La nitrogénase est un complexe enzymatique propre à certains procaryotes qui catalyse la séquence complète des réactions au cours desquelles la réduction de diazote N2 conduit à la formation d'ammoniac NH3.Pour ce faire, la nitrogénase s'accompagne d'un phénomène d'hydrogénation.La nitrogénase est irréversiblement dénaturée par le dioxygène (O2).Ces principaux substrats sont : N2 H-N=N-H H-N=N-OH H-N=N-NH2Ces trois derniers sont utilisés en quantités moins abondantesLa nitrogénase est un complexe de 200 kDa et de 25 sous-unités regroupées en des composants (composant 1 et composant 2).Le composant 1 est composé de 4 grosses sous-unités et 2 molybdènes, noyaux sur lesquels s'accroche l'azote.Le composant 2 est activé lorsqu'il est lié à l'ATP.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La nitrogénase est un complexe enzymatique propre à certains procaryotes qui catalyse la séquence complète des réactions au cours desquelles la réduction de diazote N2 conduit à la formation d'ammoniac NH3.Pour ce faire, la nitrogénase s'accompagne d'un phénomène d'hydrogénation.La nitrogénase est irréversiblement dénaturée par le dioxygène (O2).Ces principaux substrats sont : N2 H-N=N-H H-N=N-OH H-N=N-NH2Ces trois derniers sont utilisés en quantités moins abondantesLa nitrogénase est un complexe de 200 kDa et de 25 sous-unités regroupées en des composants (composant 1 et composant 2).Le composant 1 est composé de 4 grosses sous-unités et 2 molybdènes, noyaux sur lesquels s'accroche l'azote.Le composant 2 est activé lorsqu'il est lié à l'ATP. Une fois activé, il pourra transférer ses électrons au composant 1.
 • ニトロゲナーゼ (Nitrogenase, EC 1.18.6.1) はリゾビウム(w:Rhizobium)属(根粒菌)など窒素固定を行う細菌が持っている酵素。大気中の窒素をアンモニアに変換する反応を触媒する。全体構造は活性中心を有するニトロゲナーゼ二量体(Dinitrogenase)およびニトロゲナーゼ二量体に電子を供与するニトロゲナーゼ還元酵素(Dinitrogenase reductase)からなる。極めて酸素に弱く、酸素に触れると数分間で不可逆的に失活する。そのため、本酵素を有する生物にはそれぞれ空気中の酸素からニトロゲナーゼを隔離する機構が見られる。
 • Нитрогеназа (КФ 1.18.6.1) — комплекс ферментов (мультифермент), осуществляющий процесс фиксации атмосферного азота. Широко распространён у бактерий и архей, в то время как все эукариоты его лишены.
 • Nitrogenasa nitrogenoaren finkapenean parte hartzen duen funtsezko entzima da, soilik hainbat bakterio eta zianobakteriotan dagoena. Entzima honek katalizatzen duen erreakzioa hau da:N2 + 6 H + energia → 2 NH3Nitrogenasari esker, beraz, hainbat prokariotok nitrogeno atmosferikoa (N2) nitrogeno organiko (NH3, NO3) bihurtzen dute. Lehenengo fase batean N2-a erreduzitu egiten da (amonioa sortuz), eta gero amonio hori forma organikora pasatzen da.Nitrogeno atmosferikoaren molekulak (N≡N) lotura kobalente hirukoitza du. Molekula hori oso egonkorra da, eta bera puskatzeko aktibazio-energia handia behar da. ATP molekulak energia hori ematen du, eta nitrogenasak (entzima guztien antzera) katalizatzaile gisa jarduterakoan aktibazio-energia hori jaisten du.Nitrogenasak bi osagai ditu: dinitrogenasa eta dinitrogenasa erreduktasa. Dinitrogenasak burdina eta molibdenoa du, eta dinitrogenasa erreduktasak burdina besterik ez. Biek ala biek egitura proteikoa dute eta elkarrekin jarduten dute nitrogenoa erreduzitzeko.Entzima hau oso sentikorra da oxigenoarekiko. Izan ere, oxigenoak nitrogenasaren jarduera inhibitzen du. Hori dela eta, nitrogenoaren finkapena egiten duten prokariotoek oxigenoaren sarrera galarazten duten egitura bereziak dituzte, nitrogenasa babesteko. Arestian aurkitutako bakterio batean (Streptomyces thermoautotrophicus) egiaztatu da arau horrekiko salbuespena, bere nitrogenasak oxigenoaren aurrean ere lan egiten baitu.
