En taxinomie (botanique, zoologie, etc.), le nom binominal, nom binomial en botanique et en mycologie ou binôme provient de la combinaison de deux noms (le premier est appelé nom générique et le second, épithète spécifique), servant à désigner un taxon de rang inférieur au genre. Formalisée par Linné au cours du XVIIIe siècle, la nomenclature binominale, ainsi que d’autres aspects formels de la nomenclature biologique, constituent le « système linnéen ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En taxinomie (botanique, zoologie, etc.), le nom binominal, nom binomial en botanique et en mycologie ou binôme provient de la combinaison de deux noms (le premier est appelé nom générique et le second, épithète spécifique), servant à désigner un taxon de rang inférieur au genre. Formalisée par Linné au cours du XVIIIe siècle, la nomenclature binominale, ainsi que d’autres aspects formels de la nomenclature biologique, constituent le « système linnéen ». Dans les ouvrages de vulgarisation le nom binominal est complété par un nom vulgaire, parfois un nom normalisé, dénominations en langue véhiculaire par opposition aux noms vernaculaires utilisés localement dans le langage courant.
 • Биномина́льная, или бина́рная, или биномиа́льная номенклатура — принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена), состоящего из сочетания двух названий (имён): имени рода и имени вида (согласно терминологии, принятой в зоологической номенклатуре) или имени рода и видового эпитета (согласно ботанической терминологии).Имя рода всегда пишется с большой буквы, имя вида (видовой эпитет) — всегда с маленькой (даже если происходит от имени собственного). В тексте биномен, как правило, пишется курсивом. Имя вида (видовой эпитет) не следует приводить отдельно от имени рода, поскольку без имени рода оно лишено смысла. В некоторых случаях допускается сокращение имени рода до одной буквы или стандартного сокращения.По установившейся в России традиции, в зоологической литературе получило распространение словосочетание биномиальная номенклатура (от англ. binomial), а в ботанической — бинарная, или биноминальная номенклатура (от лат. binominalis).
 • A biológiában a fajok mindegyike tudományos nevet visel, amelyet latin névnek, illetve rendszertani névnek is szoktak nevezni. A fajok tudományos nevei két szóból álló, kettős (binomiális vagy binominális) nevek. Az ilyen nevek (binomenek) rendszerét kettős nevezéktannak (binomiális/binominális nomenklatúrának) is nevezik.A tudományos nevek használata lehetővé teszi a különféle fajok világszerte egységes, az anyanyelvi eltérésektől független elnevezését, amelyre annál inkább szükség van, mert egyetlen beszélt nyelv szókészlete sem lenne elegendő az ismert fajok elnevezésére. A fajok kettős nevezéktanát Linné vezette be 1753-ban megjelent Species plantarum című művében, noha korábban John Ray és Caspar Bauhin is használt (bár nem túl következetesen) kettős fajneveket. Linné az állatok és növények fajai mellett eredetileg a különféle „ásványfajok” megnevezésére is használta a kettős latin neveket, ám ez napjainkra, a faj fogalmának biológiai értelmezése miatt túlhaladottá vált. Napjainkban az állatok, a növények (valamint a gombák és a cianobaktériumok), a baktériumok, illetve bizonyos mértékben a vírusok fajainak megnevezésére használatosak ilyen nevek. A fajok kettős nevezéktana nemcsak a jelenkori recens fajokra, hanem a földtörténeti múlt fosszilis fajainak elnevezésére is vonatkozik.
 • En biologia, la nomenclatura binomial és una convenció estandarditzada per anomenar les diferents espècies. Tal com la paraula 'binomial' suggereix, el nom científic d'una espècie està compost per la combinació de dos mots: el gènere i l'epítet de l'espècie, així dins un mateix gènere poden existir diferents espècies que mantenen el primer terme i canvien el segon mot dins la nomenclatura binomial. El nom de gènere sempre comença amb majúscula mentre que l'epítet sempre ho fa en minúscula; ambdós termes s'escriuen en cursiva, per exemple: Homo sapiens. El nom de gènere pot abreujar-se, però mai ometre's, si ja ha estat nomenat abans o pot deduir-se pel context en què es troba (com ara Clostrodium tetani). En alguns casos l'ús d'aquestes abreviacions és tant comú que acaben fent-se servir de manera general, un exemple d'aquest fenomen el trobem en el bacteri Escherichia coli, que sovint s'anomena simplement E. coli.
