La pharmacologie est une discipline scientifique du vivant, subdivision de la biologie, qui étudie les mécanismes d'interaction entre une substance active et l'organisme dans lequel elle évolue, de façon à pouvoir ensuite utiliser ces résultats à des fins thérapeutiques, comme l'élaboration d'un médicament (principalement) ou son amélioration.Pour ce faire, la pharmacologie intègre des concepts et données issus de la physiologie, physio-pathologie, biochimie, génétique et biologie moléculaire.Le champ de la pharmacologie peut être étendu puisqu'elle étudie également les moyens d'administration des médicaments, les interactions médicamenteuses et les effets néfastes de ces médicaments (effets latéraux, effets secondaires).Cette discipline médicale est fortement liée à la recherche fondamentale, à la recherche clinique et à la santé publique (pharmacoépidémiologie), mais aussi à la toxicologie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La pharmacologie est une discipline scientifique du vivant, subdivision de la biologie, qui étudie les mécanismes d'interaction entre une substance active et l'organisme dans lequel elle évolue, de façon à pouvoir ensuite utiliser ces résultats à des fins thérapeutiques, comme l'élaboration d'un médicament (principalement) ou son amélioration.Pour ce faire, la pharmacologie intègre des concepts et données issus de la physiologie, physio-pathologie, biochimie, génétique et biologie moléculaire.Le champ de la pharmacologie peut être étendu puisqu'elle étudie également les moyens d'administration des médicaments, les interactions médicamenteuses et les effets néfastes de ces médicaments (effets latéraux, effets secondaires).Cette discipline médicale est fortement liée à la recherche fondamentale, à la recherche clinique et à la santé publique (pharmacoépidémiologie), mais aussi à la toxicologie.
 • 薬理学(やくりがく、英: Pharmacology)は生体内外の物質と生体の相互作用を、種々の研究方法により個体、臓器、組織、細胞、分子のレベルを貫いて総合的に研究し、さらに創薬・育薬などの薬物の疾病治療への応用を視野に入れ、薬物治療の基盤を確立する科学であると定義される。薬物と生体の相互作用の結果生じた現象の解析には解剖学、生理学、生化学、分子生物学、遺伝学などの基礎医学の知識が要求される。解析に用いる手法や対象により薬理学は様々な分野に細分化される。
 • La farmacologia (del grec, pharmacon (φάρμακον), fàrmac, i logos (λόγος), ciència) és la ciència que estudia l'origen, les accions i les propietats que les substàncies químiques exerceixen sobre els organismes vius. En un sentit més estricte es considera la farmacologia com l'estudi dels fàrmacs, siga que aqueixes tinguen efectes beneficiosos o bé tòxics. La farmacologia té aplicacions clíniques quan les substàncies són utilitzades en el diagnòstic, prevenció, tractament i alleugeriment de símptomes d'una malaltia.També podem parlar de farmacologia com l'estudi unificat de les propietats de les substàncies químiques i dels organismes vivents i de tots els aspectes de les seues interaccions, orientat cap al tractament, diagnòstic i prevenció de les malalties.La farmacologia és una de les ciències farmacèutiques principals, sent una aplicació química d'una mescla entre biologia molecular, fisiologia, biologia cel·lular i bioquímica. Encara que la farmacologia destaca sobre les altres ciències farmacèutiques, no és pas més important que les altres (Química farmacèutica, farmacognòsia, botànica farmacèutica, fitoquímica...). Totes elles es fan suport mutu i una sense l'altra no són res.En la farmacologia podem distingir dos enfocs, la farmacologia bàsica i la farmacologia clínica. La farmacologia bàsica recull l'estudi de la naturalesa dels fàrmacs farmacognòsia, l'estudi del què un organisme fa amb els fàrmacs (farmacocinètica), l'estudi del què els fàrmacs fan sobre l'organisme (farmacodinàmia) i la racionalitat d'aplicar un fàrmac al tractament d'una malaltia (farmacoteràpia).La farmacologia clínica recull les observacions fruit de l'aplicació dels fàrmacs als humans sans i malalts, el qual permet definir uns protocols de tractament, una dosi, una posologia.... La seva metodologia emprada és l'assaig clínic i l'estudi del procés del tractament és la farmacovigilància.Els farmacòlegs estableixen la classificació terapèutica dels medicaments, és a dir, el benefici relatiu que hi proporcionen davant la seva toxicitat a dosis diferents. Açò ajuda a definir la dosi d'un fàrmac que més beneficiarà a un malalt. També estudien com afecten les distintes situacions davant els mecanismes d'acció, l'excreció del fàrmac, la biodisponibilitat, l'absorció pels propis teixits i el seu metabolisme.
