Saloth Sâr(19 mai 1928 - 15 avril 1998), plus connu sous le nom de Pol Pot, est le dirigeant politique et militaire des Khmers rouges, partisans d’un communisme radical.De 1976 à 1979, il fut le Premier ministre du Cambodge qui s’appelait alors Kampuchéa démocratique.Le programme d'étude sur le génocide cambodgien de l'Université Yale évalue le nombre de victimes des politiques de son gouvernement à environ 1,7 million de morts, soit plus de 20 % de la population de l'époque.↑ Chandler 1999, p.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Saloth Sâr(19 mai 1928 - 15 avril 1998), plus connu sous le nom de Pol Pot, est le dirigeant politique et militaire des Khmers rouges, partisans d’un communisme radical.De 1976 à 1979, il fut le Premier ministre du Cambodge qui s’appelait alors Kampuchéa démocratique.Le programme d'étude sur le génocide cambodgien de l'Université Yale évalue le nombre de victimes des politiques de son gouvernement à environ 1,7 million de morts, soit plus de 20 % de la population de l'époque.
 • Pol Pot (Khmer: ប៉ុល ពត; 19 May 1925 – 15 April 1998), born Saloth Sar (Khmer: សាឡុត ស) was a Cambodian communist revolutionary who led the Khmer Rouge from 1963 until 1997. From 1963 to 1981, he served as the General Secretary of the Communist Party of Kampuchea. As such, he became the leader of Cambodia on April 17, 1975, when his forces captured Phnom Penh. From 1976 to 1979, he also served as the prime minister of Democratic Kampuchea.He presided over a totalitarian dictatorship that imposed a radical form of agrarian socialism on the country. His government forced urban dwellers to relocate to the countryside to work in collective farms and forced labor projects. The combined effects of executions, forced labor, malnutrition, and poor medical care caused the deaths of approximately 25 percent of the Cambodian population. In all, an estimated 1 to 3 million people (out of a population of slightly over 8 million) died due to the policies of his four-year premiership.In 1979, after the Cambodian–Vietnamese War, Pol Pot fled to the jungles of southwest Cambodia, and the Khmer Rouge government collapsed. From 1979 to 1997, he and a remnant of the old Khmer Rouge operated near the border of Cambodia and Thailand, where they clung to power, with nominal United Nations recognition as the rightful government of Cambodia. Pol Pot committed suicide in 1998 while under house arrest by the Ta Mok faction of the Khmer Rouge. Since his death, rumours that he was poisoned have persisted.
 • Салот Сар, известен повече като Пол Пот (Pol Pot, съкращение от Politique Potentielle, „потенциална политика“ на френски) е водач на Червените кхмери и министър-председател на Камбоджа (официално Демократична Кампучия по време на неговото управление) от 1976 до 1979 г., бидейки де факто водач от средата на 1975 г. По време на властта си Пол Пот провежда агресивна политика на преместване на хора от градовете в провинцията в опит да пречисти камбоджанския народ като стъпка към комунистическо бъдеще. Средствата за това включват изтребването на интелектуалците и другите „буржоазни врагове“. Освен това започва и масово избиване на малцинствата в Камбоджа. Днес политиките на неговото правителство широко се обвиняват като причина за смъртта на може би 2 милиона камбоджанци. През 1979 г. той вкарва Камбоджа в катастрофална война с Виетнам, която води до падането на правителството на Червените кхмери.
 • 샐로스 사르(Saloth Sar, 1925년 / 1928년 ~ 1998년 4월 15일)는 캄보디아의 독립운동가, 노동운동가, 군인, 정치인이자 사회주의 혁명가이다. 캄보디아의 공산주의 정당이었던 크메르 루주의 지도자이자 1976년에서 1979년까지 민주 캄푸치아 공화국의 총리였다. 흔히 폴 포트(Pol Pot)로 알려져 있는데 이는 이름이 아니라 영어의 Political Potential이나 프랑스어 Politique Potentielle를 줄인 말이다. 준말인 폴 포트가 어디에서 유래했는지는 불분명하다. 프랑스의 식민지 기간 중 독립운동가로서 민족해방운동에 동참하였고 호치민이 지도하는 반프랑스 운동 단체에 가담하여 활동하였다. 해방 후 공산당에 가담하였고 미국과 왕정에 대항하였으며 론 놀 정권을 타도하고 집권에 성공한다. 베트남에서 도움받았고 베트남전에도 베트남을 편들었으나 가혹한 학살에 거부감을 느낀 베트남은 그 사람과 결별하고 반체제 인사를 지원한다.미국, 베트남과 계속한 전쟁으로 캄보디아의 경제를 황폐화시켰다. 집권 기간 중 지주, 자본주의자, 반대파 200만 명을 숙청하였고 기타 그 사람의 강제 이주책과 노동책, 흉년, 기근을 위시한 질병으로 국민 다수가 아사했다. 그 사람은 재임 기간 원리주의성 공산주의에 따라 집단농업화 정책을 강제로 시행하여 많은 국민을 심문과 고문으로 죽게 한 소위 킬링필드로 유명하다. 1979년 베트남군의 침공으로 정권을 잃고 북측 국경 밀림 지대로 달아나 게릴라전을 전개하다 체포 1998년 가택 연금 상태에서 죽었다.
