Un monde virtuel est un monde créé artificiellement par un logiciel informatique et pouvant héberger une communauté d'utilisateurs présents sous forme d'avatars ayant la capacité de s'y déplacer et d'y interagir. La représentation de ce monde et de ses habitants est en deux ou en trois dimensions.Ce monde peut simuler le monde réel, avec ses lois physiques telles que la gravité, le temps, le climat, la géographie ou tout au contraire être régie par d'autres.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un monde virtuel est un monde créé artificiellement par un logiciel informatique et pouvant héberger une communauté d'utilisateurs présents sous forme d'avatars ayant la capacité de s'y déplacer et d'y interagir. La représentation de ce monde et de ses habitants est en deux ou en trois dimensions.Ce monde peut simuler le monde réel, avec ses lois physiques telles que la gravité, le temps, le climat, la géographie ou tout au contraire être régie par d'autres. Les lois humaines peuvent également être reproduites. La communication entre les utilisateurs se fait le plus souvent sous forme de texte (ou audio).On retrouve la plupart du temps des mondes virtuels dans les jeux en ligne massivement multijoueur et particulièrement dans les MMORPG comme EverQuest, Ultima Online ou World of Warcraft ou dans les simulateurs de monde (qui ne sont pas vraiment des jeux puisqu'il n'y a ni règles ni objectifs) comme Komity, Second Life, IMVU, Mamba Nation, Active Worlds.
 • Mons virtuals és un camp relacionat amb la intel·ligència artificial. Es tracta de la simulació de mons o entorns, denominats virtuals, en què l'home interacciona amb la màquina en entorns artificials semblants a la vida real.A part dels simuladors de vol i altres aplicacions d'aquest tipus que serveixen des de fa anys per a l'ensenyament i la pràctica de determinats oficis, hi ha ja programes que, mitjançant càmeres de vídeo i programari permeten construir portes virtuals que enllacen un despatx o oficina amb un altre punt qualsevol de l'edifici (per exemple, un passadís) i permeten als que passen per aquest, veure i parlar amb els que estan al despatx, establint comunicacions bidireccionals arbitràries, no previstes per l'arquitecte.En l'actualitat, a part del desenvolupament que estan portant a terme diferents universitats en aquest camp, el gruix de la recerca en la generació d'entorns virtuals que tractin de reproduir la realitat està sent portat per les empreses d'oci electrònic, que veuen en aquesta tecnologia una sortida per als seus videojocs.Mitjançant una targeta acceleradora 3D que es pot adquirir a qualsevol botiga de components informàtics (per un preu entre 70 a 250 €) un ordinador personal adquireix la potència necessària per reconstruir en temps real veritables entorns tridimensionals que reflecteixin un tipus de paisatge, ja siguin ciutats, selves o l'espai. El grau de realisme aconseguit sobrepassa l'imaginat fa una dècada i any rere any aquesta tecnologia es duplica. Això fa molt factible pensar que en menys de cinc anys tots disposarem d'autèntics dispositius per introduir-nos en mons virtuals en la nostre propi llar.
 • Um mundo virtual é um ambiente simulado através de recursos computacionais destinado a ser habitado e a permitir a interação dos seus usuários através de avatares. Normalmente são criados ambientes imersivos, ou realidades virtuais paralelas. Possuem o conceito de persistência, isto é, o estado de seus objetos se preservam independente da presença do usuário.Como exemplos de mundos virtuais os jogos de MMORPG, como o World of Warcraft, a série The Sims e SimCity. Redes sociais também podem utilizar mundos virtuais para interação entre seus usuários. São os casos do Second Life e do mundo virtual adulto Baixo Cidade.Mundos virtuais podem trazer diferentes níveis de virtualidade e representação da realidade "real" dentro deles.
