La Perle de grand prix est le nom de l'un des quatre ouvrages canoniques de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. La première édition de la Perle de grand prix fut publiée en 1851 et contenait des textes qui se trouvent maintenant dans les Doctrine et Alliances.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Perle de grand prix est le nom de l'un des quatre ouvrages canoniques de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. La première édition de la Perle de grand prix fut publiée en 1851 et contenait des textes qui se trouvent maintenant dans les Doctrine et Alliances. Les éditions publiées depuis 1902 contiennent : des extraits de la Traduction de la Bible par Joseph Smith, appelés Livre de Moïse, et de Matthieu 24, portant le nom de « Joseph Smith, Matthieu » ; la traduction, par Joseph Smith, de papyrus égyptiens qu'il obtint en 1835, traduction appelée le Livre d'Abraham ; un extrait de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours que Joseph Smith écrivit en 1838, appelé « Joseph Smith, Histoire » ; les Articles de foi, treize déclarations de foi et de doctrine rédigées par Joseph Smith. Le nom de cet ouvrage est inspiré du Nouveau Testament, qui compare le royaume des cieux à une « perle de grand prix » (Mt 13:45–46).
 • Perła Wielkiej Wartości – stanowi zbiór tekstów Józefa Smitha - proroka i pierwszego Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
 • La Perla de Gran Preu és un llibre sagrat de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies. Conté una selecció de matèries o temes de gran valor que es relacionen amb molts aspectes importants de la fe i de la doctrina de l'església. Joseph Smith (considerat un profeta pels mormons) va preparar aquests temes i es van publicar en els periòdics de l'Església en la seva època.A continuació apareix una breu introducció de la matèria que actualment conté:Seleccions del Llibre de Moisès. Parts del llibre del Gènesi de la traducció que Joseph Smith va fer de la Bíblia, obra que ell va començar al juny de 1830 (History of the Church, "Història de l'Església", 1:98–101, 131–139).El Llibre d'Abraham. És una traducció d'uns papirs egipcis que van arribar a les mans de José Smith en 1835, els quals, creuen els adherents del Mormonisme, contenien escrits del patriarca Abraham. La traducció es va publicar en sèrie en el periòdic Times and Seasons, començant el 1º de març de 1842 en Nauvoo, Illinois. (History of the Church, 4:519–534.) Els papirs van ser comprats per Joseph Smith a un viatger anomenat Chandler que tenia dos papirs i 4 mòmies. En les fins del segle vint, van sorgir alguns dels papiros i es va fer molt estudi d'ells sense que la traducció de Joseph Smith fos comprovada. Amb tal que molts han ajustat la seva estimació del sentit de la paraula traducció tal ho va usar Joseph Smith.Aquest papir es va tornar a trobar en 1967 i en examinar-ho diversos egiptòlegs van descobrir que ni una sola paraula del presumpta traducció de Smith guardava semblat algun amb el contingut del document. Es va comprovar que es tractava del llibre dels hàlits, un document funerari egipci que s'enterrava al costat dels morts. Es va poder comprovar també que Smith va usar fins a 136 diferents paraules en anglès per a traduir el caràcter corresponent a "llac".Joseph Smith—Mateu. Part del testimoniatge de Mateo presa de la traducció que va fer Joseph Smith de la Bíblia (vegeu Doctrina i Convenis 45:60–61, on apareix el precepte diví de començar la traducció del Nou Testament).Joseph Smith—Història. Seleccions del testimoniatge i història oficial de José Smith que ell va preparar en 1838 i que es va publicar en sèrie en el periòdic Times and Seasons, en Nauvoo, Illinois, començant el 15 de març de 1842 (History of the Church, 1:1–44).Els Articles de Fe de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies. Una declaració de José Smith que es va publicar en el periòdic Times and Seasons el 1º de març de 1842, juntament amb una breu història de l'Església, i que va arribar a conèixer-se popularment com la Carta de Wentworth (History of the Church, 4:535–541).
 • Скъпоценна перла (Pearl of Great Price) е една от четирите свещени писания на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Другите мормонски деноминации на я приемат.Съдържа пет части:Части от Книгата на МойсейКнигата на АвраамДжозеф Смит - МатейИсториятя на Джозеф Смит13-те принципа на вяратаДвете първи части на книгата, по думи на Джозеф Смит, са превод от египетски папируси. Част от тези папируси са запазени и до днес. По мнение на египтолозите, тези папируси съдъжат обичайни египетски молитви за мъртъвци, и нямат нищо общо нито с Мойсей, нито с Авраам, нито с превода на Джозеф Смит.
