Le post-colonialisme ou postcolonialisme est un courant de pensée dont les principaux fondements se situent dans les œuvres de Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs, 1952 et Les Damnés de la terre, 1961) et dans l'ouvrage d'Edward Saïd, L'Orientalisme, paru en 1978. En tant que théorie littéraire, il fournit des outils critiques permettant d'analyser les écrits produits par les auteurs issus des pays qui ont une histoire de colonisation.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le post-colonialisme ou postcolonialisme est un courant de pensée dont les principaux fondements se situent dans les œuvres de Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs, 1952 et Les Damnés de la terre, 1961) et dans l'ouvrage d'Edward Saïd, L'Orientalisme, paru en 1978. En tant que théorie littéraire, il fournit des outils critiques permettant d'analyser les écrits produits par les auteurs issus des pays qui ont une histoire de colonisation. Ces derniers incluent principalement les pays faisant partie des anciens empires coloniaux français, britanniques, espagnols et portugais. Les principaux concernés sont donc les pays d'Afrique, l'Inde, les pays de l'ancienne Indochine, les Caraïbes et les pays d'Amérique du Sud. Certains chercheurs considèrent que les œuvres produites au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie peuvent également être qualifiées de postcoloniales, bien que ces pays aient acquis leur indépendance longtemps avant les autres. L'analyse peut aussi porter sur des œuvres ayant été écrites et publiées lors de la période coloniale en montrant dans quelle mesure cette situation de servitude est représentée dans cette littérature particulière.
 • Postkolonyalizm sömürgeciliğin bıraktığı mirası sorunsallaştıran bir dizi felsefi ve edebi teoriyi içine alır. Bir edebiyat kuramı ve eleştirel yaklaşım olarak postkolonyalizm, bir zamanlar başka devletlerin, özellikle de Avrupa’nın büyük sömürgeci güçleri Britanya, Fransa ve İspanya’nın sömürgeleri olan ülkelerde üretilen edebi eserleri irdeler; hâla kolonyal düzenlemeleri bulunan ülkeleri (Kanada, Avustralya vb.) de ayrıca kapsar. Bunun yanında, postkolonyal edebiyat sömürgeci ülkelerin vatandaşları tarafından yazılan, sömürülen ülkeleri ve insanlarını ana konusu yapan eserleri de içine alır. Sömürge ülkelerden, özellikle de İngiliz İmparatorluğu’nun sömürgelerinden insanların Britanya’daki üniversitelere gelmeleri, burada kendi topraklarında mevcut olmayan bir eğitimi almaları, postkolonyalizmin, çoğunlukla edebiyatta, özellikle de romanda yeni bir eleştiri anlayışı olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Postkolonyal teori 1970'lerde eleştiri alanının bir parçası haline gelmiştir. Postkolonyalizmle ilgilenen birçok düşünür, Edward Said’in Oryantalizm isimli kitabını bu teorinin baş eseri olarak kabul eder.
 • Post-kolonializm (także studia post-kolonialne, teoria post-kolonialna, postkolonializm) to dyscyplina naukowa opierająca się na intelektualnym dyskursie, który służy do analizowania i wyjaśniania zarówno kulturowych pozostałości kolonializmu i imperializmu, jak i badania konsekwencji kontrolowania kraju i zasiedlania go w celu ekonomicznej eksploatacji ludności tubylczej i jej ziemi. Wywodzące się ze szkoły postmodernistycznej studia post-kolonialne analizują politykę wiedzy (jej wytwarzanie, kontrolę i dystrybucję) poprzez badanie funkcjonalnych relacji między społeczną i polityczną władzą, która podtrzymuje kolonializm i neo-kolonializm. Zadają w ten sposób pytanie, jak imperialny reżim wytwarza obraz (społeczny, polityczny, kulturowy) kolonizatora i kolonizowanego. Jako