La ponctuation a pour but l'organisation de l'écrit grâce à un ensemble de signes graphiques. Elle a trois fonctions principales. Elle indique des faits de la langue orale, comme l'intonation ou les pauses de diverses longueurs (indications prosodiques). Elle marque les degrés de subordination entre les différents éléments du discours (rapports syntaxiques). Enfin elle précise le sens et définit les liens logiques entre ces éléments (informations sémantiques).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La ponctuation a pour but l'organisation de l'écrit grâce à un ensemble de signes graphiques. Elle a trois fonctions principales. Elle indique des faits de la langue orale, comme l'intonation ou les pauses de diverses longueurs (indications prosodiques). Elle marque les degrés de subordination entre les différents éléments du discours (rapports syntaxiques). Enfin elle précise le sens et définit les liens logiques entre ces éléments (informations sémantiques). Destinée à faciliter la compréhension du texte, elle est un élément essentiel de la communication écrite.Un seul signe de ponctuation peut modifier la nature d'une phrase, la rendant énonciative, exclamative, injonctive, interrogative, changeant donc son sens et la manière de la prononcer. Exemple : Vous sortez maintenant. — Vous sortez maintenant ? — Vous sortez maintenant ! — Vous sortez maintenant…, etc.On recense traditionnellement dix ou douze signes de ponctuation qui s'insèrent dans le texte : le point {.}, le point d'interrogation {?}, le point d'exclamation {!}, la virgule {,}, le point-virgule {;}, le deux-points {:}, les points de suspension {…}, les parenthèses {()}, les crochets {[]}, les guillemets {« »}, le tiret {–}. Grevisse y rajoute la barre oblique {/}. Les accolades { {} } sont également largement utilisées.
 • 句読点(くとうてん)(英:punctuation)とは、句点と読点の総称。最も狭義には終止符とカンマのみを指すが、より広く疑問符や感嘆符、省略符を含む場合、さらに広義には括弧、カギ括弧、その他文章に使う様々な記号を含む場合がある。また、句読点の置き方により構文上重大な変化が起こりうる。例えば"eats, shoots and leaves"(食って撃って逃げる)と"eats shoots and leaves"(笹と葉を食べる)のように、カンマを入れることによって意味が変化する。日本語でも、仮名のみで書いた文章の場合、同様のことが起こるが、通常は漢字仮名交じり文を使用するため、あまり問題にならない。ヨーロッパの多くの言語では、文の構造を示したり、イントネーションの明確化など、曖昧さの回避のために重要な要素となっている。古代の線文字Bなどでは単語間の空白すら置かれなかったが、文字の普及とともに単語の切れ目に空白を置くのが普通になり、また多くの言語では正書法としての句読点がおおよそ確立された。ただし同一とみなされる言語でも、国や地域によって正書法が異なることもある。例えば英語では、英国では引用符で句を括った場合に、終止符は締めの引用符の前に置くが、米国では後に置く。反面、古代マヤ語や中世以前の漢文などでは、句読点がほとんどない。これらの言語では、それぞれの文字自体が形態素を構成し意味を構成しているので、欧文のように単語の間を空白で区切る必要も少ない。また日本語でも、中世以前、正式な文書は漢文で書かれていたので、同様であった。中世以降、仮名書き文や漢字仮名交書き文が普及したが、草書体から発展した平仮名での筆記は、文章の区切りごとに繋がって綴られることが多く、また漢字と仮名を交ぜ書きすることが普通であったこともあり、読み手が区切りを読み違えることも少なく、句読点の必要性はあまりなかった。日本でも活字の使用が増え始めると、明治20-30年代以降、日本語での句読点の使用が、徐々に現れはじめた。句読点の置き方の標準がはじめて公的に示されたのは、明治39年(1906年)の文部省大臣官房圖書課の「句読法案(句読点法案)」である。戦後も幾度か指針が示されたが、日本語の句点としては「。」や「.」、読点としては「、」や「,」などがあり、種々の組合せで用いられる。
 • Пунктуация (от лат. punctum „точка“) се нарича системата от правила за употреба на препинателните знаци (или самата съвкупност от препинателни знаци) в дадена графична система. Основна функция на пунктуацията е да отразява синтактичното и интонационно разчленяване на текста с оглед на неговото по-лесно и вярно, адекватно възприемане, разбиране при четене. Приема се, че в българското писмо правилата за употреба на препинателните знаци се подчиняват на синтактичния принцип, докато фонетичният (или смислово-фонетичният) принцип има подчинена, второстепенна роля. Това означава, че правилната, точна употреба на препинателните знаци е в пряка зависимост както от доброто познаване на синтактичния строеж на речта, така и от усета за смисъла и за фонетичното (интонационно) членение на текста. Не бива да се забравя, че ако в повечето случаи можем да бъдем сигурни (при определени условия) в строгите правила за употреба на даден препинателен знак, то съвсем не са малко и онези интересни изключения, които доказват, че не всички правила за употреба на препинателните знаци са еднакво строги и категорични. Част от употребата на препинателните знаци се подчинява на строги, задължителни за всеки правила, но има и такива, които дават възможност за проява на личен избор и предпочитание от страна на пишещия в стремежа му към изразяване на тънки смислови и стилистични отсенки (нюанси).
