Les Proto-Bulgares, nom arbitraire désignant les anciens Bulgares pour les distinguer des Bulgares actuels, sont un ancien peuple d'Asie centrale.Ils entrent dans l’Histoire dans l’Antiquité tardive, avec d'autres peuples migrateurs, en s'établissant dans les années 530 entre le Dniepr et le Don, sur le territoire de l'actuelle Ukraine, alors sous domination des Khazars.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Proto-Bulgares, nom arbitraire désignant les anciens Bulgares pour les distinguer des Bulgares actuels, sont un ancien peuple d'Asie centrale.Ils entrent dans l’Histoire dans l’Antiquité tardive, avec d'autres peuples migrateurs, en s'établissant dans les années 530 entre le Dniepr et le Don, sur le territoire de l'actuelle Ukraine, alors sous domination des Khazars. Affranchis de ceux-ci, ils y créent ensuite la Vieille Grande Bulgarie (Η παλαιά μεγάλη Βουλγαρία des les chroniques byzantines) sous le khan Koubrat, avant de se séparer au VIe siècle en deux groupes, les Bulgares orientaux et les Bulgares occidentaux. Les Bulgares occidentaux sont à l'origine de l'État de Bulgarie. Ils ont laissé leur nom au peuple actuel des Bulgares, qui tire son origine du mélange de populations proto-bulgares, slaves, thraces et byzantines.Les Bulgares orientaux, fondèrent au Moyen Âge la Bulgarie de la Volga, sur le territoire de l'actuelle Russie.
 • 불가르 족은 중앙 아시아에서 기원한 반 유목민족으로 캅카스 북쪽의 스텝 지방과 볼가 강 연안에서 2세기경 유럽으로 이주한 민족을 말한다. 이들은 유럽으로 이주하여 비잔티움 제국과 경쟁하며 현재의 불가리아에 정착하였고 불가리아인의 원형으로 여겨진다.
 • Protobulhaři nebo Hunobulhaři Prabulhaři a Starobulhaři byly polonomádské turkické kmeny, které se ve středověku po asimilaci s místními Slovany staly základem dnešních Bulharů.Pocházeli ze střední Asie, kde od 2. století obývali stepi severně od Kavkazu a roviny u řeky Itil, která dnes podle nich nese jméno Volha. Během stěhování národů - v roce 375 a část i v 5. století - se v rámci přesunu hunského konglomerátu dostali k severnímu pobřeží Černého moře a část pronikla i do Panonie, kde si zřejmě zachovala svůj ráz i později během příchodu Avarů. Černomořští Prabulhaři (také nazývaný Kara (Černí) Bulhaři) v 5.-6. století uskutečňovali nájezdy na balkánské provincie východořímské říše a ta je často nasazovala ve svém vojsku. V roce 558, když do Černomoří přišli prchající Avaři, se Prabulhaři na krátký čas podřídili avarskému kaganovi. Po opětovném útěku Avarů, jež prchali před Turkuty, byly do roku 630-635 součástí expandujícího Západoturkutského kaganátu (západní Turkuti z dynastického klanu Ašına).V 7. století (asi 635) se Kuvratovi (turkícké historické názvy: Kurt, Kur-bat, jenž pocházel z konkurenčního dynastického klanu Dulo), náčelníkovi prabulharského kmene 10-Ogurů (latinsky taky nazývaný Onogundurové), podařilo zbavit turecké nadvlády a za pomoci východořímské říše vytvořil stát, unii kmenů, která se nazývala Velké Bulharsko (latinsky taky nazývaný Magna Bulgaria).Po Kuvratově smrti se Velké Bulharsko rozpadlo, část Prabulharů dobyli Chazaři, část utekla do oblasti Volhy a Kamy (později vytvořili říši volžských Bulharů), část zřejmě odešla do Panonie a Řecka, a největší a nejsilnější část někdy před rokem 680 překročila Dunaj a usadila se v Dolní Moesii (zhruba dnešní Bulharsko). Tito se spojili s místním slovanským obyvatelstvem (Svaz sedmi kmenů) a v roce 681 tu založili bulharský stát. V průběhu 200 let byli Slovany, kteří sem přišli asi v 6. století, asimilováni. Dnešní Bulhaři jsou slovanský národ asimilovaný s Protobulhary a thráckým substrátem, ale v jejich etnogenezi hráli roli i zbytky germánských kmenů (Gótové, Gepidové, Herulové).