element nowożytnej historii, post-kolonializm kwestionuje i reinterpretuje sposoby kulturowej percepcji - tego, czym jest obserwacja i bycie obserwowanym. Jako część antropologii, post-kolonializm bada relacje międzyludzkie wśród narodów kolonizujących i kolonizowanych, eksploatowanych przez władzę kolonialną. Jako teoria krytyczna, post-kolonializm obrazuje i wyjaśnia ideologię i praktykę neo-kolonializmu, wspomagając się przykładami ze świata humanistyki - historii i nauk politycznych, filozofii i marksizmu, socjologii, antropologii, feminizmu, lingwistyki i literatury post-kolonialnej - gatunku prezentującego narrację zniewolonych kobiet i mężczyzn. Kolonializm przedstawiany był jako „poszerzanie świata cywilizowanego”, co ideologicznie usprawiedliwiało samowolnie przypisaną sobie przez europejski, zachodni świat wyższość (rasową i kulturową) nad światem nie-zachodnim. Wizję taką przedstawiał Joseph-Ernest Renan w La Réforme intellectuel et morale (1871), twierdząc, jakoby imperialne zarządzanie skutkowało intelektualną i moralną poprawą „kolorowych ludzi niższych kultur”. Ta ustanowiona z ramienia boskiego harmonia między ludzkimi rasami byłaby możliwa wtedy, gdy zarówno kolonizator jak i kolonizowany mieć będzie przypisaną kulturową tożsamość, miejsce w społeczeństwie, oraz ekonomiczną rolę w imperium kolonialnym.W drugiej połowie XIX-go wieku taki skoncentrowany na przynależności rasowej sposób myślenia był powszechnym użyciu, uzasadniając geopolityczny wyścig między imperiami w Europie i Amerykach. Szczególnie w przypadku kolonizacji Dalekiego Wschodu i tzw. Wyścigu o Afrykę (1870-1914), reprezentowanie homogenicznej europejskiej tożsamości usprawiedliwiało kolonizację - podporządkowanie sobie ludności tubylczej, wykorzystywanie ich pracy oraz niszczenie naturalnych dóbr ich krajów. Tak więc, Wielka Brytania, Francja i Niemcy wytworzyły teorię wyższości narodu, która usprawiedliwiała kolonializm, jako niesienie światła cywilizacji ludziom pogrążonym w mrokach dziejów. La mission civilisatrice, misja cywilizowania przypisana sobie przez Imperium francuskie, głosiła jakoby niektóre rasy miały wyższe cele w swym działaniu, tak więc jako bardziej rozwinięte mają prawo kolonizować innych, w ramach służenia idei „cywilizacji”.
 • Het postkolonialisme is een stroming binnen de geesteswetenschappen, literatuur en politicologie die ageert tegen het westerse kolonialisme en de overblijfselen daarvan na de dekolonisatie. Een belangrijk middel hierin is de deconstructie van koloniale discoursen en met name de identificatie en kritiek op koloniale begrippenparen als westers/oosters (zie oriëntalisme) en de vervanging daarvan door een systeem van verschil en pluraliteit. Hierin is het sterk verwant aan het poststructuralisme en de postmoderne filosofie.In de literatuur uit zich het postkolonialisme door het 'terugschrijven' aan de koloniale overheersers (met een term van Salman Rushdie): het schrijven van eigen literatuur en geschiedenis, veelal in de taal van de kolonisator.Belangrijke postkoloniale denkers zijn/waren Homi Bhabha, Frantz Fanon, Edward Said en Gayatri Spivak.
 • A posztkolonializmus irodalmi és kulturális tudományokból eredeztethető eszmei irányzat, mely a gyarmatosítás hatásaival foglalkozik. A gyarmatosítás hatását a gyarmatosítókra és a gyarmatosítottakra vonatkozóan is vizsgálja, elemzi a köztük egykor fennállt és ma fennálló kapcsolatot és ennek következményeit. A gyarmatosítás kulturális örökségének vizsgálata számos tudományterületet fog át, köztük található a történelem, a filozófia, az építészet, a társadalomföldrajz, a szociológia, a teológia és az irodalom.