 • Noktalama işaretleri; duygu ve düşüncelerin daha açık ifade edilmesi, tümcenin yapısı ve duraklama noktalarını belirlemek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlerdir.Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları sözcüklere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.
 • Pontuação é o recurso que permite expressar na língua escrita um espectro de matizes rítmicas e melódicas características da língua falada, pelo uso de um conjunto sistematizado de sinais gráficos e não gráficos. Os sinais de pontuação são marcações gráficas que servem para compor a coesão e a coerência textual além de ressaltar especificidades semânticas e pragmáticas.
 • Interpunctie is het gebruik van leestekens (punten, komma's enzovoort) in een tekst. De benaming interpunctie stamt uit de zestiende eeuw en is afgeleid uit het Latijn (inter = tussen; punctus = punt). Aanvankelijk gaf ze de manier aan, waarop in het Hebreeuws de klinkers werden aangeduid. In het Hebreeuws worden alleen de medeklinkers geschreven, de waarde van de klinkers wordt aangegeven door puntjes onder de medeklinkers. Pas tussen 1650 en 1750 evolueert de betekenis van het woord 'interpunctie' naar zijn huidige waarde.Interpunctie is van belang voor het interpreteren van de tekst. Er is een wezenlijk verschil tussen de zinnen:Ik houd van je, lieve vriendin.Ik houd van je lieve vriendin.De eerste zin kan een man met een gerust hart aan zijn vrouw schrijven, de tweede zin kan uitmonden in een echtscheiding. Enerzijds dienen leestekens de lezer of de publieke spreker als hulptekens bij zijn lezing. Maar anderzijds hebben de tekens echter ook (vooral?) een syntactische functie en in dit opzicht is hun gebruik minder arbitrair.
 • 문장 부호는 글의 뜻을 명확하게 하기 위해 추가하는 부호이다.
 • Punctuation is "the use of spacing, conventional signs, and certain typographical devices as aids to the understanding and correct reading, both silently and aloud, of handwritten and printed texts." Another description is: "The practice, action, or system of inserting points or other small marks into texts, in order to aid interpretation; division of text into sentences, clauses, etc., by means of such marks."In written English, punctuation is vital to disambiguate the meaning of sentences. For example: "woman, without her man, is nothing" (emphasizing the importance of men), and "woman: without her, man is nothing" (emphasizing the importance of women) have very different meanings; as do "eats shoots and leaves" (which means the subject consumes plant growths) and "eats, shoots and leaves" (which means the subject eats first, then fires a weapon, and then leaves the scene). The sharp differences in meaning are produced by the simple differences in punctuation within the example pairs, especially the latter.The rules of punctuation vary with language, location, register and time and are constantly evolving. Certain aspects of punctuation are stylistic and are thus the author's (or editor's) choice. Tachygraphic language forms, such as those used in online chat and text messages, may have wildly different rules. For English usage, see the articles on specific punctuation marks.
