PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le passage informatique à l'an 2000 (couramment appelé bug de l'an 2000 ou bogue de l'an 2000) a suscité de sérieuses inquiétudes à cause de problèmes de conception et donc de programmation portant sur le format de la date dans les mémoires des ordinateurs et, par conséquent dans les matériels informatiques, ainsi que dans les logiciels. Dans de nombreux programmes et beaucoup de bases de données, il manquait les deux chiffres 19 correspondant au siècle, de sorte qu'au passage de 99 à 100, en réalité 00, de nombreux dysfonctionnements devaient se produire dans ces traitements informatiques, 00 correspondant à l'année 1900 au lieu de 2000. Contrairement à ce que laisse entendre l'appellation commune de « bug de l'an 2000 », le problème de l'an 2000 n'était pas à proprement parler un bogue, comme l'ont bien souligné des experts américains, mais une erreur de conception systémique. Cette erreur a nécessité dans bien des cas de revoir en profondeur l'architecture des systèmes d'information selon une approche systémique, en particulier lorsque certains composants critiques du système d'information ne pouvaient pas être réparés parce qu'ils étaient trop anciens et n'étaient plus maintenus. Il a donc souvent fallu remplacer complètement des systèmes d'information, généralement spécifiques, par des progiciels du marché compatibles an 2000. Les systèmes plus récents ont pu être réparés par conversion.Finalement, aucun problème critique ne s'est produit. Cependant, des sommes considérables, se chiffrant en centaines de milliards de dollars dans le monde, ont dû être dépensées pour prévenir tout incident lors du passage.
 • Problem roku 2000, Y2K (z ang. year 2 kilo bug), pluskwa milenijna (z ang. millenium bug) – potencjalnie katastroficzne skutki, jakie miał z nastaniem roku 2000 wywołać przyjęty kilkadziesiąt lat wcześniej sposób zapisu daty w programach komputerowych.W epoce pierwszych komputerów dla zaoszczędzenia pamięci (być może także z innych powodów) rok był zapisywany tylko dwiema ostatnimi cyframi, co nie pozwalało przechować informacji o stuleciu, np. rok 1901 był kodowany tak samo jak rok 2001: jako 01. W nowszych komputerach oraz nowszych wersjach programów nie zmieniano tego sposobu zapisu, głównie aby zapewnić kompatybilność ze starszymi wersjami. Powstało wiele modyfikacji dotychczasowego oprogramowania, dla przykładu korporacja Microsoft w wydawanym w tamtym okresie systemie operacyjnym Windows 98 umieściła w ustawieniach regionalnych odpowiednie opcje pozwalające na interpretację roku zapisanego dwucyfrowo.Problem Y2K dotyczył głównie starszych programów – nie przewidziano, że będą one używane w XXI wieku. Jednak różne firmy informatyczne sztucznie nagłośniły problem, widząc w tym okazję do zarobienia pieniędzy i oferowały instalację "nowego oprogramowania i sprzętu zgodnego z Y2K", tudzież przetestowanie istniejącego oprogramowania na zgodność z rokiem 2000. Straszono także nastaniem wielkiego chaosu, wyłączeniem ważnych komputerów, elektrowni itp. Jednak, gdy nadszedł 1 stycznia 2000 nic takiego się nie stało. Pewne problemy odnotowano, ale były to przypadki sporadyczne i o niewielkim zasięgu. Apokalipsa, którą straszono, nie nastąpiła.Pierwszą osobą, która publicznie wypowiedziała się na temat Y2K, był Bob Bemer, który zauważył ten problem już w 1958 roku podczas pracy nad programem do kreślenia drzewa genealogicznego. Przez kolejne dwadzieścia lat starał się on zwrócić uwagę wielkich firm komputerowych na istnienie tego problemu, lecz z marnym lub żadnym skutkiem. Problem ten był ignorowany aż do 1994 roku.Tak naprawdę pierwsze kłopoty związane z Y2K pojawiły się już kilka lat wcześniej. Przykładem może być np. problem z autoryzacją karty płatniczej, której data ważności (wyrażona dwucyfrowo) przekraczała rok 2000 lub z nieprawidłowo odczytaną datą przydatności do użycia wybranych produktów spożywczych. Co więcej, nawet po roku 2000 niektóre firmy ignorują problem Y2K tak dalece, że nadal używają dla oznaczenia roku tylko dwóch cyfr. Ma to miejsce szczególnie właśnie w przypadku kart płatniczych i produktów o określonej trwałości. Oznaczenie np. 09/07 jest dla odbiorcy bardzo mylące. Nie wie on bowiem, czy data jest zapisana w stylu amerykańskim (najpierw rok, później miesiąc) czy odwrotnie – w stylu europejskim.
