La polysémie est la caractéristique d'un mot ou d'une expression qui a plusieurs sens ou significations différentes, de deux à plus de cinquante (on le qualifie de polysémique). Il ne faut pas confondre polysémie et homonymie. Deux mots homonymes ont la même forme (phonique ou graphique) mais sont des mots totalement différents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même étymologie. Ils ont deux entrées distinctes dans le dictionnaire. Polysémie et homonymie sont des cas particuliers d'ambiguïté.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La polysémie est la caractéristique d'un mot ou d'une expression qui a plusieurs sens ou significations différentes, de deux à plus de cinquante (on le qualifie de polysémique). Il ne faut pas confondre polysémie et homonymie. Deux mots homonymes ont la même forme (phonique ou graphique) mais sont des mots totalement différents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même étymologie. Ils ont deux entrées distinctes dans le dictionnaire. Polysémie et homonymie sont des cas particuliers d'ambiguïté.
 • A polissemia, ou polissemia lexical (do grego poli: "muitos"; sema:"significados"), é o fato de uma determinada palavra ou expressão adquirir um novo sentido além de seu sentido original, guardando uma relação de sentido entre elas.. ExemplosDeixei-os de boca aberta.A boca da garrafa está quebrada.Observe que há relação de "abertura", "orifício" da palavra boca em ambas as frases. É isso que torna a polissemia diferente da homonímia.Outros exemplosEla pediu-me para sair (ou ficar). (Sair ou ficar pode ser denotativo ou gíria)Doe nesta páscoa, ponha (ou bota) ovo em cima da mesa.As frases acima apresentam a ambiguidade, ou seja tem dois sentidos, e causam estranheza. Para não ocorrer esse problema, seria melhor trocar as palavras polissêmicas por outras palavras: sair = ir para fora; ficar = permanecer; por/botar = colocar.A ambiguidade é um desvio à norma culta.== Referências ==
 • Полисемия, или още многозначност, е способност на думата да бъде носител едновременно на няколко различни смислови значения или покрай основното да има и допълнителни такива. Примери за полисемантични думи (полисеми): „земя“, в смисъла на пръст, почва („Семената бяха заровени в земята“), на имот („В наследство той получи много земя“), на суша („Капитанът видя земя на хоризонта“), на планетата Земя („Луната е спътник на Земята“), на свят („Какви хора имало по земята!“) „нос“, в смисъла на анатомичен орган, на географско понятие и на част от кораб. При полисемията една дума може да има много значения, но между тях съществуват връзки и те се намират в известно отношение с основното съдържание на думата. Точно в тези връзки се крие и тънката разлика между полисемия и омонимия. При полисемията думите имат общ корен и произход и са семантично свързани, докато при омонимията имат различни корени и етимология.В речниците и енциклопедиите лексикографите поставят полисемантичните думи в рамките на една статия, докато на омонимите посвещават различни статии.
 • Polysémie (z řeckého polys, mnohý - mnohoznačnost) označuje slova, která stejně zní a jejich významy mají nějakou genetickou souvislost.Může se plést s homonymií - homonyma sice stejně zní, jejich souvislost je však pouze náhodná.
 • Polisemia (dal greco polysemos, "dai molti significati", da polys, "molteplice", e sema, "segno") in semantica indica la proprietà che una parola ha di esprimere più significati. Il significato del termine, nell'accezione comune, si è esteso anche ad altri segni: non più solo alla parola, ma anche all'immagine, al suono, ecc.La polisemia si distingue dall'omonimia in quanto, nel caso dell'omonimia, i diversi significati di un lessema si trovano a essere rappresentati da un'unica forma ortografica solo per caso, per una serie di controversie etimologiche, mentre nel caso della polisemia i diversi significati della parola polisemica sono correlati etimologicamente e semanticamente, e tale correlazione è avvertita chiaramente dal parlante.
