Un prisonnier de guerre est un combattant qui est emprisonné par une puissance ennemie en temps de guerre ou juste immédiatement après la fin d'un conflit armé.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un prisonnier de guerre est un combattant qui est emprisonné par une puissance ennemie en temps de guerre ou juste immédiatement après la fin d'un conflit armé.
 • Savaş tutsağı ya da savaş esiri, savaş sırasında karşı tarafça yakalanan ya da hapsedilen kişi. Dar anlamda düzenli ordu mensupları için kullanılan savaş tutsağı terimi, daha geniş bir tanımla gerillaları, düşmana karşı açıkça silaha sarılan sivilleri ve bir askeri güçle bağlantılı silahsız kişileri de kapsar.
 • Válečný zajatec (anglicky prisoner of war, zkratka POW) je osoba, která se dostala do moci nepřítele v průběhu války nebo bezprostředně po jejím skončení. Třetí ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci mimo jiné stanoví, že váleční zajatci nesmějí být mučeni ani vražděni, a specifikují informace, které je zajatec povinen věznitelům sdělit: jméno, datum narození, hodnost a služební číslo.[zdroj?]Za válečné zajatce se považují osoby těchto kategorií:[zdroj?]členové pravidelných ozbrojených sil včetně přičleněných milicosoby, jež nejsou osobami vojenskými, ale jsou činné pro ozbrojené sílyobyvatelstvo napadené oblasti, jež se při zahlédnutí blížícího se nepřítele chopilo zbraně (levée en masse)Také všechny ostatní osoby, jež prováděly válečné akce, je nutno v případě pochybnosti považovat za válečné zajatce, dokud příslušný soud nerozhodl o jejich statutu. Váleční zajatci podléhají moci státu, jenž je zajal, nikoli osobám nebo vojenským jednotkám, jež je zajaly. Jednotlivé osoby nejsou oprávněny rozhodovat o statutu válečných zajatců, a to ani tehdy, pokud se dopustili zjevných prohřešků proti pravidlům vedení války.Zdravotnický personál a duchovenstvo v ozbrojených složkách není považováno za kombatanty. Ani v zajetí se tedy nestávají válečnými zajatci, požívají ale stejné ochrany. Na status válečného zajatce nemají nárok žoldnéři.[zdroj?]Kombatant má povinnost odlišovat se od civilního obyvatelstva (minimálně při útoku či přípravě na útok). Pokud se v důsledku povahy bojové akce nemůže odlišit, neztratí status kombatanta za předpokladu, že nosí otevřeně zbraň:během každého vojenského střetnutíběhem doby, kdy ho může spatřit nepřítel při přípravě útokuS výjimkou leveé en masse musí podléhat systému (struktuře) velení. Rovněž musí vést svůj boj v souladu se mezinárodním válečným právem. Pokud tyto parametry zajatec nesplňuje, může být status válečného zajatce více či méně úspěšně zpochybňován, o čemž je ovšem oprávněn rozhodnout jen soud. Status válečného zajatce nezahrnuje neozbrojené civilisty zajaté (zadržené) během války, které chrání Čtvrtá Ženevská úmluva.