 • La puntuació és un grup de grafies sense cap unitat fonètica associada. Afecten a la sintaxi i/o la morfologia de la tira fònica a la que s'associen, marcant pauses,entonacions o incisos d'una frase.Són signes de puntuació propis de la llengua catalana: El punt La coma El punt-i-coma L'apòstrof L'accent La dièresi El parèntesi El claudàtor El guió El signe d'interrogació El signe d'exclamació. El punt dobleru:Знаки препинания
 • Interpunkcja – graficzny odpowiednik intonacji, rytmu i tempa mowy, akcentu wyrazowego i zdaniowego. Stanowi ją zbiór znaków (we współczesnej polszczyźnie jest ich 10), inaczej zwanych znakami przestankowymi, uzupełniających zapis literowy tekstu. Nie odpowiadają one ani fonemom języka mówionego, ani leksemom. Znaki te pozwalają na odzwierciedlenie w tekście pisanym zależności składniowych między członami wypowiedzenia lub między wypowiedzeniami, na wyodrębnienie, podkreślenie – ze względów znaczeniowych lub emocjonalnych – pewnych wyrazów lub fragmentów tekstu, a także na ujednoznacznienie tekstu pisanego.W razie wątpliwości związanych z użyciem znaków przestankowych należy się więc kierować przede wszystkim zasadą zrozumiałości zapisywanego tekstu i stosować taką interpunkcję, która zapewni najlepszy odbiór zapisanych treści.Znakami interpunkcyjnymi nie są znaki wewnątrzwyrazowe lub międzywyrazowe.Jedną z ważniejszych funkcji znaków przestankowych jest zapewnienie tekstowi jednoznaczności, np. w przypadku wypowiedzi „babcia Zosia i ja” i „babcia, Zosia i ja”. Ułatwiają one także zrozumienie oraz wygłaszanie tekstu (sugerując przerwy między wypowiedziami, intonację, zawieszenie głosu etc.).
 • La punteggiatura è un insieme di simboli grafici convenzionali, detti "segni di punteggiatura" o "segni d'interpunzione", che vengono usati nella forma scritta di un linguaggio. Conferisce tonalità ed espressione al testo e svolge funzioni di pausa e di sintassi. La punteggiatura è indispensabile per la corretta lettura e comprensione dei testi.
 • Unter Interpunktion (auch Zeichensetzung) versteht man das Setzen von Satzzeichen in Sätzen zur Verdeutlichung syntaktischer Strukturen und das Setzen von Wortzeichen in Wörtern zur Verdeutlichung morphologischer Strukturen. Sie folgt in jeder Sprache entsprechenden Interpunktionsregeln und ist Teil der Rechtschreibung.
 • Пунктуа́ция (ср.-век. лат. punctuatio — от лат. punctum — точка) — система знаков препинания в письменности какого-либо языка, а также правила их постановки в письменной речи.Пунктуация делает наглядным синтаксический и интонационный строй речи, выделяя отдельные предложения и члены предложений, что облегчает устное воспроизведение написанного.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 33216 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 27086 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 104 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110140297 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1669 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2013 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Peter Szendy
prop-fr:collection
 • Quadrige
 • Que sais-je ?
