La procédure inquisitoire est la procédure judiciaire où la maîtrise du procès est confiée au juge qui joue un rôle actif. En plus des éléments que les parties vont lui apporter, le juge pourra rechercher des éléments de preuve lui-même afin de fonder sa propre opinion. La procédure inquisitoire s'oppose donc à la procédure accusatoire, en usage dans les pays anglo-saxons, où le rôle des juges se limite seulement à celui d’arbitre impartial entre les parties.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La procédure inquisitoire est la procédure judiciaire où la maîtrise du procès est confiée au juge qui joue un rôle actif. En plus des éléments que les parties vont lui apporter, le juge pourra rechercher des éléments de preuve lui-même afin de fonder sa propre opinion. La procédure inquisitoire s'oppose donc à la procédure accusatoire, en usage dans les pays anglo-saxons, où le rôle des juges se limite seulement à celui d’arbitre impartial entre les parties. La procédure inquisitoire est employée dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest et en Amérique latine.
 • Tento článek je o inkvizičním systému organizace soudního řízení. To nelze zaměňovat se systémem náboženských soudů ustavených římskokatolickou církví na stíhání kacířství. Viz inkvizice.Inkviziční řízení je právní systém, v němž je soud nebo jeho část aktivně zapojena do vyhledávání důkazů případu, opak tohoto řízení je obžalovací řízení, v němž má soud hrát výhradně roli nestranného rozhodčího mezi stranami. Inkviziční řízení se používá ve většině zemí Západní Evropy a Latinské Ameriky.Inkviziční systém řeší otázky trestního řízení, ne však otázky hmotného práva; tj. určuje jak v trestní věci probíhá vyšetřování a soud, ale nikoliv druhy trestných činů, které mohou být stíhány ani rozsudky, které mohou být vyneseny. Nejčastěji se užívá v občanskoprávních řízeních. Někteří právníci však tuto dichotomii nepřipouštějí – považují proceduru a typ hmotného práva za propojené a toto propojení za část právní teorie, která je v různých právních kulturách aplikována odlišně. V některých jurisdikcích smí soudce v procesu klást otázky svědkům a účastnit se tak hledání důkazů, i když jinak jde o kontradiktorní řízení. Pravidla důkazní přípustnosti mohou také dovolit soudci jednat spíše jako vyšetřovatel než rozhodce spravedlnosti.Mezinárodní tribunály založené k souzení zločinů proti lidskosti jako Norimberský tribunál a Mezinárodní soudní dvůr jsou příkladem užití spíše inkvizičního než kontradiktorního modelu řízení.
 • Инквизиционният процес е разследващ или следствен процес - особен вид съдебен процес, при който обвинението и решаващия орган са в рамките на една институция - инквизицията. Инквизиционният процес е историческа форма на наказателния процес. Ситуиран е първо за нуждите на Испанската инквизиция, като постепенно се налага като господстваща форма на наказателното съдопроизводство по времето на епохата на абсолютизма, включително в Русия.Инквизиционният процес е трифазен - издирване, разследване (следствие) и съд. Съдията-следовател във втората фаза на процеса е различна процесуална фигура от лицето натоварено с функцията по издирването на ереста. Първоначално процедурата се прилага от църковните съдилища, а сетне - и от светските. Първоначално процедурата на инквизационния процес, базирана на римското право, се използва за разследване на случаите на ерес по донос - главно срещу мараните, а впоследствие процесът започва и въз основа на слух или мълва сред народа. Правото на наказателно преследване принадлежи на държавата, а не на църквата, която е задължена да извършва издирването на ерес, дори и ако обстоятелствата не го изискват. Заподозреният и съответно обвиняемият могат да упражняват процесуалните си права само до степен, която им се предоставя от издирващия или съдията-следовател. Предварителното проучване и разследването не са ограничени с процедурни срокове. Съдията-следовател приключва разследването след като установи, че въз основа на материалите по делото е достигнал до истината, т.е. материалите, заедно с доказателствата по делото са достатъчни за постановяването на присъда с цел постигането на целите на наказанието, или когато е направил всичко възможно, за да може да се съберат достатъчни и годни доказателства за излизането от съда на инквизицията с присъда. Решението на съда на инквизицията - трибунала, се основава на оценка на резултатите от съдебното следствие. Трибуналът при определяне на формалната сила на доказателствата се ръководи от установените правила на закона. В инквизиционния процес, съдията-следовател има почти неограничена власт и права за събиране на необходимите сведения и съответно за събирането на доказателства за разкриването на обективната истина. Обвиняемият се явява обект на разследваща го дейност в инквизиционния процес.Инквизиционният процес е таен, непряк и писмен, но състезателен, като делата се решават въз основа на писмените показания пред предварителното производство, често в отсъствието на обвиняемия. Масово се прилага метода за изтръгване на самопризнание от обвиняемия чрез изтезания, а в някои случаи на изтезания са подлагани и свидетели. Инквизиционният процес се характеризира със системата на формалните доказателства, при която стойността на всяко едно доказателствено средство е предварително определена със закона. Най-висока стойност има самопризнанието на обвиняемия. Свидетелските показания се разглеждат и вземат предвид с оглед социалното положение на свидетеля. От сравнителноправна гледна точка, инквизиционният процес се отличава от съвременният най-вече по това, че в него се събират всички доказателства - както срещу, така и в подкрепа на заподозрения или обвиняемия, с оглед вменената процесуална функция за разкриването още в хода на разследването на обективната истина.Инквизационният процес е отменен във Франция през 1789 г. с избухването на т.нар. Велика Френска революция, а в другите страни от Западна Европа - през 1848 - годината на революциите и излизането на Комунистическия манифест, а в Русия - през 1864 г. от Цар Освободител.
