Le mode de production concerne la façon dont sont traités les facteurs de production pour aboutir à un produit ou service disponible pour les demandeurs.Dans le sens le plus compréhensif il s’agit de la production sociale de la vie humaine.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le mode de production concerne la façon dont sont traités les facteurs de production pour aboutir à un produit ou service disponible pour les demandeurs.Dans le sens le plus compréhensif il s’agit de la production sociale de la vie humaine. La promotion de modes de production plus durables fait partie de la stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable, en vue d'une gestion durable des ressources naturelles.
 • Üretim biçimi ya da başka bir değişle Üretim tarzı, Marksist teoride genel olarak belirli bir tarihsel dönemdeki üretimin niteliğini ya da üretimin karakteristik formunu ifade etmek anlamında kullanılır. Esas itibariyle üretim sürecinin nihai sonucuyla üretim araçları arasındaki ilişkiyi belirtir. Bu kategori, Marks'ın şekillendirdiği tarih anlayışının temel kavramlarındandır. Kavramın içerimleri farklı şekillerde ele alınıp farklı vurgularla değerlendirilmekle birlikte, genel anlamda, tarihsel gelişmenin Marks'ın formüle ettiği anlamda Materyalist bir şekilde açıklanmasında bu kavram temel bir rol oynar. Ekonomi-politiğe ait bir kavram olmakla birlikte, Marks'ın kuramında bu terim çok daha genel bir kuramsal yapının ögesi durumundadır. Üretim ilişkileri ve üretici güçler kavramları, belirli bir tarihsel andaki ilişkileriyle üretim biçiminin niteliğini belirlerler.Karl Marx'ın ve tarihsel materyalizmin marksist kuram yazmalarında üretim biçimi (Almanca:Produktionsweise, "üretmenin yolu" anlamında) şu aşağıda yer alan açıklamaların özgün bir karışımıdır: üretici güçler: bunlar insan emek gücü ve üretim araçlarını kapsar (mesela aletler, edevat, binalar ve teknolojiler, materyaller ve değerlendirilmiş toprak) üretimin toplumsal ve teknik ilişkileri: bunlar mülk, çoğunlukla kanunla sağlanan toplumun üretim değerlerini yöneten güç ve kontrol ilişkileri, iş bölümü ilişkileri ve birlik biçimleri, insanlar arası ve işlerinin nesneleri arası ilişkiler ve toplumsal sınıflar arası ilişkiler. Genel anlatımla, üretim araçları üzerindeki mülkiyet durumu bu kapsamdadır. Örneğin üretim araçları üzerinde feodal bir mülkiyet ya da komünal bir mülkiyet, o toplumun üretim ilişkilerini, dolayısıyla üretim biçimini bütünüyle, baştan sona belirleyecektir.Marks, "Ekonomi Politiğin Eleştirisi'ne Katkı" çalışmasında, tüm bu kavramları ve bunların içinde yer aldıkları kendi perspektifini açıklamak üzere şöyle belirtir:"Ulaşmış olduğum ve bir kez ulaşıldıktan sonra incelemelerime kılavuzluk etmiş olan genel sonuç, kısaca şöyle formüle edilebilir: Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapısını, belirli toplumsal bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuki ve siyasal üstyapının üzerinde yükseldiği somut temeli oluşturur. Maddi hayatın üretim tarzı, genel olarak toplumsal, siyasal ve entelektüel hayat sürecini koşullandırır. İnsanların varlığını belirleyen şey, bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. Gelişmelerinin belli bir aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da, bunların hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan, mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerin gelişmesinin biçimleri olan bu ilişkiler, onların engelleri haline gelirler. O zaman bir toplumsal devrim çağı başlar. İktisadi temeldeki değişme, kocaman üstyapıyı, büyük ya da az bir hızla altüst eder. Bu gibi altüst oluşların incelenmesinde, daima, iktisadi üretim koşullarının maddi altüst oluşu ile —ki, bu, bilimsel bakımdan kesin olarak saptanabilir—, hukuki, siyasal, dinsel, artistik ya da felsefi biçimleri, kısaca, insanların bu çatışmanın bilincine vardıkları ve onu sonuna kadar götürdükleri ideolojik şekilleri ayırdetmek gerekir. Nasıl ki, bir kimse hakkında, kendisi için taşıdığı fikre dayanılarak bir hüküm verilmezse, böyle bir altüst oluş dönemi hakkında da, bu dönemin kendi kendini değerlendirmesi gözönünde tutularak, bir hükme varılamaz; tam tersine, bu değerlendirmeleri maddi hayatın çelişkileriyle, toplumsal üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çatışmayla açıklamak gerekir.