La psychologie du développement est l'étude scientifique des changements dans le fonctionnement psychologique (fonctions cognitives, langagières, affectives et sociales) de l'individu humain au cours de sa vie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La psychologie du développement est l'étude scientifique des changements dans le fonctionnement psychologique (fonctions cognitives, langagières, affectives et sociales) de l'individu humain au cours de sa vie.
 • Die Entwicklungspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie. Ihr Gegenstand ist die Beschreibung und Erklärung zeitlich überdauernder, aufeinander aufbauender Veränderungen menschlichen Erlebens und Verhaltens über die gesamte Lebensspanne. Nicht Gegenstand der Entwicklungspsychologie sind also zum Beispiel stimmungsabhängige oder von plötzlichen äußeren Ereignissen verursachte Veränderungen.
 • Developmental psychology is the scientific study of changes that occur in human beings over the course of their life. Originally concerned with infants and children, the field has expanded to include adolescence, adult development, aging, and the entire lifespan. This field examines change across a broad range of topics including motor skills and other psycho-physiological processes; cognitive development involving areas such as problem solving, moral understanding, and conceptual understanding; language acquisition; social, personality, and emotional development; and self-concept and identity formation.Developmental psychology examines issues such as the extent of development through gradual accumulation of knowledge versus stage-like development—and the extent to which children are born with innate mental structures, versus learning through experience. Many researchers are interested in the interaction between personal characteristics, the individual's behavior, and environmental factors including social context, and their impact on development; others take a more narrowly-focused approach.Developmental psychology informs several applied fields, including: educational psychology, child psychopathology, and forensic developmental psychology. Developmental psychology complements several other basic research fields in psychology including social psychology, cognitive psychology, ecological psychology, and comparative psychology.
 • 발달심리학(發達心理學, 영어: developmental psychology)은 사람의 출생부터 사망까지 일생동안 연령에 따른 정신과정과 행동상의 변화를 다루는 심리학의 분과이다. 운동능력의 발달, 인지발달, 성격발달 등 심리학 분야의 다양한 연구방법과 주제를 포괄하기도 한다. 변화는 크게 질적변화(구조적 변화, 단계적 변화)와 양적변화(연속적 변화, 비단계적 변화)로 나눌 수 있다. 발달이 선천적인 영향을 많이 받는지, 후천적인 영향을 많이 받는지에 관해서는 이견이 분분했으나, 최근에는 반응의 범위 모형이 정설로 받아들여지고 있다.
 • 発達心理学(はったつしんりがく、英: developmental psychology)は、人の加齢に伴う発達的変化を研究する心理学の一分野。かつては、子どもが大人になるまでの過程が発達であると考えられていたが、現在では老年期までも含め、人は生涯を通して変化・成長を続けるものと捉えられるようになったため、発達心理学の研究対象も、加齢による人の一生涯の変化過程となった。一生涯を研究対象とする視点を強調するために、生涯発達心理学と呼称される場合もある。研究領域は、各発達段階での心的、社会的、身体的な発達とそのための条件、また発達を阻害する要因や発達障害などが含まれる。発達段階ごとに区分された幼児心理学、児童心理学、青年心理学、老年心理学などは発達心理学の下位領域と見なされる。近年、これらに加えて、胎児期や壮年期の研究も増えている。エリク・H・エリクソンによる発達段階:
 • Psicologia do desenvolvimento é o estudo científico das mudanças de comportamento relacionadas à idade durante a vida de uma pessoa. Este campo examina mudanças através de uma ampla variedade de tópicos, incluindo habilidades motoras, habilidades em solução de problemas, entendimento conceitual, aquisição de linguagem, entendimento da moral e formação da identidade.Questões formuladas por psicólogos do desenvolvimento incluem as seguintes. São as crianças qualitativamente diferentes dos adultos ou eles simplesmente não têm a mesma experiência dos adultos? O desenvolvimento ocorre através de uma acumulação gradual de conhecimento ou por mudanças de um estágio de pensamento ou outro? As crianças nascem com conhecimento inato ou elas percebem as coisas com a experiência? O desenvolvimento é direcionado pelo contexto social ou por algo dentro da criança?Socialmente a idade entre os 1 e os 2 anos é chamada dos "terríveis 2".
 • A fejlődéslélektan (fejlődéspszichológia) a tudományos pszichológia főbb kutatási ágainak egyike, angolul developmental psychology. Azokkal az általános testi, értelmi, érzelmi, társas és személyiségbeli változásokkal foglalkozik, amelyeken az emberek koruk előrehaladtával keresztül mennek, a fogantatástól az élet végéig.A fejlődéslélektannak, mint tudománynak, a célja a különböző fejlődési funkciók leírása, megmagyarázása, összehasonlítása és előrejelzése.
