La mise en scène est selon la définition d’André Antoine (considéré en France comme le premier metteur en scène) « l’art de dresser sur les planches l'action et les personnages imaginés par l’auteur dramatique ». C’est l’ensemble de toutes les dispositions relatives à l’action, aux mouvements isolés ou concertés des acteurs, aux incidents qui doivent se produire autour d’eux, aux meubles, objets, accessoires, etc.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La mise en scène est selon la définition d’André Antoine (considéré en France comme le premier metteur en scène) « l’art de dresser sur les planches l'action et les personnages imaginés par l’auteur dramatique ». C’est l’ensemble de toutes les dispositions relatives à l’action, aux mouvements isolés ou concertés des acteurs, aux incidents qui doivent se produire autour d’eux, aux meubles, objets, accessoires, etc. La mise en scène, réglant les moindres détails, a pour effet d’assurer le jeu de chaque acteur et l’harmonie générale de l’exécution. On n’arrive à ce résultat qu’au prix de beaucoup d’habileté et d’expérience, par de nombreuses répétitions et la confiance mutuelle que donne aux acteurs l’habitude de jouer ensemble. Par extension, une « mise en scène » est la préparation d'événements coordonnés avant leur accomplissement effectif.Au sens large, on peut parler de mise en scène pour souligner l’aspect d’un événement qui n’est pas spontané.
 • La posada en escena o escenificació és «l'art d'aixecar sobre els escenaris l'acció i els personatges imaginats pel dramaturg ». És una expressió utilitzada en teatre i cinema per descriure els aspectes de disseny d'una producció, com a conjunt de totes les disposicions relatives a l'acció, als moviments aïllats o concertats dels actors, en els incidents que s'han de produir al voltant d'ells, als mobles, objectes, accessoris, etc.Pels crítics de cinema s'ha definit com el "gran terme indefinit", però no és per manca de definicions. Més aviat perquè el terme té tants significats diferents que hi ha poc consens sobre la seva definició.La posada en escena, tenint en compte els menors detalls, té com a objecte assegurar el paper de cada actor i l'harmonia general de l'execució. No s'hi arriba a aquest resultat més que amb molta habilitat i experiència, per nombroses repeticions i la confiança mútua que dóna als actors el costum de treballar conjuntament.Provinent del teatre, i del terme francès mise en scène , quan s’aplica al cinema, posada en escena es refereix a tot allò que surt abans de la càmera i el seu arranjament – els escenaris, utilleria, actors, vestuari, i il·luminació. . Posada en escena també inclou el posicionament i moviment d'actors en l’escenari, que és anomenat blocking. Aquestes són totes les àrees supervisades pel director, i així, en els crèdits de les pel·lícules franceses, el títol del director és metteur en scène".Aquesta definició estreta de posada en escena no és compartida per tots els crítics. Per a alguns, es refereix a tots els elements de disseny visual, és a dir, tant els elements sobre l’escenari com els aspectes de la càmera. Per a altres, com el crític cinematogràfic dels Estats Units Andrew Sarris, agafa significats místics relacionats amb el to emocional d'una pel·lícula.Per extensió, una posada en escena és la preparació d'esdeveniments coordinats abans de la seva realització efectiva. En sentit ampli, es pot parlar de posada en escena per subratllar l'aspecte d'un esdeveniment que no és espontani.Últimament, el terme ha vingut a representar sovint un estil de transmetre la informació d'una escena principalment a través d'una única filmació. Ha de ser contrastat amb l’estil de muntatge. D’altra banda, posada en escena s’utilitza quan el director desitja donar una impressió dels personatges o situació sense vocalitzar-ho expressament, i típicament no representa una escena realista. L'exemple recurrent és el d'un apartament desendreçat, desorganitzar que s'utilitza per reflectir la desorganització en la vida d'un personatge, o un apartament decorat de forma espartana per descriure un persoantge amb una "ànima buida".En el cinema alemany dels anys 1910 i els 1920 un pot observar un to, un estil, amb informació narrativa transmesa en la posada en escena. Potser l'exemple més famós és The Cabinet of Dr. Caligari (1920) on l'estat d'ànim intern d'un personatge es representa a través de disseny de l’escenari.Un terme similar, metteurs en scène ("stagers") va ser fet servir per la teoria d'autor per etiquetar els directors que no posaven la seva visió personal a les seves pel·lícules.