 • A Nagyértékű gyöngy (Pearl of Great Price) a mormonizmus egy részének szentírása, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza négy szentírásának egyike. Öt részből áll: Válogatások Mózes könyvébőlJoseph Smith ihletett fordítását tartalmazza Mózes első könyvének első hét fejezetéből. Az első fejezet feljegyez egy látomást, amelyben Mózes látta Istent, aki kinyilatkoztatta neki a szabadulás tervének egészét. A 2–5. fejezet beszámol a teremtésről, valamint az ember bukásáról. A 6–7. fejezet tartalmaz egy látomást Énókról és az ő földön végzett szolgálatáról. A 8. fejezet tartalmaz egy látomást Noéról és a nagy özönvízről.[1] Ábrahám könyveAz első fejezet feljegyzi Ábrahám tapasztalatait a káldeai Urban, ahol gonosz papok megpróbálták feláldozni őt. A második fejezet Kánaánba tett utazásáról szól. Az Úr megjelent neki és szövetségeket kötött vele. A harmadik fejezet feljegyzi, hogy Ábrahám látta a világegyetemet, és megértette a mennyei testek közötti kapcsolatokat. A 4–5. fejezet egy másik beszámoló a teremtésről.[2] Joseph Smith - MátéKivonat a Joseph Smith prófétának 1831-ben kinyilatkoztatott bibliafordításból: Máté 23:39 és a 24. fejezet. [3] Joseph Smith történeteJoseph Smith beszámolója a családjáról, az első látomásról, üldöztetéséről, az aranylemezek átvételéről, a Mormon könyve fordításáról és a papság visszaállításáról.[4] Joseph Smith: A HittételekAz Utolsó Napok Szentjeinek Újraalapított Jézus Krisztus Egyháza nem ismeri el.
 • Mutiara Yang Sangat Berharga adalah salah satu tulisan suci yang digunakan umat dari Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Tulisan ini berisi kumpulan wahyu, terjemahan, dan tulisan-tulisan Joseph Smith. Kumpulan tulisan ini berisi Kitab Musa, Kitab Abraham, terjemahan yang diilhami Nabi Joseph Smith terhadap Matius bab 24, dan sejumlah tulisan Nabi Joseph.
 • «Драгоценная жемчужина» (англ. Pearl of Great Price) — одна из священных книг (т. н. «образцовых трудов») Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов).
 • La Perla de Gran Precio es un libro sagrado de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Contiene una selección de materias o temas de gran valor que se relacionan con muchos aspectos importantes de la fe y de la doctrina de la iglesia. El profeta Joseph Smith preparó estos temas y se publicaron en los periódicos de la Iglesia en su época.A continuación aparece una breve introducción de la materia que actualmente contiene:Selecciones del Libro de Moisés. Partes del libro de Génesis de la Traducción de la Biblia de Joseph Smith, obra que él comenzó en junio de 1830 (History of the Church [Historia de la Iglesia], 1:98–101, 131–139).El Libro de Abraham. Es una traducción de unos papiros egipcios que llegaron a manos de José Smith en 1835, los cuales, creen los adherentes del Mormonismo, contenían escritos del patriarca Abraham. La traducción se publicó en serie en el periódico Times and Seasons, empezando el 1º de marzo de 1842 en Nauvoo, Illinois. (History of the Church, 4:519–534.) Los papiros fueron comprados por Joseph Smith a un viajero llamado Chandler que tenía dos papiros y cuatro momias. Tras el incendio de Chicago en 1871, los papiros que se creían ya perdidos, reaparecen a finales del siglo veinte. Muchos estudios se hicieron sobre ellos, sin que pudiera ser comprobada la validez definitiva de la traducción de Joseph Smith. Por este motivo pocos han evaluado su estimación del sentido de la palabra traducción tal lo usó Joseph Smith.José Smith—Mateo. Parte del testimonio de Mateo tomada de la Traducción de la Biblia de Joseph Smith (véase Doctrina y Convenios 45:60–61, donde aparece el precepto divino de empezar la traducción del Nuevo Testamento).José Smith—Historia. Selecciones del testimonio e historia oficial de José Smith que él preparó en 1838 y que se publicó en serie en el periódico Times and Seasons, en Nauvoo, Illinois, empezando el 15 de marzo de 1842 (History of the Church, 1:1–44).Los Artículos de Fe de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una declaración de José Smith que se publicó en el periódico Times and Seasons el 1 de marzo de 1842, junto con una breve historia de la Iglesia, y que llegó a conocerse popularmente como la Carta de Wentworth (History of the Church, 4:535–541).
