Le Paléolithique inférieur est la première période de la Préhistoire, marquée par l'apparition de l'Homme en Afrique. Selon les points de vue et les critères retenus, elle débute entre 3 et 2,5 millions d'années avant le présent (ou 2,5 Ma BP). Elle se termine il y a environ 300 000 ans, lorsque des changements au niveau de l'outillage et de l'évolution humaine annoncent le début du Paléolithique moyen.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Paléolithique inférieur est la première période de la Préhistoire, marquée par l'apparition de l'Homme en Afrique. Selon les points de vue et les critères retenus, elle débute entre 3 et 2,5 millions d'années avant le présent (ou 2,5 Ma BP). Elle se termine il y a environ 300 000 ans, lorsque des changements au niveau de l'outillage et de l'évolution humaine annoncent le début du Paléolithique moyen. Les industries lithiques associées au Paléolithique inférieur sont l'Oldowayen et l'Acheuléen. Dans le cas de l'Europe, le Chelléen et l'Abbevillien sont des subdivisions du Paléolithique inférieur qui ont tendance à tomber en désuétude.Certains auteurs, minoritaires, distinguent un Très Ancien Paléolithique ou Paléolithique archaïque correspondant au début de cette période.
 • 전기 구석기(前期舊石器, Lower Paleolithic)는 구석기 시대 세부 분류 중 가장 초기의 단계를 말한다. 약 250만년 전경, 초기 인류에 의한 최초의 분업 증거와 석기 사용이 고고학적 기록에 나타나며, 10만년전 중기 구석기 시대로 이어지는 중요한 진화적인 기술적인 변혁이 있을 때까지 계속되었다. 석기는 문화 유물이지만, 석기와 인간에게 일어난 생물학적 발전의 연관은 무척 중요하다. 250만 년 전까지 초기 인간은 채식을 했기 때문이다. 하지만 석기가 발명됨으로써 인간은 육식이 가능해져 사냥한 짐슴의 근육과 내장을 먹을 수 있게 되었으며, 이 변화는 두뇌의 발달에 큰 영향을 미쳤다.
 • Paleolit dolny - jest to okres odpowiadający wczesnym formom homoidalnym i początkom rodzaju Homo (przez gatunek Homo habilis do Homo ergaster/erectus - któremu przypisuje się wyjście z Afryki). Charakteryzuje się rozwojem społeczności ludzkiej oraz powstaniem pierwszych kultur pradziejowych. Początki dolnego paleolitu związane są z pojawieniem się pierwszych narzędzi kamiennych, co nastąpiło 2,6 - 2,4 mln lat temu. Wyznaczenie daty końcowej dolnego paleolitu nastręcza badaczom wielu problemów i jest uzależnione od kryteriów geograficznych. Dla Afryki oraz zachodniej Eurazji cezurą jest okres 350-300 tys. lat temu. Dolny paleolit został podzielony na dwie fazy. Każda z faz związana jest z zasadniczymi zmianami jakościowymi w technologii obróbki narzędzi kamiennych. Pierwsza faza zasadniczo związania jest z kontynentem afrykańskim i została podzielona na dwa podokresy a) 2,4-1,9 mln lat temu - okres ten charakteryzuje się pojawieniem pierwszych narzędzi kamiennych tzw. narzędzi otoczakowych. b) 1,9-1,5 mln lat temu - jest to okres posługiwania się udoskonalonymi narzędziami otoczakowymi oraz pojawieniem się tzw. protopięściaków. Dolną cezurę tego okresu wyznacza data ok. 1,5 mln lat temu kiedy na terenie Afryki mamy do czynienia z innowacją technologiczną, polegająca na zastosowaniu techniki bifacjalnego retuszu. Druga faza rozpoczyna się ok. 1,5 mln lat temu. Okres ów charakteryzuje się pojawieniem tzw. narzędzi pięściakowatych. Wyznaczenie daty końcowej tej fazy nastręcza badaczom wielu problemów i jest nadal dyskutowane, jednak uznaje się, że dla obszaru Afryki związana jest ona z początkami Środkowej Epoki Kamienia, zaś w Eurazji cezurą jest początek środkowego paleolitu. W dolnym paleolicie technologia obróbki kamienia przechodzi stopniową ewolucję, poczynając od najprostszych form narzędzi otoczkowych reprezentowanych przez tzw. choppery - z obróbką jednostronną, chopping-tools - z obróbką dwustronną oraz narzędzi steroidów - z obróbką wielokierunkową. Narzędzia