La Parthie est une région historique située au nord-est du plateau iranien, ancienne satrapie de l'empire des Achéménides et berceau de l'Empire parthe qui domine le plateau iranien et par intermittence la Mésopotamie entre 190 av. J.-C. et 224 ap. J.-C.Les frontières de la Parthie sont la chaîne montagneuse du Kopet-Dag au nord (aujourd'hui la frontière entre Iran et Turkménistan) et le désert du Dasht-e Kavir au sud.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Parthie est une région historique située au nord-est du plateau iranien, ancienne satrapie de l'empire des Achéménides et berceau de l'Empire parthe qui domine le plateau iranien et par intermittence la Mésopotamie entre 190 av. J.-C. et 224 ap. J.-C.Les frontières de la Parthie sont la chaîne montagneuse du Kopet-Dag au nord (aujourd'hui la frontière entre Iran et Turkménistan) et le désert du Dasht-e Kavir au sud. À l'ouest se trouve la Médie, au nord-ouest l'Hyrcanie, au nord-est la Margiane et au sud-est l'Arie. Cette région est fertile et bien irriguée pendant l'antiquité, et compte aussi de grandes forêts à cette époque.Les textes assyriens mentionnent un pays nommé Partakka ou Partukka au VIIe siècle av. J.-C.. À une période inconnue, ses habitants ont été assujettis par les Mèdes, qui ont régné sur le premier empire perse avant d'être renversés par Cyrus le Grand en 550 av. J.-C. La Parthie a ensuite appartenu à l'Empire achéménide pendant les deux siècles suivants.
 • Partia fue un imperio en el territorio de la actual Irán fundado por los partos (en latín: Parthi) en el siglo III a. C.. La región de Partia quedaba al noreste de Irán conocido sobre todo por haber sido la base política y cultural de las dinastías arsácidas por las que el Imperio arsácida es entonces conocido también como el Imperio parto. El nombre latino Parthia deriva del antiguo persa Parthava o Partawa, que era la designación que los partos se daban a sí mismos en su idioma y que significaba «de los partos».
 • De Parthen waren een Iraans volk in de Oudheid.
 • Parthia (Old Persian: 𐎱𐎼𐎰𐎺, Parθava, Parthian: 𐭐𐭓𐭕𐭅, Parθaw, Middle Persian: 𐭯𐭫𐭮𐭥𐭡𐭥, Pahlaw) is a historical region located in north-eastern Iran, best known for having been the political and cultural base of the Arsacid dynasty, rulers of the Parthian Empire. The name "Parthia" is a continuation from Latin Parthia, from Old Persian Parthava, which was the Parthian language self-designator signifying "of the Parthians" who were an Iranian people. In context to its Hellenistic period Parthia also appears as Parthyaea.
 • Partia, grec. Παρθία, Παρθυαία, Παρθυηνή, stp. Parthawa - kraina historyczna starożytnego Iranu, położona w dzisiejszym północno-wschodnim Iranie i Turkmenistanie, na południowy-wschód od Morza Kaspijskiego.Nazwa "Partia" pochodzi od Partów, którzy wraz z Persami i Medami należeli do zachodnich ludów irańskich. Na północnym zachodzie granicą regionu były góry Elburs, a na zachodzie Bramy Kaspijskie. Poza tym terytorium Partii w czasach Achemenidów jest trudne do określenia, musiało ono jednak obejmować basen Wielkiej Pustyni Słonej. Podczas panowania Arsakidów Partia rozciągała się prawdopodobnie aż do dzisiejszego Gonabadu i Birdżandu. Na wschodzie jej granica biegła obok lub wzdłuż dolnego biegu Hari Rod, w pobliżu dzisiejszej granicy z Afganistanem. Na zachodzie Partia graniczyła z Medią, na północnym