 • Nitrogenaza – enzym bakteryjny związany z asymilacją azotu. Składa się z 2 rodzajów białek: białka zawierającego żelazo i białka zawierającego żelazo i molibden. Białko zawierające molibden przenosi elektrony na azot i w ten sposób, z udziałem dodatkowych etapów pośrednich, powstaje amoniak.
 • Nitrogenase is een enzym dat stikstof (N2) in de lucht door reducering kan omzetten in een voor organismen opneembare vorm. Dit enzym komt onder andere voor bij wortelknobbelbacteriën (Rhizobium sp.), die voorkomen in de stikstofknolletjes van vlinderbloemigen. Maar het komt ook voor bij vrijlevende bacteriën. Zo komt het voor bij bepaalde Archaea. Stikstoffixerende Actinomyceten zijn eveneens bekend, zoals Cyanobacteriën (bijvoorbeeld Anabaena) of Proteobacteria (bijvoorbeeld Azotobacter). Daar N2 een zeer stabiel molecule is, is veel energie in de vorm van ATP nodig om de drievoudige binding tussen de stikstofatomen te verbreken. Bij deze reactie wordt ammoniak gevormd, dat gewoonlijk samen met glutaminezuur glutamine vormt.Het nitrogenase van de meeste bacteriën is extreem gevoelig voor zuurstof. Daarom hebben deze bacteriën dikke slijmkapsels of bijzonder dikke celwanden.Bacteriën die een oxygene fotosynthese hebben, scheiden stikstoffixerende cellen (heterocysten) ruimtelijk af of assimileren de stikstof alleen s' nachts als de lichtafhankelijke fotosynthese in rust is.Streptomyces thermoautotrophicus, een thermofiele bacterie die uit kolenmeilers geïsoleerd werd, heeft een nitrogenase dat geen last heeft van zuurstof.De door nitrogenase gekatalyseerde gesommeerde reactie is: N2 + 8H+ + 8e- + 16 ATP → 2NH3 + H2 + 16ADP + 16 PiHet actieve centrum van het enzym bestaat uit een cluster van ijzer- en molybdeenatomen. Enkele bacteriën zijn in staat om bij gebrek aan molybdeen andere nitrogenasen te vormen, die in plaats van molybdeen vanadium of ijzer bevatten.Stikstofbinding is een relatief complex, zeer goed gereguleerd proces, waarbij verschillende enzymen betrokken zijn, waarvan nitrogenase de belangrijkste is. Een ander belangrijk enzym bij de stikstofbinding is dinitrogenase-reductase.
 • A nitrogenase é uma enzima que reduz azoto molecular (N2) a amónia (NH3). Esta conversão é a principal etapa na fixação de azoto atmosférico, levada a cabo por organismos diazotróficos.A enzima é um complexo composto por duas proteínas: a dinitrogénio redutase, uma proteína de ferro-enxofre contendo centros de ferro-enxofre (FeS) do tipo [4Fe-4S], e a (di)nitrogenase propriamente dita, cujo sítio activo é composto por um centro de ferro-molibdénio (FeMo). Existem duas classes de nitrogenases, classificadas de acordo com o seu dador de electrões: nitrogenases dependentes de proteínas de ferro-enxofre (usualmente a ferredoxina ou a rubredoxina; EC 1.18.6.1) e nitrogenases dependentes de flavodoxinas (EC 1.19.6.1). A dinitrogénio redutase, após activação pelo ATP, recebe os electrões destes dadores, transferindo-os de seguida para o centro FeMo via um centro [8Fe-7S] (centro P). O centro FeMo pode então efectuar a catálise. Os centros P e FeMo são encontrados em exclusivo nas nitrogenases.