 • Studi postcoloniali è un'espressione usata per descrivere una vasta gamma di fenomeni sociali, politici e culturali che si sviluppano a partire dal declino e dal crollo del colonialismo europeo che si verificò fin dalla metà del XX secolo in poi. La teoria postcoloniale (Post-colonial theory), un insieme aperto di teorie filosofiche, letterarie e legate agli area studies anglosassoni, hanno a che fare con diversi temi di grande rilevanza per quelle società che sono o erano colonie di altri paesi. A partire dai tardi anni sessanta e dai primi anni settanta, con le opere di studiosi quali Frantz Fanon ed Edward Said, il settore ha avuto un considerevole sviluppo grazie all'opera di altri critici: Homi Bhabha, Kwame Nkrumah, Albert Memmi, Aimé Césaire, Declan Kiberd, Gayatri Spivak, Bill Ashcroft.
 • ポストコロニアル理論(英: Postcolonialism、ポストコロニアリズム、ポストコロニアル批評ともよばれる)は、狭義には文芸批評の理論である。植民地主義や帝国主義に関わる文化、歴史などを広範囲に取り扱い、批評、評論していくが、多岐にわたる方法論や問題意識の集合体であり、一つの運動ではない。略称はポスコロ。
 • Postkolonialismus ist eine geistige Strömung seit Mitte des 20. Jahrhunderts aus der Zeit nach dem Kolonialismus, die sich auf diesen bezieht. Sie ist dem Poststrukturalismus zuzurechnen. Vorausgegangen ist die Unabhängigkeit der Kolonie von ihrem Kolonisator. Die postkolonialistische Theorie existiert unter anderem in Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft und Politikwissenschaft.Postkolonialistische Ansätze untersuchen Kultur und Identität sowohl der Kolonialzeit als auch der Zeit danach im Kontext des Kulturkonfliktes der Kolonisierten wie auch der Kolonialmacht.
 • El poscolonialismo, también conocido como teoría poscolonial, trata de un conjunto de teorías que lidian con el legado de la colonización británica y francesa durante el siglo XIX o española y portuguesa desde el siglo XVI hasta el XIX. Como teoría literaria, o postura crítica, trata la literatura producida en países que fueron o son aún colonias de otros países. También analiza los efectos del conocimiento producido en los países colonizadores sobre los países colonizados, o sus habitantes. La teoría poscolonial formó parte de las herramientas críticas de los años 1980. Esta trata muchos aspectos de las sociedades que han sufrido el colonialismo: el dilema de constituir una identidad nacional al despertar del yugo colonial, la manera en la que los escritores de países colonizados intentan articularse e incluso celebrar sus identidades culturales y reclamarlas a los colonizadores, los modos en que el conocimiento de los países colonizadores ha coadyuvado a elaborar una determinada subjetividad en los colonizadores (la perpetuación de las imágenes de los colonizados como seres inferiores), pero también el modo en que ese conocimiento ha generado también revueltas anticoloniales.
 • El postcolonialisme i els estudis postcolonials són una disciplina acadèmica específicament postmoderna en discurs que s'ocupa de la reacció al colonialisme i la seva anàlisi, particularment en l'àmbit dels països descolonitzats, tractant les relacions de poder, imperialisme, neocolonialisme i la tensió cultural entre colonitzadors i colonitzats. Les teories que conformen aquests estudis abasten una enorme multiplicitat d'àmbits: història, antropologia, filosofia, lingüística, cinema, ciències polítiques, arquitectura, geografia humana, sociologia, teoria marxista, feminisme, estudis sobre la religió i la teologia o la literatura i crítica literària.
 • Постколониальная теория (постколониализм) — определённый постмодернистский интеллектуальный дискурс, состоящий из анализа и реакций культурного наследия колониализма. Постколониализм включает в себя множество теорий, среди которых можно найти философию, кино, политические науки, социально-экономическую географию, социологию, феминизм, религиозные и богословские исследования, и литературу.Постколониальная теория возникла под влиянием идей Мишеля Фуко. К основным её представителям относят Эдварда Саида, Гаятри Спивак, Хоми К. Баба. Смежными постколониальной теории дисциплинами являются дискурс-анализ, гендерная теория, культурные исследования, медиа-исследования.