otoczkowe były zawsze wykonywane z zastosowaniem ciężkiego tłuka kamiennego, którym uderzano bezpośrednio w powierzchnię otoczaka. Dalszy etap ewolucji narzędzi kamiennych związany jest z zastosowaniem bifacjalnej techniki retuszu oraz użyciem miękkiego tłuka wykonywanego z miękkich skał oraz kości i rogu. Udokumentowane jest także używanie przez społeczności dolnopaleolityczne pośredników wykonywanych z elementów kości i rogu. Postęp technologiczny w dolnym paleolicie wiąże się także z coraz bardziej świadomym doborem materiału przeznaczonego do produkcji narzędzi, a także skał które mogły służyć jako tłuczki-retuszery. Dobór odpowiedniego surowca miał wpływ na możliwość naprawy narzędzi kamiennych np ostrzenie stępionej krawędzi tnącej. Sposób pozyskiwania surowców kamiennych przeznaczonych do produkcji narzędzi można podzielić na dwa okresy a) wcześniejszy trwający do ok. 1,6 mln temu, w którym praludzie korzystali głównie z surowca lokalnego, znajdującego się w odległości do 4 km. Z tego surowca wykonywano niemal 99,9 wszystkich narzędzi kamiennych. Surowce przynoszone z większej odległości, ok. 7-11 km, stanowią jedynie 0,1%. b) późniejszy 1,6-1,2 mln lat temu, kiedy to nadal przeważa surowiec lokalny, jednak odległość, jaką byli gotowi przebyć praludzie w celu uzyskania innego materiału, wzrasta do 10-15 km.W dolnym paleolicie zaobserwować możemy stopniową specjalizację obozowisk, które dzieliły się na: a) miejsca dzielenia zdobyczy b) miejscem końcowej obróbki pożywienia c) miejsca, w których dokonywano obróbki materiału kamiennego. Na stanowisku FxJj 20E,znajdującym się w rejonie Koobi Fora, odkryto sięgające ponad 1,4 mln lat temu najstarsze ślady ognia. Na stanowisku Gran Dolina, znajdującym się na terenie dzisiejszej Hiszpanii, natrafiono na szczątki należące do rodzaju Homo. Na szczątkach tych natrafiono na ślady cięcia i rozbijania, co jest jednym z pierwszych udokumentowanych przypadków uprawiania kanibalizmu przez ten gatunek. W okresie dolnego paleolitu badacze wyróżniają przemysły oldowajskie i kulturę aszelską oraz stanowiska z narzędziami mikroodłupkowymi.
 • Ранний палеоли́т — период в истории человечества, начавшийся с конца эпохи плиоцена, в котором началось первое использование каменных орудий предками современного человека Homo habilis. Это были сравнительно простые инструменты, известные как колуны, сфероиды (грубо обитые камни) и отщепы. Homo habilis освоили каменные орудия в эпоху Олдувайской культуры, которые использовались в качестве рубил и каменных сердечников. Эта культура получила свое название в честь места, где были найдены первые каменные инструменты — Олдувайского ущелья в Танзании. Живущие в эту эпоху люди существовали преимущественно за счет мяса павших животных и собирательства дикорастущих растений, так как охота в это время не была еще распространена. Около 1,5 млн лет назад появился более развитый человеческий род Homo erectus. Представители данного вида (синантропы) научились использовать огонь и создавали более сложные рубящие инструменты из камня, а также расширили ареал своего обитания за счет освоения Азии, что подтверждается находками на плато Чжоукоудянь в Китае. Около 1 млн лет назад человек заселил Европу и начал использовать каменные топоры.Социальная организация людей находилась на стадии первобытного стада (неустойчивое, формировалось с целью охоты, для защиты от врагов, животных, стихии). Орудия работы — в целом наиболее примитивные каменные, деревянные, костяные инструменты. Хозяйство состояло из собирательства и охоты, люди вели кочевой образ жизни.