 • La nitrogenasa és l'enzim que utilitzen alguns organismes per tal de fixar el nitrogen atmosfèric (N2). És l'única família coneguda d'enzims que porten a terme aquest procés. El dinitrogen és una molècula bastant inerta a causa de la força del seu triple enllaç entre els àtoms de nitrogen. Per separar un àtom de nitrogen d'un altre es necessita trencar els tres enllaços que hi ha entre ells.La nitrogenasa és un catalitzador per la reacció següent:N2 + 6 H + energy → 2 NH3L'entalpia de formació de l'amoníac a partir d'hidrogen atòmic i nitrogen és molt negativa (ΔH0 = -45.2 kJ mol-1 NH3). L'energia d'activació, generalment, és insuperable sense l'ajuda d'un catalitzador (EA = 420 kJ mol-1).L'enzim, per això, requereix una gran quantitat d'energia química alliberada a partir de la hidròlisi de l'ATP i agents reductors tals com la ferredoxina in vivo, o d'altres. L'enzim està compost de la proteïna heterotetramèrica MoFe, la qual està transitòriament associada amb la proteïna homodimèrica Fe. La nitrogenasa obté poder reductor quan s'associa amb la forma reduïda de la proteïna homodimèrica Fe unida a un nucleòtid. L'heterocomplex passa per cicles d'associació i dissociació per transferir un electró, el qual és el pas limitant del procés. L'ATP dóna el poder reductor. Cada electró transferit proporciona suficient energia com per trencar un enllaç química de la molècula de dinitrogen, tot i que encara no ha estat provat que exactament tres cicles siguin suficients per convertir una molècula de N2 a amoníac. Finalment, la nitrogenasa enllaça cada àtom de nitrogen a tres àtoms d'hidrogen, per formar NH3, el qual és enllaçat successivament a glutamat per formar glutamina.El mecanisme exacte de la catàlisi és desconegut, degut a la dificultat d'obtenir cristalls de nitrogen units a la nitrogenasa. Això és degut al fet que la forma inactiva de la proteïna MoFe no lliga el nitrogen i també requereix com a mínim la transferència de tres electrons per dur a terme la catàlisi. La nitrogenasa és capaç de reduir l'actilè, però és inhibida pel monòxid de carboni, el qual actua competitivament bloquejant el centre actiu. El dinitrogen evitarà la unió de l'actilè, però l'acetilè inhibeix la unió del dinitrogen, i només requereix un electró per a la reducció.Totes les nitrogenases tenen un cofactor que conté sofre i ferro, el qual inclou un complex heterometàlic en la part activa (p.e. FeMoCo). En la majoria, aquest heterometall té un àtom central de molibdè, encara que en algunes espècies és reemplaçat per un àtom de vanadi o de ferro.Degut a les propietats oxidatives de l'oxigen, la majoria de les nitrogenases són inhibides de manera irreversible per la molècula d'oxigen (O2), la qual oxida els cofactors de Fe i S, degradant-los. Això requereix mecanismes pels fixadors de nitrogen per tal d'evitar l'oxigen in vivo. Malgrat aquest problema molts utilitzen l'oxigen com a acceptor final d'electrons per a la respiració.Hi ha, però, una excepció coneguda, una nitrogenasa descoberta recentment de l'espècie dels Streptomyces thermoautotrophicus no és afectada per la presència d'oxigen. L'Azotobacteraceae són únics en la seva habilitat d'utilitzar una nitrogenasa no afectada per l'oxigen sota condicions aeròbiques. Aquesta habilitat ha estat atribuïda a un alt índex metabòlic permetent la reducció d'oxigen a la membrana, però aquesta idea s'ha provat que és infundada i impossible en concentracions d'oxigen superiors a 70 µM (les condicions ambientals són de 230 µM), tal com durants les limitacions de nutrients addicionals.La reacció que aquest enzim porta a terme és la següent: N2 + 8 H+ + 8 e- + 16 ATP → 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi↑ ↑ ↑ ↑
 • Nitrogenase adalah enzim yang dapat mereduksi gas nitrogen di udara menjadi amonia. Gas nitrogen yang berada di alam sebanyak 78% dari komposisi udara tidak dapt digunakan oleh tanaman, oleh karena itu perlu diubah terlebih dahulu menjadi bentuk lain, salah satunya molekul amonia. Enzim nitrogenase terbagi menjadi dua yaitu dinitrogen reduktase yang memiliki molekul protein Fe dan dinitrogenase yang memiliki molekul protein Mo-Fe. Nitrogenase akan menjadi inaktif apabila terdapat oksigen yang bereaksi dengan komponen Fe dari protein.Enzim nitrogenase dimiliki oleh bakteri penambat nitrogen. Enzim ini bersift konservatif karena memiliki struktur gen yang sama, hanya saja ekspresinya yang berbeda. Aktivitas enzim nitrogenase dapat diukur dengan metode Asai Reduksi Asetilen (ARA).