İçerebildiği bütün üretici güçler gelişmeden önce, bir toplumsal oluşum asla yok olmaz; yeni ve daha yüksek üretim ilişkileri, bu ilişkilerin maddi varlık koşulları, eski toplumun bağrında çiçek açmadan, asla gelip yerlerini almazlar. Onun içindir ki, insanlık kendi önüne, ancak çözüme bağlayabileceği sorunları koyar. Çünkü yakından bakıldığında, her zaman görülecektir ki, sorunun kendisi, ancak onu çözüme bağlayacak olan maddi koşulların mevcut olduğu ya da gelişmekte bulunduğu yerde ortaya çıkar. Geniş çizgileriyle, asya üretim tarzı, antikçağ, feodal ve modern burjuva üretim tarzları, toplumsal-ekonomik şekillenmenin ileriye doğru gelişen çağları olarak nitelendirilebilirler.Burjuva üretim ilişkileri, toplumsal üretim sürecinin en son uzlaşmaz karşıtlıktaki biçimidir — bireysel bir karşıtlık anlamında değil, bireylerin toplumsal varlık koşullarından doğan bir karşıtlık anlamında; bununla birlikte burjuva toplumunun bağrında gelişen üretici güçler, aynı zamanda, bu karşıtlığı çözüme bağlayacak olan maddi koşulları yaratırlar. Demek ki, bu toplumsal oluşum ile, insan toplumunun tarih-öncesi sona ermiş olur."
 • Un mode de producció és un mode o manera macroeconòmica en la qual s'estructura una societat determinada per a la producció. L'economista i sociòleg Karl Marx va definir amb aquesta expressió la manera en què s'estableixen les relacions de producció en una societat, que per a ell depenen del període històric i defineixen el seu model macroeconòmic i social. Així, per a Marx, la societat va començar prenent només el que la terra li donava, després va saber treure'n més profit, però aquesta encara no era propietat de ningú, va ser posteriorment que va començar a repartir-se i més tard fins i tot els propietaris i gestors de la producció es van separar de la terra. Així, la teoria marxista del materialisme històric estableix el mode de producció com a mode o tipus de societat segons la seva infraestructura econòmica i la resultant superestructura política, jurídica, religiosa i filosòfica-ideològica. Des d'aquest punt de vista socioeconòmic, Marx divideix la història de la humanitat en períodes històrics en els quals s'estableix una lluita de classes entre els que treballen la terra, o produeixen directament, però no són propietaris dels recursos, i els que sí en són propietaris però en canvi no afegeixen cap valor a la producció. Segons l'època o mode de producció es tracta d'esclaus i homes lliures, de senyors i serfs o de proletaris i burgesos.
 • In the writings of Karl Marx and the Marxist theory of historical materialism, a mode of production (in German: Produktionsweise, meaning 'the way of producing') is a specific combination of:productive forces: these include human labour power and means of production (e.g. tools, equipment, buildings and technologies & knowledge, materials, and improved land).social and technical relations of production: these include the property, power, and control relations governing society's productive assets (often codified in law), cooperative work relations and forms of association, relations between people and the objects of their work, and the relations between social classes.Marx regarded productive ability and participation in social relations as two essential characteristics of human beings and that the particular modality of these relations in capitalist production are inherently in conflict with the increasing development of human productive capacities.A precursor to this concept was Adam Smith's concept of mode of subsistence, which delineated a progression of society types based on the way in which society's members provided for their basic needs.