 • Binominalne nazewnictwo gatunków, nazewnictwo binominalne, nazewnictwo dwuimienne – zasada naukowego oznaczania nazwy gatunku biologicznego z wykorzystaniem dwu członów – pierwszym członem nazwy jest nazwa rodzajowa w formie rzeczownika, a drugim tzw. epitet gatunkowy, czyli nazwa gatunkowa, najczęściej w formie przymiotnikowej. Nazewnictwo binominalne zostało pierwszy raz zastosowane w 1623 przez braci Gasparda i Jeana Bauhin w dziele Pinax Theatri Botanici. Do powszechnej akceptacji tej zasady konstruowania nazw gatunków przyczynił się Karol Linneusz za sprawą publikacji Species Plantarum w 1753. W tamtym czasie stosowano nazwy gatunków składające się z nazwy rodzajowej i frazy opisowej liczącej do 12 słów (nazwy polinominalne). Pierwotnie jednowyrazowe epitety gatunkowe służyły tylko do celów indeksowych, ponieważ zajmowały mniej miejsca. Z czasem wygoda ich używania spowodowała, że rozbudowane frazy opisowe zostały zastąpione przez epitet jednowyrazowy. Naukowe nazwy gatunków, powszechnie nazywane nazwami łacińskimi, pochodzą z greki, łaciny lub są tworzone ze zlatynizowanych słów pochodzących z innych języków. Zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Botanicznej (ICBN) i Zoologicznej (ICZN) nazwy binominalne (inaczej binomy, z łac. binomen) należy pisać krojem pisma wyróżniającym je na tle pozostałego tekstu (np. kursywa w tekście prostym). Pierwszy człon nazwy zawsze zapisywany jest dużą literą. Zasada ta nie dotyczy nazw wernakularnych (rodzimych, zwyczajowych), które w języku polskim zapisywane są małą literą.Pełna nazwa gatunku zawiera jeszcze tzw. cytat – nazwisko autora pierwszego naukowego opisu danego gatunku (diagnozy taksonomicznej) oraz, po przecinku, rok publikacji tego opisu, a w postaci rozwiniętej także miejsce opublikowania diagnozy, np.: Branta albifrons Scopoli, 1769, Annus I Hist.-Nat. 69.Znakiem † przed nazwą naukową oznaczane są taksony wymarłe.W przypadku, gdy zmieniono oryginalną kombinację nazw rodzajowej i gatunkowej, tj. gdy przeniesiono gatunek do innego rodzaju, jej autor podawany jest w nawiasie. W nomenklaturze botanicznej w takiej sytuacji autor nowej kombinacji podawany jest za nawiasem, np. Picea abies (L.) H.Karst., co oznacza, że epitet gatunkowy abies nadał Linneusz (opisując gatunek Pinus abies), a do rodzaju Picea (z rodzaju Pinus) przeniósł go Gustav Hermann Karsten. W nomenklaturze zoologicznej zostawia się tylko nazwisko autora epitetu gatunkowego, bez autora nowej kombinacji. W nomenklaturze botanicznej zwykle ustala się standaryzacja nazwisk autorów, tak aby forma występująca w nazwie binominalnej była jednoznaczna. Często jest to skrót nazwiska, czasem pełne nazwisko, czasem dodawany jest inicjał imienia. Przykładowo autorstwo Linneusza może być oznaczone jako Linnaeus lub Linn., ale najczęściej stosowany jest skrót L.Nazwy gatunkowe pochodzące od nazwisk lub nazw geograficznych mogą być zarówno przymiotnikami i rzeczownikami w drugim przypadku. O ile kodeks botaniczny nie dopuszcza tworzenia nazw, w których nazwa rodzajowa przypomina epitet gatunkowy lub pochodzi od niego, Kodeks Nomenklatury Zoologicznej zezwala na tworzenie tautonimów, czyli takich nazw (np. Cardinalis cardinalis). Zalecane jest unikanie epitetów gatunkowych, które były zastosowane wcześniej w jakimś blisko spokrewnionym rodzaju, a także epitetów podobnych brzmieniowo. Zgodnie z Kodeksem musi być zachowana oryginalna pisownia nazw rodzajowych lub epitetów wywodzących się od nazwisk lub nazw geograficznych. Charakterystyczne końcówki epitetów gatunkowych pochodzących od nazwisk to: -i, -ii, -eri, -ae, -e dla formy rzeczownikowej oraz -ianus, -anus – formy przymiotnikowej. Nazwy pochodzące od nazw geograficznych to toponimy, pełniące funkcję epitetów gatunkowych (rzadziej nazw rodzajowych). Określają one miejsce, gdzie dany gatunek zaobserwowano po raz pierwszy. Dając w nazwie wyraz swojemu zdaniu na temat pospolitości występowania osobników opisywanych gatunków autorzy nazw naukowych używają określeń: liczny (multus, polus), nieliczny (oligos, paucos). Inne określenia o charakterze opisowym: balsamea – balsamiczny oxys – ostry gracilis – wdzięczny nigrostoma – czarnousta albiceps – białogłowyTypowe końcówki epitetów określających podobieństwo gatunku do czegoś innego to: -forma, -oides, -opsis.
