Un néologisme est un mot (nom commun, adjectif, expression) nouveau ou apparu récemment dans une langue, le phénomène de création de nouveaux mots communs étant appelé, de manière générale, « néologie ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un néologisme est un mot (nom commun, adjectif, expression) nouveau ou apparu récemment dans une langue, le phénomène de création de nouveaux mots communs étant appelé, de manière générale, « néologie ». Les linguistes distinguent : Le néologisme de forme qui est un mot nouveau au sens de qui n'existait pas, un mot forgé : par exemple, en informatique, courriel (pour e-mail et pour courrier électronique) ; Le néologisme d'emprunt lexical d'un mot étranger sans modification (parking, etc.) ou avec une francisation minime (sérendipité, etc.) ; Le néologisme de sens — appelé aussi néosémie — qui est l'emploi d'un mot qui existe dans le lexique d'une langue dans un sens nouveau : par exemple, quand « virus » passe d'un emploi en biologie à un emploi en informatique.À côté de ces néologismes traditionnels, la plus grande partie des néologismes est constituée de néologismes déposés propres, appelés « marques ». C'est l'objet de l'onomastique et des articles consacrés aux marques, au naming et au branding.
 • Un neologisme és una paraula de nova incorporació a un idioma. Pot haver estat creada per una sola persona o amb l'evolució de la llengua al llarg dels segles, i la seva utilització dependrà de l'acceptació del nou mot entre la comunitat de parlants. Un neologisme pot provenir del manlleu d'un altre idioma o per creació amb els mecanismes de la pròpia llengua, sobretot amb la derivació o composició a partir de paraules comunes.Els neologismes acostumen a aparèixer per designar un nou objecte o concepte que abans no existia, tot i que també es creen noves paraules per a idees ja presents a la llengua per diversos motius: connotació del mot ja existent, influència d'altres llengües, ampliació o restricció en el camp d'aplicació...
 • Neologisme (dari bahasa Latin neo ("baru") dan Yunani logos ("kata")) adalah sebuah fenomena di mana sebuah kata baru dengan sengaja diluncurkan. Biasanya sumber neologisme adalah bahasa klasik yang pernah dipakai atau dipertuturkan di suatu tempat. Misalkan neologisme di Eropa berdasarkan bahasa Latin dan Yunani. Sedangkan di Indonesia biasanya berdasarkan bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi (Jawa Kuna). Contoh-contoh neologisme dalam bahasa Indonesia adalah: "dasawarsa", "lokakarya", "pranala" dan sebagainya.
 • Неологи́зм (др.-греч. νέος — новый, λόγος — речь, слово) — слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся в языке (новообразованное, отсутствовавшее ранее). Свежесть и необычность такого слова, словосочетания или оборота речи ясно ощущается носителями данного языка.Этот термин применяется в истории языка, чтобы охарактеризовать обогащение словарного состава в отдельные исторические периоды — так, можно говорить о неологизмах петровского времени, неологизмах отдельных деятелей культуры (М. В. Ломоносова, Н. М. Карамзина и его школы), неологизмах периода Отечественной войны и т. д.В развитых языках каждый год появляются десятки тысяч неологизмов. Большинство из них имеют недолгую жизнь, но некоторые закрепляются в языке надолго, входят не только в живую обиходную его ткань, но и становятся неотъемлемой частью словесности.Наука, которая занимается изучением неологизмов, называется неологией.
 • Ein Neologismus ist ein lexikalisches Zeichen, das in einem bestimmten Zeitraum in einer Sprachgemeinschaft aufkommt und sich verbreitet, insbesondere ein neues Wort oder ein mit neuer Bedeutung verwendetes, bereits vorhandenes Wort. Schließlich nehmen es die Wörterbücher auf, die den Wortschatz dieser Sprache kodifizieren. Charakteristisch für die Neologismen ist, dass die Sprecher sie für eine gewisse Zeit als neu empfinden. Welche lexikalischen Zeichen (noch) Neologismen sind, hängt also auch davon ab, zu welchem Zeitpunkt man den Wortschatz einer Sprache betrachtet oder untersucht. Neben den in allgemeinsprachlichen Standardwörterbüchern erfassten Neologismen gibt es für viele Sprachen auch Spezialwörterbücher, die ausschließlich diesen Teil des Wortschatzes behandeln.Der Ausdruck Neologismus entstammt, mit lateinischer Endung entlehnt, dem griechischen νεολογισμός neologismos, von νέος neos ‚neu‘ und λόγος logos ‚Wort‘; auch Neuwort, neues Wort.
 • Neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. Pode ser fruto de um comportamento espontâneo, próprio do ser humano e da linguagem, ou artificial, para fins pejorativos ou não. Geralmente, os neologismos são criados a partir de processos que já existem na língua: justaposição, prefixação, aglutinação, verbalização e sufixação.Pode também referir-se a uma nova doutrina no campo da Teologia que procura esclarecer o significado e significante das expressões presentes nas traduções bíblicas.
 • Neologismus či neologizmus, česky novotvar je nově utvořené nebo přejaté slovo, přesněji lexikální jednotka. Vzniká nejčastěji pro označení nových skutečností, např. vynálezů nebo myšlenek, a postupem času se může stát součástí běžné slovní zásoby. Lingvistická disciplína zkoumající neologismy se nazývá neologie.
 • Neologizm (z gr. νεος + λογός – nowe słowo) – środek stylistyczny; nowy wyraz utworzony w danym języku, aby nazwać nieznany wcześniej przedmiot czy sytuację lub osiągnąć efekt artystyczny w utworze poetyckim.W niektórych państwach neologizmy powstają w wysokich gremiach rad językowych, które w trosce o czystość własnego języka szukają nowych terminów, by uniknąć zapożyczeń z języków obcych. Z takiego postępowania szczególnie znana jest Francja. Bardziej naturalna jest jednak sytuacja, kiedy wchodzą one do użycia poprzez zapożyczenie z innego języka. Tak działo się od zawsze, stąd w polszczyźnie dawniejsze makaronizmy dzisiaj uważane są już za zwykłe słowa, bez których nie można się obejść na co dzień.Inaczej rzecz ma się z neologizmami powstałymi na nazwanie rzeczy istniejących w fikcji literackiej. Wielu literatów tworzy takie słowa, aby uzupełnić brakujące im terminy potrzebne w danym kontekście.W literaturze polskiej neologizmy zaczęto stosować w polskim modernizmie jednak stosował je również Cyprian Kamil Norwid. Dopiero w Młodej Polsce neologizacja poezji najpierw objęła futurystów – Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec (m.in. Przyśpiew, XX wiek, W drodze) – a następnie mistrzów neologizmu i postmodernizmu – Juliana Tuwima i Bolesława Leśmiana. Tuwim (Bal w operze, Słopiewnie) i Leśmian (Dusiołek, Śnigrobek), a także Aleksander Wat marzyli o stworzeniu języka pozarozumowego, który swoją neologistyczną znaczeniowością nie budził racjonalnych skojarzeń, lecz przeciwnie- irracjonalne odczucia. Na epoce języka pozarozumowego wzorowali się później Miron Białoszewski i Stanisław Lem.Uważa się, że mistrzami neologizmów na świecie byli Leśmian i James Joyce. Leśmian zreformował zupełnie wszystkie skojarzeniowo ważne człony językowe dochodząc do perfekcji budowania nastroju słowami. Joyce ukazał mistrzostwo w Finnegans Wake – dziele, które nie tylko nie może być zakwalifikowane do jakiejkolwiek kategorii i gatunku, ale zgodnie z hipotezami język jakim jest pisany utwór ten ma być zrozumiały dla całej ludzkości pozarozumowo.Pisarze zagraniczni, którzy zajmują się i zajmowali neologizmami to Lewis Carroll, George Orwell, Samuel Beckett, Brian Aldiss, J.R.R. Tolkien, Terry Pratchett i wielu innych.
 • 新語(しんご)とは、 新たに造られたり、新たに使われるようになった語(単語)。新造語。→wikt:新語および造語を参照。 中国前漢時代の政治家陸賈(りくか)に著された儒学書。全2巻12編。
 • İhtira (Arapça: اختراع; ihtirā) "Yeni bir şey bulma, türetme, vücuda getirme, getirilme" manalarına gelen sözcük. Edebî bir terimdir. Edebiyatta daha önce hiçbir şair veya yazarın kullanmadığı (yeni) sözcük, deyim ve üslupları tanımlar.
 • 신조어(新造語) 또는 신어(新語)는 새로 생겨난 말 또는 새로 귀화한 외래어를 가리킨다. 컴퓨터 통신과 인터넷의 보급으로 신조어의 수가 급격히 늘어났다. 신조어 중 일부는 표준어로 인정되어 이후 사전에 등재되기도 하지만, 유행이 지나면 사용되지 않아 사라지는 경우도 많다.