 • Jeniec wojenny – zatrzymana osoba, zdefiniowana w artykule 4 i 5 Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych przyjętej 12 sierpnia 1949 jako ta, która angażowała się w działania bojowe pod rozkazami swojego rządu i została zatrzymana przez siły zbrojne strony przeciwnej. Osoba taka nazywana jest kombatantem posiadającym immunitet wynikający z międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.W myśl Artykułu 4 Konwencji Genewskiej o Traktowaniu Jeńców Wojennych jeńcem może być osoba należąca do jednej z poniższych kategorii: 1) członkowie sił zbrojnych Strony w konflikcie, jak również członkowie milicji i oddziałów ochotniczych, stanowiących część tych sił zbrojnych; 2) członkowie innych milicji i innych oddziałów ochotniczych, włączając w to członków zorganizowanych ruchów oporu, należących do jednej ze Stron w konflikcie i działających poza granicami lub nawet w granicach własnego terytorium, pod warunkiem, że te milicje lub oddziały ochotnicze, włączając w to zorganizowane ruchy oporu, odpowiadają następującym warunkom: a) mają na czele osobę odpowiedzialną za swych podwładnych; b) noszą stały i dający się z daleka rozpoznać znak rozpoznawczy; c) jawnie noszą broń; d) przestrzegają w swych działaniach praw i zwyczajów wojny; 3) członkowie regularnych sił zbrojnych, którzy podają się za podlegających rządowi lub władzy nie uznanym przez Mocarstwo zatrzymujące; 4) osoby towarzyszące siłom zbrojnym, ale nie należące do nich bezpośrednio, jak na przykład cywilni członkowie załóg samolotów wojskowych, korespondenci wojenni, dostawcy, członkowie oddziałów pracy lub służb, powołanych do opiekowania się wojskowymi, pod warunkiem, że otrzymali oni upoważnienie od sił zbrojnych, którym towarzyszą, przy czym te ostatnie obowiązane są wydać im w tym celu kartę tożsamości według załączonego wzoru; 5) członkowie załóg statków handlowych, włączając w to kapitanów, pilotów i uczniów, oraz członkowie załóg samolotów cywilnych Stron w konflikcie, o ile nie przysługuje im prawo do korzystniejszego traktowania na mocy innych postanowień prawa międzynarodowego; 6) ludność terytorium nie okupowanego, która przy zbliżaniu się nieprzyjaciela chwyta spontanicznie za broń, aby stawić opór inwazji, a nie miała czasu zorganizować się w regularne siły zbrojne, jeżeli jawnie nosi broń i przestrzega praw i zwyczajów wojennych.↑
 • Un prisionero de guerra (PDG, en inglés: Prisoner of War, POW, PoW o PW) es un soldado, piloto o marino que es hecho prisionero por el enemigo durante o inmediatamente después de un conflicto armado. Existen leyes para asegurarse de que los prisioneros de guerra serán tratados humana y diplomáticamente. Las naciones varían en el cumplimiento de tales leyes.El artículo 4 de la Tercera Convención de Ginebra protege al personal militar capturado, algunos guerrilleros y ciertos civiles. Esto se aplica desde el momento de la captura hasta cuando es liberado o repatriado. Uno de los principales puntos de la convención hace que sea ilegal torturar a los prisioneros, y al prisionero sólo le pueden pedir su nombre, fecha de nacimiento, rango y número de servicio (si es aplicable).El estatus de prisionero de guerra no incluye desarmados o no combatientes capturados en tiempo de guerra, los cuales están protegidos por la Cuarta Convención de Ginebra algo más que por la tercera.
 • Een krijgsgevangene (ook wel afgekort als POW naar het Engelse prisoner of war) is een militair die door een vijandige mogendheid gevangen is genomen tijdens of meteen na een gewapend conflict (of oorlog).