zachodzie z Hyrkanią, a na wschodzie z Margianą i Arią. Wąskie doliny pomiędzy górami i pas lądu na północ od Kopet-dag, nawadniane w sposób naturalny lub sztuczny przez górskie strumienie lub rzekę Atrek, były żyzne. Poza tym Partia była pokryta przez lasy i zarośla, poprzecinana wzgórzami i górami, po części pustynna i raczej pozbawiona zasobów naturalnych. Przebiegała przez nią północna odnoga szlaku jedwabnego i stanowiła ona pomost dla wymiany pomiędzy Mezopotamią i zachodnim Iranem a Azją Środkową, a także miejsce kontaktu pomiędzy jej osiadłą populacją a koczownikami i półkoczownikami północnych stepów i stąd brało się "wielkie historyczne znaczenie tego względnie małego kraju".Być może pierwsza wzmianka o Partii znajduje się w źródłach asyryjskich, które ok. 676 p.n.e. wymieniają kraj Partukku. Według Herodota: "Jest w Azji równina, zamknięta zewsząd górami, a w tych górach jest pięć rozpadlin. Równina ta należała niegdyś do Chorasmiów [tj. mieszkańców Chorezmu], leżąc na pograniczu ich własnego kraju i krajów Hyrkaniów, Partów, Sarangów [tj. mieszkańców Drangiany] i Tamanajów". Ten fragment stał się podstawą do sformułowania przez Josefa Markwarta tezy o istnieniu "Wielkiego Chorezmu" - związku wyżej wymienionych plemion irańskich, która nadal jest przedmiotem dyskusji. U Herodota znajdujemy także dwa inne świadectwa powiązań Partów z ludami wschodnioirańskimi. Według niego Partia, Chorezm, Sogdiana i Aria tworzyły jedną satrapię. Ponadto w armii Kserksesa (486 - 465 p.n.e.) Partowie i Chorezmijczycy mieli walczyć razem pod dowództwem Artabazosa. Według Ktezjasza Partia została podporządkowana Medii, pomimo że w walce o niezależność uciekła się do pomocy Saków. Kiedy Cyrus (559 - 529 p.n.e.) walczył z Astyagesem (585 - 550 p.n.e.), wojska z Partii i Hyrkanii jako pierwsze przeszły na jego stronę. Cyrus opanował obie te krainy w latach 549 - 548 p.n.e. Generalnie źródła antyczne wiążą ze sobą Partię i Hyrkanię, które w okresie achemenidzkim i co najmniej do końca panowania Seleukidów stanowiły jedną satrapię. Prawdopodobnie istniała "wielka" satrapia Partii, obejmująca Partię i Hyrkanię, i mniejsza satrapia Partii właściwej. Za panowania Cyrusa satrapą Partii i Hyrkanii był Hystaspes, ojciec Dariusza I (521 - 486 p.n.e.). W Partii miały leżeć dwa ważne miasta, Wiszpauzati i Patigrabana, jednak nie znamy ich położenia. Zważywszy na jego znaczenie za Arsakidów, stolicą Partii mogło być już wtedy późniejsze hellenistyczne Hekatompylos (najprawdopodobniej dzis. Szahr-e Ghumes). W roku 521 p.n.e mieszkańcy satrapii poparli bunt Fraortesa z Medii, który wywodził swoje pochodzenie od Kyaksaresa (ok. 625 - ok. 585 p.n.e.), i Hystaspes stłumił rebelię po zwycięstwie w dwóch bitwach. Wydaje się że w późniejszym okresie Partia nie buntowała się przeciwko Achemenidom. Występuje ona jako odrębna prowincja imperium zarówno w inskrypcji z Behistun, jak i w innych inskrypcjach Dariusza i Kserksesa. Na reliefie z apadany Persepolis delegacja z Partii składa trybut w formie naczyń i dwugarbnego wielbłąda.Achemenidzka część historii Partii dobiegła końca kiedy jej satrapa Fratafernes poddał się Aleksandrowi (336 - 323 p.n.e.) latem 330 roku p.n.e., tuż po śmierci Dariusza III (336 - 330 p.n.e.). Jakiś czas później Aleksander przywrócił go na jego stanowisko, Fratafernes utracił je jednak ponownie w roku 320 p.n.e., kiedy został zastąpiony