 • Le Goût des mots
 • Tel Gallimard Inédit
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:groupe
 • "Note"
prop-fr:id
 • Bossuet
 • Catach
 • Grevisse
 • Drillon
 • Houdart
 • Riegel
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 9782707323033 (xsd:double)
 • 0978-02-13 (xsd:date)
prop-fr:lienAuteur
 • Jacques-Bénigne Bossuet
 • Nina Catach
 • André Goosse
 • Jacques Drillon
 • Maurice Grevisse
prop-fr:lienÉditeur
 • Presses universitaires de France
 • Groupe De Boeck
 • Éditions Gallimard
 • Éditions du Seuil
prop-fr:lieu
 • Bruxelles
 • Paris
prop-fr:mois
 • avril
 • mars
 • septembre
prop-fr:nom
 • Bossuet
 • Catach
 • Grevisse
 • Drillon
 • Goosse
 • Houdart
 • Pellat
 • Prioul
 • Riegel
 • Rioul
prop-fr:pagesTotales
 • 35 (xsd:integer)
 • 128 (xsd:integer)
 • 160 (xsd:integer)
 • 224 (xsd:integer)
 • 482 (xsd:integer)
 • 1108 (xsd:integer)
 • 1666 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Abbé
 • Maurice
 • Martin
 • Olivier
 • André
 • Jacques
 • René
 • Sylvie
 • Jean-Christophe
 • Nina
prop-fr:sousTitre
 • 0001-11-16 (xsd:date)
 • La Ponctuation comme expérience
 • Le Point, la virgule, et autres signes fort utiles
 • grammaire française
prop-fr:titre
 • dbpedia-fr:Le_Bon_Usage
 • Oraison funèbre de Henriette Marie de France, reine de Grande Bretagne
 • Grammaire méthodique du français
 • L'Art de la ponctuation
 • La Ponctuation
 • Traité de la ponctuation française
 • À coups de points
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La ponctuation a pour but l'organisation de l'écrit grâce à un ensemble de signes graphiques. Elle a trois fonctions principales. Elle indique des faits de la langue orale, comme l'intonation ou les pauses de diverses longueurs (indications prosodiques). Elle marque les degrés de subordination entre les différents éléments du discours (rapports syntaxiques). Enfin elle précise le sens et définit les liens logiques entre ces éléments (informations sémantiques).
 • 句読点(くとうてん)(英:punctuation)とは、句点と読点の総称。最も狭義には終止符とカンマのみを指すが、より広く疑問符や感嘆符、省略符を含む場合、さらに広義には括弧、カギ括弧、その他文章に使う様々な記号を含む場合がある。また、句読点の置き方により構文上重大な変化が起こりうる。例えば"eats, shoots and leaves"(食って撃って逃げる)と"eats shoots and leaves"(笹と葉を食べる)のように、カンマを入れることによって意味が変化する。日本語でも、仮名のみで書いた文章の場合、同様のことが起こるが、通常は漢字仮名交じり文を使用するため、あまり問題にならない。ヨーロッパの多くの言語では、文の構造を示したり、イントネーションの明確化など、曖昧さの回避のために重要な要素となっている。古代の線文字Bなどでは単語間の空白すら置かれなかったが、文字の普及とともに単語の切れ目に空白を置くのが普通になり、また多くの言語では正書法としての句読点がおおよそ確立された。ただし同一とみなされる言語でも、国や地域によって正書法が異なることもある。例えば英語では、英国では引用符で句を括った場合に、終止符は締めの引用符の前に置くが、米国では後に置く。反面、古代マヤ語や中世以前の漢文などでは、句読点がほとんどない。これらの言語では、それぞれの文字自体が形態素を構成し意味を構成しているので、欧文のように単語の間を空白で区切る必要も少ない。また日本語でも、中世以前、正式な文書は漢文で書かれていたので、同様であった。中世以降、仮名書き文や漢字仮名交書き文が普及したが、草書体から発展した平仮名での筆記は、文章の区切りごとに繋がって綴られることが多く、また漢字と仮名を交ぜ書きすることが普通であったこともあり、読み手が区切りを読み違えることも少なく、句読点の必要性はあまりなかった。日本でも活字の使用が増え始めると、明治20-30年代以降、日本語での句読点の使用が、徐々に現れはじめた。句読点の置き方の標準がはじめて公的に示されたのは、明治39年(1906年)の文部省大臣官房圖書課の「句読法案(句読点法案)」である。戦後も幾度か指針が示されたが、日本語の句点としては「。」や「.」、読点としては「、」や「,」などがあり、種々の組合せで用いられる。
 • Noktalama işaretleri; duygu ve düşüncelerin daha açık ifade edilmesi, tümcenin yapısı ve duraklama noktalarını belirlemek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlerdir.Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları sözcüklere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.