 • Un mundo virtual es un tipo de comunidad virtual en línea que simula un mundo o entorno artificial inspirado o no en la realidad, en el cual los usuarios pueden interactuar entre sí a través de personajes o avatares, y usar objetos o bienes virtuales. Se trata de un metaverso. Un mundo virtual activo requiere su instauración en un servidor que provea el servicio en línea de forma persistente, activo y disponible 24 horas al día y todos los días. Aunque, hoy en día (2014) existe la posibilidad de establecer mundos virtuales de manera portable (en disco duro portable o una memoria tipo pendrive o USB). Toda vez que se intenta instaurar 'mundos', estos se configuran para que los usuarios (usualmente denominados Residentes) vivan e interactúen, generalmente en tiempo real. Los personajes, o avatares, son representados por gráficos en 2D, 2,5D o 3D según el mundo virtual y ello se soporta por medio de un Motor de videojuego. Aparecieron mundos virtuales con fines profesionales de aprendizaje (simuladores de vuelo), de enseñanza (MMOLE) o en el entorno medical, pero en la actualidad está siendo llevado por las empresas de ocio electrónico, que ven en esta tecnología una nueva era para videojuegos.Aunque no son limitados en videojuegos, muchos de estos mundos virtuales son conocidos como videojuegos masivos en línea o MMO (Massively multiplayer online games).Ya que en estos mundos virtuales es posible asignar escenarios en los que se representan entornos de realidad virtual, existe la posibilidad de conformar entornos con función para el juego de roles, la representación de mundos espejo (véase Metaverso) o la Educación a distancia otorgando cualidades que van más allá de la actividad lúdica o el juego.
 • Als virtuelle Welt oder Virtual World (engl.), kurz VW, wird eine Welt bezeichnet, welche zumeist über den Computer und das Internet betreten werden kann. Als wichtiges Merkmal ist hier die simultane Partizipation mehrerer Nutzer kennzeichnend, diesich unabhängig voneinander im virtuellen Raum bewegen können. Die Intensität der Interaktion ist durch die jeweilige Ausprägung der Virtuellen Welt bedingt. Diese reicht von rein textbasierten Anwendungen bis hin zu komplexen, hochauflösenden, dreidimensionalen Umgebungen. Die dargestellte dreidimensionale Computergrafik wird durch die Zeit als vierte Dimension ergänzt. Hierbei muss zwischen persistenten und nicht persistenten Welten unterschieden werden. Persistente Welten existieren fortlaufend, unabhängig davon,ob diese jemand benutzt oder nicht. Sämtliche Positionen von Personen und Objekten im virtuellen Raum werden zusammen mit den jeweiligen Eigentumsrechten abgespeichert. Die Positionen in der virtuellen Welt können durch Koordinaten (x,y,z) beschrieben und in ihrer Eigenschaft als eindeutig betrachtet werden. Nicht persistente Virtuelle Welten hingegen werden zu ihrer Laufzeit generiert und nach Verwendung wieder verworfen. Eine weitere Differenzierung muss hinsichtlich der Thematik vorgenommen werden.Diese erstreckt sich von Virtuellen Welten mit Spielecharakter über Soziale Welten bis hin zu sogenannten Virtual Globe Tools.Alle dreidimensionalen Welten unterliegen bestimmten physikalischen, sozialen und biologischen Gesetzen, die vom Erfinder, Designer oder Entwickler festgelegt werden. Hierbei wird häufig zu den eigens definierten Gesetzmäßigkeiten der realen Welt zurückgegriffen, um dem Benutzer eine intuitive Bedienung der Welt zu ermöglichen und ihm den Einstieg in dieses relativ neue Medium zu erleichtern.Eine virtuelle Welt ist in der Regel Software-basiert, und es liegt entweder eine Client-Server- oder eine Peer-to-Peer-Architektur zugrunde. Der Benutzer interagiert mittels eines Avatars mit der virtuellen Welt.