 • La farmacología (del Griego, pharmacon (φάρμακον), fármaco, y logos (λόγος), ciencia) es la ciencia que estudia la historia, el origen, las propiedades físicas y químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción así como el uso terapéutico de las sustancias químicas que interactúan con los organismos vivos. En un sentido más estricto, se considera la farmacología como el estudio de los fármacos, sea que ésas tengan efectos beneficiosos o bien tóxicos. La farmacología tiene aplicaciones clínicas cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad o para el alivio de sus síntomas.
 • Farmakologie (z řečtiny: pharmakon (φάρμακον) znamená „léčivo“, logos (λόγος) znamená „věda“) je obor společný lékařům i farmaceutům. Zabývá se léky, hlavním zájmem je léčba léky, farmakoterapie. Zkoumá tedy léčivo od okamžiku podání pacientovi, kdy se stává lékem, až po jeho úplné vyloučení. Farmakologie hodnotí léky ze dvou hledisek: Farmakokinetika zkoumá osud léku v organismu (působení organismu na lék), tj. vstřebávání (absorce), rozdělování v jednotlivých tkáních (distribuce), přeměnu na účinné a/nebo neúčinné látky (biotransformace) a vylučování (eliminace). Farmakodynamika zkoumá účinky léku na organismus, a to žádoucí (viz indikace) i nežádoucí.
 • Farmakologia farmakoek organismo biziengan eragiten duten efektuak, ekintza mekanismoak eta elkarrekintza farmakologikoak aztertzen dituen diziplina da.Ameriketako Estatu Batuetan, Food and Drug Administration (FDA) delakoa arlo hau arautzen duen erakunde nagusia da, mundu mailan ere eragin nabarmena daukana. 1930 inguruan sortu zuten.
 • La farmacologia (dal greco pharmakon (φάρμακον), veleno, e logos (λόγος), discorso) è la scienza che si dedica allo studio di come le sostanze chimiche interagiscono con gli organismi viventi. Qualsiasi sostanza ad attività biologica, sia essa dotata di proprietà terapeutiche e non, che abbia la capacità di modulare funzioni fisiologiche preesistenti, alterando lo stato funzionale del sito d'azione su cui agisce, viene definito farmaco. Questa scienza si suppone venne inventata dai medici arabi a Bagdad durante l’età dell’oro dell’Islam. Le farmacopee più antiche sono scritte in arabo e risalgono a prima del VII secolo (Amin A. Khairallah: Outline of Arabic Contributions to Medicine: Chapter X, Chemistry and Pharmacy. 1946).
 • 약리학(藥理學)이란 물질이 생물의 기능 변화를 만들기 위해 어떻게 상호작용하는지 알아보는 기초의학 혹은 생물학의 한 분야이다. 만약 물질이 임상의학적 성질을 가지고 있다면 그 물질을 약이라 한다. 이 약을 구성하는 것을 약물이라 부른다. 약리학은 약물의 조성, 성질, 상호작용, 독성학, 치료법, 의학적 적용, 반병리적 능력에 대한 연구를 포함한다.약의 개발은 의학 뿐 아니라 경제, 정치, 종교에서도 필수적인 관심사이다. 소비자를 보호하고 약물남용을 막기 위해 많은 정보는 제조, 판매, 투약을 규제하고 있다. 대한민국에는 식품의약품안전청이란 곳이 있다. 미국에서는 이 규제를 FDA에서 하고 있다. 유럽연합은 EMEA란 곳에서 한다.하부 분야에는 임상약리학, 신경정신약리학, 독성학, 이론약리학이 있다.
 • Фармаколо́гия (от греч. φάρμακον — «лекарство», «яд» и λόγος — «слово», «учение») — медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм; в более широком смысле — наука о физиологически активных веществах вообще и их действии на биологические системы.Если вещества используются в фармакотерапии, их называют лекарственные средства.
