PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La période d'Uruk est un stade de développement protohistorique de la Mésopotamie, qui couvre à peu près le IVe millénaire av. J.-C. Comme son nom l'indique, elle a été identifiée à partir des fouilles archéologiques de la cité d'Uruk, en Basse Mésopotamie, qui ont livré pour cette période un ensemble monumental dépassant largement ce qui se faisait ailleurs à la même époque. Plus largement, cette période concerne également les régions voisines du Moyen-Orient (Syrie, Iran occidental, Anatolie du sud-est), qui ont connu une certaine influence mésopotamienne durant certaines phases de développement de la culture d'Uruk. Cette période tend d'ailleurs à être mieux connue dans ces « périphéries » qu'en Mésopotamie même, du fait de la situation politique récente de cette région qui y empêche les chantiers de fouilles.Les études sur la période d'Uruk sont parmi les plus dynamiques sur la protohistoire du Proche-Orient ancien depuis le début des années 1980. Elles s'intéressent d'abord aux apports de cette période, venus principalement de Mésopotamie : apparition de l'État, des villes, de sociétés encore plus « complexes » que celles de la période précédente, celle d'Obeid, et l'apparition de l'écriture qui se produit dans la dernière phase de l'époque d'Uruk, accompagnant des mutations importantes dans le domaine symbolique. Un autre grand sujet d'étude est celui des relations entretenues entre la Basse Mésopotamie qui est le foyer de la culture d'Uruk, et les régions voisines qui ont reçu son influence dont on discute des modalités et de l'importance.
 • The Uruk period (ca. 4000 to 3100 BC) existed from the protohistoric Chalcolithic to Early Bronze Age period in the history of Mesopotamia, following the Ubaid period and succeeded by the Jemdet Nasr period. Named after the Sumerian city of Uruk, this period saw the emergence of urban life in Mesopotamia. It was followed by the Sumerian civilization. The late Uruk period (34th to 32nd centuries) saw the gradual emergence of the cuneiform script and corresponds to the Early Bronze Age; it may also be called the Protoliterate period. It was during this period that pottery painting declined as copper started to become popular, along with cylinder seals.
 • El període d'Uruk fou una fase cultural de la civilització de Mesopotàmia, que va seguir al període de l'Obeid. La datació és imprecisa però s'iniciaria vers 3800 o 3700 aC. i acaba vers el 3200 aC. Se l'anomena d'Uruk perquè s'observa principalment en aquesta ciutat però es va estendre a tota la baixa Mesopotàmia i encara més lluny. El període cobreix des del protohistòric Calcolític a l'inicia de l'edat del bronze. El període següent fou el de Jemdet Nasr. En aquest període va néixer la vida urbana i a la segona meitat del IV mil·lenni l'escriptura cuneïforme.En l'excavació d'Uruk els nivells XVIII a XIV formen part de la cultura d'Obeid i del XIV al IV corresponen a l període d'Uruk propi.Els estrats ocupen 16 metres.El Carboni 14 data el nivell més fondo d'Uruk el 4.114 aC amb un marge de 160 anys.