 • Виртуални светове (на английски: Virtual worlds) са изкуствени среди, които са проектирани така, че да пресъздадат ситуации от реалния живот.Продължаващото развитие на тримерната виртуална реалност и онлайн обществата води до появата на идея за създаването на нови мултимедийни общности, съществуващи и действащи в реално време. В тях потребителите могат да изследват виртуални среди, които да наподобяват реалните. Виртуалните светове представляват компютърно-базирани среди, целящи да симулират реалните такива, като при това дават възможност на потребителите, които ги използват, да взаимодействат както със средата, така и помежду си, посредством използването на т. нар. аватари, представляващи тримерен или двумерен образ на потребителя във виртуалната среда. Движенията на аватарите могат да се контролират с мишката, клавиатурата или чрез прости гласови команди. С помощта на използването на усъвършенствани интерфейси, потребителите биха могли да си взаимодействат на публични или уединени места, да споделят виртуални обекти, по подобие на живота в реалния свят. Виртуалното общуване може да се осъществява чрез жестове, мимики и говор, по подобие на общуването в реалния свят. Освен това, създадените взаимовръзки между отделните аватари, респективно между отделните потребители, могат да бъдат съхранявани в постоянно обновяващи се бази данни.
 • Virtuální svět je druh online komunity, která má často formu počítačově simulovaného prostředí, pomocí kterého můžou uživatelé vzájemně interagovat, vytvářet a užívat objekty. Tento termín se dnes stává synonymem interaktivních 3D virtuálních prostředí, kde uživatelé nabírají formu avatárů viditelnou pro ostatní uživatele. Tyto avatáry jsou obyčejně znázorněny jako textový, dvou dimenzionálním, tří dimenzionální grafické reprezentace nebo můžou mít i jiné formy. (například zvukové nebo dotykové). Některé virtuální světy povolují mnohonásobné uživatele.Počítačová simulace světa představuje vjemové stimuly pro uživatele, kteří můžou manipulovat s elementy modelovaného světa a vytvářet tak pocit reálnosti. Takto modelované světy se mohou podobat reálnému světu nebo místo toho zobrazovat fantazijní světy. Modelovaný svět může simulovat pravidla z reálného světa nebo z hybridního fantazijního světa. Příkladem pravidel jsou gravitace, topografie, lokomoce, akce v reálném čase a komunikace. Komunikace mezi uživateli může mít podobu textu, grafické ikony, virtuálních posunků, zvuků nebo výjimečně formu používající dotyk, hlasové ovládaní nebo rovnovážní smysly.Masivní online hry pro více hráčů obecně zobrazují svět velice podobný reálnému světu, s reálnými akcemi a komunikací. Hráči mají možnost pohybovat se mezi budovami, městy a dokonce světy, což jim umožňuje obchodovat nebo jen trávit volný čas.Virtuální světy nejsou limitovány jen na hry, ale v závislosti na stupni bezprostřednosti, můžou zprostředkovávat počítačové konference nebo textový chat. Pro vyjadřování pocitů jsou někdy dostupné emotikony neboli „smajlíci“. Emotikony mají často klávesové zkratky. Edward Castronova je ekonom, který argumentoval, že pro tento cyber-prostor je lepší pojem „syntetický svět“, ale tento pojem nebyl moc přijat.
 • Виртуа́льный мир — жанр интернет-сообщества, который часто принимает форму компьютерно-моделированной среды. Находясь в этой среде пользователи могут взаимодействовать друг с другом, пользоваться заранее созданными компьютерными объектами или самостоятельно создавать их.Виртуальные миры предназначены для времяпровождения пользователей, и в сегодняшнем их виде в достаточной степени являются синонимом интерактивной 3D виртуальной среды, где пользователи приобретают формы и свойства аватара — своего графического (видимого другим пользователям виртуального мира) представления. Такие аватары обычно изображены или описаны текстом, в виде двух- или трёхмерной графики; возможны и другие формы, например передающие тактильные и звуковые ощущения, а также запахи. Большинство виртуальных миров являются многопользовательскими , однако существуют однопользовательские игры, которые содержат виртуальные миры и населены неигровыми персонажами.
