Les pays les moins avancés (PMA) sont une catégorie de pays créée en 1971 par l'Organisation des Nations unies (ONU), regroupant les pays les moins développés socio-économiquement de la planète. Ils présentent les indices de développement humain (IDH) les plus faibles et devraient à ce titre obtenir une attention particulière de la part de la communauté internationale. La plupart ont des États en situation de déliquescence.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les pays les moins avancés (PMA) sont une catégorie de pays créée en 1971 par l'Organisation des Nations unies (ONU), regroupant les pays les moins développés socio-économiquement de la planète. Ils présentent les indices de développement humain (IDH) les plus faibles et devraient à ce titre obtenir une attention particulière de la part de la communauté internationale. La plupart ont des États en situation de déliquescence.
 • De minst ontwikkelde landen (least developed countries) is een categorie die zo'n vijftig staten beslaat, die wereldwijd gezien de grootste ontwikkelingsachterstand hebben. Soms worden deze landen ook aangeduid als de vierde wereld.
 • Съгласно информацията на Бюрото на Върховния представител на ООН по най-слабо развитите държави, развиващите се държави без излаз на море и малките развиващи се островни държави понастоящем в света съществуват 50 най-слабо развити държави. За да бъдат включени в този списък и да се възползват от прилилегии в международната търговия, държавите следва да отговарят на 3 критерия, а за да бъдат поставени под наблюдение - поне на 2 от 3 критерия по времето най-малкото на 2 тригодишни периода на преглед. По предложение на Комитета за политика по развитието на ООН тези критерии са: нисък доход: базира се на преценка за средните нива на Брутния национален приход на глава от населението за тригодишен период, който не трябва да надхвърля 750 щатски долара за класиране и 900 щатски долара за наблюдение; липса на човешки ресурс: отчита се със съставния индекс на човешкия ресурс (HAI), изчислен на базата на (a) храна; (б) здраве; (в) образование; и (г) неграмотност сред възрастните; икономическа нестабилност: отчита се със съставния индекс на икономическа нестабилност, изчислен а базата на (a) вариации в производството на селскостопански стоки; (б) нестабилност на вноса и износа на стоки; (в) икономическия ефект на нетрадиционни сектори (дял на ръчното производство и модерни услуги в БВП); (г) концентрация в износа на стоки; (д) ограниченията на малката икономика (изчислена чрез логаритъма на населението); (е) процентът на населението, извършило вътрешна миграция поради природни бедствия. Тъй като слабото развитие изключва големите икономики, броят на населението не следва да надхвърля 75 милиона души. Въз основата на тези данни и изчисления след последния преглед в тази група са включени следните най-слабо развити държави: също и малки развиващи се островни държави също и слаборазвити държави без излаз на море
 • Países menos desarrollados (PMD) es un término convencional para la clasificación de los países según su nivel de desarrollo económico, proveniente del inglés Least Developed Country (LDC). Según la definición utilizada en las Naciones Unidas, que creó el térmnino en 1971, son los que muestran los indicadores socioeconómicos más bajos, especialmente en el Índice de Desarrollo Humano (IDH); y reúnen los tres criterios siguientes: Baja renta per cápita: tres años de media inferior a 905 dólares USA, requiriéndose superar los 1,086 para superar la condición de menos desarrollado. Debilidad en recursos humanos: comprobada con los indicadores de nutrición, salud, educación y alfabetización de adultos. Vulnerabilidad económica: producida por la inestabilidad de la producción agraria, de las exportaciones de bienes y servicios, la concentración en la exportación de ciertas mercancías -monocultivos-, la escasa importancia económica de las actividades no tradicionales -economía de subsistencia-, las dificultades consiguientes a las pequeña escala del mercado nacional y las empresas o la repetición de desastres naturales, guerras o conflictos internos que causen desplazamientos masivos de la población.Durante la última revisión de las Naciones Unidas (2003), se definió el término como los países que cumplían los tres criterios, uno de los cuales era una estimación persistente (tres años de media) de PNB per cápita menor de 750 dólares. Se excluían los países con poblaciones superiores a 75 millones de habitantes.El Alto Representante de las Naciones Unidas para los Países Menos Desarrollados (The United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States) coordina la política de las Naciones Unidas para estos países, y proporciona servicios para ellos.La clasificación actual (2009) se aplica a 49 países.En 2007, Las Naciones Unidas sacaron a Cabo Verde de la lista, siendo la segunda vez que se ha producido un hecho semejante. La primera vez se hizo con Botsuana en 1994. Desde 2008 se prevé hacer lo propio con Samoa, aunque hasta ahora (2009) la decisión sigue pendiente ("pending").