 • Il sistema accusatorio e il sistema inquisitorio sono due modelli ideali di processo penale, elaborati in sede teorica, ai quali vengono ricondotti i sistemi adottati nei vari ordinamenti.
 • Inkwizycyjny model procesu (system inkwizycyjny, system śledczy) – typ procesu sądowego (przede wszystkim karnego i administracyjnego) w którym główny organ procesowy (np. sędzia) pełni również funkcje śledcze, oskarżycielskie i funkcje obrony. Procesowi inkwizycyjnemu przeciwstawia się proces skargowy.
 • 糾問主義(きゅうもんしゅぎ)・弾劾主義(だんがいしゅぎ)とは、刑事裁判における運用上の方法・哲学の名称。歴史的には、先に「糾問主義」があり、のちに「弾劾主義」が登場した。現代では、先進国では弾劾主義が圧倒的に優勢である。
 • Розыскно́й проце́сс (устар. розыскно́й проце́сс, также инквизицио́нный процесс, сле́дственный процесс) — форма уголовного процесса, существенными чертами которой является: отсутствие прав у обвиняемого, возможности состязания с обвинителем; слияние защиты с обвинением и разрешением дела, сосредоточение этих функций в руках одних и тех же лиц. Процесс лишь формально распадается на розыск, следствие и суд. Судья-следователь противопоставляется лицу, служащему предметом розыска.Для розыскного процесса характерно отсутствие сторон, процессуальных прав у обвиняемого и потерпевшего (последний рассматривался только как жалобщик), производство по делу его было негласным, тайным и письменным: дело решалось на основе только письменных материалов предварительного следствия, часто даже в отсутствие обвиняемого.Розыскному процессу была присуща система формальных доказательств, при которой ценность каждого вида доказательств была заранее определена законом. Наиболее совершенным доказательством считалось признание самого обвиняемого. Свидетельские показания расценивались с учётом социального положения свидетеля. С этой формой процесса также связывают применение к обвиняемому пыток для получения признания, иногда пытке подвергались и свидетели.Розыскной процесс являлся исторической формой уголовного процесса, характерной для периода Средневековья и начала Нового времени. Господствующим порядком судопроизводства он стал в эпоху абсолютизма. Первоначально применялся в церковных судах по делам о ересях, а затем и в светских судах. В России возник в XV веке и просуществовал до судебной реформы 1864 года. Во Франции был ликвидирован с Великой французской революцией в 1789 году, в странах центральной Европы в 1848 году. На смену розыскному пришёл смешанный процесс.
 • Das Inquisitionsverfahren (lat. inquisitio: Befragung, Untersuchung) ist eine unter Papst Innozenz III. (1161–1216) entwickelte Form des Ermittlungs- und Strafprozesses. Das Inquisitionsverfahren wurde zunächst als Verfahren gegen Kleriker im innerkirchlichen Bereich angewendet. Es etablierte sich in den ersten Jahrzehnten des 13. Jhs. zur Grundlage von Prozessen im Rahmen der Inquisition, die ihren Namen von dem Verfahren ableitet, entwickelte sich im Laufe des Spätmittelalters zur Hauptverfahrensform der weltlichen und geistlichen Gerichtsbarkeit und kam als solche bis ins 18. Jh. zum Einsatz. Der Vorsitzende eines geistlichen Inquisitionsgerichtes wurde als Inquisitor bezeichnet.