 • A virtual world or massively multiplayer online world (MMOW) is a computer-based simulated environment. The term has become largely synonymous with interactive 3D virtual environments, where the users take the form of avatars visible to others. These avatars can be textual, two or three-dimensional graphical representations, or live video avatars with auditory and touch sensations. In general, virtual worlds allow for multiple users.The user accesses a computer-simulated world which presents perceptual stimuli to the user, who in turn can manipulate elements of the modeled world and thus experience a degree of telepresence. Such modeled worlds and their rules may draw from the reality or fantasy worlds. Example rules are gravity, topography, locomotion, real-time actions, and communication. Communication between users can range from text, graphical icons, visual gesture, sound, and rarely, forms using touch, voice command, and balance senses.Massively multiplayer online games depict a wide range of worlds, including those based on science fiction, the real world, super heroes, sports, horror, and historical milieus. The most common form of such games are fantasy worlds, whereas those based on the real world are relatively rare. Most MMORPGs have real-time actions and communication. Players create a character who travels between buildings, towns, and worlds to carry out business or leisure activities. Communication is usually textual, but real-time voice communication is also possible. The form of communication used can substantially affect the experience of players in the game.Virtual worlds are not limited to games but, depending on the degree of immediacy presented, can encompass computer conferencing and text based chatrooms. Sometimes, emoticons or 'smilies' are available to show feeling or facial expression. Emoticons often have a keyboard shortcut. Edward Castronova is an economist who has argued that "synthetic worlds" is a better term for these cyberspaces, but this term has not been widely adopted.
 • 가상 세계(假想世界)는 컴퓨터 안에서 3차원 동영상을 통해 생활하면서 마치 현실 세계와 같은 느낌을 느끼게 하는 것이다. 인공현실(artificial reality), 가상환경(virtual environment), 합성환경(synthetic environment), 인공환경(artificial environment) 등이라고도 한다.대표적인 예로 세컨드 라이프와 다다월즈가 있다. 어떤 특정한 환경이나 상황을 컴퓨터로 만들어서, 그것을 사용하는 사람이 마치 실제 주변 상황·환경과 상호작용을 하고 있는 것처럼 만들어 주는 인간-컴퓨터 사이의 인터페이스를 말한다.가상 현실 세계의 사용자는 주로 아바타를 통해 이동하고 소통한다. 아바타는 텍스처, 2D, 3D 형태로 보이곤 하며 대부분이 다중 사용자 형태이다. 가상 현실게임은 현실 생활과 유사한 형태를 띠기도 하며 판타지 세계를 구현하기도 한다. 가상현실 세계는중력, 운동, 지지, 커뮤니케이션과 같은 현실의 법칙을 따른다. 유저들 간의 커뮤니케이션은 텍스트, 그래픽 아이콘, 비주얼 제스츄어, 소리, 또는 드물게 접촉이나 감각으로 이루어지기도 한다. MMORPG는 대표적인 가상 현실로서 실시간 액션과 커뮤니케이션을 기본으로 한다. 그러나 가상현실은 게임에만 한정되어 있는 것이 아니라 다양하게 이용될 가능성이 있다.
