Un procaryote (du latin pro, « avant », et du grec karyon, « noyau ») ou monère (du grec moneres, « simple ») est un être vivant unicellulaire dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau, et très rarement des organites. Également désignés par Moneres, Monera, Prokaryota, Prokarya ou Schizophyta, les procaryotes forment un taxon paraphylétique, regroupant des êtres vivants partageant la même structure cellulaire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un procaryote (du latin pro, « avant », et du grec karyon, « noyau ») ou monère (du grec moneres, « simple ») est un être vivant unicellulaire dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau, et très rarement des organites. Également désignés par Moneres, Monera, Prokaryota, Prokarya ou Schizophyta, les procaryotes forment un taxon paraphylétique, regroupant des êtres vivants partageant la même structure cellulaire. Dans la classification du vivant en cinq règnes, les procaryotes regroupent les archées et les bactéries. On considère que l'un et/ou l'autre de ces deux taxons est à l'origine du troisième règne, les eucaryotes.  Traditionnellement, ce taxon s'oppose aux eucaryotes, caractérisés par la présence d'un noyau, cette division du vivant en deux étant la plus simpliste en termes de classification des espèces.Les premiers procaryotes étaient peut-être déjà présents lors de l'Éoarchéen (ère de l'Archéen), soit il y a plus de 3 600 millions d'années.L'étude des procaryotes s'est surtout développée au XIXe siècle, avec les travaux de Louis Pasteur en France et de Robert Koch en Allemagne. Le terme « procaryote » trouve toute sa signification dans les années 1950, lorsque le microscope électronique montre l'absence de noyau vrai dans la cellule.
 • Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ve mikoplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üst alemdir.Organeller ve karmaşık sitoplazma yapısı bu canlılarda bulunmaz. Mavi-yeşil algler çekirdeksiz hücrelerin en gelişmiş kolunu oluşturur. Hemen hemen hepsi kromozom olarak proteinle çevrilmiş çember şeklinde bir DNA zinciri içerirken, mitoz bölünme yapmazlar. Her hücrede haploit olan tek kromozom, açılarak bir hücrenin bir ucundan diğer ucuna hareket ederek kendini eşlediğinde, hücre bölünür. Evrim sürecinde, 2,5-3 milyar yıl önce, kese şeklindeki ilk hücrelerden evrimleştikleri düşünülmektedir.
 • I procarioti (dal greco Pro- 'prima, davanti' e Karyon 'nucleo') o monere sono uno dei domini in cui si dividono gli esseri viventi. Include due regni (Archaea e Bacteria) nella classificazione di Carl Woese, risalente al 1990. Si tratta di organismi unicellulari (o, al più, coloniali) di dimensioni dell'ordine del micrometro, privi di ogni compartimentazione cellulare (ad es. membrana nucleare, organuli o altre suddivisioni interne), e il materiale contenuto è disciolto nel nucleoide, mentre la parete esterna è per lo più formata da peptidoglicani. I procarioti sono stati i primi organismi viventi della storia della Terra sviluppatisi nelle acque.
 • En biología y taxonomía, Prokaryota (palabra con etimología del griego: πρό-(pro-), "antes de" + καρυόν (cariot), "nuez" o "almendra", como referencia a la carencia del núcleo celular) es el imperio o dominio que incluye los microorganismos constituidos por células procariotas, es decir, células que presentan un ADN libre en el citoplasma, ya que no hay núcleo celular. Los procariontes u organismos procariotas han recibido diversas denominaciones tales como Bacteria, Monera y Schizophyta, dependiendo de los autores y los sistemas de clasificación. Otros términos usados fueron Mychota, Protophyta y Procaryotae. Está constituído a su vez por dos dominios bien diferenciados: Archaea y Bacteria.Los procariontes son unicelulares, salvo algunos casos como las mixobacterias, algunas de las cuales tienen etapas multicelulares en su ciclo de vida. En otros casos crean grandes colonias, como en las cianobacterias. Los procariontes se caracterizan por tener componentes intracelulares hidrosolubles (proteínas, ADN y metabolitos solubles en agua), por lo que no presentan núcleo celular, mitocondrias ni otros orgánulos, pues todo el organismo está delimitado por la membrana celular en lugar de separarse en diferentes compartimientos celulares. Son microorganismos que poseen un solo cromosoma llamado nucleoide, su reproducción es asexual por fisión binaria, tienen gran variedad de metabolismos y hay especies adaptadas a todo tipo de ambiente, incluso los más extremos, calculándose que hay aproximadamente 5×1030 procariontes en el mundo.