 • Наименее развитые страны (НРС) — официальный термин, употребляемый в рамках ООН. В этих государствах очень низкий уровень жизни, экономика очень слабая, люди и ресурсы подвержены воздействию стихий.Включение в группу НРС дает определенные преимущества — льготные условия получения финансовой помощи на нужды развития, преференциальный доступ на рынки, техническую помощь по программам ООН, а также ряд других льгот. В рамках ЮНКТАД действует специальная программа для НРС и издается ежегодный доклад об экономическом положении этой группы государств. В ВТО наименее развитые страны пользуются рядом льгот и преимуществ, в частности им предоставлены более длительные сроки реализации отдельных соглашений ВТО.На 2011 г. в категорию НРС входили 48 государств. В 1971 году, когда этот термин начал применяться, в эту группу входило 24 государства.В ходе обзора перечня наименее развитых стран в 2003 году Экономический и социальный совет ООН использовал для определения наименее развитых стран следующие три критерия, предложенные Комитетом по политике в области развития (КПР): критерий низкого уровня дохода, рассчитываемого как приблизительное среднее значение годового ВВП на душу населения за три года (менее 750 долларов США для включения в перечень, свыше 900 долларов США для исключения из перечня); критерий слабости людских ресурсов, рассчитываемый с использованием сложного расширенного индекса реального качества жизни (РИРКЖ) на основе показателей: а) питания; b) здоровья; c) образования; и d) грамотности взрослого населения; критерий экономической уязвимости, рассчитываемый с использованием сложного индекса экономической уязвимости (ИЭУ)В 2002 году в НРС проживало 11 % населения мира. Средний ВВП на душу населения составлял в этих странах 438 долларов. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в них составляла 50 лет.За 40 лет всего 10 стран смогли выйти из списка наименее развитых стран и войти в список развивающихся (Экваториальная Гвинея, Ангола, Гайана, Вьетнам, Намибия, Республика Конго, Камерун, Мальдивы, Ботсвана и Кабо-Верде).Большая часть наименее развитых стран расположена в Африке (33 страны), в Азии расположена вторая по численности группа (14 стран), 3 страны расположены в Океании, а одна страна находится в Латинской Америке (Гаити).Конференция ООН по наименее развивающимся странам проходила в мае 2011 г. в Стамбуле. На ней была принята программа развития, поддержки и контроля на ближайшие 10 лет («Стамбульская декларация»). Министр иностранных дел Турции внес предложение об изменении названия этой группы стран. Он предложил именовать их «Развитыми странами будущего» или же «Потенциально развивающимися странами». Это предложение было принято к рассмотрению.
 • 후진국(後進國)은 산업 발달이 거의 이루어지지 않은 국가를 말한다. 후발개발도상국, 최빈개도국, 저개발국, 최빈국, 최저개발국 등의 용어도 통용된다. 공업화가 어느 정도 진행되어 2차 산업의 비중이 높은 개발도상국과는 달리 농업과 같은 1차 산업이 주요 산업이다. 후진국은 대체로 국민소득이 매우 낮고, 국민들의 교육 수준도 매우 낮다. 또한 정치가 불안정하고, 식량이 부족하여 식량난을 겪고 있는 국가도 많다. 농업에 필요한 노동력을 확보하기 위해 많은 자녀를 출산하여 출생률이 높은 데 반해, 의료 기술의 발전으로 사망률은 낮아져 인구 증가율이 높아 인구가 급속도로 증가하고 있다.
 • Nejméně rozvinuté země (Least developed countries, LDCs) je označení pro skupinu rozvojových zemí, které jsou na tom z hlediska životní úrovně obyvatel a ekonomické síly vůbec nejhůře. V současnosti (2013) do této skupiny patří 48 států. V rámci rozvojových programů OSN i řady dalších mezinárodních institucí pro ně platí řada zvýhodnění oproti běžným rozvojovým zemím, například v oblasti mezinárodního obchodu.