 • ウルク文化(紀元前4000年ごろ - 紀元前3100年ごろ)は、銅器時代(金石併用時代)から青銅器時代初期にかけてメソポタミアに存在した先史文化。ウバイド文化の次に現れ、ジェムデト・ナスル文化へと継承されている。ウルク文化という名は、メソポタミア南部のシュメールの都市ウルクに由来する。この時期は都市国家がメソポタミアに多数勃興し、都市文化が栄えた時代であった。ウルク文化後期(紀元前34世紀から紀元前32世紀)には楔形文字が次第に現れ始め、青銅器も使用され始めた。これら都市国家の登場は、政府組織の登場を示すものである。ただし、強固な社会階層の登場は、ウルク期後期や紀元前3100年ごろの初期王朝時代開始時あたりまではまだ明確ではない。この時期の遺物には、縁が斜めになった大量生産のボウルがあり、これらは使い捨てで、大規模な建設工事など社会の成員が総出で野外に行った際に持ち出されたものと考えられる。都市の大きさは250エーカー(1平方キロメートル)にまで拡大し、ウルク期後期には1万人から2万人が住んだと見られる。ウルク文化の時期分けは、ウルク遺跡の地層に基づいている。ウルクXVIII層からウルクXIV層はウルク期のものではなく、先行するウバイド期の遺跡と考えられる。ウルク期の地層はウルクXIV層からウルクIV層までで、ウルクIV層の後期は紀元前3300年から紀元前3100年にかけてと考えられる。ウルクIII層は紀元前3000年ごろで、このころから初期王朝時代に入ると考えられる。ウルク期にはペルシャ湾から地中海まで交易が広く行われ、広い範囲が植民地として支配された。また、ウルク期の文化はメソポタミア南部だけでなく、テペ・ガウラやテル・ブラクといったメソポタミア北部にまで影響を与えている。
 • Az Uruk-kultúra egy őskori kultúra dél-Mezopotámiában – a későbbi Sumer, a mai Irak területén –, ami az ókori Uruk városáról kapta a nevét. A kultúra i. e. 4300 körültől i. e. 3100-ig, a kőrézkor és a korai bronzkor idején létezett. Az Ubaid-kultúrát váltotta fel és a Dzsemdet Naszr-kultúra követte. Ebben a korszakban kezdődött a városi élet fejlődése Mezopotámiában, ami a sumer civilizációban folytatódott. A késő uruki periódusban (i. e. 34–32. évszázadig), ami megfelel a korai bronzkornak, jelent meg az ékírás. Ezek a korai városállamok az államszervezet határozott előjelei voltak (a társadalmi rétegződés nem volt erőteljes e korszak legkésőbbi fázisáig és az i. e. 3100 körül kezdődő sumer dinasztikus korszakig), ezt támasztja alá a vágott peremű edények – melyeket később eldobtak – olcsó tömegtermelése. Ezeket az edényeket közösségi eseményekre készíthették, mint amilyenek a nagy méretű építkezések voltak. A közel egyenlő nagyságú (0,8 liter űrtartalmú) vágott peremű edények a központilag elosztott gabonafejadagok kimérésére szolgáltak. Egy-egy város 1 km²-nél nagyobb területű és 10 000–20 000 lakosú volt a korszak végén.
 • El período de Uruk es un período arqueológico de la historia de Mesopotamia comprendido entre el 3800 a. C. y el 3200 a. C., en el último milenio del Calcolítico en la región. Algunos autores incluyen como una etapa final de este período al siguiente, el Yemdet Nasr.Los hallazgos más importantes de esta etapa se centran en Uruk, un poblamiento situado a pocos kilómetros de El Obeid, en el curso bajo del Éufrates, que dará nombre al período.La cultura Uruk tuvo su centro en la zona sur de Mesopotamia, pero sus rasgos se extendieron por todo el Oriente Próximo asiático. Así, se encuentran muestras en el norte de Siria, Turquía o Susa, en el actual Irán.Las principales características de este período son la aparición del sello cilíndrico, lo monumental de su arquitectura, los rasgos de su cerámica y la aparición de la escritura. Otros avances fueron la invención de la rueda y su primera aplicación fuera del transporte, el torno de alfarero. Al final del período se empezó a utilizar el bronce, producido a base de cobre y arsénico o estaño.
