Nouri Saïd (1888-1958) est un homme politique irakien. Il fut à plusieurs reprises le Premier ministre du Royaume d'Irak.Les accords Sykes-Picot de mai 1916 prévoyaient un mandat français sur la Syrie et le Liban, et un mandat britannique sur la Palestine et le futur Irak. Le Royaume-Uni occupait donc les régions de Bassorah et de Bagdad depuis 1917, suite au partage de l’empire ottoman.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Nouri Saïd (1888-1958) est un homme politique irakien. Il fut à plusieurs reprises le Premier ministre du Royaume d'Irak.Les accords Sykes-Picot de mai 1916 prévoyaient un mandat français sur la Syrie et le Liban, et un mandat britannique sur la Palestine et le futur Irak. Le Royaume-Uni occupait donc les régions de Bassorah et de Bagdad depuis 1917, suite au partage de l’empire ottoman. Le traité anglo-irakien de juin 1930, durant la période de transition vers l'indépendance, conserve une partie de la tutelle britannique sur le futur Royaume indépendant d'Irak. En 1940, le gouvernement pro-anglais de Nouri Saïd - l’indépendance formelle datant de 1932, année de l'entrée de l'Irak à la Société des Nations - est renversé par Rachid Ali al Gaylani (1892-1965), pro-allemand. En janvier 1941, ce dernier est écarté du pouvoir sous la pression des Anglais, mais y revient par un coup d’État qui justifie l’intervention militaire britannique. Le Régent Abdulillah et le Premier ministre Nouri Saïd se réfugient alors en Transjordanie.En 1954, il supprime tous les partis politiques d'Irak et gouverne le pays avec la loi martiale après l'expédition de Suez. En 1955, il signe le pacte de Bagdad. Il devient alors l'homme à abattre pour les partis d'opposition irakiens. Il fut assassiné en 1958, en même temps que les membres de la famille royale, lors du coup d'État du général Kassem.Portail de la politique Portail de la politique Portail de l’Irak Portail de l’Irak
 • Nuri as-Said (arabisch ‏نوري السعيد‎, DMG Nūrī as-Saʿīd; * 1888 in Bagdad/Osmanisches Reich; † 15. Juli 1958 ebenda) war ein irakischer Politiker und zwischen 1930 und 1958 vierzehn mal Premierminister des Königreiches Irak.Besonders unter dem Regenten Abd al-Ilah und König Faisal II. galt er zeitweise als mächtigster Mann im Irak. Wegen seiner Verbindungen zu Großbritannien, dessen wertvoller Verbündeter er war, und der blutigen Niederschlagung mehrerer Revolten war er im Irak sehr verhasst und wurde beim Putsch von 1958 getötet.
 • Nuri Pasha al-Said (Bagdad, 1888 – Bagdad, 15 de julio de 1958) (en árabe: نوري السعيد) fue un político de Irak durante la primera mitad del siglo XX, que dirigió el gobierno de su país en numerosas ocasiones durante la época del Mandato Británico de Mesopotamia y luego bajo el régimen de la monarquía hachemita.
