La pornographie est la « représentation complaisante - à caractère sexuel - de sujets, de détails obscènes, dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique ». Mot apparu au siècle des Lumières, la pornographie désignait alors plus spécifiquement les études concernant la prostitution.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La pornographie est la « représentation complaisante - à caractère sexuel - de sujets, de détails obscènes, dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique ». Mot apparu au siècle des Lumières, la pornographie désignait alors plus spécifiquement les études concernant la prostitution. Définition qui se retrouve dans son étymologie, le mot pornographie dérivant du grec ancien πορνογράφος / pornográphos, lui-même un dérivé de πόρνη / pórnê signifiant « prostituée » et de γράφω / gráphô, qui signifie « peindre », « écrire » ou « décrire ».Le terme se confond aujourd'hui avec sa perception à travers le prisme des films pornographiques : soit d'une représentation d'actes sexuels ayant pour objectif d'exciter sexuellement le spectateur,. Ainsi, l'actrice Tiffany Hopkins la définit comme « avant tout un objet de divertissement qui a pour finalité la masturbation ».Une immense industrie de consommation de la pornographie est apparue grâce à l'utilisation des cassettes vidéos, des DVD, et d'Internet. La pornographie amateur est également devenue très populaire et se distribue gratuitement via internet.
 • Pornografia (często w skrócie lub potocznie porno) (od gr. γραφός, graphos - piszący; πόρνη, porne - nierządnica; pornográphos - piszący o nierządnicach) – wizerunek osób lub przedmiotów o cechach jednoznacznie seksualnych utworzony z zamiarem wywołania pobudzenia seksualnego lub podniecenia u osób oglądających. Termin „pornografia” odnosi się wyłącznie do tworzenia obrazów ludzkiej aktywności seksualnej, a więc nie obejmuje pokazów oglądanych zwykle na żywo, jak np. striptiz. Pornografia może być wykonywana i utrwalana poprzez rysunek, malarstwo, rzeźbę, zdjęcia fotograficzne, filmy fabularne, w tym animowane.
 • Pornografia sexu ekintzak erakutsiz edo iradokiz, pertsonak sexualki kitzikatzea xede duen edonolako irudikapena da. Pornografia irudikatzeko zinema, argazkilaritza eta literatura erabil daitezke, besteak beste .
 • 포르노그래피(영어: pornography, 그리스어: πορνογραφία), 줄여서 포르노는 성적 자극을 목적으로 인간의 신체나 성적 행동을 명확히 묘사한 것을 말한다. 현대에는 인터넷 포르노그래피라는 명목 하에 상당량의 포르노그래피가 비디오나 DVD 및 인터넷을 통해 배포되고 있다.
 • Pornografi (dari bahasa Yunani πορνογραφία pornographia — secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur) (kadang kala juga disingkat menjadi "porn," "pr0n," atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum.Pornografi dapat menggunakan berbagai media — teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal. Film porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi. Suatu pertunjukan hidup pun dapat disebut porno.
 • La pornografia (del grec πορνογραφια, pornographia) és qualsevol manifestació relacionada amb l'exhibició o evocació explícita d'actes sexuals amb la finalitat principal d'excitar. Sovint es relaciona amb la prostitució ja que, en general, va associada a una activitat comercial.Hi ha un corrent de pensament que considera la pornografia com a una nova forma d'art, que té per objecte mostrar la bellesa de la sexualitat humana. Els qui sostenen aquesta opinió assenyalen que moltes formes d'art al principi foren menyspreades, infravalorades o incompreses, com les obres d'art del Postimpresionisme del pintor neerlandès Vincent Van Gogh, a qui mai se li va reconèixer cap mèrit mentre va viure, de tal manera que fins i tot una senyora de la seva època va usar un dels seus quadres per a tapar un clot del seu galliner. Manifesten que el món canvia constantment i sempre ha canviat, que canvien els interessos o apareixen nous interessos, i canvia l'art i apareixen noves formes d'art.Majoritàriament es manifesta a través de tres mitjans: La literatura pornogràfica La fotografia pornogràfica El cinema pornogràficNo obstant això, admet altres manifestacions lligades a tota mena d'activitats i esdeveniments artístics, culturals o merament socials (pintura, escultura, teatre, discurs, moda, etc.). En els últims anys, el qualificatiu pornogràfic s'ha vingut aplicant en sentit ampli i amb caràcter pejoratiu o de mera desqualificació a un gran nombre de supòsits i situacions. D'aquesta forma s'utilitza sovint per titllar qualsevol cosa de contrària a la moral o a l'ètica dominants.Un debat sempre d'actualitat és la separació o la frontera entre erotisme i pornografia. En aquest sentit, l'opinió general és que l'explicitat o no de la manifestació relativa al sexe distingeix un concepte de l'altre.La funció social de la pornografia és doncs satisfer les necessitats del gaudir sexual dels seus consumidors i genera un volum important de negoci creixent especialment a Europa, Japó i els Estats Units d'Amèrica.
