PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La mer d'Azov (en russe : Азовское море, Azovskoïe more ; en ukrainien : Азовське море, Azovs'ke more ; en tatar de Crimée : Azaq deñizi) est une mer intracontinentale peu profonde qui s'étend sur une superficie de 37 600 km2. Elle est bordée à l'ouest et au nord par l'Ukraine, à l'est par la Russie et au sud par la presqu'île de Crimée et la péninsule de Taman (Russie), toutes deux séparées par le détroit de Kertch qui la relie à la mer Noire.
 • Азовско море (на руски: Азовское море; на украински: Азовське море) е северен дял от Черно море, свързан с него чрез Керченския проток. На север мие бреговете на Украйна, на изток - на Русия, а западната му граница е Кримският полуостров. В древността е било известно като Меотийско море или Меотийско езеро (на гръцки: Μαιῶτης λίμνη; на латински: Palus Maeotis). Съвременното име на морето вероятно произлиза от турската дума „azak“, значеща „нисък“, отнасяйки се към местоположението му, но често се казва, че името идва от кумански принц, наречен Азум или Асуф, който бил убит, докато защитавал град в района през 1067 г.Морето има 340 km дължина, а е широко 135 km и площта му се равнява на 37 555 km² (14 500 mi²). Слабо развити ниски брегове. Неголеми пясъчни коси по северното и източното крайбрежие. Има само няколко малки острова. По-големи заливи са Сиваш на запад и Таганрогски на изток. Азовско море има положителен воден баланс - от него в Черно море се вливат около 25куб.км. вода годишно. Соленост 11 - 13 промила. Главните реки, вливащи се в него, са Дон и Кубан, които осигуряват сравнително ниското ниво на соленост в Азовско море, като на места то е почти сладководно. Азовско море е най-плиткото море в света със средна дълбочина от едва 13 метра, а където има наслагвания от тиня, като в Таганрогския залив, средната дълбочина е дори под метър. Преобладаващото течение в морето е обратно на часовниковата стрелка, а приливите варират, като понякога надвишават 5 метра. През зимата големи части от морето се заледяват.Важни пристанища са Бердянск, Мариупол, Ростов на Дон, Таганрог и Ейск. Азовско море има голямо транспортно значение.В миналото Азовско море е било населявано от множество морски растителни и животински видове (над 80 вида риби и 300 вида безгръбначни), но прекомерният риболов и замърсяването са оказали пагубно влияние върху екологичното равновесие, броя и разнообразието на видовете в района.
 • 아조프 해(러시아어: Азо́вское мо́ре, 우크라이나어: Азо́вське мо́ре, 문화어: 아조브 해)는 흑해 북부의 한 해역으로 케르치 해협을 통하여 흑해 본체와 연결되어있다. 이 바다의 북쪽과 서쪽은 우크라이나와 접하며, 동쪽은 러시아와 접한다. 서쪽은 크림 반도로 막혀있다. 아조프 해를 마에오티안 호 또는 마에도티안 해로 부르기도 했다.흑해 대홍수 설에 의하면 아조프 해는 기원전 5600년에 형성되었다. 현재는 아조프 해에 수몰되어 있는 지역에 신석기 시대 거주지의 흔적이 있다. 현재의 이름은 킵차크 족의 왕자였던 아줌 또는 아주프로부터 유래되었다는 설이 유력한데, 이 왕자는 이 지역의 거주지를 방어하는 싸움에서 1067년에 전사했다. 대부분의 학자들이 터키어로 낮다는 뜻을 가진 아조프 시 또는 아작 시로부터 왕자의 이름을 추론한다.이 해역은 340km 길이에 135km의 폭을 가지고 있다. 