 • Возрастная психология— отрасль психологии, изучающая психологические изменения человека по мере взросления. Она состоит из трёх подотраслей: геронтопсихологии, детской психологии, пре- и перинатальной психологии. Исследует психику и человеческий организм во все возрастные периоды и на всех стадиях, принимая во внимание биологические, антропологические, социологические и психологические факторы, влияющие на его развитие.
 • De ontwikkelingspsychologie (vroeger ook wel kinder- en jeugdpsychologie, tegenwoordig door sommigen, levenslooppsychologie genoemd) bestudeert de psychologische veranderingen bij toenemende leeftijd, dus vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ouderdom. De meeste aandacht van de onderzoekers gaat nog steeds uit naar de periode waarin de veranderingen elkaar het snelst opvolgen, die van de geboorte tot aan de vroege volwassenheid.
 • Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie. Zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od početí po smrt. Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje. Sleduje ustavičné proměny, vznikání a zanikání, které probíhají u člověka od počátku jeho života. Studium změn chování a prožívání v určitém časovém průběhu je nejobecnějším předmětem široce chápané vývojové psychologie. Proces vznikání, proměn a zanikání se nazývá geneze ( z řec.genesisi = vznik). Vývoj jedince je zákonitý proces, který tvoří posloupnost na sebe navazujících fází, pořadí fází nelze měnit. Tento vývoj je nezvratný, může být ale narušen nemocí, úrazem, šokem. Vývojový proces je celistvý, zahrnuje stránku tělesnou (somatickou) a duševní (psychickou). Vývoj lze charakterizovat jako postupnou proměnu od méně dokonalé úrovně k úrovni dokonalejší. Psychický vývoj nebývá zcela plynulý, střídají se období rychlejšího a pomalejšího vývoje. Proces vývoje je vždy individuálně specifický, je ovlivněn i prostředím a výchovou. Vývoj neprobíhá jen jako pokrok, ale mohou nastávat i fáze regrese.Podle časového měřítka je genezi možné chápat jako:• fylogeneze (z řeckého fylon -rod,národ,kmen), je vývoj celého lidského pokolení od jeho počátků až po dnešní stadium. Současná psychologie blíže specifikuje a fylogenezi chápe jako studium chování různých druhů živočichů na rozdílném stupni evoluční řady.• antropogeneze - vývoj duševna u lidí v různých historických etapách a civilizačních okruzích.• ontogeneze (z řeckého ontoz´= ten, který je, existuje) - stadium vývoje jednotlivce, tedy geneze individua. Vývoj a změny od početí až do smrti.• aktuální geneze- vývoj psychických procesů např při řešení problémů, v průběhu učení, osvojování speciálních dovedností a podobně.
 • La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas, durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte, y en todo tipo de ambientes, tratando de describirlos y explicarlos en relación con el propio sujeto, así como en relación con las diferencias que existen entre ellos; a fin de poder llegar a predecir los comportamientos y, como dirían los teóricos del ciclo vital, "optimizar el desarrollo".
 • Gelişim psikolojisi, bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışının türü arasındaki ilişkiyi inceler. Duyu organlarının yaşın ilerlemesine paralel olarak nasıl geliştiği, konuşma gibi oldukça karmaşık önemli bir davranışın, hangi yaş aşamalarında ne gibi gelişim basamakları gösterdiği gelişim psikologlarının üzerinde çalıştığı sorunlara birkaç örnek oluşturur. Gelişimsel psikolojinin diğer bir konusu da çocukların içinde büyüdüğü çevre özellikleriyle onun geliştirdiği davranış türleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Günümüzde gelişim psikolojisi çocuğun gelişimi ile ilgilendiği kadar, yaşlılık konusuyla da ilgilenir.