 • ヌーリー・パシャ・アッ=サイード(アラビア語:نوري باشا السعيد、‘Nuri Pasha al-Said、1888年 - 1958年7月15日)は、イギリス委任統治領メソポタミア時代とイラク王国時代のイラクの政治家である。幾つもの重要な閣僚ポストを歴任し、首相を計7期務めた。最初に首相に任命されたのはイギリス統治時代の1930年のことである。王政時代にはイラク政界の実力者だった。数度にわたる首相在任中、近代イラク国家を形作った幾つかの重要な政治決定にも関わっており、イギリス・イラク条約にも調印した。イラクの独立に向けての条約だったが、イギリス軍の国内駐留と通過を認め、イギリスにイラクの石油の支配権も認めるものであった。この条約でイギリスによるイラク国内政治への関与が縮小されるというのは名ばかりで、実際にはイラクはイギリスの経済的・軍事的権益と衝突しない領域でしか行動できない状態であった。条約により名目的な独立は進み始め、1932年にイギリスの委任統治が終了した。ヌーリーは常にイラク国内に残留し続けるイギリス勢の支持者であった。これらの政策は論争を引き起こすことなった。多くの敵にとって論争の的になり、クーデターの余波で2度もイラクから逃れることになった。1958年の王政打倒クーデター(7月14日革命)が起きる頃には、民衆にとって嫌われる存在となっていた。彼の政策は親イギリス的であり、イラクの社会状況の変化への対応に失敗したと信じられていた。当時、貧困と社会的格差が広がっており、ヌーリーはそれらの対応に失敗している体制の象徴となった。また、富裕層の利益を護るよりも弾圧することを選んだ。1958年7月15日(7月14日革命の翌日)、女性に変装して国外に逃れようとしたが、捕まり殺害された。
 • Nuri Pasha al-Said (1888 – 15 de juliol de 1958) (نوري السعيد) fou un polític iraquià durant el mandat britànic i el regne de l'Iraq. Va servir en diversos gabinet i fou vuit vegades primer ministre. Des de la seva primera actuació com primer ministre sota el mandat britànic el 1930, Nuri fou la figura cabdal de l'Iraq sota la monarquia. Durant els seus molts termes al càrrec, va estar implicat en algunes de les decisions claus de política que van marcar l'estat iraquià modern. El 1930, durant el seu primer terme, signava el Tractat Angloiraquià, que fou un pas cap a una major independència, però concedia Gran Bretanya el dret il·limitat a estacionar les seves forces armades i a transitar a través de l'Iraq unitats militars; també donava legitimitat al control britànic de la indústria petroliera del país. Mentre que el tractat nominalment reduïa la implicació britànica en els afers interns de l'Iraq, això era només en la mesura que el comportament de l'Iraq no entrava en conflicte amb interessos econòmics o militars britànics. Aquest acord obria el camí a la independència nominal, ja que el mandat acabava el 1932. Durant la seva carrera Nuri fou defensor d'un paper britànic ampli dins de l'Iraq. Aquestes polítiques foren sempre qüestions de gran contesa.Nuri fou una figura controvertida amb molts enemics, i va haver de fugir de l'Iraq dues vegades en les seqüeles de cops d'estat. Prop de l'enderrocament de la monarquia el 1958, era profundament impopular. Es considerava que les seves polítiques, vistes com a probritàniques, havien fallat en adaptar-se a les circumstàncies socials canviants del país. La injustícia social i la pobresa era general, i Nuri s'havia convertit en un símbol d'un règim que fracassava a encarar aquests assumptes, escollint el camí de la repressió per protegir els interessos dels adinerats. El 15 de juliol de 1958, el dia després de la revolució republicana, intentava fugir del país disfressat com a dona, però fou capturat i mort.