 • Pol Pot, vlastním jménem Saloth Sar, (březen 1928 Prek Sbauv, Francouzská Indočína, později oficiálně udáván 19. květen téhož roku – 15. dubna 1998 Anlong Veng, Kambodža) byl vůdce Rudých Khmerů (komunistická strana Kambodže) a premiérem Kambodže (1976–1979). Během jeho vlády byly zabity více než 2 miliony Kambodžanů. Pol Pot se řadí vedle Mao Ce-tunga, Josefa Stalina a Adolfa Hitlera k nejkrutějším diktátorům 20. století.[zdroj?]
 • Pol Pot, asıl adı ile Saloth Sar (19 Mayıs 1925 - 15 Nisan 1998) Kızıl Kmerler adlı gerilla teşkilatının kurucusu, 1976 ilâ 1979 yıllarında Kamboçya başbakanı. İktidarı döneminde Kamboçya'da bir milyonun üzerinde kişinin ölümüne yol açan bir baskı rejimi kurdu, bazı tarihçiler bu olayların bir soykırım olduğunu kabul etmektedir.
 • Pol Pot, eredeti nevén Szaloth Szár (Prek Szbauv, Kambodzsa, 1925. május 19. – Anlong Veng mellett, Kambodzsa, 1998. április 16.) kambodzsai kommunista politikus, 1975-1979 között Kambodzsa, akkori nevén a Demokratikus Kambodzsa vezetője volt.Pol Pot a korai 1950-es évek-ben Párizsban tanult, ott ismerkedett meg a baloldali eszmékkel. Több akkori diáktársa később aktív résztvevője lett mozgalmának. Hazatérése után a kommunista pártot szervezte, amelynek 1963-tól vezetője lett. Ekkor a dzsungelbe húzódott, ahonnan gerillaharcot folytatott a kormány ellen. Csapatai 1975. április 17-én elfoglalták a fővárost, Phnompent.Pol Pot célja a tökéletes kommunizmus megteremtése volt. Az új államot, amely a Demokratikus Kambodzsa nevet kapta, osztályok és magántulajdon nélküli társadalomként képzelték el. Az új rend egyfajta agrárkommunizmus megteremtését tűzte ki célul, amelyben az emberek szinte kizárólag földművelésből élnek. Betiltották a vallást, bezárták az iskolákat, a városokat kiürítették. Irtóhadjáratot folytattak a nem khmer származásúak, az értelmiségiek, a szerzetesek és művészek ellen.A becslések szerint a Demokratikus Kambodzsában 1,7 millió embert gyilkoltak meg, éheztettek vagy dolgoztattak halálra. Pol Pot uralmát az országba bevonuló vietnami csapatok döntötték meg. Pol Pot a dzsungelbe menekült, ahonnan még két évtizeden át folytatta harcát.
 • Saloth Sar (Khett Kampong Thum, 19 mei 1925 - Anlong Veng, 15 april 1998), beter bekend als Pol Pot (Khmer: ប៉ុល ពត), was een Cambodjaanse maoïstische revolutionair die de Rode Khmer leidde van 1963 tot zijn dood in 1998. Van 1975 tot 1979 was hij de premier van Democratisch Kampuchea. Pol Pot werd leider van Cambodja op 17 april 1975. Tijdens zijn heerschappij stelde hij het agrarisch socialisme in, waardoor hij stadsbewoners dwong te verhuizen naar het platteland om op collectieve boerderijen te werken en dwangarbeid te verrichten. De gecombineerde effecten van dwangarbeid, ondervoeding, slechte medische zorg en executies resulteerden in de dood van ongeveer 21% van de Cambodjaanse bevolking. In totaal zijn naar schatting 2 tot 4 miljoen mensen gestorven onder zijn leiderschap.In 1979, na de Vietnamese invasie van Cambodja, vluchtte Pol Pot naar de jungles van Zuid-West-Cambodja, en het Rode Khmerbewind stortte in. Van 1979 tot 1997 verbleven hij en een overblijfsel van de oude Rode Khmer nabij de grens van Cambodja en Thailand, waar zij zich aan de macht vastklampten, met een nominale erkenning van de Verenigde Naties als de rechtmatige regering van Cambodja. Pol Pot stierf in 1998 terwijl hij onder huisarrest stond door de factie van Ta Mok van de Rode Khmer. Sinds zijn dood duiken er geruchten op dat hij vergiftigd geweest zou zijn.