 • A neologism (/niːˈɒlədʒɪzəm/; from Greek νέο- néo-, "new" and λόγος lógos, "speech, utterance") is the name for a newly coined term, word, or phrase that may be in the process of entering common use but that has not yet been accepted into mainstream language. Neologisms are often directly attributable to a specific person, publication, period, or event. Neolexia ("new word"), or the act of creating a new word)) is a synonym for it. The term neologism is first attested in English in 1772, borrowed from French néologisme (1734).A neologism may also be a new usage of an existing word, sometimes called a semantic extension. This is distinct from a person's idiolect, one's unique patterns of vocabulary, grammar, and pronunciation.In psychiatry, the term neologism is used to describe the use of words that have meaning only to the person who uses them, independent of their common meaning. This tendency is considered normal in children, but in adults it can be a symptom of psychopathy or a thought disorder (indicative of a psychotic mental illness, such as schizophrenia). People with autism also may create neologisms. Additionally, use of neologisms may be related to aphasia acquired after brain damage resulting from a stroke or head injury.In theology, a neologism is a relatively new doctrine (for example, Transcendentalism). In this sense, a neologist is one who proposes either a new doctrine or a new interpretation of source material such as religious texts.
 • A neologizmus jelentése nyelvi újítás, új szó, kifejezés meghonosodása, új szerkezet, jelentés, név kialakulása. Ellentéte az archaizmus. Az 1800-as évek végén keletkezett fogalom maga is egy „neologizmus”, egy görög eredetű szóval jelölték, νεολογισμός. (neologismos)A pszichiátriában olyan szavakat jelölnek vele, amelyek egy bizonyos személy számára egyedi értelemmel rendelkeznek, függetlenül azok esetleges más jelentésétől. Ez megfigyelhető a gyermekeknél, ám felnőtt korban lelki rendellenesség egyik jele lehet. Autista személyek is használhatnak neologizmusokat.A teológiában a neologizmus egy új irányzat (mint például a racionalizmus), melyet eretnekségként vagy bomlasztásként is értékelhetnek a tradicionális vonal hirdetői.
 • Een neologisme of nieuwvorming is een taalelement dat nieuw is in een taal. Hoewel het om elementen van zinsbouw of klank kan gaan, wordt deze aanduiding over het algemeen gebruikt voor woorden – meer in het bijzonder inhoudswoorden – en niet voor woordgroepen en/of zinsdelen. In het algemeen worden neologismen in ruime zin onderscheiden van neologismen in enge zin: Een neologisme in ruime zin is ieder nieuw taalelement, of dat nu aan een andere taal is ontleend dan wel geheel nieuw is. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie bijvoorbeeld hanteert deze definitie van het begrip neologismen; het rekent alle nieuwe woorden tot de neologismen, dus ook nieuwe ontleningen. Een neologisme in enge zin is een nieuw taalelement dat niet aan een andere taal ontleend is. In dit artikel wordt van deze laatste definitie uitgegaan, en het beperkt zich tot woorden die nieuw zijn. Voorts beperkt de analyse zich voornamelijk tot het Nederlands.↑
 • Un neologismo puede definirse como una palabra nueva que aparece en una lengua, o la inclusión de un significado nuevo en una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra lengua. La creación de neologismos se produce por modas y necesidades de nuevas denominaciones. Desde el punto de vista del purismo, hay neologismos innecesarios, como los que alargan las palabras convirtiéndolas en archisílabas, pero también hay otros neologismos necesarios como por ejemplo "bonobús" o "seropositivo". Hoy en día, los medios de comunicación son los principales propagadores de los neologismos y de los préstamos lingüísticos. Algunos de estos términos tienen una vida efímera.
 • In linguistica, il termine neologismo, che in italiano proviene dal francese néologisme, a sua volta dal composto greco νέος-λόγος (neos-logos, letteralmente "nuova parola"), indica le parole di nuova formazione presenti in una lingua. Il ricorso ai neologismi deriva solitamente dall'esigenza di identificare invenzioni e fenomeni di recente comparsa o diffusione.Generalmente si parla di forestierismi nel caso di voci che provengono da lingue straniere e di neologismi per le parole derivate da altri termini italiani tramite suffissi, prefissi o composizione. Un neologismo può consistere anche nell'uso di una parola preesistente con un nuovo significato: in questo caso si parla di "neologismo semantico". Non di rado, l'aggiunta di un nuovo significato a una voce preesistente avviene per influsso di un'altra lingua: in questo caso si parlerà di calco o di prestito semantico. Una parola di nuovo conio è precisamente indicata come "neologismo lessicale", mentre un neologismo costituito da più parole costituenti un sintagma è denominato "neologismo sintattico": è il caso, ad esempio, di espressioni del tipo "giungla legislativa".