 • O Paleolítico Inferior é a mais antiga subdivisão do Paleolítico, período mais antigo da Pré-História do homem. Teve início por volta de 3 milhões anos atrás, e foi até por volta de 250 mil anos atrás, quando mudanças importantes levaram os historiadores e arqueólogos a uma nova divisão, o Paleolítico Médio.Os mais antigos hominídeos, os australoptecínios, personificados por Lucy, não eram utilizadores avançados de ferramentas de pedra e é provável que fossem presa de animais maiores[carece de fontes?]. Utilizavam machado de mão e viviam a céu aberto, próximo ao vale dos rios.Os primeiros fósseis do género Homo surgem a menos de três milhões de anos[carece de fontes?]. Eles podem ter se originado dos australoptecíneos ou de um braço filogenético diferente de primatas. É nesse período que o homem passa a andar em duas pernas[carece de fontes?]. O Homo habilis, como os da Garganta de Olduvai é muito mais semelhante aos humanos modernos. O uso de ferramentas de pedra foi desenvolvido por esta espécie por volta de 2,5 milhões de anos atrás, antes de serem substituídos pelo Homo erectus, por volta de 1,5 milhão de anos atrás. O Homo habilis aprendeu a usar o fogo como método de apoio na caça.
 • The Lower Paleolithic (or Lower Palaeolithic) is the earliest subdivision of the Paleolithic or Old Stone Age. It spans the time from around 2.5 million years ago when the first evidence of craft and use of stone tools by hominids appears in the current archaeological record, until around 300,000 years ago, spanning the Oldowan ("mode 1") and Acheulean ("mode 2") lithics industries.The Lower Paleolithic is followed by the Middle Paleolithic, which sees the appearance of the more advanced prepared-core tool-making technologies such as the Mousterian.Whether the earliest control of fire by hominids dates to the Lower or to the Middle Paleolithic remains an open question.The Lower Paleolithic begins with the Gelasian (Lower Pleistocene), some 2.5 million years ago with the appearance of the Homo genus (Homo habilis), possibly developing out of australopithecine forebears (such as Australopithecus garhi).These early members of the Homo genus had primitive tools, summarized under the Oldowan horizon, which remained dominant for the best part of a million years, from about 2.5 to 1.7 million years ago.Homo habilis is assumed to have lived primarily on scavenging, using the tools to cleave meat off carrion or to break bones in order to extract the marrow.The move from the mostly frugivorous or omnivorous diet of Australopithecus to the carnivorous scavenging lifestyle of early Homo has been explained by the climate changes in East Africa associated with the Quaternary glaciation. Decreasing oceanic evaporation resulted in a drier climate and an expansion of the savannah at the expense of forests. Reduced availability of fruits forced some Australopithecine to unlock new food sources found in the drier savannah climate.Derek Bickerton has placed to this period the move from simple animal communication systems as they are found in all great apes to the earliest form of symbolic communication systems capable of displacement (referring to items not currently within sensory perception), motivated for the need for "recruitment" of group members for scavenging large carcasses.Homo erectus appears by about 1.8 million years ago, via the transitional variety Homo ergaster.