 • Saloth Sar (Prek Sbauv, Camboya, 19 de mayo de 1925 – Camboya, 15 de abril de 1998), conocido como Pol Pot, fue un dictador camboyano y el principal líder de los Jemeres Rojos desde la génesis de estos en la década de 1960 hasta su muerte en 1998. Fue también primer ministro de Kampuchea Democrática, que fue la forma en la que se constituyó políticamente el actual Reino de Camboya bajo su dirección entre 1975 y 1979. Forjador de un estado de corte maoísta, Saloth Sar pasó a la historia como el principal responsable del denominado genocidio camboyano, que fue la principal razón de la constitución de un tribunal internacional desde 2006 para juzgar a los líderes supervivientes del régimen.Una vez conquistado el poder en 1975, Saloth Sar llevó a cabo una drástica política de reubicación de la población de los principales centros urbanos hacia el campo como una medida determinante hacia el tipo de comunismo que deseaba implantar. Los medios empleados incluyeron el exterminio de los intelectuales y otros "enemigos burgueses". El resultado de ello fue la desaparición de entre un millón y medio y dos millones de personas. Tomando las estadísticas presentadas por K. D. Jackson, el 17 de abril de 1975, año en el cual los jemeres rojos tomaron Phnom Penh, había en Camboya una población de 7,3 millones de habitantes, mientras que tres años después, en 1978, la población disminuyó a 6 millones. K. D. Chandler señala como razones de este drástico descenso de la población -que calcula en 1,5 millones de desaparecidos- a la malnutrición, los trabajos forzados y las enfermedades mal atendidas en general, pero 200.000 personas, probablemente más, fueron ejecutadas sin juicio, clasificados como "enemigos", entre los que se contaban niños, ancianos y personas pertenecientes incluso al mismo Partido. Porque la mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia jemer, Jean Lacouture denominó a este proceso "auto-genocidio"Su política incluía la oposición a Vietnam, que hizo efectiva con numerosos ataques a ese país, lo que causó una invasión masiva de Camboya en 1979 que precipitó su régimen hacia su fin.
 • Saloth Sar, Pol Pot ezizenez ezagunagoa, (Kompong Thom, 1928ko maiatzaren 19a - Kanbodiako oihana, 1998ko apirilaren 16a) Khmer Gorrien liderra izan zen eta Kanputxeako lehen ministroa 1975 eta 1979 urteen bitartean. Ezizena frantsesetikoa da, Politique Potentielle adjektiboen laburdura, alegia.Kanbodiako Alderdi Komunistako kide egin zen 1946. urtean, eta hura sendotzen eman zituen hurrengo urteak. Khmer Gorriekin bat eginda Kanbodiako aginpideaz jabetu zen (Kanputxea), Lon Nol-en gobernua eraitsi ondoren (1975), eta lehen ministro kargua hartu zuen. Bere gobernualdian, Mao Tse-tung-en tesiaren interpretazioa, nazionalismo indartsu batekin batera erabili zituen. Garai honetan, hilketak, tortura, gosea, eritasunak zirela eta, 2.000.000 inguru kanputxear hil zituen Gobernuak, etsai ezkutua delakoaren aurkako politikan, hau da, Kanputxean Pol Poten politika ezartzearen aurka zeudenak aitzakia hartuta.Gobernu berria osatu zenean, mendietan ezkutatu eta Khmer Gorrien komandante gisa borrokan jarraitu zuen. 1985ean Khmer Gorrien zuzendaritzatik ofizialki kendu bazuten ere, dirudienez haien buru izaten jarraitu zuen. Khmer Gorrietako kideen kontrako zigorrak ezarri zituen, eta zigor haien ondorioz Khmer Gorriek berek gatibu zutela hil zen.
