L’oxygène est un élément chimique du groupe des chalcogènes (plus souvent appelé groupe de l'oxygène), de symbole O et de numéro atomique 8.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’oxygène est un élément chimique du groupe des chalcogènes (plus souvent appelé groupe de l'oxygène), de symbole O et de numéro atomique 8. Découvert indépendamment en 1772 par le suédois Carl Wilhelm Scheele à Uppsala et en 1774 par le britannique Joseph Priestley en Wiltshire, il a été nommé ainsi en 1777 par Antoine Lavoisier à Paris à partir du grec ancien ὀξύς / oxys « aigu », c'est-à-dire ici « acide », et γενής / genês « générateur », car Lavoisier pensait à tort que :Une molécule de formule chimique O2, appelée communément « oxygène » et, par les chimistes, dioxygène est constituée de deux atomes d'oxygène reliés par liaison covalente : aux conditions normales de température et de pression, le dioxygène est un gaz, qui constitue 20,8 % du volume de l'atmosphère terrestre au niveau de la mer.L'oxygène est un non-métal qui forme très facilement des composés, notamment des oxydes, avec pratiquement tous les autres éléments chimiques ; Cette facilité se traduit par des constantes de formation élevée, mais cinétiquement, le dioxygène est souvent peu réactif à température ambiante. Ainsi un mélange de dioxygène et de d'hydrogène, ou de fer, ou de soufre, etc. n'évolue qu'extrêmement lentement. C'est, en masse, le troisième élément le plus abondant de l'Univers après l'hydrogène et l'hélium, et le plus abondant des éléments de l'écorce terrestre ; l'oxygène constitue ainsi : 86 % de la masse des océans, sous la forme d'eau ; 46,4 % de la masse de l'écorce terrestre, en particulier sous forme d'oxydes et de silicates ; 23,1 % de la masse de l'air, sous forme de dioxygène ou d'ozone, soit 1,2×1015 tonnes, soit près de 21 % du volume total de l'atmosphère ; 62,5 % de la masse du corps humain ; jusqu'à 88 % de la masse de certains animaux marins.Notre planète était à l'origine dépourvue de dioxygène. Celui-ci s'est formé grâce à la photosynthèse réalisée par les végétaux, les algues et les cyanobactéries, ces dernières étant apparues il y a peut-être 2,8 milliards d'années. Le dioxygène O2 est toxique pour les organismes anaérobies, dont faisaient partie les premières formes de vie apparues sur Terre, mais est indispensable à la respiration des organismes aérobies, qui constituent la grande majorité des espèces vivantes actuelles. La respiration cellulaire est l'ensemble des voies métaboliques, telles que le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire, alimentées par exemple par la glycolyse et la β-oxydation, par lesquelles une cellule produit de l'énergie sous forme d'ATP et du pouvoir réducteur sous forme de NADH + H+ et de FADH2.En s'accumulant dans l'atmosphère terrestre, le dioxygène O2 issu de la photosynthèse a formé une couche d'ozone à la base de la stratosphère sous l'effet du rayonnement solaire. L'ozone est un allotrope de l'oxygène de formule chimique O3 encore plus oxydant que le dioxygène — ce qui en fait un polluant indésirable lorsqu'il est présent dans la troposphère au niveau du sol — mais qui a la particularité d'absorber les rayons ultraviolets du Soleil et donc de protéger la biosphère de ce rayonnement nocif : la couche d'ozone a constitué le bouclier qui a permis aux premières plantes terrestres de quitter les océans il y a près de 475 millions d'années.
 • Oksijen atom numarası 8 olan ve O harfi ile simgelenen kimyasal elementtir. Oksijen ismi Yunanca ὀξύς (oksis - "asit", tam anlamıyla "keskin", asitlerin acı tadı kastedilir) ve -γενής (-jenēs) ("üretici", tam anlamıyla "sebep olan şey") köklerinden gelmektedir, çünkü isimlendirildiği zamanlarda tüm asitlerin oksijen içerikli olduğu sanılırdı. Standart şartlar altında, elementin iki atomu bağlanarak çok soluk mavi renkte, kokusuz, tatsız, diatomik yapıdaki, O2 formülüne sahip dioksijen gazını oluşturur.Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubunun üyesidir ve neredeyse diğer tüm elementlerle kolayca bileşik (başta oksitler olmak üzere) oluşturabilecek, büyük ölçüde reaktif olan bir ametaldir. Oksijen güçlü bir oksidanttır ve tüm elementler içinde ikinci en yüksek elektronegatifliğe sahiptir (sadece florun daha yüksek bir elektronegatifliği vardır) . Kütlesel olarak, hidrojen ve helyumdan sonra evrende en bol bulunan elementtir ve yerkabuğunda en bol bulunan elementtir, bu kısmın kütlesinin neredeyse yarısını oksijen oluşturur . Serbest oksijen, sudan oksijen elde etmek için Güneş ışığını kullanan bazı fotosentetik organizmalar olmadan Dünya üzerinde bulunamayacak derecede fazla reaktiftir. O2 elementi bu organizmalar evrildiğinde, yaklaşık olarak 2.5 milyar yıl önce, atmosferde birikmeye başladı.Diatomik oksijen gazı hacimsel olarak havanın %20.8'ini oluşturur.Suyun kütlesinin %88'i oksijendir, bu yüzden canlı organizmaların kütlesinin büyük bir bölümünü oksijen oluşturur. Organizmalardaki hem organik (proteinler, yağlar ve karbonhidratlar) hem de inorganik (dış iskelet, dişler ve kemikler) neredeyse tüm ana moleküllerin yapısında oksijen bulunur. Element halindeki oksijeni; siyanobakteriler, algler, bitkiler üretir ve tüm kompleks yaşam biçimlerindeki canlılar hücresel solunumda kullanır. O2 atmosferde birikmeye başlamadan önce, Dünya üzerinde evrimsel sürecin erken dönemlerinde dominant olan zorunlu anaerob organizmalar için oksijen toksik etki gösterir. Oksijenin başka bir formu (allotrop) Ozon (O3), biyosferin morötesi radyasyondan korunmasına yüksek irtifadaki ozon tabakası yardımcı olur, ancak yeryüzüne yakın yerlerde hava kirliliğinin yan ürünü olarak çevreyi kirletici özelliği de bulunmaktadır. Daha yüksekte alçak Dünya yörüngesi irtifasında kayda değer miktarda atomik oksijen bulunur ve uzay araçlarında erozyona neden olur.Oksijen Carl Wilhelm Scheele tarafından 1773 yılında veya daha erken yıllarda Uppsala'da ve Joseph Priestley tarafından 1774 yılında Wiltshire'da keşfedilmiştir. Fakat öncelik genellikle Priestley'e verilir çünkü onun çalışması daha önce yayınlanmıştır. Oksijen ismi, bu elementle yaptığı deneylerle o zamanlar popüler olan korozyon ve yanma ile ilgili phlogiston teorisinin gözden düşmesine sebep olan Antoine Lavoisier tarafından 1777 yılında türetilmiştir.Oksijen, sıvılaştırılmış havanın ayrımsal damıtılmasıyla, zeolitlerin basınç salınım adsorpsiyonu ile kullanılarak oksijenin havadan ayrılarak yoğunlaştırılmasıyla, suyun elektroliziyle ve diğer yollarla endüstriyel olarak üretilir. Oksijenin kullanım alanları arasında çelik, plastik ve tekstil üretimi; roket yakıtı; oksijen terapisi; ve hava taşıtlarında, denizaltılarda, insanlı uzay uçuş programlarında ve dalgıçlıkta yaşam destek üniteleridir.
 • Oksigen atau zat asam adalah unsur kimia dalam sistem tabel periodik yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Ia merupakan unsur golongan kalkogen dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya (utamanya menjadi oksida). Pada Temperatur dan tekanan standar, dua atom unsur ini berikatan menjadi dioksigen, yaitu senyawa gas diatomik dengan rumus O2 yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa dan unsur paling melimpah di kerak Bumi. Gas oksigen diatomik mengisi 20,9% volume atmosfer bumi..Semua kelompok molekul struktural yang terdapat pada organisme hidup, seperti protein, karbohidrat, dan lemak, mengandung oksigen. Demikian pula senyawa anorganik yang terdapat pada cangkang, gigi, dan tulang hewan. Oksigen dalam bentuk O2 dihasilkan dari air oleh sianobakteri, ganggang, dan tumbuhan selama fotosintesis, dan digunakan pada respirasi sel oleh hampir semua makhluk hidup. Oksigen beracun bagi organisme anaerob, yang merupakan bentuk kehidupan paling dominan pada masa-masa awal evolusi kehidupan. O2 kemudian mulai berakumulasi pada atomsfer sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Terdapat pula alotrop oksigen lainnya, yaitu ozon (O3). Lapisan ozon pada atomsfer membantu melindungi biosfer dari radiasi ultraviolet, namun pada permukaan bumi ia adalah polutan yang merupakan produk samping dari asbut.Oksigen secara terpisah ditemukan oleh Carl Wilhelm Scheele di Uppsala pada tahun 1773 dan Joseph Priestley di Wiltshire pada tahun 1774. Temuan Priestley lebih terkenal oleh karena publikasinya merupakan yang pertama kali dicetak. Istilah oxygen diciptakan oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1777, yang eksperimennya dengan oksigen berhasil meruntuhkan teori flogiston pembakaran dan korosi yang terkenal. Oksigen secara industri dihasilkan dengan distilasi bertingkat udara cair, dengan munggunakan zeolit untuk memisahkan karbon dioksida dan nitrogen dari udara, ataupun elektrolisis air, dll. Oksigen digunakan dalam produksi baja, plastik, dan tekstil, ia juga digunakan sebagai propelan roket, untuk terapi oksigen, dan sebagai penyokong kehidupan pada pesawat terbang, kapal selam, penerbangan luar angkasa, dan penyelaman.
 • Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.Stabilnymi izotopami tlenu są 16O (stanowi ponad 99% tlenu naturalnego), 17O oraz 18O.Tlen w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych O2 oraz trójatomowych – ozonu O3 (głównie w ozonosferze). Szczególną jego odmianą jest odkryty w latach 90. XX w. „czerwony tlen” o wzorze O4.Tlen jest paramagnetykiem. Ciekły tlen ma barwę niebieską. Stały tlen znany jest w sześciu odmianach alotropowych.
 • O oxigénio (português europeu) ou oxigênio (português brasileiro) é um elemento químico de símbolo O, número atômico 8 (8 prótons e 8 elétrons) com massa atômica 16 u.Na sua forma molecular, O2, é um gás a temperatura ambiente, incolor (azul em estado líquido e sólido), insípido, inodoro, comburente, não combustível e pouco solúvel em água.Representa aproximadamente 20% da composição da atmosfera terrestre. É um dos elementos mais importantes da química orgânica, participando de maneira relevante no ciclo energético dos seres vivos, sendo essencial na respiração celular dos organismos aeróbicos.Uma outra molécula também formada por átomos de oxigênio é o ozônio (O3), cuja presença na atmosfera protege a Terra da incidência de radiação ultravioleta procedente do Sol.
 • Oxygen is a chemical element with symbol O and atomic number 8. It is a member of the chalcogen group on the periodic table and is a highly reactive nonmetallic element and oxidizing agent that readily forms compounds (notably oxides) with most elements. By mass, oxygen is the third-most abundant element in the universe, after hydrogen and helium. At STP, two atoms of the element bind to form dioxygen, a diatomic gas that is colorless, odorless, and tasteless, with the formula O2.Many major classes of organic molecules in living organisms, such as proteins, nucleic acids, carbohydrates, and fats, contain oxygen, as do the major inorganic compounds that are constituents of animal shells, teeth, and bone. Most of the mass of living organisms is oxygen as it is a part of water, the major constituent of lifeforms (for example, about two-thirds of human body mass). Elemental oxygen is produced by cyanobacteria, algae and plants, and is used in cellular respiration for all complex life. Oxygen is toxic to obligately anaerobic organisms, which were the dominant form of early life on Earth until O2 began to accumulate in the atmosphere. Free elemental O2 only began to accumulate in the atmosphere about 2.5 billion years ago (see Great oxygenation event), about a billion years after the first appearance of these organisms. Diatomic oxygen gas constitutes 20.8% of the volume of air. Oxygen is the most abundant element by mass in the Earth's crust as part of oxide compounds such as silicon dioxide, making up almost half of the crust's mass.Oxygen is an important part of the atmosphere, and is necessary to sustain most terrestrial life as it is used in respiration. However, it is too chemically reactive to remain a free element in Earth's atmosphere without being continuously replenished by the photosynthetic action of living organisms, which use the energy of sunlight to produce elemental oxygen from water. Another form (allotrope) of oxygen, ozone (O3), strongly absorbs UVB radiation and consequently the high-altitude ozone layer helps protect the biosphere from ultraviolet radiation, but is a pollutant near the surface where it is a by-product of smog. At even higher low earth orbit altitudes, atomic oxygen is a significant presence and a cause of erosion for spacecraft. Oxygen is produced industrially by fractional distillation of liquefied air, use of zeolites with pressure-cycling to concentrate oxygen from air, electrolysis of water and other means. Uses of elemental oxygen include the production of steel, plastics and textiles, brazing, welding and cutting of steels and other metals, rocket propellant, oxygen therapy and life support systems in aircraft, submarines, spaceflight and diving.Oxygen was discovered independently by Carl Wilhelm Scheele, in Uppsala, in 1773 or earlier, and Joseph Priestley in Wiltshire, in 1774, but Priestley is often given priority because his work was published first. The name oxygen was coined in 1777 by Antoine Lavoisier, whose experiments with oxygen helped to discredit the then-popular phlogiston theory of combustion and corrosion. Its name derives from the Greek roots ὀξύς oxys, "acid", literally "sharp", referring to the sour taste of acids and -γενής -genes, "producer", literally "begetter", because at the time of naming, it was mistakenly thought that all acids required oxygen in their composition.
 • Kyslík (chemická značka O, latinsky Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry. Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organizmů na této planetě. Autorem jeho českého a slovenského názvu je Jan Svatopluk Presl.[zdroj?] Při dýchání vzduchu o obsahu kyslíku větší než 75% však dochází k většinou nenávratnému poškození plic.
 • Кислоро́д — элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы VI группы), второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 8. Обозначается символом O (лат. Oxygenium). Кислород — химически активный неметалл, является самым лёгким элементом из группы халькогенов. Простое вещество кислород (CAS-номер: 7782-44-7) при нормальных условиях — газ без цвета, вкуса и запаха, молекула которого состоит из двух атомов кислорода (формула O2), в связи с чем его также называют дикислород. Жидкий кислород имеет светло-голубой цвет, а твёрдый представляет собой кристаллы светло-синего цвета.Существуют и другие аллотропные формы кислорода, например, озон (CAS-номер: 10028-15-6) — при нормальных условиях газ голубого цвета со специфическим запахом, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода (формула O3).