przez Macedończyka Filipa. Ten zginął w roku 317 p.n.e., zabity przez satrapę Medii Pejtona, wkrótce jednak wypartego z Partii przez wrogą mu koalicję satrapów. W roku 315 p.n.e. Antygon Jednooki (zm. 301 p.n.e.) mianował swojego dowódcę Nikanora satrapą Medii i strategiem tzw. Górnych Satrapii, w skład których wchodziła Partia. Nikanor został pokonany przez Seleukosa (312/311 p.n.e. - 281 p.n.e.) w roku 312/311 p.n.e. i ostatecznie w wyniku wojen diadochów Partia przypadła Seleukidom. Utracili ją oni kiedy ok. roku 245 p.n.e. przeciwko ich władzy zbuntował się namiestnik Partii i Hyrkanii Andragoras.W III wieku p.n.e. Partia była przedmiotem powtarzających się najazdów koczowniczych Aparnów, należących do federacji Dahów. Ich wódz, Arsakes (247 - ok. 217 - 214 p.n.e.), podbił pograniczny region Astauene i w roku 247 p.n.e. koronował się na króla w mieście Asaak. Następnie wykorzystując secesję Andragorasa Arsakes ok. roku 238 p.n.e. dokonał inwazji Partii, ustanawiając tam swoją władzę. Dwie ekspedycje Seleukidów - Seleukosa II (245 - 226 p.n.e.) ok. roku 230 p.n.e. i Antiocha III (223 - 187 p.n.e.) w roku 209 p.n.e. zakończyły się niepowodzeniem, i Partia pozostała w rękach Aparnów. Zasymilowali się oni z osiadła ludnością Partii do tego stopnia, że stali się znani jako Partowie. Partia odgrywała początkowo ogromną rolę w państwie Arsakidów - to w niej znajdowały się ich pierwsze rezydencje królewskie, takie jak Nisa (identyfikowana często ze stanowiskiem archeologicznym nieopodal Aszchabadu) i Hekatompylos (najprawdopodobniej Szahr-e Ghumes). Jej znaczenie spadło jednak wraz z rozszerzaniem się państwa Partów na zachód. W I w. p.n.e. nową rezydencja zimową stał się Ktezyfon, a letnią Ekbatana, zaś Hekatompylos zostało w większości opuszczone. W czasach Sasanidzkich Partia była znana pod nazwą "Abarszahr" - "Kraj Aparnów", i wchodziła w skład wielkiej satrapii Chorasanu, która była rządzona z Marwu. Od IV wieku n.e. była ona przedmiotem najazdów koczowniczych Czolów i Kidarytów, a następnie Heftalitów. To właśnie w Marwie zginął ostatni władca z dynastii Sasanidów, Jazdgird III (632 - 651), a wraz z jego śmiercią dobiegła końca historia starożytnej Partii.== Przypisy ==
 • 파르티아(페르시아어: اشکانیان Ashkâniân)는 오늘날의 이란 북동부에 해당하는 고대의 지역이다.파르티아 제국의 전성기때에는 이란의 전 지역을 자신들의 세력으로 뒤덮었을 뿐 아니라, 아울러 오늘날의 아르메니아를 비롯한 이라크, 그루지야, 터키 동부, 시리아 동부, 투르크메니스탄, 아프가니스탄, 타지키스탄, 파키스탄, 쿠웨이트, 사우디 아라비아의 페르시아 만 해안 지역, 바레인, 카타르, 아랍 에미리트 연방까지 세력권에 넣었다.
 • Parthská říše byla starověkým státním útvarem s centrem v dnešním Íránu. Zformovala se zhruba v letech 247–238 př. n. l. za Arsaka I., původně náčelníka skythského etnika Parnů, velmocenského postavení na Předním východě však dosáhla až o sto let později, za Mithradata I.Historie parthské říše byla provázena neustálým vedením válek, především s Římany o Malou Asii, Kavkaz a dnešní Blízký východ, ale také s kočovníky na východě. Potenciál říše se však postupně vyčerpal. Kolem roku 220 n. l. zahájil Peršan Ardašír I. z rodu Sásánovců povstání proti králi Artabanovi IV. a po několikaletých bojích převzal kontrolu nad Íránem.Kromě Íránu zahrnovala parthská říše v době svého největšího rozmachu i většinu dnešního Iráku a části Pákistánu, Afghánistánu, Sýrie, Turecka, Arménie, Turkmenistánu a Saúdské Arábie. Hlavním městem byl původně Hekatompylos jihovýchodně od Kaspického moře, později Ktésifón na Tigridu.