 • 多義語(たぎご)とは、ひとつで複数の意味を持つ語のことである。また、そのような性質を「多義的」あるいは「多義性がある」という。元来別の語であったもの(狭義の同音異義語)と、同一語であったが歴史的に意味が分化し別語と認識されるようになったものとに分けることができるが、必ずしも区別できない場合もある。
 • Poliszémia vagy többjeletésű szavaknak másodlagos, és további jelentésük az alapjelentésből fejlődtek ki, arra utalnak. Kétféleképpen hozhatók kapcsolatba az alapszóval: meglévő hasonlóságon alapulnak, metaforaérintkezés alapján jött létre (hely, idő, anyag, vagy ok-okozatbeli kapcsolat), metonímia
 • Una paraula és polisèmica quan té més d'un significat. Els diferents sentits estan relacionats entre ells, sigui etimològicament o per analogia. Per exemple: el banc dels estalvis té l'origen al banc per seure que usaven els canvistes. Això diferencia la polisèmia de l'homonímia, tot i que la majoria de parlants no pot distingir aquests dos fenòmens. Als diccionaris, les paraules polisèmiques es marquen amb una entrada i diferents accepcions, mentre que les homònimes representen dues entrades diferents, sovint diferenciades amb una xifra. La polisèmia pot ser cultural (tots els parlants del català atribueixen a "banc" els dos significats esmentats) o personal. En aquest cas està molt lligada a la connotació.El fenomen de la polisèmia és estudiat per la semàntica, però també per la sociologia, per les implicacions que pot tenir atribuir un sentit diferent a l'original a una paraula determinada. La lògica formal rebutja les paraules polisèmiques, que són causa de possibles ambigüitats en la comunicació o el raonament, i per això intenta que totes les equivalències entre significat i expressió siguin unívoques. Tradicionalment s'atribueixen tres causes a la polisèmia: canvi d'aplicació (com el "ratolí" animal que ara s'aplica a l'ordinador) ús metafòric o metonímic ("copa" de l'arbre per analogia amb la "copa" per beure) influència d'altres llengües (com la paraula "ignorar", que en català significava només "desconèixer" i ara, per influència de l'anglès vol dir "deixar de banda, passar")El fenomen contrari de la polisèmia és la monosèmia, que consisteix a donar un sol significat a una paraula.
 • Полисеми́я (от греч. πολυσημεία — «многозначность») — многозначность, многовариантность, то есть наличие у слова (единицы языка, термина) двух и более значений, исторически обусловленных или взаимосвязанных по смыслу и происхождению.В современном языкознании выделяют грамматическую и лексическую полисемии.Так, форма 2 лица ед. ч. русских глаголов может быть употреблена не только в собственно-личном, но и в обобщённо-личном значении. Ср.: «Ну, ты всех перекричишь!» и «Тебя не перекричишь». В подобном случае следует говорить о грамматической полисемии.Часто, когда говорят о полисемии, имеют в виду прежде всего многозначность слов как единиц лексики.Лексическая полисемия — это способность одного слова служить для обозначения разных предметов и явлений действительности, ассоциативно связанных между собой и образующих сложное семантическое единство. Именно наличие общего семантического признака отличает полисемию от омонимии и омофонии: так, например, числительное «три» и «три» - одна из форм повелительного наклонения глагола «тереть», семантически не связаны и являются омоформами (грамматическими омонимами).С другой стороны, лексема «драматургия» имеет ряд значений, объединенных признаком отнесенности к драматическим произведениям, и может иметь значения «драматическое искусство как таковое», «теория и искусство построения и написания драм», «совокупность драматических произведений отдельного писателя, страны, народа, эпохи» и, наконец, метафорическое значение «сюжетное построение, композиционная основа спектакля, фильма, музыкального произведения». Вместе с тем, разграничение омонимии и полисемии в некоторых случаях весьма затруднительно: так, например, слово «поле» может означать как «алгебраическую структуру с определенными свойствами» так и «участок земли, на котором что-то выращивается» - определение общего семантического признака, напрямую связывающего эти значения, проблематично.
 • Polysemie (van het Griekse πολυ- "veel", σημεία; "(be)teken(is)") is een begrip uit de taalkunde, dat aangeeft dat een taalteken meerdere betekenissen kan hebben. Een dergelijk taalteken wordt ook wel polysemantisch genoemd.Het begrip is daarmee van toepassing op een taalteken als het woord, maar ook op grotere eenheden zoals woordgroepen. In alle gevallen zijn die betekenissen onderling verwant: het gaat dus om één taalteken, zij het met verschillende betekenisschakeringen. Dit verschijnsel komt bijzonder veelvuldig voor: met name een zelfstandig naamwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord kan maar al te vaak in meerdere betekenissen worden gebruikt.