면적은 37,500 제곱킬로미터이다. 아조프 해로 흘러드는 주요한 강으로는 돈 강과 쿠반 강이 있는데, 이 때문에 아조프 해의 염도는 상대적으로 낮고, 곳에 따라서는 거의 민물에 가깝다. 또한 이 강들은 많은 양의 퇴적물을 아조프 해에 퇴적시킨다. 서쪽에는 110km에 달하는 아라바트 사주가 있고, 염도가 높은 습지가 육지와의 사이에 있다. 이 습지를 시바시라고 한다.아조프 해는 평균 수심이 13m에 불과한 세계에서 가장 수심이 얕은 바다이다. 타간록스키 만같은 곳은 퇴적물의 계속되는 퇴적에 의해 평균깊이가 1m에도 미치지 않는다. 전체적으로 시계 반대방향으로 도는 해류가 우세하다. 조수간만의 차이는 곳에 따라 다르지만 높은 곳은 5m에 이르기도 한다. 겨울에는 바다의 많은 부분이 결빙한다.아조프 해의 주요 항구는 베르댠시크, 마리우폴, 로스토프나도누, 타간로크, 예이스크이다. 아조프 해로 흘러드는 운하는 2개인데, 볼가-돈 운하, 카스피 해로 통하는 마니치 운하이다. 다수의 양어장이 있으며 가스와 석유개발이 진행되고 있다.역사적으로 이 바다는 풍부한 수산물을 자랑했다. 80종이 넘는 어류와 함께 300종이 넘는 무척추동물이 보고되었었다. 해양생물의 다양성과 개체 수는 남획과 오염의 심화로 줄어들고 있다.
 • Das Asowsche Meer (ukrainisch Азо́вське мо́ре, russisch Азо́вское мо́ре, in der Antike auch Palus Maeotis oder Maiotis) ist ein Nebenmeer des Schwarzen Meeres und ist mit diesem durch die Straße von Kertsch verbunden. Die Stadt Asow an der Mündung des Don ist Namensgeber für das Binnenmeer.
 • Il mar d'Azov (russo: Азо́вское мо́ре - Azovskoye more; ucraino: Азо́вське мо́ре - Azovs'ke more) è una sezione settentrionale del Mar Nero, collegata al corpo d'acqua principale dallo Stretto di Kerč. È limitato a nord dall'Ucraina, ad est dalla Russia e ad ovest dalla penisola di Crimea. Ad ovest si trova anche la Striscia di Arabat, un cordone sabbioso lungo circa 110 km, che separa il mar d'Azov dalla laguna altamente salina di Sivaš. Nell'antica Grecia era conosciuto come Lago Meotiano, Mare Meotiano o "Palude Meotide" (anche in Tacito), dal nome degli antichi abitatori di queste rive, i "Meoti".Il mare è lungo 340 km e largo 135, e ha una superficie di 37.555 km². I fiumi principali che sfociano nel mar d'Azov sono il Don e il Kuban'; questi fanno sì che le acque del mare abbiano una salinità relativamente più bassa in certi punti, inoltre trasportano in mare grosse quantità di limo. Il mar d'Azov è il mare meno profondo del mondo, con una profondità massima di soli 13 metri; in effetti, dove il limo si è accumulato, come nel Golfo di Taganrog, la profondità media è inferiore al metro. Le correnti prevalenti del mare scorrono in senso antiorario; le maree sono variabili ma possono arrivare a oltre 5 metri. In inverno grandi porzioni del mare sono coperte dal ghiaccio.Nel mar d'Azov vi sono diverse isole, sono vicine alla costa, basse, ma soprattutto molto piccole.I porti principali sono: Berdjans'k, Mariupol', Rostov sul Don, Taganrog e Ejsk. Due canali sfociano nel mare: il Canale Volga-Don e un collegamento al Mar Caspio attraverso il Canale di Manyč. Il mare ha diverse importanti zone di pesca ed è stato sfruttato per l'estrazione di gas naturale e petrolio.Storicamente il mare ha ospitato una ricca varietà di vita marina, con più di ottanta specie di pesci identificate, e 300 varietà di invertebrati. La diversificazione e i numeri si sono ridotti a causa della pesca intensiva e degli aumentati livelli di inquinamento.
