Le pergélisol (en anglais : permafrost, en russe : вечная мерзлота, vetchnaïa merzlota) désigne la partie d'un cryosol gelé en permanence, au moins pendant deux ans, et de ce fait imperméable,.Ses formations, persistance ou disparition, et son épaisseur sont très étroitement liées aux changements climatiques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le pergélisol (en anglais : permafrost, en russe : вечная мерзлота, vetchnaïa merzlota) désigne la partie d'un cryosol gelé en permanence, au moins pendant deux ans, et de ce fait imperméable,.Ses formations, persistance ou disparition, et son épaisseur sont très étroitement liées aux changements climatiques. C'est pourquoi le pergélisol est étudié en tant qu'indicateur du réchauffement climatique par un réseau mondial de chercheurs s'appuyant sur des sondages, des mesures de température et un suivi satellitaire, à l'initiative du réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol. Le permafrost existe non seulement dans les hautes latitudes (permafrost polaire et subpolaire) mais également dans les hautes altitudes (parois sub-verticales jusqu'à 3 500 m d'altitude du permafrost alpin). Il couvre un cinquième de la surface terrestre dont 90 % du Groenland, 80 % de l'Alaska, 50 % du Canada et de l’ex-Union soviétique. Il est généralement permanent au-delà du 60e degré de latitude et est plus sporadique pour le permafrost alpin.
 • Věčně zmrzlá půda, známá také pod anglickým termínem permafrost (slovo vzniklé sloučením „permanent“ a „frost(y)“, neboli stále zmrzlý) nebo pergelisol je půda v polárních oblastech, která ani v létě nerozmrzá. Je to nejsvrchnější část litosféry, která má po dobu dvou let teplotu 0 °C a nižší. Mocnost permafrostu je od několika cm až po 1 450 m (promrzá nejen vlastní půda, ale i podloží) a značně kolísá od místa k místu.Na permafrostu je vegetace omezena hloubkou, do jaké permafrost v létě rozmrzá. V polárních oblastech se permafrost vyskytuje v oblastech věčného ledu a v oblasti tundry. V tundře přes krátké léto povolí povrchový led a na tenké vrstvě zeminy třeba i odkvetou byliny, zatímco podloží zůstává zmrzlé trvale. V oblastech s teplejšími léty se vyskytuje i tajga. Pohyb půdy po permafrostu pak může způsobit fenomén zvaný opilý les. Jde o biotopy např. asijských sobů, losů nebo severoamerických karibu.Permafrost se může vyskytovat i pod mořskou hladinou: Vznikl v poslední době ledové, na jejímž konci byl zatopen díky zvýšení hladiny oceánů. Teplota moře v současné době nestačí k roztání, a tak permafrost stále přetrvává.Permafrost je znám jak ze Země, tak i z dalších vesmírných těles jako například z Marsu či Měsíce.S permafrostem jsou spojeny specifické geomorfologické formy jako kamenné věnce, bajdžarachy, kryoplanační terasy nebo pingo.
 • Il permafrost, o permagelo, è un terreno dove il suolo è perennemente ghiacciato (non necessariamente con presenza di masse di acqua congelata). Convenzionalmente con questo termine si indica un terreno ghiacciato da almeno 2 anni.
 • Permafrostboden – auch Dauerfrostboden – ist ab einer gewissen Tiefe das ganze Jahr hindurch gefroren. Definitionsgemäß ist Permafrostboden „Boden, Sediment oder Gestein, welches in unterschiedlicher Mächtigkeit und Tiefe unter der Erdoberfläche mindestens zwei Jahre ununterbrochen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aufweist“. Wie Gletscher sind Dauerfrostböden Forschungsgegenstand der Glaziologie.