 • Post-colonialism (also Post-colonial Studies, Post-colonial Theory, and Postcolonialism) is an academic discipline featuring methods of intellectual discourse that analyze, explain, and respond to the cultural legacies of colonialism and of imperialism, to the human consequences of controlling a country and establishing settlers for the economic exploitation of the native people and their land. Drawing from post-modern schools of thought, Post-colonial Studies analyse the politics of knowledge (creation, control, and distribution) by analyzing the functional relations of social and political power that sustain colonialism and neo-colonialism — the how and the why of an imperial régime’s representations (social, political, cultural) of the imperial colonizer and of the colonized people.As a genre of contemporary history, Post-colonialism questions and reinvents the modes of cultural perception — the ways of viewing and of being viewed. As anthropology, Post-colonialism records human relations among the colonial nations and the subaltern peoples exploited by colonial rule. As critical theory, Post-colonialism presents, explains, and illustrates the ideology and the praxis of Neo-colonialism, with examples drawn from the humanities — history and political science, philosophy and Marxist theory, sociology, anthropology, and human geography; the cinema, religion, and theology; feminism, linguistics, and post-colonial literature, of which the Anti-conquest narrative genre presents the stories of colonial subjugation of the subaltern man and woman.
 • Pós-colonialismo (ou póscolonialismo) é um conjunto de teorias que analisa os efeitos políticos, filosóficos, artísticos e literários deixados pelo colonialismo nos países colonizados.Como teoria literária (ou abordagem crítica), lida com a literatura produzida em países que outrora foram colônias de outros países, especialmente das potências coloniais europeias Grã-Bretanha, França e Espanha; em alguns contextos, inclui países ainda em situação colonial. Também lida com a literatura escrita em países coloniais e por seus cidadãos, que possuam integrantes das colônias como tema. Nativos das colônias, principalmente do Império Britânico, freqüentaram universidades britânicas; seu acesso à educação, ainda indisponível nas colônias, criou uma nova forma de crítica, particularmente literária, e especialmente em romances. A teoria pós-colonial tornou-se parte dos recursos do críticos nos anos 1970; o livro Orientalism de Edward Said é tido como a obra fundadora.
 • Postkolonialismus je pojem, který obecně označuje historické období, které následovalo po získání nezávislosti bývalých kolonií. Zároveň se jedná o pojem, jenž se snaží komplexně charakterizovat a popsat společenské, hospodářské a kulturní situace, které v kolonii a v metropoli vznikly po dosažení politické nezávislosti. Specificky se potom postkolonialismus váže k souboru postmoderních teorií, který spojuje literaturu, politologii, filosofii, filmovou vědu a další, a snaží se studovat komplexitu a různorodost kulturních dědictví kolonialismu.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 280542 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9166 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 123 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110295011 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le post-colonialisme ou postcolonialisme est un courant de pensée dont les principaux fondements se situent dans les œuvres de Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs, 1952 et Les Damnés de la terre, 1961) et dans l'ouvrage d'Edward Saïd, L'Orientalisme, paru en 1978. En tant que théorie littéraire, il fournit des outils critiques permettant d'analyser les écrits produits par les auteurs issus des pays qui ont une histoire de colonisation.
 • ポストコロニアル理論(英: Postcolonialism、ポストコロニアリズム、ポストコロニアル批評ともよばれる)は、狭義には文芸批評の理論である。植民地主義や帝国主義に関わる文化、歴史などを広範囲に取り扱い、批評、評論していくが、多岐にわたる方法論や問題意識の集合体であり、一つの運動ではない。略称はポスコロ。
 • Postkolonialismus je pojem, který obecně označuje historické období, které následovalo po získání nezávislosti bývalých kolonií. Zároveň se jedná o pojem, jenž se snaží komplexně charakterizovat a popsat společenské, hospodářské a kulturní situace, které v kolonii a v metropoli vznikly po dosažení politické nezávislosti.
 • Post-kolonializm (także studia post-kolonialne, teoria post-kolonialna, postkolonializm) to dyscyplina naukowa opierająca się na intelektualnym dyskursie, który służy do analizowania i wyjaśniania zarówno kulturowych pozostałości kolonializmu i imperializmu, jak i badania konsekwencji kontrolowania kraju i zasiedlania go w celu ekonomicznej eksploatacji ludności tubylczej i jej ziemi.
 • Het postkolonialisme is een stroming binnen de geesteswetenschappen, literatuur en politicologie die ageert tegen het westerse kolonialisme en de overblijfselen daarvan na de dekolonisatie. Een belangrijk middel hierin is de deconstructie van koloniale discoursen en met name de identificatie en kritiek op koloniale begrippenparen als westers/oosters (zie oriëntalisme) en de vervanging daarvan door een systeem van verschil en pluraliteit.