 • Nūrī al-Saʿīd (Baghdad, 1888 – Baghdad, 15 luglio 1958) è stato un politico iracheno.Nūrī al-Saʿīd b. Ṣāliḥ b. al-Milāṭa (arabo: ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ بن صالح ابن الملا طه‎) è stato un politico iracheno durante il Mandato britannico e l'età monarchica; nella sua carriera ricoprì numerosi importanti incarichi governativi. Fu per 15 volte Primo Ministro dell'Iraq.Dalla sua prima nomina a Primo Ministro durante il periodo coloniale britannico nel 1930, Nūrī è stato una figura di grande spicco in Iraq durante tutto il periodo monarchico. Nel corso di numerosi incarichi governativi, fu protagonista di alcune delle principali scelte politiche assunte dall'Iraq contemporaneo.Nel 1930, nel suo primo mandato governativo, firmò il Trattato anglo-iracheno che fu il primo passo verso una formale indipendenza del suo Paese e che garantiva al Regno Unito illimitati poteri di far stazionare sul suolo iracheno sue forze armate e di far transitare sue truppe sul territorio nazionale iracheno. Il Trattato garantiva altresì ai britannici pieno controllo sulle risorse petrolifere del Paese. Mentre il Trattato riduceva teoricamente il coinvolgimento del Regno Unito nella vita politica interna dell'Iraq, esso fu nei fatti un mero strumento che assicurava a Londra l'impossibilità per Baghdad di entrare in qualsiasi modo in conflitto con gli interessi militari ed economici britannici. Questo accordo spianava nondimeno la strada all'indipendenza nominale dell'Iraq, conseguita nel 1932: epoca in cui cessava giuridicamente il Mandato e l'Iraq entrava nella Società delle Nazioni.Nel corso della sua carriera, Nūrī fu un convinto e continuo sostenitore del ruolo egemonico svolto dalla Gran Bretagna in Iraq, anche se nel periodo del 1941 ebbe forse un abbozzo di apertura verso l'Asse italo-germanico.Nūrī fu una figura assai controversa ed ebbe numerosi nemici, e dovette fuggire dal suo Paese in due diverse occasioni, connesse a due diversi colpi di Stato. Fino al violento rovesciamento della monarchia nel 1958, la sua politica assolutamente impopolare in patria - in cui era visto come il più filo-britannico fra i politici iracheni - fu ritenuto il massimo responsabile dello scadente progresso socio-economico del Paese. Povertà e iniquità sociale erano dilaganti e Nuri divenne un simbolo del regime che aveva fallito nella sua missione di buon governo, scegliendo la repressione al minimo manifestarsi di agitazioni politiche e socio-economiche, al fine di meglio proteggere gli interessi britannici.Il 15 luglio 1958, il giorno seguente la rivoluzione repubblicana, tentò di fuggire travestito da donna ma, riconosciuto, fu catturato e immediatamente linciato e trucidato dalla folla nella pubblica via.
 • Nuri Pasha al-Said (1888 – July 15, 1958) (Arabic: نوري السعيد‎) was an Iraqi politician during the British Mandate and during the Kingdom of Iraq. He served in various key cabinet positions, and served seven terms as Prime Minister of Iraq.From his first appointment as prime minister under the British mandate in 1930, Nuri was a major political figure in Iraq under the monarchy. During his many terms in office, he was involved in some of the key policy decisions that shaped the modern Iraqi state. In 1930, during his first term, he signed the Anglo-Iraqi Treaty, which, as a step toward greater independence, granted Britain the unlimited right to station its armed forces in and transit military units through Iraq. It also gave legitimacy to British control of the country's oil industry. While the treaty nominally reduced British involvement in Iraq's internal affairs, this was only to the extent that Iraq's behavior did not conflict with British economic or military interests. This agreement led the way to nominal independence as the Mandate ended in 1932. Throughout his career Nuri was a supporter of a continued and extensive British role within Iraq. These policies were always matters of great contention.Nuri was a controversial figure with many enemies, and had to flee Iraq twice in the aftermath of coups. By the overthrow of the monarchy in 1958, he was deeply unpopular. His policies, regarded as pro-British, were believed to have failed in adapting to the country's changed social circumstances. Poverty and social injustice were widespread, and Nuri had become a symbol of a regime that failed to address these issues, choosing a course of repression instead to protect the interests of the well-off. On 15 July 1958, the day after the republican revolution, he attempted to flee the country disguised as a woman, but was captured and killed.