 • 酸素(さんそ)は原子番号8の非金属元素。元素記号はO。周期表では第16族元素(カルコゲン)および第2周期元素に属し、電気陰性度が大きいため反応性に富み、他の殆どの元素と化合物(特に酸化物)を作る。標準状態では2個の酸素原子が二重結合した無味無臭無色透明の二原子分子である酸素分子 O2 として存在する。宇宙では水素、ヘリウムに次いで3番目に多くの質量を占め、ケイ素量を106としたときの比率は 2.38 × 107 である。地球地殻の元素では質量が最も多く47%が酸素である。気体の酸素分子は大気の体積の20.95%、質量で23%を占める。
 • Кислородът (на гръцки: ὀξύς (oxys) - киселина, и -γενής (-genēs) - създател, причинител) е химичен елемент с атомен номер 8 и моларна маса 15,99 u, плътност 1,43 g/l и разтворимост във вода 100:3,1. Той е безцветен газ без миризма, с температура на топене -218,4 °С и температура на кипене -182,9 °С. Означава се с буквата O. Съществува в две алотропни модификации — кислород и озон. Той е най-разпространеният на Земята елемент.Кислородът е от изключително значение за живата природа. Елементът влиза в състава на много органични вещества и се намира във всички живи клетки. По брой на атомите в живите клетки кислородът заема около 25 %, а по маса — около 65 %. Всички основни класове структурни молекули в живите организми като протеини, въглехидрати и мазнини, съдържат кислород. Кислород съдържат и много неорганични съединения, които са съставна част от черупки, зъби и кости. Кислородът се произвежда от цианобактерии, водорасли и растения по време на фотосинтезата и участва в клетъчното дишане при сложните организми. Поддържа горенето. Кислородът е с токсични свойства за анаеробните организми, които са преобладаващи в началото на съществуването на Земята. Започва да се натрупва в атмосферата преди около 2,5 милиарда години.Озонът спомага за защита на биосферата от ултравиолетовото лъчение посредством озоновия слой, намиращ се високо в атмосферата, но представлява замърсител в ниската атмосфера.
 • Zuurstof is een chemisch element met symbool O (Uit het Latijn: oxygenium) en atoomnummer 8. Het is een niet-metaal dat tot de zuurstofgroep (groep VIa of groep 16) in het Periodiek Systeem behoort. Zuurstof komt als enkelvoudige stof vooral als dizuurstof (O2) in de atmosfeer voor. In samengestelde vorm is het eveneens een wijdverspreid element omdat alle water van de oceanen en alle silicaten waar de aardkorst uit bestaat zuurstof bevatten. Gemeten naar gewicht is zuurstof veruit het meest voorkomende element in het menselijk lichaam: dat bestaat voor ongeveer 65 % uit zuurstof (voornamelijk in de vorm van water)
 • El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y representado por el símbolo O. Su nombre proviene de las raíces griegas ὀξύς (oxys) («ácido», literalmente «punzante», en referencia al sabor de los ácidos) y –γόνος (-gonos) («productor», literalmente «engendrador»), porque en la época en que se le dio esta denominación se creía, incorrectamente, que todos los ácidos requerían oxígeno para su composición. En condiciones normales de presión y temperatura, dos átomos del elemento se enlazan para formar el dioxígeno, un gas diatómico incoloro, inodoro e insípido con fórmula O2. Esta sustancia comprende una importante parte de la atmósfera y resulta necesaria para sostener la vida terrestre. El oxígeno forma parte del grupo de los anfígenos en la tabla periódica y es un elemento no metálico altamente reactivo que forma fácilmente compuestos (especialmente óxidos) con la mayoría de elementos, excepto con los gases nobles helio y neón. Asimismo, es un fuerte agente oxidante y tiene la segunda electronegatividad más alta de todos los elementos, solo superado por el flúor. Medido por su masa, el oxígeno es el tercer elemento más abundante del universo, tras el hidrógeno y el helio, y el más abundante en la corteza terrestre, formando prácticamente la mitad de su masa. Debido a su reactividad química, el oxígeno no puede permanecer en la atmósfera terrestre como elemento libre sin ser reabastecido constantemente por la acción fotosintética de los organismos que utilizan la energía solar para producir oxígeno elemental a partir del agua. El oxígeno elemental O2 solamente empezó a acumularse en la atmósfera después de la aparición de estos organismos, aproximadamente hace 2500 millones de años. El oxígeno diatómico constituye el 20,8 % del volumen de la atmósfera terrestre.Dado que constituye la mayor parte de la masa del agua, es también el componente mayoritario de la masa de los seres vivos. Muchas de las moléculas más importantes que forman parte de los seres vivos, como las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos y los lípidos, contienen oxígeno, así como los principales compuestos inorgánicos que forman los caparazones, dientes y huesos animales. El oxígeno elemental se produce por cianobacterias, algas y plantas, y todas las formas complejas de vida lo usan para su respiración celular. El oxígeno es tóxico para los organismos de tipo anaerobio obligado, las formas tempranas de vida que predominaban en la Tierra hasta que el O2 comenzó