Motoo Kimura (木村資生 Kimura Motoo) (13 novembre 1924 à Okazaki, Préfecture d'Aichi - 13 novembre 1994) est un théoricien de l'évolution japonais. Il a travaillé principalement dans le domaine de la génétique des populations, bien que n'ayant pas reçu de formation mathématique. Ses travaux en génétique ont pour originalité l'utilisation de l'équation de diffusion (en) pour calculer la probabilité de fixation des allèles, qu'ils soient bénéfiques, délétères ou neutres.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Motoo Kimura (木村資生 Kimura Motoo) (13 novembre 1924 à Okazaki, Préfecture d'Aichi - 13 novembre 1994) est un théoricien de l'évolution japonais. Il a travaillé principalement dans le domaine de la génétique des populations, bien que n'ayant pas reçu de formation mathématique. Ses travaux en génétique ont pour originalité l'utilisation de l'équation de diffusion (en) pour calculer la probabilité de fixation des allèles, qu'ils soient bénéfiques, délétères ou neutres. En combinant une approche théorique de la génétique des populations avec les données disponibles sur l'évolution moléculaire, il a développé la théorie neutraliste de l'évolution, dans laquelle la dérive génétique (et non plus la sélection naturelle) est le moteur des changements de fréquence d'allèles,,.James F. Crow (en) (1916-2012), lui-même généticien des populations renommé, considère Kimura comme l'un des deux plus grands généticiens évolutionnistes, l'autre étant Gustave Malécot, après le grand trio des concepteurs de la génétique des populations (Haldane, Wright et Fisher).Motoo Kimura a été marié à Hiroko Kimura, avec qui il a eu un fils, Akio Kimura, lui-même père d'une fille, Hanako.
 • Мото́о Киму́ра (яп. 木村資生 Кимура Мотоо:, 13 ноября 1924 — 13 ноября 1994) — японский биолог, получивший широкую известность после публикации в 1968 году своей нейтральной теории молекулярной эволюции, которая сделала его одним из самых влиятельных популяционных генетиков.Развивая теорию, он объединил теоретическую популяционную генетику с данными молекулярной эволюции и предположил, что случайный дрейф выступает важнейшим фактором изменения генных частот в популяции.Кимура также известен в генетике благодаря введению прогрессивного использования диффузных уравнений для расчёта вероятностей закрепления полезных, вредных и нейтральных аллелей.
 • Motō Kimura (木村資生, Kimura Motō?, 13 de noviembre de 1924 - 13 de noviembre de 1994) fue un biólogo matemático japonés. Desarrolló sus investigaciones en el campo de la genética de poblaciones, siendo célebre por desarrollar la teoría neutralista de la evolución molecular.
 • Motoo Kimura (木村 资 生 Kimura Motoo, 13 de novembre del 1924 - 13 de novembre del 1994) va ser un biòleg japonès més conegut per la introducció de la teoria neutralista de l'evolució molecular en l'any 1968 Es va convertir en un dels teòrics més influents en genètica de poblacions. És recordat en genètica pel seu ús innovador de les equacions de difusió per calcular la probabilitat de fixació dels al·lels beneficiosos, perjudicials o neutres. La combinació de la genètica de poblacions amb les dades teòrics d'evolució molecular, també va desenvolupar la teoria neutralista sobre l'evolució molecular en què la deriva genètica és la principal força canviant les freqüències d'al·lels. James F. Crow, un conegut genetista de poblacions, considera Kimura és un dels dos més grans genetistes evolutius, juntament amb Gustave Malecot, després que el gran trio de la síntesi moderna (Haldane, Wright, Fisher). Kimura va néixer a Okazaki, Prefectura d'Aichi. Des de molt jove estava molt interessat en la botànica, tot i que també destacà en matemàtiques (aprengué matemàtiques i geometria durant una llarga convalescència a causa d'una intoxicació alimentària). Després d'entrar en una escola secundària selectiva a Nagoya, Kimura es va centrar en la morfologia i la citologia vegetal, va treballar al laboratori de M. Kumazawa l'estudi de l'estructura dels cromosomes dels lliris. Amb Kumazawa, també va descobrir la manera de connectar el seu interès entre la botànica i les matemàtiques: La biometria A causa de la Segona Guerra Mundial, Kimura va deixar la preparatòria abans d'entrar a la Universitat Imperial de Kyoto el 1944. Seguint el consell del destacat genetista Hitoshi Kihara, Kimura va ingressar al programa de botànica, a la Facultat de Ciències, en comptes del de citologia, a la d'Agricultura, que li va permetre evitar el servei militar. Es va unir a Kihara de laboratori després de la guerra, on va estudiar la introducció dels cromosomes en les plantes estrangeres i va aprendre els fonaments de la genètica de poblacions. El 1949, Kimura es va unir a l'Institut Nacional de