 • En los escritos de Karl Marx y la teoría Marxista del materialismo histórico, un modo de producción (en alemán: Produktionsweise) es una combinación particular de: Fuerzas productivas: Incluyen la fuerza de trabajo humano y el conocimiento disponible a un nivel tecnológico dado de los medios de producción (v. g. herramientas, equipamiento, edificios, tecnologías, materiales, y tierras fértiles). Relaciones de producción: Se refieren a las relaciones sociales y técnicas, las cuales incluyen la propiedad, el poder y el control de las relaciones que gobiernan los recursos productivos de la sociedad, a veces codificados como leyes, formas de cooperación y de asociación, relaciones entre las personas y los objetos de su trabajo, y las relaciones entre las clases sociales.Marx entendía la capacidad de producir y la participación en relaciones sociales como dos características esenciales del ser humano, y que la forma particular de esas relaciones en la producción capitalista están en conflicto con el creciente desarrollo de las capacidades productivas humanas (en los Grundrisse).El término fue utilizado por primera vez en el libro, inédito en vida de los autores, La ideología alemana de Karl Marx y Friedrich Engels.
 • Als Produktionsweise einer Gesellschaft(sordnung) bezeichnet man im Marxismus die Art und Weise der Erzeugung materieller Güter in Abhängigkeit von der jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklung. Die Produktionsweise besteht aus den Komponenten Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, die im historischen Verlauf eine dialektischen Beziehung eingehen. zusammen bilden sie bildet die reale materielle Basis des sozio-politischen und geistigen Lebens einer Gesellschaftsformation.Die Produktionsweise ist ein zentraler Begriff in der Geschichtstheorie des Marxismus, ihr wird in der dynamischen (und revolutionären) Entwicklung der menschlichen Gesellschaften ein zentraler Stellenwert zugemessen. Aus dem Widerspruch zwischen der kontinuierlichen Entwicklung der Produktivkräfte und den je bestehenden Produktionsverhältnissen entsteht in einem dialektischen Prozess ein neues Produktionsverhältnis und somit auch eine neue Produktionsweise.
 • Il modo di produzione è un concetto generico, che viene utilizzato da Marx e dagli storiografi e teorici principalmente di ispirazione marxista per definire un determinato sistema di organizzazione sociale e produttiva, tenendo conto dello sviluppo delle forze produttive, dei rapporti tra le persone e i gruppi sociali e dell'organizzazione del lavoro.Il modo di produzione è storicamente determinato da un particolare sviluppo delle forze produttive, è il risultato di determinate conoscenze scientifiche e della tecnologia connessa, ma è anche il prodotto di relazioni che si sono storicamente determinate fra gli stessi uomini, è il risultato di una particolare organizzazione sociale ed insieme è un elemento che condiziona la forma e lo sviluppo di quelle relazioni sociali.La produzione infatti secondo Marx è la base reale della storia umana: Marx individua, nel corso della storia, vari modi di produzione: dal cosiddetto "comunismo primitivo", con la proprietà comune della terra, si passa al sistema schiavistico, con l'appropriazione privatistica della terra e il rapporto di lavoro schiavo-padrone, tipico delle società antiche, per passare al modo di produzione feudale fino allo sviluppo e all'affermazione del modo di produzione capitalistico in cui si sviluppa il capitale, il lavoro salariato, la proprietà mobiliare e immobiliare, l'industria, il commercio, la finanza. La «natura» acquista così dinamicità, essa è legata inscindibilmente con i processi dell'industria e i rapporti umani. La storia umana non è più la storia dell'essenza umana generale ma lo sviluppo delle forme di produzione e dell'organizzazione sociale.Il modo di produzione capitalistico poggia sul fatto che le condizioni materiali della produzione sono a disposizione dei non operai sotto forma di proprietà del capitale e proprietà della terra, mentre la massa è soltanto proprietaria della condizione personale della produzione, della forza-lavoro.Viene individuato e citato da Marx anche il cosiddetto "modo di produzione asiatico", sviluppatosi in Asia e presso alcune grandi civiltà dell'America precolombiana. Secondo Marx e i teorici marxisti il passaggio da un modo di produzione a quello successivo è stato sempre accompagnato da grandi cambiamenti e conflitti sociali e sovente è avvenuto tramite vere e proprie rivoluzioni. La transizione verso il modo di produzione socialista viene vista, secondo questo schema interpretativo, come conseguenza necessaria e inevitabile del processo storico.