 • Psychologia rozwoju człowieka (psychologia rozwoju poznawczego) – jeden z najstarszych działów psychologii. Zajmuje się przemianami psychiki człowieka jakie zachodzą od momentu jego poczęcia (zapłodnienia) do śmierci.Na ogół przyjmuje się istnienie następujących faz rozwojowych człowieka[potrzebne źródło]: zapłodnienie okres embrionalny okres płodowy niemowlęctwo (1 rok życia) wczesne dzieciństwo (2 i 3 rok życia) średnie dzieciństwo (od 4 do 6 roku życia) późny okres dzieciństwa (od 7 do 10 lub 12 roku życia) okres dojrzewania, (13-18 lat) wczesna dorosłość (18-25 lat) dorosłość (25-60 lat) starość (+60 lat) śmierć== Przypisy ==
 • La psicologia dello sviluppo studia l'evoluzione e lo sviluppo del comportamento umano, dalla nascita alla morte. Si differenza della psicologia dell'età evolutiva, la quale prende in considerazione solo lo sviluppo del bambino.Non è una disciplina applicata, ma è stata oggetto di discussione per molti secoli.Lo sviluppo dipende, nella maggior parte dei casi sia da fattori biologici che da fattori ambientali, ma è ancora da stabilire in quale misura essi abbiano peso. Per fattori biologici si intende l'insieme del patrimonio genetico che influenza lo sviluppo psicosomatico dell'individuo e le sue future competenze. Le istituzioni dell'educazione formale devono tener conto dei principi della psicologia dello sviluppo nella stesura del progetto educativo
 • La psicologia del desenrotllament o desenvolupament és l'estudi científic del canvi a través de la vida.Este camp examina el canvi en una àmplia gamma d'assumptes incloent: habilitats motrius, capacitats per a solucionar problemes, comprensió conceptual, adquisició de la llengua, comprensió moral, i formació de la identitat.
 • Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di bidang berbagai bidang seperti pendidikan dan pengasuhan, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, penanganan remaja.
 • Психология на развитието, позната още и като човешко развитие, е дял от психологията, който изучава систематично психологическите промени, които се появяват при човека в процеса на неговия живот. Основно се занимава с бебетата и децата, но изследванията включват също така и развитието на възрастните. Това поле изследва промените от широк диапазон от теми, включително моторните умения и други психофизиологични процеси; когнитивно развитие, включващо области като разрешаване на проблеми (problem solving), морално разбиране и концептуално разбиране; усвояване на език; социално, лично и емоционално развитие; Аз-концепция и формиране на идентичността. Много изследователи се интересуват от взаимодействието между личните характеристики, индивидуалното поведение и факторите на средата, включително социалния контекст и тяхното влияние върху развитието на личността; други са по-фокусирани върху подхода.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 43836 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 111048 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 110 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110358985 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La psychologie du développement est l'étude scientifique des changements dans le fonctionnement psychologique (fonctions cognitives, langagières, affectives et sociales) de l'individu humain au cours de sa vie.
 • Die Entwicklungspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie. Ihr Gegenstand ist die Beschreibung und Erklärung zeitlich überdauernder, aufeinander aufbauender Veränderungen menschlichen Erlebens und Verhaltens über die gesamte Lebensspanne. Nicht Gegenstand der Entwicklungspsychologie sind also zum Beispiel stimmungsabhängige oder von plötzlichen äußeren Ereignissen verursachte Veränderungen.
 • 발달심리학(發達心理學, 영어: developmental psychology)은 사람의 출생부터 사망까지 일생동안 연령에 따른 정신과정과 행동상의 변화를 다루는 심리학의 분과이다. 운동능력의 발달, 인지발달, 성격발달 등 심리학 분야의 다양한 연구방법과 주제를 포괄하기도 한다. 변화는 크게 질적변화(구조적 변화, 단계적 변화)와 양적변화(연속적 변화, 비단계적 변화)로 나눌 수 있다. 발달이 선천적인 영향을 많이 받는지, 후천적인 영향을 많이 받는지에 관해서는 이견이 분분했으나, 최근에는 반응의 범위 모형이 정설로 받아들여지고 있다.
 • 発達心理学(はったつしんりがく、英: developmental psychology)は、人の加齢に伴う発達的変化を研究する心理学の一分野。かつては、子どもが大人になるまでの過程が発達であると考えられていたが、現在では老年期までも含め、人は生涯を通して変化・成長を続けるものと捉えられるようになったため、発達心理学の研究対象も、加齢による人の一生涯の変化過程となった。一生涯を研究対象とする視点を強調するために、生涯発達心理学と呼称される場合もある。研究領域は、各発達段階での心的、社会的、身体的な発達とそのための条件、また発達を阻害する要因や発達障害などが含まれる。発達段階ごとに区分された幼児心理学、児童心理学、青年心理学、老年心理学などは発達心理学の下位領域と見なされる。近年、これらに加えて、胎児期や壮年期の研究も増えている。エリク・H・エリクソンによる発達段階:
 • A fejlődéslélektan (fejlődéspszichológia) a tudományos pszichológia főbb kutatási ágainak egyike, angolul developmental psychology. Azokkal az általános testi, értelmi, érzelmi, társas és személyiségbeli változásokkal foglalkozik, amelyeken az emberek koruk előrehaladtával keresztül mennek, a fogantatástól az élet végéig.A fejlődéslélektannak, mint tudománynak, a célja a különböző fejlődési funkciók leírása, megmagyarázása, összehasonlítása és előrejelzése.