 • 우루크 기(기원전 4000년~3100년)는 선사시대, 금석병용시대에서 초기 청동기시대에 걸친 메소포타미아 지방의 역사의 한 부분으로, 시기적으로는 우바이드 기(期) 다음이다.이름은 도시의 이름인 우루크에서 따왔으며, 이 시기에 기초적인 도시생활이 시작되었고, 그 뒤를 이어 수메르 문명이 발달하게 된다.우르크 기 후반(기원전 34세기~32세기)에는 점차적으로 설형문자가 등장하기 시작하며, 초기 청동기 시대가 시작된다.이들 초기 도시국가들에서 (비록 사회 계층화 현상은 초기 왕조 시대가 시작될 때까지는 뚜렷이 나타나지 않지만) 정부 조직이 갖쳐지려는 많은 징조를 보이고 있다. 한 예로 한번 쓰고 버리기 위해 값이 싸고 대량으로 생산된 빗살 무니 접시들이 많이 발견되는데, 이것들은 대규모 공사를 위해서 멀리 떨어진 공사현장으로 나갈 때에 사용되고 버려졌다.우루크 기 말에 도시들은 최대 30만평(250 에이커) 규모까지 성장하였고, 인구는 1~2만 명 정도였다.
 • Il periodo di Uruk (ca. 3800-3000 a.C.) è una fase culturale del Vicino Oriente antico, che prende il nome dalla città di Uruk. La fase di Uruk è preceduta dal periodo di Ubaid (con cui viene fatto tradizionalmente iniziare il calcolitico relativo all'area mesopotamica) e precede il periodo di Gemdet Nasr.Questo periodo è caratterizzato dall'emergere dell'urbanizzazione e precede la storia dei Sumeri propriamente detta. La scansione cronologica di Uruk è individuata in base ai livelli dell'Eanna, il tempio di Uruk che successivamente, in epoca tardo-Uruk, sarà ormai sviluppato in un vasto complesso. Quindi, alla fase Ubaid appartengono i livelli 18-15 di Uruk, mentre quelli dal 14 al 6 appartengono alla fase antico-Uruk.La fase antica di Uruk al nord viene spesso denominata ancora in base alla sequenza di Gawra.Il tardo periodo di Uruk (3400-3000 a.C.) è caratterizzato dall'emergere della scrittura cuneiforme, che traduce in forma scritta la lingua sumerica. Uruk 3 corrisponde al periodo di Gemdet Nasr, intorno al 3000 a.C. Complessivamente, queste fasi tardo-Uruk e di Gemdet Nasr vengono dette anche "fase proto-letterata". A quest'ultima, segue poi la cosiddetta "fase protodinastica".
 • De Urukperiode (ca. 3900/3700 - 3100/2900 v.Chr.) beschrijft de vroeg-Sumerische fase in de geschiedenis van Mesopotamië die volgde op de Obeidcultuur. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat Uruk tijdens deze periode het culturele centrum van de regio was.
 • Okres lub Kultura Uruk – okres dziejów starożytnej Mezopotamii obejmujący większą część IV tysiąclecia p.n.e., przy czym dokładniejszy zakres czasowy jego istnienia jest dyskusyjny - niektórzy badacze zamykają go w l. 3750 - 3150 p.n.e., inni w l. 4000-3100 p.n.e., a jeszcze inni w l. 4300-3450 p.n.e. Nazwa okresu pochodzi od starożytnego miasta Uruk, na terenie którego odkryto po raz pierwszy liczne znaleziska tej kultury. Jej zasięg terytorialny obejmował przede wszystkim tereny południowej Mezopotamii, a twórcami byli najprawdopodobniej Sumerowie.W porównaniu do poprzedniego okresu (Ubajd) kulturę Uruk cechuje przede wszystkim bezprecedensowy rozwój techniki i urbanizacji południowej Mezopotamii. Do najważniejszych innowacji technicznych należały: wynalazek radła, które zastąpiło motykę, szybkoobrotowego koła garncarskiego, zastosowanie koła do transportu w konstrukcji pierwszych wozów czterokołowych, a także rozpoczęcie wytopu miedzi. Jednakże najważniejszym wynalazkiem w tym okresie było pismo, które gwarantowało i było wręcz niezbędne do sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju nowoczesnego miasta-państwa, a także całej cywilizacji.