 • País subdesenvolvido, país menos avançado ou país menos desenvolvido (LDCs sigla em inglês: Least Developed Countries) são países que, de acordo com as Organização das Nações Unidas, apresentam os mais baixos indicadores de desenvolvimento socioeconômico e humano entre todos os países do mundo. Um país é classificado como um país menos desenvolvido se preencher três critérios com base em: Baixa renda (média trienal do PIB per capita de menos de US$ 750, que deve ultrapassar US$ 900 para sair da lista) Fraqueza em recursos humanos (com base em indicadores de nutrição, saúde, educação e da alfabetização de adultos) Vulnerabilidade econômica (com base na instabilidade da produção agrícola, a instabilidade das exportações de bens e serviços, a importância econômica das actividades não tradicionais, exportar mercadoria concentrada, e desvantagens económicas, bem como a percentagem de população deslocada por desastres naturais)Os países podem sair da classificação de LDC quando excederem esses critérios. O Escritório do Alto Representante das Nações Unidas para os Países Menos Desenvolvidos, Países em Desenvolvimento sem litoral e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento das Nações Unidas coordena e fornece suporte para serviços de advocacia aos Países Menos Desenvolvidos.A classificação atualmente (a partir de 16 de abril de 2008) aplica-se a 49 países em todo o planeta.Em 2007, as Nações Unidas retiraram Cabo Verde da categoria de Países Menos Desenvolvidos, sendo a segunda vez que isso aconteceu a um país.. Em 2011 as Maldivas se tornou o terceiro país a graduar-se e passar a categoria de país em desenvolvimento. O primeiro país a sair da classificação de LDC foi Botsuana, em 1994. Segundo os relatórios da UNCTAD em 2011, a Guiné Equatorial, Samoa, Tuvalu e Vanuatu são os próximos postulantes que poderão graduar-se deste modo.
 • A least developed country (LDC) is a country that, according to the United Nations, exhibits the lowest indicators of socioeconomic development, with the lowest Human Development Index ratings of all countries in the world. The concept of LDCs originated in the late 1960s and the first group of LDCs was listed by the UN in its resolution 2768 (XXVI) of 18 November 1971. A country is classified as a Least Developed Country if it meets three criteria:Poverty (adjustable criterion: three-year average GNI per capita of less than US $992, which must exceed $1,190 to leave the list as of 2012)Human resource weakness (based on indicators of nutrition, health, education and adult literacy) andEconomic vulnerability (based on instability of agricultural production, instability of exports of goods and services, economic importance of non-traditional activities, merchandise export concentration, handicap of economic smallness, and the percentage of population displaced by natural disasters)LDC criteria are reviewed every three years by the Committee for Development Policy (CDP) of the UN Economic and Social Council (ECOSOC). Countries may "graduate" out of the LDC classification when indicators exceed these criteria. The United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS) coordinates UN support and provides advocacy services for Least Developed Countries. The classification (as of 24 January 2014) applies to 48 countries.Since the LDC category was initiated, only three countries have graduated to developing country status. The first country to graduate from LDC status was Botswana in 1994. The second country was Cape Verde, in 2007. Maldives became the third country to graduate to developing country status on 1 January 2011. In 2011 the UN suggested that Equatorial Guinea, Samoa, Tuvalu, and Vanuatu are among the candidates for promotion from LDC status.At the UN's fourth conference on LDCs held in May 2011, delegates endorsed a goal targeting the promotion of at least half the current LDC countries within the next ten years.
 • A legkevésbé fejlett országok (least developed country, LDC) azon országok csoportja, melyek az ENSZ adatai szerint a legalacsonyabb szocioökonómiai fejlettségi mutatókkal, a legalacsonyabb emberi fejlettségi indexszel rendelkeznek az összes ország közül.