 • Pol Pot, de nom veritable Saloth Sar, fou un polític cambotjà que va néixer a Prek Sbauw (Província de Kompong Thon) el 19 de maig de 1928. Va estudiar a Cambotja i a París, on es va fer comunista i es va afiliar al Partit Comunista Francès.Va tornar al seu país el 1953 i es va unir al Vietminh que el 1954 va aconseguir la victòria sobre els francesos. Després de 1955, perseguit per la policia, va passar a la clandestinitat i va començar a organitzar una guerrilla. El va afavorir el fet de triar com a base una zona poblada per una minoria, que va donar suport als comunistes de manera molt àmplia. El 1960 es va formar clandestinament el Partit Comunista de Cambotja, amb una vella casa de fusta a un poblat, en presència de la bandera del Partit que fou vermella amb la falç i martell al centre i una inscripció en lletres cambotjanes sota l'emblema. Durant els anys seixanta la rebel·lió es va estendre, però sobretot a partir de la deposició del cap d'estat príncep Norodom Sihanuk, el 1970, amb la proclamació de la República Khmer pel mariscal Lon Nol. Sihanuk va marxar a la Xina i es va aliar amb Saloth Sar i després de l'entrada dels americans a Cambotja per tallar la ruta coneguda per Ho Chi Minh, que proveïa d'abastaments al Vietcong que operava a Vietnam del Sud, invasió que fou impopular, els comunistes es van apoderar de gairebé tot el país menys les principals ciutats. El 1973 els americans es van retirar de Vietnam. Saloth Sar va canviar en aquesta època el seu nom a Pol Pot i resultava difícil saber qui hi havia sota la seva personalitat. Es va constituir el GRUNK (Govern reial d'unió Nacional de Cambotja) del que Sihanuk en fou el cap visible i Saloth Sar el veritable dirigent junt amb Son Sen, Ieng Sari i Kieu Samphan.Els comunistes van continuar la lluita contra Lon Nol i van entrar a Phnom Penh el 17 d'abril de 1975 (13 dies abans de la caiguda de Saigon en mans del Vietcong). Sihanuk va tornar al país però fou posat en arrest domiciliari el 1976 i va deixar de ser cap d'estat, i es va establir la República Democràtica de Kampuchea de la que Kieu Samphan fou proclamat president.El 13 de maig de 1976 Pol Pot fou nomenat primer ministre i va iniciar una política de conversió forçada, ràpida i radical al comunisme. Els ciutadans van ser enviar als camps, per viure com a pagesos, i les ciutats van quedar buides. Tot es va convertir en comunitari i els intel·lectuals i opositors van ser executats sense pietat. Entre execucions i morts per malaltia en les granges col·lectives, van morir al tomb del milió de persones.Els atacs a Vietnam, a la zona de Kamputxea Krom, que els khmers reclamaven, van començar a sovintejar. La política proxinesa de Pol Pot i aquests atacs van decidir al govern del Vietnam reunificat a envair el país. Alguns defectors khmers rojos van ser posats al front del Front d'unió nacional de salvació de Kampuchea (FUNSK), el nucli en l'exili del futur govern de la República Popular de Kamputxea, essent el principal líder Heng Samrin. L'exèrcit del Vietnam va ocupar Pnom Penh amb militars del FUNSK que varen establir un nou govern pro soviètic i aliat de Vietnam a principis de 1979. Derrotats, els khmers rojos es van retirar a la zona fronterera amb Tailàndia, on varen rebre el suport dels americans, xinesos i tailandesos com opositor a la línia pro soviètica. El seu govern, amb suport de Xina, fou reconegut com a únic legal per l'ONU.El 1985 Pol Pot va deixar oficialment el càrrec de primer ministre però va continuar dirigent als khmers rojos i l'aliança formada contra el govern pro soviètic de Pnom Penh. Els vietnamites es van retirar de Cambotja el 1989. Al 1996, cada vegada més reduït el seu territori, i amb menys suport extern, els soldats khmers rojos van desertar en massa i també els dirigents. El 10 de juny de 1997 Pol Pot va ordenar l'execució del seu company de tota la vida, Son Sen, que s'estava fent amb el poder dins el Partit Comunista i que segurament volia posar fi al conflicte. També van ser executats onze membres de la seva família. Llavors les restes de l'exèrcit no li va donar suport i va fugir cap a una base però fou arrestat pel cap militar Ta Mok i posat sota arrest domiciliari. L'abril de 1998, davant un atac de les forces del govern, Ta Mok va fugir emportant-se a Pol Pot però aquest va morir d'un atac de cor el 15 d'abril de 1998 i el seu cos fou cremat en presència d'uns quants guerrillers khmer rojos.