 • Das Jahr-2000-Problem, auch als Millennium-Bug oder Y2K-Bug (von englisch Year 2 Kilo = ‚Jahr 2000‘) bezeichnet, ist ein Computer­problem, das durch die Behandlung von Jahreszahlen als zweistellige Angabe innerhalb von Computersystemen entstanden ist.
 • 2000년 문제는 1999년 12월 31일에서 2000년 1월 1일로 넘어갈 때 날짜나 시각을 다루는 과정에서 오류가 일어나는 문제로, 대표적인 컴퓨터 설계의 오류로 지적된다. 흔히 Y2K라 불리기도 하는데, 여기서 Y는 Year(년)를, K(엄밀하게는 소문자 k)는 1000을 나타내는 SI 접두어인 kilo(킬로)이다. 밀레니엄 버그(millenium bug)라고도 불린다.2000년 문제는 사회 전반에서 2000년 1월 1일 자정 이후에 산업이나 경제, 전기 등 중단이 치명적인 곳에 문제를 일으킬 것이라는 우려를 낳았고, 신문 및 방송 매체의 영향으로 상당한 파장을 낳았다. 2000년 이전에 세계의 대부분의 회사들과 단체들이 자신들의 컴퓨터 시스템을 점검하고 교체했으며, 2000년 문제를 준비하는 과정은 컴퓨터 산업계에 적지 않은 영향을 미쳤다. 그러나 2000년 1월 1일이 되었을 때 예상과 같이 심각한 수준의 문제는 생기지 않았다.
 • Millennium bug, conosciuto anche come Y2K bug, è il nome che è stato attribuito ad un potenziale difetto informatico (bug) che avrebbe potuto manifestarsi al cambio di data dalla mezzanotte del 31 dicembre 1999 al 1º gennaio 2000 nei sistemi di elaborazione dati, sia personal computer che grandi elaboratori (mainframe) e controllori di processo dedicati embedded.Principalmente, il rischio derivava dalla possibilità che fossero ancora in uso rappresentazioni sintetiche della data, con le sole ultime due cifre per indicare l'anno. Questo metodo era stato in effetti molto utilizzato nella "preistoria" informatica, quando la memoria era scarsa e costosa. In queste condizioni, un sistema affetto dal bug avrebbe frainteso "2000" con "1900", con conseguenze difficili da immaginare.Già nella metà degli anni ottanta la comunità internazionale iniziò ad interessarsi al problema. Temendo conseguenze catastrofiche per l'economia o la salute, quali ad esempio il blocco delle centrali elettriche o nucleari, istituti bancari o reti di telecomunicazione, vi furono ingenti investimenti volti alla rimozione delle cause del bug. Il British Standards Institution (BSI) istituì la certificazione di conformità all'anno 2000 (Y2K compliance, in inglese) per i sistemi esenti o corretti in modo appropriato e che integrava anche il tema degli algoritmi per il calcolo degli anni bisestili.Al cadere della data critica non fu registrato nessun evento significativo dagli osservatori preposti.