 • 仮想世界(かそうせかい)は現実には存在しない世界一般。仮想現実は、コンピュータ上に構築された現実を模した「世界」であると考えることができる。また、現実とは違った法則(物理法則など)を設定した世界を作り出すことも考えられる。コンピュータ上にではなく、自分の意識の上で、あるいは可能性としてのみ存在する仮想世界を考えることもできる。ただし現在、「仮想」という言葉の使われ方は混乱している。この混乱は、virtualという英語に「仮想」という日本語を当てはめたために生じている。(元々virtualを「仮想」と訳すのは力学用語で用いられていたが、それが一般にも広まったものと考えられる)日本語の「仮想」という言葉は「仮の想定、想像」というニュアンスが強い。一方、英語の virtual には「事実上の、実質上の」というニュアンスがあり、仮の想像というわけではない。例えば先の仮想現実(virtual reality)は、単なる「想像された現実」ではなく、「これまで現実と呼ばれてきたものとは異なるが事実上の現実」ということである。特にコンピュータの世界では「仮想」とはこのような積極的な意味を持っているため、「仮想世界」という言葉がコンピュータに関する文脈で出てきたときは、単なる想像世界以上のことを意味していることに注意しなければならない。
 • Sanal yaşam ortamı kullanıcıların çevrimiçi olarak 3 boyutlu modellenmiş bir dünyada işlerini yapabilmelerini sağlayan sistemlerdir.Kullanıcıların belirledikleri karakterlerle sokaklarda gezebilmelerini, gerçek alışveriş yapabilmelerini, sanal ortamlarda ders ya da etüt alabilmelerini, otellerde konaklama ya da reklam yapabilmelerini sağlayan, ve genellikle oyun amacı ile ortaya çıkmış ortamlardır. Bu ortamlar web tarayıcı ya da bir program aracılığı ile çalışmakta olup internet olan her laptop ya da PC'de kullanılabilmektedir. karakterler gerçek oldukları için etkileşim de birebirdir. Bu yüzden bir sınıf içinde ders anlatımı bunun gibi ortamlarda çok uygundur.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 134177 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9125 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 96 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110466416 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un monde virtuel est un monde créé artificiellement par un logiciel informatique et pouvant héberger une communauté d'utilisateurs présents sous forme d'avatars ayant la capacité de s'y déplacer et d'y interagir. La représentation de ce monde et de ses habitants est en deux ou en trois dimensions.Ce monde peut simuler le monde réel, avec ses lois physiques telles que la gravité, le temps, le climat, la géographie ou tout au contraire être régie par d'autres.
 • 仮想世界(かそうせかい)は現実には存在しない世界一般。仮想現実は、コンピュータ上に構築された現実を模した「世界」であると考えることができる。また、現実とは違った法則(物理法則など)を設定した世界を作り出すことも考えられる。コンピュータ上にではなく、自分の意識の上で、あるいは可能性としてのみ存在する仮想世界を考えることもできる。ただし現在、「仮想」という言葉の使われ方は混乱している。この混乱は、virtualという英語に「仮想」という日本語を当てはめたために生じている。(元々virtualを「仮想」と訳すのは力学用語で用いられていたが、それが一般にも広まったものと考えられる)日本語の「仮想」という言葉は「仮の想定、想像」というニュアンスが強い。一方、英語の virtual には「事実上の、実質上の」というニュアンスがあり、仮の想像というわけではない。例えば先の仮想現実(virtual reality)は、単なる「想像された現実」ではなく、「これまで現実と呼ばれてきたものとは異なるが事実上の現実」ということである。特にコンピュータの世界では「仮想」とはこのような積極的な意味を持っているため、「仮想世界」という言葉がコンピュータに関する文脈で出てきたときは、単なる想像世界以上のことを意味していることに注意しなければならない。
 • Виртуа́льный мир — жанр интернет-сообщества, который часто принимает форму компьютерно-моделированной среды.
 • Um mundo virtual é um ambiente simulado através de recursos computacionais destinado a ser habitado e a permitir a interação dos seus usuários através de avatares. Normalmente são criados ambientes imersivos, ou realidades virtuais paralelas. Possuem o conceito de persistência, isto é, o estado de seus objetos se preservam independente da presença do usuário.Como exemplos de mundos virtuais os jogos de MMORPG, como o World of Warcraft, a série The Sims e SimCity.
 • Als virtuelle Welt oder Virtual World (engl.), kurz VW, wird eine Welt bezeichnet, welche zumeist über den Computer und das Internet betreten werden kann. Als wichtiges Merkmal ist hier die simultane Partizipation mehrerer Nutzer kennzeichnend, diesich unabhängig voneinander im virtuellen Raum bewegen können. Die Intensität der Interaktion ist durch die jeweilige Ausprägung der Virtuellen Welt bedingt.
