Pour les courants intellectuels et politiques progressistes, héritiers de la philosophie des Lumières, l’obscurantisme est une attitude d'opposition à la diffusion du savoir, dans quelque domaine que ce soit.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Pour les courants intellectuels et politiques progressistes, héritiers de la philosophie des Lumières, l’obscurantisme est une attitude d'opposition à la diffusion du savoir, dans quelque domaine que ce soit.
 • 몽매주의(蒙昧主義, 프랑스어: obscurantisme)란 의도적으로 애매한 말을 쓰거나 논제를 명확히 하는 것을 방해하는 태도를 말한다. 반계몽주의(反啓蒙主義)라고도 한다.
 • Obscurantisme és un terme utilitzat pels adeptes del laïcisme per a descriure l'estat d'esperit d'immobilisme de persones que defensen, sovint per motius religiosos, les veritats eternes de la revelació i que s'oposen activament als valors de la il·lustració i de la revolució francesa: la recerca de la veritat per mètodes científics, la llibertat d'expressió en les arts i la premsa i finalment el progrés social i democràtic segons els principis de llibertat, igualtat, fraternitat. Es parla així de l'obscurantisme dels reis de Castella durant la contrareforma, del qual Felip II de Castella hauria sigut l'exponent per excel·lència, de l'obscurantisme de l'església catòlica en la seva oposició contra les descobertes de Nicolau Copèrnic, de Galileo Galilei i molts altres científics. La política obscurantista i repressiva de l'estat espanyol explica que les teories de Copèrnic, publicades entre 1507 i 1532, només poden divulgar-se obertament dos segles més tard per primera vegada a Espanya l'any 1774, amb la publicació de l'Estado de la Astronomía en Europa de Jordi Joan i Santacília.Avui, el terme s'utilitza també per a descriure l'actitud dels evangèlics americans en la lluita contra la teoria de l'evolució, dels adeptes de la teoria del disseny intel·ligent i del creacionisme així com de certs moviments conservadors de l'islamisme que volen defendre la seva autenticitat contra la influència del modernisme occidental que consideren com a dolent.
 • Обскуранти́зм (мракобе́сие) (от латинского obscurans — затемняющий) — враждебное отношение к просвещению, науке и прогрессу.Источником термина «обскурантизм» является заголовок сатиры начала XVI-го века «Epistolæ Obscurorum Virorum» («Письма тёмных людей»), которая основывалась на учёном споре между немецким гуманистом Иоганном Рейхлином и доминиканскими монахами, такими как Иоганн Пфефферкорн, о том, следует или нет сжигать все иудейские книги, как нехристианские.
 • 蒙昧主義(もうまいしゅぎ)(英:Obscurantism、仏:Obscurantisme、独:Obskurität)とは、意図的に曖昧な言い方をしたり、またある問題を明るみにすることを妨げるような態度のことを指す。反啓蒙主義と訳されることもある。この語は翻訳語であり、英語やフランス語などの原語の語法では、大別して以下の二つがある。1)知識や情報が広がるのに反対すること:公共の空間に知識がひろまるのを許可しないことこの用法は18世紀の啓蒙主義者らによって普及した。そのため、狭義には、新しく合理的な概念を拒絶し、古い権威を蒙昧的に擁護する態度を意味する。中国語ではObscurantismは「愚民政策」として翻訳されるが、それはこの意味に限定したものである。2)文学や芸術や思想などで、意図的に曖昧または難解な表現を使うスタイル、のことを一般には意味する。この用法ではカタカナでオブスキュランティズムと書かれることが多い。日本語では類似する語として「韜晦趣味」また「衒学趣味」がある。↑
 • Obscurantism (French: obscurantisme, from the Latin obscurans, "darkening") is the practice of deliberately preventing the facts or the full details of some matter from becoming known. There are two common historical and intellectual denotations to Obscurantism: (1) deliberately restricting knowledge—opposition to the spread of knowledge, a policy of withholding knowledge from the public; and, (2) deliberate obscurity—an abstruse style (as in literature and art) characterized by deliberate vagueness.The term obscurantism derives from the title of the 16th-century satire Epistolæ Obscurorum Virorum (Letters of Obscure Men), based upon the intellectual dispute between the German humanist Johann Reuchlin and Dominican monks, such as Johannes Pfefferkorn, about whether or not all Jewish books should be burned as un–Christian. Earlier, in 1509, the monk Pfefferkorn had obtained permission from Maximilian I (1486–1519), the Holy Roman Emperor, to incinerate all copies of the Talmud (Jewish law and Jewish ethics) known to be in the Holy Roman Empire (AD 926–1806); the Letters of Obscure Men satirized the Dominican monks' arguments at burning "un–Christian" works.In the 18th century, Enlightenment philosophers used the term "obscurantism" to denote the enemies of the Enlightenment, and its concept of the liberal diffusion of knowledge. Moreover, in the 19th century, in distinguishing the varieties of obscurantism found in metaphysics and theology from the "more subtle" obscurantism of the critical philosophy of Immanuel Kant, and of modern philosophical skepticism, Friedrich Nietzsche said: "The essential element in the black art of obscurantism is not that it wants to darken individual understanding, but that it wants to blacken our picture of the world, and darken our idea of existence."
