Les peptides non ribosomiques sont des peptides qui ne sont pas synthétisés par des ribosomes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les peptides non ribosomiques sont des peptides qui ne sont pas synthétisés par des ribosomes.
 • Els pèptids no ribosòmics són els pèptids que no són sintetitzats pels ribosomes.
 • Нерибосомные пептиды — это класс пептидных вторичных метаболитов, которые синтезируют микроорганизмы — бактерии и грибы. Нерибосомные пептиды также найдены у высших организмов, которые имеют бактерий-комменсалов. Существует некоторое количество пептидов, которые образуются не на рибосомах, но нерибосомными пептидами называют очень частную группу таких пептидов.Нерибосомные пептиды синтезируются синтетазами нерибосомных пептидов, которые, в отличие от рибосом, не нуждаются в мРНК. Каждая синтетаза нерибосомных пептидов может синтезировать только один тип пептидов. Нерибосомные пептиды часто имеют циклические или разветвленные структуры и содержат непротеиногенные аминокислоты, в том числе D-аминокислоты, которые имеют следующие модификации: N-метильные и N-формильные группы, гликозилированы, ацилированы, галогенированы, или гидроксилированы. Циклизация аминокислот часто осуществляется путем образования оксазолинов и тиазолинов в пептидном остове. Дегидратация осуществляется по остаткам серина, при этом образуется дегидроаланин. Нерибосомные пептиды часто являются димерами или тримерами идентичных последовательностей, который соединены в цепочку, циклизованы или даже разветвлены.Нерибосомные пептиды — это очень разнообразное семейство природных соединений с очень широким спектром биологических активностей и и различными лекарственными свойствами. Нерибосомные пептиды часто являются антибиотиками, цитостатиками и иммуносупрессорами и являются коммерческими препаратами.
 • Neribozomální peptid je peptid (oligomer tvořený řadou aminokyselin), který není syntetizován v ribozomu, ale pomocí jiných enzymatických buněčných komplexů (syntetáz). Není potřeba žádná mRNA ani tRNA, přičemž každý enzym je schopen vyrábět pouze jeden typ peptidu. Syntézy těchto peptidů jsou schopny zejména některé bacily a aktinomycety, ale i vláknité houby. Ke známým neribozomálním peptidům patří cyklosporin, gramicidin, erytromycin a vankomycin, tedy látky, které člověk využívá jako antibiotika k boji s bakteriálními onemocněními.Například gramicidin S produkuje bakterie Bacillus brevis. Je to cyklický dekapeptid složený ze dvou stejných pentapeptidů a vzniká díky práci dvou enzymů, označovaných jako EI a EII. K aktivaci aminokyselin se využívá hydrolýzy ATP za současného navázání aminokyseliny na enzym thioesterovou vazbou. Řetězec graminicinu obsahuje i neobvyklé ne-proteinogenní aminokyseliny, jako je ornitin.