 • 가상 세계(假想世界)는 컴퓨터 안에서 3차원 동영상을 통해 생활하면서 마치 현실 세계와 같은 느낌을 느끼게 하는 것이다. 인공현실(artificial reality), 가상환경(virtual environment), 합성환경(synthetic environment), 인공환경(artificial environment) 등이라고도 한다.대표적인 예로 세컨드 라이프와 다다월즈가 있다. 어떤 특정한 환경이나 상황을 컴퓨터로 만들어서, 그것을 사용하는 사람이 마치 실제 주변 상황·환경과 상호작용을 하고 있는 것처럼 만들어 주는 인간-컴퓨터 사이의 인터페이스를 말한다.가상 현실 세계의 사용자는 주로 아바타를 통해 이동하고 소통한다. 아바타는 텍스처, 2D, 3D 형태로 보이곤 하며 대부분이 다중 사용자 형태이다. 가상 현실게임은 현실 생활과 유사한 형태를 띠기도 하며 판타지 세계를 구현하기도 한다. 가상현실 세계는중력, 운동, 지지, 커뮤니케이션과 같은 현실의 법칙을 따른다.
 • Sanal yaşam ortamı kullanıcıların çevrimiçi olarak 3 boyutlu modellenmiş bir dünyada işlerini yapabilmelerini sağlayan sistemlerdir.Kullanıcıların belirledikleri karakterlerle sokaklarda gezebilmelerini, gerçek alışveriş yapabilmelerini, sanal ortamlarda ders ya da etüt alabilmelerini, otellerde konaklama ya da reklam yapabilmelerini sağlayan, ve genellikle oyun amacı ile ortaya çıkmış ortamlardır.
 • Виртуални светове (на английски: Virtual worlds) са изкуствени среди, които са проектирани така, че да пресъздадат ситуации от реалния живот.Продължаващото развитие на тримерната виртуална реалност и онлайн обществата води до появата на идея за създаването на нови мултимедийни общности, съществуващи и действащи в реално време. В тях потребителите могат да изследват виртуални среди, които да наподобяват реалните.
 • Virtuální svět je druh online komunity, která má často formu počítačově simulovaného prostředí, pomocí kterého můžou uživatelé vzájemně interagovat, vytvářet a užívat objekty. Tento termín se dnes stává synonymem interaktivních 3D virtuálních prostředí, kde uživatelé nabírají formu avatárů viditelnou pro ostatní uživatele. Tyto avatáry jsou obyčejně znázorněny jako textový, dvou dimenzionálním, tří dimenzionální grafické reprezentace nebo můžou mít i jiné formy.
 • Mons virtuals és un camp relacionat amb la intel·ligència artificial.
 • A virtual world or massively multiplayer online world (MMOW) is a computer-based simulated environment. The term has become largely synonymous with interactive 3D virtual environments, where the users take the form of avatars visible to others. These avatars can be textual, two or three-dimensional graphical representations, or live video avatars with auditory and touch sensations.
 • Un mundo virtual es un tipo de comunidad virtual en línea que simula un mundo o entorno artificial inspirado o no en la realidad, en el cual los usuarios pueden interactuar entre sí a través de personajes o avatares, y usar objetos o bienes virtuales. Se trata de un metaverso. Un mundo virtual activo requiere su instauración en un servidor que provea el servicio en línea de forma persistente, activo y disponible 24 horas al día y todos los días.
rdfs:label
 • Monde virtuel
 • Mundo virtual
 • Mundo virtual
 • Món virtual
 • Sanal dünya
 • Virtual world
 • Virtuelle Welt
 • Virtuální svět
 • Виртуален свят
 • Виртуальный мир
 • 仮想世界
 • 가상 세계
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of