 • A pornográfia olyan irodalmi művet, képet vagy filmet jelöl, melyben mezítelenséget vagy közösülést ábrázolnak nemi izgalom elérése céljából. A kifejezés a görög πορνογραφια szóból ered, aminek jelentése: „prostituáltakról készült írás vagy rajz”.
 • Порнография (от старогръцки: πόρνη, порне - проститутка, и γραφή, графе - рисувам, изобразявам) или порно (разговорно за визуалните типове порнография) представлява изобразяване на разпуснато или непристойно поведение, или изображение на еротично поведение, целящо да предизвика сексуална възбуда.Понятието е различно от еротика, въпреки че често са взаимозаменяеми. Порнографията се смята за неморална в много религии, в това число (и не само) в християнството, юдаизма и исляма.По принцип еротиката съдържа артистичност, сетивност или скрита сексуалност, докато порнографията има за цел да покаже ясно формулиран полов акт. Границата между "еротика" и "порнография" често е твърде субективна, като първият термин е използван в много по-положителен смисъл, докато "порнография" има по-скоро негативно значение.Порнографията може да бъде под формата на всички видове изкуство - писмен и устен текст, снимки, скулптура, рисуване, движещи се изображения (включително анимация). Може да се използва реквизит (напр. животни, играчки и leprachauns). Тежко дишане и сексуални звуци са често използвани чрез говорители с цел възбуда на зрителя.Порнографски филми изобразяват секс - съчетават движещи се изображения, еротичен говор и/или еротични звуци, докато списанията съчетават снимки и текст. Новелите и разказите включват текст с подробни описания на традиционен и необичаен секс, понякога с илюстрации. Изпълнение на живо също може да бъде наречено порнографско.Терминът "порнографски" понякога е използван със значение, че нещо, което би трябвало да бъде дискретно, тайно или лично е откровено и неприлично изнасяно пред очите на обществото в разрез със социалните норми. С промените в Наказателния кодекс от 26 април 2007 г. в България се забранява създаването и разпространението на порнографски материали, включително и по Интернет.Противниците на порнографията са два вида: консервативни граждани, които се боят, че порнографията разлага обществения морал и някои феминистки като Андрея Дуоркин, които виждат в порнографията механизъм за поддържане на съществуването на мъжкото господство и патриархата.
 • El término pornografía se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o reproducciones que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. Desde la década de 1970, las películas y fotografías con dicho contenido sexual explícito recibían la clasificación X, para diferenciarlas de las de erotismo más suave (S).La pornografía se manifiesta a través de una multitud de disciplinas, como cine, escultura, fotografía, historieta, literatura o pintura, y ha logrado un gran auge en medios como las revistas pornográficas e inclusive el audio (teléfono erótico), y últimamente Internet.
 • La pornografia (dal greco πόρνη, porne, "prostituta" e γραφή, graphè, "disegno" e "scritto, documento" e, quindi, letteralmente "scrivere riguardo" o "disegnare" prostitute) è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica, fotografica.Il termine "pornografia" tuttavia è di recente conio. È attribuile, nella forma a noi nota, a Restif de La Bretonne che introdusse il termine nella pubblicistica moderna con il suo romanzo "Le pornographe" (1769). Ogni essere umano ha normalmente delle fantasie erotiche, cioè usa l'immaginazione per rappresentarsi delle scene eccitanti eroticamente, senza altro scopo che l'eccitazione in sé: la pornografia è la concretizzazione di queste fantasie in immagini, disegni, scritti, oggetti o altre produzioni. Poiché molte persone hanno fantasie erotiche simili, di solito il materiale pornografico prodotto da un singolo, con le scene della sua immaginazione erotica, risulta eccitante anche per molti altri. Sebbene la pornografia sia stata usata anche come semplice ingrediente di opere artistiche più articolate, il suo fine principale è quello di indurre uno stato di eccitazione sessualeIl termine ha iniziato ad essere impiegato con questo significato agli inizi del XIX secolo, per poi diffondersi nei decenni successivi allo scopo di distinguerla dal concetto di arte.Generalmente, negli ordinamenti giuridici occidentali non è considerata illegale, ma in determinati contesti è (o è stata) soggetta a censura, e ne viene vietata la visione (in particolare a minorenni).Da sempre si è dibattuto sul mutevole confine tra arte, erotismo e pornografia.