 • アゾフ海(アゾフかい、ウクライナ語:Азовське море;ロシア語:Азовское море)は、黒海北部にある内海で、ケルチ海峡によって黒海と結ばれている。北はウクライナに接し、東のロシア連邦領タマン半島と西のウクライナ領クリミア半島に挟まれている。西岸には110kmにわたり、アラバト・スピット(堆積物が海中に突起したもの、砂州)が広がり、腐海(ウクライナ語: Сиваш)には塩分濃度の高い湿地帯の入り江がある。大きさは長さ340km、幅135km、面積37,555km2である。ドン川とクバン川が流れ込み、それによって比較的低濃度の塩水と新鮮さが保たれている。これらの川はまたシルトという土も運んでくる。平均して水深が13mしかない世界で最も浅い海でもあり、シルトが沈積したタガンログ湾の水深は1mにも満たない。現在の海流は時計と反対周りに渦を巻く流れとなっている。潮の満ち引きは大きく、満潮時には水深5mに達する所もある。冬になると、海の大部分が氷に閉ざされる。重要な港は、ベルジャーンシク、マリウポリ、ロストフ・ナ・ドヌー、タガンログ、エイスクである。またカスピ海やバルト海などと通じるヴォルガ・ドン運河とカスピ海につながるクマ=マヌィチ運河がある。多くの重要な水産資源があり、天然ガスや油田の開発が進められている。さまざまな海洋生物が生息し、無脊椎動物は300種類以上、魚類は80種類以上にのぼっている。しかし乱獲による種や数の減少、海洋汚染などの問題も発生している。
 • O Mar de Azov (em russo Азо́вское мо́ре, Azovskoye more; em ucraniano Азо́вське мо́ре, Azovs'ke more; tártaro da Crimeia Azaq deñizi) e conhecido na Antiguidade Clássica como Lago Maeotis (Μαιώτις em grego antigo) é uma pequena região ao norte do Mar Negro, ligado a ele pelo Estreito de Kerch. Tem ao norte a Ucrânia, a leste a Rússia (incluindo a península de Taman) e ao oeste a península da Crimeia. Na Grécia Antiga era conhecido como Lagoa Meótida.O mar tem 340 km de comprimento e 135 km de largura, com uma área de 37 555 km². Os principais rios a desaguarem no mar são o rio Don e o rio Kuban; eles garantem que as águas do mar tenham um teor salino baixo, e também transportam vastos volumes de sedimentos ao mar. O mar de Azov é o mais raso mar da Terra, com uma profundidade máxima de 14 metros; na verdade, onde o sedimento se depositou, como no Golfo de Taganrog, a profundidade média é de menos de 1 metro. A corrente principal no Mar de Azov é uma corrente anti-horária; as marés são variáveis, mas podem atingir 5 metros. No inverno, extensas porções do mar gelam.
 • К:Водные объекты по алфавитуАзо́вское мо́ре (укр. Азовське море, др.-греч. Μαιῶτις λίμνη, лат. Palus Maeotis) — полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м (по разным оценкам от 6,8 до 8 м). Азовское море соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей (Керченский пролив — Чёрное море — Пролив Босфор — Мраморное море — Пролив Дарданеллы — Эгейское море — Средиземное море — Гибралтарский пролив — Атлантический океан).
 • Az Azovi-tenger (orosz Азовское море [Azovszkoje morje], ukránul Азовське море, krími tatárul Azaq deñizi, régies nevén Meótisz, latinul Palus Maeotis) a Fekete-tenger északi öble. Régi nevét az itt lakó (latinul Maeotae) népről, új keletű nevét az északkeleti partján fekvő Azov városáról kapta. A Fekete-tengerrel a Krím és Tamany-félsziget közt levő Kercsi-szoros köti össze.Az Azovi-tenger 340 km hosszú és 135 km széles, területe 37555 km². Átlagos mélysége mindössze 13 méter, a Taganrogi-öbölben pedig kevesebb mint 1 méter, így ez a világ legsekélyebb tengere. December–januárban a tenger nagy része befagy. Vize enyhén sós, helyenként szinte iható, köszönhetően a beleömlő folyóknak (Don, Molocsna, Kalmiusz, Jeja). A partja mentén számos kisebb öböl és földnyelv található.Az Azovi-tenger halban nagyon gazdag: több mint 300 halfaj él benne, de növekvő problémát jelent a túlhalászás és a környezetszennyezés.A tenger északi és nyugati partjai Ukrajnához, keleti partja Oroszországhoz tartozik. A határ pontos helye – különösen a Kercsi-szorosban – vita tárgyát képezi; gyakran okoz feszültséget a két ország között.