Genètica en Mishima, Shizuoka. El 1953 va publicar el seu primer article sobre genètica de la poblacions (que a la llarga seria molt influent), que descriu un "pedra de toc" per al model d'estructura de la població que podria tractar patrons més complexos sobre immigració que l'anterior "model d'illa" de Sewall Wright. Després de la reunió visitant el genetista nord-americà Duncan McDonald (part de l'Atomic Bomb Casualty Commission), Kimura disposats per entrar a l'escola de postgrau a la Universitat Estatal d'Iowa a l'estiu del 1953 per estudiar amb Jay Laurence Lush. Kimura aviat es va trobar Universitat Estatal d'Iowa massa restrictiu, es va traslladar a la Universitat de Wisconsin per treballar en models estocàstics amb James F. Crow i unir-se a una comunitat de genetistes amb idees afins, incloent a Newton Morton i el més important, Sewall Wright. A prop del final del seu estudi de postgrau, Kimura va donar una ponència al Simposi de 1955 a Cold Spring Harbor, encara que pocs van ser capaços d'entendre (tant per la complexitat matemàtica i la pronunciació de l'anglès de Kimura) que va rebre grans elogis de Wright i J. B. S. Haldane. Els seus èxits a Wisconsin inclou un model general de la deriva genètica, que podria adaptar-se a múltiples al·lels, la selecció, la migració, i les mutacions, així com una obra basada al teorema fonamental de R.A. Fisher de la selecció natural. També va construir sobre el treball de Wright amb l'equació de Fokker-Planck mitjançant la introducció de l'equació de Kolmogórov cap enrere a la genètica de poblacions, el que permet el càlcul de la probabilitat que un gen es fixi en una població. Va obtenir el seu doctorat el 1956, abans de tornar a Japó (on romandria per la resta de la seva vida, a l'Institut Nacional de Genètica). Kimura va treballar en un ampli espectre de problemes teòrics de la població genètica, moltes d'elles en col·laboració amb Takeo Maruyama. Introduí els models d'"al·lels infinits" i "llocs infinits" per l'estudi de la deriva genètica, els quals serien utilitzats àmpliament en el camp de l'evolució molecular a mesura que amb el nombre de pèptid disponible i les seqüències genètiques. També va crear el "model d'escala" que podria ser aplicat als estudis d'electroforesi de proteïnes homòlogues que es diferencien per unitats discretes de càrrega elèctrica. Una declaració de principis del seu mètode va ser publicada el 1960, en la seva «Introducció a la genètica de poblacions». També va contribuir amb un article de revisió important en l'actual controvèrsia sobre la càrrega genètica en l'any 1961.1968 va marcar un punt d'inflexió en la carrera de Kimura. En aquest any introduí la teoria neutralista de l'evolució molecular, la idea que, a nivell molecular, la gran majoria dels canvis genètics és neutral pel que fa a la selecció natural, deriva genètica el que un factor primordial en l'evolució. El camp de la la biologia molecular s'estava expandint ràpidament, i hi havia una creixent tensió entre els partidaris d'ampliar el camp de l'evolució i científics en biologia d'organismes, el domini tradicional de l'evolució. La teoria neutral va ser polèmica immediatament, rebent el suport de molts biòlegs moleculars i l'oposició de molts biòlegs evolutius (encara que amb un munt de divergència pel que fa a aquest patró en ambdós costats, sobretot entre els que han estudiat la teoria de debò).Kimura va passar la resta de la seva vida desenvolupant i defensant la teoria neutralista. Com James Crow va dir, "els primers treballs de Kimura es va tornar molt més pre-adaptada per al seu ús en l'estudi quantitatiu de l'evolució neutral". Atès que les noves tècniques experimentals i el coneixement genètic era disponible, Kimura va ampliar l'abast de la teoria neutralista i la creació de mètodes matemàtics per provar contra l'evidència disponible. El 1973, el seu col·lega Tomoko Ohta desenvolupà una versió general de la teoria, la "teoria gairebé neutral", que podria ser responsable de grans volums de mutacions lleument deletèries. Kimura produïa una monografia sobre la teoria neutral el 1983, la teoria neutralista de l'evolució molecular, i també va treballar per promoure la teoria a través d'escrits populars, com ara «Els meus punts de vista sobre l'evolució», un llibre que es va convertir en un best-seller al Japó. Encara que és difícil de provar amb hipòtesi alternatives centrades en la selecció, la teoria neutral s'ha convertit en part dels enfocaments moderns de l'evolució molecular. El 1992, Kimura va rebre la Medalla Darwin de la Royal Society, i a l'any següent va ser nomenat membre estranger de la Royal Society. Va estar casat amb Hiroko Kimura amb qui tingué un fill, Akio, i una néta, Hanako.