 • Плен — ограничение свободы человека (лица), принимавшего участие в военных (боевых) действиях (военнослужащий), с целью недопущения его к дальнейшему участию в них.Взятые в плен в ходе боевых действий военнослужащие именуются «военнопленные».Право брать в плен, согласно современному международному гуманитарному праву, принадлежит исключительно государству в лице его военных органов; частные лица никого на войне брать в плен не могут.Объектом плена могут быть только лица, фактически принимавшие участие в военных действиях. Поэтому ему не подлежат: мирные неприятельские подданные; корреспонденты, находящиеся при вооружённых силах; согласно Женевским конвенциям — личный состав госпиталей и военных лазаретов, а равно священнослужители.С другой стороны, только открытое и законное участие в военных действиях создаёт право на плен: шпионы, проводники-предатели и т. п. в случае захвата не имеют права на статус военнопленного. Также этого статуса лишены наёмники.Юридическое положение военнопленных обусловливается тремя признаками: они не преступники; враги, сохраняющие своё подданство; военные.Они имеют поэтому право на обращение и содержание, соответствующие тому положению, которое они занимали в своих вооружённых силах; принуждение их к участию в военных действиях против их отечества в какой бы то ни было форме недопустимо. В случае побега и последующей затем поимки они не могут быть подвергнуты наказанию. Они подчиняются военной дисциплине и подсудны военному суду (по российским законам — до передачи в ведение гражданского начальства).Обращение с военнопленными регулируется Третьей Женевской конвенцией 1949 г. Международный Комитет Красного Креста посещает военнопленных и следит за условиями содержания и обращения с ними.Состояние плена устанавливается моментом захвата, прекращается — заключением мира или обменом пленных.Хотя заключение мира есть общее и безусловное основание для освобождения всех пленных, но, по разным причинам, допускаются исключения: пленные освобождаются отдельными партиями, или освобождение обусловливается обязательством отправить их для дальнейшей службы в известную местность. Например, Германия после войны 1870 г. потребовала, чтобы из числа пленных, срок военной службы которых ещё не истёк, 20 000 были немедленно отправлены в Алжир, а остальные были бы размещены за рекой Луарой. Военнопленные немецких вооружённых сил и их сателлитов, оказавшиеся на территории СССР в результате Второй мировой войны, не изменили свой статус после подписания капитуляции Германией.
 • Tahanan perang (prisoner of war) adalah sebutan bagi tentara yang dipenjara oleh musuh pada masa atau segera setalah berakhirnya konflik bersenjata. Terdapat undang-undang yang memastikan para tahanan perang diperlakukan dengan manusiawi, namun pematuhan terhadap undang-undang tersebut berbeda antara negara.Pasal 4 Konvensi Ketiga Jenewa melindungi anggota militer yang tertangkap, pemberontak gerilya, dan sejumlah warga sipil. Salah satu syarat konvensi tersebut adalah bahwa penyiksaan terhadap para tahanan dianggap ilegal, dan bahwa mereka hanya perlu memberikan nama, tanggal lahir, pangkat, serta nomor jasa (jika berlaku) mereka.Status tahanan perang tidak termasuk para nonkombatan yang tidak bersenjata yang ditangkap pada masa perang; mereka dilindungi Konvensi Keempat Jenewa.
 • Um prisioneiro de guerra é um soldado, marinheiro ou membro das forças aéreas que seja feito prisioneiro por uma potência inimiga, durante ou imediatamente após um conflito armado devidamente declarado por autoridade competente, a chamada "Declaração de Guerra".
 • Gerra-preso (ingelesez: Prisoner of War edo POW) gatazka militar baten bitartean edo ondoren preso hartutako soldadu, pilotu edo itsasgizona da. Giza-legez tratatuak izan daitezela nazioarteko zuzenbideak zenbait lege sortu ditu.Hirugarren Ginebrako itunaren 4. artikuluak preso hartutako militarrak, zenbait gerrillari eta zibil babesten ditu, askatu eta aberriratu arte. Preso hauek torturatzea legez kontrakoa da eta bere izena, jaiotze-data, maila eta zenbakia baino ez dituzte eman behar. Arma gaberik harrapatuak edo borrokalariak ez direnak preso hartuak badira, Laugarren Ginebrako Itunak babestuak dira.
 • Un presoner de guerra (PDG, en anglés Prisoner of War POW, PoW, o PW) és un soldat, pilot, o marí que és fet presoner per l'enemic immediatament després d'un enfrontament. Existeixen lleis per a assegurar-se que els presoners de guerra seran tractats de forma humana i diplomàtica. Les nacions varien en el compliment de tals lleis.L'article 4 de la Tercera Convenció de Ginebra protegeix al personal militaritzat capturat, alguns guerrillers i certs civils. Això aplica des del moment de la captura fins a quan és alliberat o repatriat. Un dels principals punts de la convenció fa que sigui il·legal torturar als presoners, i al presoner solament li poden demanar el seu nom, data de naixement, rang i nombre de servei (si és aplicable).L'estatus de presoner de guerra no inclou desarmats o no combatents capturats en temps de guerra. Ells estan protegits per la Quarta Convenció de Ginebra una mica més que per la tercera.