 • ポル・ポト(クメール語: ប៉ុល ពត, Pol Pot、本名:サロット・サル(សាឡុត ស, Saloth Sar)、1928年5月19日 - 1998年4月15日)は、カンボジアの政治家。民主カンプチア首相、クメール・ルージュ(カンボジア共産党)書記長。なお、ポル・ポトは自身がサロット・サルと同一人物であると公式に認めたことはない。しかし、サロット・サルの兄弟のうちポル・ポト政権下を生き延びた3人の1人ロット・スオン(Roth Suong)は、ポル・ポトがサロット・サルであることを証言している。通称は「一の同志」、「コード87」、「バン・ポー(年長者)」などがある。
 • Pol Pot, właściwie: Saloth Sar, znany także pod pseudonimami Brat Numer Jeden oraz Wujek Sekretarz, także Pol, Pouk, Hay, Phem (ur. najprawdopodobniej 19 maja 1925 w Prek Sbauv, zm. 15 kwietnia 1998 w Anlong Veng) – w okresie od 17 kwietnia 1975 do 7 stycznia 1979 roku dyktator Kambodży, członek Komunistycznej Partii Kambodży i przywódca Czerwonych Khmerów. Zdaniem wielu badaczy oraz środowisk opiniotwórczych twórca najskrajniejszej formy totalitaryzmu w całej historii ludzkości. Z zawodu był nauczycielem.
 • Pol Pot (* vermutlich 19. Mai 1928 in der Provinz Kompong Thom, Kambodscha; † 15. April 1998 in Anlong Veng; eigentlich Saloth Sar) war ein kambodschanischer Massen- bzw. Völkermörder, kommunistischer Politiker, der Diktator Kambodschas (1975–1979) und bis 1997 der „Bruder Nr. 1“ der Roten Khmer. Als Folge seiner Herrschaft kamen zwischen 700.000 und 3,3 Millionen Kambodschaner ums Leben.
 • Saloth Sar (lahir 19 Mei 1928 – meninggal 15 April 1998 pada umur 69 tahun), lebih dikenal sebagai Pol Pot, adalah pemimpin Khmer Merah dan Perdana Menteri Kamboja dari 1976 hingga 1979. Pemerintahannya banyak disalahkan untuk kematian sekitar dua juta warga Kamboja, meski perkiraan jumlahnya beragam.
 • Пол Пот (наст. Салот Сар, кхмер. សាឡុត ស; 1925 — 15 апреля 1998) — камбоджийский политический и государственный деятель, Генеральный секретарь Коммунистической партии Кампучии (1963—1979), премьер-министр Кампучии (1976—1979), лидер «красных кхмеров». Правление Пол Пота, сопровождавшееся массовыми репрессиями и голодом, привело к гибели, по разным оценкам, от 1 до 3 млн человек.
 • Saloth Sar, noto come Pol Pot (Pol Pot: ប៉ុល ពត; Saloth Sar: សាឡុត ស, in lingua khmer) (Prek Sbauv, 19 maggio 1925 – Anlong Veng, 15 aprile 1998), è stato un politico, rivoluzionario e dittatore cambogiano, capo dei guerriglieri comunisti della Cambogia, i Khmer Rossi, e ufficialmente Primo Ministro del paese, che portò il nome di Kampuchea Democratica dal 1976 al 1979, quando la sua dittatura venne rovesciata dal vicino stato del Vietnam.Fu diretto ispiratore e responsabile della tortura e del massacro di circa un milione e mezzo di persone (compresi bambini, donne e anziani), a cui vanno aggiunti centinaia di migliaia di morti a causa del lavoro forzato, della malnutrizione e della scarsa assistenza medica. In totale, circa 1/3 della popolazione cambogiana perse la vita nel periodo tra il 1975 e il 1979.Assunse svariati pseudonimi (Fratello Numero 1, Pouk e Hai sono solo alcuni tra quelli noti) ma è universalmente noto come Pol Pot. Sulla genesi di quest'ultimo esistono due scuole di pensiero: quella dello studioso Philip Short, secondo cui Saloth Sar lo avrebbe assunto nel '70 ispirandosi per la prima parte di esso al nome degli schiavi dei sovrani khmer discendenti da un'antica tribù sottomessa (i Pol, appunto) e completandolo con un monosillabo eufonico (come da tradizione per i cambogiani privi di secondo nome), e quella del giornalista William T. Vollmann, che lo riconduce all'abbreviazione dei termini francesi "Politique Potentiel" (in italiano "Politico Potenziale").