 • Pornografie (auch Pornographie) ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualakts, in der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen, wobei die Geschlechtsorgane in ihrer sexuellen Aktivität häufig bewusst betont werden. Darstellungsformen der Pornografie sind hauptsächlich Texte, Tonträger, Bilder und Filme (siehe Pornofilme).
 • ポルノグラフィ(英: Pornography、仏: Pornographie)とは、ウェブスターの「国際辞典」は、「性的興奮を起こさせることを目的としたエロチックな行為を(文章または絵などで)表現したもの」と定義している。ギリシア語の πορνογραφια (pornographia)(『オックスフォード英語辞典』によれば、writing of harlotsの意)が語源であるという説があり、直訳すると売春婦の行為に関する文章や絵という意味になる。しかし、実際には1850年前後にイギリスで作られた言葉であるといわれている(『オックスフォード英語辞典』による用例の文献初出は1857年のものである)。日本では略語ないし俗語で、ポルノとも言われる。当初は、語源とされている言葉からも分かるように、小説などに対する呼称であった。その後、意味が大幅に拡大して、「性的な興奮を起こさせること」を目的に表現した物なら、写真、映画、ビデオなど媒体を問わず、『ポルノ』と総称されるように成った。日本においては性具を売る店をポルノショップということから、広義には性具を含めてポルノと呼ぶこともある。1968年、アメリカのジョンソン大統領は「ワイセツとポルノに関する諮問委員会」を設置して、それにポルノ解禁問題をはかった。性は本来人間の根源にかかわる問題であり、哲学的探求や文学、芸術などの対象になり得るものであり、その表現形態には性的興奮を起こさせることを目的としたポルノもある。一方、性的興奮を起こさせる表現のうち、更に、通常人の羞恥心を害し、かつ、善良な性的道義観念に反するものは、わいせつ表現として、法的規制がかけられている。しかしながら、わいせつな表現であっても、思想性や芸術性の高い文書については規制の対象から除外されるという議論が沸き起こることが少なくない(わいせつ#刑法参照)。日本では、わいせつな小説として伊藤整翻訳のD・H・ロレンス『チャタレイ夫人の恋人』や澁澤龍彦翻訳のマルキ・ド・サド『悪徳の栄え』が、映画として大島渚『愛のコリーダ』が猥褻性をめぐり裁判にまで発展した。
 • Pornography (often abbreviated as "porn" or "porno" in informal usage) is the explicit portrayal of sexual subject matter for the purpose of sexual arousal. Pornography may be presented in a variety of media, including books, magazines, postcards, photographs, sculpture, drawing, painting, animation, sound recording, film, video, and video games. The term applies to the depiction of the act rather than the act itself, and so does not include live exhibitions like sex shows and striptease. The primary subjects of pornographic depictions are pornographic models, who pose for still photographs, and pornographic actors or porn stars, who perform in pornographic films. If dramatic skills are not involved, a performer in a porn film may also be called a model.Commercialized pornography accounts for a nearly 100 billion dollar worldwide industry for the production of various media and associated products and services. This industry employs thousands of performers along with support and production staff. It is also followed by dedicated industry publications and trade groups as well as the mainstream press, private organizations (watchdog groups), government agencies, and political organizations.Various groups within society have considered depictions of a sexual nature immoral, labeling them pornographic, and attempting to have them suppressed under obscenity and other laws, with varying degrees of success. Such works have also often been subject to censorship and other legal restraints to publication, display or possession. Such grounds and even the definition of pornography have differed in various historical, cultural, and national contexts. With the emergence of social attitudes more tolerant of discussion and presentation of sexuality and more limited legal definitions of obscenity, an industry for the production and consumption of pornography arose in the latter half of the 20th century. The introduction of the home video and Internet saw a boom in the worldwide porn industry that generates billions of dollars annually.
 • Pornografi ya da kısaca porno, cinsel anlamda tahrik etmek amacıyla insan vücudunu veya cinselliğin mahremini yansıtma. Pornografi, yazı, fotoğraf, çizim, film, animasyon veya ses gibi iletişim araçlarından herhangi birini kullanabilir.Pornografi kavramı, erotizme yakın olmakla beraber, sınır tanımayışı açısından farklılık arzeder.