 • Polisemia (grezieratik πολυσημεία = "esanahi ugari") hitz batek esanahi bat baino gehiago izateko duen gaitasuna da, hitz baten esanahi aniztasuna. Homonimiarekin gertatzen den bezalaxe, adierazle bakarrak esanahi ezberdinak hartzen ditu.
 • Polysem (von griechisch πολύς ‚viel‘ oder ‚mehrere‘ und σῆμα ‚Zeichen‘) wird in den Sprachwissenschaften ein sprachliches Zeichen (z.B. Wort, Morphem oder Syntagma) bezeichnet, welches für verschiedene Bedeutungsinhalte oder Begriffe steht. Die Eigenschaft, polysem zu sein heißt Polysemie. Polyseme Wörter sind mehrdeutig.Polysemie unterscheidet sich von der Homonymie vor allem in der Ausdifferenzierung eines gemeinsamen semantischen Zusammenhangs.Polysemie kann zu Missverständnissen und Fehlschlüssen führen, aber auch wortspielerisch, sprachschöpferisch oder dichterisch eingesetzt werden.
 • Polisemi adalah suatu kata yang mempunyai makna lebih dari satu.Contoh : Saya masih punya hubungan darah dengan keluarga Bu Rani. (darah=kesaudaraan) Tubuhnya berlumuran darah setelah kepalanya terbentur tiang listrik. (darah=yang berada dalam tubuh)Perhatikan kata darah pada kalimat a berarti keluarga (makna konotasi), sedangkan darah pada kalimat b berarti zat merah dalam tubuh kita (makna denotasi).
 • La polisemia (de "poli"-, muchos, y el griego σήμα, significado), en lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones o significados.Por ejemplo:Cabo: 1. (masculino) Punta de tierra que penetra en el mar. 2. (masculino/femenino) Escalafón militar. 3. (masculino) Cuerda en jerga náutica. Cresta: 1. (femenino) Parte del cuerpo de algunos animales que crece generalmente sobre la cabeza. 2. (femenino) Cumbre de una ola. Gato: 1. Animal de la familia de los felinos. 2. Herramienta para levantar objetos pesados. 3. Danza nativa de Uruguay y Argentina. 4. Tipo de juego. 5. Criado. Sierra: 1. Herramienta para cortar madera u otros objetos duros, que generalmente consiste en una hoja de acero dentada sujeta a una empuñadura. 2. Parte de una cordillera. 3. Tipo de pescado.
 • Polisemia (gr. polýs - liczny, sêma - znak) - w językoznawstwie zjawisko, w którym jedno słowo ma więcej niż jedno znaczenie, ale dają się one sprowadzić do wspólnego źródła.Przykłady: powód - 1) przyczyna, 2) termin prawny oznaczający osobę pozywającą do sądu język - 1) organ, 2) mowa ludzkaSą to różne znaczenia tego samego słowa, w przeciwieństwie do homonimów, gdzie pomimo tego samego brzmienia, rozpatruje się je jako słowa odrębne.
 • 다의어(多義語)는 하나의 단어가 는 여러 개의 뜻을 가지는 낱말을 말한다. 이 여러 뜻은 의미 상으로 서로 연결이 되어 있어, 단순한 동음이의어와는 구분된다.예를 들어 달은 지구의 주위를 도는 위성이지만, 뜻이 확장되어 행성을 도는 위성의 뜻으로 쓰이기도 하고, 달이 지구를 도는데 걸리는 시간을 나타내는 단위인 달의 뜻으로도 쓰인다. 은행은 돈을 맡기는 금융 기관이지만, 은행 건물을 뜻하기도 하고, 뜻이 확장되어 정자은행이나 혈액은행 등 필요한 것을 보관, 등록하고 대여하는 조직으로 쓰이기도 한다. 이때 은행나무 열매를 뜻하는 '은행'은 앞서 말한 은행의 다의어가 아니라 단순히 발음이 같은 동음이의어이다.