 • Pharmacology (from Greek φάρμακον, pharmakon, "poison" in classic Greek; "drug" in modern Greek; and -λογία, -logia "study of", "knowledge of") is the branch of medicine and biology concerned with the study of drug action, where a drug can be broadly defined as any man-made, natural, or endogenous (within the body) molecule which exerts a biochemical and/or physiological effect on the cell, tissue, organ, or organism. More specifically, it is the study of the interactions that occur between a living organism and chemicals that affect normal or abnormal biochemical function. If substances have medicinal properties, they are considered pharmaceuticals.The field encompasses drug composition and properties, synthesis and drug design, molecular and cellular mechanisms, organ/systems mechanisms, signal transduction/cellular communication, molecular diagnostics, interactions, toxicology, chemical biology, therapy, and medical applications and antipathogenic capabilities. The two main areas of pharmacology are pharmacodynamics and pharmacokinetics. The former studies the effects of the drug on biological systems, and the latter the effects of biological systems on the drug. In broad terms, pharmacodynamics discusses the chemicals with biological receptors, and pharmacokinetics discusses the absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) of chemicals from the biological systems. Pharmacology is not synonymous with pharmacy and the two terms are frequently confused. Pharmacology, a biomedical science, deals with the research, discovery, and characterization of chemicals which show biological effects and the elucidation of cellular and organismal function in relation to these chemicals. In contrast, pharmacy, a health services profession, is concerned with application of the principles learned from pharmacology in its clinical settings; whether it be in a dispensing or clinical care role. In either field, the primary contrast between the two are their distinctions between direct-patient care, for pharmacy practice, and the science-oriented research field, driven by pharmacology.The origins of clinical pharmacology date back to the Middle Ages in Avicenna's The Canon of Medicine, Peter of Spain's Commentary on Isaac, and John of St Amand's Commentary on the Antedotary of Nicholas. Clinical pharmacology owes much of its foundation to the work of William Withering. Pharmacology as a scientific discipline did not further advance until the mid-19th century amid the great biomedical resurgence of that period. Before the second half of the nineteenth century, the remarkable potency and specificity of the actions of drugs such as morphine, quinine and digitalis were explained vaguely and with reference to extraordinary chemical powers and affinities to certain organs or tissues. The first pharmacology department was set up by Rudolf Buchheim in 1847, in recognition of the need to understand how therapeutic drugs and poisons produced their effects.Early pharmacologists focused on natural substances, mainly plant extracts. Pharmacology developed in the 19th century as a biomedical science that applied the principles of scientific experimentation to therapeutic contexts. Today Pharmacologists harness the power of genetics, molecular biology, chemistry, and other advanced tools to transform information about molecular mechanisms and targets into therapies directed against disease, defects or pathogens, and create methods for preventative care, diagnostics, and ultimately personalized medicine.
 • Farmakologia (gr. φάρμακον (phármakon) - lekarstwo, lógos - słowo, nauka) – dziedzina medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz skutkach tego działania. Jako nauka zajmującą się najważniejszym aspektem leków, bywa czasami mylona z samą farmacją – czyli dziedziną wiedzy nadrzędną w stosunku do wszystkich zagadnień dotyczących leków.W szczególności farmakologia zajmuje się budową i właściwościami substancji chemicznych, które w określonych sytuacjach mają pozytywny wpływ na organizm, chemicznymi i biologicznymi mechanizmami działania tych substancji, reakcjami organizmów na te substancje, możliwościami zastosowań praktycznych w celu leczenia chorób lub ich zapobiegania, dawkowaniu tych substancji, działaniach ubocznych itp.
 • Farmakoloji ya da Eczabilim (Eski Yunancada: farmakon (φάρμακον)=ilaç; logos(λόγος)=bilim demektir) günümüzdeki anlamıyla canlı organizmadaki (deney hayvanı ve insan) ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir. Diğer bir deyişle, ilaçların yapımından, kullanıma sunulmasına, ilaçlar ile biyolojik dizgeler arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır. Farmakoloji, deneyleri ve canlılar üzerindeki araştırmalardan klinik uygulamaya değin uzanan bu karmaşık ve yoğun süreci birçok alt dalı ve yardımcı bilim dalları ile yakından bağlantılı yürütür.
 • De humane farmacologie of geneesmiddelenleer is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de wisselwerking, of interacties, tussen farmacologische stoffen en fysiologische processen. De farmacologie maakt deel uit van de leer der farmacie.De farmacologie is gebaseerd op twee begrippen: farmacokinetiek; deze beschrijft de wijze waarop de farmaca door het lichaam worden verwerkt; farmacodynamiek; deze beschrijft de wijze waarop de farmaca op het lichaam werken.Anders gezegd: wat doet het lichaam met de ingebrachte vreemde stof, en wat doet het farmacon met het lichaam? De uitkomst van farmacokinetische en farmacodynamische processen, die zich gelijktijdig in het lichaam afspelen, bepalen uiteindelijk het farmacologisch profiel van een stof.
 • Die Pharmakologie (gr. φάρμακον phármakon ‚Mittel‘, ‚Stoff‘ und -logie) ist die Wissenschaft von der Wechselwirkung zwischen Stoffen und Lebewesen.
 • Farmakologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Dalam ilmu ini dipelajari: Penelitian mengenai penyakit-penyakit Kemungkinan penyembuhan Penelitian obat-obat baru Penelitian efek samping obat-obatan atau teknologi baru terhadap beberapa penyakit berkaitan dengan perjalanan obat di dalam tubuh serta perlakuan tubuh terhadapnya.
 • A farmacologia (do grego: ϕάρμακον, fármacon ("droga"), e λογία, derivado de -λόγος lógos ("palavra", "discurso"), sintetizado em "ciência") é a ciência que estuda como as substâncias químicas interagem com os sistemas biológicos. Como ciência nasceu em meados do século XIX. Se essas substâncias tem propriedades medicinais, elas são referidas como "substâncias farmacêuticas". O campo abrange a composição de medicamentos, propriedades, interações, toxicologia e efeitos desejáveis que podem ser usados no tratamento de doenças.Esta ciência engloba o conhecimento da história, origem, propriedades físicas e químicas, associações, efeitos bioquímicos e fisiológicos, mecanismos de absorcão, biotransformação e excreção dos fármacos para seu uso terapêutico ou não.
 • Предмет на фармакологията (от гръцки фармакон/φάρμακον - медикамент и логос/λόγος - наука) е взаимодействието между медикаментите и организма. За това съществуват два способа: Фармакокинетиката изследва, какво организмът прави с медикамента: освобождаване, усвояване, разпределяне, метаболизъм (обмяна), отделянеФармакодинамиката описва действието на един медикамент върху организма.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2529 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7647 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 64 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109891322 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Département:Pharmacologie
prop-fr:wiktionary
 • pharmacologie
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La pharmacologie est une discipline scientifique du vivant, subdivision de la biologie, qui étudie les mécanismes d'interaction entre une substance active et l'organisme dans lequel elle évolue, de façon à pouvoir ensuite utiliser ces résultats à des fins thérapeutiques, comme l'élaboration d'un médicament (principalement) ou son amélioration.Pour ce faire, la pharmacologie intègre des concepts et données issus de la physiologie, physio-pathologie, biochimie, génétique et biologie moléculaire.Le champ de la pharmacologie peut être étendu puisqu'elle étudie également les moyens d'administration des médicaments, les interactions médicamenteuses et les effets néfastes de ces médicaments (effets latéraux, effets secondaires).Cette discipline médicale est fortement liée à la recherche fondamentale, à la recherche clinique et à la santé publique (pharmacoépidémiologie), mais aussi à la toxicologie.
 • 薬理学(やくりがく、英: Pharmacology)は生体内外の物質と生体の相互作用を、種々の研究方法により個体、臓器、組織、細胞、分子のレベルを貫いて総合的に研究し、さらに創薬・育薬などの薬物の疾病治療への応用を視野に入れ、薬物治療の基盤を確立する科学であると定義される。薬物と生体の相互作用の結果生じた現象の解析には解剖学、生理学、生化学、分子生物学、遺伝学などの基礎医学の知識が要求される。解析に用いる手法や対象により薬理学は様々な分野に細分化される。
 • Farmakologia farmakoek organismo biziengan eragiten duten efektuak, ekintza mekanismoak eta elkarrekintza farmakologikoak aztertzen dituen diziplina da.Ameriketako Estatu Batuetan, Food and Drug Administration (FDA) delakoa arlo hau arautzen duen erakunde nagusia da, mundu mailan ere eragin nabarmena daukana. 1930 inguruan sortu zuten.
 • 약리학(藥理學)이란 물질이 생물의 기능 변화를 만들기 위해 어떻게 상호작용하는지 알아보는 기초의학 혹은 생물학의 한 분야이다. 만약 물질이 임상의학적 성질을 가지고 있다면 그 물질을 약이라 한다. 이 약을 구성하는 것을 약물이라 부른다. 약리학은 약물의 조성, 성질, 상호작용, 독성학, 치료법, 의학적 적용, 반병리적 능력에 대한 연구를 포함한다.약의 개발은 의학 뿐 아니라 경제, 정치, 종교에서도 필수적인 관심사이다. 소비자를 보호하고 약물남용을 막기 위해 많은 정보는 제조, 판매, 투약을 규제하고 있다. 대한민국에는 식품의약품안전청이란 곳이 있다. 미국에서는 이 규제를 FDA에서 하고 있다. 유럽연합은 EMEA란 곳에서 한다.하부 분야에는 임상약리학, 신경정신약리학, 독성학, 이론약리학이 있다.
 • Фармаколо́гия (от греч. φάρμακον — «лекарство», «яд» и λόγος — «слово», «учение») — медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм; в более широком смысле — наука о физиологически активных веществах вообще и их действии на биологические системы.Если вещества используются в фармакотерапии, их называют лекарственные средства.