 • The Sea of Azov (Russian: Азо́вское мо́ре, tr. Azovskoye more, IPA: [ɐˈzofskəjə ˈmorʲə]; Ukrainian: Азо́вське мо́ре, Azovs'ke more; Crimean Tatar: Azaq deñizi), known in Classical Antiquity as Lake Maeotis (Μαιώτις in Ancient Greek), Meotida in numerous European languages, is a sea on the south of Eastern Europe. It is linked by the narrow (about 4 km) Strait of Kerch to the Black Sea to the south and is bounded in the north by mainland Ukraine, in the east by Russia, and in the west by the Crimean Peninsula. The Don and Kuban are the major rivers that flow into it. The Sea of Azov is the shallowest sea in the world, with the depth varying between 0.9 metres (2 ft 11 in) and 14 metres (46 ft). There is a constant outflow of water from the Sea of Azov to the Black Sea.The sea is largely affected by the inflow of numerous rivers, which bring sand, silt, and shells, which in turn form numerous bays, limans, and narrow spits. Because of these deposits, the sea bottom is relatively smooth and flat with the depth gradually increasing toward the sea centre. Also, due to the river inflow, water in the sea has low salinity and a high content of biological matter, such as green algae that affects the water colour. Abundant plankton results in unusually high fish productivity. The sea shores and spits are low; they are rich in vegetation and bird colonies.
 • Laut Azov ialah sebuah laut pedalaman yang terpisah dari Laut Hitam oleh Semenanjung Krimea. Sungai Donau bermuara di Laut Azov.Ukraina dan Rusia berbatasan dengan Laut Azov.
 • Azak Denizi (Adıgece:Khı Mıvt'e/Хы Мыут1э;Meot Denizi), Karadeniz'in kuzeydoğusunda yer alan deniz.Yüzölçümü 37.700 km² olan Azak Denizinin uzunluğu 240 km genişliği ise 135 km'dir. Azak Denizi Kerç Boğazı ile Karadeniz’e bağlanır. Azak Denizinin kıyıları alçaktır. Don ve Kuban nehirleri bu denize dökülür.Tuzluluk derecesi düşük olan Azak Denizi, aralık ayından mart ayına kadar donar. Azak denizinde bol balık vardır. Kışın buzlar delinerek balık avlanır.
 • La mar d'Azov (en rus: Азо́вское мо́ре, Azóvskoie mòrie; en ucraïnès Азо́вське мо́ре, Azovske more; en tàtar de Crimea Azaq deñizi, en adigués, Хы МыутІэ, transcrit: Khy Myiutie, en urum - idioma turquès d'unes comunitats gregues a Ucraïna - Азав Дэниз, transcrit: Azav Deniz) és una secció septentrional de la mar Negra, amb la qual està connectada a través de l'estret de Kertx. Banya les costes d'Ucraïna (al nord), Rússia (a l'est) i la península de Crimea, també Ucraïna (a l'oest). La teoria del diluvi de la mar Negra fa remuntar la gènesi de la mar d'Azov al 5.600 aC, i hi ha restes d'assentaments neolítics a l'àrea actualment coberta per aquest braç de mar.