 • Per oscurantismo (dal latino obscurans) si intende una sistematica pregiudiziale opposizione al progresso, attraverso la messa in discussione di teorie ed idee innovative e la limitazione della diffusione della conoscenza oltre certi limiti.Si tratta di un termine esplicitamente dispregiativo nato all'incirca nel XVIII secolo in antitesi all'Illuminismo. Viene utilizzato da correnti di pensiero che si autodefiniscono progressiste per indicare l'atteggiamento culturale proprio di chi si schiera contro una visione dinamica della cultura ed una diffusione del pensiero e della ricerca scientifica e intellettuale in qualunque campo del sapere.In tale accezione il termine viene usato ancor oggi per connotare negativamente linee di pensiero che sembrano negare la libertà di pensiero e la libertà dell'individuo contro credenze o imposizioni ideologiche.
 • Obskurantyzm (z łaciny obscurare czyli zaciemniać) - praktyka celowego zapobiegania poznaniu faktów lub szczegółów jakiejś sprawy. Istnieją dwa historyczne i intelektualne znaczenia tego terminu: Ograniczanie wiedzy przez odcięcie społeczeństwa od jej źródeł, Styl w literaturze i sztuce charakteryzujący się celową niejasnością, ogólnikowością.Termin obskurantyzm pochodzi od tytułu szesnastowiecznej satyry Epistolæ Obscurorum Virorum powstałej w Niemczech. Anonimowe dzieło było obroną hebraisty Jana Reuchlina w sporze z dominikanami, w tym z Johannesem Pfefferkornem. Spór dotyczył palenia Talmudu jako księgi niechrześcijańskiej. Pozwolenie na palenie ksiąg żydowskich Johannes Pfefferkorn uzyskał od Maksymiliana I. W XVIII wieku filozofowie okresu oświecenia określali tym terminem działania wrogie oświeceniowej koncepcji szerzenia wiedzy.Obskurantyzm jest elementem nurtów: antyintelektualnego i elitaryzmu. Według tych poglądów wiedza powinna być dostępna jedynie dla klasy rządzącej, natomiast ogół społeczeństwa uznaje się za niegodny poznania faktów i prawdy. Obskurantyzm jest zasadniczo antydemokratyczny. W osiemnastowiecznej Francji markiz de Condorcet dowodził, że obskurantyzm arystokracji doprowadził do problemów społecznych, które stały się przyczyną rewolucji francuskiej. W XIX wieku matematyk William Kingdon Clifford opisał obskurantyzm duchownych, którzy w prywatnych rozmowach zgadzali się z teorią ewolucji, publicznie zaś krytykowali teorię jako pogląd niechrześcijański.Obskurantyzm jest związany zwykle z religijnym fundamentalizmem, jest jednak udzielnym poglądem nie związanym z doktrynami teologicznymi. Fundamentalizm zakłada szczere wyznanie wiary, obskurantyzm zakłada manipulację na zasadzie politycznej poprawności. Za obskuranckiego może być uznany pojedynczy naukowiec, filozof, człowiek prawdziwie wierzący, ateista oraz agnostyk w sytuacji, gdy jako jeden z członków społeczeństwa uważa, że religia rozpowszechniona wśród ludzi służy kontroli społecznej. Realizując swoje cele obskuranci ograniczają możliwość pogłębiania, szerzenia i publikowania wiedzy oraz dowodów przeciwnych wspólnej wierze w "status quo", w którym rządzi naród, co jest lokalną odmianą niezbędnego, tzw. "szlachetnego kłamstwa" (Noble lie), pojęcia wprowadzonego do dyskursu politycznego przez Platona w roku 380 p.n.e. Stąd utrzymywanie "status quo" jako ograniczenia wiedzy noszącego znamiona obskurantyzmu stosowane jest zarówno przez pronaukowych reformatorów w ruchach religijnych oraz sceptyków, takich jak Henry Louis Mencken, a także w krytyce religii. == Przypisy ==