 • Peptydy nierybosomalne (ang. nonribosomal peptide, NRP) – klasa metabolitów wtórnych, chemicznie będących peptydami, ale w przeciwieństwie do normalnych białek organizmów, są one niekodowane genomowo, a co za tym idzie, ich synteza nie jest związana z translacją rybosomalną. Zwykle są metabolitami mikroorganizmów: bakterii i grzybów. Czasami można je znaleźć w organizmach wyższych, jak na przykład w ślimakach morskich rzędu Nudibranchia, jakkolwiek uważa się raczej, że nawet tam są one produktem symbiotycznych z tymi organizmami bakterii.Niniejsza nazwa (NRP), mimo że z definicji wskazuje na peptydy pochodzenia nierybosomalnego, odnosi się do bardzo specyficznej części tych biomolekuł, która jest opisana w tym haśle. Poza nimi organizmy żywe syntezują wiele białek, nieprodukowanych na rybosomach, jakkolwiek nazwa NRP się do nich nie odnosi.W przeciwieństwie do zwykłych białek, te peptydy są syntezowane bez udziału aparatury translacyjnej przez syntetazę peptydowów nierybosomowych (NRPS nonribosomal peptide synthetases) z aminokwasów jako substratów. NRPS mogą być traktowane jako duże białkowe kompleksy-fabryki o budowie modułowej, które w przeciwieństwie do rybosomów nie potrzebują matrycy mRNA jako informacji o sekwencji syntezowanego peptydu, ale są raczej stworzone do syntezy jednego konkretnego peptydu, zatem działają jak zwykłe enzymy (ich kompleks).NRP często bywają związkami cyklicznymi często z dodatkowo rozgałęzioną strukturą. Mogą zawierać tak zwane aminokwasy "niebiałkowe", czyli nie kodowane standadtowo w genomie: D-aminokwasy, aminokwasy modyfikowane N-metylacją i N-formylacją, czy też glikozylowane, acylowane, hydroksylowane, a nawet halogenizowane.Cyklizacja nie zawsze jest efektem zamknięcia łańcucha wiązaniem peptydowym, ale bywa rozwiązana przez reakcję zamknięcia przez atomy tlenu czy siarki, które mogą podlegać dalszemu utlenianiu lub redukcji.Czasami seryna jest modyfikowana przez dehydratację co skutkuje powstaniem dehydroalaniny.NRP mogą być także dimerami albo trimerami identycznych sekwencji monomerowych, które są zamknięte w pierścień lub rozgałęzione.Te i szereg innych modyfikacji zapewniają bardzo dużą rozmaitość tej klasy związków i pomimo tego, że zwykle składają się one z mniejszej ilości jednostek monomerowych (aminokwasów) niż przeciętne białko, po uwzględnieniu modyfikacji ich zmienność jest także bardzo wysoka.W związku z tym, peptydy nierybosomalne są niezwykle różnorodną rodziną związków organicznych o bardzo szerokim przekroju funkcji i aktywności biologicznych, w tym o aktywnościach farmakologicznych. Często są one toksynami, sideroforami czy barwnikami. W tej klasie występuje wiele antybiotyków, cytostatyków i substancji immunosupresyjnych, także dostępnych handlowo.
 • Nonribosomal peptides (NRP) are a class of peptide secondary metabolites, usually produced by microorganisms like bacteria and fungi. Nonribosomal peptides are also found in higher organisms, such as nudibranchs, but are thought to be made by bacteria inside these organisms.[citation needed] While there exist a wide range of peptides that are not synthesized by ribosomes, the term nonribosomal peptide typically refers to a very specific set of these as discussed in this article.Nonribosomal peptides are synthesized by nonribosomal peptide synthetases, which, unlike the ribosomes, are independent of messenger RNA. Each nonribosomal peptide synthetase can synthesize only one type of peptide. Nonribosomal peptides often have a cyclic and/or branched structures, can contain non-proteinogenic amino acids including D-amino acids, carry modifications like N-methyl and N-formyl groups, or are glycosylated, acylated, halogenated, or hydroxylated. Cyclization of amino acids against the peptide "backbone" is often performed, resulting in oxazolines and thiazolines; these can be further oxidized or reduced. On occasion, dehydration is performed on serines, resulting in dehydroalanine. This is just a sampling of the various manipulations and variations that nonribosomal peptides can perform. Nonribosomal peptides are often dimers or trimers of identical sequences chained together or cyclized, or even branched.Nonribosomal peptides are a very diverse family of natural products with an extremely broad range of biological activities and pharmacological properties. They are often toxins, siderophores, or pigments. Nonribosomal peptide antibiotics, cytostatics, and immunosuppressants are in commercial use.