 • Las nitrogenasas (EC 1.18.6.1; EC 1.19.6.1) son enzimas utilizadas por las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico para romper el nitrógeno molecular (N2) presente en la atmósfera y combinarlo con hidrógeno, con el objetivo de formar amonio (NH4), del cual a su vez deriva la síntesis de aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas. Sólo se conoce una familia de enzimas que son capaces de llevar a cabo este proceso. El nitrógeno molecular es muy inerte, y por lo tanto difícil de hacer reaccionar debido a la fortaleza de su triple enlace N≡N.
 • La nitrogenasi è un complesso enzimatico, appartenente alla classe delle ossidoreduttasi, che catalizza il processo di riduzione dell'azoto atmosferico, favorendo la sua fissazione da parte di specifici microrganismi. La specifica reazione catalizzata è 8 ferredoxina ridotta + N2 + 8 H+ + 8e- + 16 ATP + 16 H2O ⇌ 8 ferredoxina ossidata + 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Piche avviene in presenza di ATP quale fonte energetica e di agenti riducenti quali la ferredoxina. In tal modo l'azoto viene trasformato nel prodotto finale ammoniaca sfruttando l'idrogeno derivante dall'ossidazione dei carboidrati. Questa ammoniaca costituisce la materia prima principale per la biosintesi di acido glutammico e di glutammina.La nitrogenasi è costituita da due proteine: la dinitrogenasi e la dinitrogenasi reduttasi. Entrambi contengono cluster ferro-zolfo, e la dinitrogenasi contiene anche molibdeno. Nella dinitrogenasi ferro e molibdeno fanno parte di un cofattore, noto come FeMo-co, attivamente coinvolto nella riduzione dell'azoto molecolare. Alcuni batteri, in mancanza di molibdeno, sono in grado di sintetizzare una nitrogenasi alternativa contenente vanadio o solo ferro.La barriera principale a cui è legata la fissazione dell'azoto è dovuta all'elevata entalpia di legame che caratterizza l'azoto molecolare, che in condizioni normali è pochissimo reattivo a causa dell'intensità del triplo legame che lega i due atomi di azoto che costituiscono la forma molecolare. La nitrogenasi è in grado di scindere tale triplo legame formando singoli atomi di azoto nativo (N) che successivamente si legherà con l'idrogeno, seguendo un cammino di reazione al quale compete energia di attivazione sensibilmente minore. L'esatto meccanismo non è ancora noto, a causa della difficoltà di isolare cristalli formati da azoto legato alla nitrogenasi.La fissazione dell'azoto è un processo altamente riduttivo e viene represso dalla presenza d'ossigeno, il cui effetto consiste nel provocare l'inattivazione rapida e irreversibile della dinitrogenasi reduttasi (con un tempo di emivita di 30 s).Esempi comuni di microrganismi azotofissatori sono rappresentati da batteri appartenenti ai generi Clostridium e Azotobacter, mentre specie del genere Rhizobium, attinomiceti del genere Frankia e diversi cianobatteri sono esempi di organismi azotofissatori simbionti. Particolarmente nota è la simbiosi tra le leguminose e il Rhizobium leguminosarum.