 • The Year 2000 problem (also known as the Y2K problem, the Millennium bug, the Y2K bug, or simply Y2K) was a problem for both digital (computer-related) and non-digital documentation and data storage situations which resulted from the practice of abbreviating a four-digit year to two digits.In 1997, The British Standards Institute (BSI) developed a standard, DISC PD2000-1, which defines "Year 2000 Conformity requirements" as four rules: No valid date will cause any interruption in operations. Calculation of durations between, or the sequence of, pairs of dates will be correct whether any dates are in different centuries. In all interfaces and in all storage, the century must be unambiguous, either specified, or calculable by algorithm Year 2000 must be recognized as a leap yearIt identifies two problems that may exist in many computer programs.Firstly, the practice of representing the year with two digits becomes problematic with logical error(s) arising upon "rollover" from x99 to x00. This has caused some date-related processing to operate incorrectly for dates and times on and after 1 January 2000, and on other critical dates which were billed "event horizons". Without corrective action, long-working systems would break down when the "... 97, 98, 99, 00 ..." ascending numbering assumption suddenly became invalid.Secondly, some programmers had misunderstood the rule that determines whether years that are exactly divisible by 100 are leap years, and assumed the year 2000 would not be a leap year. Although most years divisible by 100 are not leap years, if they are divisible by 400 then they are. Thus the year 2000 was a leap year.Companies and organizations worldwide checked, fixed, and upgraded their computer systems.The number of computer failures that occurred when the clocks rolled over into 2000 in spite of remedial work is not known; amongst other reasons is the reticence of organisations to report problems.
 • Problema do ano 2000, Bug do milênio (ou milénio) ou Bug Y2K foi o termo usado para se referir ao problema previsto ocorrer em todos os sistemas informatizados na passagem do ano de 1999 para 2000. Bug é um jargão internacional usado por profissionais e conhecedores de programação, que significa um erro de lógica na programação de um determinado software.
 • Проблема 2000 года (часто она обозначается как «проблема Y2K» или «Y2K-совместимость» (аббревиатура: Y-year (год), 2, K-kilo (1000 в системе СИ)) — проблема, связанная с тем, что разработчики программного обеспечения, выпущенного в XX веке, иногда использовали два знака для представления года в датах, например, 1 января 1961 года в таких программах представлялось как «01.01.61». Некоторые вычислительные машины имели уже аппаратную обработку даты, однако всего два десятичных знака. При наступлении 1 января 2000 года при двузначном представлении года после 99 наступал 00 год (то есть 99+1=00), что интерпретировалось многими старыми программами как 1900, а это, в свою очередь, могло привести к серьёзным сбоям в работе критических приложений, например, систем управления технологическими процессами и финансовых программ.Проблема 2000-го года была вызвана, в том числе, использованием старых программ, что не предполагалось во время их разработки. Известны многочисленные случаи использования в конце 1990-х годов программ середины 1980-х.Сложность была ещё и в том, что многие программы обращались к вычислению дат вперед (например, составление плана закупок или любое другое планирование вперед). Так что для многих программ планирования и прогнозирования «Проблема 2000 года» наступала раньше, чем эта проблема касалась самого компьютера и текущей системной даты компьютера. Особенно это касалось западных стран, где финансовый год начинается осенью.По некоторым оценкам экспертов общий объём мировых инвестиций, потраченный на подготовку к 2000 году составил 300 миллиардов долларов. По другим данным, эта сумма завышена как минимум на порядок.
 • Problém roku 2000 (nebo též Year 2000 problem, zkráceně Y2K) byl výsledkem programování základních funkcí software i hardware, kdy programátoři ve snaze šetřit počítačovou paměť zapisovali rok pouze pomocí dvou číslic. V důsledku toho mnohé programy přelom století interpretovaly chybně. Některé prostě přecházely z čísla „99“ na číslo „00“, čímž pro ně bylo nemožné rozlišit mezi rokem 1900 a 2000, jiné rok nadcházející po roce 1999 interpretovaly jako 19100 (devatenáct set sto jako číslo po devatenáct set devadesát devět, tedy nesmysl). Zejména v druhé polovině 90. let 20. století panovaly velké obavy, co se může 1. ledna 2000 stát s mnohými počítačovými programy. Katastrofické scénáře mluvily i o možných výpadcích či dokonce haváriích elektráren, pozemního i leteckého provozu atp. S blížícím se rokem 2000 se množily případy expirace zboží, pozvánky do školky pro stoleté osoby a další případy.Katastrofické scénáře se nakonec nenaplnily, jednak z toho důvodu, že veřejný sektor (armády, vládní organizace, školy atd.) vynaložil nemalé finanční částky na prevenci případných komplikací, především však z toho důvodu, že počítačová technika a jiná elektronika rychle zastarává a většina soukromého i veřejného sektoru byla na přelomu roků 1999/2000 vybavena počítači, u kterých jejich tvůrci dílem možnost problému Y2K předpokládali, dílem již z důvodu rozvoje techniky nebyli nuceni tolik šetřit pamětí počítače.