 • Pornografie is het weergeven van menselijk seksueel gedrag met het doel om seksuele opwinding te creëren. Dit kan bijvoorbeeld zijn door mensen in opwindende houdingen op foto's of film (pornofilm) af te beelden, maar ook door getekende beelden, geschreven of gesproken tekst, of zelfs door geluiden. Pornografie in tijdschriften combineert meestal geschreven tekst met fotomateriaal. De kijker, lezer of luisteraar van pornografie kan dan bijvoorbeeld, masturberen.De originele betekenis van het woord porno komt uit het Grieks en betekent schrijven over prostituees. Het woord pornografie duidt op het beschrijven van of tekenen over alles wat met seksualiteit te maken heeft, en daarna werd het ook uitgebreid naar andere media. De term pornografie heeft vaak een negatieve bijklank, en wordt daarin gesteld tegenover de erotiek, maar dit heeft meer te maken met 'extreme' pornografie.Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen zachte en harde pornografie. Zachte pornografie omvat materiaal waarin naaktheid en suggestieve scènes voorkomen. Harde pornografie omvat explicieter materiaal dat weinig te raden overlaat, inclusief directe opnamen van geslachtsdelen en alle soorten geslachtsgemeenschap.Deels wordt pornografie commercieel geproduceerd en tegen betaling ter beschikking gesteld (een onderdeel van de seksbranche). Daarnaast is er "amateurpornografie", ook op internet. Wanneer dit zonder toestemming gebeurt, valt het onder de noemer bonnasses.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 105071 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 66196 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 287 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110951196 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1996 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Mathieu Trachman
prop-fr:auteurs
 • Nathalie Collard et Pascale Navarro
prop-fr:commons
 • Category:Pornography
prop-fr:date
 • 2013 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 9782707175441 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • français
prop-fr:pages
 • 143 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 300 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Interdit aux femmes: le féminisme et la censure de la pornographie
 • Le travail pornographique. Enquête sur la production de fantasmes
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • Catégorie:Romans érotiques
prop-fr:wikisourceTitre
 • Romans érotiques
prop-fr:wiktionary
 • pornographie
prop-fr:éditeur
 • Boréal
 • La Découverte
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La pornographie est la « représentation complaisante - à caractère sexuel - de sujets, de détails obscènes, dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique ». Mot apparu au siècle des Lumières, la pornographie désignait alors plus spécifiquement les études concernant la prostitution.
 • Pornografia sexu ekintzak erakutsiz edo iradokiz, pertsonak sexualki kitzikatzea xede duen edonolako irudikapena da. Pornografia irudikatzeko zinema, argazkilaritza eta literatura erabil daitezke, besteak beste .
 • 포르노그래피(영어: pornography, 그리스어: πορνογραφία), 줄여서 포르노는 성적 자극을 목적으로 인간의 신체나 성적 행동을 명확히 묘사한 것을 말한다. 현대에는 인터넷 포르노그래피라는 명목 하에 상당량의 포르노그래피가 비디오나 DVD 및 인터넷을 통해 배포되고 있다.
 • A pornográfia olyan irodalmi művet, képet vagy filmet jelöl, melyben mezítelenséget vagy közösülést ábrázolnak nemi izgalom elérése céljából. A kifejezés a görög πορνογραφια szóból ered, aminek jelentése: „prostituáltakról készült írás vagy rajz”.
 • Pornografie (auch Pornographie) ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualakts, in der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen, wobei die Geschlechtsorgane in ihrer sexuellen Aktivität häufig bewusst betont werden. Darstellungsformen der Pornografie sind hauptsächlich Texte, Tonträger, Bilder und Filme (siehe Pornofilme).