 • Способ производства (нем. Produktionsweise) — категория марксистской политэкономии, единство определённой ступени развития производительных сил и обусловленного ею типа производственных отношений. Общественные способы производства с одной стороны (производительные силы) отличаются по соответствующему историческому типу производственной техники, с другой (производственные отношения) — по соответствующему типу экономической реализации господствующих отношений собственности на средства и условия производства в процессе производства и распределения. Господствующий способ производства является основой (базисом) общественно-экономической формации.В работе «К критике политической экономии» (1859) Карл Маркс выделил «прогрессивные эпохи экономической общественной формации», которые определялись по общественным способам производства, в числе которых были названы азиатский, античный (рабовладельческий), феодальный и капиталистический. Однако в данной схеме Марксом был определён только капиталистический способ производства — как диалектическое единство машинной ступени развития производительных сил и обусловленного ею в конечном счёте прибавочно-стоимостного типа экономически производственных отношений. Остальные «общественные способы производства» были выделены Марксом вслед за эталонно-правовыми стадиями общественной эволюции из схем Гегеля и Сен-Симона. «Трудно сказать, — отмечал советский историк-марксист В. П. Илюшечкин, — чем он руководствовался, допуская такую несуразность». Сам Илюшечкин настаивал, что в рамках докапиталистической политэкономии можно говорить лишь об единой докапиталистической формации, для которой был характерен докапиталистический способ производства.Д-р филос. наук, проф. П. А. Рачков пишет, что понятие «способ производства», имеющее первостепенное значение в историческом материализме, использовалось К. Марксом и Ф. Энгельсом по преимуществу как рав­нозначное определенной системе производственных (экономических) отношений, как общественная форма производства.
 • Marxismoan, ekoizpen-modua ekoizpen-indarrren garapen-maila (lehengaiak, kapitala eta lana) eta ekoizpen-harremanak (ekoizpena garatzen den harreman ekonomiko eta sozialak, erakundeak eta ideologia alegia) biltzen ditu. Halatan, Marxen iritziz, ekoizpen-modua ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko behar den teknikaz haraindi, gizartean eta ekonomian oinarritzen duen kontzeptu bat da. Marxek bost ekoizpen modu ezberdin bereizi zituen, historian izandako gizarte-ereudekin bat datozenak: komunala, esklabista, feudala, kapitalista eta komunista.
 • Modo de produção em economia, é a forma de organização socioeconômica associada a uma determinada etapa de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Reúne as características do trabalho preconizado, seja ele artesanal, manufaturado ou industrial. São constituídos pelo objeto sobre o qual se trabalha e por todos os meios de trabalho necessários à produção (instrumentos ou ferramentas, máquinas, oficinas, fábricas, etc.) Existem 6 modos de produção: Primitivo, Asiático, Escravista, Feudal, Capitalista, Comunista.Marx escreveu o seguinte sobre esta ideia:“O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu de fio condutor aos meus estudos, pode resumir-se assim: na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência.Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade se chocam com as relações de produção existentes, ou, o que não é senão a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais se desenvolveram até ali. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, estas relações se convertem em obstáculos a elas. E se abre, assim, uma época de revolução social. Ao mudar a base econômica, revoluciona-se, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura erigida sobre ela. […] E do mesmo modo que não podemos julgar um indivíduo pelo que ele pensa de si mesmo, não podemos tampouco julgar estas épocas de revolução pela sua consciência, mas, pelo contrário, é necessário explicar esta consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. […] A grandes traços podemos designar como outras tantas épocas de progresso, na formação econômica da sociedade, o modo de produção asiático, o antigo, o feudal e o moderno burguês. As relações burguesas de produção são a última forma antagônica do processo social de produção, antagônica, não no sentido de um antagonismo individual, mas de um antagonismo que provém das condições sociais de vida dos indivíduos. As forças produtivas, porém, que se desenvolvem no selo da sociedade burguesa criam, ao mesmo tempo, as condições materiais para a solução desse antagonismo. Com esta formação social se encerra, portanto, a pré-história da sociedade humana.”Um sistema egronômico é definido pelo modo de produção no qual se baseia. O modo de produção atual é aquele que se baseia na economia do país.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 109044 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5409 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 53 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110711726 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le mode de production concerne la façon dont sont traités les facteurs de production pour aboutir à un produit ou service disponible pour les demandeurs.Dans le sens le plus compréhensif il s’agit de la production sociale de la vie humaine.
