La physique du solide est l'étude des propriétés fondamentales des matériaux solides, cristallins – par exemple la plupart des métaux –, ou amorphes – par exemple les verres – en partant autant que possible des propriétés à l'échelle atomique (par exemple la fonction d'onde électronique) pour remonter aux propriétés à l'échelle macroscopique. Bien que celles-ci présentent parfois de fortes réminiscences des propriétés microscopiques (par ex.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La physique du solide est l'étude des propriétés fondamentales des matériaux solides, cristallins – par exemple la plupart des métaux –, ou amorphes – par exemple les verres – en partant autant que possible des propriétés à l'échelle atomique (par exemple la fonction d'onde électronique) pour remonter aux propriétés à l'échelle macroscopique. Bien que celles-ci présentent parfois de fortes réminiscences des propriétés microscopiques (par ex. transitions supraconductrices dans lesquelles des propriétés quantiques se manifestent de façon spectaculaire à l'échelle macroscopique) elles se présentent la plupart du temps comme des propriétés de continuité macroscopique (domaine des milieux continus) non directement déductibles des propriétés microscopiques. Tout l'art du physicien du solide est de mettre en relation des propriétés macroscopiques parfois très banales (ou très utiles) avec le phénomène à l'origine de celles-ci, phénomène qui souvent n'est pas prépondérant à l'échelle atomique.Dans un solide, les atomes sont situés à quelques angströms les uns des autres et sont liés suffisamment fortement pour résister à la contrainte. Pour comprendre comment les propriétés macroscopiques émergent de cette collection d'atomes, la physique des solides se base sur les résultats de deux théories plus fondamentales. D'une part la physique quantique, à l'aide de méthodes adaptées au cas des solides, décrit au niveau microscopique les interactions des électrons entre eux et avec les noyaux du solide. D'autre part, la physique statistique permet de prendre en compte le nombre macroscopique d'atomes dans un solide.
 • 고체물리학(固體物理學, solid state physics)은 고체의 성질에 대한 연구를 하는 물리학의 한 분과이다. 보다 큰 개념인 응집물질 물리학과 비슷한 개념으로 일컫는다. 고체물리학은 어떻게 작은 미시규모의 특성으로부터 거시규모의 고체물질의 특성이 나타나는지 연구하는 학문이다. 따라서 고체물리학은 신소재과학의 하나의 이론적인 토대를 마련한다. 고체물리는 트랜지스터나 반도체기술분야에 직접적으로 응용되는 학문이다.
 • A szilárdtestfizika (angolul solid-state physics) a kondenzált anyagok fizikájának (kontinuumfizika) egyik ága, a szilárd anyagok tanulmányozásának tudománya. A szilárd anyag makroszkópikus tulajdonságait magyarázza az azt felépítő atomok elemi tulajdonságaiból kiindulva.Mind az elméleti, mind a kísérleti kutatások nagyobb fele a kristályokkal foglalkozik.Ennek egyik oka, hogy a kristályrácsban található atomok periodicitása megkönnyíti a matematikai modellezésüket. Másrészt igen sok kristály rendelkezik olyan elektromos, mágneses, mechanikai vagy optikai tulajdonságokkal, amelyeket mérnöki alkalmazásokban lehet hasznosítani.A szilárdtestfizika alapjait a nemrelativisztikus kvantummechanika Schrödinger-féle hullámformalizmusa alkotja. A Bloch-tétel, amely leírja az elektronok hullámfüggvényét periodikus potenciálban, igen fontos kiindulópontja az elméleteknek. A Bloch-tétel csak periodikus potenciálokra érvényes, de az atomok folyamatos, véletlenszerű mozgása a kristályrácsban megtöri ezt a periodicitást, így a Bloch-tétel csak egy becslést nyújt.Azonban ez igen sok elmélet esetében annyira hasznosnak bizonyul, hogy nélküle gyakorlatilag kezelhetetlen lenne a probléma. A periodicitástól való eltéréseket kvantummechanikai perturbációszámítással kezelik.
