La psychologie environnementale est « l'étude des interrelations entre l'individu et son environnement physique et social, dans ses dimensions spatiales et temporelles ». Elle s'intéresse aussi bien aux effets des conditions environnementales sur les comportements, cognitions et émotions de l’individu qu’à la manière dont celui-ci perçoit ou agit sur l'environnement.↑ Moser, G., & Weiss, K. Espaces de vie: aspects de la relation homme-environnement, Armand Colin, Paris, 2003

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La psychologie environnementale est « l'étude des interrelations entre l'individu et son environnement physique et social, dans ses dimensions spatiales et temporelles ». Elle s'intéresse aussi bien aux effets des conditions environnementales sur les comportements, cognitions et émotions de l’individu qu’à la manière dont celui-ci perçoit ou agit sur l'environnement.
 • Çevresel psikoloji, psikolojinin çevre ve insan davranışı arasındaki ilişkiyi inceleyen alt alanıdır. Hem çevre koşullarının insan davranışlarına etkisini, hem de insanların çeşitli eylemlerinin sosyal ve fiziksel çevreye etkisini inceler. Söz konusu olan çevre bir mahalle, ev, ofis, fabrika, okul, çocuk parkı ya da bir sokak olabilir. Psikolojinin diğer alt dalları (sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, okul psikolojisi gibi) ve psikoloji dışındaki uzmanlık alanları (mimarlık, mühendislik, çevre bilimi, eğitim bilimleri, ergonomi, sosyoloji, antropoloji gibi) çevresel psikolojinin gelişimine katkıda bulunur.
 • 環境心理学(かんきょうしんりがく、英語: environmental psychology)は、多くの心理学の研究において人間の行動の背景として存在し、抽象的な存在として捉えられる事が多かった「環境」というものを重視し、人間と環境は1つの系であるとした実証科学である。
 • Психология на средата (английски: еnvironmental psychology) e интердисциплинарно поле, фокусиращо се върху взаимодействията между хората и тяхната обкръжаваща среда, която може да обхваща както естествената среда (природата), също така социалното обкръжение, застроената среда, а в мисловен план средата на учене и информационната среда.След като бива концептуализирано, това научно поле се ориентира към разработването на дисциплина, която е едновременно ценностно ориентирана и проблемно-ориентирана, като се приоритетизират изследвания, решаващи комплексни проблеми на средата в търсене на индивидуалното щастие и добруване в рамките на по-голямото общество . Когато решаването на проблеми влючва взамодействието човек-среда, независимо дали в глобален или локален аспект, трябва да е налице определен модел за човешката природа, който може да предвиди условията на средата, при които хората ще се държат по достоен и креативен, и съзидателен начин. С един такъв модел може да се проектира, управлява, защитава или възстановява средата, която може да увеличава смисленото, разумно и приемливото поведение, също така може да се предвиждат какви биха били последствията, в случаите, в които тези условия на средата не са налични, чрез него става възможно и диагностицирането на проблемните ситуации. Например това научно поле изследва ефектът от стреса, причинен от средата върху човешкото поведение, характеристиките на възстановяващите среди, още как хората възприемат и обработван информация, и възможността за продължително консервиране на подходящият тип среди и поведението на съхранение по отношение на средата.Макар "психология на средата" да е според някои най-известното и най-обхватно описание на това поле, съществуват и други негови наименования: наука за човешките фактори, когнитивна ергономика, социални науки, изучаващи средата, архитектурна психология, социо-архитектура, екологична психология, екопсихология, бихейвиористична география, изследвания върху съотношението поведение-среда, изследвания на човека и средата, социология на средата, социална екология и изследвания в областта на проектиране на околната среда.