 • Wieczna lub wieloletnia zmarzlina, zwana też czasem wieczną marzłocią lub marzłocią trwałą lub zlodowaceniem podziemnym lub (ang.) permafrostem – zjawisko trwałego (minimum dwa kolejne lata) utrzymywania się części skorupy ziemskiej w temperaturze poniżej punktu zamarzania wody niezależnie od pory roku. Powstaje w warunkach suchego i jednocześnie zimnego klimatu (o średniej temperaturze powietrza poniżej –11 stopni Celsjusza). Obejmuje około 4⁄5 Alaski, większość północnej Kanady i 2⁄3 Syberii (ciągła zmarzlina występuje prawie wyłącznie we wschodniej Syberii, w zachodniej jest obecna tylko na północnym wybrzeżu oceanu). Ciągła zmarzlina sięga aż do północnej Mongolii, punktowo występuje też w Górach Skandynawskich i na Grenlandii. Natomiast nieciągłe zmarzliny zajmują także większość Tybetu, są też znane z Alp. Wieczną zmarzlinę odkryto również w północno-wschodniej Polsce, w okolicy Suwałk na głębokości 357 metrów poniżej poziomu gruntu. Jest to pozostałość po zmarzlinie z okresu ostatniego zlodowacenia, która przetrwała dzięki specyficznym warunkom geologicznym, tak zwanej suwalskiej anomalii geotermiczno-hydrogeochemicznej.Jej głębokość na tych obszarach, na których przetrwała od plejstocenu waha się w granicach od 150-300 metrów w północnej Kanadzie (maksymalnie dochodzi tam do 700 m), we wschodniej Syberii dochodzi do 1500 m. Przeważnie ma kilkadziesiąt metrów. W miesiącach letnich wierzchnia warstwa gruntu – do około 2 metrów – ulega rozmarznięciu, wskutek czego staje się on często grząskim bagnem, w głąb którego nie może (z powodu zamarzniętych głębszych warstw) wsiąknąć nadmiar wody. Sytuacja ta utrudnia rozwój roślinności, uniemożliwiając m.in. zasiedlanie pokrytych wieczną zmarzliną obszarów drzewom o głębszym systemie korzeniowym, także z powodu niedostatecznej spoistości gleby w miesiącach letnich. Dawniej, zmarzlina znacząco utrudniała wznoszenie budynków. Oparcie fundamentów na zmarzlinie powoduje stopniowe wtapianie się budynku i osiadanie, nieraz o kilka metrów. Typowym przykładem są starsze budynki w Irkucku, których pierwsze piętro znajduje się obecnie na poziomie gruntu.Wieloletnia zmarzlina ma charakter reliktowy. Jest pozostałością zlodowacenia, które w plejstocenie obejmowało znaczną część obszarów lądowych półkuli północnej.Marzłoć to warstwa gruntu, leżąca na różnych głębokościach, która co najmniej przez dwa kolejne lata zachowuje temperaturę niższą niż 0 °C (poniżej punktu zamarzania).Rodzaje marzłoci: sucha – nie zawiera lodu jako materiału spajającego (np. skała) wilgotna – najczęściej spotykana, lód wypełnia wolne przestrzenie gruntu lub pory skałTypy marzłoci (ze względu na zasięg warstwy odmarzającej): ciągła – grunt pozostaje zamarznięty na całym obszarze, przy średniej temperaturze roku poniżej –8 °C nieciągła – z niezamarzniętymi „wyspami”, przy średniej temperaturze roku od –4 °C do –8 °C sporadyczna – płaty marzłoci w niejednolicie zamarzającym gruncie, przy średniej temperaturze roku od –1 °C do –4 °CPoziom amplitudy zerowej to głębokość, na której ustają wahania temperatury wiecznej marzłoci.Warstwy w strefie marzłoci (od powierzchni w głąb gruntu, ich grubość może być różna): warstwa czynna – odmarzająca w lecie (ok. 1 m w ciągłej, ok. 3 m w nieciągłej zmarzlinie), pereletok – warstwa przejściowa, czasem odmarza, czasem pozostaje zamarznięta. marzłoć strop wieloletniej zmarzliny, „zwierciadło marzłoci”, nieprzepuszczalny dla wody, odporny na ciśnienie spąg wieloletniej zmarzliny talik, na terenach sporadycznej i nieciągłej marzłoci – warstwa wewnątrz wiecznej marzłoci, rozmarzająca w lecie.Odległość pomiędzy stropem a spągiem to miąższość wieloletniej zmarzliny
 • Permafrost is het verschijnsel dat in bepaalde gebieden nabij de polen en in het hooggebergte de ondergrond nooit helemaal ontdooit.
 • «Вечная мерзлота» (многолетняя криолитозона, многолетняя мерзлота) — часть криолитозоны, характеризующаяся отсутствием периодического протаивания. Общая площадь вечной мерзлоты на Земле — 35 млн км². Распространение — север Аляски, Канады, Европы, Азии, острова Северного Ледовитого океана. Районы многолетней мерзлоты — верхняя часть земной коры, температура которой долгое время (от 2—3 лет до тысячелетий) не поднимается выше 0 °C. В зоне многолетней мерзлоты грунтовые воды находятся в виде льда, её глубина иногда превышает 1 000 метров.