 • 固体物理学(こたいぶつりがく、英語:solid state physics)とは物理学の一分野であり、より広い意味で使われる物性物理学に含まれる分野である。
 • La fisica dello stato solido è la più ampia branca della fisica della materia condensata e riguarda lo studio delle proprietà dei solidi, sia elettroniche, che meccaniche, ottiche e magnetiche.Il grosso della ricerca teorica e sperimentale della fisica dello stato solido è focalizzato sui cristalli, sia a causa della loro caratteristica struttura atomica periodica, che ne facilita la modellizzazione matematica, che per il loro ampio utilizzo tecnologico.Con il termine stato solido in elettronica ci si riferisce in generale a tutti i dispositivi a semiconduttore. A differenza dei dispositivi elettromeccanici, quali ad esempio i relè, i dispositivi a stato solido non hanno parti meccaniche in movimento. Il termine viene utilizzato anche per differenziare i dispositivi a semiconduttore dai primi dispositivi elettronici: le valvole ed i diodi termoionici.Il punto di partenza di gran parte della teoria nell'ambito della fisica dello stato solido è la formulazione di Schrödinger della meccanica quantistica non relativistica. La teoria si colloca generalmente all'interno dell'approssimazione di Born - Oppenheimer e dalla struttura periodica del reticolo cristallino si ricavano le condizioni periodiche di Born-von Karman ed il Teorema di Bloch, che caratterizza la funzione d'onda nel cristallo. Le deviazioni dalla periodicità sono trattate ampiamente tramite approcci perturbativi o con altri metodi più innovativi, quali la rinormalizzazione degli stati elettronici.
 • Física do estado sólido é o maior ramo da física da matéria condensada e estuda a matéria rígida ou sólidos. As principais teorias e pesquisas da física do estado sólido estão focadas em cristais, basicamente devido a periodicidade dos átomos no cristal que facilita a modelagem matemática e também porque materiais cristalinos frequentemente possuem propriedades elétricas, magnéticas, ópticas, ou mecânicas que podem ser explorados para propósitos de engenharia.É a disciplina fundamental que trata do estudo e aprimoramento dos semicondutores.== Referências ==de:Kondensierte Materie#Festkörperphysik
 • Fizyka ciała stałego - dział fizyki zajmujący się ciałami stałymi, tj. takimi które w danych warunkach zachowują swój kształt makroskopowy. Fizyka ciała stałego jest częścią fizyki materii skondensowanej.Z mikroskopowego punktu widzenia, atomy i cząsteczki w ciele stałym zachowują swoje położenie względem innych atomów, wykonując tylko pewne drgania wokół swoich średnich położeń. Atomy te mogą być ułożone w przestrzeni zgodnie z pewnymi regułami symetrii - mówimy wtedy o kryształach. Obok kryształów klasycznych, w których cała struktura atomowa da się przedstawić w postaci pewnego powtarzającego się w przestrzeni wzoru, możliwe są również tzw. kwazikryształy, w których atomy tworzą nieperiodyczną sieć o symetrii np. pięciokątnej, oraz ciała amorficzne czyli bezpostaciowe, w których nie ma dalekozasięgowego uporządkowania. Współcześnie, głównym kierunkiem badań są własności mikroskopowe, określone prawami mechaniki kwantowej. W szczególności badana jest teoretycznie struktura elektronowa. Z reguły polega to na rozwiązywaniu wielociałowego równania Schrödingera metodami numerycznymi. Ta metoda jest skomplikowana, dlatego opracowuje się szereg przybliżeń, których testowanie i ulepszanie stanowi odrębną specjalizację. Istnieje nadzieja, że ta metoda pozwoli na przewidywanie mikroskopowych własności ciał stałych.Laboratoria fizyków ciała stałego są z reguły nastawione na badanie określonych własności ciał, co odpowiada określonym specjalizacjom. Można tu wymienić własności magnetyczne, przewodnictwo elektryczne, własności mechaniczne i optyczne, które są opisywane przez odpowiednie stałe materiałowe. Takimi stałymi są podatność magnetyczna, temperatury krytyczne charakteryzujące różnego rodzaju przemiany fazowe, moduł Younga, przenikalność elektryczna itp. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się badania własności, wynikających ze szczegółów struktury o rozmiarach nanometra, tj. 10−9 metra, tzw. nanotechnologia.