 • 2000年問題(にせんねんもんだい)は、グレゴリオ暦2000年になるとコンピュータが誤作動する可能性があるとされた年問題である。Y2K問題(ワイツーケイもんだい:"Y"は年(year)、"K"はキロ(kilo))、ミレニアム・バグ(millennium bug)とも呼ばれた。
 • El problema del año 2000, también conocido como efecto 2000, error del milenio, problema informático del año 2000 (PIA2000) o por el numerónimo Y2K, es un bug o error de software causado por la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir la centuria en el año para el almacenamiento de fechas (generalmente para economizar memoria), asumiendo que el software sólo funcionaría durante los años cuyos nombres comenzaran con 19. Lo anterior tendría como consecuencia que después del 31 de diciembre de 1999, sería el 1 de enero de 1900 en vez del 1 de enero de 2000.Potenciales efectos que este bug causaría: Los programas que cuentan el número de años a través de la sustracción de las fechas, obtendrían una cantidad de años negativa. Por ejemplo, si una persona nació en 1977, la edad de esta persona en 2000 sería: 00-77 = -77 años. El problema del año 1900, común en programas que cuentan el año utilizando los dos últimos dígitos y muestran los dos primeros dígitos del año como 19. Al intentar mostrar el año después del 1999, el programa muestra 19 y luego el número que sigue el 99, o sea: 19100.Al acercarse el año 2000, surgieron muchos rumores de casos y catástrofes económicas en el mundo entero, un pavor generalizado a un eventual colapso de los sistemas basados en computadoras por causa de este problema. La corrección del problema costó miles de millones de dólares en el mundo entero, sin contar otros costes relacionados.Existen otros problemas similares, relacionados con la representación de fechas: En UNIX, la fecha es representada por un número entero de 32 bits con signo, que puede contar de -231 a 231-1. Este número es la cantidad de segundos desde 1 de enero de 1970. Así, el año 2038 será el último año representable por este sistema. Véase: problema del año 2038. En sistemas más anticuados, como por ejemplo Windows en sus versiones 1.x, 2.x y 3.x, el problema radicaba en la omisión de dichos dígitos. En este caso, el problema era un poco más complejo, ya que al cumplirse el primer segundo del año 2000, sería el 01/04/1980 (es decir, el año en que se creó el MS-DOS, sistema operativo de estos entornos).Por su parte, Apple, Inc., en 1998, había afirmado por medio de sus portavoces que sus unidades existentes, desde la clásica Apple I hasta la vigente por aquel entonces, iMac, no representaban ningún peligro, ya que sus sistemas operativos (Finder y Multifinder) representaban como último año el 2029, aunque existía la posibilidad de configurarlo.
 • 2000 yılı problemi (Y2K problemi, milenyum hatası, Y2K hatası ya da sadece Y2K diye de bilinir) 1 Ocak 2000 yılından sonra eski bilgisayar ve yazılımlarında görülen ve tarih ve zamanla ilgili işlemlerde hatalı sonuçlara yol açan bir yazılım hatasıdır. Hata, bazı kurum ve kuruluşlarda (örneğin bankamatiklerde) ve devlet bilgisayarlarındaki çeşitli işlevlerin 31 Aralık 1999 tarihini müteakip 1 Ocak 2000 gecesi kesilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır.Buna benzer bir hata da UNIX yüklü 32-bit sistemlerde 2038 yılında ortaya çıkacak olan 2038 yılı problemidir.
 • De millenniumbug was een probleem dat in 20e eeuwse computersystemen ontstond doordat bij het opslaan van de datum alleen de laatste twee cijfers van het jaar werden gebruikt. Zo werd 29 december 1977 bijvoorbeeld opgeslagen als 29-12-77. In de beginperiode van de computer werd dat gedaan om te besparen op de toen erg dure geheugenruimte. Ook verwachtten programmeurs vaak niet dat hun programma's de eeuwwisseling zouden halen. Eind jaren negentig ontstond er onder ICT-experts grote onrust over dit probleem.