 • 永久凍土(えいきゅうとうど)とは2年以上連続して凍結した状態の土壌を指す。永久凍土は北半球の大陸の約20%に広がっている。永久凍土の厚さは数百m(アラスカのバローでは440m)にも及ぶこともある。永久凍土の上部には夏の間融けている活動層があり、ポドゾルという酸性の土壌となり、タイガや草原となっている。活動層の厚さは年や場所によって変化するが、典型的なものでは0.6-4mの厚さである。日本では、富士山頂上付近および大雪山頂上付近に永久凍土が確認されている。
 • In geology, permafrost or cryotic soil is soil at or below the freezing point of water 0 °C (32 °F) for two or more years. Most permafrost is located in high latitudes (i.e. land close to the North and South poles), but alpine permafrost may exist at high altitudes in much lower latitudes. Ground ice is not always present, as may be in the case of nonporous bedrock, but it frequently occurs and it may be in amounts exceeding the potential hydraulic saturation of the ground material. Permafrost accounts for 0.022% of total water on earth and exists in 24% of exposed land in the Northern Hemisphere.A global temperature rise of 1.5 °C (2.7 °F) above current levels would be enough to start the thawing of permafrost in Siberia, according to one group of scientists.
 • Вечна замръзналост (също трайно замръзнала земя) е най-горната част на земната кора на местата, където температура ѝ от минимум 2 години до хилядолетия не надвишава 0 °C. Понятието се среща в англоезичната литература като permafrost, в руската като вечная мерзлота, което е въведено през 1927 от съветският изследовател-мерзлотовед М. И. Сумгин.Площта на вечната замръзналост е около 35 милиона km². Разпространение — северната част на Аляска, Канада, Европа, Азия, островите в Северния ледовит океан. В зоната на трайно замръзналата земя подземните води са замръзнали, а дълбочината на замръзналата кора понякога е над 1000 метра.Вечна замръзналост заема около 24% от земната суша в северното полукълбо и съдържа 0.022% от общото количество вода. Значителна част от нея е следствие от последния ледников период, като в днешно време бавно се топи. Към 2100 година ще бъде 4 пъти по-малка на площ от сега.Строежите върху вечната замръзналост са предизвикателство. Например, при строежа на панелни блокове в Сибир, блокът се изгражда до гол панел и се остава да стои няколко години. Ако не почне да потъва се довършва, ако ли пък не, се търси ново място. Предизвикателство е и строежа на Чингхай-тибетската железница върху такива земи.В недрата ѝ са намирани дори цели запазени мамути.През 2012 година, руски учени отгледаха растения от вида Silene stenophylla, покълнали от семена замръзнали преди повече от 30000 години, извадени от 38 метрова дълбочина.Изследванията на вечната замръзналост водят началото си от руски пионери в Сибир през 17-18 век.
 • 영구동토(永久凍土, permafrost)는 물의 어는 점인 0 °C (32 °F) 이하로 2년이나 그 이상동안 유지된 토양을 일컫는다. 대부분의 영구동토는 북극이나 남극에 가까운 고위도에 위치해 있다. 그러나, 고산 영구동토층은 낮은 위도에서도 높은 고도에서 존재할 수 있다. 빙결은 자주 발생하는 현상이지만, 무공성 기반의 경우에는 빙결이 항상 발생하는 것은 아니다. 영구동토는 지구 물의 0.022%를 차지하며, 북반구에 노출된 토양의 24%에 존재한다.
 • Permafrost (ingelesezko perma-, permanent, "betiere" + frost, "antzigar"/"izotzaldi") udan izoztuta mantentzen den lurzoruari deritzo, gutxienez bi urtez iraun duena. Lurzoru mota hau ohikoa da Siberia, Alaska eta Kanada iparraldean. Hedaduraz, Artikoko lurraldeetako lur beti izoztuari ere deritzo.Hiru motatakoa izan daiteke: jarraitua, lurpeko 0,5 m-tik 500 m-ra bitarteko parteak izozturik irauten duena; zatikakoa, permafrostaren barnean izoztu gabeko parte batzuk dituena; eta permafrostaren barnean parte gehienak izoztu gabe irauten duena. Klimak, tenperaturak, ezaugarri geomorfikoek eta landarediak eragiten dute permafrosten sorrera eta bilakaera. Lurrazalaren % 25 inguru hartzen du permafrostak, hormategiak barne.
 • A permafroszt (angol permafrost, am. 'állandó fagy'; magyarul gyakran örökfagy) olyan talaj, amely legalább két éven keresztül fagyott állapotban van.Kiterjedése függ a klíma változásaitól. Napjainkban (a foltokban előforduló permafrosztot is beleszámítva) a Föld szárazföldjeinek kb. 20%-án van kisebb vagy nagyobb mélységig tartósan fagyott állapotban a talaj.