 • Saloth Sar (Predefinição:Lang-km), também conhecido como Pol Pot (ប៉ុល ពត) ou Minh Hai (មិត្ត​ហៃ), (19 de Maio de 1925 – 15 de abril de 1998),foi um revolucionário comunista que liderou o Khmer Vermelho, governante do Camboja, mais conhecido por ser responsável pelo genocídio cambodjano.
dbpedia-owl:birthDate
 • 1928-05-19 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:deathDate
 • 1998-04-15 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:nationality
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:party
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Pol Pot, en 1978.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 71237 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 55693 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 245 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110753578 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2000-11-15 (xsd:date)
prop-fr:auteur
 • Paul Dreyfus
prop-fr:charte
 • Chef de gouvernement
prop-fr:collection
 • Essais Documents
prop-fr:conjoint
 • Khieu Ponnary
prop-fr:dateDeDécès
 • 1998-04-15 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1928-05-19 (xsd:date)
prop-fr:fonction
prop-fr:fr
 • Keng Vannsak
 • Prek Sbauv
 • Vorn Vet
 • Wat Botum
 • lycée Sisowath
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 9782070747016 (xsd:double)
 • 9782702862469 (xsd:double)
prop-fr:jour
 • 14 (xsd:integer)
prop-fr:jusqu'auFonction
 • 1976-09-27 (xsd:date)
 • 1979-01-07 (xsd:date)
 • 1981-12-06 (xsd:date)
prop-fr:lang
 • en
 • ja
prop-fr:lienAuteur
 • Ben Kiernan
prop-fr:lienÉditeur
 • Gallimard
 • Yale University Press
prop-fr:lieu
 • New Haven, CT
prop-fr:lieuDeDécès
 • Anlong Veng, Province d'Otdar Mean Cheay, Cambodge
prop-fr:lieuDeNaissance
 • Prek Sbauv, Province de Kampong Thom, Cambodge, Indochine française
prop-fr:liste
prop-fr:légende
 • Pol Pot, en 1978.
prop-fr:mois
 • Septembre
prop-fr:nationalité
prop-fr:nom
 • Chandler
 • Kiernan
 • Pol Pot
prop-fr:numéroD'édition
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 280 (xsd:integer)
 • 350 (xsd:integer)
 • 430 (xsd:integer)
 • 730 (xsd:integer)
prop-fr:parti
prop-fr:prédécesseur
prop-fr:prénom
 • Ben
 • David P.
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:président
prop-fr:sousTitre
 • colonialism, nationalism, and communism in Cambodia, 1930-1975
 • A Political Biography Of Pol Pot
 • le bourreau du Cambodge
prop-fr:successeur
prop-fr:texte
 • Keng Vannsak
 • Prek Sbauv
 • Wat Botum Vaddei
 • lycée Sisowath
prop-fr:titre
 • Brother Number One
 • How Pol Pot came to power
 • Pol Pot
 • Le Génocide au Cambodge, 1975-1979: race, idéologie et pouvoir
prop-fr:trad
 • Keng Vannsak
 • Lycee Sisowath
 • Prek Sbauv
 • Tou Samouth
 • Wat Botum
 • ペン・トゥオク
prop-fr:traducteur
 • Marie-France de Paloméra
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:àPartirDuFonction
 • 1963-02-22 (xsd:date)
 • 1976-04-14 (xsd:date)
 • 1976-10-25 (xsd:date)
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Saloth Sâr(19 mai 1928 - 15 avril 1998), plus connu sous le nom de Pol Pot, est le dirigeant politique et militaire des Khmers rouges, partisans d’un communisme radical.De 1976 à 1979, il fut le Premier ministre du Cambodge qui s’appelait alors Kampuchéa démocratique.Le programme d'étude sur le génocide cambodgien de l'Université Yale évalue le nombre de victimes des politiques de son gouvernement à environ 1,7 million de morts, soit plus de 20 % de la population de l'époque.↑ Chandler 1999, p.
 • Pol Pot, vlastním jménem Saloth Sar, (březen 1928 Prek Sbauv, Francouzská Indočína, později oficiálně udáván 19. květen téhož roku – 15. dubna 1998 Anlong Veng, Kambodža) byl vůdce Rudých Khmerů (komunistická strana Kambodže) a premiérem Kambodže (1976–1979). Během jeho vlády byly zabity více než 2 miliony Kambodžanů. Pol Pot se řadí vedle Mao Ce-tunga, Josefa Stalina a Adolfa Hitlera k nejkrutějším diktátorům 20. století.[zdroj?]