 • Прокариотите (Prokaryota, на гръцки: pros — преди, karyon — ядка/ядро) са организми, които нямат клетъчно ядро или какъвто и да е друг мембранно ограничен органел. Прокариот е синоним на думата предядрен. Те спадат към царството Монера.Прокариотите са едноклетъчни организми, и за разлика от еукариотите нямат обособено ядро. То е без ядрена мембрана и поради това се нарича още нуклеоид, с една пръстеновидна хромозома в него. Рядко се срещат многоклетъчни представители от прокариотен тип.Повечето прокариоти са бактерии. Цианобактериите също се включват към тази група. Те се различават от другите бактерии по това, че имат мембранки с багрила - зелени (хлорофил), кафяви, оранжеви и др. Някои бактерии образуват колонии от много клетки, но всяка клетка е идентична с останалите и може да живее самостоятелно. Тези колонии се образуват благодарение на слузестото вещество отделяно от клетките на някои видове или защото клетките не са се разделили след клетъчното делене. Съвременните генетични и филогенетични проучвания показват, че царство Монера се разделя на две групи - Еубактерии и Архебактерии. Двете групи се различават по структурата на РНК и рибозомите, строежа на клетъчната обвивка.
 • Els bacteris (del grec βακτηρία, bastó) o procariotes (del grec pros = abans i karion = nucli) són un tipus d'organismes unicel·lulars caracteritzats per no disposar de nucli cel·lular diferenciat, és a dir, el seu ADN no està confinat a l'interior d'una membrana, sinó que està en el mateix citoplasma, contraposant-se així als eucariotes. Un procariont és un organisme format per cèl·lules procariotes.Les seves parts principals són la membrana plasmàtica, els ribosomes, el cromosoma, la paret cel·lular i el mesosoma.Antigament havien estat recollits per aquesta raó en el regne dels monera que actualment se sap que és un paragrup sense valor taxonòmic. En la classificació actual se separen en dos dels tres grans dominis de la vida: Eubacteria i Archaea.Entre les principals característiques distintives dels bacteris en contraposició amb els eucariotes, destaca: la manca d'histones veritables, ADN sovint circular; divisió cel·lular per fissió binària; carència d'orgànuls membranosos i de nuclèol.Són aquest tipus de cèl·lules les que arriben a suportar límits més extremòfiles a nivell de salinitat, pH i temperatura. Mesuren entre 1 i 100 µm.
 • Procariontes, procariotas ou procariotos (grego transliterado: pro, anterior, antes, primeiro, primitivo - karyon, noz ou amêndoa - núcleo = Nucleo Primitivo) são organismos unicelulares na sua vasta maioria e que não apresentam seu material genético delimitado por uma membrana. Estes seres não possuem nenhum tipo de compartimentalização interna por membranas, estando ausentes várias outras organelas, como as mitocôndrias, o Complexo de Golgi e o fuso mitótico.Esta definição engloba todos os organismos dos domínios Bacteria e Archaea. Tais células possuem diversas outras diferenças se compararmos com as células eucarióticas. Elas não possuem a maior parte das organelas (o ribossomo é presente), seu DNA é cíclico, a fluidez de suas membranas é controladas por fosfolipídios (e não por fosfolipídios e esteróis como em células eucarióticas), não se juntam formando organismos pluricelulares, já que não tem a capacidade de formar tecidos, etc.Este nome tem origem grega onde karyon, significa noz ou núcleo, combinado com o prefixo pro-, que significa anterior. Células com um núcleo são chamadas eucariontes, onde o prefixo eu- significa bom ou verdadeiro. Em algumas células procariontes observadas ao microscópio eletrônico foram observados vestígios nucleares pouco visíveis. Além do núcleo, os procariontes também não possuem outras organelas celulares (como mitocôndrios ou cloroplastos) e o seu citoplasma não é dividido em compartimentos, ao contrário do que acontece nos eucariontes. O DNA dos procariontes, geralmente composto por um único cromossoma