 • De Parel van Grote Waarde (Engels: Pearl of Great Price) is één van de heilige boeken van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook wel bekend als Mormonen. Het bevat een verzameling van een aantal boeken, door de Mormonen toegeschreven aan Mozes en Abraham, plus een deel kerkgeschiedenis. Samen met de Bijbel, het boek van Mormon en de Leer en Verbonden behoort de Parel van Grote Waarde tot de zogenaamde standaardwerken van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
 • Pérola de grande valor é um dos escritos que compôe o cânon da igreja SUD juntamente com a Bíblia e o Livro de Mórmon.Introdução do Livro:"A Pérola de Grande Valor é uma coletânea de escritos seletos que tratam de muitos aspectos significativos da fé e doutrina de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses materiais foram produzidos pelo profeta Joseph Smith e publicados nos periódicos da Igreja da época.A primeira coletânea de materiais que apareceu com o título de Pérola de Grande Valor foi preparada em 1851 pelo Élder Franklin D. Richards, na época membro do Conselho dos Doze e presidente da Missão Britânica. Seu propósito era tornar mais acessíveis alguns artigos importantes que haviam tido circulação limitada na época de Joseph Smith. Com o aumento do número de membros da Igreja na Europa e nos Estados Unidos da América, houve necessidade de se colocar esses escritos ao alcance de todos. A Pérola de Grande Valor começou a ser amplamente usada e, mais tarde, tornou-se uma das obras-padrão da Igreja por determinação da Primeira Presidência e da conferência geral realizada em Salt Lake City no dia 10 de outubro de 1880.Várias revisões foram feitas no conteúdo, de acordo com as necessidades da Igreja. Em 1878, acrescentaram-se trechos do Livro de Moisés que não faziam parte da primeira edição. Em 1902, certos trechos da Pérola de Grande Valor que repetiam escritos já publicados em Doutrina e Convênios foram omitidos. A divisão em capítulos e versículos, com notas de rodapé, foi feita em 1902. A primeira publicação em páginas de duas colunas, com índice, é de 1921. Nenhuma outra mudança foi feita até abril de 1976, quando duas revelações foram acrescentadas. Em 1979, essas duas revelações foram retiradas da Pérola de Grande Valor e postas em Doutrina e Convênios, onde agora constituem as seções 137 e 138. Na edição atual foram feitas algumas mudanças para harmonizar o texto com documentos mais antigos.Segue-se uma breve introdução ao conteúdo atual:Seleções do Livro de Moisés. Extrato do livro de Gênesis da tradução da Bíblia feita por Joseph Smith, que ele iniciou em junho de 1830 [History of the Church (História da Igreja) 1:98–101, 131–139]. Livro de Abraão . Tradução de alguns papiros egípcios que chegaram às mãos de Joseph Smith em 1835 e que continham escritos do patriarca Abraão. A tradução foi publicada em partes seqüenciais no periódico Times and Seasons, a partir de 1º de março de 1842, em Nauvoo, Estado de Illinois. (History of the Church 4:519–534.) Joseph Smith—Mateus . Trecho do testemunho de Mateus da tradução da Bíblia feita por Joseph Smith (Ver Doutrina e Convênios 45:60–61, onde aparece a ordem divina de começar a tradução do Novo Testamento). Joseph Smith—História . Trechos do testemunho e da história oficial de Joseph Smith, preparados por ele em 1838 e publicados em partes seqüenciais no periódico Times and Seasons em Nauvoo, Estado de Illinois, a partir de 15 de março de 1842 (History of the Church 1:1–44). Regras de Fé de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Declaração de Joseph Smith, publicada no periódico Times and Seasons em 1º de março de 1842 junto com uma breve história da Igreja, que se tornou conhecida popularmente como a Carta Wentworth (History of the Church 4:535–541)."Fonte: http://scriptures.lds.org/pt/pgp/introduction copyright livre para visualização on-line.
 • The Pearl of Great Price is part of the canonical standard works of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church) and some other Mormon denominations.The first paragraph of the Introductory Note in the LDS edition of the Pearl of Great Price states: "The Pearl of Great Price is a selection of choice materials touching many significant aspects of the faith and doctrine of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. These items were produced by Joseph Smith Jr. and were published in the Church periodicals of his day."The name of the book is derived from the Parable of the Pearl told by Jesus in Matthew chapter 13.
 • Das Buch Die Köstliche Perle zählt zu den kanonischen Heiligen Schriften der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Erstmals wurde es auf der Generalkonferenz Oktober 1880 als kanonisch anerkannt.
 • 값진 진주(영어: Pearl of Great Price)는 예수 그리스도 후기성도 교회(몰몬교)의 경전 중 하나이다.이 교회에서는 신/구약성경과 몰몬경, 교리와 성약, 값진 진주를 4대 경전으로 공인하고 있고, 모든 교회의 공식 교리는 이에 근거하고 있다.
 • Perla di gran prezzo (The Pearl of Great Price) è uno dei principali testi sacri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e di altri movimenti ad essa più o meno collegati.Come si legge nel primo paragrafo dell'Introduzione all'edizione ufficiale,
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 848899 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1474 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 9 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 102925740 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Perle de grand prix est le nom de l'un des quatre ouvrages canoniques de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. La première édition de la Perle de grand prix fut publiée en 1851 et contenait des textes qui se trouvent maintenant dans les Doctrine et Alliances.