 • Dalam geologi, permafrost adalah tanah yang berada di titik beku pada suhu 0° C (32 ° F). Permafrost umumnya terletak di lintang tinggi (yaitu tanah dekat dengan kutub utara dan selatan). Tanah es menyumbang 0,022% dari total volume air dan ada dalam 24% lahan terbuka di belahan bumi utara.Permafrost biasanya membentuk dalam iklim di mana suhu udara rata-rata tahunan kurang dari titik beku air.
 • El permafrost, permagel o permacongelamiento es la capa de hielo permanente en los niveles superficiales del suelo de las regiones muy frías o periglaciares, como es la tundra. Puede encontrarse en áreas circumpolares de Canadá, Alaska, Siberia, Tíbet, Noruega y en varias islas del Océano Atlántico sur como las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur. También se ha encontrado este fenómeno en la superficie del planeta Marte.El permafrost se puede dividir en pergelisol, la capa helada más profunda, y mollisol, capa más superficial que suele descongelarse.Durante cientos de miles de años, el permafrost del Ártico ha acumulado grandes reservas de carbono orgánico (se estima que de 1,4 a 1,85 billones de toneladas métricas).
 • O permafrost ou pergelissolo (em língua portuguesa) é o tipo de solo encontrado na região do Ártico.A etimologia de permafrost vem de perma, de permanent (inglês para permanente), e frost (inglês para congelado), palavra referenciada pela primeira vez em 1943, por S. W. Muller.É constituído por terra, gelo e rochas permanentemente congelados. Esta camada é recoberta por uma camada de gelo e neve que, se no inverno chega a atingir 300 metros de profundidade em alguns locais, ao se derreter no verão, reduz-se para de 0,5 a 2 metros, tornando a superfície do solo pantanosa, uma vez que as águas não são absorvidas pelo solo congelado.Recomenda-se cuidado ao erigir edificações ou pavimentação neste tipo de solo, uma vez que, se a camada de permafrost for rompida, a edificação ou a pista pavimentada pode afundar no terreno.Uma grande reserva de metano, gás estufa 30 vezes mais potente que o dióxido de carbono está se abrindo. Foi feita uma descoberta através da perfuração da camada de gelo que era tido como impermeável.Pesquisadores da Universidade do Alasca descobriram que se a liberação do gás metano(CH4) para a atmosfera não for interrompida, poderá haver uma mudança ainda mais drástica do que as já estudadas.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2871818 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15852 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 64 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109347565 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le pergélisol (en anglais : permafrost, en russe : вечная мерзлота, vetchnaïa merzlota) désigne la partie d'un cryosol gelé en permanence, au moins pendant deux ans, et de ce fait imperméable,.Ses formations, persistance ou disparition, et son épaisseur sont très étroitement liées aux changements climatiques.
 • Il permafrost, o permagelo, è un terreno dove il suolo è perennemente ghiacciato (non necessariamente con presenza di masse di acqua congelata). Convenzionalmente con questo termine si indica un terreno ghiacciato da almeno 2 anni.
 • Permafrostboden – auch Dauerfrostboden – ist ab einer gewissen Tiefe das ganze Jahr hindurch gefroren. Definitionsgemäß ist Permafrostboden „Boden, Sediment oder Gestein, welches in unterschiedlicher Mächtigkeit und Tiefe unter der Erdoberfläche mindestens zwei Jahre ununterbrochen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aufweist“. Wie Gletscher sind Dauerfrostböden Forschungsgegenstand der Glaziologie.
 • Permafrost is het verschijnsel dat in bepaalde gebieden nabij de polen en in het hooggebergte de ondergrond nooit helemaal ontdooit.
 • 永久凍土(えいきゅうとうど)とは2年以上連続して凍結した状態の土壌を指す。永久凍土は北半球の大陸の約20%に広がっている。永久凍土の厚さは数百m(アラスカのバローでは440m)にも及ぶこともある。永久凍土の上部には夏の間融けている活動層があり、ポドゾルという酸性の土壌となり、タイガや草原となっている。活動層の厚さは年や場所によって変化するが、典型的なものでは0.6-4mの厚さである。日本では、富士山頂上付近および大雪山頂上付近に永久凍土が確認されている。
 • 영구동토(永久凍土, permafrost)는 물의 어는 점인 0 °C (32 °F) 이하로 2년이나 그 이상동안 유지된 토양을 일컫는다. 대부분의 영구동토는 북극이나 남극에 가까운 고위도에 위치해 있다. 그러나, 고산 영구동토층은 낮은 위도에서도 높은 고도에서 존재할 수 있다. 빙결은 자주 발생하는 현상이지만, 무공성 기반의 경우에는 빙결이 항상 발생하는 것은 아니다. 영구동토는 지구 물의 0.022%를 차지하며, 북반구에 노출된 토양의 24%에 존재한다.