 • Возрастная психология— отрасль психологии, изучающая психологические изменения человека по мере взросления. Она состоит из трёх подотраслей: геронтопсихологии, детской психологии, пре- и перинатальной психологии. Исследует психику и человеческий организм во все возрастные периоды и на всех стадиях, принимая во внимание биологические, антропологические, социологические и психологические факторы, влияющие на его развитие.
 • La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas, durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte, y en todo tipo de ambientes, tratando de describirlos y explicarlos en relación con el propio sujeto, así como en relación con las diferencias que existen entre ellos; a fin de poder llegar a predecir los comportamientos y, como dirían los teóricos del ciclo vital, "optimizar el desarrollo".
 • La psicologia del desenrotllament o desenvolupament és l'estudi científic del canvi a través de la vida.Este camp examina el canvi en una àmplia gamma d'assumptes incloent: habilitats motrius, capacitats per a solucionar problemes, comprensió conceptual, adquisició de la llengua, comprensió moral, i formació de la identitat.
 • Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di bidang berbagai bidang seperti pendidikan dan pengasuhan, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, penanganan remaja.
 • Psychologia rozwoju człowieka (psychologia rozwoju poznawczego) – jeden z najstarszych działów psychologii.
 • Психология на развитието, позната още и като човешко развитие, е дял от психологията, който изучава систематично психологическите промени, които се появяват при човека в процеса на неговия живот. Основно се занимава с бебетата и децата, но изследванията включват също така и развитието на възрастните.
 • Gelişim psikolojisi, bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışının türü arasındaki ilişkiyi inceler. Duyu organlarının yaşın ilerlemesine paralel olarak nasıl geliştiği, konuşma gibi oldukça karmaşık önemli bir davranışın, hangi yaş aşamalarında ne gibi gelişim basamakları gösterdiği gelişim psikologlarının üzerinde çalıştığı sorunlara birkaç örnek oluşturur.
 • La psicologia dello sviluppo studia l'evoluzione e lo sviluppo del comportamento umano, dalla nascita alla morte. Si differenza della psicologia dell'età evolutiva, la quale prende in considerazione solo lo sviluppo del bambino.Non è una disciplina applicata, ma è stata oggetto di discussione per molti secoli.Lo sviluppo dipende, nella maggior parte dei casi sia da fattori biologici che da fattori ambientali, ma è ancora da stabilire in quale misura essi abbiano peso.
 • Developmental psychology is the scientific study of changes that occur in human beings over the course of their life. Originally concerned with infants and children, the field has expanded to include adolescence, adult development, aging, and the entire lifespan.
 • Psicologia do desenvolvimento é o estudo científico das mudanças de comportamento relacionadas à idade durante a vida de uma pessoa. Este campo examina mudanças através de uma ampla variedade de tópicos, incluindo habilidades motoras, habilidades em solução de problemas, entendimento conceitual, aquisição de linguagem, entendimento da moral e formação da identidade.Questões formuladas por psicólogos do desenvolvimento incluem as seguintes.
 • De ontwikkelingspsychologie (vroeger ook wel kinder- en jeugdpsychologie, tegenwoordig door sommigen, levenslooppsychologie genoemd) bestudeert de psychologische veranderingen bij toenemende leeftijd, dus vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ouderdom.
 • Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie. Zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od početí po smrt. Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje. Sleduje ustavičné proměny, vznikání a zanikání, které probíhají u člověka od počátku jeho života. Studium změn chování a prožívání v určitém časovém průběhu je nejobecnějším předmětem široce chápané vývojové psychologie.
rdfs:label
 • Psychologie du développement
 • Developmental psychology
 • Entwicklungspsychologie
 • Fejlődéslélektan
 • Gelişim psikolojisi
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Psicologia del desenvolupament
 • Psicologia dello sviluppo
 • Psicologia do desenvolvimento
 • Psicología del desarrollo
 • Psikologi perkembangan
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Vývojová psychologie
 • Психология на развитието
 • Психология развития
 • 発達心理学
 • 발달심리학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:travaux of
is foaf:primaryTopic of