 • Morze Azowskie (ros. Азовское море; ukr. Азовське море, krymskotatarski Azaq deñizi) – część Morza Czarnego, znajdująca się u wybrzeży Ukrainy oraz Rosji. Od Morza Czarnego oddzielone jest przez Półwysep Kerczeński (część Krymu) i Tamański, łączy się z nim przez Cieśninę Kerczeńską. Powierzchnia morza wynosi blisko 38 tys. km², średnia głębokość 7 m, a maksymalna dochodzi do 13,5 m. Temperatura wód powierzchniowych wynosi ok. 1 °C w zimie i 25-27 °C w lecie, a zasolenie waha się pomiędzy 12 a 14‰. Główne zatoki to: Obytoczna, Arabacka, Termiucka, Berdiańska, Kazantypska, Taganroska, Jasieńska.Do Morza Azowskiego uchodzą Don i Kubań. Głównymi portami są: Taganrog, Jejsk (Rosja) oraz Berdiańsk, Mariupol (Ukraina). Rozwinięty jest połów sandaczy, sardeli i śledziowatych. Wody morza są stosunkowo mocno zanieczyszczone.
 • Azovské moře (rusky Азовское море, ukrajinsky Азовське море, krymskotatarsky Azaq deñizi) je část Černého moře, s nímž je spojeno Kerčským průlivem. Leží mezi Krymem (na jihozápadě), jižní Ukrajinou (na severu) a ruskou Kubání (na východě). Rozloha této vodní plochy je kolem 39 000 km². Azovské moře je nejmělčí na světě, jeho maximální hloubka dosahuje 14 metrů. Díky tomu teplota vody velmi kolísá, v létě může dosáhnout místy přes 30 °C, v zimě moře na několik měsíců zamrzá. Voda Azovského moře je brakická, tj. velmi málo slaná, její salinita je cca 11 ‰, (průměrná salinita moří je cca 36 ‰). Hlavní přítoky jsou Don a Kubáň.Do Azovského moře vybíhá z Krymského poloostrova Arabatská kosa.Název se odvozuje od starobylého města Azov, ležícího nedaleko ústí Donu. V Azovském moři jsou významné přístavy Berďansk, Mariupol, Taganrog.
 • Azoveko itsasoa (errusieraz: Азо́вское мо́ре, Azovskoye more; ukraineraz: Озівськe/Азо́вське мо́ре, Ozivs'ke/Azovs'ke more; Krimeako tatareraz Azaq deñizi) Ekialdeko Europako barne itsasoa da. Krimeako penintsulak (mendebaldean), Ukrainak (iparraldean) eta Errusiak (ekialdean) inguratzen dute. Kertxeko itsasarteak Itsaso Beltzarekin lotzen du.340 kmko luzera, 135 kmko zabalera eta 37.600 km²ko azalera ditu. Batezbesteko sakontasuna 13 metrokoa da (sakonena 15,3 m). Don eta Kuban ibaiak bertara isurtzen dira.Historiari dagokionez, Krimeako Gerran itsas-kanpaina bat gertatu zen bertan 1855eko maiatza eta azaroaren artean, alde batetik Britainia Handia eta Frantzia eta bestetik Errusiar Inperioa aurrez aurre zeudelarik.
 • De Zee van Azov (Russisch: Азо́вское мо́ре, Azovskoje More; Oekraïens: Озівськe of Азо́вське мо́ре, Ozivs'ke of Azovs'ke more; Krimtataars: Azaq deñizi) is een deel van de Zwarte Zee, dat aan de zuidkant van de rest van deze zee wordt gescheiden door de Straat van Kertsj. Westelijk bevindt zich de Krim (inclusief de kust van de 110 km lange Schoorwal van Arabat), noordelijk ligt eveneens Oekraïens grondgebied, en oostelijk Rusland. De oppervlakte bedraagt 37.555 km².De voornaamste waterleverancier is de rivier de Don, die de zee in het noordoosten bereikt via de zeer ondiepe Golf van Taganrog. Bij de delta van de Don ligt ook de stad Azov, waarnaar de zee is genoemd. Een andere belangrijke rivier die in de Zee van Azov uitmondt is de Koeban in het zuidoosten.De Zee van Azov is met een gemiddelde diepte van slechts 13 meter de ondiepste zee ter wereld.In de oudheid werd de zee Lacus Maeotis genoemd, naar de stammen der Maeotae die aan haar oostkust woonden.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 14497 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4470 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 51 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 102963768 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:carte
 • Sea of Azov-NASA.jpg
prop-fr:géolocalisation
 • Mer Noire/Russie européenne/Ukraine
prop-fr:latitude
 • 46 (xsd:integer)
prop-fr:localisation
prop-fr:longitude
 • 36.500000 (xsd:double)
prop-fr:légende
 • Image satellite de la mer d'Azov.