 • Polysemy (/pəˈlɪsɨmi/ or /ˈpɒlɨsiːmi/; from Greek: πολυ-, poly-, "many" and σῆμα, sêma, "sign") is the capacity for a sign (e.g., a word, phrase, etc.) or signs to have multiple related meanings (sememes), i.e., a large semantic field. It is usually regarded as distinct from homonymy, in which the multiple meanings of a word may be unconnected or unrelated.Charles Fillmore and Beryl Atkins’ definition stipulates three elements: (i) the various senses of a polysemous word have a central origin, (ii) the links between these senses form a network, and (iii) understanding the ‘inner’ one contributes to understanding of the ‘outer’ one.Polysemy is a pivotal concept within disciplines such as media studies and linguistics.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 109509 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4719 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110659025 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La polysémie est la caractéristique d'un mot ou d'une expression qui a plusieurs sens ou significations différentes, de deux à plus de cinquante (on le qualifie de polysémique). Il ne faut pas confondre polysémie et homonymie. Deux mots homonymes ont la même forme (phonique ou graphique) mais sont des mots totalement différents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même étymologie. Ils ont deux entrées distinctes dans le dictionnaire. Polysémie et homonymie sont des cas particuliers d'ambiguïté.
 • Polysémie (z řeckého polys, mnohý - mnohoznačnost) označuje slova, která stejně zní a jejich významy mají nějakou genetickou souvislost.Může se plést s homonymií - homonyma sice stejně zní, jejich souvislost je však pouze náhodná.
 • 多義語(たぎご)とは、ひとつで複数の意味を持つ語のことである。また、そのような性質を「多義的」あるいは「多義性がある」という。元来別の語であったもの(狭義の同音異義語)と、同一語であったが歴史的に意味が分化し別語と認識されるようになったものとに分けることができるが、必ずしも区別できない場合もある。
 • Poliszémia vagy többjeletésű szavaknak másodlagos, és további jelentésük az alapjelentésből fejlődtek ki, arra utalnak. Kétféleképpen hozhatók kapcsolatba az alapszóval: meglévő hasonlóságon alapulnak, metaforaérintkezés alapján jött létre (hely, idő, anyag, vagy ok-okozatbeli kapcsolat), metonímia
 • Polisemia (grezieratik πολυσημεία = "esanahi ugari") hitz batek esanahi bat baino gehiago izateko duen gaitasuna da, hitz baten esanahi aniztasuna. Homonimiarekin gertatzen den bezalaxe, adierazle bakarrak esanahi ezberdinak hartzen ditu.
 • Polisemi adalah suatu kata yang mempunyai makna lebih dari satu.Contoh : Saya masih punya hubungan darah dengan keluarga Bu Rani. (darah=kesaudaraan) Tubuhnya berlumuran darah setelah kepalanya terbentur tiang listrik. (darah=yang berada dalam tubuh)Perhatikan kata darah pada kalimat a berarti keluarga (makna konotasi), sedangkan darah pada kalimat b berarti zat merah dalam tubuh kita (makna denotasi).
 • Polisemia (gr. polýs - liczny, sêma - znak) - w językoznawstwie zjawisko, w którym jedno słowo ma więcej niż jedno znaczenie, ale dają się one sprowadzić do wspólnego źródła.Przykłady: powód - 1) przyczyna, 2) termin prawny oznaczający osobę pozywającą do sądu język - 1) organ, 2) mowa ludzkaSą to różne znaczenia tego samego słowa, w przeciwieństwie do homonimów, gdzie pomimo tego samego brzmienia, rozpatruje się je jako słowa odrębne.
 • 다의어(多義語)는 하나의 단어가 는 여러 개의 뜻을 가지는 낱말을 말한다. 이 여러 뜻은 의미 상으로 서로 연결이 되어 있어, 단순한 동음이의어와는 구분된다.예를 들어 달은 지구의 주위를 도는 위성이지만, 뜻이 확장되어 행성을 도는 위성의 뜻으로 쓰이기도 하고, 달이 지구를 도는데 걸리는 시간을 나타내는 단위인 달의 뜻으로도 쓰인다. 은행은 돈을 맡기는 금융 기관이지만, 은행 건물을 뜻하기도 하고, 뜻이 확장되어 정자은행이나 혈액은행 등 필요한 것을 보관, 등록하고 대여하는 조직으로 쓰이기도 한다. 이때 은행나무 열매를 뜻하는 '은행'은 앞서 말한 은행의 다의어가 아니라 단순히 발음이 같은 동음이의어이다.