 • Прабългарите, известни още като протобългари, първобългари, древни българи и хуно-българи, са група номадски племена, произхождащи от Централна Азия, проникнали през IV век в Европа. Те са наричани от ранносредновековните византийски, латински и арменски летописци с различни имена като: българи, кутригури, утигури, скити, мизи, хуни и др. Първоначално по-многобройни, впоследствие те се разделят на отделни групи и усядат на различни места в Европа, като едни от тях приемат Християнството, а други Исляма. По-късно, някои от тях са избити, а други са претопени от местното население или от новозаселващи се племена и народи, като езикът и културата им изчезват напълно. Последните прабългари са асимилирани през XIII век, след разгрома на Волжска България от Златната орда.
 • The Bulgars (also Bolgars, Bulghars, Proto-Bulgarians, Huno-Bulgars) were a semi-nomadic Turkic people who flourished in the Pontic Steppe and the Volga basin in the 7th century AD. Ethnically, the Bulgars are thought to have been Oghur Turkic, with Scytho-Sarmatian and Sarmatian-Alan elements. There is a discussion whether these Sarmatian elements in the cultural characteristics of the Proto-Bulgars are based on Sarmatized Turks or Turkicized Sarmatians. They had also enveloped other ethnic groups by their migration westwards across the Eurasian steppe. In their ethnogenesis Indo-European (Iranian) groups, Altaic groups (Stoyanov 1997) and probably Uralic (Finno-Ugric) groups (Artamanov 1962) have participated.Emerging as nomadic equestrians in the Volga-Ural region, their roots can be traced, according to some researchers to Central Asia. They became sedentary during the 7th century into the Pontic-Caspian steppe, establishing the polity (khanate) of Old Great Bulgaria c. 630 AD. However it was absorbed by the Khazar Empire in 668 AD. In 680 AD Khan Asparukh conquered Scythia Minor, opening access to Moesia, and established the First Bulgarian Empire, which was however slavicized by the 10th century. Another state called Volga Bulgaria was established on the middle Volga circa 670 AD. Volga Bulgars preserved their national identity well into the 13th century by repelling the first Mongol attacks in 1223. But they were eventually subdued, and their capital Bolghar city became one of major cities of the Mongol Golden Horde. Later, the Volga Bulgars adopted the Kipchak language (with some or no Kipchak admixture) and became the Volga Tatars of the Khanate of Kazan and later modern Tatarstan.
 • Булга́ры, болга́ры (лат. Bulgares, греч. Βoύλγαρoί, тат. Болгарлар, чуваш. Пӑлха́рсем, совр. болг. прабългари, протобългари) — тюркоязычный племенной союз скотоводов и земледельцев, населявших с IV века степи Северного Причерноморья до Каспия и Северного Кавказа и мигрировавшие во 2-й половине VII века частично в Подунавье, а позднее в Среднее Поволжье и ряд других регионов. Предки таких современных народов, как татары, чуваши, болгары, балкарцы, карачаевцы, башкиры и передали своё имя государству Болгария. В современной историографии используются также термины протоболгары, праболгары, древние болгары.
 • Protobulgaren (gelegentlich auch Ur-Bulgaren oder Hunno-Bulgaren) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für diverse, vor allem turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone, die seit dem 5. Jahrhundert in den Schriftquellen unter dem Ethnonym „Bulgaren“ erscheinen. Ihre Sprache wird als Bolgarische Sprache bezeichnet. Größere Reichsgründungen gelangen den Protobulgaren östlich und westlich des Asowsches Meeres (Megale Boulgaria, siehe Großbulgarisches Reich), auf dem Balkan (Erstes Bulgarisches Reich) und an der mittleren Wolga (Wolga-Kama-Bulgarien). Die auf den Balkan eingewanderten Protobulgaren wurden im Frühmittelalter (7.–10. Jahrhundert) slawisiert. Sie nahmen im 9. Jahrhundert das Christentum an und werden zu den Vorfahren der heutigen (slawischen) Bulgaren gezählt. Die Wolgabulgaren hingegen nahmen im 10. Jahrhundert den Islam an.