prop-fr:nom
 • Mer d'Azov
prop-fr:profondeurMoy
 • 13 (xsd:integer)
prop-fr:superficie
 • 37600 (xsd:integer)
prop-fr:type
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La mer d'Azov (en russe : Азовское море, Azovskoïe more ; en ukrainien : Азовське море, Azovs'ke more ; en tatar de Crimée : Azaq deñizi) est une mer intracontinentale peu profonde qui s'étend sur une superficie de 37 600 km2. Elle est bordée à l'ouest et au nord par l'Ukraine, à l'est par la Russie et au sud par la presqu'île de Crimée et la péninsule de Taman (Russie), toutes deux séparées par le détroit de Kertch qui la relie à la mer Noire.
 • Das Asowsche Meer (ukrainisch Азо́вське мо́ре, russisch Азо́вское мо́ре, in der Antike auch Palus Maeotis oder Maiotis) ist ein Nebenmeer des Schwarzen Meeres und ist mit diesem durch die Straße von Kertsch verbunden. Die Stadt Asow an der Mündung des Don ist Namensgeber für das Binnenmeer.
 • アゾフ海(アゾフかい、ウクライナ語:Азовське море;ロシア語:Азовское море)は、黒海北部にある内海で、ケルチ海峡によって黒海と結ばれている。北はウクライナに接し、東のロシア連邦領タマン半島と西のウクライナ領クリミア半島に挟まれている。西岸には110kmにわたり、アラバト・スピット(堆積物が海中に突起したもの、砂州)が広がり、腐海(ウクライナ語: Сиваш)には塩分濃度の高い湿地帯の入り江がある。大きさは長さ340km、幅135km、面積37,555km2である。ドン川とクバン川が流れ込み、それによって比較的低濃度の塩水と新鮮さが保たれている。これらの川はまたシルトという土も運んでくる。平均して水深が13mしかない世界で最も浅い海でもあり、シルトが沈積したタガンログ湾の水深は1mにも満たない。現在の海流は時計と反対周りに渦を巻く流れとなっている。潮の満ち引きは大きく、満潮時には水深5mに達する所もある。冬になると、海の大部分が氷に閉ざされる。重要な港は、ベルジャーンシク、マリウポリ、ロストフ・ナ・ドヌー、タガンログ、エイスクである。またカスピ海やバルト海などと通じるヴォルガ・ドン運河とカスピ海につながるクマ=マヌィチ運河がある。多くの重要な水産資源があり、天然ガスや油田の開発が進められている。さまざまな海洋生物が生息し、無脊椎動物は300種類以上、魚類は80種類以上にのぼっている。しかし乱獲による種や数の減少、海洋汚染などの問題も発生している。
 • Laut Azov ialah sebuah laut pedalaman yang terpisah dari Laut Hitam oleh Semenanjung Krimea. Sungai Donau bermuara di Laut Azov.Ukraina dan Rusia berbatasan dengan Laut Azov.
 • Azak Denizi (Adıgece:Khı Mıvt'e/Хы Мыут1э;Meot Denizi), Karadeniz'in kuzeydoğusunda yer alan deniz.Yüzölçümü 37.700 km² olan Azak Denizinin uzunluğu 240 km genişliği ise 135 km'dir. Azak Denizi Kerç Boğazı ile Karadeniz’e bağlanır. Azak Denizinin kıyıları alçaktır. Don ve Kuban nehirleri bu denize dökülür.Tuzluluk derecesi düşük olan Azak Denizi, aralık ayından mart ayına kadar donar. Azak denizinde bol balık vardır. Kışın buzlar delinerek balık avlanır.
