Un oxisol est un ordre de sol, selon la classification des sols du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA Soil Taxonomy). Ce type de sol se trouve majoritairement comme sol de la forêt tropicale humide, entre 15-25 degrés nord et sud de l'équateur. Certains oxisols ont été classés précédemment comme sols latéritiques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un oxisol est un ordre de sol, selon la classification des sols du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA Soil Taxonomy). Ce type de sol se trouve majoritairement comme sol de la forêt tropicale humide, entre 15-25 degrés nord et sud de l'équateur. Certains oxisols ont été classés précédemment comme sols latéritiques.
 • Els Oxisols són un ordre en la taxonomia de sòls USDA, ​​ben coneguts per la seva presència a selvas tropicals humides, 15-25º nord i sud del equador terrestre. Alguns oxisols havien estat prèviament classificats com sòls lateríticos.Els principals processos de formació del sòl dels oxisols són la meteorització, humificació i edafoperturbación a causa d'animals. Aquests processos produeixen el característic perfil de sòl.Es defineixen com a sòls contenint a totes les profunditats no més del 10% de minerals meteorizables, i menys del 10% de saturació de bases. Els oxisols sempre tenen color vermell o groc, a causa de l'alta concentració de ferro (III) i òxid es hidròxids d'alumini. A més contenen quars i argila caolinita, més petites quantitats d'altres minerals d'argila i de matèria orgànica.El terme "oxisol" prové de "s'oxidi" en referència a la dominància de minerals oxidats com bauxita. A la classificació de sòls de FAO, els oxisols es coneixen com ferralsoles .Els edafólogos originalment pensaven que la pesada vegetació de la selva tropical era proveïda de nutrients rics, però com la pluja passa a través del llit de residus vegetals en el pis forestal, la pluja acidifica i renta els minerals de les capes superficials del sòl. Això força a les plantes a obtenir la seva nutrició del propi llit vegetal, ja que els oxisols són infèrtils causa de la falta de matèria orgànica ia la completa absència de minerals solubles, rentats pel clima molt humit .Els oxisols es troben majorment i exclusivament en àrees tropicals de Amèrica del Sud i de Àfrica, sempre en cratones continentals altament estables. En Austràlia vastes àrees formalment cobertes de selves, van passar a ser tan seques, que els oxisols formen dura pedra fèrrica coberta només per Orthents (sòls esquelètics) que poden formar .Oxisols fòssils es coneixen des de la primera aparició d'oxigen lliure a la atmosfera terrestre fa prop de 2.200 milions d'anys. En períodes càlids com en el Mesozoic i al Paleocè, els Oxisols es van estendre a àrees que ara tenen climes freds, arribant bé dins de Amèrica del Nord i Europa. Es creu que els Oxisols es vegetaron més tard a Ultisol tot en Alfisol s, probablement a causa que a la vegetació li va portar molt temps adaptar-se a la infertilitat dels Oxisols.En camp arable s'usen per a cultius tropicals com cocoa i cautxú. En alguns casos arròs. El cultiu permanent en Oxisols en àrees de baixos insums és molt difícil a causa de les capacitats d'intercanvi catiònic baixes, i fixació de fòsfor alt. No obstant això, molts Oxisols poden ser conreats en moltes condicions d'humitat. Així, hi ha Oxisols intensament explotats per a l'agricultura en regions amb suficient economia per realitzar una moderna agricultura de pràctiques agronòmiques (incloent addicions regulars de calç (alcalinitzant) i de fertilitzant). Un recent exemple de moderns mètodes d'explotació és el cultiu de soia a Brasil, la sembra directa en Paraguai i la repoblament a la província de Missions, Argentina.Aquest és el tipus de sòl de la major zona productiva de grans del món, que abasta els estats Mato Grosso i Paraná al Brasil, els departaments de Alt Paraná i Itapúa a Paraguai i Missions a Argentina.