 • Nitrogenáza je enzymatický proteinový komplex obsahující ionty železa a molybdenu používaný diazotrofními organismy - některými prokaryoty (bakteriemi včetně sinic) k fixaci atmosférického molekulárního dusíku. Jelikož je tento enzym využíván všemi fixátory dusíku, jedná se pravděpodobně o velmi starou a v evoluci konzervovanou strukturu. Nitrogenáza redukuje trojnou vazbu molekuly N2 ve striktně anaerobním prostředí
 • Nitrogenases (EC 1.18.6.1EC 1.19.6.1) are enzymes used by some organisms to fix atmospheric nitrogen gas (N2). There is only one known family of enzymes that accomplishes this process. Dinitrogen is quite inert because of the strength of its N≡N triple bond.Whilst the equilibrium formation of ammonia from molecular hydrogen and nitrogen has an overall negative enthalpy of reaction , the energy barrier to activation is very high without the assistance of catalysis.In addition to reducing agents, such as dithionite in vitro, or ferredoxin or flavodoxin in vivo, the enzymatic reduction of dinitrogen to ammonia therefore also requires an input of chemical energy, released from the hydrolysis of ATP, to overcome the activation energy barrier. The enzyme is composed of the heterotetrameric MoFe protein that is transiently associated with the homodimeric Fe protein. Electrons for the reduction of nitrogen are supplied to nitrogenase when it associates with the reduced, nucleotide-bound homodimeric Fe protein. The heterocomplex undergoes cycles of association and disassociation to transfer one electron, which is the rate-limiting step in nitrogen reduction[citation needed]. ATP supplies the energy to drive the transfer of electrons from the Fe protein to the MoFe protein. The reduction potential of each electron transferred to the MoFe protein is sufficient to break one of dinitrogen's chemical bonds, though it has not yet been shown that exactly three cycles are sufficient to convert one molecule of N2 to ammonia. Nitrogenase ultimately bonds each atom of nitrogen to three hydrogen atoms to form ammonia (NH3), which is in turn bonded to glutamate to form glutamine. The nitrogenase reaction additionally produces molecular hydrogen as a side product.The exact mechanism of catalysis is unknown due to the difficulty in obtaining crystals of nitrogen bound to nitrogenase. This is because the resting state of the MoFe protein does not bind nitrogen and also requires at least three electron transfers to perform catalysis. Nitrogenase is able to reduce acetylene, but is inhibited by carbon monoxide, which binds to the enzyme and thereby prevents binding of dinitrogen. Dinitrogen will prevent acetylene binding, but acetylene does not inhibit binding of dinitrogen and requires only one electron for reduction to ethylene.All nitrogenases have an iron- and sulfur-containing cofactor that includes a heterometal complex in the active site (e.g., FeMoCo). In most, this heterometal complex has a central molybdenum atom, though in some species it is replaced by a vanadium or iron atom.Due to the oxidative properties of oxygen, most nitrogenases are irreversibly inhibited by dioxygen, which degradatively oxidizes the Fe-S cofactors. This requires mechanisms for nitrogen fixers to protect nitrogenase from oxygen in vivo. Despite this problem, many use oxygen as a terminal electron acceptor for respiration. One known exception is the nitrogenase of Streptomyces thermoautotrophicus, which is unaffected by the presence of oxygen. Although the ability of some nitrogen fixers such as Azotobacteraceae to employ an oxygen-labile nitrogenase under aerobic conditions has been attributed to a high metabolic rate, allowing oxygen reduction at the cell membrane, the effectiveness of such a mechanism has been questioned at oxygen concentrations above 70 µM (ambient concentration is 230 µM O2), as well as during additional nutrient limitations.The reaction that this enzyme performs is:
 • Nitrogenase ist ein Enzymkomplex, der in der Lage ist, elementaren, molekularen Stickstoff (N2) zu reduzieren und damit in eine biologisch verfügbare Form umzuwandeln. Diesen Vorgang bezeichnet man als Stickstofffixierung. Nitrogenasen sind bei verschiedenen Bakterien und einigen Archaeen vorhanden. Stickstofffixierende Aktinomyceten sind ebenso bekannt wie Cyanobakterien (zum Beispiel Anabaena) und Proteobakterien (zum Beispiel Azotobacter).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 742139 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1493 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 15 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 98981381 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:cofact
 • Fe-S ; vanadium ou molybdène
prop-fr:index
 • 1.180000 (xsd:double)
prop-fr:légende
 • Une nitrogénase
prop-fr:nom
 • Nitrogénase
prop-fr:uibmb
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La nitrogénase est un complexe enzymatique propre à certains procaryotes qui catalyse la séquence complète des réactions au cours desquelles la réduction de diazote N2 conduit à la formation d'ammoniac NH3.Pour ce faire, la nitrogénase s'accompagne d'un phénomène d'hydrogénation.La nitrogénase est irréversiblement dénaturée par le dioxygène (O2).Ces principaux substrats sont : N2 H-N=N-H H-N=N-OH H-N=N-NH2Ces trois derniers sont utilisés en quantités moins abondantesLa nitrogénase est un complexe de 200 kDa et de 25 sous-unités regroupées en des composants (composant 1 et composant 2).Le composant 1 est composé de 4 grosses sous-unités et 2 molybdènes, noyaux sur lesquels s'accroche l'azote.Le composant 2 est activé lorsqu'il est lié à l'ATP.
 • ニトロゲナーゼ (Nitrogenase, EC 1.18.6.1) はリゾビウム(w:Rhizobium)属(根粒菌)など窒素固定を行う細菌が持っている酵素。大気中の窒素をアンモニアに変換する反応を触媒する。全体構造は活性中心を有するニトロゲナーゼ二量体(Dinitrogenase)およびニトロゲナーゼ二量体に電子を供与するニトロゲナーゼ還元酵素(Dinitrogenase reductase)からなる。極めて酸素に弱く、酸素に触れると数分間で不可逆的に失活する。そのため、本酵素を有する生物にはそれぞれ空気中の酸素からニトロゲナーゼを隔離する機構が見られる。
 • Нитрогеназа (КФ 1.18.6.1) — комплекс ферментов (мультифермент), осуществляющий процесс фиксации атмосферного азота. Широко распространён у бактерий и архей, в то время как все эукариоты его лишены.
 • Nitrogenaza – enzym bakteryjny związany z asymilacją azotu. Składa się z 2 rodzajów białek: białka zawierającego żelazo i białka zawierającego żelazo i molibden. Białko zawierające molibden przenosi elektrony na azot i w ten sposób, z udziałem dodatkowych etapów pośrednich, powstaje amoniak.
 • Nitrogenáza je enzymatický proteinový komplex obsahující ionty železa a molybdenu používaný diazotrofními organismy - některými prokaryoty (bakteriemi včetně sinic) k fixaci atmosférického molekulárního dusíku. Jelikož je tento enzym využíván všemi fixátory dusíku, jedná se pravděpodobně o velmi starou a v evoluci konzervovanou strukturu. Nitrogenáza redukuje trojnou vazbu molekuly N2 ve striktně anaerobním prostředí
 • Nitrogenase ist ein Enzymkomplex, der in der Lage ist, elementaren, molekularen Stickstoff (N2) zu reduzieren und damit in eine biologisch verfügbare Form umzuwandeln. Diesen Vorgang bezeichnet man als Stickstofffixierung. Nitrogenasen sind bei verschiedenen Bakterien und einigen Archaeen vorhanden. Stickstofffixierende Aktinomyceten sind ebenso bekannt wie Cyanobakterien (zum Beispiel Anabaena) und Proteobakterien (zum Beispiel Azotobacter).