 • Nuri as-Sa’id (ur. 1888, zm. 15 lipca 1958) - iracki polityk, wieloletni premier Iraku w czasach monarchii haszymidzkiej. Jeden z twórców nowoczesnego państwa irackiego i najbardziej wpływowy polityk w Iraku od początku lat 30. XX wieku do śmierci w czasie rewolucji irackiej. Orędownik prozachodniego (w szczególności probrytyjskiego) kursu w polityce zagranicznej Iraku, monarchii i tradycyjnego systemu społecznego opartego na wielkiej własności ziemskiej, wrogi panarabizmowi. Negatywnie odnosił się do systemu wielopartyjnego, w latach 1939-1941, 1941-1943, 1949 i 1954-1956 rządził jako premier w sposób autorytarny, dzieląc się władzą jedynie z regentem Abd al-Ilahem, a następnie z królem Fajsalem II i jego dworem.
 • Нури аль-Саид или Саид Нури (23 октября 1887, Багдад — 15 июля 1958, Багдад) — иракский политический и государственный деятель. Премьер-министр Ирака. Убит восставшими жителями Багдада во время Иракской революции 1958 года.
 • Nuri Said Paşa (d. 1888 - ö. 15 Temmuz 1958), Uzun yıllar ülke yönetiminde etkili olmuş Iraklı devlet adamı ve subay.1909'da Osmanlı ordusuna subay olarak katıldı. I. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerle yapılan çarpışmalarda görev aldı. İngilizlere tutsak düşmesinin ardından, 1916'da İngiltere'nin desteklediği Arap isyanına önderlik eden Hüseyin bin Ali'nin kuvvetlerine katıldı. Hüseyin'in oğlu Faysal'ın yanında görev alarak Osmanlılara karşı sürdürülen askeri harekata katıldı. Savaş sonunda Faysal'ın Şam'da kurduğu kısa ömürlü Arap devletinin yöneticileri arasında yer aldı. Bu devletin 1920'de Fransızlarca yıkılmasından sonra, Faysal 1921'de İngilizlerin denetimindeki Irak'ta I. Faysal adıyla tahta çıktı. Nuri Said Irak yönetiminde bir dizi etkili görev üstlendi. 1930'da da başbakan oldu. Bu görevi sırasında İngiltere ile, ülkedeki İngiliz nüfuzunun güvence altına almakla birlikte Irak'ın bağımsızlığını da öngören 20 yıllık bir antlaşma imzaladı.Çeşitli dönemlerde 8 kez başbakanlık yapan (1930-1958) Nuri Said her zaman İngiliz yanlısı politikasını ve Faysal'ın temsil ettiği Haşimi hanedanına olan bağlılığını sürdürdü. II. Dünya Savaşı'nın başlarında İngiltere'yi desteklemek amacıyla Almanya'ya savaş ilan etti ve İtalya ile diplomatik ilişkileri kesti. Bu politikaya karşı çıkan ordudaki etkili subaylar Nisan 1941'de Raşid Ali Geylani önderliğinde bir darbe düzenledi. Nuri Said genç kral II. Faysal'la birlikte yurt dışına kaçtı. İngiltere'nin doğrudan müdahalesiyle Raşid Ali hükümetinin devrilmesinin ardından Irak'a döndü. İngilizlerin desteğiyle 1941-1944 arasında başbakanlığı yeniden üstlendi. Bu dönemde Arap ülkelerinin tek bir devlet altında birleşmesini savundu. Polisi ve basını etkili biçimde kullanarak muhalefeti denetim altında tuttu ve orduya müdahale bulunma fırsatı vermedi.1955'te ABD'nin desteğiyle imzalanan Bağdat Paktı'nı etkin biçimde destekleyerek Irak'ın Arap ülkeleri arasındaki konumunu güçlendirmeye, böylece halkın desteğini kazanmaya çalıştı. Ama ülkede Batı karşıtı milliyetçi akım giderek güç kazandı. 14 Temmuz 1958'de, Ürdün ile birleşme girişimleri sırasında Abdülkerim Kasım yönetimindeki askeri darbe monarşiyi yıktı. Said, darbeden bir gün sonra kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı, aynı gün vurularak öldürüldü ve defnedildi. Ancak daha sonra kızgın bir kalabalık tarafından cesedi gömüldüğü yerden çıkarıldı, sokaklarda sürüklendikten sonra bir direğe asılarak yakıldı.