 • Ein Kriegsgefangener ist ein Kombattant (im Allgemeinen ein Soldat) oder ein bestimmter Nichtkombattant, der von einer gegnerischen Streitmacht während eines bewaffneten Konfliktes gefangengenommen wird.
 • 捕虜(ほりょ, Prisoner of war, POW)とは、武力紛争(戦争、内戦等)において敵の権力内に陥った者をさす。近代以前では、民間人を捕らえた場合でも捕虜と呼んだが、現在では捕虜待遇を与えられるための資格要件は戦時国際法により「紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員」等定められている。第二次世界大戦以前では、公式には俘虜(ふりょ)と呼ばれた。なお、古代中国においては、中国に攻め込んできた野蛮人(虜)を捕らえる事を捕虜と称した(例:「捕虜将軍」)。
 • 포로(捕虜, Prisoner of War, POW)는 무력분쟁(전쟁, 내전)에서 교전국에 억류된 적대국의 국민이다. 근대 이전에는 민간인을 사로 잡았더라도 포로라고 불렀는데, 지금은 포로 대우를 받기위한 자격 요건은 전시 국제법에 의하여 “분쟁 당사국의 군대의 구성원 및 그 군대의 일부를 이루는 민병대 또는 의용대의 구성원” 등으로 정해져 있다.주로 교전중인 군인들이 전투하다가 포로가 되는 일이 많으나 전쟁터와 그 인근에 거주하던 민간인이 포로가 되는 일도 많다. 과거에는 포로를 노예로 매매하는 일이 많았으나 노예제가 폐지된 후 사라졌다.
 • Hadifogságnak nevezzük a háborúban a katonák elfogását, aminek eredményeképpen hadifogoly válik belőlük.Hadifogolynak nevezik azt a katonát, gyalogost, tengerészt vagy repülőt, akit az ellenséges hatalom egy fegyveres konfliktus alatt vagy közvetlenül azután bebörtönöz.Törvények vannak érvényben arról, hogy a hadifoglyokkal emberségesen és a diplomácia szabályai szerint kell bánni. Ezek a törvények a fogságbaesés pillanatától kezdve alkalmazandók, addig a percig, amíg a hadifoglyot szabadon nem bocsátják, vagy az illető hazájába vissza nem kerül. Az erről szóló törvények (a harmadik genfi konvenció) egyike úgy szól, hogy törvénytelen a hadifoglyok megkínzása, és a hadifogoly csak a nevét, születési időpontját, rangját és szolgálati beosztási számát köteles megadni (ha van neki)A harmadik genfi egyezmény (Third Geneva Convention) a fogságba esett katonai legénység, bizonyos gerillaharcosok és bizonyos polgári személyek védelméről szól. A hadifogoly státusba nem számítanak bele azok a fegyvertelen, nem harcoló egységek, akik a háború idején esnek fogságba, ők a negyedik genfi egyezmény (Fourth Geneva Convention) hatálya alá tartoznak.
 • A prisoner of war (POW, PoW, PW, P/W, WP, PsW, enemy prisoner of war (EPW) or "missing-captured") is a person, whether combatant or non-combatant, who is held in custody by an enemy power during or immediately after an armed conflict. The earliest recorded usage of the phrase is dated 1660.Captor states hold captured combatants and non-combatants in custody for a range of legitimate and illegitimate reasons. They are held to isolate them from combatants still in the field, to release and repatriate them in an orderly manner after hostilities, to demonstrate military victory, to punish them, to prosecute them for war crimes, to exploit them for their labor, to recruit or even conscript them as their own combatants, to collect military and political intelligence from them and to indoctrinate them in new political or religious beliefs.
