올리고머(oligomer)또는 소중합체(少重合體)는 적은 수의 분자가 중합한 분자다.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Oligomery – związki chemiczne utworzone z niewielkiej liczby powtarzających się fragmentów (z greckiego ολιγος lub oligos – kilka) zwanych merami.Granica między oligomerami a polimerami jest bardzo płynna. W praktyce, przyjmuje się, że oligomerem jest związek, który nie posiada jeszcze w pełni wykształconych cech fizycznych (np. temperatury topnienia, lepkości itp.) charakterystycznych dla "prawdziwego" polimeru zbudowanego z tych samych merów. W większości przypadków masowo stosowanych tworzyw syntetycznych (np. polietylenu) graniczną liczbą merów przy której związek zaczyna mieć już typowe cechy użytkowe polimeru jest ok. 100. Dalszy wzrost stopnia polimeryzacji nie ma już dużego wpływu na własności fizyczne polimerów, aczkolwiek jest on wciąż zauważalny.Oligomery są zwykle produktami ubocznymi procesów polimeryzacji i często usuwa się je z końcowego produktu, gdyż "psują" one jego własności fizyczne. Niektóre oligomery produkuje się jednak celowo, czasami po to aby je dalej przetworzyć (tzw. makromonomery), a czasami mają one same z siebie interesujące własności użytkowe i są stosowane jako dodatki do farb, substancje zagęszczające, oleje hydrauliczne a nawet dodatki do kosmetyków.Oligomery o bardzo małej liczbie merów (do mniej więcej dziesięciu) nazywa się dodając do słowa mer, greckie liczebniki (di-, tri-, tetra-): np. dimery, trimery, tetramery itd.Oligomery mogą mieć budowę liniową, cykliczną lub oligocykliczną. Wiele oligomerów cyklicznych powstaje w określonych warunkach spontanicznie. Np. formaldehyd pozostawiony na dłużej w temperaturze pokojowej ulega spontanicznej trimeryzacji do trioksanu:Wiele oligomerów cyklicznych jest zdolna do dalszej polimeryzacji poprzez otwarcie pierścienia. Np. wcześniej wspomniany trioksan łatwo polimeryzuje do odpowiedniego polieteru – polioksymetylenu (POM), który jest tworzywem konstrukcyjnym o bardzo dobrych własnościach mechanicznych. Innymi przykładem oligomerów cyklicznych, z których otrzymuje się polimery są: cyklosiloksany, substraty do syntezy silikonów.
 • 올리고머(oligomer)또는 소중합체(少重合體)는 적은 수의 분자가 중합한 분자다.
 • Dalam kimia, sebuah oligomer mengandung sejumlah kecil unit monomer (ολιγος, atau oligos, adalah Bahasa Yunani untuk "sedikit"), berlawanan dengan polimer yang dalam prinsipnya mengandung sejumlah takterbatas monomer. Kebanyakan minyak adalah oligomer, seperti parafin cair. Pemlastis adalah ester oligomerik yang digunakan secara luas untuk melunakkan termoplastik seperti PVC. Oligomer dapat dibuat dari monomer dengan menghubungkan monomer-monomer satu sama lain, atau dengan pemisahan minyak mentah. Dalam biokimia, istilah oligomer digunakan untuk merujuk pada fragmen DNA berunting tunggal yang pendek. Ia juga dapat merujuk pada kompleks protein yang dibuat dari dua atau lebih subunit. Dalam hal ini, kompleks yang dibuat dari beberapa subunit protein yang berbeda disebut hetero-oligomer. Apabila hanya terdapat satu subunit protein pada kompleks, ia disebut homo-oligomer.Oligomerisasi adalah proses kimia yang hanya mengubah monomer sampai pada derajat polimerisasi tertentu, bisanya 10 sampai 100.