 • O período Uruk é um período do desenvolvimento proto-histórico compreendido entre o último milénio do Calcolítico e a Idade do Bronze da história da Mesopotâmia, que abrange aproximadamente o IV milénio a.C., 3 800 AEC e 3200 AEC. Surge depois do período de al-Ubaid e é sucedido pelo período Jemdet Nasr. Com o nome da cidade antiga da Suméria, Uruk, este período assiste o surgimento da vida urbana na Mesopotâmia.As descobertas mais importantes desta fase centram-se em Uruk, um assentamento localizado a poucos quilómetros de Al-Obaid, no curso inferior do rio Eufrates. A cultura Uruk centra-se na zona sul da Mesopotâmia, cujo os seus recursos se expandem pelo Próximo Oriente asiático. Nisto, vestígios foram encontrados no norte da Síria, Turquia ou Susa, no atual Irão. == Referências ==
 • Die Uruk-Zeit ist eine prähistorische Epoche in Mesopotamien. Je nach Periodisierung umfasst sie den Zeitraum von circa 3900/3700 bis 3100/2900 vor Christus und folgt somit auf die Obed-Zeit. Sie ist nach der Uruk-Kultur benannt. Damit wurde ursprünglich eine Keramik-Assemblage bezeichnet, die zunächst in Südmesopotamien verbreitet war. Einflüsse derselben lassen sich jedoch auch in anderen Regionen des Vorderen Orients nachweisen. Deshalb wird der Begriff der Uruk-Zeit auch auf Syrien, Südostanatolien und den westlichen Iran angewandt. Namensgeber für diese archäologische Kultur war der Fundort Uruk/Warka im südlichen Irak. Dieser übertraf in seinen Ausmaßen alle anderen Fundorte dieser Epoche und wurde daher als dominantes Zentrum verstanden.Das Wissen zur Uruk-Zeit befindet sich seit Anfang der 1980er Jahre permanent im Fluss. Hierzu haben die politischen Verhältnisse im Nahen Osten erheblich beigetragen. Die Vorderasiatische Archäologie konzentrierte ihre Forschungen zunächst auf das Kerngebiet der Uruk-Kultur im heutigen Irak. Ab dem ersten Golfkrieg war sie gezwungen, auf andere Regionen auszuweichen. Vor allem Syrien rückte so in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Inzwischen ist wegen verbesserter Forschungsmethoden von dort viel mehr über die Uruk-Zeit bekannt als aus ihrer namensgebenden Kernregion.Das besondere wissenschaftliche Interesse an der Uruk-Zeit speist sich aus ihrer Bedeutung als Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstanden in ihr erstmals urbane und staatliche Gesellschaften. Deren Basis bildete eine arbeitsteilige Wirtschaft, die auf Massenproduktion ausgerichtet war. Zeitgleich wurden viele wegweisende Technologien erfunden. Hierzu gehört auch die Erfindung der Schrift. Auch die engen Verbindungen Südmesopotamiens mit seinen Nachbarregionen bilden einen Forschungsschwerpunkt. Ihre Natur, ihr Zustandekommen und ihre Folgen werden unter dem Begriff der Uruk-Expansion zum Teil heftig debattiert.