a acumularse en la atmósfera. Otra forma (alótropa) del oxígeno, el ozono (O3), ayuda a proteger la biosfera de la radiación ultravioleta a gran altitud, en la llamada capa de ozono, pero es contaminante cerca de la superficie, donde es un subproducto del esmog. A altitudes aún mayores de la órbita baja terrestre, el oxígeno atómico tiene una presencia significativa y causa erosión en las naves espaciales.Carl Wilhelm Scheele descubrió el oxígeno de forma independiente en Upsala en 1773, o incluso antes, y Joseph Priestley, en Wiltshire en 1774, pero el honor suele adjudicársele a Priestley debido a que publicó su trabajo antes. Antoine Lavoisier, cuyas investigaciones ayudaron a desacreditar la entonces popular teoría del flogisto de combustión y corrosión, acuñó el nombre «oxígeno» en 1777. Este se produce industrialmente mediante la destilación fraccionada de aire licuado, el uso de zeolita con ciclos de presión para concentrar el oxígeno del aire, la electrólisis del agua y otros medios. El oxígeno se utiliza en la producción de acero, plásticos y textiles; los propulsores de cohetes; la oxigenoterapia; y la asistencia para la respiración en aeronaves, submarinos, vuelos espaciales y submarinismo.
 • Oxigenoa elementu kimiko bat da, O ikurra eta 8 zenbaki atomikoa dituena.Oxigenoaren balentzia 2 da, eta bi atomoz osatua du molekula (O2). Azken hau -183 °C-tan isurkari bihurtzen da, eta -218 °C-tan solidotu egiten da. Presiopean isurkari bihur daiteke. Oxigeno isurkaria urdina da.
 • L'ossigeno è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo O e come numero atomico 8. Il nome deriva dal greco ὀξύς, oxýs, «acido» (letteralmente: «appuntito») e la radice γεν-, ghen-, che significa «generare». L'elemento è comune e si trova non solo sulla Terra ma in tutto l'universo. L'ossigeno molecolare O2, come lo si trova sulla Terra, è termodinamicamente instabile, ma esiste grazie all'azione della fotosintesi delle piante. L'ossigeno è l'elemento chimico più comune della crosta terrestre rappresentandone circa il 47% della massa, mentre nell'atmosfera è in una percentuale del 21% sul volume e 23% della massa.
 • L'oxigen, dels ètims grecs ὀξύς (oxys) ("àcid", del gust dels àcids) i -γενής (-genēs) ("productor", literalment "engendrador"), és l'element químic de nombre atòmic 8. Hom el representa pel símbol O. A la taula periòdica pertany al grup dels calcògens i al període 2. És un element no metàl·lic molt reactiu que forma compostos (particularment òxids) fàcilment amb gairebé tots els altres elements. En condicions normals de pressió i temperatura, dos àtoms de l'element s'enllacen per formar dioxigen, un gas diatòmic inodor i insípid de fórmula química O2. L'oxigen és el tercer element més abundant de l'univers en massa, després de l'hidrogen i l'heli, i l'element més abundant en massa de l'escorça terrestre. El gas oxigen diatòmic constitueix el 20,9% del volum de l'atmosfera de la Terra.Totes les classes principals de molècules estructurals dels éssers vius, com ara les proteïnes, els glúcids i els lípids, contenen oxigen, igual que els principals compostos inorgànics que es troben a les closques, dents i ossos dels animals. L'oxigen en forma O2 és produït a partir de l'aigua pels cianobacteris, les algues i les plantes durant la fotosíntesi, i és utilitzat en la respiració cel·lular de totes les formes de vida complexes. L'oxigen és tòxic pels organismes anaerobis obligats, que foren la forma dominant de vida primitiva a la Terra fins que el O2 començà a acumular-se a l'atmosfera fa uns 2.500 milions d'anys. Una altra forma (al·lotròpica) de l'oxigen, l'ozó (O3), ajuda a protegir la biosfera de la radiació ultraviolada amb la capa d'ozó, situada a gran altitud (però és un agent contaminant a la troposfera, on és un producte secundari del boirum). En altituds encara més elevades (òrbita terrestre baixa) l'oxigen atòmic té una presència important i és una causa d'erosió de les sondes espacials.L'oxigen fou descobert independentment per Carl Wilhelm Scheele a Uppsala, el 1773 o abans, i Joseph Priestley a Anglaterra, el 1774, però sovint es dóna la prioritat a Priestley, car la seva publicació fou impresa abans. El nom "oxigen" fou encunyat el 1777 per Antoine Lavoisier, els experiments del qual amb aquest element contribuïren a desacreditar l'aleshores popular teoria del flogist de la combustió i la corrosió. L'oxigen és produït industrialment per destil·lació fraccionada d'aire liquat, eliminant el diòxid de carboni i el nitrogen de l'aire per mitjà de zeolites, per l'electròlisi de l'aigua i altres mitjans. L'oxigen s'usa en la producció de l'acer, de plàstics i tèxtils; com a combustible de coets; en l'oxigenoteràpia, i com a part de l'equip de manteniment de vida en aeronaus, submarins, viatges espacials i submarinisme.