 • In chemistry, an oligomer (\ə-ˈli-gə-mər\, ολιγος, or oligos, is Greek for "a few") is a molecular complex that consists of a few monomer units, in contrast to a polymer that, at least in principle, consists of a nearly unlimited number of monomers. Dimers, trimers, and tetramers are, for instance, oligomers respectively composed of two, three and four monomers.In the context of biochemistry, an oligomer is usually referred to a macromolecular complex formed by non-covalent bonding of few macromolecules like proteins or nucleic acids. In this sense, a homo-oligomer would be formed by few identical molecules and by contrast, a hetero-oligomer would be made of three different macromolecules. Collagen is an example of homo-oligomeric protein that is composed of three identical protein chains.Many oils are oligomeric, such as liquid paraffin. Plasticizers are oligomeric esters widely used to soften thermoplastics such as PVC. They may be made from monomers by linking them together, or by separation from the higher fractions of crude oil. Polybutene is an oligomeric oil used to make putty. Greek prefixes are often used to designate the number of monomer units in the oligomer, for example a tetramer being composed of four units and a hexamer of six.In biochemistry, the term oligonucleotide - or, informally, "oligo" - is used for short, single-stranded nucleic acid fragments, such as DNA or RNA, or similar fragments of analogs of nucleic acids such as peptide nucleic acid or Morpholinos. Such oligos are used in hybridization experiments (bound to glass slides or nylon membranes), as probes for in situ hybridization or in antisense experiments such as gene knockdowns.[citation needed] It can also refer to a protein complex made of two or more subunits. In this case, a complex made of several different protein subunits is called a hetero-oligomer or heteromer. When only one type of protein subunit is used in the complex, it is called a homo-oligomer or homomer.Oligomerization is a chemical process that converts monomers to macromolecular complexes through a finite degree of polymerization. The actual figure for degree of polymerization is a matter of debate, often a value between 10 and 100.[citation needed]When an oligomer forms as a result of chain transfer the oligomer is called a telomer and the process telomerization. A telomere is a region of highly repetitive DNA at the end of a linear chromosome.
 • オリゴマー(oligomer)は一般に、比較的少数のモノマーが結合した重合体のこと。モノマーの数に応じて、ダイマー(dimer:二量体)、トライマー(trimer:三量体)、テトラマー(tetramer:四量体)、・・・ などと呼ぶこともある。
 • Se dice que una molécula constituye un oligómero cuando los radicales asociados son distintos entre sí.La naturaleza orgánica esta llena de estos casos multifuncionales.En cambio, un polímero es una molécula con dos o más radicales de la misma especie.Un grupo de 3 a 9 moléculas de monómero que se han unido entre sí para formar una molécula más grande. Pueden ser dímeros, tetrámeros, pentámeros, etc.Ejemplo de oligómero : OH NCO | | HOOCR - R -COOH | | OH CHO 1,2-diol-3-ciano-3-metanal-2-dioicoEn química, un oligómero consiste en un número finito de monómeros (del griego ολιγος, que significa poco o pocos), en contraste con un polímero que, por lo menos en principio, consiste en un número ilimitado de monómeros.Por ejemplo: la glucosa es un monómero, mientras que la sacarosa es un oligómero, un oligosacárido, concretamente un disacárido, ya que está compuesto por glucosa y fructosa, que son dos monómeros. En cambio, el glucógeno es un polímero, ya que está formado por miles de glucosas situadas ordenadamente.En bioquímica, el término oligómero se utiliza para el cortocircuito de los fragmentos trenzados del ADN, usados generalmente en experimentos de hibridación (límite a las diapositivas de cristal o a las membranas de nylon).Oligómero, puede también referirse a un complejo proteico compuesto por pocas subunidades, denominado multímero. En este caso, un complejo compuesto de varias diversas subunidades de la proteína se llama un hetero-oligómero o multímero heterotípico. Cuando solamente un tipo de subunidad de la proteína se utiliza en el complejo, se llama homo-oligómero o multímero homotípico.En la oligomerización, un proceso químico convierte solamente los monómeros a un grado finito de polimerización. La figura real es una cuestión de discusión, a menudo un valor entre 10 y 100.