 • Nuri al-Said of Nuri Pasja as-Said (1888-1958) was een Iraaks premier. De pro-Britse Nuri al-Said werd voor de eerste keer premier van Irak in maart 1930. Na de onderdrukking, met Britse hulp, van het pro-Duitse regime van Rasjid Ali werd Nuri al-Said in juni 1941 opnieuw minister-president. In de jaren was hij een van de architecten van het anti-communistische Pact van Bagdad. Na de coup van de nationalistische generaals op 14 juli 1958, wist hij aanvankelijk te vluchtten. Vermond als vrouw (met hoofdbedekking) werd hij echter ontdekt. Na een kort vuurgevecht kwam Nuri al-Said om het leven.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 876054 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3598 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 24 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109352288 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:dateDeDécès
 • 1958 (xsd:integer)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1888 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Nouri Saïd
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Nouri Saïd (1888-1958) est un homme politique irakien. Il fut à plusieurs reprises le Premier ministre du Royaume d'Irak.Les accords Sykes-Picot de mai 1916 prévoyaient un mandat français sur la Syrie et le Liban, et un mandat britannique sur la Palestine et le futur Irak. Le Royaume-Uni occupait donc les régions de Bassorah et de Bagdad depuis 1917, suite au partage de l’empire ottoman.
 • Nuri Pasha al-Said (Bagdad, 1888 – Bagdad, 15 de julio de 1958) (en árabe: نوري السعيد) fue un político de Irak durante la primera mitad del siglo XX, que dirigió el gobierno de su país en numerosas ocasiones durante la época del Mandato Británico de Mesopotamia y luego bajo el régimen de la monarquía hachemita.
 • ヌーリー・パシャ・アッ=サイード(アラビア語:نوري باشا السعيد、‘Nuri Pasha al-Said、1888年 - 1958年7月15日)は、イギリス委任統治領メソポタミア時代とイラク王国時代のイラクの政治家である。幾つもの重要な閣僚ポストを歴任し、首相を計7期務めた。最初に首相に任命されたのはイギリス統治時代の1930年のことである。王政時代にはイラク政界の実力者だった。数度にわたる首相在任中、近代イラク国家を形作った幾つかの重要な政治決定にも関わっており、イギリス・イラク条約にも調印した。イラクの独立に向けての条約だったが、イギリス軍の国内駐留と通過を認め、イギリスにイラクの石油の支配権も認めるものであった。この条約でイギリスによるイラク国内政治への関与が縮小されるというのは名ばかりで、実際にはイラクはイギリスの経済的・軍事的権益と衝突しない領域でしか行動できない状態であった。条約により名目的な独立は進み始め、1932年にイギリスの委任統治が終了した。ヌーリーは常にイラク国内に残留し続けるイギリス勢の支持者であった。これらの政策は論争を引き起こすことなった。多くの敵にとって論争の的になり、クーデターの余波で2度もイラクから逃れることになった。1958年の王政打倒クーデター(7月14日革命)が起きる頃には、民衆にとって嫌われる存在となっていた。彼の政策は親イギリス的であり、イラクの社会状況の変化への対応に失敗したと信じられていた。当時、貧困と社会的格差が広がっており、ヌーリーはそれらの対応に失敗している体制の象徴となった。また、富裕層の利益を護るよりも弾圧することを選んだ。1958年7月15日(7月14日革命の翌日)、女性に変装して国外に逃れようとしたが、捕まり殺害された。
 • Нури аль-Саид или Саид Нури (23 октября 1887, Багдад — 15 июля 1958, Багдад) — иракский политический и государственный деятель. Премьер-министр Ирака. Убит восставшими жителями Багдада во время Иракской революции 1958 года.