 • Mise-en-scène is een theaterterm voor het eerste gebruikt door de Franse regisseur André Antoine. Het begrip duikt later op in de fotografie en in de filmkunst als onderdeel van de beeldtaal. Het betreft de inhoud van het beeld, de enscenering. In het Engels noemt men het 'to block the actors', wat de Nederlandse filmindustrie verbastert tot het 'blocken' van de acteurs. De mise-en-scène bestaat uit verschillende disciplines. Een styliste en of modiste verzorgen de kleding en de hoofddeksels, de rekwisieten worden verzameld door de rekwisiteur, de inspiciënt, of toneelknecht, de grimeur schminkt de acteurs en zorgt voor hun make up. Behoren verder tot de mise-en-scène: het acteren (als het geheel van de houding, de expressie, de lichaamstaal, de mimiek, de gebarentaal van de acteurs en hun interactie), de belichting, de omgeving, ook wel de (arena) genoemd en de iconische tekens.
 • ミザンセーヌ(仏:Mise-en-scène [mizɑ̃sɛn])は、演劇界および映画界において用いられる表現であり、おおまかに「作品の筋、登場人物を作り出すこと」を表す語である。「演出」の訳語があてられる。もとは演劇から発生した言葉であり、字義通り訳せば「舞台に置くこと putting on stage」の意である。
 • La puesta en escena es un concepto utilizado en cine, televisión y en la práctica teatral. En cine y televisión, vendría a ser un sinónimo de composición pero aplicado al entorno audiovisual. En teatro, se entiende por puesta en escena la labor del director de escena o director de teatro, que consiste en llevar a la escena un texto dramático convirtiéndolo en una representación teatral.Por extensión y por influencia del idioma francés (que, en ocasiones y de forma arcaizante, utiliza la expresión metteur-en-scène para referirse al director de cine) se utiliza hoy en día para hacer referencia al hecho de que todo lo que aparece en pantalla o en escena está supeditado, según el caso, a la voluntad del director de cine o realizador, y del director de teatro. Para ser más exactos, la palabra que se debería utilizar para incluir todo esto en cine es «realización».Según esta definición más extensa, la puesta en escena hace referencia a la conjugación de los elementos que conforman la imagen y la representación teatral, al saber: dramaturgia, interpretación, decorados o escenografía, iluminación, sonido, vestuario y caracterización.
 • Der Ausdruck Mise en Scène (französisch für „in Szene setzen“) beschreibt die Inszenierung einer Theaterszene. Die Gestaltung beginnt bei der Abmessung des Spielraumes, dessen Einrichtung (Ausstattung) sowie der Ausgestaltung mit anspielbaren Gegenständen (Requisiten). Dieser technische Teil der Inszenierung wird auch als Set Dressing oder Staging bezeichnet.Der zweite Aspekt der Mise en Scène sind die Anordnung sowie die Bewegung der Schauspieler im Raum. Die Grenze zum Staging ist dabei fließend, da die räumlichen Gegebenheiten die Darstellung beeinflussen können oder umgekehrt beim staging häufig die beabsichtigte Darstellung berücksichtigt werden muss.Im Unterschied zur modernen (deutschen) Theaterregie, die sich auf „innerliche“ Vorgänge zwischen den Figuren und auf konzeptionelle Gedanken konzentriert, die oft nicht direkt sichtbar sind, bezeichnet Mise en Scène eher die Einrichtung der unmittelbar sichtbaren Dinge und Vorgänge. Eine Mise en Scène legt stärkeres Gewicht auf „Äußerlichkeiten“ wie Bühnenbild oder Choreografie als eine übliche Theaterregie.Im 19. Jahrhundert wurden zahlreiche „livrets de mise en scène“ (Regiebücher) veröffentlicht, die es erlaubten, bedeutende Uraufführungen mit dem gleichen Bühnenbild und den gleichen Stellungen und Gängen der Schauspieler in kleineren lokalen Theatern nachzuspielen. Die Entwicklung vom „Nachstellen“ bekannter Einstudierungen zur eigenschöpferischen Regie begann erst im theatralischen Naturalismus nach 1880.
 • 미장센(Mise-en-Scène)은 무대예술인 영화와 연극, 오페라, 뮤지컬에서 사용하는 용어로서 연출상 디자인 측면을 표현한다. 프랑스어로서 현재는 전 세계에 걸쳐 통용되는 단어이다. 영어로 표기하면, "Putting on Stage"로서 직역하면, "무대에 배치한다"이다. 즉, 무대에 인물이나 사물, 조명, 의상을 어떻게 배치하는가란 물음에서 출발한 미학상 표현 개념이다. 미장센은 워낙 광범위한 뜻을 내포하므로 지금까지도 특별히 어느 한 가지 뜻만이 맞다고 정의되진 않는다.최근에는 영화 비평계에서 주로 사용하는데 다양하게 촬영한 여러 장면을 편집하여 표현한 영상미가 몽타주 방식이라면, 그에 대비되는 의미로서 미장센은 단일 화면에서 담는 영상미를 가리킨다. 제한된 장면 내에서 대사가 아닌, 화면 구도, 인물이나 사물 배치를이용해 표현하는 연출자의 메시지와 미학을 말한다. 이런 미장센 개념은 프리츠 랑, F. W. 무르나우를 위시해 독일 표현주의 영화 감독들에게서 발전되었다.