 • Ein Oligomer (von griechisch ὀλίγοι oligoi ‚Wenige‘ und μέρος méros ‚Teil‘) ist ein Molekül, das aus mehreren strukturell gleichen oder ähnlichen Einheiten aufgebaut ist. Bei einer größeren Anzahl von Einheiten spricht man von einem Polymer. Das Unterscheidungskriterium nach IUPAC ist, ob eine kleine Änderung der Zahl der Einheiten schon eine deutliche Änderung der Eigenschaften bewirkt.Eine einzelne Einheit heißt Monomer. Ein Oligomer mit zwei, drei, vier … Einheiten heißt Dimer, Trimer, Tetramer usw. (siehe griechische Zahlwörter).Sind alle Untereinheiten identisch, spricht man von einem Homomer, bei verschiedenen von einem Heteromer.Oligomere treten unter anderem im Verlauf der Polymerisation auf (siehe z. B. Harnstoffharz) oder umgekehrt bei der Spaltung von Polymeren (siehe z. B. Verdauungsenzym).
 • В химии олигомер (греч. ολιγος — малый, немногий, незначительный; μέρος — часть) — молекула в виде цепочки из небольшого числа одинаковых составных звеньев. Этим олигомеры отличаются от полимеров, в которых число звеньев теоретически не ограничено. Верхний предел молекулярной массы олигомера зависит от его химических свойств. Свойства олигомеров сильно зависят от изменения количества повторяющихся звеньев в молекуле и природы концевых групп; с момента, когда химические свойства перестают изменяться с увеличением длины цепочки, вещество называется полимером.Молекулы, способные образовывать цепочки в результате реакции полимеризации называются мономерами. При олигомеризации химический процесс формирования цепочки из мономеров протекает только до достижения определенной степени полимеризации (обычно в пределах от 10 до 100).Олигомеры, способные складываться в устойчивую вторичную структуру подобно белкам, называются фолдамерами.В биохимии термин олигомер используется для обозначения коротких одноцепочечных фрагментов нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) Такие олигомеры, размещенные на стеклянной подложке или нейлоновой мембране, используются в экспериментах с гибридизацией ДНК.Олигомерами также называются белковые комплексы, состоящие из двух и более субъединиц. При этом, комплексы из одинаковых субъединиц называются гомо-олигомерами, а из разных — гетеро-олигомерами.
 • A kémiában oligomerek alatt olyan molekulákat értünk, melyek korlátozott számú monomer egységből épülnek fel, szemben a polimerekkel, melyek elvileg végtelen sok ismétlődő egységből állhatnak. Innen az elnevezés: a görög ολιγος vagy oligosz szó jelentése „kevés”. A két monomerből álló oligomer a dimer, a háromból álló a trimer, stb.Az olajok nagy része (mint például a paraffin) is oligomer. A biokémiában az oligomer szó olyan rövid, egyszálú DNS-darabokat jelent, melyek a DNS-hibridizációs eljárásokban általánosan elterjedtek. Emellett az elnevezés jelölhet két vagy több alegységből álló fehérjekomplexet is. Ilyenkor a heterooligomer kifejezés használatos, ha a komplexet több különböző fehérjealegység alkotja. Az egyféle alegységekből álló komplexeket homooligomereknek nevezzük. Az oligomerizációs reakció során véges számú monomer kapcsolódik egymáshoz. Ez a véges szám a mai napig vita tárgya, legtöbbször 10 és 100 közé eső érték.[forrás?]Ha az oligomer láncreakció során keletkezik, akkor telomernek nevezzük, a folyamatot pedig telomerizációnak. A telomer a biológiában a DNS ismétlődésekben gazdag szakasza, mely a kromoszómák végén található.
 • In chimica, un oligomero consiste in un numero finito e ridotto di unità monomeriche ("oligo" in greco significa poco), in contrapposizione a polimero che consiste in un numero elevato di monomeri.In biochimica, il termine oligomero o meglio oligonucleotide è utilizzato per piccoli e brevi singoli frammenti di DNA o RNA generalmente utilizzati negli esperimenti di ibridazione. Può riferirsi alla struttura quaternaria di proteine complesse composte da due (dimeri) o più subunità. In questo caso, un complesso fatto di diverse subunità proteiche è chiamato etero-oligomero. Quando un solo tipo di subunità proteica è presente nel complesso si parla di omo-oligomero.Il numero del grado di polimerizzazione che definisce il limite tra un oligomero e un polimero è causa di dibattito, comunque è in genere accettato un valore tra 10 e 100.