 • 非リボソームペプチド(ひリボソームペプチド、英:Nonribosomal peptide(s))は微生物や細菌の二次代謝産物の中で、アミノ酸が多数結合している構造のものを指す。NRP、もしくはNRPsと略記される。裸鰓類のような高等生物もNRPを作り出していることが知られているが、それも生体内部に住み着いた微生物によるものではないかと考えられている。ペプチド結合を多数持つにもかかわらずリボソームを経由せずに合成されるため、非リボソームペプチドと呼ばれている。リボソームで合成されるポリペプチドとは異なり、非リボソームペプチド合成酵素(ひリボソームペプチドごうせいこうそ、英:Nonribosomal peptide synthetases)によりアミノ酸から合成される。この酵素はNRPSと略記されるため、NRPsとの混同には注意が必要である。NRPSはモジュール式の分子組み立て工場のモデルで説明されることが多い。mRNAを設計図としてペプチド鎖を合成するリボソームとは異なり、NRPSには設計図がなく各NRPSにより合成できる分子もあらかじめ決まっている。、非リボソームペプチドはリボソームペプチドより非常に多様な分子構造を持っており、様々なNRPSにより合成される。NRPは環状構造もしくは枝状構造を取ることが多く、コドンにコードされていないアミノ酸(D-アミノ酸や、N-メチル化、N-ホルミル化、グリコシル化、アシル化、ハロゲン化、ヒドロキシル化などの修飾を受けたアミノ酸)を含むことも多い。同じ配列のペプチドが二量体、三量体となりNRPを形成することも多い。ペプチド鎖が環化されることもあり、オキサゾリンやチアゾリンといった酸化還元可能な分子も合成される。また時には脱水素化も行われ、セリンからデヒドロアラニンが合成される。これらはほんの一例であり、他にもNRP合成酵素により多様な反応・合成が行われている。非リボソームペプチドは非常に多様性を持った構造の分子であり、自然界にも生理学的活性や薬理学的特性を持つ分子として広く存在している。毒性を持つものが多く、親鉄性を持ち、着色していることが多い。このうち一部は抗生物質、細胞増殖抑制剤、免疫抑制剤として利用されている。
 • Un péptido no ribosomal (PNR) es una clase de péptido usualmente producido como metabolito secundario por diversos microorganismos tales como bacterias y hongos. Los péptidos no ribosomales también pueden ser encontrados en organismos superiores tales como los nudibranquios, pero se cree que en estos son producidos por bacterias comensales que habitan en el interior de estos organismos.[cita requerida] Aunque existe una gran cantidad de péptidos que no son sintetizados por los ribosomas, el término péptido no ribosomal se refiere típicamente a un tipo muy específico de péptidos que serán tratados en este artículo.Los péptidos no ribosomales son sintetizados por sintetasas peptídicas no ribosomales, las cuales a diferencia de los ribosomas, son independientes del ARN mensajero. Cada sintetasa de péptidos no ribosomal es capaz de sintetizar únicamente un tipo de péptido. Por otra parte los péptidos no ribosomales a menudo poseen una estructura cíclica y/o ramificada, pueden contener otros aminoácidos no proteinogénicos, incluyendo D-aminoácidos, incorporan modificacines tales como grupos N-metilo y N-formilo, o se encuentran glicosilados, acetilados, halogenados, o hidroxilados. A menudo se lleva a cabo una ciclación del esqueleto principal del polipéptido, resultando en estructuras del tipo oxazolina y tiazolina; que luego pueden ser oxidadas o reducidas. En ocasiones, se llevan a cabo deshidrataciones sobre los residuos de serina, produciendo dehidroalantoína. Estos son sólo algunos ejemplos de las múltiples manipulaciones y variaciones que pueden ser llevadas a cabo sobre un péptido no ribosomal. A menudo los péptidos no ribosomales son dímeros o trímeros de idéntica secuencia encadenados o ciclados, o incluso ramificados.Los péptidos no ribosomales son una familia muy diversa de productos naturales con un rango de actividades biológicas y farmacológicas extremadamente amplio. Pueden funcionar como toxinas, sideróforos, o pigmentos. Actualmente se comercializan varios péptidos no ribosomales con actividad antibiótica, citostática, e inmunosupresora.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4059417 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7411 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 18 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103340275 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les peptides non ribosomiques sont des peptides qui ne sont pas synthétisés par des ribosomes.
 • Els pèptids no ribosòmics són els pèptids que no són sintetitzats pels ribosomes.