 • A permafroszt (angol permafrost, am. 'állandó fagy'; magyarul gyakran örökfagy) olyan talaj, amely legalább két éven keresztül fagyott állapotban van.Kiterjedése függ a klíma változásaitól. Napjainkban (a foltokban előforduló permafrosztot is beleszámítva) a Föld szárazföldjeinek kb. 20%-án van kisebb vagy nagyobb mélységig tartósan fagyott állapotban a talaj.
 • Dalam geologi, permafrost adalah tanah yang berada di titik beku pada suhu 0° C (32 ° F). Permafrost umumnya terletak di lintang tinggi (yaitu tanah dekat dengan kutub utara dan selatan). Tanah es menyumbang 0,022% dari total volume air dan ada dalam 24% lahan terbuka di belahan bumi utara.Permafrost biasanya membentuk dalam iklim di mana suhu udara rata-rata tahunan kurang dari titik beku air.
 • «Вечная мерзлота» (многолетняя криолитозона, многолетняя мерзлота) — часть криолитозоны, характеризующаяся отсутствием периодического протаивания. Общая площадь вечной мерзлоты на Земле — 35 млн км². Распространение — север Аляски, Канады, Европы, Азии, острова Северного Ледовитого океана. Районы многолетней мерзлоты — верхняя часть земной коры, температура которой долгое время (от 2—3 лет до тысячелетий) не поднимается выше 0 °C.
 • Wieczna lub wieloletnia zmarzlina, zwana też czasem wieczną marzłocią lub marzłocią trwałą lub zlodowaceniem podziemnym lub (ang.) permafrostem – zjawisko trwałego (minimum dwa kolejne lata) utrzymywania się części skorupy ziemskiej w temperaturze poniżej punktu zamarzania wody niezależnie od pory roku. Powstaje w warunkach suchego i jednocześnie zimnego klimatu (o średniej temperaturze powietrza poniżej –11 stopni Celsjusza).
 • El permafrost, permagel o permacongelamiento es la capa de hielo permanente en los niveles superficiales del suelo de las regiones muy frías o periglaciares, como es la tundra. Puede encontrarse en áreas circumpolares de Canadá, Alaska, Siberia, Tíbet, Noruega y en varias islas del Océano Atlántico sur como las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur.
 • O permafrost ou pergelissolo (em língua portuguesa) é o tipo de solo encontrado na região do Ártico.A etimologia de permafrost vem de perma, de permanent (inglês para permanente), e frost (inglês para congelado), palavra referenciada pela primeira vez em 1943, por S. W. Muller.É constituído por terra, gelo e rochas permanentemente congelados.
 • Věčně zmrzlá půda, známá také pod anglickým termínem permafrost (slovo vzniklé sloučením „permanent“ a „frost(y)“, neboli stále zmrzlý) nebo pergelisol je půda v polárních oblastech, která ani v létě nerozmrzá. Je to nejsvrchnější část litosféry, která má po dobu dvou let teplotu 0 °C a nižší.
 • Вечна замръзналост (също трайно замръзнала земя) е най-горната част на земната кора на местата, където температура ѝ от минимум 2 години до хилядолетия не надвишава 0 °C. Понятието се среща в англоезичната литература като permafrost, в руската като вечная мерзлота, което е въведено през 1927 от съветският изследовател-мерзлотовед М. И. Сумгин.Площта на вечната замръзналост е около 35 милиона km².
 • Permafrost (ingelesezko perma-, permanent, "betiere" + frost, "antzigar"/"izotzaldi") udan izoztuta mantentzen den lurzoruari deritzo, gutxienez bi urtez iraun duena. Lurzoru mota hau ohikoa da Siberia, Alaska eta Kanada iparraldean.
 • In geology, permafrost or cryotic soil is soil at or below the freezing point of water 0 °C (32 °F) for two or more years. Most permafrost is located in high latitudes (i.e. land close to the North and South poles), but alpine permafrost may exist at high altitudes in much lower latitudes. Ground ice is not always present, as may be in the case of nonporous bedrock, but it frequently occurs and it may be in amounts exceeding the potential hydraulic saturation of the ground material.
rdfs:label
 • Pergélisol
 • Pergelissolo
 • Permafrost
 • Permafrost
 • Permafrost
 • Permafrost
 • Permafrost
 • Permafrost
 • Permafrost
 • Permafrostboden
 • Permafroszt
 • Permagel
 • Wieczna zmarzlina
 • Вечна замръзналост
 • Вечная мерзлота
 • 永久凍土
 • 영구동토
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of