 • Polysemy (/pəˈlɪsɨmi/ or /ˈpɒlɨsiːmi/; from Greek: πολυ-, poly-, "many" and σῆμα, sêma, "sign") is the capacity for a sign (e.g., a word, phrase, etc.) or signs to have multiple related meanings (sememes), i.e., a large semantic field.
 • La polisemia (de "poli"-, muchos, y el griego σήμα, significado), en lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones o significados.Por ejemplo:Cabo: 1. (masculino) Punta de tierra que penetra en el mar. 2. (masculino/femenino) Escalafón militar. 3. (masculino) Cuerda en jerga náutica. Cresta: 1. (femenino) Parte del cuerpo de algunos animales que crece generalmente sobre la cabeza. 2. (femenino) Cumbre de una ola. Gato: 1.
 • Polysemie (van het Griekse πολυ- "veel", σημεία; "(be)teken(is)") is een begrip uit de taalkunde, dat aangeeft dat een taalteken meerdere betekenissen kan hebben. Een dergelijk taalteken wordt ook wel polysemantisch genoemd.Het begrip is daarmee van toepassing op een taalteken als het woord, maar ook op grotere eenheden zoals woordgroepen. In alle gevallen zijn die betekenissen onderling verwant: het gaat dus om één taalteken, zij het met verschillende betekenisschakeringen.
 • Полисеми́я (от греч. πολυσημεία — «многозначность») — многозначность, многовариантность, то есть наличие у слова (единицы языка, термина) двух и более значений, исторически обусловленных или взаимосвязанных по смыслу и происхождению.В современном языкознании выделяют грамматическую и лексическую полисемии.Так, форма 2 лица ед. ч. русских глаголов может быть употреблена не только в собственно-личном, но и в обобщённо-личном значении. Ср.: «Ну, ты всех перекричишь!» и «Тебя не перекричишь».
 • Una paraula és polisèmica quan té més d'un significat. Els diferents sentits estan relacionats entre ells, sigui etimològicament o per analogia. Per exemple: el banc dels estalvis té l'origen al banc per seure que usaven els canvistes. Això diferencia la polisèmia de l'homonímia, tot i que la majoria de parlants no pot distingir aquests dos fenòmens.
 • Polysem (von griechisch πολύς ‚viel‘ oder ‚mehrere‘ und σῆμα ‚Zeichen‘) wird in den Sprachwissenschaften ein sprachliches Zeichen (z.B. Wort, Morphem oder Syntagma) bezeichnet, welches für verschiedene Bedeutungsinhalte oder Begriffe steht. Die Eigenschaft, polysem zu sein heißt Polysemie.
 • A polissemia, ou polissemia lexical (do grego poli: "muitos"; sema:"significados"), é o fato de uma determinada palavra ou expressão adquirir um novo sentido além de seu sentido original, guardando uma relação de sentido entre elas.. ExemplosDeixei-os de boca aberta.A boca da garrafa está quebrada.Observe que há relação de "abertura", "orifício" da palavra boca em ambas as frases. É isso que torna a polissemia diferente da homonímia.Outros exemplosEla pediu-me para sair (ou ficar).
 • Полисемия, или още многозначност, е способност на думата да бъде носител едновременно на няколко различни смислови значения или покрай основното да има и допълнителни такива.
 • Polisemia (dal greco polysemos, "dai molti significati", da polys, "molteplice", e sema, "segno") in semantica indica la proprietà che una parola ha di esprimere più significati.
rdfs:label
 • Polysémie
 • Polisemi
 • Polisemia
 • Polisemia
 • Polisemia
 • Polisemia
 • Polissemia
 • Poliszémia
 • Polisèmia
 • Polysemie
 • Polysemie
 • Polysemy
 • Polysémie
 • Полисемия
 • Полисемия
 • 多義語
 • 다의어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of