 • La física del estado sólido, es la rama de la física de la materia condensada que trata sobre el estudio de los sólidos, es decir, la materia rígida o semirígida. Estudia las propiedades físicas de los materiales sólidos utilizando disciplinas tales como la mecánica cuántica, la cristalografía, el electromagnetismo y la metalurgia física. Forma la base teórica de la ciencia de materiales y su desarrollo ha sido fundamental en el campo de las aplicaciones tecnológicas de microelectrónica al posibilitar el desarrollo de transistores y materiales semiconductores.*La mayor parte de la investigación en la teoría de la física de estado sólido se centra en los cristales, en gran parte porque la periodicidad de los átomos en un cristal, su característica definitoria, facilita el modelado matemático, y también porque los materiales cristalinos tienen a menudo características eléctricas, magnéticas, ópticas, o mecánicas que pueden ser explotadas para los propósitos de la ingeniería.El marco de la mayoría de la teoría en la física de estado sólido es la formulación (de la onda) de Schrödinger de la mecánica cuántica no relativista. Un importante punto de partida para mucho análisis es el teorema de Bloch, que caracteriza las funciones de onda de electrones en un potencial periódico. Puesto que el teorema de Bloch se aplica solamente a los potenciales periódicos, y puesto que los incesantes movimientos al azar de los átomos en un cristal interrumpen la periodicidad, este uso del teorema de Bloch es solamente una aproximación, pero ha demostrado ser una aproximación enormemente valiosa, sin la cual la mayoría del análisis de la física de estado sólido serían insuperables. Las desviaciones de la periodicidad son tratadas por la teoría de perturbaciones de la mecánica cuántica.
 • Fyzika pevných látek je část fyziky, která studuje makroskopické vlastnosti pevných látek, přičemž se vlastnosti pevných látek pokouší popsat pomocí kvantově mechanických modelů, které pevnou látku chápou jako skupinu velkého počtu částic. Tyto částice mohou v reálné látce představovat molekuly, atomy, ionty, elektrony apod. Ke studiu takového souboru částic se používají metody statistické fyziky.Fyzika pevných látek využívá nejen kvantovou mechaniku a statistickou fyziku, ale také další fyzikální obory, např. mechaniku, termodynamiku, elektromagnetismus, znalost vlnění, atomovou fyziku aj.
 • Solid-state physics is the study of rigid matter, or solids, through methods such as quantum mechanics, crystallography, electromagnetism, and metallurgy. It is the largest branch of condensed matter physics. Solid-state physics studies how the large-scale properties of solid materials result from their atomic-scale properties. Thus, solid-state physics forms the theoretical basis of materials science. It also has direct applications, for example in the technology of transistors and semiconductors.
 • Фи́зика твёрдого те́ла — раздел физики конденсированного состояния, задачей которого является описание физических свойств твёрдых тел с точки зрения их атомного строения. Интенсивно развивалась в XX веке после открытия квантовой механики. Развитие стимулировалось широким спектром важных задач прикладного характера, в частности, развитием полупроводниковой техники.В настоящее время физика твёрдого тела разбилась на большое количество более мелких направлений.