 • Protobułgarzy również Prabułgarzy – lud koczowniczy pochodzenia huńskiego, który pomiędzy V a VII wiekiem zamieszkiwał stepy nadczarnomorskie. Nazwa Bułgar pochodzi od tureckiego bulgha i oznacza "mieszać się".Pierwotne siedziby Protobułgarów są lokalizowane w centralnej Azji lub na Syberii. Pomiędzy II a IV wiekiem przywędrowali oni na Zakaukazie, skąd po wtargnięciu Hunów do Europy Środkowej pod koniec IV wieku, rozprzestrzenili się na terenach od Kubania po Dniestr. W ciągu V wieku na tych terenach uformowały się dwa silne bułgarskie związki plemienne Utigurów i Kutigurów. Ci ostatni zasłynęli w pierwszej połowie VI wieku z groźnych wypraw przeciw Bizancjum. Ziemie Protobułgarów, nazwane przez historyków bizantyńskich Wielką Bułgarią, pod koniec VI wieku znalazły się przejściowo pod zwierzchnictwem Turkutów i Awarów. Około 630 roku chan bułgarski Kubrat wyzwolił się spod tej podwójnej zależności i zjednoczył na okres jednego pokolenia ziemie zamieszkane przez Bułgarów w jednym ręku. Po śmierci Kubrata około 660 roku jego państwo rozpadło się pod uderzeniem Chazarów. Część Protobułgarów przyjęła zwierzchnictwo chazarskie, a część wywędrowała na północ w rejon środkowej Wołgi, gdzie utworzyła z czasem Bułgarię Kamską, a część pod wodzą Asparucha utworzyła nad Dunajem państwo bułgarskie.
 • Bulgar (juga disebut Bolgar atau proto-Bulgaria) adalah suku semi-nomaden, kemungkinan keturunan Bangsa Turkik, awalnya berasal dari Asia Tengah, yang sejak abad ke-2 dan seterusnya tinggal di sebelah utara Kaukasus dan sekitar tepi sungai Volga (lalu Itil). Suku ini secara mendasar berhubungan dengan suku Hun. Cabang dari mereka mendirikan Kekaisaran Bulgaria Pertama. Pada abad ke-7 mereka mendirikan dua negara di padang stepa Pontic-Kaspia : Bulgaria Raya , dan Volga Bulgaria di wilayah yang sekarang bagian dari TatarstanPada saat ini masyarakat modern yang mengklaim keturunan Bulgar adalah Volga Tatar , Chuvash , Balkar dan Bulgaria .
 • Ön Bulgarlar veya Protobulgarlar, asıl kitlesini Ogur (Otuz-Ogur, On-Ogur) kitlelerinin oluşturduğu, 7. yüzyılda Kafkasların kuzeyi ile daha sonra İdil Nehri ve Tuna nehri bölgelerinde de yaşamış, Türkçe konuşan, yarı göçebe Türk kökenli bir halk. Bulgarlar; Sabir, Uz, Hazar v.b diğer Türk kökenli halklardan kalıntıları da içlerinde barındırmakla birlikte, Fin-Ugor kökenli boyların da (Çeremiş, Mordva, Zuryaken, Voltyake) Bulgarların içinde yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca aralarında Sarmat ve Alan kökenli kitlelerin de var olduğu düşünülmekte.
 • Los protobúlgaros (también Bolgars, Bulghars) fueron un pueblo que vivió en la Europa oriental durante la Edad Media. Su identidad étnica es incierta pero la mayoría de los eruditos postulan que fueron un pueblo túrquico con algunos elementos iraníes que emigraron a Europa desde Asia Central en el siglo IV. En el siglo VII se establecieron dos Estados en la Estepa póntica: La Gran Bulgaria, que se extendía entre el mar Caspio y el mar Negro, y Bulgaria del Volga en el territorio que ahora forma parte de las repúblicas rusas de Tartaristán y Chuvasia. Asimismo, se impusieron en los Balcanes como clase dominante de elite el Kanato búlgaro del Danubio. En cada una de las regiones que fueron asimiladas progresivamente en un período de siglos por las etnias locales, dieron origen a varios pueblos modernos que dicen ser descendientes de ellos: los tártaros del Volga (véase bulgarismo), chuvasios, balkarios y búlgaros.