 • Неологизъм (на гръцки език - νεολογισμός, от νέος - нов и λόγος - дума), новословие или новодумие в езикознанието е дума, която се е появила наскоро в езика и (в тесен смисъл) която е приета в научни речници. Словното богатство на всички езици малко или много се променя постоянно, някои думи се появяват, други отпадат (архаизми). Неологизмите и архаизмите са относителни понятия в историята на езиците. Някои архаизми навлизат наново в езика, а и някои неологизми стават в течение на времето архаизми. В немския език например само през последните години са се появили 8 хил. думи, кодифицирани в официалния речник "Дуден". Думи, които са употребени еднократно от някого или известно време в тесни среди (жаргон) не са неологизми и не се намират в речници. Причина за появата на нови думи са развитието на техниката, културата, обществените отношения и др. Например думата "сайт" е засега неологизъм в българския език, но въпросът дали някои термини, примерно технически, са неологизми или рядко употребявани думи е спорен."Неологизъм" може да е освен една "нова дума", така и "дума с ново значение", както и "нова съставна дума", съкратена дума, акроним, криптограма и др. Правописът и произношението на неологизми, които са заимки от чужди езици, често едва след известно време придобиват кодифицираната си, общопризната и общоупотребявана форма. Консервативната лингвистика и някои обществени среди се отнасят враждебно към много неологизми, особено чуждиците, напр. нърд. За пояснение или определяне като синоними силогизмите се пишат понякога в кавички или скоби.Иван Вазов и Петко Р. Славейков са създали много неологизми в българския език. Сред тях са думите стремеж, летеж, влак, лъх, мъдрост и блян.
 • Neologismoa sortu berri den hitza, terminoa edo perpausa da. Hizkuntza guztiek dauzkate hitz berriak sortzeko baliabideak: konposizioa, eratorpena, parasintesia eta akronimia.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 63489 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15622 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 133 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109554370 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1990 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • H.France
prop-fr:mere
prop-fr:paronymes
prop-fr:titre
 • Dictionnaire de la langue verte : archaïsmes, néologismes, locutions étrangères, patois
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un néologisme est un mot (nom commun, adjectif, expression) nouveau ou apparu récemment dans une langue, le phénomène de création de nouveaux mots communs étant appelé, de manière générale, « néologie ».
 • Neologismus či neologizmus, česky novotvar je nově utvořené nebo přejaté slovo, přesněji lexikální jednotka. Vzniká nejčastěji pro označení nových skutečností, např. vynálezů nebo myšlenek, a postupem času se může stát součástí běžné slovní zásoby. Lingvistická disciplína zkoumající neologismy se nazývá neologie.
 • 新語(しんご)とは、 新たに造られたり、新たに使われるようになった語(単語)。新造語。→wikt:新語および造語を参照。 中国前漢時代の政治家陸賈(りくか)に著された儒学書。全2巻12編。
 • İhtira (Arapça: اختراع; ihtirā) "Yeni bir şey bulma, türetme, vücuda getirme, getirilme" manalarına gelen sözcük. Edebî bir terimdir. Edebiyatta daha önce hiçbir şair veya yazarın kullanmadığı (yeni) sözcük, deyim ve üslupları tanımlar.
 • 신조어(新造語) 또는 신어(新語)는 새로 생겨난 말 또는 새로 귀화한 외래어를 가리킨다. 컴퓨터 통신과 인터넷의 보급으로 신조어의 수가 급격히 늘어났다. 신조어 중 일부는 표준어로 인정되어 이후 사전에 등재되기도 하지만, 유행이 지나면 사용되지 않아 사라지는 경우도 많다.
 • Neologismoa sortu berri den hitza, terminoa edo perpausa da. Hizkuntza guztiek dauzkate hitz berriak sortzeko baliabideak: konposizioa, eratorpena, parasintesia eta akronimia.
 • Ein Neologismus ist ein lexikalisches Zeichen, das in einem bestimmten Zeitraum in einer Sprachgemeinschaft aufkommt und sich verbreitet, insbesondere ein neues Wort oder ein mit neuer Bedeutung verwendetes, bereits vorhandenes Wort. Schließlich nehmen es die Wörterbücher auf, die den Wortschatz dieser Sprache kodifizieren. Charakteristisch für die Neologismen ist, dass die Sprecher sie für eine gewisse Zeit als neu empfinden.