 • La psicologia ambiental és un camp interdisciplinari centrat en la interrelació entre les persones i el seu entorn. El camp defineix el terme ambient de manera àmplia, abastant els entorns naturals, entorns socials, entorns construïts, entorns d'aprenentatge i entorns informacionals. Des de la seva concepció, aquest camp ha estat compromès amb el desenvolupament d'una disciplina que és alhora orientada a valors i orientada a problemes, prioritzant la recerca destinada a solucionar problemes ambientals complexos amb l'objectiu de millorar el benestar individual dins una societat en el seu conjunt.Quan es solucionen problemes que involucren les interaccions persona-entorn, ja sigui a nivell global o local, cal tenir un model de la naturalesa humana que predigui les condicions ambientals sota les que els éssers humans es comportaran de manera adequada i creativa. Amb un model d'aquestes característiques es poden dissenyar, administrar, protegir i/o rehabilitar entorns que potenciïn comportaments raonables, predir quines seran les conseqüències més probables en cas que no es compleixin aquestes condicions, i diagnosticar situacions problemàtiques. Aquesta disciplina desenvolupa aquest model de la naturalesa humana mentre manté un enfocament ampli i inherentment multidisciplinari. Explora temes tan diversos com la gestió de recursos comuns, la navegació (wayfinding) en entorns complexos, l'efecte dels estressors ambientals en el rendiment humà, les característiques dels entorns restauradors, el processament humà de la informació, i la promoció de conductes pro-ambientals duradores. Aquest paradigma multidisciplinari no només ha caracteritzat la dinàmica per la qual la psicologia ambiental es desenvolupa, sinó que també ha estat el catalitzador que ha atret altres disciplines del coneixement a aquest àmbit. Geògrafs, responsables polítics, sociòlegs, antropòlegs i educadors han participat en aquest camp. Encara que el terme "psicologia ambiental" és el més conegut i alhora el més exhaustiu per a descriure la disciplina, també ha rebut altres noms tals com: ciència dels factors humans, ergonomia cognitiva, ciències socials ambientals, psicologia de l'arquitectura, socio-arquitectura, psicologia ecològica, ecopsicologia, geografia conductual, estudis ambient-comportament, estudis persona-ambient, sociologia ambiental, ecologia social i recerca del disseny ambiental.
 • Ekopsychologie je obor, který zkoumá psychologické, spirituální a terapeutické aspekty vztahu mezi člověkem a přírodou, zaměřuje se na otázky životního prostředí a na odpovědnost za ochranu přírody a jiných druhů.V České republice se termín ekopsychologie používá v užším slova smyslu pro dynamicko-psychologickou ekopsychologii navazující na práci Theodora Roszaka a v širším slova smyslu pro studium prožívání a chování ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí.
 • La psicologia ambientale è una disciplina che studia il benessere e il comportamento umani prendendo in considerazione le transazioni che avvengono tra gli individui e l'ambiente socio-fisico. L'ambiente, in questa prospettiva, non viene considerato solo come l'insieme delle caratteristiche fisiche, ma soprattutto nella sua dimensione sociale e politica.
 • Environmental psychology is an interdisciplinary field focused on the interplay between humans and their surroundings. The field defines the term environment broadly, encompassing natural environments, social settings, built environments, learning environments, and informational environments.Since its conception, the field has been committed to the development of a discipline that is both value oriented and problem oriented, prioritizing research aimed at solving complex environmental problems in the pursuit of individual well-being within a larger society. When solving problems involving human-environment interactions, whether global or local, one must have a model of human nature that predicts the environmental conditions under which humans will behave. This model help can design, manage, protect and/or restore environments that enhance reasonable behavior, predict the likely outcomes when these conditions are not met, and diagnose problem situations. The field develops such a model of human nature while retaining a broad and inherently multidisciplinary focus. It explores such dissimilar issues as common property resource management, wayfinding in complex settings, the effect of environmental stress on human performance, the characteristics of restorative environments, human information processing, and the promotion of durable conservation behavior.This multidisciplinary paradigm has not only characterized the dynamic for which environmental psychology is expected to develop, but it has been the catalyst in attracting other schools of knowledge in its pursuit as well aside from research psychologists. Geographers, economists, landscape architects, policy-makers, sociologists, anthropologists, educators, and product developers all have discovered and participated in this field. Although "environmental psychology" is arguably the best-known and most comprehensive description of the field, it is also known as human factors science, cognitive ergonomics, environmental social sciences, architectural psychology, socio-architecture, ecological psychology, ecopsychology, behavioral geography, environment-behavior studies, person-environment studies, environmental sociology, social ecology, and environmental design research.
 • Psychologia środowiskowa dział psychologii, ujmowany także jako interdyscyplinarna dziedzina badań, zajmujący się problemem oddziaływania człowieka na środowisko fizyczne oraz odwrotnie - środowiska fizycznego na człowieka.Psychologia środowiskowa wykorzystuje wiedzę z zakresu innych dziedzin psychologii, m.in. psychologii poznawczej, psychologii emocji czy psychologii społecznej, a także wiedzę z zakresu takich nauk jak architektura, socjologia miasta, urbanistyka, geografia i ekologia.
 • La psicología ambiental es el estudio del comportamiento humano en relación con el medio ambiente ordenado y definido por el hombre. Es un relativamente nuevo campo de la psicología, pero desde 1960 hay estudios y el trabajo en este ámbito de la psicología. La mayoría de estas obras se originó en el reconocimiento de los problemas ambientales como la contaminación, que comenzó a tomar protagonismo en las oficinas jurídicas.