circular, encontra-se localizado numa zona chamada nucleóide no citoplasma. Este não constitui, no entanto, um verdadeiro núcleo. Também pode existir DNA sob a forma de anéis, os plasmídeos. Os mesossomos, invaginações na membrana citoplamática, estão incluídos na composição dos procariotos.Os procariontes apresentam metabolismos muito diversificados, o que é refletido na sua capacidade de colonização de diferentes ambientes, tais como tratos digestivos de animais, ambientes vulcânicos, ambientes salobros, etc. Apesar de não possuirem organelas celulares, podem conduzir seus processos metabólicos na membrana celular. A maioria possui parede celular, algo que não acontece com certos tipos de células eucariotas (como as dos animais).São unicelulares em sua grande maioria (a exceção é a Magnetoglobus multicellularis). A forma mais comum de reprodução é assexuadamente por fissão binária. Outras formas de recombinação de DNA entre procariontes incluem a transformação e a transdução. Estas podem ocorrer entre organismos de diferentes géneros, emprestando características de um género a outro diferente. Um exemplo deste processo é a aquisição de resistência a antibióticos através da transferência de plasmídeos contendo genes que conferem essa resistência.As bactérias têm uma grande necessidade de regular sua expressão gênica. Elas desenvolveram mecanismos para reprimir a transcrição de todos os genes que codificam enzimas não necessárias em determinado momento, e para ativar outros que codificam aquelas que são necessárias.A espécie bacteriana Escherichia coli se destaca como organismo modelo e como ferramenta biológica para pesquisas científicas.== Referências ==
 • Прокариоты (лат. Procaryota, от др.-греч. προ «перед» и κάρυον «ядро»), или доядерные — одноклеточные живые организмы, не обладающие (в отличие от эукариот) оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий).Для клеток прокариот характерно отсутствие ядерной оболочки, ДНК упакована без участия гистонов. Тип питания осмотрофный.Единственная крупная кольцевая (у некоторых видов — линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид) не образует комплекса с белками-гистонами (так называемого хроматина). К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зелёные водоросли), и археи. Потомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрии и пластиды.Прокариоты разделяют на два таксона в ранге домена (надцарства): Бактерии (Bacteria) и Археи (Archaea).Изучение бактерий привело к открытию горизонтального переноса генов, который был описан в Японии в 1959 г. Этот процесс широко распространен среди прокариот, а также у некоторых эукариот.Открытие горизонтального переноса генов у прокариот заставило по-другому взглянуть на эволюцию жизни. Ранее эволюционная теория базировалась на том, что виды не могут обмениваться наследственной информацией.Прокариоты могут обмениваться генами между собой непосредственно (конъюгация, трансформация) а также с помощью вирусов — бактериофагов (трансдукция).
 • 原核生物(げんかくせいぶつ、ラテン語: Prokaryota プローカリオータ、英語: Prokaryote プロカリオート)は、細胞核を持たない生物のこと。構造的に真核生物よりも遥かに小さく、内部構造も単純である。性質の異なる真正細菌と古細菌の2つの生物を含んでいる。かつて原核生物は細菌(バクテリア)と同義語とされ、五界説では一括してモネラ界に分類されていた。しかし、リボソームRNAなどをもとにした系統解析では、原核生物は大きく異なる2つのグループ、真正細菌(バクテリア、狭義の細菌)と古細菌(アーキア)より構成されることが示され、また古細菌は真正細菌よりむしろ真核生物に近いことがわかった。すなわち、このことは原核生物は大きく異なった二つの系統からなり、加えて生物界を真核生物と原核生物に二分する分類が必ずしも実際の系統関係を反映しているとは限らないことを意味する。ラン藻や大腸菌は真正細菌であり、通常細菌と呼ばれる生物は全て真正細菌である。古細菌には海底火山の熱水鉱床付近に生息する超好熱菌、陸上の温泉などに生息する好熱好酸菌、死海などの高塩濃度の環境に住む高度好塩菌、ウシの胃などに存在するメタン菌がある。
 • Prokaryoten, auch Prokaryonten oder Monera genannt (Procaryota/Prokaryonta/Procarya; zu altgriechisch πρό pró ‚vor(her)‘ und κάρυον káryon ‚Nuss‘), sind zelluläre Lebewesen, die keinen Zellkern besitzen. Ihr Zelltyp wird als Protocyte bezeichnet.Seit alle zellulären Lebewesen in drei Domänen eingeteilt werden, umfassen die Domänen der Bakterien (Bacteria) und der Archaeen (Archaea) alle Prokaryoten.