 • 後発開発途上国(こうはつかいはつとじょうこく、英: Least developed country、略語:LDC)とは、国際連合(国連)が定めた世界の国の社会的・経済的な分類の一つで、開発途上国の中でも特に開発が遅れている国々のことである。国連が2009年に定めた後発開発途上国と認定するための3つの基準は下記の通り。 所得水準が低いこと。すなわち、一人当たりの国民総所得 (GNI) の3年平均推定値が905米ドル以下であること。 人的資源に乏しいこと。すなわち、HAI (Human Assets Index) と呼ばれる指標が一定値以下であること。HAIは、カロリー摂取量、健康に関する指標、識字率に基づく。 経済的に脆弱であること。すなわち、外的ショックに対する経済的脆弱性を表すEVI (Economic Vulnerability Index) と呼ばれる指標の値が一定以下であること。EVIは以下の下位指標に基づく。農産物の生産量がどの程度安定しているか、商品とサービスの輸出がどの程度安定しているか、GDPに反映される製造業、サービス業の活動が全経済活動に対してどの程度の比率を占めるか、人口の対数によって算出される該当国の国内市場の規模、天災によって影響を受ける人口の割合、である。後発発展途上国の指定から外れる条件も定められている。3つの基準のうち2つ以上を2年連続して上回ればよい。ただし、GNIについては905米ドルではなく、1,086米ドルを超えなければならない。最貧国という呼称も定着しているが、区分される国が2013年6月現在で49か国(つまり世界の国家のうち4分の1ほど)もあるため、実情を示す上では不正確といえる。また第四世界と呼ばれることもある。
 • Els països menys desenvolupats (LCDs, per les seves sigles en anglès), a vegades anomenats Tercer Món, són països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats que, segons les Nacions Unides tenen els indicadors socioeconòmics més baixos del món, així com els índexs de desenvolupament humà més baixos. Un país pot ser classificat com a país menys desenvolupat si compleix amb tres criteris: renda baixa (una mitjana de tres anys de la Renda Nacional Bruta de menys de US$750; més de US$900 per sortir de la llista); recursos humans dèbils (segons els indicadors de nutrició, sanitat, educació i alfabetisme adult); i vulnerabilitat econòmica (basada en la inestabilitat de la producció agrícola, la inestabilitat en l'exportació de béns i serveis, en la importància econòmica de les activitats no tradicionals, en la concentració de l'exportació de mercaderies, el percentatge de la població desplaçada a causa dels desastres naturals, etc.) La classificació més recent, del 16 d'abril, 2008, inclou quaranta-nou països. Els únics dos països que han estat eliminats d'aquest llistat en augmentar llurs indicadors socials i econòmics són Cap Verd i Botswana
 • Der Begriff Least Developed Countries (LDC, deutsch: am wenigsten entwickelte Länder) ist ein von den Vereinten Nationen definierter sozialökonomischer Status, den eine Gruppe von 48 besonders armen Ländern überall in der Welt besitzt. Diese am wenigsten entwickelten Länder der Welt werden oft auch als „Vierte Welt“ bezeichnet.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 25394 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8915 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 54 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110958038 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les pays les moins avancés (PMA) sont une catégorie de pays créée en 1971 par l'Organisation des Nations unies (ONU), regroupant les pays les moins développés socio-économiquement de la planète. Ils présentent les indices de développement humain (IDH) les plus faibles et devraient à ce titre obtenir une attention particulière de la part de la communauté internationale. La plupart ont des États en situation de déliquescence.
 • De minst ontwikkelde landen (least developed countries) is een categorie die zo'n vijftig staten beslaat, die wereldwijd gezien de grootste ontwikkelingsachterstand hebben. Soms worden deze landen ook aangeduid als de vierde wereld.
 • 후진국(後進國)은 산업 발달이 거의 이루어지지 않은 국가를 말한다. 후발개발도상국, 최빈개도국, 저개발국, 최빈국, 최저개발국 등의 용어도 통용된다. 공업화가 어느 정도 진행되어 2차 산업의 비중이 높은 개발도상국과는 달리 농업과 같은 1차 산업이 주요 산업이다. 후진국은 대체로 국민소득이 매우 낮고, 국민들의 교육 수준도 매우 낮다. 또한 정치가 불안정하고, 식량이 부족하여 식량난을 겪고 있는 국가도 많다. 농업에 필요한 노동력을 확보하기 위해 많은 자녀를 출산하여 출생률이 높은 데 반해, 의료 기술의 발전으로 사망률은 낮아져 인구 증가율이 높아 인구가 급속도로 증가하고 있다.
 • Nejméně rozvinuté země (Least developed countries, LDCs) je označení pro skupinu rozvojových zemí, které jsou na tom z hlediska životní úrovně obyvatel a ekonomické síly vůbec nejhůře. V současnosti (2013) do této skupiny patří 48 států. V rámci rozvojových programů OSN i řady dalších mezinárodních institucí pro ně platí řada zvýhodnění oproti běžným rozvojovým zemím, například v oblasti mezinárodního obchodu.