 • A psicologia ambiental é o estudo do comportamento humano em sua interrelação com o meio ambiente. É considerada uma área emergente em psicologia, os primeiros estudos, originaram-se em 1960, tendo um de seus expoentes o psicólogo Kurt Lewin. A maioria destes trabalhos teve origem no reconhecimento dos problemas ambientais, como a poluição, que começou a ter relevo nas representações coletivas.A Psicologia Ambiental estuda o homem em seu contexto físico e social. Busca suas interrelações com o ambiente, atribuindo importância às percepções, atitudes, avaliações ou representações ambientais, ao mesmo tempo considerando os comportamentos associados a elas. A Psicologia Ambiental se interessa pelos efeitos das condições do ambiente sobre os comportamentos individuais tanto quanto como o indivíduo percebe e atua em seu entorno. Os efeitos destes fatores, físicos e sociais, estão associados à percepção que se tem deles, e, neste sentido, estudam-se as interações. Tem sido considerada como a Psicologia do Espaço, analisando percepções, atitudes e comportamentos de indivíduos e comunidades em estreitas relações com o contexto físico e social. A noção de espaço e lugar ocupa uma posição central na compreensão das relações do homem com seu ambiente. Trata-se, portanto, de uma posição nova, uma diferente e mais consistente maneira de entender o desenvolvimento humano e social (PINHEIRO; GÜNTHER & GUZZO; 2006).
 • Психология среды (энвайронментальная психология) — дисциплина, изучающая психологические аспекты взаимодействия человека и окружающей среды, влияние факторов материальной действительности на личность.Понятие «окружающая среда» трактуется широко и включает как природные объекты, так и имеющие материальное воплощение социальные образования, созданные самим человеком материальные конструкции, информационные объекты и т. д. Выявляя закономерности взаимодействия личности и окружающей среды, становится возможным проектировать и изменять окружающую среду таким образом, чтобы она стимулировала социально-приемлемое поведение личности или позволяло бы прогнозировать наиболее вероятные модели ее поведения.Междисциплинарный характер психологии среды обуславливает внимание к таким далеко отстоящим друг от друга проблемам, как управление ресурсами общественной собственности городской среды (мест общего пользования), анализ комплексных средовых условий, стрессовое влияние среды на продуктивность личности.Психология среды пересекается с такими дисциплинами, как наука о человеческом факторе, когнитивной эргономикой, архитектурной психологией, социо-архитектурой, экологической психологией, поведенческой географией, социальной экологией и др.
 • Die Umweltpsychologie (auch: ökologische Psychologie) ist eine relativ junge Disziplin der Psychologie mit starken interdisziplinären und Forschungs- und Anwendungscharakteristika. Sie befasst sich mit Mensch-Umwelt-Wechselwirkungen, den Einflüssen der Umwelt auf den Menschen und dem Verhalten des Menschen gegenüber der Umwelt. Die Umwelt wirkt sich auf das Erleben und Verhalten des Menschen aus, und der Mensch gestaltet und beeinflusst die Umwelt in Abhängigkeit von seinem Erleben und Verhalten. Dabei ist der Umweltbegriff breit gefasst mit natürlichen Umwelten und soziokulturellen Umwelten wie Gebäuden, Lernumgebungen und Informationswelten. Neue Arbeitsgebiete in diesem Bereich sind Fragestellungen zu Globalisierung und nachhaltiger Entwicklung.
 • A környezetpszichológia az ember és környezete közötti kapcsolatot vizsgálja.Fő kérdése, hogy az embert körülvevő fizikai környezet hogyan befolyásolja az emberek érzelmeit, gondolatait és viselkedését. A környezetpszichológia egy multidiszciplináris terület, amely számos más terület eredményeit is felhasználja, ilyen például a földrajz, az esztétika, az antropológia, a pszichológia, a történelem, a szociológia és az építészet.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 589555 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16617 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 41 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110537649 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La psychologie environnementale est « l'étude des interrelations entre l'individu et son environnement physique et social, dans ses dimensions spatiales et temporelles ». Elle s'intéresse aussi bien aux effets des conditions environnementales sur les comportements, cognitions et émotions de l’individu qu’à la manière dont celui-ci perçoit ou agit sur l'environnement.↑ Moser, G., & Weiss, K. Espaces de vie: aspects de la relation homme-environnement, Armand Colin, Paris, 2003
 • 環境心理学(かんきょうしんりがく、英語: environmental psychology)は、多くの心理学の研究において人間の行動の背景として存在し、抽象的な存在として捉えられる事が多かった「環境」というものを重視し、人間と環境は1つの系であるとした実証科学である。
 • Ekopsychologie je obor, který zkoumá psychologické, spirituální a terapeutické aspekty vztahu mezi člověkem a přírodou, zaměřuje se na otázky životního prostředí a na odpovědnost za ochranu přírody a jiných druhů.V České republice se termín ekopsychologie používá v užším slova smyslu pro dynamicko-psychologickou ekopsychologii navazující na práci Theodora Roszaka a v širším slova smyslu pro studium prožívání a chování ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí.