 • Motoo Kimura (jap. 木村 資生, Kimura Motoo; * 13. November 1924 in Okazaki; † 13. November 1994) war ein japanischer Botaniker und Evolutionsbiologe.Motoo Kimura begründete die Neutrale Theorie der molekularen Evolution.1992 erhielt Kimura die Darwin-Medaille von der Royal Society, in die er im darauffolgenden Jahr 1993 als „Foreign Member“ gewählt wurde.
 • 木村 資生(きむら もとお、1924年11月13日 - 1994年11月13日)は日本の集団遺伝学者。中立進化説を提唱した。日本人で唯一のダーウィン・メダルを受賞している。また、パフィオペディラムの育種家としても知られる。
 • Motoo Kimura (木村 資生, Kimura Motoo, November 13, 1924 – November 13, 1994) was a Japanese biologist best known for introducing the neutral theory of molecular evolution in 1968. He became one of the most influential theoretical population geneticists. He is remembered in genetics for his innovative use of diffusion equations to calculate the probability of fixation of beneficial, deleterious, or neutral alleles. Combining theoretical population genetics with molecular evolution data, he also developed the neutral theory of molecular evolution in which genetic drift is the main force changing allele frequencies. James F. Crow, himself a renowned population geneticist, considered Kimura to be one of the two greatest evolutionary geneticists, along with Gustave Malécot, after the great trio of the modern synthesis (Haldane, Wright, Fisher).
 • Motoo Kimura (Okazaki, 13 de novembro de 1924 — 13 de novembro de 1994) foi um geneticista japonês.Em 1968 propôs sua teoria neutralista da evolução: No nível molecular, a maioria de mutações são neutras, isto é, não têm influência nenhuma na adaptação e seleção natural.
 • 기무라 모토(일본어: 木村資生, 1924년 11월 13일 - 1994년 11월 13일)는 1968년 중립 진화 이론을 발표하여 세계적으로 널리 알려진 일본의 생물학자이다. 이로써 기무라 모토는 집단유전학 이론에 가장 영향력 있는 학자가 되었다. 또한 기무라 모토가 제시한 확산 방정식은 유전학의 새로운 연구방법으로 널리 사용되고 있다. 확산 방정식은 개체의 생존과 재생산에 대하여 유리하거나 불리 또는 중립적으로 작용하는 각각의 대립형질이 고착될 가능성을 계산하는 수식이다.기무라 모토는 집단유전학과 분자생물학의 데이터를 활용하여 유전자 부동에 의한 대립형질 발현빈도의 변화가 진화의 가장 큰 요인으로 작용한다는 중립 진화 이론을 발표하였다. 위스콘신 주립대학의 석좌교수이자 널리 알려진 집단유전학자인 제임스 F 크로우는 기무라 모토의 업적을 현대 진화 이론의 선구자인 할데인, 라이트, 피셔와 동등한 위치에 있다고 평가하였다.
 • Motoo Kimura (jap. 木村資生, Kimura Motoo, ur. 13 listopada 1924 w Okazaki, zm. 13 listopada 1994) – japoński genetyk, biolog molekularny, autor neutralistycznej teorii ewolucji molekularnej.
