Une opération unitaire est une subdivision d'un procédé industriel qui consiste en général en une opération physique ou chimique.On peut classer les opérations unitaires en trois grandes classes : préparation, conditionnement et acheminement des matières premières (réactifs) ; transformation chimique des réactifs en produits ; séparation, purification et conditionnement des produits.Voici une liste d'opérations unitaires : Transport de fluides / transfert thermique sur des fluides : Écoulements : pompage, mesure, stockage Mélange : agitation, turbulence Transfert : thermique Changement de phase : évaporation, condensation, fusion, cristallisation, sublimation Matière divisée : Réduction de taille typique des objets : broyage, dispersion, gouttes/bulles Augmentation de taille typique des objets : frittage, agrégation, enrobage, coalescence Transport : d’une suspension, émulsion ou brouillard Perméation : lit fixe, lit fluidisé, chromatographie, percolation Séparation liquide/solide : séparation membranaire, sédimentation, tamisage, centrifugation, séchage Séparation gaz/solide : cyclone Fractionnement de mélanges moléculaires : Par transfert : distillation, extraction, absorption, échange d’ions, sublimation, condensation fractionnée, cristallisation, fusion fractionnée Par transport : électromigration, électrophorèse, diffusion, sédimentationPortail de la chimie Portail de la chimie Portail de la physique Portail de la physique Portail de la biologie Portail de la biologie

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une opération unitaire est une subdivision d'un procédé industriel qui consiste en général en une opération physique ou chimique.On peut classer les opérations unitaires en trois grandes classes : préparation, conditionnement et acheminement des matières premières (réactifs) ; transformation chimique des réactifs en produits ; séparation, purification et conditionnement des produits.Voici une liste d'opérations unitaires : Transport de fluides / transfert thermique sur des fluides : Écoulements : pompage, mesure, stockage Mélange : agitation, turbulence Transfert : thermique Changement de phase : évaporation, condensation, fusion, cristallisation, sublimation Matière divisée : Réduction de taille typique des objets : broyage, dispersion, gouttes/bulles Augmentation de taille typique des objets : frittage, agrégation, enrobage, coalescence Transport : d’une suspension, émulsion ou brouillard Perméation : lit fixe, lit fluidisé, chromatographie, percolation Séparation liquide/solide : séparation membranaire, sédimentation, tamisage, centrifugation, séchage Séparation gaz/solide : cyclone Fractionnement de mélanges moléculaires : Par transfert : distillation, extraction, absorption, échange d’ions, sublimation, condensation fractionnée, cristallisation, fusion fractionnée Par transport : électromigration, électrophorèse, diffusion, sédimentationPortail de la chimie Portail de la chimie Portail de la physique Portail de la physique Portail de la biologie Portail de la biologie
 • Una operació unitària ,(en anglès: unit operation) en enginyeria química, i camps científics relacionats, és un pas bàsic dins un procés d’enginyeria. L’operació unitària implica aconseguir un canvi físic com la separació, cristal·lització, evaporació, filtració etc. Per exemple en el processament de la llet la homogenització, pasterització, congelació i empaquetat són cadscuna operacions unitàries que estan connectades per crear el procés complet. Un procés pot tenir moltes operacions unitàries per a poder obtenir el producte que es desitja. Arthur Dehon Little proposà el concepte d’"operacions unitàries" per explicar els processos químics industrials l’any 1916. El 1923, William H.Walker, Warren K. Lewis i William H. McAdams publicaren el llibre The Principles of Chemical Engineering on explicaren els diversos processos amb les lleis químiques implicades i els agrupaven en operacions unitàries. Cada unitat d’operació segueix les mateixes lleis físiques i es pot fer servir en les mateixes indústries químiques. Les operacions unitàries formen els principis fonamentals de l’enginyeria química. Les operacions unitàries en enginyeria química consten de cinc classes:Processos de flux de fluids, incloent-hi el transport de fluids, la filtració, i la fluidització de sòlids Processos de transferència de calor, incloent-hi evaporació, condensacióProcessos de transferència de massa , incloent-hi absorció de gas, destil·lació, extracció de recursos , adsorció, asssecatProcessos termodinàmics, incloent-hi liqüefacció de gas, refrigeracióProcessos mecànics, incloent-hi transport de sòlids, trituració i polvorització, detecció i cribatgeLes operacions unitàries també es troben en les següents categories: Combinació (mescla) Separació (destil·lació) Reacció (reacció química)Les operacions unitàries i els d’unitat de processament formen els principis fonamentals de tot tipus d’indústries químiques i del disseny de les plantes químiques, de les factories i del seu equipament.