 • Un prigioniero di guerra è un individuo, tipicamente un militare o ad esso assimilato, che viene catturato dalle forze armate belligerante avversario in regolare azione di combattimento durante una guerra.In contesto anglosassone un prigioniero di guerra è indicato con la sigla POW, acronimo dell'inglese prisoner of war.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 362779 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13048 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 77 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109911968 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Prisoners of war
prop-fr:commonsTitre
 • Prisonnier de guerre
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un prisonnier de guerre est un combattant qui est emprisonné par une puissance ennemie en temps de guerre ou juste immédiatement après la fin d'un conflit armé.
 • Savaş tutsağı ya da savaş esiri, savaş sırasında karşı tarafça yakalanan ya da hapsedilen kişi. Dar anlamda düzenli ordu mensupları için kullanılan savaş tutsağı terimi, daha geniş bir tanımla gerillaları, düşmana karşı açıkça silaha sarılan sivilleri ve bir askeri güçle bağlantılı silahsız kişileri de kapsar.
 • Een krijgsgevangene (ook wel afgekort als POW naar het Engelse prisoner of war) is een militair die door een vijandige mogendheid gevangen is genomen tijdens of meteen na een gewapend conflict (of oorlog).
 • Um prisioneiro de guerra é um soldado, marinheiro ou membro das forças aéreas que seja feito prisioneiro por uma potência inimiga, durante ou imediatamente após um conflito armado devidamente declarado por autoridade competente, a chamada "Declaração de Guerra".
 • Ein Kriegsgefangener ist ein Kombattant (im Allgemeinen ein Soldat) oder ein bestimmter Nichtkombattant, der von einer gegnerischen Streitmacht während eines bewaffneten Konfliktes gefangengenommen wird.
 • 捕虜(ほりょ, Prisoner of war, POW)とは、武力紛争(戦争、内戦等)において敵の権力内に陥った者をさす。近代以前では、民間人を捕らえた場合でも捕虜と呼んだが、現在では捕虜待遇を与えられるための資格要件は戦時国際法により「紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員」等定められている。第二次世界大戦以前では、公式には俘虜(ふりょ)と呼ばれた。なお、古代中国においては、中国に攻め込んできた野蛮人(虜)を捕らえる事を捕虜と称した(例:「捕虜将軍」)。
 • 포로(捕虜, Prisoner of War, POW)는 무력분쟁(전쟁, 내전)에서 교전국에 억류된 적대국의 국민이다. 근대 이전에는 민간인을 사로 잡았더라도 포로라고 불렀는데, 지금은 포로 대우를 받기위한 자격 요건은 전시 국제법에 의하여 “분쟁 당사국의 군대의 구성원 및 그 군대의 일부를 이루는 민병대 또는 의용대의 구성원” 등으로 정해져 있다.주로 교전중인 군인들이 전투하다가 포로가 되는 일이 많으나 전쟁터와 그 인근에 거주하던 민간인이 포로가 되는 일도 많다. 과거에는 포로를 노예로 매매하는 일이 많았으나 노예제가 폐지된 후 사라졌다.
 • Un prigioniero di guerra è un individuo, tipicamente un militare o ad esso assimilato, che viene catturato dalle forze armate belligerante avversario in regolare azione di combattimento durante una guerra.In contesto anglosassone un prigioniero di guerra è indicato con la sigla POW, acronimo dell'inglese prisoner of war.
 • Válečný zajatec (anglicky prisoner of war, zkratka POW) je osoba, která se dostala do moci nepřítele v průběhu války nebo bezprostředně po jejím skončení.
 • Jeniec wojenny – zatrzymana osoba, zdefiniowana w artykule 4 i 5 Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych przyjętej 12 sierpnia 1949 jako ta, która angażowała się w działania bojowe pod rozkazami swojego rządu i została zatrzymana przez siły zbrojne strony przeciwnej.
