grafico può essere ulteriormente articolato aggiungendo altre informazioni (stato civile, titolo di studio, condizione lavorativa ecc.).Nel 1879 lo statistico italiano Luigi Perozzo disegnò uno stereogramma che rappresentava, in base ai dati dei censimenti svedesi, una serie storica di (mezze) piramidi delle età in usando una rappresentazione grafica di tre dimensioni (età, numerosità, data di riferimento)
 • Als Altersstruktur oder Altersverteilung wird die statistisch altersmäßige Verteilung, in Gruppen von Personen zum Erfassungszeitpunkt, sowie, bei - dazu spezifizierten - Gebrauchsgegenständen, z.B. von Pkws, Waschmaschinen, Computern usw., bezeichnet.
 • Een bevolkingspiramide is een grafiek of diagram van de leeftijdsopbouw van een bevolking in de vorm van een rug-aan-rug-histogram voor mannen en vrouwen. De beide histogrammen tonen het aantal mannen en het aantal vrouwen van een bepaalde bevolking in leeftijdsgroepen van vijf jaar. De mannen worden conventioneel getoond aan de linkerzijde en de vrouwen aan de rechterzijde.
 • Struktura płci i wieku – udział różnych grup wiekowych w populacji z uwzględnieniem podziału na płeć. Udział ten graficznie przedstawia się za pomocą schematu, zwanego piramidą płci i wieku.Parametr ten jest z jednej strony dość stałą cechą gatunkową, z drugiej podlega silnym wpływom takich czynników, jak: rozrodczość, strategia rozrodu i śmiertelność. Ocena rozkładu wiekowego osobników dostarcza wielu informacji o aktualnej kondycji populacji.
 • Una piràmide de població és la gràfica que representa l'estructura segons sexe i edat d'una població.Normalment les piràmides de població es realitzen a partir de les dades extretes del cens o del padró, realitzat pels Instituts d'estadística oficials de cada país, en el cas d'Espanya de l'INE [1], en el de Catalunya de l’IDESCAT [2], en el del País Valencià l'IVE [3] i en el de les Illes Balears, l'Ibestat [4].Es tracta d'una gràfica de barres horitzontals doble.
 • Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Penduduk laki-laki biasanya digambarkan di sebelah kiri dan penduduk wanita di sebelah kanan.
 • A population pyramid, also called an age pyramid or age picture diagram, is a graphical illustration that shows the distribution of various age groups in a population (typically that of a country or region of the world), which forms the shape of a pyramid when the population is growing.
 • La pirámide de población o pirámide demográfica es un histograma que está hecho a base de barras cuya altura es proporcional a la cantidad que representa la estructura de la población por sexo y edad que se llaman cohortes.Gráficamente se trata de un doble histograma de frecuencias.
 • Возрастно-половые пирамиды — графическое представление распределения населения по полу и возрасту, использующееся для характеристики половозрастного состава населения.Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возрастно-половых групп — совокупностей людей одинакового возраста. Это основной элемент возрастной структуры населения. В зависимости от целей исследования различают возрастные группы однолетние и укрупненные: пяти- и десятилетние.
 • Yaş piramidi, nüfus piramidi ya da yaş-cinsiyet piramidi, belirli bir bölge veya ülkenin nüfusunun cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımını gösteren grafiktir. Çoğunlukla X ekseni üzerine nüfusun, Y ekseni üzerine yaş gruplarının oturtulması ile oluşturulur. Çoğunlukla erkek nüfus sol kolonda, kadın nüfus sağ kolonda gösterilir. Nüfus ekseni, rakamlar veya yüzdeler ile oluşturulabilir.Bir yerin ya da ülkenin nüfus yapısını incelemenin en kolay yöntemi bir yaş piramidi oluşturmaktır.
 • Pirâmide etária também conhecida como pirâmide demográfica ou pirâmide populacional,é uma ilustração gráfica que mostra a distribuição de diferentes grupos etários em uma população (tipicamente de um país ou região do mundo), em que normalmente cria-se a forma de uma pirâmide. Esse gráfico é constituído de dois conjuntos de barras que representam o sexo e a idade de um determinado grupo populacional.
rdfs:label
 • Pyramide des âges
 • Altersstruktur
 • Bevolkingspiramide
 • Biztanleria-piramide
 • Piramida penduduk
 • Piramide delle età
 • Piràmide de població
 • Pirámide de población
 • Pirâmide etária
 • Population pyramid
 • Struktura płci i wieku
 • Věková pyramida
 • Yaş piramidi
 • Возрастно-половая пирамида
 • 人口ピラミッド
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of