 • En los escritos de Karl Marx y la teoría Marxista del materialismo histórico, un modo de producción (en alemán: Produktionsweise) es una combinación particular de: Fuerzas productivas: Incluyen la fuerza de trabajo humano y el conocimiento disponible a un nivel tecnológico dado de los medios de producción (v. g. herramientas, equipamiento, edificios, tecnologías, materiales, y tierras fértiles).
 • Modo de produção em economia, é a forma de organização socioeconômica associada a uma determinada etapa de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Reúne as características do trabalho preconizado, seja ele artesanal, manufaturado ou industrial.
 • Un mode de producció és un mode o manera macroeconòmica en la qual s'estructura una societat determinada per a la producció. L'economista i sociòleg Karl Marx va definir amb aquesta expressió la manera en què s'estableixen les relacions de producció en una societat, que per a ell depenen del període històric i defineixen el seu model macroeconòmic i social.
 • Üretim biçimi ya da başka bir değişle Üretim tarzı, Marksist teoride genel olarak belirli bir tarihsel dönemdeki üretimin niteliğini ya da üretimin karakteristik formunu ifade etmek anlamında kullanılır. Esas itibariyle üretim sürecinin nihai sonucuyla üretim araçları arasındaki ilişkiyi belirtir. Bu kategori, Marks'ın şekillendirdiği tarih anlayışının temel kavramlarındandır.
 • In the writings of Karl Marx and the Marxist theory of historical materialism, a mode of production (in German: Produktionsweise, meaning 'the way of producing') is a specific combination of:productive forces: these include human labour power and means of production (e.g.
 • Marxismoan, ekoizpen-modua ekoizpen-indarrren garapen-maila (lehengaiak, kapitala eta lana) eta ekoizpen-harremanak (ekoizpena garatzen den harreman ekonomiko eta sozialak, erakundeak eta ideologia alegia) biltzen ditu. Halatan, Marxen iritziz, ekoizpen-modua ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko behar den teknikaz haraindi, gizartean eta ekonomian oinarritzen duen kontzeptu bat da.
 • Als Produktionsweise einer Gesellschaft(sordnung) bezeichnet man im Marxismus die Art und Weise der Erzeugung materieller Güter in Abhängigkeit von der jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklung. Die Produktionsweise besteht aus den Komponenten Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, die im historischen Verlauf eine dialektischen Beziehung eingehen.
 • Il modo di produzione è un concetto generico, che viene utilizzato da Marx e dagli storiografi e teorici principalmente di ispirazione marxista per definire un determinato sistema di organizzazione sociale e produttiva, tenendo conto dello sviluppo delle forze produttive, dei rapporti tra le persone e i gruppi sociali e dell'organizzazione del lavoro.Il modo di produzione è storicamente determinato da un particolare sviluppo delle forze produttive, è il risultato di determinate conoscenze scientifiche e della tecnologia connessa, ma è anche il prodotto di relazioni che si sono storicamente determinate fra gli stessi uomini, è il risultato di una particolare organizzazione sociale ed insieme è un elemento che condiziona la forma e lo sviluppo di quelle relazioni sociali.La produzione infatti secondo Marx è la base reale della storia umana: Marx individua, nel corso della storia, vari modi di produzione: dal cosiddetto "comunismo primitivo", con la proprietà comune della terra, si passa al sistema schiavistico, con l'appropriazione privatistica della terra e il rapporto di lavoro schiavo-padrone, tipico delle società antiche, per passare al modo di produzione feudale fino allo sviluppo e all'affermazione del modo di produzione capitalistico in cui si sviluppa il capitale, il lavoro salariato, la proprietà mobiliare e immobiliare, l'industria, il commercio, la finanza.
 • Способ производства (нем. Produktionsweise) — категория марксистской политэкономии, единство определённой ступени развития производительных сил и обусловленного ею типа производственных отношений.
rdfs:label
 • Mode de production
 • Ekoizpen-modu
 • Mode de producció
 • Mode of production
 • Modo de producción
 • Modo de produção
 • Modo di produzione
 • Produktionsweise
 • Üretim biçimi
 • Способ производства
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of