 • Na engenharia química e seus campos relacionados, uma operação unitária é uma etapa básica de um processo. No processamento de leite, por exemplo, homogenização, pasteurização, resfriamento, e empacotamento são as operações unitárias que estão interligadas a fim de criar o processo como um todo. Um processo tem várias operações unitárias presentes para que possa se obter produto desejado.Historicamente, as diferentes indústrias químicas eram consideradas diferentes processos industriais e com princípios diferentes. Em 1923 William H. Walker, Warren K. Lewis and William H. McAdams escreveram o livro Os Princípios da Engenharia Química (The Principles of Chemical Engineering)e explicaram as indústrias químicas possuiam processos regidos pelas mesmas leis da física. Eles reuniram todos estes processos similares nas chamadas de operações unitárias. Cada operação unitária segue as mesmas leis da física e deve ser utilizada em todas as indústrias químicas. Assim, as operações unitárias reunidas formam os princípios da Engenharia Química.As técnicas de projeto de operações unitárias são baseadas em princípios teóricos ou empíricos de transferência de massa, transferência de calor, transferência de quantidade de movimento, termodinâmica, biotecnologia e cinética química.Desta forma, os processos podem ser estudados de forma simples e unificada. Cada Operação Unitária é sempre a mesma operação, independente da natureza química dos componentes envolvidos. Por Exemplo: Transferência de calor é a mesma operação em um processo petroquímico ou em uma indústria de alimentos.As operações Unitárias na Engenharia Química dividem-se em 5 classes:Processos de Escoamento de Fluidos, como transporte de fluido, filtração, fluidização sólidaProcessos de Transferência de Calor, como evaporação, condensaçãoProcessos de Transferência de Massa, como absorção gasosa, destilação, extração, adsorção, secagemProcessos Termodinâmicos, como liquefação gasosa, refrigeraçãoProcessos Mecânicos, como transporte de sólidos, triturar, peneiramento e separaçãoAs operações Unitárias na Engenharia Química também se encaixam nas seguintes categorias:Combinação (ex.:preparo de soluções)Separação (ex.:destilação)Reação (ex.:reações químicas)As operações Unitárias da Engenharia Química formam os princípios principais de todos os tipos de indústrias químicas e são fundamentais para o design das plantas químicas, fábricas e equipamentos utilizados.
 • 単位操作(たんいそうさ、英: Unit operation)とは、あらゆる化学的な製品製造過程を反応、分離など個別の操作の組み合わせとして理解する概念、または、まったく違う分野の加工技術を、その理論的背景の共通性からひとつの操作として統合的に捉える概念をさす。化学工学において中核となる概念である。
 • Dalam teknik kimia dan bidang-bidang terkait, unit operasi adalah suatu tahapan dasar dalam suatu proses. Unit operasi tidak hanya mengubah suatu zat seperti reaksi di dalam reaktor kimia namun juga terjadi perubahan fisik maupun fasa seperti pemisahan, kristalisasi, penguapan, filtrasi dan beberapa contoh lainnya. Sebagai contoh dalam pemrosesan susu, homogenisasi, pasteurisasi, pendinginan, dan pengemasan, masing-masing merupakan suatu unit operasi yang berhubungan untuk menghasilkan keseluruhan proses. Suatu proses dapat terdiri dari banyak unit operasi untuk mendapatkan produk yang diinginkan.Pada awalnya, industri kimia dianggap sebagai proses industri yang berbeda dengan prinsip-prinsip yang berbeda pula. Pada tahun 1923, William H. Walker, Warren K. Lewis dan William H. McAdams menulis buku The Principles of Chemical Engineering menjelaskan bahwa berbagai industri kimia mengikuti hukum-hukum fisika yang sama. Mereka menyimpulkan proses-proses yang serupa ini ke dalam unit operasi. Setiap unit operasi mengikuti hukum fisika yang sama dan dapat digunakan pada semua industri kimia. Unit operasi menjadi prinsip dasar dalam bidang teknik kimia.Unit operasi dalam teknik kimia secara garis besar dapat dibagi dalam lima kelas: Proses aliran fluida, termasuk perpindahan fluida, filtrasi, fluidisasi padatan, dll. Proses perpindahan panas, termasuk evaporasi, kondensasi, dll. Proses perpindahan massa, termasuk absorpsi gas, distilasi, ekstraksi, adsorpsi, pengeringan, dll. Proses termodinamis, termasuk pencairan gas, refrigerasi, dll. Proses mekanis, termasuk transportasi padatan, pencadaran (screening) dan pengayakan (sieving), dll.Unit-unit operasi juga dapat dikelompokkan menjadi: Kombinasi (misalnya pencampuran) Pemisahan (misalnya distilasi) Reaksi (misalnya reaksi kimia)Unit operasi dan unit proses teknik kimia membentuk dasar utama untuk segala jenis industri kimia dan merupakan dasar perancangan pabrik kimia serta alat-alat yang digunakannya.
