La perception est une faculté biophysique ou le phénomène physio-psychologique et culturel qui relie l'action du vivant aux mondes et à l'environnement par l'intermédiaire des sens et des idéologies individuelles ou collectives.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La perception est une faculté biophysique ou le phénomène physio-psychologique et culturel qui relie l'action du vivant aux mondes et à l'environnement par l'intermédiaire des sens et des idéologies individuelles ou collectives. Chez l'espèce humaine, la perception est aussi liée aux mécanismes de cognition par l'abstraction inhérent à l'idée et aux notions apprises dans la pensée.Le mot perception désigne donc, soit la capacité sensitive (l'instinct par exemple), soit le processus de recueil et de traitement de l'information sensorielle ou sensible (en psychologie cognitive par exemple), soit la prise de conscience qui en résulte.En psychologie expérimentale, chez l'être humain, on distingue des échelles de la perception consciente et la perception inconsciente, dite aussi implicite ou subliminale. Cette distinction a été étendue aux autres animaux dans la mesure où celle-ci est reconnue ou, dans une autre mesure, peuvent être entraînés et conditionnés à indiquer ou pas s'ils ont perçu ou non un stimulus.La perception d'une situation fait appel à la fois aux sens, à l'esprit, aux idées, à l'instant et au temps.
 • Az észlelés olyan folyamat a filozófiában, pszichológiában és a kognitív tudományban, amely az érzéki információk megértésére, illetve a tudatosság megvalósítására szolgál. Az "észlelés", mint elnevezés egy latin szóból, a perceptio, vagy percipio szóból ered, melynek jelentése befogadás; összegyűjtés; birtokba vétel akciója; ésszel, elmével való felfogás.Az észlelés a pszichológia legősibb kutatási területei közé tartozik. Az legrégebbi mennyiségi törvény a pszichológiában a Weber-Fechner törvény. Elve, hogy a különböző ingerintenzitások esetén a különbségi küszöb legnagyobbrészt az inger állandó törtrésze. A különbségi küszöb az a minimális érték, amennyivel az ingerintenzitásnak változnia kell ahhoz, hogy az érzékletben észrevehető változást okozzon. Fechner tudatában volt annak,. hogy a különbségi küszöb még ha nem is állandó, aránya mégis változatlan a kezdeti ingerértékhez viszonyítva. Weber pedig különböző ingerek alkalmazásával kimutatta, hogy állandó arányú növekedés az inger erősségében elégséges ahhoz, hogy éppen észrevehető változást okozzon az érzékletben.Az észlelés kezdeti tanulmányozása okot adott a Gestalt pszichológiának, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen a teljes körű megközelítésre.Amit valaki észlel, az tapasztalatai kölcsönhatásainak eredménye, beleértve a kultúráját, és az észlelt dolog értelmezését.
 • Восприятие, перцепция (от лат. perceptio) — познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира. Это психический процесс, заключающийся в отражении предмета или явления в целом при его непосредственном воздействии на рецепторные поверхности органов чувств. Восприятие — одна из биологических психических функций, определяющих сложный процесс приёма и преобразования информации, получаемой при помощи органов чувств, формирующих субъективный целостный образ объекта, воздействующего на анализаторы через совокупность ощущений, инициируемых данным объектом. Как форма чувственного отражения предмета, восприятие включает обнаружение объекта как целого, различение отдельных признаков в объекте, выделение в нём информативного содержания, адекватного цели действия, формирование чувственного образа.Восприятие — нечто значительно большее, нежели передача нервной системой нейронных импульсов в определённые участки мозга. Восприятие также предполагает осознание субъектом самого факта стимулирования и определённые представления о нём, а чтобы это произошло, сначала необходимо ощутить «ввод» сенсорной информации, то есть испытать ощущение. Иными словами, восприятие есть процесс осмысления стимуляции сенсорных рецепторов. Есть основания взглянуть на восприятие как на задачу, которая заключается в сосредоточении на сенсорном сигнале, анализе и интерпретации для создания осмысленного представления об окружающем мире.
 • 지각(知覺)은 감각 기관의 자극으로 생겨나는 외적 사물의 전체상(全體像)에 관한 의식을 말한다. 객관적인 실재의 직접적·감성적인 모사(模寫)로서 인식의 초보적인 단계로 정의하기도 한다.인식론이나 철학적 심리학에서 감각, 지각, 인상 등의 용어는 사람에 따라 여러 가지로 쓰인다.