 • 산소(酸素←일본어: 酸素 산소[*], 영어: oxygen 옥시전[*])는 화학 원소의 하나로, 원소 기호는 O(←라틴어: oxygenium 옥시게니움[*])이고 원자 번호는 8이다. 상온에서는 맛이나 빛깔, 냄새가 없는 기체 상태로 존재한다. 공기의 주성분으로, 지구뿐 아니라 우주 전체에 걸쳐 다른 원소와 공유 결합된 상태로 널리 퍼져 있다.유리 산소(산소 분자, O2)가 처음으로 지구 대기에 나타난 것은 고원생대로, 혐기성 생물(세균 및 고세균)의 물질 대사 과정의 부산물로 만들어졌다. 유리 산소의 등장은 그 당시의 대부분의 생물을 멸종으로 몰고 갔으나, 반대로 산소를 이용하는 새로운 생물이 진화하는 계기가 되었다. 산소는 대부분 광합성 작용으로 만들어지는데, 약 4분의 3은 대양의 식물성 플랑크톤과 조류가, 나머지 4분의 1은 육상 식물이 만든다.사람의 경우 산소가 없으면 5분이 지나 뇌사 상태에 빠지고 8분 뒤면 사망한다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2277 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 50928 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 281 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109825725 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:ac
 • 794 (xsd:integer)
prop-fr:ag
 • 221 (xsd:integer)
prop-fr:al
 • 501.900000 (xsd:double)
prop-fr:am
 • 553 (xsd:integer)
prop-fr:as
 • 484 (xsd:integer)
prop-fr:au
 • 223 (xsd:integer)
prop-fr:b
 • 809 (xsd:integer)
prop-fr:ba
 • 562 (xsd:integer)
prop-fr:be
 • 437 (xsd:integer)
prop-fr:bi
 • 337.200000 (xsd:double)
prop-fr:bk
 • 598 (xsd:integer)
prop-fr:br
 • 237.600000 (xsd:double)
prop-fr:c
 • 1076.380000 (xsd:double)
prop-fr:ca
 • 383.300000 (xsd:double)
prop-fr:cd
 • 236 (xsd:integer)
prop-fr:ce
 • 790 (xsd:integer)
prop-fr:cf
 • 498 (xsd:integer)
prop-fr:cl
 • 267.470000 (xsd:double)
prop-fr:cm
 • 732 (xsd:integer)
prop-fr:co
 • 397.400000 (xsd:double)
prop-fr:colonnes
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Oxygen
prop-fr:cr
 • 461 (xsd:integer)
prop-fr:cs
 • 293 (xsd:integer)
prop-fr:cu
 • 287.400000 (xsd:double)
prop-fr:dy
 • 615 (xsd:integer)
prop-fr:er
 • 606 (xsd:integer)
prop-fr:es
 • 460 (xsd:integer)
prop-fr:eu
 • 473 (xsd:integer)
prop-fr:f
 • 220 (xsd:integer)
prop-fr:fe
 • 407 (xsd:integer)
prop-fr:fm
 • 443 (xsd:integer)
prop-fr:ga
 • 374 (xsd:integer)
prop-fr:gd
 • 715 (xsd:integer)
prop-fr:ge
 • 657.500000 (xsd:double)
prop-fr:h
 • 429.910000 (xsd:double)
prop-fr:hf
 • 801 (xsd:integer)
prop-fr:hg
 • 269 (xsd:integer)
prop-fr:ho
 • 606 (xsd:integer)
prop-fr:i
 • 233.400000 (xsd:double)
prop-fr:in
 • 346 (xsd:integer)
prop-fr:ir
 • 414 (xsd:integer)
prop-fr:k
 • 271.500000 (xsd:double)
prop-fr:kr
 • 8 (xsd:integer)
prop-fr:la
 • 798 (xsd:integer)
prop-fr:li
 • 340.500000 (xsd:double)
prop-fr:lr
 • 665 (xsd:integer)
prop-fr:lu
 • 669 (xsd:integer)
prop-fr:max
 • 870 (xsd:integer)
prop-fr:md
 • 418 (xsd:integer)
prop-fr:mg
 • 358.200000 (xsd:double)
prop-fr:min
 • 185 (xsd:integer)
prop-fr:mn
 • 362 (xsd:integer)
prop-fr:mo
 • 502 (xsd:integer)
prop-fr:n
 • 631.620000 (xsd:double)
prop-fr:na
 • 270 (xsd:integer)
prop-fr:nb
 • 726.500000 (xsd:double)
prop-fr:nd
 • 703 (xsd:integer)
prop-fr:ni
 • 366 (xsd:integer)
prop-fr:no
 • 268 (xsd:integer)
prop-fr:np
 • 731 (xsd:integer)
prop-fr:o
 • 498.360000 (xsd:double)