 • Prokariotoak (grezieratik πρό-, pro-, "lehen, aurre" + καρυόν, karyon "intxaur" edo "hazi", zelula nukleoa adierazteko) nukleogabeko zelulabakarrez eratutako izakiak dira. Eukariotoak ordea, nukleodun zelulez eratutako izakiak dira. Archaeak eta bakterioak prokariotoak dira. Sailkapen honi (Eucarioto, Archaea eta Bacterio) hiru domeinu sistema deitzen zaio.
 • Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní je označení pro evolučně velmi staré organismy, které vznikly před 3-3,5 miliardami let. Pravděpodobně jsou vůbec nejstaršími buněčnými organismy. Prokaryotická buňka je podstatně jednodušší než buňka eukaryot.Do skupiny prokaryotických organismů řadíme domény bakterie a archea. Především dříve byly také tyto organizmy nazývány Monera.
 • Prokarionty, prokarioty, organizmy prokariotyczne (Prokaryota, Procaryota) – mikroorganizmy, w większości jednokomórkowe, których komórka nie zawiera jądra komórkowego oraz organelli komórkowych, charakterystycznych dla eukariontów. Nazwa pochodzi od greckich słów pros ("przed") i karyon ("orzech", "jądro"). Pozostałe synonimy to: akariobionty, akariota, organizmy akariotyczne, anukleobionty, bezjądrowce, bezjądrowe, prokariota, protokarionty, przedjądrowce. Nazwa Prokaryota została zaproponowana przez Edouarda Chattona w 1925. Jednak w sensie taksonomicznym Chatton nie zdefiniował tego terminu, tzn. nie postawił diagnozy taksonomicznej. Pomimo tego w klasyfikacjach biologicznych zaproponowany przez niego podział organizmów na prokariotyczne i eukariotyczne utrzymał się do lat 90. XX wieku. Początkowo pod nazwą prokarionty łączono uważane za odrębne grupy bakterie i sinice. Następnie sinice uznano za grupę bakterii, a inną gałąź bakterii zaczęto wyodrębniać jako tzw. archebakterie (obecnie archeony lub archeowce). Czasem słów "bakterie" i "prokarionty" używano zamiennie.W końcu XX wieku badania molekularne przyniosły kluczowe informacje dla zrozumienia przeszłości ewolucyjnej prokariontów i dowiodły parafiletycznego charakteru tej grupy organizmów. Okazało się, że odkryte w latach 70. XX wieku archeowce są równie odległe od bakterii, jak od eukariontów, a pod pewnymi względami nawet bliższe tym ostatnim (patrz intron). Obecnie taksonomowie wydzielają w ślad za propozycją Woesego (1990): bakterie, archeowce i eukarionty w odrębne taksony, przy czym dwa ostatnie tworzą wspólny klad, tj. zakłada się, że posiadały wspólnego przodka.
 • Een prokaryoot organisme is een eencellig organisme zonder celkern of organellen. Hiermee onderscheidt het zich van de eukaryoten, die wel een kern hebben naast veel andere organellen.
 • Prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel (= karyon), sedangkan eukariota memiliki membran inti sel. Semua prokariota adalah uniseluler, kecuali myxobacteria yang sempat menjadi multiseluler di salah satu tahap siklus hidup biologinya. Kata prokaryota’' berasal dari Yunani πρό- (pro-) "sebelum" + καρυόν (karyon) "kacang atau biji".Prokaryota terbagi menjadi dua domain: Bakteri dan Archaea. Archaea baru diakui sebagai domain sejak 1990. Archaea pada awalnya diperkirakan hanya hidup di kondisi yang tidak nyaman, seperti dalam suhu, pH, dan radiasi yang ekstrem, tapi kemudian Archaea ditemukan juga di berbagai macam habitat.