 • Protobulgariarrak edo bulgar izenarekin ezagututakoak (baita huno-bulgarrak ere) VII. mendean Estepa Pontikoan eta Volga ibaiaren arroan bizi zen herri erdi-nomada bat izan zen. Etnikoki Oghur hizkuntzako turkiarrak zirela uste da, jatorri eszitiar-sarmaziarreko eta alanoko zenbait elementu gehituta. Eztabaida dago ea protobulgariarren elementu sarmaziar horiek turkiar sarmaziartuen ondorio ala sarmaziar turkiartutako ondorio diren. Bestalde, talde honek Eurasiako estepan zehar mendebalderantz izan zuen migrazioan beste talde etniko batzuk integratu zituen bere baitan.Jatorriz Asia erdialdeko nomadak ziren, baina VII. mendean sedentario bihurtu ziren, Estepa Pontikoan Bulgaria Handia sortuz. 668. urtean Khazar Inperioan sartu ziren. 680an Asparukh khanak Eszitia Txikia konkistatu zuen, Mesiarako bidea irekiz, eta Lehen Bulgariar Inperioa ezarri zuen. Lau mende geroago, X. menderako, inperio hori eslaviartuta zegoen.670. urtearen inguruan Volga ibaiaren arroan beste estatu bat sortu zuten protobulgariarrek, Volgako Bulgaria. Protobulgariar hauek XIII. mendera arte mantendu zuten haien nortasuna eta Mongolen Inperioaren lehen erasoari eutsi zioten 1223an. Hala ere, azkenean azpiratuak izan ziren eta haien hiriburua, Bolghar, mongolen Urrezko Hordaren hiri nagusietako bat bihurtu zen. Geroago, Volgako tatariar bihurtu ziren eta gaur egungo Tatarstan osatu zuten.
 • ブルガール人(Bulgar)は、中世の東ヨーロッパで活動したテュルク系遊牧民である。人種はかつてモンゴロイドに属していた。広い地域に分散した彼らのうち、バルカン半島のドナウ川下流域からトラキア地方に侵入した一派はブルガリア帝国を建国、キリスト教の正教会信仰を取り入れ、先住の南スラヴ人に言語的に同化されて現在のブルガリア人の先祖となった。そのためプロト・ブルガリア人ともいう。ブルガール人の先祖は2世紀頃にウラル山脈以西および中央アジア西部からヨーロッパ大陸の東部に姿をあらわし、カスピ海と黒海の間に広がる草原地帯で遊牧生活を送るようになった。一部はこの地域でフン人の西進に加わり、東ヨーロッパに移動した。フン人の西進後、ブルガール人の一派は5世紀頃から、アヴァール人の一派とともにたびたび東ローマ帝国支配下の東ヨーロッパ方面に侵入するようになった。6世紀の中頃、ブルガール人はクブラトという人物をハンとして、アゾフ海の北岸からヴォルガ川下流域の草原地帯において部族連合国家「大ブルガリア」を形成した。しかしクブラトの死後、ブルガール部族連合は早くも分裂し、北方にはヴォルガ・ブルガール、西方にはドナウ・ブルガールが移住していった。原住地に残ったブルガール人たちは、アゾフ海沿岸を支配する部族連合国家を維持し、ヴォルガ・ブルガールやドナウ・ブルガールとの対比から大ブルガリアと呼ばれた。大ブルガリアの本拠地は、現在のアゾフ・ロストフの北方の草原にあった。大ブルガリアは7世紀頃、西突厥の支配を脱して西進を開始したカフカス北麓のテュルク系遊牧民集団ハザールによって駆逐され、多くの部族民はハザール可汗国に加わった。彼らは次第にハザール人と同化してゆき、10世紀にハザールが滅亡したのとともにほとんど解体した。なお、現在北カフカスのカバルダ・バルカル共和国に住むテュルク系民族のバルカル人がブルガール人の後裔であるという説もあるが、推測の域を出ていない。クブラトの次男コトラグに率いられた部族集団はヴォルガ川を遡ってカマ川との合流地点に近いヴォルガ川屈曲部(現在のタタールスタン共和国周辺)に定住、農業と交易に従事するヴォルガ・ブルガールとなった。彼らはハザール可汗国の支配下に入るが、のちにアッバース朝と通行を結んでイスラム教を受容、ハザールの衰退とともに独立して王国を形成したが、13世紀にモンゴル帝国に征服されて滅亡した。ヴォルガ・ブルガールの人々はジョチ・ウルス(キプチャク・ハン国)の領民となり、現在ヴォルガ屈曲部に住むテュルク系民族のヴォルガ・タタール人やチュヴァシ人はその後裔であるとされる。特にチュヴァシ人の話すチュヴァシ語は、テュルク諸語の中でもブルガール人の話していた言語の特徴を保持しているという。一方、クブラトの三男アスパルフに率いられた一団は、黒海北岸を経てバルカン半島に進入、ドナウ川の下流域に定住した。この集団をドナウ・ブルガールという。彼らは南隣する東ローマ帝国と戦って現地のスラヴ人を支配する国家を形成し、680年に第一次ブルガリア帝国(ブルガール・ハン国)を建国した。ブルガール・ハン国のブルガール人たちは9世紀頃にキリスト教を受け入れ、次第にコーカソイドに属するスラヴ人と同化して、今日のブルガリア人を形成していった。 Eremian, Suren. Reconstructed map of Central Asia from ‘Ashharatsuyts’. Shirakatsi, Anania, The Geography of Ananias of Sirak (Asxarhacoyc): The Long and the Short Recensions. Introduction, Translation and Commentary by Robert H. Hewsen. Wiesbaden: Reichert Verlag, 1992. 467 pp. ISBN 9783882264852 Bakalov, Georgi. Little known facts of the history of ancient Bulgarians. Science Magazine. Union of Scientists in Bulgaria. Vol. 15 (2005) Issue 1. (in Bulgarian) Dobrev, Petar. Unknown Ancient Bulgaria. Sofia: Ivan Vazov Publishers, 2001. 158 pp. (in Bulgarian) ISBN 9546041211