 • Pol Pot, asıl adı ile Saloth Sar (19 Mayıs 1925 - 15 Nisan 1998) Kızıl Kmerler adlı gerilla teşkilatının kurucusu, 1976 ilâ 1979 yıllarında Kamboçya başbakanı. İktidarı döneminde Kamboçya'da bir milyonun üzerinde kişinin ölümüne yol açan bir baskı rejimi kurdu, bazı tarihçiler bu olayların bir soykırım olduğunu kabul etmektedir.
 • ポル・ポト(クメール語: ប៉ុល ពត, Pol Pot、本名:サロット・サル(សាឡុត ស, Saloth Sar)、1928年5月19日 - 1998年4月15日)は、カンボジアの政治家。民主カンプチア首相、クメール・ルージュ(カンボジア共産党)書記長。なお、ポル・ポトは自身がサロット・サルと同一人物であると公式に認めたことはない。しかし、サロット・サルの兄弟のうちポル・ポト政権下を生き延びた3人の1人ロット・スオン(Roth Suong)は、ポル・ポトがサロット・サルであることを証言している。通称は「一の同志」、「コード87」、「バン・ポー(年長者)」などがある。
 • Pol Pot (* vermutlich 19. Mai 1928 in der Provinz Kompong Thom, Kambodscha; † 15. April 1998 in Anlong Veng; eigentlich Saloth Sar) war ein kambodschanischer Massen- bzw. Völkermörder, kommunistischer Politiker, der Diktator Kambodschas (1975–1979) und bis 1997 der „Bruder Nr. 1“ der Roten Khmer. Als Folge seiner Herrschaft kamen zwischen 700.000 und 3,3 Millionen Kambodschaner ums Leben.
 • Saloth Sar (lahir 19 Mei 1928 – meninggal 15 April 1998 pada umur 69 tahun), lebih dikenal sebagai Pol Pot, adalah pemimpin Khmer Merah dan Perdana Menteri Kamboja dari 1976 hingga 1979. Pemerintahannya banyak disalahkan untuk kematian sekitar dua juta warga Kamboja, meski perkiraan jumlahnya beragam.
 • Пол Пот (наст. Салот Сар, кхмер. សាឡុត ស; 1925 — 15 апреля 1998) — камбоджийский политический и государственный деятель, Генеральный секретарь Коммунистической партии Кампучии (1963—1979), премьер-министр Кампучии (1976—1979), лидер «красных кхмеров». Правление Пол Пота, сопровождавшееся массовыми репрессиями и голодом, привело к гибели, по разным оценкам, от 1 до 3 млн человек.
 • Saloth Sar (Predefinição:Lang-km), também conhecido como Pol Pot (ប៉ុល ពត) ou Minh Hai (មិត្ត​ហៃ), (19 de Maio de 1925 – 15 de abril de 1998),foi um revolucionário comunista que liderou o Khmer Vermelho, governante do Camboja, mais conhecido por ser responsável pelo genocídio cambodjano.
 • Pol Pot, właściwie: Saloth Sar, znany także pod pseudonimami Brat Numer Jeden oraz Wujek Sekretarz, także Pol, Pouk, Hay, Phem (ur. najprawdopodobniej 19 maja 1925 w Prek Sbauv, zm. 15 kwietnia 1998 w Anlong Veng) – w okresie od 17 kwietnia 1975 do 7 stycznia 1979 roku dyktator Kambodży, członek Komunistycznej Partii Kambodży i przywódca Czerwonych Khmerów. Zdaniem wielu badaczy oraz środowisk opiniotwórczych twórca najskrajniejszej formy totalitaryzmu w całej historii ludzkości.
 • Saloth Sar (Prek Sbauv, Camboya, 19 de mayo de 1925 – Camboya, 15 de abril de 1998), conocido como Pol Pot, fue un dictador camboyano y el principal líder de los Jemeres Rojos desde la génesis de estos en la década de 1960 hasta su muerte en 1998. Fue también primer ministro de Kampuchea Democrática, que fue la forma en la que se constituyó políticamente el actual Reino de Camboya bajo su dirección entre 1975 y 1979.
 • Pol Pot, de nom veritable Saloth Sar, fou un polític cambotjà que va néixer a Prek Sbauw (Província de Kompong Thon) el 19 de maig de 1928. Va estudiar a Cambotja i a París, on es va fer comunista i es va afiliar al Partit Comunista Francès.Va tornar al seu país el 1953 i es va unir al Vietminh que el 1954 va aconseguir la victòria sobre els francesos. Després de 1955, perseguit per la policia, va passar a la clandestinitat i va començar a organitzar una guerrilla.