 • The prokaryotes are a group of organisms whose cells lack a membrane-bound nucleus (karyon). Those organisms whose cells have a well defined membrane bound nucleus and organelles are called eukaryotes. Most prokaryotes are unicellular organisms, although a few such as myxobacteria have multicellular stages in their life cycles or create large colonies like cyanobacteria. The word prokaryote comes from the Greek πρό- (pro-) "before" and καρυόν (karyon) "nut or kernel". Prokaryotes do not have a membrane bound nucleus, mitochondria, or any other membrane-bound organelles. In other words, all their intracellular water-soluble components (proteins, DNA and metabolites) are located together in the same volume enclosed by the cell membrane, rather than in separate cellular compartments.The division between prokaryotes and eukaryotes reflects two distinct levels of cellular organization rather than biological classification of species. Prokaryotes include two major classification domains of life: the Bacteria and the Archaea. Archaea were recognized as a domain in 1990. These organisms were originally thought to live only in inhospitable conditions such as extremes of temperature, pH, and radiation but have since been found in all types of habitats.
 • A prokarióták, más néven elősejtmagosok vagy sejtmag nélküli egysejtűek (Prokaryota vagy Monera) egysejtű – ritka esetekben többsejtű –, körülhatárolt sejtmag nélküli élőlények. Ezek az ismert legősibb sejtes felépítést mutató szervezetek, és a legegyszerűbbek is; mivel az a rendkívül differenciált belső membránrendszer, amely az eukarióták sajátja és azok fejlett sejtszervecskéit alkotja, a prokariótákban csak nagyon kezdetleges módon található meg. A prokarióta név a görög prósz (előtt) és karyon (mag) szavak összetételével jött létre, jelentése tehát „sejtmag előtti”.
 • 원핵생물(原核生物, Prokaryote)은 핵이 없는 원핵세포(原核細胞)로 이루어진 생물이다. 핵이 있는 세포를 가진 생물들은 진핵생물이라고한다. 비록 점액세균은 사는동안 다세포 생물의 시기를 가지고 시아노박테리아는 거대한 군집을 이루지만 대부분의 원핵생물들은 단세포로 이루어져 있다. 원핵생물이라는 용어는 "이전"을 의미하는 그리스어 πρό- (pro-)와 "핵"을 의미하는 그리스어 καρυόν로부터 유래했다. 원핵생물은 핵, 미토콘드리아, 그리고 다른 어떤 세포 소기관을 가지고 있지 않다. 즉, 원핵생물들의 모든 세포내의 수용성 구성 요소(단백질, DNA, 대사 산물)들은 세포막에 둘러싸여 같은 공간내에 위치해있다. 원핵생물은 세균과 고세균의 둘로 나뉜다. 고세균은 원래 극도의 온도, pH, 방사선과 같은 황량한 조건에서만 사는것으로 생각되었었지만 모든 종류의 거주지에서 발견되고있다.최초로 생겨난 세포가 원핵 세포였을 것이라고 생각하고 있으며, 세포막, 세포벽, 유전자의 형태가 천차만별이다. 진핵생물은 특정 원핵생물의 분파로 보일 정도의 다양성을 가지고 있다.70S의 리보솜과 세포질 내에 부유하는 DNA로 특징지을 수 있으며, 보통 두꺼운 세포벽을 가지고 있는 경우가 많다. 대단히 다양한 환경에서 살고 있으며 일부 부류는 매우 극단적인 환경에서도 발견된다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2515 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 103 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107994714 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • bactérie
 • procaryote
prop-fr:wiktionaryTitre
 • bactérie
 • procaryote
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un procaryote (du latin pro, « avant », et du grec karyon, « noyau ») ou monère (du grec moneres, « simple ») est un être vivant unicellulaire dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau, et très rarement des organites. Également désignés par Moneres, Monera, Prokaryota, Prokarya ou Schizophyta, les procaryotes forment un taxon paraphylétique, regroupant des êtres vivants partageant la même structure cellulaire.