 • Se llama operación unitaria a una parte indivisible de cualquier proceso de transformación donde hay un intercambio de energía del tipo de físico, de una materia prima en otro producto de características diferentes.Se entiende que los procesos de transformación en general y las operaciones unitarias, en lo particular, tienen como objetivo el modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en forma más útil a nuestros fines. Esta transformación puede realizarse de distintas formas: modificando la masa o composición del cuerpo primario ya sea mezclándolo, separándolo o haciéndolo reaccionar químicamente; modificando la calidad de la energía que posee el cuerpo en cuestión, ya sea por enfriamiento, vaporización, aumento de presión; modificando las condiciones relativas a la cinética del cuerpo primario, ya sea aumentando o disminuyendo su velocidad o modificando la dirección que tiene en el espacio.De hecho, los cambios mencionados son los únicos cambios posibles que un cuerpo puede experimentar. Un cuerpo está absolutamente definido cuando están especificadas: la cantidad de materia y su composición; la energía total (cualquiera que sea el tipo de energía) de que el cuerpo esté dotado; las componentes de dirección y velocidad de que está animado.Lo descrito está basado experimentalmente y soportado matemáticamente por las leyes de la conservación: ley de la conservación de la materia ley de la conservación de la energía ley de la conservación de la cantidad de movimientoLas operaciones unitarias son comunes en los procesos industriales, sean químicos, físicos o biológicos y se refieren a las etapas individuales y diferenciables entre sí, en que pueden ser divididos tales procesos.
 • Oinarrizko eragiketak Ingeniaritza kimikoko prozesuen ataletako bakoitza dira. Ingeniaritza kimikoko oinarrizko eragiketak dira gaur egungo industria kimiko guztien oinarria, horrelako planta eta lantoki ezberdinen diseinuaren mamia direlarik.
 • Nell'ingegneria chimica, un'operazione unitaria (o azione unitaria) consiste in una singola trasformazione fisica che può avere luogo all'interno di un'apparecchiatura di un impianto chimico. Ogni operazione unitaria può interessare uno o più fenomeni di trasporto contemporaneamente.Il concetto di "operazione unitaria" fu introdotto per la prima volta da Arthur Dehon Little nel 1915.Nell'industria chimica l'espressione indica quelle operazioni, spesso legate tra di loro, che realizzano una modifica di stato, forma, o altro sui prodotti da trattare.I termini operazione unitaria e processo unitario non sono equivalenti, infatti l'operazione unitaria è una parte del processo industriale dove avviene una trasformazione di tipo esclusivamente fisico, mentre il processo unitario è una parte del processo industriale dove avviene una trasformazione di tipo esclusivamente chimico.
 • In chemical engineering and related fields, a unit operation is a basic step in a process. Unit operations involve a physical change or chemical transformation such as separation, crystallization, evaporation, filtration, polymerization, isomerization, and other reactions. For example, in milk processing, homogenization, pasteurization, chilling, and packaging are each unit operations which are connected to create the overall process. A process may require many unit operations to obtain the desired product from the starting materials, or feedstocks.Historically, the different chemical industries were regarded as different industrial processes and with different principles. Arthur Dehon Little propounded the concept of "unit operations" to explain industrial chemistry processes in 1916. In 1923, William H.Walker, Warren K. Lewis and William H. McAdams wrote the book The Principles of Chemical Engineering and explained the variety of chemical industries have processes which follow the same physical laws. They summed-up these similar processes into unit operations. Each unit operation follows the same physical laws and may be used in all relevant chemical industries. The unit operations form the fundamental principles of chemical engineering. Chemical engineering unit operations consist of five classes:Fluid flow processes, including fluids transportation, filtration, and solids fluidization.Heat transfer processes, including evaporation, condensation, and heat exchange.Mass transfer processes, including gas absorption, distillation, extraction, adsorption, and drying.Thermodynamic processes, including gas liquefaction, and refrigeration.Mechanical processes, including solids transportation, crushing and pulverization, and screening and sieving.Chemical engineering unit operations also fall in the following categories which involve elements from more than one class: Combination (mixing) Separation (distillation, crystallization, chromatography) Reaction (chemical reaction)Furthermore, there are some unit operations which combine even these categories, such as reactive distillation and stirred tank reactors.Chemical engineering unit operations and chemical engineering unit processing form the main principles of all kinds of chemical industries and are the foundation of designs of chemical plants, factories, and equipment used.