 • Motoo Kimura 木村資生 (Kimura Motō, 木村資生?) (13 novembre 1924 – 13 novembre 1994) è stato un biologo giapponese.È famoso soprattutto per la teoria neutrale dell'evoluzione. resa nota da lui nel 1968 ed è considerato uno dei più grandi genetisti evolutivi. Come uno dei massimi teorici della genetica di popolazione egli introdusse negli studi di genetica un uso innovativo delle equazioni di diffusione per calcolare la probabilità di fissazione di alleli benefici, dannosi o neutrali. La combinazione di popolazione teorica genetica con i dati relativi all'evoluzione molecolare hanno segnato un importante punto di svolta nella biologia, poiché ha messo in evidenza la presenza massiccia della deriva genetica casuale come forza principale di cambiamento degli alleli, confermando ciò che era riconosciuto da tempo ma non dimostrato. ovvero che il caso gioca un ruolo fondamentale nell’evoluzione genetica. Nel 1992 Kimura ha ricevuto la Medaglia Darwin per i suoi contributi all'arricchimento del concetto di evoluzione, con una sostanziale conferma di quanto già sostenuto da Jacques Monod e altri, la fondamentale azione del 'caso nel determinare le novità nell'evoluzione, cioè le mutazioni genetiche. Kimura ha lavorato su un ampio spettro di problemi teorici relativi alla genetica di popolazione, molti dei quali in collaborazione con Takeo Maruyama. Ha introdotto i modelli di "allele infinito" e di "sito infinito" per lo studio della deriva genetica casuale ed entrambi saranno poi utilizzati ampiamente nel campo degli studi sull'evoluzione molecolare, contemporaneamente a quelli sul numero delle sequenza dei peptidi accanto alle ricerche sulle sequenze genetiche. Ha inoltre creato il "modello di scala" da applicare agli studi di elettroforesi su proteine omologhe che differiscono per unità intere di carica. Le prime notizie sul suo approccio sono state pubblicate nel 1960, nel suo Introduzione alla Genetica di popolazione. Ha poi fornito negli anni successivi un importante contribuito relativo alle polemiche di quegli anni sui problemi genetici più scottanti.Il 1968 segna una svolta nella carriera di Kimura, essendo l’anno in cui rende pubblica la teoria neutrale dell'evoluzione molecolare, basata sul principio acquisito che, a livello molecolare, la stragrande maggioranza delle mutazioni genetiche è neutrale rispetto alla selezione naturale, rendendo la deriva genetica casuale un fattore primario nell'evoluzione nel campo della biologia molecolare. Naturalmente trova opposizione tra i tradizionali sostenitori dell’evoluzionismo ancora imperante in quegli anni. La teoria neutrale è stata però in seguito acquisita come inconfutabile, ricevendo il sostegno di molti biologi molecolari aperti alle nuove ricerche sulla stocasticità dell’evoluzione genetica.Kimura trascorse il resto della sua vita proseguendo gli studi sul neutralismo con l’ausilio di nuove tecniche sperimentali e relativa maggior disponibilità di dati, con la creazione di modelli matematici e ulteriori estensioni della sua teoria. Nel 1973, il suo collega Tomoko Ohta ha sviluppato una versione più generale della teoria, la "teoria quasi neutrale dell'evoluzione molecolare ", che potrebbe spiegare una più ampia gamma di mutazioni genetiche deleterie. Kimura ha prodotto una monografia sulla teoria neutrale, nel 1983,La teoria neutrale diMolecular Evolution, e ha anche lavorato per promuovere la teoria attraverso scritti popolari, come La mia opinione sull'evoluzione’’, un libro che divenne un best- seller in Giappone. Per quanto non siano mancate ipotesi alternative al neutralismo esso è diventato parte basilare di molti moderni approcci all’evoluzione molecolare in termini di stocasticità. Nel 1992 Kimura ha ricevuto la Medaglia Darwin della Royal Society, e l'anno successivo è stato nominato membro onorario straniero della stessa.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 985082 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3223 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 22 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108329503 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Motoo Kimura (木村資生 Kimura Motoo) (13 novembre 1924 à Okazaki, Préfecture d'Aichi - 13 novembre 1994) est un théoricien de l'évolution japonais. Il a travaillé principalement dans le domaine de la génétique des populations, bien que n'ayant pas reçu de formation mathématique. Ses travaux en génétique ont pour originalité l'utilisation de l'équation de diffusion (en) pour calculer la probabilité de fixation des allèles, qu'ils soient bénéfiques, délétères ou neutres.