 • Las nitrogenasas (EC 1.18.6.1; EC 1.19.6.1) son enzimas utilizadas por las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico para romper el nitrógeno molecular (N2) presente en la atmósfera y combinarlo con hidrógeno, con el objetivo de formar amonio (NH4), del cual a su vez deriva la síntesis de aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas. Sólo se conoce una familia de enzimas que son capaces de llevar a cabo este proceso.
 • Nitrogenasa nitrogenoaren finkapenean parte hartzen duen funtsezko entzima da, soilik hainbat bakterio eta zianobakteriotan dagoena. Entzima honek katalizatzen duen erreakzioa hau da:N2 + 6 H + energia → 2 NH3Nitrogenasari esker, beraz, hainbat prokariotok nitrogeno atmosferikoa (N2) nitrogeno organiko (NH3, NO3) bihurtzen dute.
 • Nitrogenases (EC 1.18.6.1EC 1.19.6.1) are enzymes used by some organisms to fix atmospheric nitrogen gas (N2). There is only one known family of enzymes that accomplishes this process.
 • La nitrogenasi è un complesso enzimatico, appartenente alla classe delle ossidoreduttasi, che catalizza il processo di riduzione dell'azoto atmosferico, favorendo la sua fissazione da parte di specifici microrganismi. La specifica reazione catalizzata è 8 ferredoxina ridotta + N2 + 8 H+ + 8e- + 16 ATP + 16 H2O ⇌ 8 ferredoxina ossidata + 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Piche avviene in presenza di ATP quale fonte energetica e di agenti riducenti quali la ferredoxina.
 • Nitrogenase adalah enzim yang dapat mereduksi gas nitrogen di udara menjadi amonia. Gas nitrogen yang berada di alam sebanyak 78% dari komposisi udara tidak dapt digunakan oleh tanaman, oleh karena itu perlu diubah terlebih dahulu menjadi bentuk lain, salah satunya molekul amonia. Enzim nitrogenase terbagi menjadi dua yaitu dinitrogen reduktase yang memiliki molekul protein Fe dan dinitrogenase yang memiliki molekul protein Mo-Fe.
 • Nitrogenase is een enzym dat stikstof (N2) in de lucht door reducering kan omzetten in een voor organismen opneembare vorm. Dit enzym komt onder andere voor bij wortelknobbelbacteriën (Rhizobium sp.), die voorkomen in de stikstofknolletjes van vlinderbloemigen. Maar het komt ook voor bij vrijlevende bacteriën. Zo komt het voor bij bepaalde Archaea. Stikstoffixerende Actinomyceten zijn eveneens bekend, zoals Cyanobacteriën (bijvoorbeeld Anabaena) of Proteobacteria (bijvoorbeeld Azotobacter).
 • La nitrogenasa és l'enzim que utilitzen alguns organismes per tal de fixar el nitrogen atmosfèric (N2). És l'única família coneguda d'enzims que porten a terme aquest procés. El dinitrogen és una molècula bastant inerta a causa de la força del seu triple enllaç entre els àtoms de nitrogen.
 • A nitrogenase é uma enzima que reduz azoto molecular (N2) a amónia (NH3). Esta conversão é a principal etapa na fixação de azoto atmosférico, levada a cabo por organismos diazotróficos.A enzima é um complexo composto por duas proteínas: a dinitrogénio redutase, uma proteína de ferro-enxofre contendo centros de ferro-enxofre (FeS) do tipo [4Fe-4S], e a (di)nitrogenase propriamente dita, cujo sítio activo é composto por um centro de ferro-molibdénio (FeMo).
rdfs:label
 • Nitrogénase
 • Nitrogenasa
 • Nitrogenasa
 • Nitrogenasa
 • Nitrogenase
 • Nitrogenase
 • Nitrogenase
 • Nitrogenase
 • Nitrogenase
 • Nitrogenasi
 • Nitrogenaza
 • Nitrogenáza
 • Нитрогеназа
 • ニトロゲナーゼ
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of