 • Katı hal fiziği de:Kondensierte Materie#Festkörperphysik
 • Vastestoffysica (Engels: solid state physics) is het onderdeel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met onderzoek naar de structuur en de eigenschappen van vaste stoffen.Belangrijke aandachtsgebieden in de vastestoffysica zijn: Adsorptie, Amorfe stoffen, Elektrische eigenschappen, Halfgeleiderfysica, Kristallografie, Legeringsvorming, Magnetisme, Mechanische eigenschappen zoals hardheid, elasticiteit, e.d., Morfologie, Nanotechnologie, Oppervlaktediffusie, Oppervlaktefysica, Optische eigenschappen, Supergeleiding.Enkele van deze aandachtsgebieden, zoals adsorptie, kristallografie, oppervlaktediffusie, hebben duidelijke raakvlakken en overlap met deelgebieden in de fysische chemie.de:Kondensierte Materie#Festkörperphysik
 • Физиката на твърдото тяло е най-големият подраздел на физиката на кондензираната материя и си поставя за цел изучаването на материята в твърдо състояние или т.нар. твърдо тяло. Голяма част от изследванията и теорията са посветени на кристалите (металите и полупроводниците), основно поради наличието на периодичност в кристалната им решетка, която улеснява математическото им моделиране, а също така и защото кристалните материали имат полезни електрически, магнитни и оптични свойства, които се използват в техниката. Физиката на твърдото тяло изучава и аморфните тела, например стъклото.Основната цел на физиците в тази област е да свържат свойствата на материята със събитията, които протичат на атомно ниво. За да направят това, те използват основно квантовата механика за взаимодействията между електроните и атомното ядро, както и статистическата физика, която позволява да се вземе предвид броя на атомите в твърдото тяло.
 • La física de l'estat sòlid estudia les propietats físiques dels materials sòlids utilitzant disciplines tals como la mecànica quàntica, la cristal·lografia, l'electromagnetisme i la metal·lúrgia física. La física de l'estat sòlid forma la base teòrica de la ciència de materials i el seu desenvolupament ha estat fonamental en el camp de les aplicacions tecnològiques de la microelectrònica, en possibilitar el desenvolupament de transistors i materials semiconductors.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 155732 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 26521 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 283 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110961762 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La physique du solide est l'étude des propriétés fondamentales des matériaux solides, cristallins – par exemple la plupart des métaux –, ou amorphes – par exemple les verres – en partant autant que possible des propriétés à l'échelle atomique (par exemple la fonction d'onde électronique) pour remonter aux propriétés à l'échelle macroscopique. Bien que celles-ci présentent parfois de fortes réminiscences des propriétés microscopiques (par ex.
 • 고체물리학(固體物理學, solid state physics)은 고체의 성질에 대한 연구를 하는 물리학의 한 분과이다. 보다 큰 개념인 응집물질 물리학과 비슷한 개념으로 일컫는다. 고체물리학은 어떻게 작은 미시규모의 특성으로부터 거시규모의 고체물질의 특성이 나타나는지 연구하는 학문이다. 따라서 고체물리학은 신소재과학의 하나의 이론적인 토대를 마련한다. 고체물리는 트랜지스터나 반도체기술분야에 직접적으로 응용되는 학문이다.
 • 固体物理学(こたいぶつりがく、英語:solid state physics)とは物理学の一分野であり、より広い意味で使われる物性物理学に含まれる分野である。
 • Фи́зика твёрдого те́ла — раздел физики конденсированного состояния, задачей которого является описание физических свойств твёрдых тел с точки зрения их атомного строения. Интенсивно развивалась в XX веке после открытия квантовой механики. Развитие стимулировалось широким спектром важных задач прикладного характера, в частности, развитием полупроводниковой техники.В настоящее время физика твёрдого тела разбилась на большое количество более мелких направлений.
 • Katı hal fiziği de:Kondensierte Materie#Festkörperphysik
 • Vastestoffysica (Engels: solid state physics) is het onderdeel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met onderzoek naar de structuur en de eigenschappen van vaste stoffen.Belangrijke aandachtsgebieden in de vastestoffysica zijn: Adsorptie, Amorfe stoffen, Elektrische eigenschappen, Halfgeleiderfysica, Kristallografie, Legeringsvorming, Magnetisme, Mechanische eigenschappen zoals hardheid, elasticiteit, e.d., Morfologie, Nanotechnologie, Oppervlaktediffusie, Oppervlaktefysica, Optische eigenschappen, Supergeleiding.Enkele van deze aandachtsgebieden, zoals adsorptie, kristallografie, oppervlaktediffusie, hebben duidelijke raakvlakken en overlap met deelgebieden in de fysische chemie.de:Kondensierte Materie#Festkörperphysik
 • La física de l'estat sòlid estudia les propietats físiques dels materials sòlids utilitzant disciplines tals como la mecànica quàntica, la cristal·lografia, l'electromagnetisme i la metal·lúrgia física. La física de l'estat sòlid forma la base teòrica de la ciència de materials i el seu desenvolupament ha estat fonamental en el camp de les aplicacions tecnològiques de la microelectrònica, en possibilitar el desenvolupament de transistors i materials semiconductors.