prop-fr:os
 • 575 (xsd:integer)
prop-fr:p
 • 589 (xsd:integer)
prop-fr:pa
 • 792 (xsd:integer)
prop-fr:pb
 • 382.400000 (xsd:double)
prop-fr:pd
 • 238.100000 (xsd:double)
prop-fr:pr
 • 740 (xsd:integer)
prop-fr:pt
 • 418.600000 (xsd:double)
prop-fr:pu
 • 656.100000 (xsd:double)
prop-fr:rb
 • 276 (xsd:integer)
prop-fr:re
 • 627 (xsd:integer)
prop-fr:rh
 • 405 (xsd:integer)
prop-fr:ru
 • 528 (xsd:integer)
prop-fr:s
 • 517.900000 (xsd:double)
prop-fr:sb
 • 434 (xsd:integer)
prop-fr:sc
 • 671.400000 (xsd:double)
prop-fr:se
 • 429.700000 (xsd:double)
prop-fr:si
 • 799.600000 (xsd:double)
prop-fr:sm
 • 573 (xsd:integer)
prop-fr:sn
 • 528 (xsd:integer)
prop-fr:sr
 • 426.300000 (xsd:double)
prop-fr:ta
 • 839 (xsd:integer)
prop-fr:tb
 • 694 (xsd:integer)
prop-fr:tc
 • 548 (xsd:integer)
prop-fr:te
 • 377 (xsd:integer)
prop-fr:th
 • 877 (xsd:integer)
prop-fr:ti
 • 666.500000 (xsd:double)
prop-fr:tl
 • 213 (xsd:integer)
prop-fr:tm
 • 514 (xsd:integer)
prop-fr:u
 • 755 (xsd:integer)
prop-fr:v
 • 637 (xsd:integer)
prop-fr:w
 • 720 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • oxygène
prop-fr:xe
 • 36.400000 (xsd:double)
prop-fr:y
 • 714.100000 (xsd:double)
prop-fr:yb
 • 387.700000 (xsd:double)
prop-fr:zn
 • 250 (xsd:integer)
prop-fr:zr
 • 766.100000 (xsd:double)
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’oxygène est un élément chimique du groupe des chalcogènes (plus souvent appelé groupe de l'oxygène), de symbole O et de numéro atomique 8.
 • Kyslík (chemická značka O, latinsky Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry. Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organizmů na této planetě. Autorem jeho českého a slovenského názvu je Jan Svatopluk Presl.[zdroj?] Při dýchání vzduchu o obsahu kyslíku větší než 75% však dochází k většinou nenávratnému poškození plic.
 • 酸素(さんそ)は原子番号8の非金属元素。元素記号はO。周期表では第16族元素(カルコゲン)および第2周期元素に属し、電気陰性度が大きいため反応性に富み、他の殆どの元素と化合物(特に酸化物)を作る。標準状態では2個の酸素原子が二重結合した無味無臭無色透明の二原子分子である酸素分子 O2 として存在する。宇宙では水素、ヘリウムに次いで3番目に多くの質量を占め、ケイ素量を106としたときの比率は 2.38 × 107 である。地球地殻の元素では質量が最も多く47%が酸素である。気体の酸素分子は大気の体積の20.95%、質量で23%を占める。
 • Oxigenoa elementu kimiko bat da, O ikurra eta 8 zenbaki atomikoa dituena.Oxigenoaren balentzia 2 da, eta bi atomoz osatua du molekula (O2). Azken hau -183 °C-tan isurkari bihurtzen da, eta -218 °C-tan solidotu egiten da. Presiopean isurkari bihur daiteke. Oxigeno isurkaria urdina da.
 • 산소(酸素←일본어: 酸素 산소[*], 영어: oxygen 옥시전[*])는 화학 원소의 하나로, 원소 기호는 O(←라틴어: oxygenium 옥시게니움[*])이고 원자 번호는 8이다. 상온에서는 맛이나 빛깔, 냄새가 없는 기체 상태로 존재한다. 공기의 주성분으로, 지구뿐 아니라 우주 전체에 걸쳐 다른 원소와 공유 결합된 상태로 널리 퍼져 있다.유리 산소(산소 분자, O2)가 처음으로 지구 대기에 나타난 것은 고원생대로, 혐기성 생물(세균 및 고세균)의 물질 대사 과정의 부산물로 만들어졌다. 유리 산소의 등장은 그 당시의 대부분의 생물을 멸종으로 몰고 갔으나, 반대로 산소를 이용하는 새로운 생물이 진화하는 계기가 되었다. 산소는 대부분 광합성 작용으로 만들어지는데, 약 4분의 3은 대양의 식물성 플랑크톤과 조류가, 나머지 4분의 1은 육상 식물이 만든다.사람의 경우 산소가 없으면 5분이 지나 뇌사 상태에 빠지고 8분 뒤면 사망한다.