 • ポルノグラフィ(英: Pornography、仏: Pornographie)とは、ウェブスターの「国際辞典」は、「性的興奮を起こさせることを目的としたエロチックな行為を(文章または絵などで)表現したもの」と定義している。ギリシア語の πορνογραφια (pornographia)(『オックスフォード英語辞典』によれば、writing of harlotsの意)が語源であるという説があり、直訳すると売春婦の行為に関する文章や絵という意味になる。しかし、実際には1850年前後にイギリスで作られた言葉であるといわれている(『オックスフォード英語辞典』による用例の文献初出は1857年のものである)。日本では略語ないし俗語で、ポルノとも言われる。当初は、語源とされている言葉からも分かるように、小説などに対する呼称であった。その後、意味が大幅に拡大して、「性的な興奮を起こさせること」を目的に表現した物なら、写真、映画、ビデオなど媒体を問わず、『ポルノ』と総称されるように成った。日本においては性具を売る店をポルノショップということから、広義には性具を含めてポルノと呼ぶこともある。1968年、アメリカのジョンソン大統領は「ワイセツとポルノに関する諮問委員会」を設置して、それにポルノ解禁問題をはかった。性は本来人間の根源にかかわる問題であり、哲学的探求や文学、芸術などの対象になり得るものであり、その表現形態には性的興奮を起こさせることを目的としたポルノもある。一方、性的興奮を起こさせる表現のうち、更に、通常人の羞恥心を害し、かつ、善良な性的道義観念に反するものは、わいせつ表現として、法的規制がかけられている。しかしながら、わいせつな表現であっても、思想性や芸術性の高い文書については規制の対象から除外されるという議論が沸き起こることが少なくない(わいせつ#刑法参照)。日本では、わいせつな小説として伊藤整翻訳のD・H・ロレンス『チャタレイ夫人の恋人』や澁澤龍彦翻訳のマルキ・ド・サド『悪徳の栄え』が、映画として大島渚『愛のコリーダ』が猥褻性をめぐり裁判にまで発展した。
 • Pornografi ya da kısaca porno, cinsel anlamda tahrik etmek amacıyla insan vücudunu veya cinselliğin mahremini yansıtma. Pornografi, yazı, fotoğraf, çizim, film, animasyon veya ses gibi iletişim araçlarından herhangi birini kullanabilir.Pornografi kavramı, erotizme yakın olmakla beraber, sınır tanımayışı açısından farklılık arzeder.
 • Порнография (от старогръцки: πόρνη, порне - проститутка, и γραφή, графе - рисувам, изобразявам) или порно (разговорно за визуалните типове порнография) представлява изобразяване на разпуснато или непристойно поведение, или изображение на еротично поведение, целящо да предизвика сексуална възбуда.Понятието е различно от еротика, въпреки че често са взаимозаменяеми.
 • Pornography (often abbreviated as "porn" or "porno" in informal usage) is the explicit portrayal of sexual subject matter for the purpose of sexual arousal. Pornography may be presented in a variety of media, including books, magazines, postcards, photographs, sculpture, drawing, painting, animation, sound recording, film, video, and video games. The term applies to the depiction of the act rather than the act itself, and so does not include live exhibitions like sex shows and striptease.
 • Pornografi (dari bahasa Yunani πορνογραφία pornographia — secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur) (kadang kala juga disingkat menjadi "porn," "pr0n," atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika.
 • Pornografia (często w skrócie lub potocznie porno) (od gr. γραφός, graphos - piszący; πόρνη, porne - nierządnica; pornográphos - piszący o nierządnicach) – wizerunek osób lub przedmiotów o cechach jednoznacznie seksualnych utworzony z zamiarem wywołania pobudzenia seksualnego lub podniecenia u osób oglądających. Termin „pornografia” odnosi się wyłącznie do tworzenia obrazów ludzkiej aktywności seksualnej, a więc nie obejmuje pokazów oglądanych zwykle na żywo, jak np. striptiz.
 • El término pornografía se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o reproducciones que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del receptor.
 • Pornografie is het weergeven van menselijk seksueel gedrag met het doel om seksuele opwinding te creëren. Dit kan bijvoorbeeld zijn door mensen in opwindende houdingen op foto's of film (pornofilm) af te beelden, maar ook door getekende beelden, geschreven of gesproken tekst, of zelfs door geluiden. Pornografie in tijdschriften combineert meestal geschreven tekst met fotomateriaal.
 • La pornografia (del grec πορνογραφια, pornographia) és qualsevol manifestació relacionada amb l'exhibició o evocació explícita d'actes sexuals amb la finalitat principal d'excitar. Sovint es relaciona amb la prostitució ja que, en general, va associada a una activitat comercial.Hi ha un corrent de pensament que considera la pornografia com a una nova forma d'art, que té per objecte mostrar la bellesa de la sexualitat humana.
 • La pornografia (dal greco πόρνη, porne, "prostituta" e γραφή, graphè, "disegno" e "scritto, documento" e, quindi, letteralmente "scrivere riguardo" o "disegnare" prostitute) è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica, fotografica.Il termine "pornografia" tuttavia è di recente conio.
rdfs:label
 • Pornographie
 • Pornografi
 • Pornografi
 • Pornografia
 • Pornografia
 • Pornografia
 • Pornografia
 • Pornografia
 • Pornografie
 • Pornografie
 • Pornografie
 • Pornografía
 • Pornography
 • Pornográfia
 • Порнография
 • Порнография
 • ポルノグラフィ
 • 포르노그래피
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:secteursD'activités of
is foaf:primaryTopic of