 • Oscurantismo es la práctica de prevenir de forma deliberada que hechos o detalles de algún asunto se den a conocer. Histórica e intelectualmente tiene dos sentidos comunes : 1) restricción u oposición a la difusión del conocimiento al público y, 2) oscuridad deliberada; un estilo abstruso (como a veces se da en la literatura y el arte) caracterizado por una deliberada vaguedad.El término oscurantismo proviene del título de la sátira del siglo XVI Epistolæ Obscurorum Virorum (Cartas de los hombres oscuros), basada en la disputa intelectual entre el humanista alemán Johann Reuchlin y los monjes dominicos, como Johannes Pfefferkorn, acerca de si se deberían quemar o no todos los libros judíos por no ser cristianos. En 1509, el monje Pfefferkorn había obtenido el permiso de Maximiliano I (1486-1519), emperador del Sacro Imperio Romano, para incinerar todos los ejemplares del Talmud (la ley y la ética judías) de que se tuviese conocimiento en el Sacro Imperio Romano; las Cartas de los hombres oscuros satirizaban a los monjes dominicanos por sus argumentos en favor de la quema de obras no cristianas.En el siglo XVIII, filósofos de la Ilustración utilizaron el término oscurantismo para referirse a los enemigos conservadores, especialmente los religiosos, del progreso de la Ilustración y su concepto de difusión liberal del conocimiento. Por otra parte, en el siglo XIX, para distinguir las variedades de oscurantismo que se encontraban en la metafísica y la teología del «más sutil» oscurantismo de la filosofía crítica de Immanuel Kant y del escepticismo filosófico moderno. Friedrich Nietzsche dijo: «El elemento esencial en el negro arte del oscurantismo no es que quiera oscurecer la comprensión individual, sino que quiere ennegrecer nuestra imagen del mundo, y oscurecer nuestra idea de la existencia».
 • Obscurantisme (uit het Latijn: obscurare = verduisteren, donker maken) is het doelbewuste streven om andere mensen in onwetendheid te houden en zelfstandig denken te verhinderen.Een persoon die zodanig gedrag vertoont noemt men een obscurant.Obscurantisme kan worden gezien als het tegengestelde van Verlichting. De 18e-eeuwse Verlichtingsdenker Marquis de Condorcet schreef veel over het verschijnsel, en definieerde het als "de tirannie van de arglist over de onwetendheid". In academische debatten wordt de term "obscurantistisch" nogal eens gebruikt om een opponent af te schilderen als tegenstander van de vrije uitwisseling van gedachten. Onder andere de Duitse filosoof Martin Heidegger kreeg soms dit verwijt van zijn opponenten.Obscurantistische verschijnselen worden in de hoofdstroom van het Westers denken vaak geassocieerd met orthodox-religieuze groeperingen die zich aan de Westerse beschaving onttrekken of zich ertegen afzetten. Meestal wordt de term fundamentalisme gebruikt om dergelijke obscurantistische denk- en handelwijzen mee aan te duiden.De term 'obscurantistisch' wordt meestal gebruikt in ongunstige zin. Een voorbeeld van een organisatie die expliciet beoogt de beschaving naar Westers model om te keren op een filosofische basis is de Closed Society Foundation, opgericht door de Tsjetsjeen Khozh-Ahmed Noukhaev.