 • Motō Kimura (木村資生, Kimura Motō?, 13 de noviembre de 1924 - 13 de noviembre de 1994) fue un biólogo matemático japonés. Desarrolló sus investigaciones en el campo de la genética de poblaciones, siendo célebre por desarrollar la teoría neutralista de la evolución molecular.
 • Motoo Kimura (jap. 木村 資生, Kimura Motoo; * 13. November 1924 in Okazaki; † 13. November 1994) war ein japanischer Botaniker und Evolutionsbiologe.Motoo Kimura begründete die Neutrale Theorie der molekularen Evolution.1992 erhielt Kimura die Darwin-Medaille von der Royal Society, in die er im darauffolgenden Jahr 1993 als „Foreign Member“ gewählt wurde.
 • 木村 資生(きむら もとお、1924年11月13日 - 1994年11月13日)は日本の集団遺伝学者。中立進化説を提唱した。日本人で唯一のダーウィン・メダルを受賞している。また、パフィオペディラムの育種家としても知られる。
 • Motoo Kimura (Okazaki, 13 de novembro de 1924 — 13 de novembro de 1994) foi um geneticista japonês.Em 1968 propôs sua teoria neutralista da evolução: No nível molecular, a maioria de mutações são neutras, isto é, não têm influência nenhuma na adaptação e seleção natural.
 • 기무라 모토(일본어: 木村資生, 1924년 11월 13일 - 1994년 11월 13일)는 1968년 중립 진화 이론을 발표하여 세계적으로 널리 알려진 일본의 생물학자이다. 이로써 기무라 모토는 집단유전학 이론에 가장 영향력 있는 학자가 되었다. 또한 기무라 모토가 제시한 확산 방정식은 유전학의 새로운 연구방법으로 널리 사용되고 있다. 확산 방정식은 개체의 생존과 재생산에 대하여 유리하거나 불리 또는 중립적으로 작용하는 각각의 대립형질이 고착될 가능성을 계산하는 수식이다.기무라 모토는 집단유전학과 분자생물학의 데이터를 활용하여 유전자 부동에 의한 대립형질 발현빈도의 변화가 진화의 가장 큰 요인으로 작용한다는 중립 진화 이론을 발표하였다. 위스콘신 주립대학의 석좌교수이자 널리 알려진 집단유전학자인 제임스 F 크로우는 기무라 모토의 업적을 현대 진화 이론의 선구자인 할데인, 라이트, 피셔와 동등한 위치에 있다고 평가하였다.
 • Motoo Kimura (jap. 木村資生, Kimura Motoo, ur. 13 listopada 1924 w Okazaki, zm. 13 listopada 1994) – japoński genetyk, biolog molekularny, autor neutralistycznej teorii ewolucji molekularnej.
 • Motoo Kimura 木村資生 (Kimura Motō, 木村資生?) (13 novembre 1924 – 13 novembre 1994) è stato un biologo giapponese.È famoso soprattutto per la teoria neutrale dell'evoluzione. resa nota da lui nel 1968 ed è considerato uno dei più grandi genetisti evolutivi. Come uno dei massimi teorici della genetica di popolazione egli introdusse negli studi di genetica un uso innovativo delle equazioni di diffusione per calcolare la probabilità di fissazione di alleli benefici, dannosi o neutrali.
 • Motoo Kimura (木村 资 生 Kimura Motoo, 13 de novembre del 1924 - 13 de novembre del 1994) va ser un biòleg japonès més conegut per la introducció de la teoria neutralista de l'evolució molecular en l'any 1968 Es va convertir en un dels teòrics més influents en genètica de poblacions. És recordat en genètica pel seu ús innovador de les equacions de difusió per calcular la probabilitat de fixació dels al·lels beneficiosos, perjudicials o neutres.
 • Motoo Kimura (木村 資生, Kimura Motoo, November 13, 1924 – November 13, 1994) was a Japanese biologist best known for introducing the neutral theory of molecular evolution in 1968. He became one of the most influential theoretical population geneticists. He is remembered in genetics for his innovative use of diffusion equations to calculate the probability of fixation of beneficial, deleterious, or neutral alleles.
 • Мото́о Киму́ра (яп.
rdfs:label
 • Motoo Kimura
 • Motoo Kimura
 • Motoo Kimura
 • Motoo Kimura
 • Motoo Kimura
 • Motoo Kimura
 • Motoo Kimura
 • Motō Kimura
 • Кимура, Мотоо
 • 木村資生
 • 기무라 모토
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of