 • Nuri Pasha al-Said (1888 – July 15, 1958) (Arabic: نوري السعيد‎) was an Iraqi politician during the British Mandate and during the Kingdom of Iraq. He served in various key cabinet positions, and served seven terms as Prime Minister of Iraq.From his first appointment as prime minister under the British mandate in 1930, Nuri was a major political figure in Iraq under the monarchy.
 • Nūrī al-Saʿīd (Baghdad, 1888 – Baghdad, 15 luglio 1958) è stato un politico iracheno.Nūrī al-Saʿīd b. Ṣāliḥ b. al-Milāṭa (arabo: ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ بن صالح ابن الملا طه‎) è stato un politico iracheno durante il Mandato britannico e l'età monarchica; nella sua carriera ricoprì numerosi importanti incarichi governativi.
 • Nuri as-Said (arabisch ‏نوري السعيد‎, DMG Nūrī as-Saʿīd; * 1888 in Bagdad/Osmanisches Reich; † 15. Juli 1958 ebenda) war ein irakischer Politiker und zwischen 1930 und 1958 vierzehn mal Premierminister des Königreiches Irak.Besonders unter dem Regenten Abd al-Ilah und König Faisal II. galt er zeitweise als mächtigster Mann im Irak.
 • Nuri al-Said of Nuri Pasja as-Said (1888-1958) was een Iraaks premier. De pro-Britse Nuri al-Said werd voor de eerste keer premier van Irak in maart 1930. Na de onderdrukking, met Britse hulp, van het pro-Duitse regime van Rasjid Ali werd Nuri al-Said in juni 1941 opnieuw minister-president. In de jaren was hij een van de architecten van het anti-communistische Pact van Bagdad. Na de coup van de nationalistische generaals op 14 juli 1958, wist hij aanvankelijk te vluchtten.
 • Nuri Said Paşa (d. 1888 - ö. 15 Temmuz 1958), Uzun yıllar ülke yönetiminde etkili olmuş Iraklı devlet adamı ve subay.1909'da Osmanlı ordusuna subay olarak katıldı. I. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerle yapılan çarpışmalarda görev aldı. İngilizlere tutsak düşmesinin ardından, 1916'da İngiltere'nin desteklediği Arap isyanına önderlik eden Hüseyin bin Ali'nin kuvvetlerine katıldı. Hüseyin'in oğlu Faysal'ın yanında görev alarak Osmanlılara karşı sürdürülen askeri harekata katıldı.
 • Nuri Pasha al-Said (1888 – 15 de juliol de 1958) (نوري السعيد) fou un polític iraquià durant el mandat britànic i el regne de l'Iraq. Va servir en diversos gabinet i fou vuit vegades primer ministre. Des de la seva primera actuació com primer ministre sota el mandat britànic el 1930, Nuri fou la figura cabdal de l'Iraq sota la monarquia. Durant els seus molts termes al càrrec, va estar implicat en algunes de les decisions claus de política que van marcar l'estat iraquià modern.
 • Nuri as-Sa’id (ur. 1888, zm. 15 lipca 1958) - iracki polityk, wieloletni premier Iraku w czasach monarchii haszymidzkiej. Jeden z twórców nowoczesnego państwa irackiego i najbardziej wpływowy polityk w Iraku od początku lat 30. XX wieku do śmierci w czasie rewolucji irackiej. Orędownik prozachodniego (w szczególności probrytyjskiego) kursu w polityce zagranicznej Iraku, monarchii i tradycyjnego systemu społecznego opartego na wielkiej własności ziemskiej, wrogi panarabizmowi.
rdfs:label
 • Nouri Saïd
 • Nuri Said Paşa
 • Nuri al-Sa'id
 • Nuri al-Said
 • Nuri al-Said
 • Nuri al-Said
 • Nuri al-Said
 • Nuri as-Said
 • Nuri as-Sa’id
 • Нури аль-Саид
 • ヌーリー・アッ=サイード
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Nouri Saïd
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:prédécesseur of
is foaf:primaryTopic of