 • Een Oxisol is één van de 12 bodemtypes (orders) op het hoogste niveau in de Amerikaanse bodemclassficatie (USDA Soil Taxonomy). Ze worden gekenmerkt door hun rode kleur en komen het meest voor in tropische gebieden. Verwering en humusvorming zijn twee van de belangrijkste processen in een Oxisol. Ze hebben op alle dieptes niet meer dan 10% verweerbare mineralen en een lage kationenomwisselingscapaciteit. De rode en gele kleuren komen van een hoge accumulatie van ijzer en aluminiumoxiden. De bodems bevatten ook een hoge concentratie aan kwarts en het kleimineraal kaoliniet. Ook bevat het nog kleine hoeveelheden organische stof en andere kleimineralen. (de klassieke, sterk verweerde, rode of gele bodem van de vochtige tropen. Oxisols komen overeen met Ferralsols in de FAO World Reference Base for Soil Resources.Het woord Oxisol komt van het woord oxide. Oxisols hebben een grote hoeveelheid oxide verzadigde mineralen in de bodem zoals bauxiet.De meeste Oxisols zijn te vinden in de tropische gebieden van Zuid-Amerika en Afrika. In Australië zijn de gebieden waar vroeger tropische bossen waren en waar ook oxisols onder lagen bedekt met een laag IJzerzandsteen.Fossiele Oxisols zijn niet zeldzaam. Sinds de verschijning van zuurstof in de atmosfeer, ongeveer 2200 miljoen jaar geleden, zijn er Oxisols te vinden geweest. De meeste oxisols die tegenwoordig worden gevonden komen uit het Mesozoïcum en komen ook voor in de tegenwoordig koelere gebieden zoals Europa.De Oxisolen bestaan uit de volgende suborders:Aquox - oxisols met water aan het oppervlakte de meeste tijd van het jaarPerox - oxisols in voortdurende natte klimaten waar er meer regen valt dan er evapotranspireerd.Torrox - oxisols in een droog klimaat. Meestal gevonden in Zuid-AfrikaUstox - oxisols in een semidroog of seminatte klimaatUdox - oxisols in vochtige klimaten
 • Talajrend az USDA talaj taxonómiában, nagyon erősen mállott talajok, amik trópusi esőerdők területén találhatók elsődlegesen, az Egyenlítőtől északra és délre eső 15-25. szélességi körök között. A jégmentes földterületek kb. 7,5%-át foglalják el. Ezek kevés mállásálló ásványt és gyakran vas- és alumínium-oxidokban gazdag ásványokat tartalmaznak.Jellemzője a rendkívül alacsony termékenység, ami a nagyon alacsony tápanyag tartalék, az ásvány oxidok okozta magas foszfor visszatartás és az alacsony kation-kicserélő képesség eredménye.
 • Los Oxisoles son un orden en la taxonomía de suelos USDA, bien conocidos por su presencia en selvas tropicales húmedas, 15-25º norte y sur del ecuador terrestre. Algunos oxisoles habían sido previamente clasificados como suelos lateríticos. Los principales procesos de formación del suelo de los oxisoles son la meteorización, humificación y edafoperturbación debido a animales. Esos procesos producen el característico perfil de suelo. Se definen como suelos conteniendo a todas las profundidades no más del 10 % de minerales meteorizables, y menos del 10 % de saturación de bases. Los oxisoles siempre tienen color rojo o amarillo, debido a la alta concentración de hierro(III) y óxidos e hidróxidos de aluminio. Además contienen cuarzo y arcilla caolinita, más pequeñas cantidades de otros minerales de arcilla y de materia orgánica. El término "oxisol" proviene de "oxide" en referencia a la dominancia de minerales oxidados como bauxita. En la clasificación de suelos de FAO, los oxisoles se conocen como ferralsoles.Los edafólogos originalmente pensaban que la pesada vegetación de la selva tropical era provista de nutrientes ricos, pero como la lluvia pasa a través de la cama de residuos vegetales en el piso forestal, la lluvia acidifica y lava los minerales de las capas superficiales del suelo. Eso fuerza a las plantas a obtener su nutrición de la propia cama vegetal, ya que los oxisoles son infértiles debido a la falta de materia orgánica y a la completa ausencia de minerales solubles, lavados por el clima muy húmedo.Los oxisoles se hallan mayormente y exclusivamente en áreas tropicales de Sudamérica y de África, siempre en cratones continentales altamente estables. En Australia vastas áreas formalmente cubiertas de selvas, pasaron a ser tan secas, que los oxisoles forman dura piedra férrica cubierta sólo por Orthents (suelos esqueléticos) que pueden formarse.Oxisoles fósiles se conocen desde la primera aparición de oxígeno libre en la atmósfera terrestre hace cerca de 2.200 millones de años. En períodos cálidos como en el Mesozoico y en el Paleoceno, los Oxisoles se extendieron a áreas que ahora tienen climas fríos, llegando bien dentro de Norteamérica y Europa. Se cree que los Oxisoles se vegetaron más tarde en Ultisoles o en Alfisoles, probablemente debido a que a la vegetación le llevó mucho tiempo adaptarse a la infertilidad de los Oxisoles.En campo arable se usan