 • Post-colonialism (also Post-colonial Studies, Post-colonial Theory, and Postcolonialism) is an academic discipline featuring methods of intellectual discourse that analyze, explain, and respond to the cultural legacies of colonialism and of imperialism, to the human consequences of controlling a country and establishing settlers for the economic exploitation of the native people and their land.
 • Postkolonialismus ist eine geistige Strömung seit Mitte des 20. Jahrhunderts aus der Zeit nach dem Kolonialismus, die sich auf diesen bezieht. Sie ist dem Poststrukturalismus zuzurechnen. Vorausgegangen ist die Unabhängigkeit der Kolonie von ihrem Kolonisator.
 • Pós-colonialismo (ou póscolonialismo) é um conjunto de teorias que analisa os efeitos políticos, filosóficos, artísticos e literários deixados pelo colonialismo nos países colonizados.Como teoria literária (ou abordagem crítica), lida com a literatura produzida em países que outrora foram colônias de outros países, especialmente das potências coloniais europeias Grã-Bretanha, França e Espanha; em alguns contextos, inclui países ainda em situação colonial.
 • A posztkolonializmus irodalmi és kulturális tudományokból eredeztethető eszmei irányzat, mely a gyarmatosítás hatásaival foglalkozik. A gyarmatosítás hatását a gyarmatosítókra és a gyarmatosítottakra vonatkozóan is vizsgálja, elemzi a köztük egykor fennállt és ma fennálló kapcsolatot és ennek következményeit.
 • Studi postcoloniali è un'espressione usata per descrivere una vasta gamma di fenomeni sociali, politici e culturali che si sviluppano a partire dal declino e dal crollo del colonialismo europeo che si verificò fin dalla metà del XX secolo in poi.
 • Postkolonyalizm sömürgeciliğin bıraktığı mirası sorunsallaştıran bir dizi felsefi ve edebi teoriyi içine alır. Bir edebiyat kuramı ve eleştirel yaklaşım olarak postkolonyalizm, bir zamanlar başka devletlerin, özellikle de Avrupa’nın büyük sömürgeci güçleri Britanya, Fransa ve İspanya’nın sömürgeleri olan ülkelerde üretilen edebi eserleri irdeler; hâla kolonyal düzenlemeleri bulunan ülkeleri (Kanada, Avustralya vb.) de ayrıca kapsar.
 • El postcolonialisme i els estudis postcolonials són una disciplina acadèmica específicament postmoderna en discurs que s'ocupa de la reacció al colonialisme i la seva anàlisi, particularment en l'àmbit dels països descolonitzats, tractant les relacions de poder, imperialisme, neocolonialisme i la tensió cultural entre colonitzadors i colonitzats.
 • El poscolonialismo, también conocido como teoría poscolonial, trata de un conjunto de teorías que lidian con el legado de la colonización británica y francesa durante el siglo XIX o española y portuguesa desde el siglo XVI hasta el XIX. Como teoría literaria, o postura crítica, trata la literatura producida en países que fueron o son aún colonias de otros países. También analiza los efectos del conocimiento producido en los países colonizadores sobre los países colonizados, o sus habitantes.
 • Постколониальная теория (постколониализм) — определённый постмодернистский интеллектуальный дискурс, состоящий из анализа и реакций культурного наследия колониализма. Постколониализм включает в себя множество теорий, среди которых можно найти философию, кино, политические науки, социально-экономическую географию, социологию, феминизм, религиозные и богословские исследования, и литературу.Постколониальная теория возникла под влиянием идей Мишеля Фуко.
rdfs:label
 • Post-colonialisme
 • Poscolonialismo
 • Postcolonialism
 • Postcolonialisme
 • Postkolonialisme
 • Postkolonialismus
 • Postkolonialismus
 • Postkolonializm
 • Postkolonyalizm
 • Posztkolonializmus
 • Pós-colonialismo
 • Studi postcoloniali
 • Постколониальная теория
 • ポストコロニアル理論
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:movement of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:mouvement of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of