 • Behe Paleolitoa Historiaurre eta Paleolitoaren lehendabiziko garaia da. Arkeologoen arabera, hominidoek lehen harrizko lanabesen erabilpenarekin, duela 2.5 milioi urte hasten da Behe Paleolitoa. Bukatzeko data duela 300.000 urtean kokatzen da, harria lantzeko teknikan aldaketa nabarmenek Erdi Paleolitoa iragarri zutelako.Orain dela 3 miloi urte inguruan, Homo sailkapenean sartu ahal diren lehendabiziko gizakiak agertu ziren, aurkitutako fosilen arabera. Bilakaera australopithecusengandik edo primateen beste adar batetik etor zitekeen.Homo habilisek duela 2.5 milioi urte inguru estreinako harrizko lanabesak garatu zituen, baita sua kontrolatzen ere bazekien, Olduvaiko aztarnategian agertu zen bezala. Duela 1.5 milioi urte, Homo habilisen tokia Homo erectusek hartu zuen, Europara etorri zen gizakiak.sv:Paleolitikum#Tidigpaleolitikum
 • El Paleolítico inferior es el primero de los periodos en que está dividido el Paleolítico, la etapa inicial de la Edad de Piedra. Está caracterizado por la presencia de dos tradiciones líticas de evolución muy lenta: la olduvayense o modo técnico 1 y la achelense o modo técnico 2. Es la etapa más larga de toda la Prehistoria, ya que se considera que comenzó hace unos 2,5 millones de años (cuando están datadas las primeras herramientas conocidas creadas por homininos) y duró hasta hace unos 125-127 000 años (cuando comienza el Tarantiano o Pleistoceno superior, que coincide con la aparición de las industrias musterienses o modo técnico 3).Se corresponde con la mayor parte del Pleistoceno, época geológica que abarca las últimas glaciaciones y todo el Paleolítico arqueológico. El Paleolítico inferior se extiende a lo largo del Gelasiano, el Calabriano (anteriormente denominado Pleistoceno inferior) y el Ioniano (antes llamado Pleistoceno medio).Es también la fase prehistórica más rica en especies de homininos y en ella está representada toda nuestra evolución. Además de los Australopithecus, que primero precedieron y luego compartieron territorios con Homo habilis y Homo ergaster, están Homo erectus, Homo antecessor y Homo heidelbergensis; al final del periodo aparecieron las formas primitivas de Homo neanderthaliensis (en Europa) y Homo sapiens (en África), protagonistas respectivos del Paleolítico medio y del superior.
 • Il Paleolitico inferiore è la prima e più antica delle suddivisioni del Paleolitico.Ha ricoperto un arco temporale di circa 2,5 milioni di anni. Si fa coincidere il suo inizio con l'apparizione delle prime pietre scheggiate dagli ominidi e lo si fa terminare a circa 120 000 anni fa; corrisponde al Pleistocene inferiore e medio e alle glaciazioni di Günz, Mindel e Riss con i periodi interglaciali intermedi. In questo periodo si diffondono l'Homo habilis e l'Homo erectus.Il paleolitico inferiore è seguito dal Paleolitico Medio nel quale si registarno pietre scheggiate con maggiore raffinatezza di anni. Si dibatte ancora se la scoperta del fuoco avvenne nel paleolitico inferiore o medio. Olduvaiano (Pebble Culture), 2.500.000-750.000 anni fa circa: manufatti su ciottoli appena scheggiati ("choppers" e "chopping tools"). Il nome deriva dal sito delle "gole di Olduwai" (o Olduvai, Tanzania). In Italia, sono stati ritrovati reperti risalenti a questo periodo, ad esempio nella zona di Monte Poggiolo, nel forlivese. Acheuleano, 750.000-120.000 anni fa circa: manufatti litici a forma di mandorla e lavorati su due lati in modo simmetrico ("bifacciali" o "amigdale") associati a diversi strumenti ricavati da schegge (raschiatoi e punte). Il nome deriva dal sito di Saint-Acheul, (presso Amiens, Francia). Geograficamente esiste una suddivisione tra "acheuleano classico" (Francia settentrionale e Inghilterra) e "acheuleano meridionale" (Francia meridionale e Spagna).Viene suddiviso cronologicamente in due principali fasi: acheuleano antico" o "arcaico", che tende a sostituire i termini di Abbevilliano, dal sito di Abbeville, e di Chelleano, dal sito di Chelles, entrambi in Francia): una seconda fase più articolata, comprendente: "acheuleano medio", "evoluto" e "superiore", che continua nel paleolitico medio con l'"acheuleano finale". Clactoniano: manufatti litici derivati da grandi schegge con piano di percussione obliquo. Secondo alcuni non si tratterebbe tuttavia di una cultura distinta dall'Acheuleano, a cui è in parte contemporaneo. Il nome deriva dal sito di Clacton-on-Sea (contea di Essex, Gran Bretagna). A volte suddiviso in "antico", "medio" e "recente". Tayaziano: manufatti di tipo clactoniano associati ad altri di tipo musteriano, con basse percentuali di bifacciali. Non è chiaro se si tratti di una cultura autonoma e in quali rapporti sia con l'acheuleano. Il nome deriva dal sito di Les-Eyzies-de-Tayac in Dordogna, Francia.sv:Paleolitikum#Tidigpaleolitikum
 • El Paleolític inferior és una de les fases del paleolític o Edat de pedra, i s'estén des d'uns 2'5 milions d'anys enrere fins fa uns 120.000 anys.Les espècies del gènere Homo que van existir i fabricar estris de pedra i altres materials durant aquest període van ser principalment lHomo habilis i lHomo erectus que rep diverses denominacions regionals (Sinantrop, Atlantrop i Pitecantrop) .Els sinantrops es van extingir i potser van donar origen a homes posteriors en altres punts del planeta igual que els atlantrops. Els pitecantrops van donar origen als Homo soloënsis o home de Ngandong que al seu torn també es van extingir, i que eren propers a l'home de Neandertal.El Paleolític inferior es correspon amb el Plistocè inferior i el Plistocè mitjà; hom estableix el límit entre els dos en el canvi de polaritat magnètica que hi va haver fa uns 780.000 anys, i s'acaba amb la transició del Plistocè mitjà al Plistocè superior coincidint amb l'inici del període glacial Würm de fa uns 120.000 anys.Les cultures humanes desenvolupades durant el paleolític inferior per ordre cronològic són les d'olduvaià i acheulià. En aquestes, s'aprecia un consum creixent de carn provinent de la caça.
 • Nejstarší paleolit je nejstarší fáze paleolitu, kdy Homo habilis ("člověk zručný") začal poprvé používat nástroje (do současnosti se dochovala kamenná industrie). V té době ještě žili příslušníci rodu Australopithecus, kteří pravděpodobně nástroje neužívali. Člověk zručný se možná vyvinul z jedné jejich větve.
 • Das Altpaläolithikum – von griech. παλαιός (palaios) ‚alt‘ und λίθος (lithos) ‚Stein‘ – ist der früheste Abschnitt der Altsteinzeit und steht am Beginn der menschlichen Geschichte. Der Beginn des Altpaläolithikums wird regional mit dem frühesten Nachweis von geschlagenen Steinwerkzeugen als ersten Zeugnissen menschlicher Kultur definiert: in Afrika (Early Stone Age) vor etwa 2,5 Millionen Jahren, in Westasien vor 1,8 Millionen Jahren, im Nahen Osten vor etwa 1,6 Millionen Jahren und in Südeuropa vor mindestens 1,2 Millionen Jahren. In Mitteleuropa beginnt das Altpaläolithikum mit unumstrittenen Steinartefakten vor weniger als einer Million Jahren, zum Beispiel aus der Tongrube Mülheim-Kärlich oder Miesenheim in Rheinland-Pfalz.Das Ende des Altpaläolithikums und der Beginn des Mittelpaläolithikums wird weltweit mit dem Übergang zur Levallois-Technik (einer neuen Steinbearbeitungstechnik) angesetzt und auf etwa 300.000 bis 200.000 Jahre vor heute datiert.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 571192 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7174 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 61 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109600499 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Paléolithique inférieur est la première période de la Préhistoire, marquée par l'apparition de l'Homme en Afrique. Selon les points de vue et les critères retenus, elle débute entre 3 et 2,5 millions d'années avant le présent (ou 2,5 Ma BP). Elle se termine il y a environ 300 000 ans, lorsque des changements au niveau de l'outillage et de l'évolution humaine annoncent le début du Paléolithique moyen.
 • 전기 구석기(前期舊石器, Lower Paleolithic)는 구석기 시대 세부 분류 중 가장 초기의 단계를 말한다. 약 250만년 전경, 초기 인류에 의한 최초의 분업 증거와 석기 사용이 고고학적 기록에 나타나며, 10만년전 중기 구석기 시대로 이어지는 중요한 진화적인 기술적인 변혁이 있을 때까지 계속되었다. 석기는 문화 유물이지만, 석기와 인간에게 일어난 생물학적 발전의 연관은 무척 중요하다. 250만 년 전까지 초기 인간은 채식을 했기 때문이다. 하지만 석기가 발명됨으로써 인간은 육식이 가능해져 사냥한 짐슴의 근육과 내장을 먹을 수 있게 되었으며, 이 변화는 두뇌의 발달에 큰 영향을 미쳤다.