 • En biología, la nomenclatura binomial o binominal (también llamada nomenclatura binaria o nombre binario) es un convenio estándar utilizado para denominar las diferentes especies de organismos (vivos o ya extintos). A veces se hace referencia a la nomenclatura binominal como Sistema de Clasificación binominal.Como sugiere la palabra «binomial», el nombre científico asignado a una especie está formado por la combinación de dos palabras (“nombres” en latín o de raíz grecolatina): el nombre del género y el epíteto o nombre específico. El conjunto de ambos es el nombre científico que permite identificar a cada especie como si tuviera "nombre y apellido".La nomenclatura binomial es la norma puntual que se aplica a la denominación de los taxones específicos, pero representa sólo uno de los estándares de la nomenclatura biológica, que se ocupa también de la denominación formal (científica) de taxones de otras categorías.
 • 学名(がくめい、ラテン語: binomen ビノーメン、複数形: binomina、英語: scientific name)とは、生物につけられた世界共通の名称。英語ではほかに、binomial、binomial nameとも言う(二名法による名称という意味)。命名には一定の規則があり、ラテン語として表記される。この規則は、それぞれの生物分野の命名規約により取り決められている。動物には「国際動物命名規約」があり、藻類・菌類と植物には「国際藻類・菌類・植物命名規約」が、細菌には「国際細菌命名規約」がある。日本語独自の和名(標準和名)と異なり、全世界で通用し、属以下の名を重複使用しない規約により、1つの種に対し有効な学名は1つだけである。過去に誤って複数回記載されていたり、記載後の分類の変更などによって、複数の学名が存在する場合、どの学名を有効とみなすかは研究者によって見解が異なる場合も多い。種の学名、すなわち種名は属名+種小名(細菌では属名+種形容語)で構成される。この表し方を二名法という。二名法は「分類学の父」と呼ばれるリンネ(Carl von Linné, ラテン語名 カロルス・リンナエウス Carolus Linnaeus, 1702 - 1778)によって体系化された。
 • Nomenclatura binomial ou nomenclatura binária designa o conjunto de normas que regulam a atribuição de nomes científicos às espécies de seres vivos. Chama-se binominal porque o nome de cada espécie é formado por duas palavras: o nome do género e o restritivo específico, normalmente um adjectivo que qualifica género. A utilização do sistema de nomenclatura binomial é um dos pilares da classificação científica dos seres vivos sendo regulada pelos códigos específicos da nomenclatura botânica, zoológica e bacteriológica. Foi primeiramente proposta pelo naturalista suíço Gaspard Bauhin, no século XVII e formalizada por Carlos de Lineu no século seguinte. Os nomes utilizados são em latim, ou numa versão latinizada da palavra ou das palavras que se pretende utilizar. O nome genérico e o epíteto específico devem sempre ser escritos em tipo itálico, ou, na sua indisponibilidade, ser sublinhados, sendo, sempre que possível, seguidos pelo autor ou autores da descrição (em geral, referido como a "autoridade"). Embora no âmbito do esforço de unificação da nomenclatura biológica os conceitos tenham sido fundidos, tendo hoje o mesmo significado, tradicionalmente, no campo da zoologia, o conceito é referido como "nomenclatura binominal", enquanto que, no campo da botânica, da micologia e da bacteriologia, o conceito é, geralmente, apelidado "nomenclatura binária" ou, por vezes, "nomenclatura binomial".