 • Uruk Aroa K. a. 3800 eta K. a. 3200 artean hedatzen den Mesopotamiaren historiako aro arkeologiko bat da, eskualde honetan Kalkolitoaren azken milurtekoan. Egileren batzuk aro honen azken etapa bezala hurrengo aroa den Yemdet Nasr Aroa gehitzen dute.Aro honetako aurkikuntzarik garrantzitsuenak Uruken zentratzen dira, Obeidetik kilometro gutxira, Eufrates ibaiaren behe ibilguan dagoen populatze txiki bat eta aroari izena emango diona. Uruk kulturak bere erdigunea Mesopotamiaren hegoaldeko zatian izan zuen, baina bere ezaugarriak Asiako Ekialde Hurbil osoan zehar hedatu ziren. Hala, kultura honen aztarnak Sirian, Turkian edo Susan, gaur egungo Iranen aurki daitezke.Aro honen ezaugarri nagusiak zigilu zilindrikoaren agerpena, bere arkitektura monumentala, bere zeramikaren ezaugarriak eta idazkeraren agerpena dira. Beste aurrerapen batzuk gurpilaren asmakuntza, eta berau lehen aldiz garraiorako erabiltzea eta buztingintza tornua izan ziren. Aro honen amaieran brontzea erabiltzen hasi zen, kobrea eta artsenikoa edo eztainua erabiliz lortutakoa.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 548272 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 116028 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 339 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109909420 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
prop-fr:auteursOuvrage
 • Jacques Briend et Michel Quesnel
 • Joseph Bauer, Robert K. Englund et Manfred Krebernik
prop-fr:collection
 • Bouquins
 • L'Univers historique
 • Manuels de l'école du Louvre
 • Orbis Biblicus et Orientalis
prop-fr:colonnes
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Uruk Period
prop-fr:commonsTitre
 • la période d'Uruk
prop-fr:date
 • 2013-05-29 (xsd:date)
prop-fr:id
 • CHA
 • GLA
 • DIC
 • BEN
 • FOR
 • Huot
 • LIV
 • SDB
 • ENG
 • NIS
 • ALG
 • BUT
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Mario Liverani
 • Hans Nissen
 • Jean-Jacques Glassner
prop-fr:lienÉditeur
 • Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées
prop-fr:lieu
 • Chicago
 • Londres
 • Paris
 • Londres et New York
 • Fribourg et Göttingen
prop-fr:nom
 • Benoit
 • Glassner
 • Joannès
 • Liverani
 • Huot
 • Forest
 • Englund
 • Nissen
 • Charvát
 • Algaze
 • Butterlin
prop-fr:oldid
 • 93550281 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 15 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Mario
 • Agnès
 • Francis
 • Jean-Daniel
 • Jean-Jacques
 • Jean-Louis
 • Pascal
 • Guillermo
 • Robert K.
 • Hans-Jörg
 • Petr
prop-fr:sousTitre
 • L'invention du cunéiforme
 • L'apparition de l'État, - millénaires
 • t.I, Des peuples villageois aux cités-États
 • The Evolution of an Urban Landscape
 • The First City
 • Contacts et acculturation à l'époque d'Uruk au Moyen-Orient
prop-fr:titre
 • Mésopotamie
 • Sumer
 • Uruk
 • Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne
 • Écrire à Sumer
 • Art et archéologie : les civilisations du Proche-Orient ancien
 • Une archéologie des peuples du Proche-Orient
 • Mesopotamia Before History
 • Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization
 • Les temps proto-urbains de Mésopotamie
 • Texts from the Late Uruk Period
 • The Early History of the Ancient Near East
prop-fr:titreOuvrage
 • Supplément au Dictionnaire de la Bible fasc. 72-73
 • Mesopotamien: Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit
prop-fr:traducteur
 • Zainab Bahrani et Marc Van de Mieroop
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • CNRS Éditions
 • Robert Laffont
 • Routledge
 • University of Chicago Press
 • Éditions du Seuil
 • RMN
 • Errances
 • Letouzey & Ané
 • Paris-Méditerranée
 • Universitätsverlag Freiburg Schweiz et Vandenhoeck & Ruprecht
 • Equinox
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La période d'Uruk est un stade de développement protohistorique de la Mésopotamie, qui couvre à peu près le IVe millénaire av. J.-C. Comme son nom l'indique, elle a été identifiée à partir des fouilles archéologiques de la cité d'Uruk, en Basse Mésopotamie, qui ont livré pour cette période un ensemble monumental dépassant largement ce qui se faisait ailleurs à la même époque.