 • Waarneming, ook wel perceptie genoemd, is het proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie. Enkele belangrijke vormen worden hieronder kort besproken.
 • Възприятието е познавателен психичен процес, при който в мозъчната кора в тяхната цялост се отразяват предмети и явления от околната среда при непосредственото им въздействие върху сетивата. Възприятието позволява да се разбира и интерпретира заобикалящата човека среда, като това зависи от капацитета на мозъка за възприемане и преработване на информация.
 • La percepció, dins del sistema general de processament de la informació o sistema cognitiu, ha estat definida com el procés d'extracció activa d'informació i d'elaboració de representacions. La percepció és un suport bàsic de tots els processos cognitius superiors com són la memòria, l'aprenentatge, el raonament, el pensament... D'aquesta manera la percepció permet rebre un estímul el qual és processat per una Memòria (psicologia)memòria sensorial, enviat a una memòria a curt termini que pot ser enviada o retornada a una de llarg termini però que, sigui com sigui, produeix una resposta externa a l'estímul originari. Ara bé, la qüestió clau és: quina és la certesa o incertesa del nostre coneixement? És a dir, la realitat es correspon amb la representació cognitiva que en té l’ésser humà o el món cognitiu és solament un producte inventat per la ment humana? Són fiables les dades que els òrgans sensorials capten de l'exterior? Com que les dades extretes de l'estímul són interpretades, de vegades cometem errors d'interpretació perquè basem la interpretació en pistes inadequades. L’empirisme sosté que la informació sensorial és l'única font de coneixement vàlida; a aquesta concepció es contraposa el racionalisme, que defensa que davant l'engany al que ens porten, a vegades, els sentits, el fonament autèntic del nostre coneixement són les idees clares i distintes. La psicologia de la percepció s'ocupa precisament de l'estudi de la interacció entre les dades sensorials (informació extreta pels sentits) i el processament cognitiu, mitjançant l'estudi de les il·lusions perceptives i de certs efectes particulars, els quals es posen en manifest en condicions d'estimulació determinades.
 • Pertzepzioa edo hautematea ingurunetik jasotzen diren estimuluen antolaketa, identifikazioa eta interpretazioa burutzen dituen ahalmen biofisiko eta psikologikoa da. Ikusmen, entzumen, ukimen, usaimen eta dastamen izeneko zentzumen bitartez burutzen da gizakiaren kasuan, ezagutza, afektibitatea eta kultura horiek eragiten baditu ere. Orohar, nerbio-sistematik jasotako seinaleak jasotzeaz gainera, pertzepzioak ikaskuntza eta oroimena ere biltzen ditu eragile moduan. Adiera zabalago batean, bestelako ahalmenak biltzen ditu, sena esaterako.
 • 知覚(ちかく, 英:Perception)とは、動物が外界からの刺激を感じ取り、意味づけすることである。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、体性感覚、平衡感覚などの感覚情報をもとに、「熱い」「重い」「固い」などという自覚的な体験として再構成する処理であると言える。
 • "Percept", "perceptual", "perceptible" and "imperceptible" redirect here. For the Brian Blade album, see Perceptual (album). For the perceptibility of digital watermarks, see Digital watermarking#Perceptibility. For other uses, see Perception (disambiguation) and Percept (disambiguation).Perception (from the Latin perceptio, percipio) is the organization, identification, and interpretation of sensory information in order to represent and understand the environment. All perception involves signals in the nervous system, which in turn result from physical or chemical stimulation of the sense organs. For example, vision involves light striking the retina of the eye, smell is mediated by odor molecules, and hearing involves pressure waves. Perception is not the passive receipt of these signals, but is shaped by learning, memory, expectation, and attention. Perception involves these "top-down" effects as well as the "bottom-up" process of processing sensory input. The "bottom-up" processing transforms low-level information to higher-level information (e.g., extracts shapes for object recognition). The "top-down" processing refers to a person's concept and expectations (knowledge), and selective mechanisms (attention) that influence perception. Perception depends on complex functions of the nervous system, but subjectively seems mostly effortless because this processing happens outside conscious awareness.Since the rise of experimental psychology in the 19th Century, psychology's understanding of perception has progressed by combining a variety of techniques. Psychophysics quantitatively describes the relationships between the physical qualities of the sensory input and perception. Sensory neuroscience studies the brain mechanisms underlying perception. Perceptual systems can also be studied computationally, in terms of the information they process. Perceptual issues in philosophy include the extent to which sensory qualities such as sound, smell or color exist in objective reality rather than in the mind of the perceiver.Although the senses were traditionally viewed as passive receptors, the study of illusions and ambiguous images has demonstrated that the brain's perceptual systems actively and pre-consciously attempt to make sense of their input. There is still active debate about the extent to which perception is an active process of hypothesis testing, analogous to science, or whether realistic sensory information is rich enough to make this process unnecessary.The perceptual systems of the brain enable individuals to see the world around them as stable, even though the sensory information is typically incomplete and rapidly varying. Human and animal brains are structured in a modular way, with different areas processing different kinds of sensory information. Some of these modules take the form of sensory maps, mapping some aspect of the world across part of the brain's surface. These different modules are interconnected and influence each other. For instance, the taste is strongly influenced by its odor.
 • Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri.
 • Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir. Algı, duyu organlarının fiziksel uyarılmasıyla oluşan sinir sistemindeki sinyallerden oluşur. Örneğin, görme gözün retinasına düşen ışıkla, işitme kulağa gelen ses ile oluşur. Algı bu sinyallerin pasif bir şekilde alınması değil değildir. Öğrenme, hafıza ve beklenti ile şekillenebilir. Algı, bu "yukarıdan aşağıya etkileri" kapsadığı gibi duyusal girdinin "aşağıdan yukarıya" işlenmesini de içerir. "Aşağıdan yukarıya işlemler", basitçe, düşük seviye bilgi kullanılarak daha yüksek seviyede bilginin (örneğin nesne tanımada şekiller) oluşturulmasıdır. Yukarıdan aşağıya işlemler ile kastedilen, kişinin kavram ve beklentilerinin algıyı etkilemesidir. Algılama, sinir sisteminin kompleks işlemlerine dayanır, ancak bilinçsel farkındalığın dışında gerçekleştiği için çoğu zaman kişilere zahmetsizce gerçekleşir gibi gelir.Deneysel psikolojinin, 19. yüzyılın sonlarına doğru yükselişinden beri psikolojinin algı anlayışı çeşitli teknikleri birleştirerek ilerledi. Psikofizik, fiziksel nitelikleri değişen girdinin algı üzerine etkisini ölçerken, Duyusal nörobilim algının arka planındaki beyin mekanizmalarını inceler. Algı sistemleri (işledikleri bilgi açısından) hesaplamalı olarak da incelenebilir. Felsefe, algı ile ilgili olarak; ses, koku gibi duyusal niteliklerin ne dereceye kadar algılayanın zihni yerine nesnel gerçeklikte var olduklarını inceler.Duyular geleneksel olarak pasif alıcılar olarak düşünülmesine rağmen, yanılsama ve illüzyon üzerine çalışmalar beynin algısal sistemlerinin aktif ve bilinç düzeyine çıkmadan girdilerinden duyu oluşturmaya çalıştıklarını gösterdi. Halen, algının ne derece aktif bir hipotez test süreci olduğu veya gerçekçi duyusal bilginin bu süreci gereksiz kılıp kılmayacağı tartışma konusudur.Beynin algısal sistemleri, insanların çevrelerindeki dünyayı, duyusal bilgileri eksik ya da değişken olsa bile, kararlı görmesini sağlıyor. İnsan ve hayvan beyinleri farklı bölgeleri farklı duyu bilgilerini işleyecek şekilde kısımlı bir yapıya sahiptir. Bu kısımlardan bazıları duyusal harita şeklini alır. Bu farklı kısımlar birbirleriyle bağlantılıdır ve birbirlerinden etkilenir. Örneğin, tatma duyusu kokudan güçlü bir şekilde etkilenir.
 • Vnímání (též percepce) zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly, informuje o vnějším světě (barva, chuť) i vnitřním (bolest, zadýchání). Vnímání je subjektivním odrazem objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů. Umožňuje základní orientaci v prostředí, respektive v aktuální situaci. Výsledky vnímání jsou počitky a vjemy.