 • Nomenklatura binominala (zoologoen artean erabilia), binarioa (botanikoen artean erabilia) edo sailkatze sistema binomiala espezieak izendatzeko sistema formala da. Nomenklatura binomialaz eratutako espezie izenari izen zientifikoa deritzo; nomenklatura binomialean izendatzeko erabilitako hizkuntza latina denez, latinezko izena ere deitu izan zaio, baina hori ez da zehatza (adibidez, otsoaren latinezko izena lupus da, eta izen zientifikoa, berriz, Canis lupus).Lineo izan zen nomenklatura binomialaren sortzailea. Lineok zazpi kategoriako sistema (erreinua; filuma; klasea; ordena; familia; generoa; espeziea) erabili ordez, bi hitzeko sistema erabili zuen: genero izena eta epitetoa, espezieak izendatzeko.Adibidez, gizakiak izendatzeko Homo genero izena eta sapiens epitetoa erabiltzen da.
 • Бинарната номенклатура е система за наименования от две думи на организмите, като тези наименования се изписват на латински език. За родоначалник на този тип номенклатура се смята Карл Линей, макар, че неговата система се отличава в известна степен от съвременните. Първата дума представлява родовото название, а втората се нарича видов епитет. Например: Allium sativum (чесън). Първата дума показва, че се касае за вид от род Allium (лук), а втората (sativum) — че става въпрос точно за чесъна, а не за някой друг от многобройните видове лук. Така името на вида се определя от двете думи заедно. Само едната дума не е достатъчна да ни информира за кой вид става дума. Понякога, като изключение, се допуска след втората дума да има още една, която я пояснява, но тогава двете думи са свързани с тире. Напр. Capsella bursa-pastoris (Овчарска торбичка) или Abies borisii-regis (Цар-Борисова ела). В строго научни текстове след името на вида се изписва съкратено и авторът, който го е описал за пръв път. Например, в случая с Allium sativum L., „L.“ накрая показва, че видът е описан от Линей.Даването на името на вид, нов за науката, е право на автора, който го описва. Все пак, има препоръчителни указания видовият епитет да съдържа нещо информативно за вида (напр. ако е с едри цветове, да бъде „grandiflorum“, т.е. едроцветен), а не да бъде наречен произволно, да кажем, на някой приятел.Съществуват известни различия между номенклатурата на различните царства. При номенклатурата на животните се допуска тавтология, т.е. едно и също родово название и видов епитет. Например: Tinca tinca (Лин, вид риба), Bufo bufo (Голяма крастава жаба), Capreolus capreolus (Сърна) и мн. други. При растенията това не е позволено. Затова съществуват Международни кодекси поотделно за номенклатурата на растенията, на животните, на бактериите и т.н.Ако след името на вида е записано фамилното име на автора и годината в скоби , то последните означават, че първоначално видът е бил описан в различен род от този, в който се класифицира в момента. Ако в записа са използвани квадратни скоби [], това означава, че или името на автора, или годината на описанието не са ясно посочени в първоначалното описание, а се базират на косвени данни.
 • De binominale nomenclatuur (ook wel binomiale nomenclatuur genoemd) is een door Linnaeus geformaliseerde methode van naamgeving voor organismen. De term (bi-nominaal - twee namig) heeft betrekking op namen voor soorten: elke soort heeft een tweedelige naam: de geslachtsnaam (genus mv. genera) en de soortsaanduiding of toenaam (epitheton). Linnaeus kende zulke namen niet alleen toe aan planten en dieren, maar ook aan bijvoorbeeld stenen. In de praktijk wordt met de term binominale nomenclatuur niet alleen gedoeld op namen voor soorten, maar op het hele stelsel van nomenclatuur dat met deze tweedelige soortnamen samenhangt. De regels voor het gebruik ervan zijn vastgelegd in de drie nomenclatuurcodes, één voor planten (ICN, tot 1 januari 2012 ICBN), één voor dieren (ICZN) en één voor bacteriën (ICNB).