 • I Proto-bulgari o Bulgari del Volga sono quei Bulgari che, abbandonata la steppa eurasiatica, si trasferirono nell'Europa danubiana. Di lingua turcica, convertitisi al Cristianesimo ad opera di missionari greco-ortodossi e slavi, gradualmente vennero linguisticamente e culturalmente assimilati agli slavi. I moderni bulgari sono discendenti dei proto-bulgari.In origine i proto-bulgari vivevano lungo il fiume Bolga, in seguito diventato Volga, dove erano giunti a partire dal II secolo, provenendo dall'Asia centrale. Verso il VII secolo una parte di essi si era stabilito definitivamente nei Balcani, dove si era unito ad alcune tribù slave. Nel 681 fu fondato il Primo Impero bulgaro. Anche i popoli indigeni dei traci e dei daci-geti, che erano vissuti nel territorio dell'odierna Bulgaria prima dell'invasione degli slavi, contribuirono alla formazione del gruppo etnico bulgaro, nato dall'unione di tutti i popoli della regione (compresi i valacchi).
 • Os protobúlgaros (também bolgars ou búlgaros) foram provavelmente um povo turco seminômade, originários da Ásia Central, que do século II em diante residiram nas estepes do norte do Cáucaso e às margens do rio Volga (então chamado Itil). Alguns são ancestrais dos búlgaros modernos e causaram o surgimento do estado búlgaro. A etimologia turca na maioria das vezes indica que seu nome é bulgha que significa zibelina, uma espécie de mamífero carnívoro da família dos mustelídeos, e é de origem totemística.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 155476 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12412 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 118 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108953879 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Proto-Bulgares, nom arbitraire désignant les anciens Bulgares pour les distinguer des Bulgares actuels, sont un ancien peuple d'Asie centrale.Ils entrent dans l’Histoire dans l’Antiquité tardive, avec d'autres peuples migrateurs, en s'établissant dans les années 530 entre le Dniepr et le Don, sur le territoire de l'actuelle Ukraine, alors sous domination des Khazars.
 • 불가르 족은 중앙 아시아에서 기원한 반 유목민족으로 캅카스 북쪽의 스텝 지방과 볼가 강 연안에서 2세기경 유럽으로 이주한 민족을 말한다. 이들은 유럽으로 이주하여 비잔티움 제국과 경쟁하며 현재의 불가리아에 정착하였고 불가리아인의 원형으로 여겨진다.
 • Protobulgariarrak edo bulgar izenarekin ezagututakoak (baita huno-bulgarrak ere) VII. mendean Estepa Pontikoan eta Volga ibaiaren arroan bizi zen herri erdi-nomada bat izan zen. Etnikoki Oghur hizkuntzako turkiarrak zirela uste da, jatorri eszitiar-sarmaziarreko eta alanoko zenbait elementu gehituta. Eztabaida dago ea protobulgariarren elementu sarmaziar horiek turkiar sarmaziartuen ondorio ala sarmaziar turkiartutako ondorio diren.