para cultivos tropicales como cocoa y caucho. En algunos casos arroz. El cultivo permanente en Oxisoles en áreas de bajos insumos es muy difícil debido a las capacidades de intercambio catiónico bajas, y fijación de fósforo alto. Sin embargo, muchos Oxisoles pueden ser cultivados en muchas condiciones de humedad. Así, hay Oxisoles intensamente explotados para la agricultura en regiones con suficiente economía para realizar una moderna agricultura de prácticas agronómicas (incluyendo adiciones regulares de cal (alcalinizante) y de fertilizante). Un reciente ejemplo de modernos métodos de explotación es el cultivo de soja en Brasil, la siembra directa en Paraguay y la forestación en la provincia de Misiones, Argentina .Este es el tipo de suelo de la mayor zona productiva de granos del mundo, que abarca los estados Mato Grosso y Paraná en Brasil, los departamentos de Alto Paraná e Itapúa en Paraguay y Misiones en Argentina.
 • Oxisols are an order in USDA soil taxonomy, best known for their occurrence in tropical rain forest, 15-25 degrees north and south of the Equator. Some oxisols have been previously classified as laterite soils.
 • L'ordine degli Oxisol è uno dei 12 ordini della Soil Taxonomy USDA. Il suffisso utilizzato per quest'ordine è ox.I suoli ricompresi in questo ordine sono caratteristici delle regioni tropicali piuttosto umide e calde. Il pedoambiente molto aggressivo provoca intenso dilavamento della silice e dei cationi derivanti dall'alterazione chimica dei minerali primari; si rinvengono quindi principalmente quarzo, caolinite, ossidi di ferro e alluminio (che causano arrossamenti del profilo) in un tipico orizzonte diagnostico, caratteristico dei suoli di questo ordine, chiamato oxico. Il contenuto di sostanza organica è piuttosto basso, così come la capacità di scambio cationico (CSC): il risultato è un suolo molto povero e pochissimo fertile.I processi pedogenetici (dominante quello della ferrallitizzazione) proseguono pressoché indisturbati da molte migliaia di anni, data la stabilità complessiva degli ambienti tropicali ed equatoriali; il risultato è che molti oxisuoli raggiungono spessori rilevantissimi, anche di parecchi metri. Gli Oxisol che al giorno d'oggi si rinvengono in climi troppo aridi (sottordine dei Torrox), tuttavia, sono da ritenersi dei suoli relitti, sviluppatisi in epoche di clima più umido e sottoposti oggi ad altri sviluppi pedogenetici.Tali caratteristiche consentono di comprendere molto bene, ad esempio, le pesanti ripercussioni del taglio sistematico della foresta equatoriale. Questo è un ecosistema fragile, che si regge per intero su pochi centimetri di suolo fertile: la sua messa a nudo provoca in breve tempo un fortissimo depauperamento dello strato fertile, magari seguito da indurimento del terreno che fa sì che questi suoli non siano, a meno di continui ammendamenti, indicati per l'agricoltura.
 • Als Oxisol bezeichnet man gemäß der USDA-Bodenklassifikation stark verwitterte tropische Böden, wie man sie häufig in den tropischen Regionen Afrikas und Südamerikas findet, in denen ein stabiles Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit herrscht. Nach dem internationalen WRB-Klassifizierungssystem werden diese Böden als Ferralsole bezeichnet. Weltweit sind etwa 9,8 Millionen Quadratkilometer oder 7,5 Prozent der Landfläche der Erde mit Oxisolen bedeckt.→ siehe Hauptartikel: Ferralsol
 • Gleby ferralitowe (inaczej gleby farralityczne, ferrasole) - gleby występujące w strefie klimatycznej tropikalnej równikowej i podrównikowej, głównie na Półwyspie Indyjskim, Cejlonie i w rejonie Madagaskaru. Występują w odmianie czerwonej, czerwonożółtej i żółtej. Powstają w wilgotnym i gorącym klimacie na podłożu krystalicznym. Zawierają tlenki żelaza i aluminium. Mają kwaśny odczyn. Charakteryzują się małą zawartośćią próchnicy. Są mało żyzne. Niektóre rodzaje gleb ferralitowych były wcześniej klasyfikowane jako gleby laterytowe.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3719447 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6426 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 58 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103118247 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:consultéLe
 • 2006-05-14 (xsd:date)
prop-fr:titre
 • Oxisols
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • University of Florida
 • University of Idaho
 • USDA-NRCS
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un oxisol est un ordre de sol, selon la classification des sols du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA Soil Taxonomy). Ce type de sol se trouve majoritairement comme sol de la forêt tropicale humide, entre 15-25 degrés nord et sud de l'équateur. Certains oxisols ont été classés précédemment comme sols latéritiques.