 • Mise-en-scène (French pronunciation: ​[mizɑ̃sɛn] "placing on stage") is an expression used to describe the design aspects of a theatre or film production, which essentially means "visual theme" or "telling a story"—both in visually artful ways through storyboarding, cinematography and stage design, and in poetically artful ways through direction. Mise-en-scène has been called film criticism's "grand undefined term".
 • Mise-en-scène (z franc. "umieszczanie na scenie") jest pojęciem określającym składniki inscenizacji teatralnej lub filmowej.Do elementów mise-en-scène zalicza się wszystkie wizualne aspekty spektaklu lub filmu będące pod kontrolą reżysera: kompozycję wizualną, scenografię, rekwizyty, kostiumy, charakteryzację, oświetlenie, ruch i grę aktorską. W przypadku filmu jako mise-en-scène określa się wszystkie sfilmowane elementy, które znajdą się w kadrze.Mise-en-scène zazwyczaj jest planowane, choć bywają od tego odstępstwa, takie jak aktorska improwizacja albo nieprzewidziane zjawiska pogodowe. Na przykład, w filmie Johna Forda Nosiła żółtą wstążkę podczas filmowania sceny przejazdu kawalerii niespodziewanie nadciągnęła burza, którą reżyser wykorzystał jako element inscenizacji.== Przypisy ==
 • Миз̀ансце́на (фр. mise en scène — размещение на сцене) — расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля (съёмок).В качестве средства образного выражения мизансцена в драматическом театре получила свое развитие с рождением и становлением искусства режиссуры и сценографии. В эпоху актёрского театра «выходы» актёров на площадку и сценическая обстановка были по преимуществу функциональными. Это естественно: актёрский взгляд «изнутри» спектакля по определению не может разработать и оценить комплексное образное решение, включающее в себя все многочисленные и разнообразные компоненты сценического действия. Потребовался творческий взгляд «извне», — режиссёра и художника-сценографа, — чтобы понять, что эмоциональное воздействие на зрителей может быть многократно усилено постановочными эффектами — игрой света, музыкальными и звуковыми включениями, разработкой образа пространства спектакля, составной частью которого, несомненно, является и мизансцена.В разработке мизансцен проявляется сложное диалектическое взаимодействие формы и содержания: выражение внутренней сущности конфликта, взаимоотношений, идеи, логики сценического действия через его форму, внешний визуальный образ спектакля. При этом построение точных мизансцен одинаково важно как при решении т. н. массовых сцен с участием большого количества действующих лиц и статистов, так и в композиционной разработке «малонаселенных» эпизодов, в том числе — и присутствии на сцене лишь одного героя.Построение мизансцен находится в тесной связи с пластической разработкой образов. Так, при обучении в театральных вузах мастерству режиссёра, много внимания уделяется изучению законов композиции в изобразительном искусстве — особенно в скульптуре и живописи. Создание т. н. этюдов по мотивам классических полотен и скульптурных композиций — весьма важный аспект работы режиссёрских курсов.В характере построения мизансцен находят свое выражение стиль и жанровая природа спектакля. Так, например, классическая трагедия подразумевает строгие и монументальные мизансцены, водевиль — легкие и подвижные, бытовая драма — реалистические и убедительные. Однако возможен и обратный, парадоксальный режиссёрский ход: когда мизансцена, на первый взгляд противореча общему стилевому решению спектакля, переводит его звучание в иную плоскость, обогащая его образ и придавая дополнительный объем. Так, например, в давнем трагическом спектакле театра им. Вахтангова «Антоний и Клеопатра», Михаил Ульянов в роли Антония, кончая жизнь самоубийством, поразительно неловко бросался на меч, закрепленный в полу сцены. Эта сцена была одной из самых пронзительных в спектакле: её непафосное, даже бытовое мизансценическое и пластическое решение давало очень сильный эмоциональный контрапункт восприятия.Полноправными соавторами в разработке мизансцен, несомненно, выступают не только режиссёр и актёр, но и художник спектакля — как сценограф, так и автор костюмов. Так, сотрудничество Юрия Любимова с художником Д.Боровским в спектаклях театра на Таганке привело к созданию многих образных (в том числе — и мизансценических) решений, вошедших в золотой фонд отечественной театральной практики («А зори здесь тихие», «Гамлет» и др.).Принципам творческого построения мизансцен уделяли много внимания режиссёры-реформаторы русской и советской сцены (К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов, А. Я. Таиров, Г. А. Товстоногов, А. В. Эфрос и др.).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 366957 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7766 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 40 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110543219 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2008 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Michel Corvin
prop-fr:commentaire
 • p.932
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • éditions Bordas
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La mise en scène est selon la définition d’André Antoine (considéré en France comme le premier metteur en scène) « l’art de dresser sur les planches l'action et les personnages imaginés par l’auteur dramatique ». C’est l’ensemble de toutes les dispositions relatives à l’action, aux mouvements isolés ou concertés des acteurs, aux incidents qui doivent se produire autour d’eux, aux meubles, objets, accessoires, etc.