 • Em química, um oligômero (português brasileiro) ou oligómero (português europeu) consiste de um finito número de unidades de monômeros (ολιγος, ou oligos, é a palavra grega para "uns poucos"), em contraste a um polímero o qual, ao menos em princípio, consiste de um número não limitado de monômeros. Muitos óleos são oligômeros, tal como querosene e também encontram uso em plastificantes. Eles podem ser feitos de monômeros por ligar-se juntos, ou por separação das mais altas frações de petróleo. Em bioquímica, o termo oligômero é usado para fragmentos curtos de DNA, geralmente usados em experimentos de hibridização (ligados a lâminas de vidro ou membranas de nylon). Pode também referir-se a complexo de proteína feito de dois ou mais subunidades proteicas. Neste caso, um complexo feito de algumas diferentes subunidades de proteínas é chamada um hétero-oligômero. Quando somente um tipo de unidade de proteína é usada no complexo, é chamado de homo-oligômero.Em oligomerização um processo químico somente converte monômeros a um finito grau de polimerização. A atual definição é matéria de debate, frequentemente um valor entre 10 e 200.
 • Een oligomeer is in de scheikunde een chemische verbinding die uit een klein aantal (maar meer dan één) eenheden of monomeren bestaat. Oligos staat in het Grieks voor een klein aantal, en meros voor deel. Oligomeren van suikers (oligosachariden) dienen er in het lichaam toe om cellen te kunnen herkennen. Zo kunnen de veroorzakers van infectieziekten worden herkend aan hun suiker-oligomeren, maar ook bloedgroepen verschillen in de suiker-oligomeren.Een oligomeer kan niet alleen bestaan uit een covalente verbinding van simpele eenheden, maar ook uit een groep eiwitmoleculen die samen een niet-covalent complex vormen.Als het exacte aantal eenheden van groot belang is, wordt vaak niet van een oligomeer gesproken, maar wordt een specifiekere naam gebruikt die refereert aan het juiste Griekse telwoord: trimeer (3 eenheden), tetrameer (4), pentameer (5), hexameer (6), heptameer (7), octameer (8) en zo verder.Naast een oligomeer bestaan ook de termen dimeer en polymeer, die respectievelijk verwijzen naar moleculen of complexen die uit twee en veel eenheden bestaan.
 • Oligomer v biologii a chemii označuje molekulu složenou z dvou až 10 menších podjednotek, tzv. monomerů, navzájem kovalentně vázaných, nebo i skupinu 2 až 10 molekul vázaných slabšími mezimolekulárními interakcemi (iontovou vazbou, vodíkovými můstky nebo van der Waalsovými silami).Oligomer je nízkomolekulární látka složená z merů, která změnou počtu konstitučních jednotek znatelně mění svoje fyzikálně chemické vlastnosti. Oproti tomu polymer po změně počtu konstitučních jednotek fyzikálně chemické vlastnosti znatelně nemění.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 302400 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4963 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110508457 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • 올리고머(oligomer)또는 소중합체(少重合體)는 적은 수의 분자가 중합한 분자다.
 • オリゴマー(oligomer)は一般に、比較的少数のモノマーが結合した重合体のこと。モノマーの数に応じて、ダイマー(dimer:二量体)、トライマー(trimer:三量体)、テトラマー(tetramer:四量体)、・・・ などと呼ぶこともある。
 • Em química, um oligômero (português brasileiro) ou oligómero (português europeu) consiste de um finito número de unidades de monômeros (ολιγος, ou oligos, é a palavra grega para "uns poucos"), em contraste a um polímero o qual, ao menos em princípio, consiste de um número não limitado de monômeros. Muitos óleos são oligômeros, tal como querosene e também encontram uso em plastificantes. Eles podem ser feitos de monômeros por ligar-se juntos, ou por separação das mais altas frações de petróleo.
 • Ein Oligomer (von griechisch ὀλίγοι oligoi ‚Wenige‘ und μέρος méros ‚Teil‘) ist ein Molekül, das aus mehreren strukturell gleichen oder ähnlichen Einheiten aufgebaut ist. Bei einer größeren Anzahl von Einheiten spricht man von einem Polymer. Das Unterscheidungskriterium nach IUPAC ist, ob eine kleine Änderung der Zahl der Einheiten schon eine deutliche Änderung der Eigenschaften bewirkt.Eine einzelne Einheit heißt Monomer.