 • 학명(學名, 영어: scientific name)은 생물학에서 생물의 종에 붙인 분류학적인 이름이다. 학명의 표기는 종과 속의 이름으로 구성된 이명법(二名法, Binomial nomenclature)을 사용한다.
 • La nomenclatura binomiale, o nomenclatura binomia, è una convenzione standard utilizzata in sistematica per conferire il nome a una specie. Come suggerisce il termine binomiale, il nome scientifico di una specie viene coniato dalla combinazione di due nomi: il nome del genere a cui appartiene la specie un epiteto che caratterizzi e distingua quella specie dalle altre appartenenti al quel genere.Il primo termine (nome generico) porta sempre l'iniziale maiuscola, mentre il secondo termine (nome specifico) viene scritto in minuscolo; entrambi i nomi vanno inoltre scritti in corsivo (ad esempio Homo sapiens).Quando il genere è stato precedentemente trattato nel testo o quando sono già state elencate delle specie di quel genere, il nome generico può essere abbreviato con la sua lettera iniziale (H. sapiens) ma non deve mai essere omesso. Solo in rare occasioni questa abbreviazione viene usata comunemente al posto del nome completo. Per esempio il batterio Escherichia coli viene spesso indicato solo come E. coli.
 • Tata nama dalam biologi telah mengalami perubahan berkali-kali semenjak manusia mencatat berbagai jenis organisme. Plinius dari masa Kekaisaran Romawi telah menulis sejumlah nama tumbuhan dan hewan dalam ensiklopedia yang dibuatnya dalam bahasa Latin. Sistem penamaan organisme selanjutnya selalu menggunakan bahasa Latin dalam tradisi pencatatan Eropa. Hingga sekarang sukar dijumpai sistem penulisan nama organisme yang dipakai dalam tradisi Arab atau Tiongkok. Kemungkinan dalam tradisi ini penulisan nama menggunakan nama setempat (nama lokal). Keadaan berubah setelah cara penamaan yang lebih sistematik diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus dalam kitab yang ditulisnya, Systema Naturae ("Sistematika Alamiah").
 • Biologická nomenklatura, tedy vědecké názvosloví jednotlivých biologických taxonů, umožňuje jednoduché a přitom jednoznačné dorozumívání mezi odborníky hovořícími různými jazyky. Vychází z binominálního pojmenování druhů a stanoví zásady pro pojmenování ostaních nižších i vyšších taxonů.
 • Binomial nomenclature (also called binominal nomenclature or binary nomenclature) is a formal system of naming species of living things by giving each a name composed of two parts, both of which use Latin grammatical forms, although they can be based on words from other languages. Such a name is called a binomial name (which may be shortened to just "binomial"), a binomen or a scientific name; more informally it is also called a Latin name. The first part of the name identifies the genus to which the species belongs; the second part identifies the species within the genus. For example, humans belong to the genus Homo and within this genus to the species Homo sapiens. The formal introduction of this system of naming species is credited to Swedish natural scientist Carl Linnaeus, effectively beginning with his work Species Plantarum in 1753.The application of binomial nomenclature is now governed by various internationally agreed codes of rules, of which the two most important are the International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) for animals and the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN) for plants. Although the general principles underlying binomial nomenclature are common to these two codes, there are some differences, both in the terminology they use and in their precise rules.In modern usage, the first letter of the first part of the name, the genus, is always capitalized in writing, while that of the second part is not, even when derived from a proper noun such as the name of a person or place. Similarly, both parts are italicized when a binomial name occurs in normal text. Thus the binomial name of the annual phlox (named after botanist Thomas Drummond) is now written as Phlox drummondii.In scientific works, the "authority" for a binomial name is usually given, at least when it is first mentioned, and the date of publication may be specified.In zoology "Patella vulgata Linnaeus, 1758". The name "Linnaeus" tells the reader who it was that first published a description