 • ミザンセーヌ(仏:Mise-en-scène [mizɑ̃sɛn])は、演劇界および映画界において用いられる表現であり、おおまかに「作品の筋、登場人物を作り出すこと」を表す語である。「演出」の訳語があてられる。もとは演劇から発生した言葉であり、字義通り訳せば「舞台に置くこと putting on stage」の意である。
 • 미장센(Mise-en-Scène)은 무대예술인 영화와 연극, 오페라, 뮤지컬에서 사용하는 용어로서 연출상 디자인 측면을 표현한다. 프랑스어로서 현재는 전 세계에 걸쳐 통용되는 단어이다. 영어로 표기하면, "Putting on Stage"로서 직역하면, "무대에 배치한다"이다. 즉, 무대에 인물이나 사물, 조명, 의상을 어떻게 배치하는가란 물음에서 출발한 미학상 표현 개념이다. 미장센은 워낙 광범위한 뜻을 내포하므로 지금까지도 특별히 어느 한 가지 뜻만이 맞다고 정의되진 않는다.최근에는 영화 비평계에서 주로 사용하는데 다양하게 촬영한 여러 장면을 편집하여 표현한 영상미가 몽타주 방식이라면, 그에 대비되는 의미로서 미장센은 단일 화면에서 담는 영상미를 가리킨다. 제한된 장면 내에서 대사가 아닌, 화면 구도, 인물이나 사물 배치를이용해 표현하는 연출자의 메시지와 미학을 말한다. 이런 미장센 개념은 프리츠 랑, F. W. 무르나우를 위시해 독일 표현주의 영화 감독들에게서 발전되었다.
 • Mise-en-scène (French pronunciation: ​[mizɑ̃sɛn] "placing on stage") is an expression used to describe the design aspects of a theatre or film production, which essentially means "visual theme" or "telling a story"—both in visually artful ways through storyboarding, cinematography and stage design, and in poetically artful ways through direction. Mise-en-scène has been called film criticism's "grand undefined term".
 • Миз̀ансце́на (фр. mise en scène — размещение на сцене) — расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля (съёмок).В качестве средства образного выражения мизансцена в драматическом театре получила свое развитие с рождением и становлением искусства режиссуры и сценографии. В эпоху актёрского театра «выходы» актёров на площадку и сценическая обстановка были по преимуществу функциональными.
 • La puesta en escena es un concepto utilizado en cine, televisión y en la práctica teatral. En cine y televisión, vendría a ser un sinónimo de composición pero aplicado al entorno audiovisual.
 • Mise-en-scène is een theaterterm voor het eerste gebruikt door de Franse regisseur André Antoine. Het begrip duikt later op in de fotografie en in de filmkunst als onderdeel van de beeldtaal. Het betreft de inhoud van het beeld, de enscenering. In het Engels noemt men het 'to block the actors', wat de Nederlandse filmindustrie verbastert tot het 'blocken' van de acteurs. De mise-en-scène bestaat uit verschillende disciplines.
 • La posada en escena o escenificació és «l'art d'aixecar sobre els escenaris l'acció i els personatges imaginats pel dramaturg ».
 • Der Ausdruck Mise en Scène (französisch für „in Szene setzen“) beschreibt die Inszenierung einer Theaterszene. Die Gestaltung beginnt bei der Abmessung des Spielraumes, dessen Einrichtung (Ausstattung) sowie der Ausgestaltung mit anspielbaren Gegenständen (Requisiten). Dieser technische Teil der Inszenierung wird auch als Set Dressing oder Staging bezeichnet.Der zweite Aspekt der Mise en Scène sind die Anordnung sowie die Bewegung der Schauspieler im Raum.
 • Mise-en-scène (z franc. "umieszczanie na scenie") jest pojęciem określającym składniki inscenizacji teatralnej lub filmowej.Do elementów mise-en-scène zalicza się wszystkie wizualne aspekty spektaklu lub filmu będące pod kontrolą reżysera: kompozycję wizualną, scenografię, rekwizyty, kostiumy, charakteryzację, oświetlenie, ruch i grę aktorską.
rdfs:label
 • Mise en scène
 • Mise en Scène (Theater)
 • Mise en scène
 • Mise-en-scène
 • Mise-en-scène
 • Posada en escena
 • Puesta en escena
 • Мизансцена
 • ミザンセーヌ
 • 미장센
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:otherOccupation of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:activitésAutres of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:profession(s)_ of
is foaf:primaryTopic of