 • Um sistema inquisitorial é um sistema jurídico em que o tribunal ou uma parte do tribunal está ativamente envolvida na investigação dos fatos do caso, ao contrário de um sistema acusatório, onde o papel do juíz é essencialmente a de um árbitro imparcial entre a acusação e a defesa. Sistemas inquisitoriais são usados em alguns países com sistema romano-germânico, em oposição aos sistemas de jurisprudência. Também os países que utilizam a jurisprudência, inclusive dos Estados Unidos, podem utilizar um sistema inquisitorial para audiências resumo, no caso de delitos, tais como pequenas violações de trânsito. De fato, a distinção entre o sistema acusatório e inquisitório é teoricamente independente da diferença entre os sistemas civil legal e o de jurisprudências. Alguns juristas consideram o termo "inquisitorial" enganoso, e preferem a palavra "não adversariais".O sistema inquisitorial aplica-se a questões de procedimento criminal, por oposição às questões de direito material, isto é, que determina como inquéritos criminais e julgamentos sejam realizados, e não o tipo de crimes para os quais um pode ser processado, nem as frases que eles carregam. É mais facilmente usado em alguns sistemas romano-germânicos. No entanto, alguns juristas não reconhecem essa dicotomia e consulte o procedimento e material das relações jurídicas como sendo interligadas e parte de uma teoria da justiça como aplicadas de forma diferente em várias culturas jurídicas.Em algumas jurisdições, o juiz pode participar no inquérito de averiguação por questionar as testemunhas, mesmo em processo contraditório. As regras de admissibilidade das provas também podem permitir que o juiz a agir mais como um inquisidor que um árbitro da justiça.Embora os tribunais internacionais destinados a julgar os crimes contra a humanidade, tais como o Julgamento de Nuremberg e o Tribunal Penal Internacional, geralmente usado uma versão do sistema acusatório, que também incorporou algumas características-chave do sistema inquisitorial, tais como o uso de carreira profissional juízes, e no caso do Tribunal Penal Internacional, o uso de um pré-julgamento ou análise de divisão de investigação.== Referências ==
 • El proceso inquisitorial es el proceso judicial característico del Derecho inquisitorial, cuyo principal rasgo consistía en la aplicación del principio inquisitivo (o de oficiosidad), en contraposición al principio contradictorio (también conocido como acusatorio o dispositivo).Así, el sistema procesal penal de la Inquisición seguiría un modelo de justicia punitiva en el que una parte o todo el tribunal que dictará sentencia, es también parte interesada en el proceso penal, en lugar de una instancia imparcial entre dos partes enfrentadas.
 • An inquisitorial system is a legal system where the court or a part of the court is actively involved in investigating the facts of the case, as opposed to an adversarial system where the role of the court is primarily that of an impartial referee between the prosecution and the defense. Inquisitorial systems are used in some countries with civil legal systems as opposed to common law systems. Also countries using common law, including the United States, may use an inquisitorial system for summary hearings in the case of misdemeanors such as minor traffic violations. In fact, the distinction between an adversarial and inquisitorial system is theoretically unrelated to the distinction between a civil legal and common law system. Some legal scholars consider "inquisitorial" misleading, and prefer the word "nonadversarial". The function is often vested in the office of public procurator, as in Russia, China, Japan, Germany and Scotland.
 • Een inquisitoir proces (ook wel inquisitoire rechtspleging) is een vorm van procesvoering waarbij de rechter een actieve rol speelt. De rechter bepaalt mee het voorwerp van de rechtszaak en staat mee in voor de bewijsvoering.In België en Nederland hebben met name strafprocessen een inquisitoir (onderzoekend) karakter, terwijl processen in Engeland van oudsher een accusatoir (beschuldigend) karakter hebben. In een inquisitoir proces treedt de officier van justitie net als de rechter op als waarheidsvinder, terwijl in een accusatoir proces een 'botsing der meningen' centraal staat. De verdediging en de aanklager proberen beiden de beslissende partij van hun versie van de waarheid te overtuigen.Het omgekeerde van een inquisitoir proces is een accusatoir proces.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 330840 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6127 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 37 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104363390 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La procédure inquisitoire est la procédure judiciaire où la maîtrise du procès est confiée au juge qui joue un rôle actif. En plus des éléments que les parties vont lui apporter, le juge pourra rechercher des éléments de preuve lui-même afin de fonder sa propre opinion. La procédure inquisitoire s'oppose donc à la procédure accusatoire, en usage dans les pays anglo-saxons, où le rôle des juges se limite seulement à celui d’arbitre impartial entre les parties.