 • Il mar d'Azov (russo: Азо́вское мо́ре - Azovskoye more; ucraino: Азо́вське мо́ре - Azovs'ke more) è una sezione settentrionale del Mar Nero, collegata al corpo d'acqua principale dallo Stretto di Kerč. È limitato a nord dall'Ucraina, ad est dalla Russia e ad ovest dalla penisola di Crimea. Ad ovest si trova anche la Striscia di Arabat, un cordone sabbioso lungo circa 110 km, che separa il mar d'Azov dalla laguna altamente salina di Sivaš.
 • 아조프 해(러시아어: Азо́вское мо́ре, 우크라이나어: Азо́вське мо́ре, 문화어: 아조브 해)는 흑해 북부의 한 해역으로 케르치 해협을 통하여 흑해 본체와 연결되어있다. 이 바다의 북쪽과 서쪽은 우크라이나와 접하며, 동쪽은 러시아와 접한다. 서쪽은 크림 반도로 막혀있다. 아조프 해를 마에오티안 호 또는 마에도티안 해로 부르기도 했다.흑해 대홍수 설에 의하면 아조프 해는 기원전 5600년에 형성되었다. 현재는 아조프 해에 수몰되어 있는 지역에 신석기 시대 거주지의 흔적이 있다. 현재의 이름은 킵차크 족의 왕자였던 아줌 또는 아주프로부터 유래되었다는 설이 유력한데, 이 왕자는 이 지역의 거주지를 방어하는 싸움에서 1067년에 전사했다. 대부분의 학자들이 터키어로 낮다는 뜻을 가진 아조프 시 또는 아작 시로부터 왕자의 이름을 추론한다.이 해역은 340km 길이에 135km의 폭을 가지고 있다. 면적은 37,500 제곱킬로미터이다.
 • Az Azovi-tenger (orosz Азовское море [Azovszkoje morje], ukránul Азовське море, krími tatárul Azaq deñizi, régies nevén Meótisz, latinul Palus Maeotis) a Fekete-tenger északi öble. Régi nevét az itt lakó (latinul Maeotae) népről, új keletű nevét az északkeleti partján fekvő Azov városáról kapta. A Fekete-tengerrel a Krím és Tamany-félsziget közt levő Kercsi-szoros köti össze.Az Azovi-tenger 340 km hosszú és 135 km széles, területe 37555 km².
 • The Sea of Azov (Russian: Азо́вское мо́ре, tr. Azovskoye more, IPA: [ɐˈzofskəjə ˈmorʲə]; Ukrainian: Азо́вське мо́ре, Azovs'ke more; Crimean Tatar: Azaq deñizi), known in Classical Antiquity as Lake Maeotis (Μαιώτις in Ancient Greek), Meotida in numerous European languages, is a sea on the south of Eastern Europe.
 • La mar d'Azov (en rus: Азо́вское мо́ре, Azóvskoie mòrie; en ucraïnès Азо́вське мо́ре, Azovske more; en tàtar de Crimea Azaq deñizi, en adigués, Хы МыутІэ, transcrit: Khy Myiutie, en urum - idioma turquès d'unes comunitats gregues a Ucraïna - Азав Дэниз, transcrit: Azav Deniz) és una secció septentrional de la mar Negra, amb la qual està connectada a través de l'estret de Kertx. Banya les costes d'Ucraïna (al nord), Rússia (a l'est) i la península de Crimea, també Ucraïna (a l'oest).
 • К:Водные объекты по алфавитуАзо́вское мо́ре (укр. Азовське море, др.-греч. Μαιῶτις λίμνη, лат. Palus Maeotis) — полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м (по разным оценкам от 6,8 до 8 м).