 • ウルク文化(紀元前4000年ごろ - 紀元前3100年ごろ)は、銅器時代(金石併用時代)から青銅器時代初期にかけてメソポタミアに存在した先史文化。ウバイド文化の次に現れ、ジェムデト・ナスル文化へと継承されている。ウルク文化という名は、メソポタミア南部のシュメールの都市ウルクに由来する。この時期は都市国家がメソポタミアに多数勃興し、都市文化が栄えた時代であった。ウルク文化後期(紀元前34世紀から紀元前32世紀)には楔形文字が次第に現れ始め、青銅器も使用され始めた。これら都市国家の登場は、政府組織の登場を示すものである。ただし、強固な社会階層の登場は、ウルク期後期や紀元前3100年ごろの初期王朝時代開始時あたりまではまだ明確ではない。この時期の遺物には、縁が斜めになった大量生産のボウルがあり、これらは使い捨てで、大規模な建設工事など社会の成員が総出で野外に行った際に持ち出されたものと考えられる。都市の大きさは250エーカー(1平方キロメートル)にまで拡大し、ウルク期後期には1万人から2万人が住んだと見られる。ウルク文化の時期分けは、ウルク遺跡の地層に基づいている。ウルクXVIII層からウルクXIV層はウルク期のものではなく、先行するウバイド期の遺跡と考えられる。ウルク期の地層はウルクXIV層からウルクIV層までで、ウルクIV層の後期は紀元前3300年から紀元前3100年にかけてと考えられる。ウルクIII層は紀元前3000年ごろで、このころから初期王朝時代に入ると考えられる。ウルク期にはペルシャ湾から地中海まで交易が広く行われ、広い範囲が植民地として支配された。また、ウルク期の文化はメソポタミア南部だけでなく、テペ・ガウラやテル・ブラクといったメソポタミア北部にまで影響を与えている。
 • 우루크 기(기원전 4000년~3100년)는 선사시대, 금석병용시대에서 초기 청동기시대에 걸친 메소포타미아 지방의 역사의 한 부분으로, 시기적으로는 우바이드 기(期) 다음이다.이름은 도시의 이름인 우루크에서 따왔으며, 이 시기에 기초적인 도시생활이 시작되었고, 그 뒤를 이어 수메르 문명이 발달하게 된다.우르크 기 후반(기원전 34세기~32세기)에는 점차적으로 설형문자가 등장하기 시작하며, 초기 청동기 시대가 시작된다.이들 초기 도시국가들에서 (비록 사회 계층화 현상은 초기 왕조 시대가 시작될 때까지는 뚜렷이 나타나지 않지만) 정부 조직이 갖쳐지려는 많은 징조를 보이고 있다. 한 예로 한번 쓰고 버리기 위해 값이 싸고 대량으로 생산된 빗살 무니 접시들이 많이 발견되는데, 이것들은 대규모 공사를 위해서 멀리 떨어진 공사현장으로 나갈 때에 사용되고 버려졌다.우루크 기 말에 도시들은 최대 30만평(250 에이커) 규모까지 성장하였고, 인구는 1~2만 명 정도였다.
 • De Urukperiode (ca. 3900/3700 - 3100/2900 v.Chr.) beschrijft de vroeg-Sumerische fase in de geschiedenis van Mesopotamië die volgde op de Obeidcultuur. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat Uruk tijdens deze periode het culturele centrum van de regio was.
 • El període d'Uruk fou una fase cultural de la civilització de Mesopotàmia, que va seguir al període de l'Obeid. La datació és imprecisa però s'iniciaria vers 3800 o 3700 aC. i acaba vers el 3200 aC. Se l'anomena d'Uruk perquè s'observa principalment en aquesta ciutat però es va estendre a tota la baixa Mesopotàmia i encara més lluny. El període cobreix des del protohistòric Calcolític a l'inicia de l'edat del bronze. El període següent fou el de Jemdet Nasr.
 • El período de Uruk es un período arqueológico de la historia de Mesopotamia comprendido entre el 3800 a. C. y el 3200 a. C., en el último milenio del Calcolítico en la región.