 • In chimica, un oligomero consiste in un numero finito e ridotto di unità monomeriche ("oligo" in greco significa poco), in contrapposizione a polimero che consiste in un numero elevato di monomeri.In biochimica, il termine oligomero o meglio oligonucleotide è utilizzato per piccoli e brevi singoli frammenti di DNA o RNA generalmente utilizzati negli esperimenti di ibridazione. Può riferirsi alla struttura quaternaria di proteine complesse composte da due (dimeri) o più subunità.
 • Dalam kimia, sebuah oligomer mengandung sejumlah kecil unit monomer (ολιγος, atau oligos, adalah Bahasa Yunani untuk "sedikit"), berlawanan dengan polimer yang dalam prinsipnya mengandung sejumlah takterbatas monomer. Kebanyakan minyak adalah oligomer, seperti parafin cair. Pemlastis adalah ester oligomerik yang digunakan secara luas untuk melunakkan termoplastik seperti PVC.
 • Se dice que una molécula constituye un oligómero cuando los radicales asociados son distintos entre sí.La naturaleza orgánica esta llena de estos casos multifuncionales.En cambio, un polímero es una molécula con dos o más radicales de la misma especie.Un grupo de 3 a 9 moléculas de monómero que se han unido entre sí para formar una molécula más grande.
 • In chemistry, an oligomer (\ə-ˈli-gə-mər\, ολιγος, or oligos, is Greek for "a few") is a molecular complex that consists of a few monomer units, in contrast to a polymer that, at least in principle, consists of a nearly unlimited number of monomers.
 • Oligomery – związki chemiczne utworzone z niewielkiej liczby powtarzających się fragmentów (z greckiego ολιγος lub oligos – kilka) zwanych merami.Granica między oligomerami a polimerami jest bardzo płynna. W praktyce, przyjmuje się, że oligomerem jest związek, który nie posiada jeszcze w pełni wykształconych cech fizycznych (np. temperatury topnienia, lepkości itp.) charakterystycznych dla "prawdziwego" polimeru zbudowanego z tych samych merów.
 • Oligomer v biologii a chemii označuje molekulu složenou z dvou až 10 menších podjednotek, tzv. monomerů, navzájem kovalentně vázaných, nebo i skupinu 2 až 10 molekul vázaných slabšími mezimolekulárními interakcemi (iontovou vazbou, vodíkovými můstky nebo van der Waalsovými silami).Oligomer je nízkomolekulární látka složená z merů, která změnou počtu konstitučních jednotek znatelně mění svoje fyzikálně chemické vlastnosti.
 • В химии олигомер (греч. ολιγος — малый, немногий, незначительный; μέρος — часть) — молекула в виде цепочки из небольшого числа одинаковых составных звеньев. Этим олигомеры отличаются от полимеров, в которых число звеньев теоретически не ограничено. Верхний предел молекулярной массы олигомера зависит от его химических свойств.
 • Een oligomeer is in de scheikunde een chemische verbinding die uit een klein aantal (maar meer dan één) eenheden of monomeren bestaat. Oligos staat in het Grieks voor een klein aantal, en meros voor deel. Oligomeren van suikers (oligosachariden) dienen er in het lichaam toe om cellen te kunnen herkennen.
 • A kémiában oligomerek alatt olyan molekulákat értünk, melyek korlátozott számú monomer egységből épülnek fel, szemben a polimerekkel, melyek elvileg végtelen sok ismétlődő egységből állhatnak. Innen az elnevezés: a görög ολιγος vagy oligosz szó jelentése „kevés”. A két monomerből álló oligomer a dimer, a háromból álló a trimer, stb.Az olajok nagy része (mint például a paraffin) is oligomer.
rdfs:label
 • Oligomère
 • Oligomeer
 • Oligomer
 • Oligomer
 • Oligomer
 • Oligomer
 • Oligomer
 • Oligomero
 • Oligomery
 • Oligómero
 • Oligômero
 • Олигомер
 • オリゴマー
 • 올리고머
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of