 • Il sistema accusatorio e il sistema inquisitorio sono due modelli ideali di processo penale, elaborati in sede teorica, ai quali vengono ricondotti i sistemi adottati nei vari ordinamenti.
 • Inkwizycyjny model procesu (system inkwizycyjny, system śledczy) – typ procesu sądowego (przede wszystkim karnego i administracyjnego) w którym główny organ procesowy (np. sędzia) pełni również funkcje śledcze, oskarżycielskie i funkcje obrony. Procesowi inkwizycyjnemu przeciwstawia się proces skargowy.
 • 糾問主義(きゅうもんしゅぎ)・弾劾主義(だんがいしゅぎ)とは、刑事裁判における運用上の方法・哲学の名称。歴史的には、先に「糾問主義」があり、のちに「弾劾主義」が登場した。現代では、先進国では弾劾主義が圧倒的に優勢である。
 • El proceso inquisitorial es el proceso judicial característico del Derecho inquisitorial, cuyo principal rasgo consistía en la aplicación del principio inquisitivo (o de oficiosidad), en contraposición al principio contradictorio (también conocido como acusatorio o dispositivo).Así, el sistema procesal penal de la Inquisición seguiría un modelo de justicia punitiva en el que una parte o todo el tribunal que dictará sentencia, es también parte interesada en el proceso penal, en lugar de una instancia imparcial entre dos partes enfrentadas.
 • Das Inquisitionsverfahren (lat. inquisitio: Befragung, Untersuchung) ist eine unter Papst Innozenz III. (1161–1216) entwickelte Form des Ermittlungs- und Strafprozesses. Das Inquisitionsverfahren wurde zunächst als Verfahren gegen Kleriker im innerkirchlichen Bereich angewendet. Es etablierte sich in den ersten Jahrzehnten des 13. Jhs.
 • An inquisitorial system is a legal system where the court or a part of the court is actively involved in investigating the facts of the case, as opposed to an adversarial system where the role of the court is primarily that of an impartial referee between the prosecution and the defense. Inquisitorial systems are used in some countries with civil legal systems as opposed to common law systems.
 • Tento článek je o inkvizičním systému organizace soudního řízení. To nelze zaměňovat se systémem náboženských soudů ustavených římskokatolickou církví na stíhání kacířství. Viz inkvizice.Inkviziční řízení je právní systém, v němž je soud nebo jeho část aktivně zapojena do vyhledávání důkazů případu, opak tohoto řízení je obžalovací řízení, v němž má soud hrát výhradně roli nestranného rozhodčího mezi stranami.
 • Инквизиционният процес е разследващ или следствен процес - особен вид съдебен процес, при който обвинението и решаващия орган са в рамките на една институция - инквизицията. Инквизиционният процес е историческа форма на наказателния процес.
 • Um sistema inquisitorial é um sistema jurídico em que o tribunal ou uma parte do tribunal está ativamente envolvida na investigação dos fatos do caso, ao contrário de um sistema acusatório, onde o papel do juíz é essencialmente a de um árbitro imparcial entre a acusação e a defesa. Sistemas inquisitoriais são usados em alguns países com sistema romano-germânico, em oposição aos sistemas de jurisprudência.
 • Розыскно́й проце́сс (устар. розыскно́й проце́сс, также инквизицио́нный процесс, сле́дственный процесс) — форма уголовного процесса, существенными чертами которой является: отсутствие прав у обвиняемого, возможности состязания с обвинителем; слияние защиты с обвинением и разрешением дела, сосредоточение этих функций в руках одних и тех же лиц. Процесс лишь формально распадается на розыск, следствие и суд.
 • Een inquisitoir proces (ook wel inquisitoire rechtspleging) is een vorm van procesvoering waarbij de rechter een actieve rol speelt. De rechter bepaalt mee het voorwerp van de rechtszaak en staat mee in voor de bewijsvoering.In België en Nederland hebben met name strafprocessen een inquisitoir (onderzoekend) karakter, terwijl processen in Engeland van oudsher een accusatoir (beschuldigend) karakter hebben.
rdfs:label
 • Procédure inquisitoire
 • Inkviziční řízení
 • Inkwizycyjny model procesu
 • Inquisitionsverfahren
 • Inquisitoir proces
 • Inquisitorial system
 • Proceso inquisitorial
 • Sistema accusatorio e inquisitorio
 • Sistema inquisitorial
 • Инквизиционен процес
 • Разыскной процесс
 • 糾問主義・弾劾主義
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of