 • Obskurität (von lateinisch obscuritas „Dunkelheit, Unverständlichkeit“) bezeichnet eine Verdunkelung im übertragenen Sinn einer Undeutlichkeit. Das zugehörige Adjektiv obskur wird im Deutschen seit dem 17. Jahrhundert in der Bedeutung „dunkel, unbekannt, verdächtig, [von] zweifelhafter Herkunft“ verwendet. Im Bereich der Informationssicherheit beschreibt Obskurität unter dem Schlagwort „Security through obscurity“ (engl. „Sicherheit durch Obskurität“) den Versuch, Sicherheit durch Unklarheit zu erreichen.
 • Obscurantismo do latim obscurans, "escurecimento", é a prática de deliberadamente impedir os fatos ou os detalhes de algum assunto se tornem conhecidos. Há duas denotações históricas e intelectuais comuns de Obscurantismo: (1) deliberadamente restringir o conhecimento-oposição à propagação de conhecimento, uma política de retenção de conhecimento do público, e, (2) obscuridade deliberada - um estilo de ser obscuro (como em literatura e arte) caracterizado pela indefinição deliberada.== Referências ==
 • Bilmesinlercilik (ayrıca Obskürantizm), belli sınırların ötesinde bilginin yayımı ve büyümesine gösterilen yeğinli bir muhalefettir. Özgür düşüncenin karşıtıdır ve genellikle dinci köktencilikle birliktedir. G. W. F. Hegel ve takipçilerinin ve daha yakın zamanlarda Martin Heidegger'in felsefi düşüngüleri (ideolojileri) ile eşleştirilir. Bu tanıma örnek olarak, kitap yasaklamak sayılabilir.Türkçe dilinde ifadesi bulunmayan mefhumlardan biri "Tarihin bütün cinayetlerini yüklenebilecek kadar habis ve lanetli bir kelime. Sokrat'ı zehirleyenler, Aristo'yu ülke dışına kovanlar, Galile'yi mahkum edenler bu illete yakalanmışlardı. Obskürtanizm nura düşmanlıktır. Hakikatin her tecellesini yadırgamak, her inancı susturmak ayırıcı vasıflarıdır bu habasetin. İslamın tanımadığı bir illet gibi gözükse de kuşkuludur. Hallac'ı taşlayan, İhvan- Safa risalelerini toplatan, İmam-ı Azam'ı zindana atan kafayla, bir engizitör keşişinin kafası birbirinden çok farklı değildir. Demek ki obskürtanizm denilen bela ne bir kavmin inhisarındadır, ne de bir çağın. Binbir biçime sürüklenen bu hastalık daha çok ayak takımından kimseler arasında yayılır. her ülkede başka bir adı başka bir gerekçesi vardır. İslamiyette tek kelimeyle karşılanabilir: Taassup."
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 48068 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7959 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 78 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104012597 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Pour les courants intellectuels et politiques progressistes, héritiers de la philosophie des Lumières, l’obscurantisme est une attitude d'opposition à la diffusion du savoir, dans quelque domaine que ce soit.
 • 몽매주의(蒙昧主義, 프랑스어: obscurantisme)란 의도적으로 애매한 말을 쓰거나 논제를 명확히 하는 것을 방해하는 태도를 말한다. 반계몽주의(反啓蒙主義)라고도 한다.
 • Обскуранти́зм (мракобе́сие) (от латинского obscurans — затемняющий) — враждебное отношение к просвещению, науке и прогрессу.Источником термина «обскурантизм» является заголовок сатиры начала XVI-го века «Epistolæ Obscurorum Virorum» («Письма тёмных людей»), которая основывалась на учёном споре между немецким гуманистом Иоганном Рейхлином и доминиканскими монахами, такими как Иоганн Пфефферкорн, о том, следует или нет сжигать все иудейские книги, как нехристианские.