 • 原核生物(げんかくせいぶつ、ラテン語: Prokaryota プローカリオータ、英語: Prokaryote プロカリオート)は、細胞核を持たない生物のこと。構造的に真核生物よりも遥かに小さく、内部構造も単純である。性質の異なる真正細菌と古細菌の2つの生物を含んでいる。かつて原核生物は細菌(バクテリア)と同義語とされ、五界説では一括してモネラ界に分類されていた。しかし、リボソームRNAなどをもとにした系統解析では、原核生物は大きく異なる2つのグループ、真正細菌(バクテリア、狭義の細菌)と古細菌(アーキア)より構成されることが示され、また古細菌は真正細菌よりむしろ真核生物に近いことがわかった。すなわち、このことは原核生物は大きく異なった二つの系統からなり、加えて生物界を真核生物と原核生物に二分する分類が必ずしも実際の系統関係を反映しているとは限らないことを意味する。ラン藻や大腸菌は真正細菌であり、通常細菌と呼ばれる生物は全て真正細菌である。古細菌には海底火山の熱水鉱床付近に生息する超好熱菌、陸上の温泉などに生息する好熱好酸菌、死海などの高塩濃度の環境に住む高度好塩菌、ウシの胃などに存在するメタン菌がある。
 • Prokaryoten, auch Prokaryonten oder Monera genannt (Procaryota/Prokaryonta/Procarya; zu altgriechisch πρό pró ‚vor(her)‘ und κάρυον káryon ‚Nuss‘), sind zelluläre Lebewesen, die keinen Zellkern besitzen. Ihr Zelltyp wird als Protocyte bezeichnet.Seit alle zellulären Lebewesen in drei Domänen eingeteilt werden, umfassen die Domänen der Bakterien (Bacteria) und der Archaeen (Archaea) alle Prokaryoten.
 • Prokariotoak (grezieratik πρό-, pro-, "lehen, aurre" + καρυόν, karyon "intxaur" edo "hazi", zelula nukleoa adierazteko) nukleogabeko zelulabakarrez eratutako izakiak dira. Eukariotoak ordea, nukleodun zelulez eratutako izakiak dira. Archaeak eta bakterioak prokariotoak dira. Sailkapen honi (Eucarioto, Archaea eta Bacterio) hiru domeinu sistema deitzen zaio.
 • Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní je označení pro evolučně velmi staré organismy, které vznikly před 3-3,5 miliardami let. Pravděpodobně jsou vůbec nejstaršími buněčnými organismy. Prokaryotická buňka je podstatně jednodušší než buňka eukaryot.Do skupiny prokaryotických organismů řadíme domény bakterie a archea. Především dříve byly také tyto organizmy nazývány Monera.
 • Een prokaryoot organisme is een eencellig organisme zonder celkern of organellen. Hiermee onderscheidt het zich van de eukaryoten, die wel een kern hebben naast veel andere organellen.
 • The prokaryotes are a group of organisms whose cells lack a membrane-bound nucleus (karyon). Those organisms whose cells have a well defined membrane bound nucleus and organelles are called eukaryotes. Most prokaryotes are unicellular organisms, although a few such as myxobacteria have multicellular stages in their life cycles or create large colonies like cyanobacteria. The word prokaryote comes from the Greek πρό- (pro-) "before" and καρυόν (karyon) "nut or kernel".
 • Прокариотите (Prokaryota, на гръцки: pros — преди, karyon — ядка/ядро) са организми, които нямат клетъчно ядро или какъвто и да е друг мембранно ограничен органел. Прокариот е синоним на думата предядрен. Те спадат към царството Монера.Прокариотите са едноклетъчни организми, и за разлика от еукариотите нямат обособено ядро. То е без ядрена мембрана и поради това се нарича още нуклеоид, с една пръстеновидна хромозома в него.
 • En biología y taxonomía, Prokaryota (palabra con etimología del griego: πρό-(pro-), "antes de" + καρυόν (cariot), "nuez" o "almendra", como referencia a la carencia del núcleo celular) es el imperio o dominio que incluye los microorganismos constituidos por células procariotas, es decir, células que presentan un ADN libre en el citoplasma, ya que no hay núcleo celular.
 • I procarioti (dal greco Pro- 'prima, davanti' e Karyon 'nucleo') o monere sono uno dei domini in cui si dividono gli esseri viventi. Include due regni (Archaea e Bacteria) nella classificazione di Carl Woese, risalente al 1990. Si tratta di organismi unicellulari (o, al più, coloniali) di dimensioni dell'ordine del micrometro, privi di ogni compartimentazione cellulare (ad es.