 • Morze Azowskie (ros. Азовское море; ukr. Азовське море, krymskotatarski Azaq deñizi) – część Morza Czarnego, znajdująca się u wybrzeży Ukrainy oraz Rosji. Od Morza Czarnego oddzielone jest przez Półwysep Kerczeński (część Krymu) i Tamański, łączy się z nim przez Cieśninę Kerczeńską. Powierzchnia morza wynosi blisko 38 tys. km², średnia głębokość 7 m, a maksymalna dochodzi do 13,5 m. Temperatura wód powierzchniowych wynosi ok.
 • Azoveko itsasoa (errusieraz: Азо́вское мо́ре, Azovskoye more; ukraineraz: Озівськe/Азо́вське мо́ре, Ozivs'ke/Azovs'ke more; Krimeako tatareraz Azaq deñizi) Ekialdeko Europako barne itsasoa da. Krimeako penintsulak (mendebaldean), Ukrainak (iparraldean) eta Errusiak (ekialdean) inguratzen dute. Kertxeko itsasarteak Itsaso Beltzarekin lotzen du.340 kmko luzera, 135 kmko zabalera eta 37.600 km²ko azalera ditu. Batezbesteko sakontasuna 13 metrokoa da (sakonena 15,3 m).
 • Азовско море (на руски: Азовское море; на украински: Азовське море) е северен дял от Черно море, свързан с него чрез Керченския проток. На север мие бреговете на Украйна, на изток - на Русия, а западната му граница е Кримският полуостров. В древността е било известно като Меотийско море или Меотийско езеро (на гръцки: Μαιῶτης λίμνη; на латински: Palus Maeotis).
 • De Zee van Azov (Russisch: Азо́вское мо́ре, Azovskoje More; Oekraïens: Озівськe of Азо́вське мо́ре, Ozivs'ke of Azovs'ke more; Krimtataars: Azaq deñizi) is een deel van de Zwarte Zee, dat aan de zuidkant van de rest van deze zee wordt gescheiden door de Straat van Kertsj. Westelijk bevindt zich de Krim (inclusief de kust van de 110 km lange Schoorwal van Arabat), noordelijk ligt eveneens Oekraïens grondgebied, en oostelijk Rusland.
 • O Mar de Azov (em russo Азо́вское мо́ре, Azovskoye more; em ucraniano Азо́вське мо́ре, Azovs'ke more; tártaro da Crimeia Azaq deñizi) e conhecido na Antiguidade Clássica como Lago Maeotis (Μαιώτις em grego antigo) é uma pequena região ao norte do Mar Negro, ligado a ele pelo Estreito de Kerch. Tem ao norte a Ucrânia, a leste a Rússia (incluindo a península de Taman) e ao oeste a península da Crimeia.
 • Azovské moře (rusky Азовское море, ukrajinsky Азовське море, krymskotatarsky Azaq deñizi) je část Černého moře, s nímž je spojeno Kerčským průlivem. Leží mezi Krymem (na jihozápadě), jižní Ukrajinou (na severu) a ruskou Kubání (na východě). Rozloha této vodní plochy je kolem 39 000 km². Azovské moře je nejmělčí na světě, jeho maximální hloubka dosahuje 14 metrů. Díky tomu teplota vody velmi kolísá, v létě může dosáhnout místy přes 30 °C, v zimě moře na několik měsíců zamrzá.
rdfs:label
 • Mer d'Azov
 • Asowsches Meer
 • Azak Denizi
 • Azoveko itsasoa
 • Azovi-tenger
 • Azovské moře
 • Laut Azov
 • Mar d'Azov
 • Mar d'Azov
 • Mar de Azov
 • Mar de Azov
 • Morze Azowskie
 • Sea of Azov
 • Zee van Azov
 • Азовско море
 • Азовское море
 • アゾフ海
 • 아조프 해
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:riverMouth of
is dbpedia-owl:spokenIn of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is prop-fr:localisation of
is prop-fr:région of
is prop-fr:régionsVoisines of
is prop-fr:seJetteDans of
is prop-fr:subdivisions of
is prop-fr:étendueD'eau of
is foaf:primaryTopic of