 • Pártia é o nome dado historicamente a uma região do nordeste do atual Irã, conhecido por ter sido a base político-cultural da dinastia arsácida, soberanos do Império Parta.O nome 'Pártia' vem do latim Parthia, a partir do persa antigo Parthava, uma auto-designação do idioma parta que significa "dos partas", um povo iraniano da Antiguidade.
 • Parthien ist eine antike Landschaft im Norden des heutigen Iran und im Süden des heutigen Turkmenistan. Im Achämenidenreich bildete diese Landschaft mit Hyrkanien eine Doppelsatrapie. Parthien wird zum ersten Mal in der Behistun-Inschrift von Dareios I. genannt. Alexander der Große eroberte diese Provinz des Achämenidenreiches, wonach sie ein Teil des Seleukidenreiches wurde und weiterhin von Satrapen verwaltet wurde. Zu einem nicht genauer bestimmten Zeitpunkt wanderten die Parner, ein nomadischer Volksstamm, der zu den Skythen gehörte, in die Region ein und übernahm den Namen der Provinz. Um 245 v. Chr. als ein gewisser Andragoras die Provinz verwaltete, lösten sich die Parner vom Seleukidenreich und gründeten das Partherreich.
 • Pàrtia és una regió del nord-est de l'Iran, més conegut per haver estat la base política i cultural de la dinastia Arsàcida, els governants de l'Imperi Part. El nom de parts és una traducció del llatí Parthia, del Parthava en antic persa, que era la designació dels parts en la seva pròpia llengua que significa "dels parts" que eren un poble iranià. Pàrtia correspon aproximadament a la meitat occidental de la regió de Khorasan, al nord-est de l'Iran. Es envoltada per la serralada Kopet Dag al nord i el desert de Dasht-e-Kavir al sud, Mèdia a l'oest, Hircània al nord-oest, Margiana al nord-est i Ària al sud-est. Al segle VI aC s'establí la satrapia de Pàrtia que persistí en temps dels aquemènides i dels selèucides. Entre el 249 aC fins a l'any 231 dC fou el nucli de l'Imperi Part, enemic sempitern de la República Romana i l'Imperi Romà. La seva literatura, de transmissió oral, s'ha perdut en gran part i només es conserven còpies tardanes de l'època sassànida.
 • Партското царство е доминиращата сила в Иран от края на 3 век пр.н.е. до началото на 3 век и контролира обширни територии, включително Месопотамия между 190 пр.н.е. и 224. То е основано и управлявано от династията на Аршакидите, водачи на номадското племе парти, завладяло голяма част от източните територии на Селевкидското царство.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6003938 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6243 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 57 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109168326 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:auteur
 • Jérôme Gaslain
prop-fr:commons
 • Category:Parthia
prop-fr:consultéLe
 • 2009-10-17 (xsd:date)
prop-fr:date
 • 2009-10-17 (xsd:date)
 • février 2004
prop-fr:lien
 • http://www.forumromanum.org/literature/justin/trad41.html#4
prop-fr:site
 • Clio
prop-fr:titre
 • Les Parthes Arsacides : un empire oublié
prop-fr:url
 • http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/les_parthes_arsacides__un_empire_oublie.asp
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
georss:point
 • 33.09361111 44.58083333
rdf:type
rdfs:comment
 • La Parthie est une région historique située au nord-est du plateau iranien, ancienne satrapie de l'empire des Achéménides et berceau de l'Empire parthe qui domine le plateau iranien et par intermittence la Mésopotamie entre 190 av. J.-C. et 224 ap. J.-C.Les frontières de la Parthie sont la chaîne montagneuse du Kopet-Dag au nord (aujourd'hui la frontière entre Iran et Turkménistan) et le désert du Dasht-e Kavir au sud.
 • De Parthen waren een Iraans volk in de Oudheid.
 • 파르티아(페르시아어: اشکانیان Ashkâniân)는 오늘날의 이란 북동부에 해당하는 고대의 지역이다.파르티아 제국의 전성기때에는 이란의 전 지역을 자신들의 세력으로 뒤덮었을 뿐 아니라, 아울러 오늘날의 아르메니아를 비롯한 이라크, 그루지야, 터키 동부, 시리아 동부, 투르크메니스탄, 아프가니스탄, 타지키스탄, 파키스탄, 쿠웨이트, 사우디 아라비아의 페르시아 만 해안 지역, 바레인, 카타르, 아랍 에미리트 연방까지 세력권에 넣었다.