 • Технологическая операция — это часть технологического процесса, выполняемая непрерывно на одном рабочем месте, над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями, одним или несколькими рабочими.Условие непрерывности операции означает выполнение предусмотренной ею работы без перехода к обработке другого изделия.Технологическая операция является основной единицей производственного планирования и учета. На основе операций определяется трудоемкость изготовления изделий и устанавливаются нормы времени и расценки, задается требуемое количество рабочих, оборудования, приспособлений и инструментов, определяется себестоимость обработки, производится календарное планирование производства и осуществляется контроль качества и сроков исполнения работ.В условиях автоматизированного производства под операцией понимается законченная часть технологического процесса, выполняемая непрерывноВ условиях ГАП выполнения операций может нарушаться направлением обрабатываемых заготовок на промежуточных модулях.Кроме технологических операций в состав тп входят транспортные, контрольно-измерительные и т.д., т.е. операции не изменяющие размеров, формы, внешнего вида или свойств изделия, но необходимые для осуществления технологических операций.Установ — часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой СЕ.Технологический переход представляет собой законченную часть технологической операции, выполняемую над одной или несколькими поверхностями заготовки, одним или несколькими одновременно работающими инструментами без изменения или при автоматическом изменении режимов работы станка.Элементарный переход — часть технологического перехода, выполняемая одним инструментом над одним участком поверхности обрабатываемой заготовки за один рабочий ход без изменения режима работы станка.Вспомогательный переход — законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека и оборудования, которые не сопровождаются изменением формы, размеров и шероховатости поверхностей предметов труда, но необходимы для выполнения технологического перехода (установка заготовки, смена инструмента и т.д.).Рабочий ход — это законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров, качества поверхности и свойств заготовки.Вспомогательный ход — законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, не сопровождающаяся изменением формы, качества поверхности или свойств заготовки, но необходимая для подготовки рабочего хода.Операция — это технологический процесс системы, направленный на достижение цели, посредством управляемого преобразования продуктов операции.В зависимости от того, на каком уровне той или иной системы выполняется операция, ее можно отнести к одному из видов: простая операция комплексная операция технологическая операция системная операция.В зависимости от миссии системы, системные операции делят на образовательные, военные, медицинские, производственные, торговые, спасательные и т. д.Так, например, в рамках медицинской системы, осуществляются системные хирургические операции. Системная хирургическая операция, в свою очередь, состоит из трех технологических операций: базовой технологической операции (удаление аппендицита), технологической операции управления (координирует последовательность выполнения действий базовой хирургической операции) и технологической операции оптимизации (каким способом удалять аппендицит, или в каком режиме). В свою очередь, технологическая операция состоит из комплексных операций. Например, для того, чтобы в нужном месте сделать разрез, необходимо осуществить комплексную (вычислительную операцию): собрать данные, сделать расчет, выдать результат.Комплексная операция состоит из базовой операции и сервисных операций. Так, комплексная хирургическая операция разреза ткани состоит из базовой операции разреза и сервисных операций — приема и передачи хирургического инструмента.Каждая базовая и сервисная операция является простой операцией.Простая операция это всегда одно действие в виде отдельного процесса (подача скальпеля, прием скальпеля, выполнение разреза, передача скальпеля).Осуществление операции обеспечивают системы и системные объекты. Такими системными объектами являются: базовые и сервисные механизмы, комплектные механизмы, подсистемы и сами системы.Простые операции определяют по названию действия базового механизма. Определяют, например, операцию измельчения, сортировки, нагрева, охлаждения, вычисления и т. д. Повышение степени абстрагирования приводит к формированию укрупненных категорий операций (рис.1).