 • Un neologisme és una paraula de nova incorporació a un idioma. Pot haver estat creada per una sola persona o amb l'evolució de la llengua al llarg dels segles, i la seva utilització dependrà de l'acceptació del nou mot entre la comunitat de parlants.
 • Neologizm (z gr. νεος + λογός – nowe słowo) – środek stylistyczny; nowy wyraz utworzony w danym języku, aby nazwać nieznany wcześniej przedmiot czy sytuację lub osiągnąć efekt artystyczny w utworze poetyckim.W niektórych państwach neologizmy powstają w wysokich gremiach rad językowych, które w trosce o czystość własnego języka szukają nowych terminów, by uniknąć zapożyczeń z języków obcych. Z takiego postępowania szczególnie znana jest Francja.
 • Неологизъм (на гръцки език - νεολογισμός, от νέος - нов и λόγος - дума), новословие или новодумие в езикознанието е дума, която се е появила наскоро в езика и (в тесен смисъл) която е приета в научни речници. Словното богатство на всички езици малко или много се променя постоянно, някои думи се появяват, други отпадат (архаизми). Неологизмите и архаизмите са относителни понятия в историята на езиците.
 • Неологи́зм (др.-греч. νέος — новый, λόγος — речь, слово) — слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся в языке (новообразованное, отсутствовавшее ранее).
 • Un neologismo puede definirse como una palabra nueva que aparece en una lengua, o la inclusión de un significado nuevo en una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra lengua. La creación de neologismos se produce por modas y necesidades de nuevas denominaciones.
 • Neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. Pode ser fruto de um comportamento espontâneo, próprio do ser humano e da linguagem, ou artificial, para fins pejorativos ou não.
 • In linguistica, il termine neologismo, che in italiano proviene dal francese néologisme, a sua volta dal composto greco νέος-λόγος (neos-logos, letteralmente "nuova parola"), indica le parole di nuova formazione presenti in una lingua.
 • A neologizmus jelentése nyelvi újítás, új szó, kifejezés meghonosodása, új szerkezet, jelentés, név kialakulása. Ellentéte az archaizmus. Az 1800-as évek végén keletkezett fogalom maga is egy „neologizmus”, egy görög eredetű szóval jelölték, νεολογισμός. (neologismos)A pszichiátriában olyan szavakat jelölnek vele, amelyek egy bizonyos személy számára egyedi értelemmel rendelkeznek, függetlenül azok esetleges más jelentésétől.
 • Een neologisme of nieuwvorming is een taalelement dat nieuw is in een taal. Hoewel het om elementen van zinsbouw of klank kan gaan, wordt deze aanduiding over het algemeen gebruikt voor woorden – meer in het bijzonder inhoudswoorden – en niet voor woordgroepen en/of zinsdelen. In het algemeen worden neologismen in ruime zin onderscheiden van neologismen in enge zin: Een neologisme in ruime zin is ieder nieuw taalelement, of dat nu aan een andere taal is ontleend dan wel geheel nieuw is.
 • Neologisme (dari bahasa Latin neo ("baru") dan Yunani logos ("kata")) adalah sebuah fenomena di mana sebuah kata baru dengan sengaja diluncurkan. Biasanya sumber neologisme adalah bahasa klasik yang pernah dipakai atau dipertuturkan di suatu tempat. Misalkan neologisme di Eropa berdasarkan bahasa Latin dan Yunani. Sedangkan di Indonesia biasanya berdasarkan bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi (Jawa Kuna).
 • A neologism (/niːˈɒlədʒɪzəm/; from Greek νέο- néo-, "new" and λόγος lógos, "speech, utterance") is the name for a newly coined term, word, or phrase that may be in the process of entering common use but that has not yet been accepted into mainstream language. Neologisms are often directly attributable to a specific person, publication, period, or event. Neolexia ("new word"), or the act of creating a new word)) is a synonym for it.
rdfs:label
 • Néologisme
 • Neologism
 • Neologisme
 • Neologisme
 • Neologisme
 • Neologismo
 • Neologismo
 • Neologismo
 • Neologismo
 • Neologismus
 • Neologismus
 • Neologizm
 • Neologizmus
 • İhtira
 • Неологизм
 • Неологизъм
 • 新語
 • 신조어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of