 • La percezione è il processo psichico che opera la sintesi dei dati sensoriali in forme dotate di significato. Gli assunti allo studio della percezione variano a seconda delle teorie e dei momenti storici.È possibile operare una prima distinzione tra la sensazione legata agli effetti immediati ed elementari del contatto dei recettori sensoriali con i segnali provenienti dall'esterno e in grado di suscitare una risposta e la percezione che corrisponde all'organizzazione dei dati sensoriali in un'esperienza complessa ovvero al prodotto finale di un processo di elaborazione dell'informazione sensoriale da parte dell'intero organismo.Le principali discipline che si sono occupate di percezione sono la psicologia, la medicina e la filosofia.La psicologia associazionista considerava la percezione come la somma di più stimoli semplici legati in modo diretto al substrato fisiologico degli apparati sensoriali. Con lo sviluppo e il consolidamento della psicologia della Gestalt, il centro dell'indagine sui processi percettivi passa dalla precedente concezione elementaristica alla percezione come risultato di un'interazione e organizzazione globale di varie componenti. Prima di esporre le varie teorie che si sono occupate della percezione, è opportuno comprendere i processi che ne stanno alla base.Tali processi sono di due tipi: la categorizzazione e l'identificazione.
 • Wahrnehmung ist der Prozess und das Ergebnis der Informationsgewinnung und -verarbeitung von Reizen aus der Umwelt und dem Körperinnern eines Lebewesens. Dies geschieht durch das unbewusste und/oder bewusste Filtern und Zusammenführen von Teil-Informationen zu subjektiv sinnvollen Gesamteindrücken. Diese werden auch Perzepte genannt und laufend mit den als innere Vorstellungswelt gespeicherten Konstrukten oder Schemata abgeglichen. Inhalte und Qualitäten einer Wahrnehmung (Perzeption) können manchmal (aber nicht immer) durch gezielte Steuerung der Aufmerksamkeit und durch Wahrnehmungsstrategien verändert werden.Die Summe aller Sinneswahrnehmungen entspricht der Sensorik.
 • Postrzeganie, spostrzeganie, percepcja – odbieranie bodźców wzrokowych, słuchowych, czy czuciowych, które poddawane są obróbce i syntezie w poszczególnych częściach mózgu. Jest pierwszym etapem przetwarzania informacji, które odbierane są przez narządy zmysłów. Proces postrzegania rozpoczyna akt spostrzegania.Skomplikowane układy bodźców odzwierciedlają fragment otaczającej rzeczywistości odbieranej przez doświadczającego (spostrzegającego) w określonym momencie. Organizm człowieka może spostrzegać następujące cechy bodźców: typ energii (temperatura, dźwięk) lokalizacja w przestrzeni; natężenie.
 • Percepção (AO 1990: percepção ou perceção) é, em psicologia, neurociência e ciências cognitivas, a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas. Através da percepção um indivíduo organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. Consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos. A percepção pode ser estudada do ponto de vista estritamente biológico ou fisiológico, envolvendo estímulos elétricos evocados pelos estímulos nos órgãos dos sentidos. Do ponto de vista psicológico ou cognitivo, a percepção envolve também os processos mentais, a memória e outros aspectos que podem influenciar na interpretação dos dados percebidos.
 • La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física del entorno. Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo. También se puede definir como un proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado a algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y procesar cualquier información, de igual manera la asimila y la interioriza para después utilizarla en la vida cotidiana.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 54729 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 23894 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 171 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110930703 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La perception est une faculté biophysique ou le phénomène physio-psychologique et culturel qui relie l'action du vivant aux mondes et à l'environnement par l'intermédiaire des sens et des idéologies individuelles ou collectives.
 • 지각(知覺)은 감각 기관의 자극으로 생겨나는 외적 사물의 전체상(全體像)에 관한 의식을 말한다. 객관적인 실재의 직접적·감성적인 모사(模寫)로서 인식의 초보적인 단계로 정의하기도 한다.인식론이나 철학적 심리학에서 감각, 지각, 인상 등의 용어는 사람에 따라 여러 가지로 쓰인다.
 • Waarneming, ook wel perceptie genoemd, is het proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie. Enkele belangrijke vormen worden hieronder kort besproken.
 • Възприятието е познавателен психичен процес, при който в мозъчната кора в тяхната цялост се отразяват предмети и явления от околната среда при непосредственото им въздействие върху сетивата. Възприятието позволява да се разбира и интерпретира заобикалящата човека среда, като това зависи от капацитета на мозъка за възприемане и преработване на информация.
 • 知覚(ちかく, 英:Perception)とは、動物が外界からの刺激を感じ取り、意味づけすることである。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、体性感覚、平衡感覚などの感覚情報をもとに、「熱い」「重い」「固い」などという自覚的な体験として再構成する処理であると言える。
 • Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri.