 • The Bulgars (also Bolgars, Bulghars, Proto-Bulgarians, Huno-Bulgars) were a semi-nomadic Turkic people who flourished in the Pontic Steppe and the Volga basin in the 7th century AD. Ethnically, the Bulgars are thought to have been Oghur Turkic, with Scytho-Sarmatian and Sarmatian-Alan elements. There is a discussion whether these Sarmatian elements in the cultural characteristics of the Proto-Bulgars are based on Sarmatized Turks or Turkicized Sarmatians.
 • Os protobúlgaros (também bolgars ou búlgaros) foram provavelmente um povo turco seminômade, originários da Ásia Central, que do século II em diante residiram nas estepes do norte do Cáucaso e às margens do rio Volga (então chamado Itil). Alguns são ancestrais dos búlgaros modernos e causaram o surgimento do estado búlgaro.
 • Protobułgarzy również Prabułgarzy – lud koczowniczy pochodzenia huńskiego, który pomiędzy V a VII wiekiem zamieszkiwał stepy nadczarnomorskie. Nazwa Bułgar pochodzi od tureckiego bulgha i oznacza "mieszać się".Pierwotne siedziby Protobułgarów są lokalizowane w centralnej Azji lub na Syberii. Pomiędzy II a IV wiekiem przywędrowali oni na Zakaukazie, skąd po wtargnięciu Hunów do Europy Środkowej pod koniec IV wieku, rozprzestrzenili się na terenach od Kubania po Dniestr.
 • Protobulhaři nebo Hunobulhaři Prabulhaři a Starobulhaři byly polonomádské turkické kmeny, které se ve středověku po asimilaci s místními Slovany staly základem dnešních Bulharů.Pocházeli ze střední Asie, kde od 2. století obývali stepi severně od Kavkazu a roviny u řeky Itil, která dnes podle nich nese jméno Volha. Během stěhování národů - v roce 375 a část i v 5.
 • I Proto-bulgari o Bulgari del Volga sono quei Bulgari che, abbandonata la steppa eurasiatica, si trasferirono nell'Europa danubiana. Di lingua turcica, convertitisi al Cristianesimo ad opera di missionari greco-ortodossi e slavi, gradualmente vennero linguisticamente e culturalmente assimilati agli slavi.
 • Protobulgaren (gelegentlich auch Ur-Bulgaren oder Hunno-Bulgaren) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für diverse, vor allem turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone, die seit dem 5. Jahrhundert in den Schriftquellen unter dem Ethnonym „Bulgaren“ erscheinen. Ihre Sprache wird als Bolgarische Sprache bezeichnet.
 • Прабългарите, известни още като протобългари, първобългари, древни българи и хуно-българи, са група номадски племена, произхождащи от Централна Азия, проникнали през IV век в Европа. Те са наричани от ранносредновековните византийски, латински и арменски летописци с различни имена като: българи, кутригури, утигури, скити, мизи, хуни и др.
 • Булга́ры, болга́ры (лат. Bulgares, греч. Βoύλγαρoί, тат. Болгарлар, чуваш. Пӑлха́рсем, совр. болг. прабългари, протобългари) — тюркоязычный племенной союз скотоводов и земледельцев, населявших с IV века степи Северного Причерноморья до Каспия и Северного Кавказа и мигрировавшие во 2-й половине VII века частично в Подунавье, а позднее в Среднее Поволжье и ряд других регионов.
 • Bulgar (juga disebut Bolgar atau proto-Bulgaria) adalah suku semi-nomaden, kemungkinan keturunan Bangsa Turkik, awalnya berasal dari Asia Tengah, yang sejak abad ke-2 dan seterusnya tinggal di sebelah utara Kaukasus dan sekitar tepi sungai Volga (lalu Itil). Suku ini secara mendasar berhubungan dengan suku Hun. Cabang dari mereka mendirikan Kekaisaran Bulgaria Pertama.