 • Masalah Tahun 2000 (bahasa Inggris: Year 2 Kilo (Y2K)) adalah kesalahan perhitungan oleh komputer yang disebabkan oleh sistem penyimpanan tanggal yang hanya menyediakan dua digit untuk tahun, dengan asumsi bahwa kedua digit pertama adalah "19". Hal ini dilakukan pada tahun 60-an ketika komputer pertama dirancang untuk menghemat media penyimpan, tapi ketika tahun baru 2000 tiba, komputer dapat menunjukkan tanggal yang berubah dari 31 Desember 1999 ke 1 Januari 1900.Kesalahan ini dikhawatirkan akan menyebabkan bencana besar karena komputer juga digunakan untuk mengatur fasilitas-fasilitas penting seperti PLTN dan pesawat terbang. Sebagai akibatnya banyak perusahaan di seluruh dunia mengadakan pembaharuan di bidang komputer, baik perangkat lunak maupun perangkat keras untuk mencegah hal ini. Walaupun kemudian terbukti bahwa tidak ada bencana besar yang memakan korban jiwa, Y2K menyebabkan cukup banyak kesalahan, misalnya kartu kredit yang ditolak karena masa berlakunya habis tahun 2000, tapi dibaca komputer sebagai 1900.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3456253 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 33834 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 202 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110162634 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le passage informatique à l'an 2000 (couramment appelé bug de l'an 2000 ou bogue de l'an 2000) a suscité de sérieuses inquiétudes à cause de problèmes de conception et donc de programmation portant sur le format de la date dans les mémoires des ordinateurs et, par conséquent dans les matériels informatiques, ainsi que dans les logiciels.
 • Das Jahr-2000-Problem, auch als Millennium-Bug oder Y2K-Bug (von englisch Year 2 Kilo = ‚Jahr 2000‘) bezeichnet, ist ein Computer­problem, das durch die Behandlung von Jahreszahlen als zweistellige Angabe innerhalb von Computersystemen entstanden ist.
 • 2000년 문제는 1999년 12월 31일에서 2000년 1월 1일로 넘어갈 때 날짜나 시각을 다루는 과정에서 오류가 일어나는 문제로, 대표적인 컴퓨터 설계의 오류로 지적된다. 흔히 Y2K라 불리기도 하는데, 여기서 Y는 Year(년)를, K(엄밀하게는 소문자 k)는 1000을 나타내는 SI 접두어인 kilo(킬로)이다. 밀레니엄 버그(millenium bug)라고도 불린다.2000년 문제는 사회 전반에서 2000년 1월 1일 자정 이후에 산업이나 경제, 전기 등 중단이 치명적인 곳에 문제를 일으킬 것이라는 우려를 낳았고, 신문 및 방송 매체의 영향으로 상당한 파장을 낳았다. 2000년 이전에 세계의 대부분의 회사들과 단체들이 자신들의 컴퓨터 시스템을 점검하고 교체했으며, 2000년 문제를 준비하는 과정은 컴퓨터 산업계에 적지 않은 영향을 미쳤다. 그러나 2000년 1월 1일이 되었을 때 예상과 같이 심각한 수준의 문제는 생기지 않았다.
 • Problema do ano 2000, Bug do milênio (ou milénio) ou Bug Y2K foi o termo usado para se referir ao problema previsto ocorrer em todos os sistemas informatizados na passagem do ano de 1999 para 2000. Bug é um jargão internacional usado por profissionais e conhecedores de programação, que significa um erro de lógica na programação de um determinado software.
 • 2000年問題(にせんねんもんだい)は、グレゴリオ暦2000年になるとコンピュータが誤作動する可能性があるとされた年問題である。Y2K問題(ワイツーケイもんだい:"Y"は年(year)、"K"はキロ(kilo))、ミレニアム・バグ(millennium bug)とも呼ばれた。
 • The Year 2000 problem (also known as the Y2K problem, the Millennium bug, the Y2K bug, or simply Y2K) was a problem for both digital (computer-related) and non-digital documentation and data storage situations which resulted from the practice of abbreviating a four-digit year to two digits.In 1997, The British Standards Institute (BSI) developed a standard, DISC PD2000-1, which defines "Year 2000 Conformity requirements" as four rules: No valid date will cause any interruption in operations.