and name for this species of sea snail; 1758 is the date of the publication in which the original description can be found (in this case the 10th edition of the book Systema Naturae)."Passer domesticus (Linnaeus, 1758)". The original name given by Linnaeus was Fringilla domestica; the parentheses indicate that the species is now considered to belong in a different genus. The ICZN does not require that the name of the person who changed the genus be given, nor the date on which the change was made, although nomenclatorial catalogs usually include such information.In botany"Amaranthus retroflexus L." – "L." is the standard abbreviation used in botany for "Linnaeus"."Hyacinthoides italica (L.) Rothm. – Linnaeus first named this bluebell species Scilla italica; Rothmaler transferred it to the genus Hyacinthoides; the ICN does not require that the dates of either publication be specified.↑
 • İkili adlandırma ya da binomial nomenklatür, tür adlarının iki kelimeden oluşacak biçimde gösterilmesi sistemi. Carl Linne'nin (1707-1778) bitki ve hayvanların isimlendirilmesi için ikili adlandırma (binomial nomenklatür) yani, 2 sözcükten oluşan (Cins adı+Epitet adı=Tür adı) bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem bugün bazı değişikliklere uğramış ise de, prensipler hala binomial nomenklatür kuralları çerçevesinde halen geçerliliğini korumaktadır.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5481 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16165 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 109 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110606852 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En taxinomie (botanique, zoologie, etc.), le nom binominal, nom binomial en botanique et en mycologie ou binôme provient de la combinaison de deux noms (le premier est appelé nom générique et le second, épithète spécifique), servant à désigner un taxon de rang inférieur au genre. Formalisée par Linné au cours du XVIIIe siècle, la nomenclature binominale, ainsi que d’autres aspects formels de la nomenclature biologique, constituent le « système linnéen ».
 • 学名(がくめい、ラテン語: binomen ビノーメン、複数形: binomina、英語: scientific name)とは、生物につけられた世界共通の名称。英語ではほかに、binomial、binomial nameとも言う(二名法による名称という意味)。命名には一定の規則があり、ラテン語として表記される。この規則は、それぞれの生物分野の命名規約により取り決められている。動物には「国際動物命名規約」があり、藻類・菌類と植物には「国際藻類・菌類・植物命名規約」が、細菌には「国際細菌命名規約」がある。日本語独自の和名(標準和名)と異なり、全世界で通用し、属以下の名を重複使用しない規約により、1つの種に対し有効な学名は1つだけである。過去に誤って複数回記載されていたり、記載後の分類の変更などによって、複数の学名が存在する場合、どの学名を有効とみなすかは研究者によって見解が異なる場合も多い。種の学名、すなわち種名は属名+種小名(細菌では属名+種形容語)で構成される。この表し方を二名法という。二名法は「分類学の父」と呼ばれるリンネ(Carl von Linné, ラテン語名 カロルス・リンナエウス Carolus Linnaeus, 1702 - 1778)によって体系化された。
 • 학명(學名, 영어: scientific name)은 생물학에서 생물의 종에 붙인 분류학적인 이름이다. 학명의 표기는 종과 속의 이름으로 구성된 이명법(二名法, Binomial nomenclature)을 사용한다.
 • Biologická nomenklatura, tedy vědecké názvosloví jednotlivých biologických taxonů, umožňuje jednoduché a přitom jednoznačné dorozumívání mezi odborníky hovořícími různými jazyky. Vychází z binominálního pojmenování druhů a stanoví zásady pro pojmenování ostaních nižších i vyšších taxonů.
 • İkili adlandırma ya da binomial nomenklatür, tür adlarının iki kelimeden oluşacak biçimde gösterilmesi sistemi. Carl Linne'nin (1707-1778) bitki ve hayvanların isimlendirilmesi için ikili adlandırma (binomial nomenklatür) yani, 2 sözcükten oluşan (Cins adı+Epitet adı=Tür adı) bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem bugün bazı değişikliklere uğramış ise de, prensipler hala binomial nomenklatür kuralları çerçevesinde halen geçerliliğini korumaktadır.
 • A biológiában a fajok mindegyike tudományos nevet visel, amelyet latin névnek, illetve rendszertani névnek is szoktak nevezni. A fajok tudományos nevei két szóból álló, kettős (binomiális vagy binominális) nevek.
 • De binominale nomenclatuur (ook wel binomiale nomenclatuur genoemd) is een door Linnaeus geformaliseerde methode van naamgeving voor organismen. De term (bi-nominaal - twee namig) heeft betrekking op namen voor soorten: elke soort heeft een tweedelige naam: de geslachtsnaam (genus mv. genera) en de soortsaanduiding of toenaam (epitheton). Linnaeus kende zulke namen niet alleen toe aan planten en dieren, maar ook aan bijvoorbeeld stenen.