 • 蒙昧主義(もうまいしゅぎ)(英:Obscurantism、仏:Obscurantisme、独:Obskurität)とは、意図的に曖昧な言い方をしたり、またある問題を明るみにすることを妨げるような態度のことを指す。反啓蒙主義と訳されることもある。この語は翻訳語であり、英語やフランス語などの原語の語法では、大別して以下の二つがある。1)知識や情報が広がるのに反対すること:公共の空間に知識がひろまるのを許可しないことこの用法は18世紀の啓蒙主義者らによって普及した。そのため、狭義には、新しく合理的な概念を拒絶し、古い権威を蒙昧的に擁護する態度を意味する。中国語ではObscurantismは「愚民政策」として翻訳されるが、それはこの意味に限定したものである。2)文学や芸術や思想などで、意図的に曖昧または難解な表現を使うスタイル、のことを一般には意味する。この用法ではカタカナでオブスキュランティズムと書かれることが多い。日本語では類似する語として「韜晦趣味」また「衒学趣味」がある。↑
 • Obscurantisme (uit het Latijn: obscurare = verduisteren, donker maken) is het doelbewuste streven om andere mensen in onwetendheid te houden en zelfstandig denken te verhinderen.Een persoon die zodanig gedrag vertoont noemt men een obscurant.Obscurantisme kan worden gezien als het tegengestelde van Verlichting. De 18e-eeuwse Verlichtingsdenker Marquis de Condorcet schreef veel over het verschijnsel, en definieerde het als "de tirannie van de arglist over de onwetendheid".
 • Oscurantismo es la práctica de prevenir de forma deliberada que hechos o detalles de algún asunto se den a conocer.
 • Obscurantismo do latim obscurans, "escurecimento", é a prática de deliberadamente impedir os fatos ou os detalhes de algum assunto se tornem conhecidos.
 • Obskurität (von lateinisch obscuritas „Dunkelheit, Unverständlichkeit“) bezeichnet eine Verdunkelung im übertragenen Sinn einer Undeutlichkeit. Das zugehörige Adjektiv obskur wird im Deutschen seit dem 17. Jahrhundert in der Bedeutung „dunkel, unbekannt, verdächtig, [von] zweifelhafter Herkunft“ verwendet. Im Bereich der Informationssicherheit beschreibt Obskurität unter dem Schlagwort „Security through obscurity“ (engl.
 • Obscurantisme és un terme utilitzat pels adeptes del laïcisme per a descriure l'estat d'esperit d'immobilisme de persones que defensen, sovint per motius religiosos, les veritats eternes de la revelació i que s'oposen activament als valors de la il·lustració i de la revolució francesa: la recerca de la veritat per mètodes científics, la llibertat d'expressió en les arts i la premsa i finalment el progrés social i democràtic segons els principis de llibertat, igualtat, fraternitat.
 • Obskurantyzm (z łaciny obscurare czyli zaciemniać) - praktyka celowego zapobiegania poznaniu faktów lub szczegółów jakiejś sprawy. Istnieją dwa historyczne i intelektualne znaczenia tego terminu: Ograniczanie wiedzy przez odcięcie społeczeństwa od jej źródeł, Styl w literaturze i sztuce charakteryzujący się celową niejasnością, ogólnikowością.Termin obskurantyzm pochodzi od tytułu szesnastowiecznej satyry Epistolæ Obscurorum Virorum powstałej w Niemczech.
 • Bilmesinlercilik (ayrıca Obskürantizm), belli sınırların ötesinde bilginin yayımı ve büyümesine gösterilen yeğinli bir muhalefettir. Özgür düşüncenin karşıtıdır ve genellikle dinci köktencilikle birliktedir. G. W. F. Hegel ve takipçilerinin ve daha yakın zamanlarda Martin Heidegger'in felsefi düşüngüleri (ideolojileri) ile eşleştirilir.
 • Per oscurantismo (dal latino obscurans) si intende una sistematica pregiudiziale opposizione al progresso, attraverso la messa in discussione di teorie ed idee innovative e la limitazione della diffusione della conoscenza oltre certi limiti.Si tratta di un termine esplicitamente dispregiativo nato all'incirca nel XVIII secolo in antitesi all'Illuminismo.
 • Obscurantism (French: obscurantisme, from the Latin obscurans, "darkening") is the practice of deliberately preventing the facts or the full details of some matter from becoming known.
rdfs:label
 • Obscurantisme
 • Bilmesinlercilik
 • Obscurantism
 • Obscurantisme
 • Obscurantisme
 • Obscurantismo
 • Obskurantyzm
 • Obskurität
 • Oscurantismo
 • Oscurantismo
 • Обскурантизм
 • 蒙昧主義
 • 몽매주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of