 • ブルガール人(Bulgar)は、中世の東ヨーロッパで活動したテュルク系遊牧民である。人種はかつてモンゴロイドに属していた。広い地域に分散した彼らのうち、バルカン半島のドナウ川下流域からトラキア地方に侵入した一派はブルガリア帝国を建国、キリスト教の正教会信仰を取り入れ、先住の南スラヴ人に言語的に同化されて現在のブルガリア人の先祖となった。そのためプロト・ブルガリア人ともいう。ブルガール人の先祖は2世紀頃にウラル山脈以西および中央アジア西部からヨーロッパ大陸の東部に姿をあらわし、カスピ海と黒海の間に広がる草原地帯で遊牧生活を送るようになった。一部はこの地域でフン人の西進に加わり、東ヨーロッパに移動した。フン人の西進後、ブルガール人の一派は5世紀頃から、アヴァール人の一派とともにたびたび東ローマ帝国支配下の東ヨーロッパ方面に侵入するようになった。6世紀の中頃、ブルガール人はクブラトという人物をハンとして、アゾフ海の北岸からヴォルガ川下流域の草原地帯において部族連合国家「大ブルガリア」を形成した。しかしクブラトの死後、ブルガール部族連合は早くも分裂し、北方にはヴォルガ・ブルガール、西方にはドナウ・ブルガールが移住していった。原住地に残ったブルガール人たちは、アゾフ海沿岸を支配する部族連合国家を維持し、ヴォルガ・ブルガールやドナウ・ブルガールとの対比から大ブルガリアと呼ばれた。大ブルガリアの本拠地は、現在のアゾフ・ロストフの北方の草原にあった。大ブルガリアは7世紀頃、西突厥の支配を脱して西進を開始したカフカス北麓のテュルク系遊牧民集団ハザールによって駆逐され、多くの部族民はハザール可汗国に加わった。彼らは次第にハザール人と同化してゆき、10世紀にハザールが滅亡したのとともにほとんど解体した。なお、現在北カフカスのカバルダ・バルカル共和国に住むテュルク系民族のバルカル人がブルガール人の後裔であるという説もあるが、推測の域を出ていない。クブラトの次男コトラグに率いられた部族集団はヴォルガ川を遡ってカマ川との合流地点に近いヴォルガ川屈曲部(現在のタタールスタン共和国周辺)に定住、農業と交易に従事するヴォルガ・ブルガールとなった。彼らはハザール可汗国の支配下に入るが、のちにアッバース朝と通行を結んでイスラム教を受容、ハザールの衰退とともに独立して王国を形成したが、13世紀にモンゴル帝国に征服されて滅亡した。ヴォルガ・ブルガールの人々はジョチ・ウルス(キプチャク・ハン国)の領民となり、現在ヴォルガ屈曲部に住むテュルク系民族のヴォルガ・タタール人やチュヴァシ人はその後裔であるとされる。特にチュヴァシ人の話すチュヴァシ語は、テュルク諸語の中でもブルガール人の話していた言語の特徴を保持しているという。一方、クブラトの三男アスパルフに率いられた一団は、黒海北岸を経てバルカン半島に進入、ドナウ川の下流域に定住した。この集団をドナウ・ブルガールという。彼らは南隣する東ローマ帝国と戦って現地のスラヴ人を支配する国家を形成し、680年に第一次ブルガリア帝国(ブルガール・ハン国)を建国した。ブルガール・ハン国のブルガール人たちは9世紀頃にキリスト教を受け入れ、次第にコーカソイドに属するスラヴ人と同化して、今日のブルガリア人を形成していった。 Eremian, Suren.
 • Los protobúlgaros (también Bolgars, Bulghars) fueron un pueblo que vivió en la Europa oriental durante la Edad Media. Su identidad étnica es incierta pero la mayoría de los eruditos postulan que fueron un pueblo túrquico con algunos elementos iraníes que emigraron a Europa desde Asia Central en el siglo IV.
 • Ön Bulgarlar veya Protobulgarlar, asıl kitlesini Ogur (Otuz-Ogur, On-Ogur) kitlelerinin oluşturduğu, 7. yüzyılda Kafkasların kuzeyi ile daha sonra İdil Nehri ve Tuna nehri bölgelerinde de yaşamış, Türkçe konuşan, yarı göçebe Türk kökenli bir halk. Bulgarlar; Sabir, Uz, Hazar v.b diğer Türk kökenli halklardan kalıntıları da içlerinde barındırmakla birlikte, Fin-Ugor kökenli boyların da (Çeremiş, Mordva, Zuryaken, Voltyake) Bulgarların içinde yer aldığı bilinmektedir.
rdfs:label
 • Proto-Bulgares
 • Bulgar
 • Bulgars
 • Proto-bulgari
 • Protobulgaren
 • Protobulgariar
 • Protobulhaři
 • Protobułgarzy
 • Protobúlgaros
 • Protobúlgaros
 • Ön Bulgarlar
 • Булгары
 • Прабългари
 • ブルガール人
 • 불가르족
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of