 • Die Pharmakologie (gr. φάρμακον phármakon ‚Mittel‘, ‚Stoff‘ und -logie) ist die Wissenschaft von der Wechselwirkung zwischen Stoffen und Lebewesen.
 • Farmakologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Dalam ilmu ini dipelajari: Penelitian mengenai penyakit-penyakit Kemungkinan penyembuhan Penelitian obat-obat baru Penelitian efek samping obat-obatan atau teknologi baru terhadap beberapa penyakit berkaitan dengan perjalanan obat di dalam tubuh serta perlakuan tubuh terhadapnya.
 • Предмет на фармакологията (от гръцки фармакон/φάρμακον - медикамент и логос/λόγος - наука) е взаимодействието между медикаментите и организма. За това съществуват два способа: Фармакокинетиката изследва, какво организмът прави с медикамента: освобождаване, усвояване, разпределяне, метаболизъм (обмяна), отделянеФармакодинамиката описва действието на един медикамент върху организма.
 • Farmakologie (z řečtiny: pharmakon (φάρμακον) znamená „léčivo“, logos (λόγος) znamená „věda“) je obor společný lékařům i farmaceutům. Zabývá se léky, hlavním zájmem je léčba léky, farmakoterapie. Zkoumá tedy léčivo od okamžiku podání pacientovi, kdy se stává lékem, až po jeho úplné vyloučení. Farmakologie hodnotí léky ze dvou hledisek: Farmakokinetika zkoumá osud léku v organismu (působení organismu na lék), tj.
 • Farmakologia (gr. φάρμακον (phármakon) - lekarstwo, lógos - słowo, nauka) – dziedzina medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz skutkach tego działania.
 • La farmacología (del Griego, pharmacon (φάρμακον), fármaco, y logos (λόγος), ciencia) es la ciencia que estudia la historia, el origen, las propiedades físicas y químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción así como el uso terapéutico de las sustancias químicas que interactúan con los organismos vivos.
 • La farmacologia (dal greco pharmakon (φάρμακον), veleno, e logos (λόγος), discorso) è la scienza che si dedica allo studio di come le sostanze chimiche interagiscono con gli organismi viventi. Qualsiasi sostanza ad attività biologica, sia essa dotata di proprietà terapeutiche e non, che abbia la capacità di modulare funzioni fisiologiche preesistenti, alterando lo stato funzionale del sito d'azione su cui agisce, viene definito farmaco.
 • Farmakoloji ya da Eczabilim (Eski Yunancada: farmakon (φάρμακον)=ilaç; logos(λόγος)=bilim demektir) günümüzdeki anlamıyla canlı organizmadaki (deney hayvanı ve insan) ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalıdır.
 • De humane farmacologie of geneesmiddelenleer is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de wisselwerking, of interacties, tussen farmacologische stoffen en fysiologische processen.
 • A farmacologia (do grego: ϕάρμακον, fármacon ("droga"), e λογία, derivado de -λόγος lógos ("palavra", "discurso"), sintetizado em "ciência") é a ciência que estuda como as substâncias químicas interagem com os sistemas biológicos. Como ciência nasceu em meados do século XIX. Se essas substâncias tem propriedades medicinais, elas são referidas como "substâncias farmacêuticas".
 • Pharmacology (from Greek φάρμακον, pharmakon, "poison" in classic Greek; "drug" in modern Greek; and -λογία, -logia "study of", "knowledge of") is the branch of medicine and biology concerned with the study of drug action, where a drug can be broadly defined as any man-made, natural, or endogenous (within the body) molecule which exerts a biochemical and/or physiological effect on the cell, tissue, organ, or organism.
 • La farmacologia (del grec, pharmacon (φάρμακον), fàrmac, i logos (λόγος), ciència) és la ciència que estudia l'origen, les accions i les propietats que les substàncies químiques exerceixen sobre els organismes vius. En un sentit més estricte es considera la farmacologia com l'estudi dels fàrmacs, siga que aqueixes tinguen efectes beneficiosos o bé tòxics.
rdfs:label
 • Pharmacologie
 • Farmacologia
 • Farmacologia
 • Farmacologia
 • Farmacologie
 • Farmacología
 • Farmakologi
 • Farmakologia
 • Farmakologia
 • Farmakologie
 • Farmakoloji
 • Pharmacology
 • Pharmakologie
 • Фармакология
 • Фармакология
 • 薬理学
 • 약리학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:discipline of
is prop-fr:occupation of
is foaf:primaryTopic of