 • Прокариоты (лат. Procaryota, от др.-греч. προ «перед» и κάρυον «ядро»), или доядерные — одноклеточные живые организмы, не обладающие (в отличие от эукариот) оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий).Для клеток прокариот характерно отсутствие ядерной оболочки, ДНК упакована без участия гистонов.
 • Els bacteris (del grec βακτηρία, bastó) o procariotes (del grec pros = abans i karion = nucli) són un tipus d'organismes unicel·lulars caracteritzats per no disposar de nucli cel·lular diferenciat, és a dir, el seu ADN no està confinat a l'interior d'una membrana, sinó que està en el mateix citoplasma, contraposant-se així als eucariotes.
 • A prokarióták, más néven elősejtmagosok vagy sejtmag nélküli egysejtűek (Prokaryota vagy Monera) egysejtű – ritka esetekben többsejtű –, körülhatárolt sejtmag nélküli élőlények. Ezek az ismert legősibb sejtes felépítést mutató szervezetek, és a legegyszerűbbek is; mivel az a rendkívül differenciált belső membránrendszer, amely az eukarióták sajátja és azok fejlett sejtszervecskéit alkotja, a prokariótákban csak nagyon kezdetleges módon található meg.
 • Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ve mikoplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üst alemdir.Organeller ve karmaşık sitoplazma yapısı bu canlılarda bulunmaz. Mavi-yeşil algler çekirdeksiz hücrelerin en gelişmiş kolunu oluşturur.
 • 원핵생물(原核生物, Prokaryote)은 핵이 없는 원핵세포(原核細胞)로 이루어진 생물이다. 핵이 있는 세포를 가진 생물들은 진핵생물이라고한다. 비록 점액세균은 사는동안 다세포 생물의 시기를 가지고 시아노박테리아는 거대한 군집을 이루지만 대부분의 원핵생물들은 단세포로 이루어져 있다. 원핵생물이라는 용어는 "이전"을 의미하는 그리스어 πρό- (pro-)와 "핵"을 의미하는 그리스어 καρυόν로부터 유래했다. 원핵생물은 핵, 미토콘드리아, 그리고 다른 어떤 세포 소기관을 가지고 있지 않다. 즉, 원핵생물들의 모든 세포내의 수용성 구성 요소(단백질, DNA, 대사 산물)들은 세포막에 둘러싸여 같은 공간내에 위치해있다. 원핵생물은 세균과 고세균의 둘로 나뉜다.
 • Prokarionty, prokarioty, organizmy prokariotyczne (Prokaryota, Procaryota) – mikroorganizmy, w większości jednokomórkowe, których komórka nie zawiera jądra komórkowego oraz organelli komórkowych, charakterystycznych dla eukariontów. Nazwa pochodzi od greckich słów pros ("przed") i karyon ("orzech", "jądro"). Pozostałe synonimy to: akariobionty, akariota, organizmy akariotyczne, anukleobionty, bezjądrowce, bezjądrowe, prokariota, protokarionty, przedjądrowce.
 • Procariontes, procariotas ou procariotos (grego transliterado: pro, anterior, antes, primeiro, primitivo - karyon, noz ou amêndoa - núcleo = Nucleo Primitivo) são organismos unicelulares na sua vasta maioria e que não apresentam seu material genético delimitado por uma membrana.
 • Prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel (= karyon), sedangkan eukariota memiliki membran inti sel. Semua prokariota adalah uniseluler, kecuali myxobacteria yang sempat menjadi multiseluler di salah satu tahap siklus hidup biologinya. Kata prokaryota’' berasal dari Yunani πρό- (pro-) "sebelum" + καρυόν (karyon) "kacang atau biji".Prokaryota terbagi menjadi dua domain: Bakteri dan Archaea. Archaea baru diakui sebagai domain sejak 1990.
rdfs:label
 • Procaryote
 • Bacteri
 • Procarionte
 • Prokarionty
 • Prokariota
 • Prokarioto
 • Prokarióták
 • Prokaryot
 • Prokaryota
 • Prokaryota
 • Prokaryota
 • Prokaryote
 • Prokaryoten
 • Prokaryoten
 • Прокариоти
 • Прокариоты
 • 原核生物
 • 원핵생물
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of