 • 非リボソームペプチド(ひリボソームペプチド、英:Nonribosomal peptide(s))は微生物や細菌の二次代謝産物の中で、アミノ酸が多数結合している構造のものを指す。NRP、もしくはNRPsと略記される。裸鰓類のような高等生物もNRPを作り出していることが知られているが、それも生体内部に住み着いた微生物によるものではないかと考えられている。ペプチド結合を多数持つにもかかわらずリボソームを経由せずに合成されるため、非リボソームペプチドと呼ばれている。リボソームで合成されるポリペプチドとは異なり、非リボソームペプチド合成酵素(ひリボソームペプチドごうせいこうそ、英:Nonribosomal peptide synthetases)によりアミノ酸から合成される。この酵素はNRPSと略記されるため、NRPsとの混同には注意が必要である。NRPSはモジュール式の分子組み立て工場のモデルで説明されることが多い。mRNAを設計図としてペプチド鎖を合成するリボソームとは異なり、NRPSには設計図がなく各NRPSにより合成できる分子もあらかじめ決まっている。、非リボソームペプチドはリボソームペプチドより非常に多様な分子構造を持っており、様々なNRPSにより合成される。NRPは環状構造もしくは枝状構造を取ることが多く、コドンにコードされていないアミノ酸(D-アミノ酸や、N-メチル化、N-ホルミル化、グリコシル化、アシル化、ハロゲン化、ヒドロキシル化などの修飾を受けたアミノ酸)を含むことも多い。同じ配列のペプチドが二量体、三量体となりNRPを形成することも多い。ペプチド鎖が環化されることもあり、オキサゾリンやチアゾリンといった酸化還元可能な分子も合成される。また時には脱水素化も行われ、セリンからデヒドロアラニンが合成される。これらはほんの一例であり、他にもNRP合成酵素により多様な反応・合成が行われている。非リボソームペプチドは非常に多様性を持った構造の分子であり、自然界にも生理学的活性や薬理学的特性を持つ分子として広く存在している。毒性を持つものが多く、親鉄性を持ち、着色していることが多い。このうち一部は抗生物質、細胞増殖抑制剤、免疫抑制剤として利用されている。
 • Нерибосомные пептиды — это класс пептидных вторичных метаболитов, которые синтезируют микроорганизмы — бактерии и грибы. Нерибосомные пептиды также найдены у высших организмов, которые имеют бактерий-комменсалов. Существует некоторое количество пептидов, которые образуются не на рибосомах, но нерибосомными пептидами называют очень частную группу таких пептидов.Нерибосомные пептиды синтезируются синтетазами нерибосомных пептидов, которые, в отличие от рибосом, не нуждаются в мРНК.
 • Peptydy nierybosomalne (ang. nonribosomal peptide, NRP) – klasa metabolitów wtórnych, chemicznie będących peptydami, ale w przeciwieństwie do normalnych białek organizmów, są one niekodowane genomowo, a co za tym idzie, ich synteza nie jest związana z translacją rybosomalną. Zwykle są metabolitami mikroorganizmów: bakterii i grzybów.
 • Neribozomální peptid je peptid (oligomer tvořený řadou aminokyselin), který není syntetizován v ribozomu, ale pomocí jiných enzymatických buněčných komplexů (syntetáz). Není potřeba žádná mRNA ani tRNA, přičemž každý enzym je schopen vyrábět pouze jeden typ peptidu. Syntézy těchto peptidů jsou schopny zejména některé bacily a aktinomycety, ale i vláknité houby.
 • Un péptido no ribosomal (PNR) es una clase de péptido usualmente producido como metabolito secundario por diversos microorganismos tales como bacterias y hongos.
 • Nonribosomal peptides (NRP) are a class of peptide secondary metabolites, usually produced by microorganisms like bacteria and fungi.
rdfs:label
 • Peptide non ribosomique
 • Neribozomální peptid
 • Nonribosomal peptide
 • Peptydy nierybosomalne
 • Pèptid no ribosòmic
 • Péptido no ribosomal
 • Нерибосомные пептиды
 • 非リボソームペプチド
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of