 • Az Uruk-kultúra egy őskori kultúra dél-Mezopotámiában – a későbbi Sumer, a mai Irak területén –, ami az ókori Uruk városáról kapta a nevét. A kultúra i. e. 4300 körültől i. e. 3100-ig, a kőrézkor és a korai bronzkor idején létezett. Az Ubaid-kultúrát váltotta fel és a Dzsemdet Naszr-kultúra követte. Ebben a korszakban kezdődött a városi élet fejlődése Mezopotámiában, ami a sumer civilizációban folytatódott. A késő uruki periódusban (i. e. 34–32.
 • O período Uruk é um período do desenvolvimento proto-histórico compreendido entre o último milénio do Calcolítico e a Idade do Bronze da história da Mesopotâmia, que abrange aproximadamente o IV milénio a.C., 3 800 AEC e 3200 AEC. Surge depois do período de al-Ubaid e é sucedido pelo período Jemdet Nasr.
 • Okres lub Kultura Uruk – okres dziejów starożytnej Mezopotamii obejmujący większą część IV tysiąclecia p.n.e., przy czym dokładniejszy zakres czasowy jego istnienia jest dyskusyjny - niektórzy badacze zamykają go w l. 3750 - 3150 p.n.e., inni w l. 4000-3100 p.n.e., a jeszcze inni w l. 4300-3450 p.n.e. Nazwa okresu pochodzi od starożytnego miasta Uruk, na terenie którego odkryto po raz pierwszy liczne znaleziska tej kultury.
 • Uruk Aroa K. a. 3800 eta K. a. 3200 artean hedatzen den Mesopotamiaren historiako aro arkeologiko bat da, eskualde honetan Kalkolitoaren azken milurtekoan. Egileren batzuk aro honen azken etapa bezala hurrengo aroa den Yemdet Nasr Aroa gehitzen dute.Aro honetako aurkikuntzarik garrantzitsuenak Uruken zentratzen dira, Obeidetik kilometro gutxira, Eufrates ibaiaren behe ibilguan dagoen populatze txiki bat eta aroari izena emango diona.
 • The Uruk period (ca. 4000 to 3100 BC) existed from the protohistoric Chalcolithic to Early Bronze Age period in the history of Mesopotamia, following the Ubaid period and succeeded by the Jemdet Nasr period. Named after the Sumerian city of Uruk, this period saw the emergence of urban life in Mesopotamia. It was followed by the Sumerian civilization.
 • Die Uruk-Zeit ist eine prähistorische Epoche in Mesopotamien. Je nach Periodisierung umfasst sie den Zeitraum von circa 3900/3700 bis 3100/2900 vor Christus und folgt somit auf die Obed-Zeit. Sie ist nach der Uruk-Kultur benannt. Damit wurde ursprünglich eine Keramik-Assemblage bezeichnet, die zunächst in Südmesopotamien verbreitet war. Einflüsse derselben lassen sich jedoch auch in anderen Regionen des Vorderen Orients nachweisen.
 • Il periodo di Uruk (ca. 3800-3000 a.C.) è una fase culturale del Vicino Oriente antico, che prende il nome dalla città di Uruk. La fase di Uruk è preceduta dal periodo di Ubaid (con cui viene fatto tradizionalmente iniziare il calcolitico relativo all'area mesopotamica) e precede il periodo di Gemdet Nasr.Questo periodo è caratterizzato dall'emergere dell'urbanizzazione e precede la storia dei Sumeri propriamente detta.
rdfs:label
 • Période d'Uruk
 • Okres Uruk
 • Periodo di Uruk
 • Període d'Uruk
 • Período Uruk
 • Período de Uruk
 • Uruk Aroa
 • Uruk period
 • Uruk-Zeit
 • Uruk-kultúra
 • Urukperiode
 • ウルク文化
 • 우루크 기
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of