 • Perła Wielkiej Wartości – stanowi zbiór tekstów Józefa Smitha - proroka i pierwszego Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
 • Mutiara Yang Sangat Berharga adalah salah satu tulisan suci yang digunakan umat dari Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Tulisan ini berisi kumpulan wahyu, terjemahan, dan tulisan-tulisan Joseph Smith. Kumpulan tulisan ini berisi Kitab Musa, Kitab Abraham, terjemahan yang diilhami Nabi Joseph Smith terhadap Matius bab 24, dan sejumlah tulisan Nabi Joseph.
 • «Драгоценная жемчужина» (англ. Pearl of Great Price) — одна из священных книг (т. н. «образцовых трудов») Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов).
 • Das Buch Die Köstliche Perle zählt zu den kanonischen Heiligen Schriften der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Erstmals wurde es auf der Generalkonferenz Oktober 1880 als kanonisch anerkannt.
 • 값진 진주(영어: Pearl of Great Price)는 예수 그리스도 후기성도 교회(몰몬교)의 경전 중 하나이다.이 교회에서는 신/구약성경과 몰몬경, 교리와 성약, 값진 진주를 4대 경전으로 공인하고 있고, 모든 교회의 공식 교리는 이에 근거하고 있다.
 • Perla di gran prezzo (The Pearl of Great Price) è uno dei principali testi sacri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e di altri movimenti ad essa più o meno collegati.Come si legge nel primo paragrafo dell'Introduzione all'edizione ufficiale,
 • A Nagyértékű gyöngy (Pearl of Great Price) a mormonizmus egy részének szentírása, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza négy szentírásának egyike. Öt részből áll: Válogatások Mózes könyvébőlJoseph Smith ihletett fordítását tartalmazza Mózes első könyvének első hét fejezetéből. Az első fejezet feljegyez egy látomást, amelyben Mózes látta Istent, aki kinyilatkoztatta neki a szabadulás tervének egészét. A 2–5. fejezet beszámol a teremtésről, valamint az ember bukásáról. A 6–7.
 • La Perla de Gran Precio es un libro sagrado de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Contiene una selección de materias o temas de gran valor que se relacionan con muchos aspectos importantes de la fe y de la doctrina de la iglesia. El profeta Joseph Smith preparó estos temas y se publicaron en los periódicos de la Iglesia en su época.A continuación aparece una breve introducción de la materia que actualmente contiene:Selecciones del Libro de Moisés.
 • Pérola de grande valor é um dos escritos que compôe o cânon da igreja SUD juntamente com a Bíblia e o Livro de Mórmon.Introdução do Livro:"A Pérola de Grande Valor é uma coletânea de escritos seletos que tratam de muitos aspectos significativos da fé e doutrina de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
 • De Parel van Grote Waarde (Engels: Pearl of Great Price) is één van de heilige boeken van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook wel bekend als Mormonen. Het bevat een verzameling van een aantal boeken, door de Mormonen toegeschreven aan Mozes en Abraham, plus een deel kerkgeschiedenis.
 • Скъпоценна перла (Pearl of Great Price) е една от четирите свещени писания на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Другите мормонски деноминации на я приемат.Съдържа пет части:Части от Книгата на МойсейКнигата на АвраамДжозеф Смит - МатейИсториятя на Джозеф Смит13-те принципа на вяратаДвете първи части на книгата, по думи на Джозеф Смит, са превод от египетски папируси. Част от тези папируси са запазени и до днес.
 • The Pearl of Great Price is part of the canonical standard works of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church) and some other Mormon denominations.The first paragraph of the Introductory Note in the LDS edition of the Pearl of Great Price states: "The Pearl of Great Price is a selection of choice materials touching many significant aspects of the faith and doctrine of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. These items were produced by Joseph Smith Jr.
 • La Perla de Gran Preu és un llibre sagrat de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies. Conté una selecció de matèries o temes de gran valor que es relacionen amb molts aspectes importants de la fe i de la doctrina de l'església. Joseph Smith (considerat un profeta pels mormons) va preparar aquests temes i es van publicar en els periòdics de l'Església en la seva època.A continuació apareix una breu introducció de la matèria que actualment conté:Seleccions del Llibre de Moisès.
rdfs:label
 • Perle de grand prix
 • A Nagyértékű gyöngy
 • Köstliche Perle
 • Mutiara yang Sangat Berharga
 • Parel van Grote Waarde
 • Pearl of Great Price (Mormonism)
 • Perla de Gran Precio
 • Perla de Gran Preu
 • Perla di gran prezzo
 • Perła Wielkiej Wartości
 • Pérola de Grande Valor
 • Драгоценная жемчужина (мормонизм)
 • Скъпоценна перла
 • 값진 진주
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of