 • Pontuação é o recurso que permite expressar na língua escrita um espectro de matizes rítmicas e melódicas características da língua falada, pelo uso de um conjunto sistematizado de sinais gráficos e não gráficos. Os sinais de pontuação são marcações gráficas que servem para compor a coesão e a coerência textual além de ressaltar especificidades semânticas e pragmáticas.
 • 문장 부호는 글의 뜻을 명확하게 하기 위해 추가하는 부호이다.
 • La puntuació és un grup de grafies sense cap unitat fonètica associada. Afecten a la sintaxi i/o la morfologia de la tira fònica a la que s'associen, marcant pauses,entonacions o incisos d'una frase.Són signes de puntuació propis de la llengua catalana: El punt La coma El punt-i-coma L'apòstrof L'accent La dièresi El parèntesi El claudàtor El guió El signe d'interrogació El signe d'exclamació. El punt dobleru:Знаки препинания
 • La punteggiatura è un insieme di simboli grafici convenzionali, detti "segni di punteggiatura" o "segni d'interpunzione", che vengono usati nella forma scritta di un linguaggio. Conferisce tonalità ed espressione al testo e svolge funzioni di pausa e di sintassi. La punteggiatura è indispensabile per la corretta lettura e comprensione dei testi.
 • Unter Interpunktion (auch Zeichensetzung) versteht man das Setzen von Satzzeichen in Sätzen zur Verdeutlichung syntaktischer Strukturen und das Setzen von Wortzeichen in Wörtern zur Verdeutlichung morphologischer Strukturen. Sie folgt in jeder Sprache entsprechenden Interpunktionsregeln und ist Teil der Rechtschreibung.
 • Пунктуа́ция (ср.-век. лат. punctuatio — от лат. punctum — точка) — система знаков препинания в письменности какого-либо языка, а также правила их постановки в письменной речи.Пунктуация делает наглядным синтаксический и интонационный строй речи, выделяя отдельные предложения и члены предложений, что облегчает устное воспроизведение написанного.
 • Interpunctie is het gebruik van leestekens (punten, komma's enzovoort) in een tekst. De benaming interpunctie stamt uit de zestiende eeuw en is afgeleid uit het Latijn (inter = tussen; punctus = punt). Aanvankelijk gaf ze de manier aan, waarop in het Hebreeuws de klinkers werden aangeduid. In het Hebreeuws worden alleen de medeklinkers geschreven, de waarde van de klinkers wordt aangegeven door puntjes onder de medeklinkers.
 • Пунктуация (от лат. punctum „точка“) се нарича системата от правила за употреба на препинателните знаци (или самата съвкупност от препинателни знаци) в дадена графична система. Основна функция на пунктуацията е да отразява синтактичното и интонационно разчленяване на текста с оглед на неговото по-лесно и вярно, адекватно възприемане, разбиране при четене.
 • Interpunkcja – graficzny odpowiednik intonacji, rytmu i tempa mowy, akcentu wyrazowego i zdaniowego. Stanowi ją zbiór znaków (we współczesnej polszczyźnie jest ich 10), inaczej zwanych znakami przestankowymi, uzupełniających zapis literowy tekstu. Nie odpowiadają one ani fonemom języka mówionego, ani leksemom.
 • Punctuation is "the use of spacing, conventional signs, and certain typographical devices as aids to the understanding and correct reading, both silently and aloud, of handwritten and printed texts." Another description is: "The practice, action, or system of inserting points or other small marks into texts, in order to aid interpretation; division of text into sentences, clauses, etc., by means of such marks."In written English, punctuation is vital to disambiguate the meaning of sentences.
rdfs:label
 • Ponctuation
 • Interpunctie
 • Interpunkcja
 • Interpunktion
 • Noktalama işaretleri
 • Pontuação
 • Punctuation
 • Punteggiatura
 • Puntuació
 • Пунктуация
 • Пунктуация
 • 句読点
 • 문장 부호
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of