 • La psicologia ambientale è una disciplina che studia il benessere e il comportamento umani prendendo in considerazione le transazioni che avvengono tra gli individui e l'ambiente socio-fisico. L'ambiente, in questa prospettiva, non viene considerato solo come l'insieme delle caratteristiche fisiche, ma soprattutto nella sua dimensione sociale e politica.
 • Psychologia środowiskowa dział psychologii, ujmowany także jako interdyscyplinarna dziedzina badań, zajmujący się problemem oddziaływania człowieka na środowisko fizyczne oraz odwrotnie - środowiska fizycznego na człowieka.Psychologia środowiskowa wykorzystuje wiedzę z zakresu innych dziedzin psychologii, m.in. psychologii poznawczej, psychologii emocji czy psychologii społecznej, a także wiedzę z zakresu takich nauk jak architektura, socjologia miasta, urbanistyka, geografia i ekologia.
 • La psicología ambiental es el estudio del comportamiento humano en relación con el medio ambiente ordenado y definido por el hombre. Es un relativamente nuevo campo de la psicología, pero desde 1960 hay estudios y el trabajo en este ámbito de la psicología. La mayoría de estas obras se originó en el reconocimiento de los problemas ambientales como la contaminación, que comenzó a tomar protagonismo en las oficinas jurídicas.
 • A környezetpszichológia az ember és környezete közötti kapcsolatot vizsgálja.Fő kérdése, hogy az embert körülvevő fizikai környezet hogyan befolyásolja az emberek érzelmeit, gondolatait és viselkedését. A környezetpszichológia egy multidiszciplináris terület, amely számos más terület eredményeit is felhasználja, ilyen például a földrajz, az esztétika, az antropológia, a pszichológia, a történelem, a szociológia és az építészet.
 • Çevresel psikoloji, psikolojinin çevre ve insan davranışı arasındaki ilişkiyi inceleyen alt alanıdır. Hem çevre koşullarının insan davranışlarına etkisini, hem de insanların çeşitli eylemlerinin sosyal ve fiziksel çevreye etkisini inceler. Söz konusu olan çevre bir mahalle, ev, ofis, fabrika, okul, çocuk parkı ya da bir sokak olabilir.
 • Психология среды (энвайронментальная психология) — дисциплина, изучающая психологические аспекты взаимодействия человека и окружающей среды, влияние факторов материальной действительности на личность.Понятие «окружающая среда» трактуется широко и включает как природные объекты, так и имеющие материальное воплощение социальные образования, созданные самим человеком материальные конструкции, информационные объекты и т. д.
 • Die Umweltpsychologie (auch: ökologische Psychologie) ist eine relativ junge Disziplin der Psychologie mit starken interdisziplinären und Forschungs- und Anwendungscharakteristika. Sie befasst sich mit Mensch-Umwelt-Wechselwirkungen, den Einflüssen der Umwelt auf den Menschen und dem Verhalten des Menschen gegenüber der Umwelt.
 • Environmental psychology is an interdisciplinary field focused on the interplay between humans and their surroundings.
 • Психология на средата (английски: еnvironmental psychology) e интердисциплинарно поле, фокусиращо се върху взаимодействията между хората и тяхната обкръжаваща среда, която може да обхваща както естествената среда (природата), също така социалното обкръжение, застроената среда, а в мисловен план средата на учене и информационната среда.След като бива концептуализирано, това научно поле се ориентира към разработването на дисциплина, която е едновременно ценностно ориентирана и проблемно-ориентирана, като се приоритетизират изследвания, решаващи комплексни проблеми на средата в търсене на индивидуалното щастие и добруване в рамките на по-голямото общество .
 • La psicologia ambiental és un camp interdisciplinari centrat en la interrelació entre les persones i el seu entorn. El camp defineix el terme ambient de manera àmplia, abastant els entorns naturals, entorns socials, entorns construïts, entorns d'aprenentatge i entorns informacionals.
 • A psicologia ambiental é o estudo do comportamento humano em sua interrelação com o meio ambiente. É considerada uma área emergente em psicologia, os primeiros estudos, originaram-se em 1960, tendo um de seus expoentes o psicólogo Kurt Lewin. A maioria destes trabalhos teve origem no reconhecimento dos problemas ambientais, como a poluição, que começou a ter relevo nas representações coletivas.A Psicologia Ambiental estuda o homem em seu contexto físico e social.
rdfs:label
 • Psychologie environnementale
 • Ekopsychologie
 • Environmental psychology
 • Környezetpszichológia
 • Psicologia ambiental
 • Psicologia ambiental
 • Psicologia ambientale
 • Psicología ambiental
 • Psychologia środowiskowa
 • Umweltpsychologie
 • Çevresel psikoloji
 • Психология на средата
 • Психология среды
 • 環境心理学
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:renomméPour of
is foaf:primaryTopic of