 • Бинарната номенклатура е система за наименования от две думи на организмите, като тези наименования се изписват на латински език. За родоначалник на този тип номенклатура се смята Карл Линей, макар, че неговата система се отличава в известна степен от съвременните. Първата дума представлява родовото название, а втората се нарича видов епитет. Например: Allium sativum (чесън).
 • En biologia, la nomenclatura binomial és una convenció estandarditzada per anomenar les diferents espècies. Tal com la paraula 'binomial' suggereix, el nom científic d'una espècie està compost per la combinació de dos mots: el gènere i l'epítet de l'espècie, així dins un mateix gènere poden existir diferents espècies que mantenen el primer terme i canvien el segon mot dins la nomenclatura binomial.
 • Binomial nomenclature (also called binominal nomenclature or binary nomenclature) is a formal system of naming species of living things by giving each a name composed of two parts, both of which use Latin grammatical forms, although they can be based on words from other languages. Such a name is called a binomial name (which may be shortened to just "binomial"), a binomen or a scientific name; more informally it is also called a Latin name.
 • Nomenclatura binomial ou nomenclatura binária designa o conjunto de normas que regulam a atribuição de nomes científicos às espécies de seres vivos. Chama-se binominal porque o nome de cada espécie é formado por duas palavras: o nome do género e o restritivo específico, normalmente um adjectivo que qualifica género.
 • En biología, la nomenclatura binomial o binominal (también llamada nomenclatura binaria o nombre binario) es un convenio estándar utilizado para denominar las diferentes especies de organismos (vivos o ya extintos).
 • La nomenclatura binomiale, o nomenclatura binomia, è una convenzione standard utilizzata in sistematica per conferire il nome a una specie.
 • Биномина́льная, или бина́рная, или биномиа́льная номенклатура — принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена), состоящего из сочетания двух названий (имён): имени рода и имени вида (согласно терминологии, принятой в зоологической номенклатуре) или имени рода и видового эпитета (согласно ботанической терминологии).Имя рода всегда пишется с большой буквы, имя вида (видовой эпитет) — всегда с маленькой (даже если происходит от имени собственного).
 • Tata nama dalam biologi telah mengalami perubahan berkali-kali semenjak manusia mencatat berbagai jenis organisme. Plinius dari masa Kekaisaran Romawi telah menulis sejumlah nama tumbuhan dan hewan dalam ensiklopedia yang dibuatnya dalam bahasa Latin. Sistem penamaan organisme selanjutnya selalu menggunakan bahasa Latin dalam tradisi pencatatan Eropa. Hingga sekarang sukar dijumpai sistem penulisan nama organisme yang dipakai dalam tradisi Arab atau Tiongkok.
 • Nomenklatura binominala (zoologoen artean erabilia), binarioa (botanikoen artean erabilia) edo sailkatze sistema binomiala espezieak izendatzeko sistema formala da.
 • Binominalne nazewnictwo gatunków, nazewnictwo binominalne, nazewnictwo dwuimienne – zasada naukowego oznaczania nazwy gatunku biologicznego z wykorzystaniem dwu członów – pierwszym członem nazwy jest nazwa rodzajowa w formie rzeczownika, a drugim tzw. epitet gatunkowy, czyli nazwa gatunkowa, najczęściej w formie przymiotnikowej. Nazewnictwo binominalne zostało pierwszy raz zastosowane w 1623 przez braci Gasparda i Jeana Bauhin w dziele Pinax Theatri Botanici.
rdfs:label
 • Nom binominal
 • Биноминальная номенклатура
 • A fajok tudományos neve
 • Binomial nomenclature
 • Binominale nomenclatuur
 • Binominalne nazewnictwo gatunków
 • Biologická nomenklatura
 • Nomenclatura binomial
 • Nomenclatura binomial
 • Nomenclatura binomial
 • Nomenclatura binomiale
 • Nomenklatura binomial
 • Tata nama biologi
 • İkili adlandırma
 • Бинарна номенклатура
 • 学名
 • 학명
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:renomméPour of
is foaf:primaryTopic of