 • Pártia é o nome dado historicamente a uma região do nordeste do atual Irã, conhecido por ter sido a base político-cultural da dinastia arsácida, soberanos do Império Parta.O nome 'Pártia' vem do latim Parthia, a partir do persa antigo Parthava, uma auto-designação do idioma parta que significa "dos partas", um povo iraniano da Antiguidade.
 • Партското царство е доминиращата сила в Иран от края на 3 век пр.н.е. до началото на 3 век и контролира обширни територии, включително Месопотамия между 190 пр.н.е. и 224. То е основано и управлявано от династията на Аршакидите, водачи на номадското племе парти, завладяло голяма част от източните територии на Селевкидското царство.
 • Pàrtia és una regió del nord-est de l'Iran, més conegut per haver estat la base política i cultural de la dinastia Arsàcida, els governants de l'Imperi Part. El nom de parts és una traducció del llatí Parthia, del Parthava en antic persa, que era la designació dels parts en la seva pròpia llengua que significa "dels parts" que eren un poble iranià. Pàrtia correspon aproximadament a la meitat occidental de la regió de Khorasan, al nord-est de l'Iran.
 • Partia fue un imperio en el territorio de la actual Irán fundado por los partos (en latín: Parthi) en el siglo III a. C.. La región de Partia quedaba al noreste de Irán conocido sobre todo por haber sido la base política y cultural de las dinastías arsácidas por las que el Imperio arsácida es entonces conocido también como el Imperio parto.
 • Partia, grec. Παρθία, Παρθυαία, Παρθυηνή, stp. Parthawa - kraina historyczna starożytnego Iranu, położona w dzisiejszym północno-wschodnim Iranie i Turkmenistanie, na południowy-wschód od Morza Kaspijskiego.Nazwa "Partia" pochodzi od Partów, którzy wraz z Persami i Medami należeli do zachodnich ludów irańskich. Na północnym zachodzie granicą regionu były góry Elburs, a na zachodzie Bramy Kaspijskie.
 • Parthská říše byla starověkým státním útvarem s centrem v dnešním Íránu. Zformovala se zhruba v letech 247–238 př. n. l. za Arsaka I., původně náčelníka skythského etnika Parnů, velmocenského postavení na Předním východě však dosáhla až o sto let později, za Mithradata I.Historie parthské říše byla provázena neustálým vedením válek, především s Římany o Malou Asii, Kavkaz a dnešní Blízký východ, ale také s kočovníky na východě. Potenciál říše se však postupně vyčerpal. Kolem roku 220 n. l.
 • Parthien ist eine antike Landschaft im Norden des heutigen Iran und im Süden des heutigen Turkmenistan. Im Achämenidenreich bildete diese Landschaft mit Hyrkanien eine Doppelsatrapie. Parthien wird zum ersten Mal in der Behistun-Inschrift von Dareios I. genannt. Alexander der Große eroberte diese Provinz des Achämenidenreiches, wonach sie ein Teil des Seleukidenreiches wurde und weiterhin von Satrapen verwaltet wurde.
 • Parthia (Old Persian: 𐎱𐎼𐎰𐎺, Parθava, Parthian: 𐭐𐭓𐭕𐭅, Parθaw, Middle Persian: 𐭯𐭫𐭮𐭥𐭡𐭥, Pahlaw) is a historical region located in north-eastern Iran, best known for having been the political and cultural base of the Arsacid dynasty, rulers of the Parthian Empire. The name "Parthia" is a continuation from Latin Parthia, from Old Persian Parthava, which was the Parthian language self-designator signifying "of the Parthians" who were an Iranian people.
rdfs:label
 • Parthie
 • Parthen
 • Parthia
 • Parthien
 • Parthská říše
 • Partia
 • Partia (kraina)
 • Pàrtia
 • Pártia
 • Партско царство
 • Парфия
 • 파르티아
owl:sameAs
geo:lat
 • 33.093613 (xsd:float)
geo:long
 • 44.580833 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:nextEvent of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:nomÉpoque of
is foaf:primaryTopic of