 • Проблема 2000 года (часто она обозначается как «проблема Y2K» или «Y2K-совместимость» (аббревиатура: Y-year (год), 2, K-kilo (1000 в системе СИ)) — проблема, связанная с тем, что разработчики программного обеспечения, выпущенного в XX веке, иногда использовали два знака для представления года в датах, например, 1 января 1961 года в таких программах представлялось как «01.01.61». Некоторые вычислительные машины имели уже аппаратную обработку даты, однако всего два десятичных знака.
 • Problem roku 2000, Y2K (z ang. year 2 kilo bug), pluskwa milenijna (z ang. millenium bug) – potencjalnie katastroficzne skutki, jakie miał z nastaniem roku 2000 wywołać przyjęty kilkadziesiąt lat wcześniej sposób zapisu daty w programach komputerowych.W epoce pierwszych komputerów dla zaoszczędzenia pamięci (być może także z innych powodów) rok był zapisywany tylko dwiema ostatnimi cyframi, co nie pozwalało przechować informacji o stuleciu, np.
 • Millennium bug, conosciuto anche come Y2K bug, è il nome che è stato attribuito ad un potenziale difetto informatico (bug) che avrebbe potuto manifestarsi al cambio di data dalla mezzanotte del 31 dicembre 1999 al 1º gennaio 2000 nei sistemi di elaborazione dati, sia personal computer che grandi elaboratori (mainframe) e controllori di processo dedicati embedded.Principalmente, il rischio derivava dalla possibilità che fossero ancora in uso rappresentazioni sintetiche della data, con le sole ultime due cifre per indicare l'anno.
 • Problém roku 2000 (nebo též Year 2000 problem, zkráceně Y2K) byl výsledkem programování základních funkcí software i hardware, kdy programátoři ve snaze šetřit počítačovou paměť zapisovali rok pouze pomocí dvou číslic. V důsledku toho mnohé programy přelom století interpretovaly chybně.
 • El problema del año 2000, también conocido como efecto 2000, error del milenio, problema informático del año 2000 (PIA2000) o por el numerónimo Y2K, es un bug o error de software causado por la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir la centuria en el año para el almacenamiento de fechas (generalmente para economizar memoria), asumiendo que el software sólo funcionaría durante los años cuyos nombres comenzaran con 19.
 • Masalah Tahun 2000 (bahasa Inggris: Year 2 Kilo (Y2K)) adalah kesalahan perhitungan oleh komputer yang disebabkan oleh sistem penyimpanan tanggal yang hanya menyediakan dua digit untuk tahun, dengan asumsi bahwa kedua digit pertama adalah "19".
 • 2000 yılı problemi (Y2K problemi, milenyum hatası, Y2K hatası ya da sadece Y2K diye de bilinir) 1 Ocak 2000 yılından sonra eski bilgisayar ve yazılımlarında görülen ve tarih ve zamanla ilgili işlemlerde hatalı sonuçlara yol açan bir yazılım hatasıdır.
 • De millenniumbug was een probleem dat in 20e eeuwse computersystemen ontstond doordat bij het opslaan van de datum alleen de laatste twee cijfers van het jaar werden gebruikt. Zo werd 29 december 1977 bijvoorbeeld opgeslagen als 29-12-77. In de beginperiode van de computer werd dat gedaan om te besparen op de toen erg dure geheugenruimte. Ook verwachtten programmeurs vaak niet dat hun programma's de eeuwwisseling zouden halen.
rdfs:label
 • Passage informatique à l'an 2000
 • 2000年問題
 • 2000년 문제
 • Jahr-2000-Problem
 • Masalah Tahun 2000
 • Millennium bug
 • Millenniumbug
 • Problem roku 2000
 • Problema del año 2000
 • Problema do ano 2000
 • Problém roku 2000
 • Y2K problemi
 • Year 2000 problem
 • Проблема 2000 года
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of