 • L'ossigeno è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo O e come numero atomico 8. Il nome deriva dal greco ὀξύς, oxýs, «acido» (letteralmente: «appuntito») e la radice γεν-, ghen-, che significa «generare». L'elemento è comune e si trova non solo sulla Terra ma in tutto l'universo. L'ossigeno molecolare O2, come lo si trova sulla Terra, è termodinamicamente instabile, ma esiste grazie all'azione della fotosintesi delle piante.
 • Oxygen is a chemical element with symbol O and atomic number 8. It is a member of the chalcogen group on the periodic table and is a highly reactive nonmetallic element and oxidizing agent that readily forms compounds (notably oxides) with most elements. By mass, oxygen is the third-most abundant element in the universe, after hydrogen and helium.
 • Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.Stabilnymi izotopami tlenu są 16O (stanowi ponad 99% tlenu naturalnego), 17O oraz 18O.Tlen w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych O2 oraz trójatomowych – ozonu O3 (głównie w ozonosferze). Szczególną jego odmianą jest odkryty w latach 90. XX w. „czerwony tlen” o wzorze O4.Tlen jest paramagnetykiem. Ciekły tlen ma barwę niebieską.
 • Кислоро́д — элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы VI группы), второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 8. Обозначается символом O (лат. Oxygenium). Кислород — химически активный неметалл, является самым лёгким элементом из группы халькогенов.
 • Zuurstof is een chemisch element met symbool O (Uit het Latijn: oxygenium) en atoomnummer 8. Het is een niet-metaal dat tot de zuurstofgroep (groep VIa of groep 16) in het Periodiek Systeem behoort. Zuurstof komt als enkelvoudige stof vooral als dizuurstof (O2) in de atmosfeer voor. In samengestelde vorm is het eveneens een wijdverspreid element omdat alle water van de oceanen en alle silicaten waar de aardkorst uit bestaat zuurstof bevatten.
 • L'oxigen, dels ètims grecs ὀξύς (oxys) ("àcid", del gust dels àcids) i -γενής (-genēs) ("productor", literalment "engendrador"), és l'element químic de nombre atòmic 8. Hom el representa pel símbol O. A la taula periòdica pertany al grup dels calcògens i al període 2. És un element no metàl·lic molt reactiu que forma compostos (particularment òxids) fàcilment amb gairebé tots els altres elements.
 • Oksijen atom numarası 8 olan ve O harfi ile simgelenen kimyasal elementtir. Oksijen ismi Yunanca ὀξύς (oksis - "asit", tam anlamıyla "keskin", asitlerin acı tadı kastedilir) ve -γενής (-jenēs) ("üretici", tam anlamıyla "sebep olan şey") köklerinden gelmektedir, çünkü isimlendirildiği zamanlarda tüm asitlerin oksijen içerikli olduğu sanılırdı.
 • Oksigen atau zat asam adalah unsur kimia dalam sistem tabel periodik yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Ia merupakan unsur golongan kalkogen dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya (utamanya menjadi oksida). Pada Temperatur dan tekanan standar, dua atom unsur ini berikatan menjadi dioksigen, yaitu senyawa gas diatomik dengan rumus O2 yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau.
 • El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y representado por el símbolo O. Su nombre proviene de las raíces griegas ὀξύς (oxys) («ácido», literalmente «punzante», en referencia al sabor de los ácidos) y –γόνος (-gonos) («productor», literalmente «engendrador»), porque en la época en que se le dio esta denominación se creía, incorrectamente, que todos los ácidos requerían oxígeno para su composición.
 • O oxigénio (português europeu) ou oxigênio (português brasileiro) é um elemento químico de símbolo O, número atômico 8 (8 prótons e 8 elétrons) com massa atômica 16 u.Na sua forma molecular, O2, é um gás a temperatura ambiente, incolor (azul em estado líquido e sólido), insípido, inodoro, comburente, não combustível e pouco solúvel em água.Representa aproximadamente 20% da composição da atmosfera terrestre.
 • Кислородът (на гръцки: ὀξύς (oxys) - киселина, и -γενής (-genēs) - създател, причинител) е химичен елемент с атомен номер 8 и моларна маса 15,99 u, плътност 1,43 g/l и разтворимост във вода 100:3,1. Той е безцветен газ без миризма, с температура на топене -218,4 °С и температура на кипене -182,9 °С. Означава се с буквата O. Съществува в две алотропни модификации — кислород и озон. Той е най-разпространеният на Земята елемент.Кислородът е от изключително значение за живата природа.
rdfs:label
 • Oxygène
 • Kyslík
 • Oksigen
 • Oksijen
 • Ossigeno
 • Oxigen
 • Oxigeno
 • Oxigén
 • Oxigénio
 • Oxygen
 • Oxígeno
 • Sauerstoff
 • Tlen
 • Zuurstof (element)
 • Кислород
 • Кислород
 • 酸素
 • 산소
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:atmosphère of
is prop-fr:gaz of
is prop-fr:ions of
is prop-fr:renomméPour of
is foaf:primaryTopic of