 • A prisoner of war (POW, PoW, PW, P/W, WP, PsW, enemy prisoner of war (EPW) or "missing-captured") is a person, whether combatant or non-combatant, who is held in custody by an enemy power during or immediately after an armed conflict. The earliest recorded usage of the phrase is dated 1660.Captor states hold captured combatants and non-combatants in custody for a range of legitimate and illegitimate reasons.
 • Tahanan perang (prisoner of war) adalah sebutan bagi tentara yang dipenjara oleh musuh pada masa atau segera setalah berakhirnya konflik bersenjata. Terdapat undang-undang yang memastikan para tahanan perang diperlakukan dengan manusiawi, namun pematuhan terhadap undang-undang tersebut berbeda antara negara.Pasal 4 Konvensi Ketiga Jenewa melindungi anggota militer yang tertangkap, pemberontak gerilya, dan sejumlah warga sipil.
 • Gerra-preso (ingelesez: Prisoner of War edo POW) gatazka militar baten bitartean edo ondoren preso hartutako soldadu, pilotu edo itsasgizona da. Giza-legez tratatuak izan daitezela nazioarteko zuzenbideak zenbait lege sortu ditu.Hirugarren Ginebrako itunaren 4. artikuluak preso hartutako militarrak, zenbait gerrillari eta zibil babesten ditu, askatu eta aberriratu arte. Preso hauek torturatzea legez kontrakoa da eta bere izena, jaiotze-data, maila eta zenbakia baino ez dituzte eman behar.
 • Hadifogságnak nevezzük a háborúban a katonák elfogását, aminek eredményeképpen hadifogoly válik belőlük.Hadifogolynak nevezik azt a katonát, gyalogost, tengerészt vagy repülőt, akit az ellenséges hatalom egy fegyveres konfliktus alatt vagy közvetlenül azután bebörtönöz.Törvények vannak érvényben arról, hogy a hadifoglyokkal emberségesen és a diplomácia szabályai szerint kell bánni.
 • Un prisionero de guerra (PDG, en inglés: Prisoner of War, POW, PoW o PW) es un soldado, piloto o marino que es hecho prisionero por el enemigo durante o inmediatamente después de un conflicto armado. Existen leyes para asegurarse de que los prisioneros de guerra serán tratados humana y diplomáticamente. Las naciones varían en el cumplimiento de tales leyes.El artículo 4 de la Tercera Convención de Ginebra protege al personal militar capturado, algunos guerrilleros y ciertos civiles.
 • Un presoner de guerra (PDG, en anglés Prisoner of War POW, PoW, o PW) és un soldat, pilot, o marí que és fet presoner per l'enemic immediatament després d'un enfrontament. Existeixen lleis per a assegurar-se que els presoners de guerra seran tractats de forma humana i diplomàtica. Les nacions varien en el compliment de tals lleis.L'article 4 de la Tercera Convenció de Ginebra protegeix al personal militaritzat capturat, alguns guerrillers i certs civils.
 • Плен — ограничение свободы человека (лица), принимавшего участие в военных (боевых) действиях (военнослужащий), с целью недопущения его к дальнейшему участию в них.Взятые в плен в ходе боевых действий военнослужащие именуются «военнопленные».Право брать в плен, согласно современному международному гуманитарному праву, принадлежит исключительно государству в лице его военных органов; частные лица никого на войне брать в плен не могут.Объектом плена могут быть только лица, фактически принимавшие участие в военных действиях.
rdfs:label
 • Prisonnier de guerre
 • Gerra-preso
 • Hadifogság
 • Jeniec wojenny
 • Kriegsgefangene
 • Krijgsgevangene
 • Presoner de guerra
 • Prigioniero di guerra
 • Prisioneiro de guerra
 • Prisionero de guerra
 • Prisoner of war
 • Savaş tutsağı
 • Tahanan perang
 • Válečný zajatec
 • Плен
 • 捕虜
 • 포로
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:deathPlace of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:typeDétenu of
is foaf:primaryTopic of