 • Física do estado sólido é o maior ramo da física da matéria condensada e estuda a matéria rígida ou sólidos.
 • La física del estado sólido, es la rama de la física de la materia condensada que trata sobre el estudio de los sólidos, es decir, la materia rígida o semirígida. Estudia las propiedades físicas de los materiales sólidos utilizando disciplinas tales como la mecánica cuántica, la cristalografía, el electromagnetismo y la metalurgia física.
 • Физиката на твърдото тяло е най-големият подраздел на физиката на кондензираната материя и си поставя за цел изучаването на материята в твърдо състояние или т.нар. твърдо тяло.
 • Fizyka ciała stałego - dział fizyki zajmujący się ciałami stałymi, tj. takimi które w danych warunkach zachowują swój kształt makroskopowy. Fizyka ciała stałego jest częścią fizyki materii skondensowanej.Z mikroskopowego punktu widzenia, atomy i cząsteczki w ciele stałym zachowują swoje położenie względem innych atomów, wykonując tylko pewne drgania wokół swoich średnich położeń. Atomy te mogą być ułożone w przestrzeni zgodnie z pewnymi regułami symetrii - mówimy wtedy o kryształach.
 • Solid-state physics is the study of rigid matter, or solids, through methods such as quantum mechanics, crystallography, electromagnetism, and metallurgy. It is the largest branch of condensed matter physics. Solid-state physics studies how the large-scale properties of solid materials result from their atomic-scale properties. Thus, solid-state physics forms the theoretical basis of materials science.
 • A szilárdtestfizika (angolul solid-state physics) a kondenzált anyagok fizikájának (kontinuumfizika) egyik ága, a szilárd anyagok tanulmányozásának tudománya. A szilárd anyag makroszkópikus tulajdonságait magyarázza az azt felépítő atomok elemi tulajdonságaiból kiindulva.Mind az elméleti, mind a kísérleti kutatások nagyobb fele a kristályokkal foglalkozik.Ennek egyik oka, hogy a kristályrácsban található atomok periodicitása megkönnyíti a matematikai modellezésüket.
 • Fyzika pevných látek je část fyziky, která studuje makroskopické vlastnosti pevných látek, přičemž se vlastnosti pevných látek pokouší popsat pomocí kvantově mechanických modelů, které pevnou látku chápou jako skupinu velkého počtu částic. Tyto částice mohou v reálné látce představovat molekuly, atomy, ionty, elektrony apod.
 • La fisica dello stato solido è la più ampia branca della fisica della materia condensata e riguarda lo studio delle proprietà dei solidi, sia elettroniche, che meccaniche, ottiche e magnetiche.Il grosso della ricerca teorica e sperimentale della fisica dello stato solido è focalizzato sui cristalli, sia a causa della loro caratteristica struttura atomica periodica, che ne facilita la modellizzazione matematica, che per il loro ampio utilizzo tecnologico.Con il termine stato solido in elettronica ci si riferisce in generale a tutti i dispositivi a semiconduttore.
rdfs:label
 • Physique du solide
 • Fisica dello stato solido
 • Fizyka ciała stałego
 • Fyzika pevných látek
 • Física de l'estat sòlid
 • Física del estado sólido
 • Física do estado sólido
 • Katı hal fiziği
 • Solid-state physics
 • Szilárdtestfizika
 • Vastestoffysica
 • Физика на твърдото тяло
 • Физика твёрдого тела
 • 固体物理学
 • 고체물리학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:university of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is foaf:primaryTopic of