 • Vnímání (též percepce) zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly, informuje o vnějším světě (barva, chuť) i vnitřním (bolest, zadýchání). Vnímání je subjektivním odrazem objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů. Umožňuje základní orientaci v prostředí, respektive v aktuální situaci. Výsledky vnímání jsou počitky a vjemy.
 • La percezione è il processo psichico che opera la sintesi dei dati sensoriali in forme dotate di significato.
 • Wahrnehmung ist der Prozess und das Ergebnis der Informationsgewinnung und -verarbeitung von Reizen aus der Umwelt und dem Körperinnern eines Lebewesens. Dies geschieht durch das unbewusste und/oder bewusste Filtern und Zusammenführen von Teil-Informationen zu subjektiv sinnvollen Gesamteindrücken. Diese werden auch Perzepte genannt und laufend mit den als innere Vorstellungswelt gespeicherten Konstrukten oder Schemata abgeglichen.
 • La percepció, dins del sistema general de processament de la informació o sistema cognitiu, ha estat definida com el procés d'extracció activa d'informació i d'elaboració de representacions. La percepció és un suport bàsic de tots els processos cognitius superiors com són la memòria, l'aprenentatge, el raonament, el pensament...
 • Percepção (AO 1990: percepção ou perceção) é, em psicologia, neurociência e ciências cognitivas, a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas. Através da percepção um indivíduo organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. Consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos.
 • Postrzeganie, spostrzeganie, percepcja – odbieranie bodźców wzrokowych, słuchowych, czy czuciowych, które poddawane są obróbce i syntezie w poszczególnych częściach mózgu. Jest pierwszym etapem przetwarzania informacji, które odbierane są przez narządy zmysłów. Proces postrzegania rozpoczyna akt spostrzegania.Skomplikowane układy bodźców odzwierciedlają fragment otaczającej rzeczywistości odbieranej przez doświadczającego (spostrzegającego) w określonym momencie.
 • Pertzepzioa edo hautematea ingurunetik jasotzen diren estimuluen antolaketa, identifikazioa eta interpretazioa burutzen dituen ahalmen biofisiko eta psikologikoa da. Ikusmen, entzumen, ukimen, usaimen eta dastamen izeneko zentzumen bitartez burutzen da gizakiaren kasuan, ezagutza, afektibitatea eta kultura horiek eragiten baditu ere. Orohar, nerbio-sistematik jasotako seinaleak jasotzeaz gainera, pertzepzioak ikaskuntza eta oroimena ere biltzen ditu eragile moduan.
 • Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir. Algı, duyu organlarının fiziksel uyarılmasıyla oluşan sinir sistemindeki sinyallerden oluşur. Örneğin, görme gözün retinasına düşen ışıkla, işitme kulağa gelen ses ile oluşur. Algı bu sinyallerin pasif bir şekilde alınması değil değildir. Öğrenme, hafıza ve beklenti ile şekillenebilir.
 • Восприятие, перцепция (от лат. perceptio) — познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира. Это психический процесс, заключающийся в отражении предмета или явления в целом при его непосредственном воздействии на рецепторные поверхности органов чувств.
 • La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física del entorno. Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo. También se puede definir como un proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado a algo.
 • Az észlelés olyan folyamat a filozófiában, pszichológiában és a kognitív tudományban, amely az érzéki információk megértésére, illetve a tudatosság megvalósítására szolgál. Az "észlelés", mint elnevezés egy latin szóból, a perceptio, vagy percipio szóból ered, melynek jelentése befogadás; összegyűjtés; birtokba vétel akciója; ésszel, elmével való felfogás.Az észlelés a pszichológia legősibb kutatási területei közé tartozik.
 • "Percept", "perceptual", "perceptible" and "imperceptible" redirect here. For the Brian Blade album, see Perceptual (album). For the perceptibility of digital watermarks, see Digital watermarking#Perceptibility. For other uses, see Perception (disambiguation) and Percept (disambiguation).Perception (from the Latin perceptio, percipio) is the organization, identification, and interpretation of sensory information in order to represent and understand the environment.
rdfs:label
 • Perception
 • Algı
 • Hautemate
 • Percepció
 • Percepción
 • Perception
 • Percepção
 • Percezione
 • Persepsi
 • Spostrzeganie
 • Vnímání
 • Waarneming (perceptie)
 • Wahrnehmung
 • Észlelés
 • Восприятие
 • Възприятие
 • 知覚
 • 지각 (심리학)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:notableIdea of
is dbpedia-owl:recordLabel of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:label of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is prop-fr:travaux of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of