 • Oxisols are an order in USDA soil taxonomy, best known for their occurrence in tropical rain forest, 15-25 degrees north and south of the Equator. Some oxisols have been previously classified as laterite soils.
 • Als Oxisol bezeichnet man gemäß der USDA-Bodenklassifikation stark verwitterte tropische Böden, wie man sie häufig in den tropischen Regionen Afrikas und Südamerikas findet, in denen ein stabiles Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit herrscht. Nach dem internationalen WRB-Klassifizierungssystem werden diese Böden als Ferralsole bezeichnet. Weltweit sind etwa 9,8 Millionen Quadratkilometer oder 7,5 Prozent der Landfläche der Erde mit Oxisolen bedeckt.→ siehe Hauptartikel: Ferralsol
 • Els Oxisols són un ordre en la taxonomia de sòls USDA, ​​ben coneguts per la seva presència a selvas tropicals humides, 15-25º nord i sud del equador terrestre. Alguns oxisols havien estat prèviament classificats com sòls lateríticos.Els principals processos de formació del sòl dels oxisols són la meteorització, humificació i edafoperturbación a causa d'animals.
 • L'ordine degli Oxisol è uno dei 12 ordini della Soil Taxonomy USDA. Il suffisso utilizzato per quest'ordine è ox.I suoli ricompresi in questo ordine sono caratteristici delle regioni tropicali piuttosto umide e calde.
 • Los Oxisoles son un orden en la taxonomía de suelos USDA, bien conocidos por su presencia en selvas tropicales húmedas, 15-25º norte y sur del ecuador terrestre. Algunos oxisoles habían sido previamente clasificados como suelos lateríticos. Los principales procesos de formación del suelo de los oxisoles son la meteorización, humificación y edafoperturbación debido a animales. Esos procesos producen el característico perfil de suelo.
 • Talajrend az USDA talaj taxonómiában, nagyon erősen mállott talajok, amik trópusi esőerdők területén találhatók elsődlegesen, az Egyenlítőtől északra és délre eső 15-25. szélességi körök között. A jégmentes földterületek kb. 7,5%-át foglalják el.
 • Gleby ferralitowe (inaczej gleby farralityczne, ferrasole) - gleby występujące w strefie klimatycznej tropikalnej równikowej i podrównikowej, głównie na Półwyspie Indyjskim, Cejlonie i w rejonie Madagaskaru. Występują w odmianie czerwonej, czerwonożółtej i żółtej. Powstają w wilgotnym i gorącym klimacie na podłożu krystalicznym. Zawierają tlenki żelaza i aluminium. Mają kwaśny odczyn. Charakteryzują się małą zawartośćią próchnicy. Są mało żyzne.
 • Een Oxisol is één van de 12 bodemtypes (orders) op het hoogste niveau in de Amerikaanse bodemclassficatie (USDA Soil Taxonomy). Ze worden gekenmerkt door hun rode kleur en komen het meest voor in tropische gebieden. Verwering en humusvorming zijn twee van de belangrijkste processen in een Oxisol. Ze hebben op alle dieptes niet meer dan 10% verweerbare mineralen en een lage kationenomwisselingscapaciteit. De rode en gele kleuren komen van een hoge accumulatie van ijzer en aluminiumoxiden.
rdfs:label
 • Oxisol
 • Gleby ferralitowe
 • Oxisol
 • Oxisol
 • Oxisol
 • Oxisol
 • Oxisol
 • Oxiszol
 • Oxisòl
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of