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3384389 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2247 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 42 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110767918 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Une opération unitaire est une subdivision d'un procédé industriel qui consiste en général en une opération physique ou chimique.On peut classer les opérations unitaires en trois grandes classes : préparation, conditionnement et acheminement des matières premières (réactifs) ; transformation chimique des réactifs en produits ; séparation, purification et conditionnement des produits.Voici une liste d'opérations unitaires : Transport de fluides / transfert thermique sur des fluides : Écoulements : pompage, mesure, stockage Mélange : agitation, turbulence Transfert : thermique Changement de phase : évaporation, condensation, fusion, cristallisation, sublimation Matière divisée : Réduction de taille typique des objets : broyage, dispersion, gouttes/bulles Augmentation de taille typique des objets : frittage, agrégation, enrobage, coalescence Transport : d’une suspension, émulsion ou brouillard Perméation : lit fixe, lit fluidisé, chromatographie, percolation Séparation liquide/solide : séparation membranaire, sédimentation, tamisage, centrifugation, séchage Séparation gaz/solide : cyclone Fractionnement de mélanges moléculaires : Par transfert : distillation, extraction, absorption, échange d’ions, sublimation, condensation fractionnée, cristallisation, fusion fractionnée Par transport : électromigration, électrophorèse, diffusion, sédimentationPortail de la chimie Portail de la chimie Portail de la physique Portail de la physique Portail de la biologie Portail de la biologie
 • 単位操作(たんいそうさ、英: Unit operation)とは、あらゆる化学的な製品製造過程を反応、分離など個別の操作の組み合わせとして理解する概念、または、まったく違う分野の加工技術を、その理論的背景の共通性からひとつの操作として統合的に捉える概念をさす。化学工学において中核となる概念である。
 • Oinarrizko eragiketak Ingeniaritza kimikoko prozesuen ataletako bakoitza dira. Ingeniaritza kimikoko oinarrizko eragiketak dira gaur egungo industria kimiko guztien oinarria, horrelako planta eta lantoki ezberdinen diseinuaren mamia direlarik.
 • Технологическая операция — это часть технологического процесса, выполняемая непрерывно на одном рабочем месте, над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями, одним или несколькими рабочими.Условие непрерывности операции означает выполнение предусмотренной ею работы без перехода к обработке другого изделия.Технологическая операция является основной единицей производственного планирования и учета.
 • Dalam teknik kimia dan bidang-bidang terkait, unit operasi adalah suatu tahapan dasar dalam suatu proses. Unit operasi tidak hanya mengubah suatu zat seperti reaksi di dalam reaktor kimia namun juga terjadi perubahan fisik maupun fasa seperti pemisahan, kristalisasi, penguapan, filtrasi dan beberapa contoh lainnya.
 • Una operació unitària ,(en anglès: unit operation) en enginyeria química, i camps científics relacionats, és un pas bàsic dins un procés d’enginyeria. L’operació unitària implica aconseguir un canvi físic com la separació, cristal·lització, evaporació, filtració etc. Per exemple en el processament de la llet la homogenització, pasterització, congelació i empaquetat són cadscuna operacions unitàries que estan connectades per crear el procés complet.
 • Se llama operación unitaria a una parte indivisible de cualquier proceso de transformación donde hay un intercambio de energía del tipo de físico, de una materia prima en otro producto de características diferentes.Se entiende que los procesos de transformación en general y las operaciones unitarias, en lo particular, tienen como objetivo el modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en forma más útil a nuestros fines.
 • In chemical engineering and related fields, a unit operation is a basic step in a process. Unit operations involve a physical change or chemical transformation such as separation, crystallization, evaporation, filtration, polymerization, isomerization, and other reactions. For example, in milk processing, homogenization, pasteurization, chilling, and packaging are each unit operations which are connected to create the overall process.
 • Na engenharia química e seus campos relacionados, uma operação unitária é uma etapa básica de um processo. No processamento de leite, por exemplo, homogenização, pasteurização, resfriamento, e empacotamento são as operações unitárias que estão interligadas a fim de criar o processo como um todo.
 • Nell'ingegneria chimica, un'operazione unitaria (o azione unitaria) consiste in una singola trasformazione fisica che può avere luogo all'interno di un'apparecchiatura di un impianto chimico.
rdfs:label
 • Opération unitaire
 • Oinarrizko eragiketa
 • Operaciones unitarias
 • Operació unitària
 • Operazione unitaria
 • Operação unitária
 • Unit operasi
 • Unit operation
 • Технологическая операция
 • 単位操作
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of