 • Nejstarší paleolit je nejstarší fáze paleolitu, kdy Homo habilis ("člověk zručný") začal poprvé používat nástroje (do současnosti se dochovala kamenná industrie). V té době ještě žili příslušníci rodu Australopithecus, kteří pravděpodobně nástroje neužívali. Člověk zručný se možná vyvinul z jedné jejich větve.
 • Ранний палеоли́т — период в истории человечества, начавшийся с конца эпохи плиоцена, в котором началось первое использование каменных орудий предками современного человека Homo habilis. Это были сравнительно простые инструменты, известные как колуны, сфероиды (грубо обитые камни) и отщепы. Homo habilis освоили каменные орудия в эпоху Олдувайской культуры, которые использовались в качестве рубил и каменных сердечников.
 • Behe Paleolitoa Historiaurre eta Paleolitoaren lehendabiziko garaia da. Arkeologoen arabera, hominidoek lehen harrizko lanabesen erabilpenarekin, duela 2.5 milioi urte hasten da Behe Paleolitoa. Bukatzeko data duela 300.000 urtean kokatzen da, harria lantzeko teknikan aldaketa nabarmenek Erdi Paleolitoa iragarri zutelako.Orain dela 3 miloi urte inguruan, Homo sailkapenean sartu ahal diren lehendabiziko gizakiak agertu ziren, aurkitutako fosilen arabera.
 • The Lower Paleolithic (or Lower Palaeolithic) is the earliest subdivision of the Paleolithic or Old Stone Age.
 • El Paleolítico inferior es el primero de los periodos en que está dividido el Paleolítico, la etapa inicial de la Edad de Piedra. Está caracterizado por la presencia de dos tradiciones líticas de evolución muy lenta: la olduvayense o modo técnico 1 y la achelense o modo técnico 2.
 • Paleolit dolny - jest to okres odpowiadający wczesnym formom homoidalnym i początkom rodzaju Homo (przez gatunek Homo habilis do Homo ergaster/erectus - któremu przypisuje się wyjście z Afryki). Charakteryzuje się rozwojem społeczności ludzkiej oraz powstaniem pierwszych kultur pradziejowych. Początki dolnego paleolitu związane są z pojawieniem się pierwszych narzędzi kamiennych, co nastąpiło 2,6 - 2,4 mln lat temu.
 • Das Altpaläolithikum – von griech. παλαιός (palaios) ‚alt‘ und λίθος (lithos) ‚Stein‘ – ist der früheste Abschnitt der Altsteinzeit und steht am Beginn der menschlichen Geschichte.
 • O Paleolítico Inferior é a mais antiga subdivisão do Paleolítico, período mais antigo da Pré-História do homem.
 • Il Paleolitico inferiore è la prima e più antica delle suddivisioni del Paleolitico.Ha ricoperto un arco temporale di circa 2,5 milioni di anni. Si fa coincidere il suo inizio con l'apparizione delle prime pietre scheggiate dagli ominidi e lo si fa terminare a circa 120 000 anni fa; corrisponde al Pleistocene inferiore e medio e alle glaciazioni di Günz, Mindel e Riss con i periodi interglaciali intermedi.
 • El Paleolític inferior és una de les fases del paleolític o Edat de pedra, i s'estén des d'uns 2'5 milions d'anys enrere fins fa uns 120.000 anys.Les espècies del gènere Homo que van existir i fabricar estris de pedra i altres materials durant aquest període van ser principalment lHomo habilis i lHomo erectus que rep diverses denominacions regionals (Sinantrop, Atlantrop i Pitecantrop) .Els sinantrops es van extingir i potser van donar origen a homes posteriors en altres punts del planeta igual que els atlantrops.
rdfs:label
 • Paléolithique inférieur
 • Altpaläolithikum
 • Behe Paleolito
 • Lower Paleolithic
 • Nejstarší paleolit
 • Paleolit dolny
 • Paleolitico inferiore
 • Paleolític inferior
 • Paleolítico Inferior
 • Paleolítico inferior
 • Ранний палеолит
 • 전기 구석기 시대
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:occupation of
is prop-fr:période of
is prop-fr:âge of
is foaf:primaryTopic of