 • A legkevésbé fejlett országok (least developed country, LDC) azon országok csoportja, melyek az ENSZ adatai szerint a legalacsonyabb szocioökonómiai fejlettségi mutatókkal, a legalacsonyabb emberi fejlettségi indexszel rendelkeznek az összes ország közül.
 • 後発開発途上国(こうはつかいはつとじょうこく、英: Least developed country、略語:LDC)とは、国際連合(国連)が定めた世界の国の社会的・経済的な分類の一つで、開発途上国の中でも特に開発が遅れている国々のことである。国連が2009年に定めた後発開発途上国と認定するための3つの基準は下記の通り。 所得水準が低いこと。すなわち、一人当たりの国民総所得 (GNI) の3年平均推定値が905米ドル以下であること。 人的資源に乏しいこと。すなわち、HAI (Human Assets Index) と呼ばれる指標が一定値以下であること。HAIは、カロリー摂取量、健康に関する指標、識字率に基づく。 経済的に脆弱であること。すなわち、外的ショックに対する経済的脆弱性を表すEVI (Economic Vulnerability Index) と呼ばれる指標の値が一定以下であること。EVIは以下の下位指標に基づく。農産物の生産量がどの程度安定しているか、商品とサービスの輸出がどの程度安定しているか、GDPに反映される製造業、サービス業の活動が全経済活動に対してどの程度の比率を占めるか、人口の対数によって算出される該当国の国内市場の規模、天災によって影響を受ける人口の割合、である。後発発展途上国の指定から外れる条件も定められている。3つの基準のうち2つ以上を2年連続して上回ればよい。ただし、GNIについては905米ドルではなく、1,086米ドルを超えなければならない。最貧国という呼称も定着しているが、区分される国が2013年6月現在で49か国(つまり世界の国家のうち4分の1ほど)もあるため、実情を示す上では不正確といえる。また第四世界と呼ばれることもある。
 • Der Begriff Least Developed Countries (LDC, deutsch: am wenigsten entwickelte Länder) ist ein von den Vereinten Nationen definierter sozialökonomischer Status, den eine Gruppe von 48 besonders armen Ländern überall in der Welt besitzt. Diese am wenigsten entwickelten Länder der Welt werden oft auch als „Vierte Welt“ bezeichnet.
 • Наименее развитые страны (НРС) — официальный термин, употребляемый в рамках ООН. В этих государствах очень низкий уровень жизни, экономика очень слабая, люди и ресурсы подвержены воздействию стихий.Включение в группу НРС дает определенные преимущества — льготные условия получения финансовой помощи на нужды развития, преференциальный доступ на рынки, техническую помощь по программам ООН, а также ряд других льгот.
 • Съгласно информацията на Бюрото на Върховния представител на ООН по най-слабо развитите държави, развиващите се държави без излаз на море и малките развиващи се островни държави понастоящем в света съществуват 50 най-слабо развити държави.
 • País subdesenvolvido, país menos avançado ou país menos desenvolvido (LDCs sigla em inglês: Least Developed Countries) são países que, de acordo com as Organização das Nações Unidas, apresentam os mais baixos indicadores de desenvolvimento socioeconômico e humano entre todos os países do mundo.
 • Els països menys desenvolupats (LCDs, per les seves sigles en anglès), a vegades anomenats Tercer Món, són països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats que, segons les Nacions Unides tenen els indicadors socioeconòmics més baixos del món, així com els índexs de desenvolupament humà més baixos.
 • A least developed country (LDC) is a country that, according to the United Nations, exhibits the lowest indicators of socioeconomic development, with the lowest Human Development Index ratings of all countries in the world. The concept of LDCs originated in the late 1960s and the first group of LDCs was listed by the UN in its resolution 2768 (XXVI) of 18 November 1971.
 • Países menos desarrollados (PMD) es un término convencional para la clasificación de los países según su nivel de desarrollo económico, proveniente del inglés Least Developed Country (LDC).
rdfs:label
 • Pays les moins avancés
 • Least Developed Countries
 • Least developed country
 • Legkevésbé fejlett országok
 • Minst ontwikkelde landen
 • Nejméně rozvinuté země
 • País subdesenvolvido
 • Países menos desarrollados
 • Països menys desenvolupats
 • Наименее развитые страны
 • Най-слабо развити държави
 • 後発開発途上国
 • 후진국
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of