 • 샐로스 사르(Saloth Sar, 1925년 / 1928년 ~ 1998년 4월 15일)는 캄보디아의 독립운동가, 노동운동가, 군인, 정치인이자 사회주의 혁명가이다. 캄보디아의 공산주의 정당이었던 크메르 루주의 지도자이자 1976년에서 1979년까지 민주 캄푸치아 공화국의 총리였다. 흔히 폴 포트(Pol Pot)로 알려져 있는데 이는 이름이 아니라 영어의 Political Potential이나 프랑스어 Politique Potentielle를 줄인 말이다. 준말인 폴 포트가 어디에서 유래했는지는 불분명하다. 프랑스의 식민지 기간 중 독립운동가로서 민족해방운동에 동참하였고 호치민이 지도하는 반프랑스 운동 단체에 가담하여 활동하였다. 해방 후 공산당에 가담하였고 미국과 왕정에 대항하였으며 론 놀 정권을 타도하고 집권에 성공한다.
 • Saloth Sar, Pol Pot ezizenez ezagunagoa, (Kompong Thom, 1928ko maiatzaren 19a - Kanbodiako oihana, 1998ko apirilaren 16a) Khmer Gorrien liderra izan zen eta Kanputxeako lehen ministroa 1975 eta 1979 urteen bitartean. Ezizena frantsesetikoa da, Politique Potentielle adjektiboen laburdura, alegia.Kanbodiako Alderdi Komunistako kide egin zen 1946. urtean, eta hura sendotzen eman zituen hurrengo urteak.
 • Saloth Sar, noto come Pol Pot (Pol Pot: ប៉ុល ពត; Saloth Sar: សាឡុត ស, in lingua khmer) (Prek Sbauv, 19 maggio 1925 – Anlong Veng, 15 aprile 1998), è stato un politico, rivoluzionario e dittatore cambogiano, capo dei guerriglieri comunisti della Cambogia, i Khmer Rossi, e ufficialmente Primo Ministro del paese, che portò il nome di Kampuchea Democratica dal 1976 al 1979, quando la sua dittatura venne rovesciata dal vicino stato del Vietnam.Fu diretto ispiratore e responsabile della tortura e del massacro di circa un milione e mezzo di persone (compresi bambini, donne e anziani), a cui vanno aggiunti centinaia di migliaia di morti a causa del lavoro forzato, della malnutrizione e della scarsa assistenza medica.
 • Pol Pot, eredeti nevén Szaloth Szár (Prek Szbauv, Kambodzsa, 1925. május 19. – Anlong Veng mellett, Kambodzsa, 1998. április 16.) kambodzsai kommunista politikus, 1975-1979 között Kambodzsa, akkori nevén a Demokratikus Kambodzsa vezetője volt.Pol Pot a korai 1950-es évek-ben Párizsban tanult, ott ismerkedett meg a baloldali eszmékkel. Több akkori diáktársa később aktív résztvevője lett mozgalmának. Hazatérése után a kommunista pártot szervezte, amelynek 1963-tól vezetője lett.
 • Салот Сар, известен повече като Пол Пот (Pol Pot, съкращение от Politique Potentielle, „потенциална политика“ на френски) е водач на Червените кхмери и министър-председател на Камбоджа (официално Демократична Кампучия по време на неговото управление) от 1976 до 1979 г., бидейки де факто водач от средата на 1975 г.
 • Saloth Sar (Khett Kampong Thum, 19 mei 1925 - Anlong Veng, 15 april 1998), beter bekend als Pol Pot (Khmer: ប៉ុល ពត), was een Cambodjaanse maoïstische revolutionair die de Rode Khmer leidde van 1963 tot zijn dood in 1998. Van 1975 tot 1979 was hij de premier van Democratisch Kampuchea. Pol Pot werd leider van Cambodja op 17 april 1975.
 • Pol Pot (Khmer: ប៉ុល ពត; 19 May 1925 – 15 April 1998), born Saloth Sar (Khmer: សាឡុត ស) was a Cambodian communist revolutionary who led the Khmer Rouge from 1963 until 1997. From 1963 to 1981, he served as the General Secretary of the Communist Party of Kampuchea. As such, he became the leader of Cambodia on April 17, 1975, when his forces captured Phnom Penh.
rdfs:label
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Pol Pot
 • Пол Пот
 • Пол Пот
 • ポル・ポト
 • 폴 포트
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Pol Pot
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:primeMinister of
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:leadera of
is prop-fr:premierMinistre of
is prop-fr:prédécesseur of
is prop-fr:successeur of
is foaf:primaryTopic of