Marcus Baebius Tamphilus est un homme politique romain du IIIe siècle av. J.-C. et IIe siècle av. J.-C.Frère de Cnaeus Baebius Tamphilus (consul en 182 av. J.-C.), il devient triumvir deducendae coloniae (Sipontum) en 194 av. J.-C.Deux ans plus tard, en 192 av. J.-C., il exerce la fonction de préteur en administrant l'Espagne Citérieure (Hispania citerior). L'année suivante, en 191 av.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Marcus Baebius Tamphilus est un homme politique romain du IIIe siècle av. J.-C. et IIe siècle av. J.-C.Frère de Cnaeus Baebius Tamphilus (consul en 182 av. J.-C.), il devient triumvir deducendae coloniae (Sipontum) en 194 av. J.-C.Deux ans plus tard, en 192 av. J.-C., il exerce la fonction de préteur en administrant l'Espagne Citérieure (Hispania citerior). L'année suivante, en 191 av. J.-C., en tant que propréteur, il participe avec Philippe V de Macédoine à la guerre contre Antiochos III en Grèce centrale, avant d'être remplacé par Manius Acilius.En 185 av. J.-C., il est gouverneur auprès de Philippe V de Macédoine et des Eumenes[Quoi ?].En 181 av. J.-C., il est élu consul avec Publius Cornelius Cethegus. Au cours de son mandat de Proconsul, il déplace 40 000 liguriens dans le Samnium.Il a laissé une maison et un parc sur le Quirinal. Titus Pomponius Atticus lui doit sa fortune.
 • Marcus Baebius Tamphilus was een Romeins politicus aan het begin van de 2e eeuw v.Chr. en broer van Gnaius Baebius Tamphilus.Marcus Baebius Tamphilus was praetor in 192 v.Chr.Bij het uitbreken van de oorlog tegen Antiochus III de Grote van Syrië, stak hij met zijn leger naar Griekenland over, verenigde zich met Philippus V van Macedonië en ontnam aan Antiochus verscheidene steden, totdat de consul Manius Acilius Glabrio het bevel overnam, waarop Baebius als propraetor aan de oorlog bleef deelnemen. Later was hij Romeins gezant bij Philippus en Eumenes II van Pergamon.Onder zijn consulaat in 181 v.Chr. werd de lijkkist van Numa met 14 boeken van deze gevonden.In het volgende jaar had hij het bevel in Ligurië. De verschrikte inwoners gaven zich zonder slag of stoot over, een groot deel van hen werd naar Samnium verplaatst, om hun onophoudelijke opstanden te fnuiken.
 • Marco Bébio Tanfilo (em latim Marcus Baebius Q.f. Cn.n. Tamphilus) foi um político e militar romano, irmão do cônsul de 182 a.C., Cneu Bébio Tanfilo. Em 194 a.C. foi triúnviro para a fundação de uma colônia romana. Em 192 a.C. foi eleito pretor e recebeu Brútio como província com duas legiões, 1500 soldados de infantaria e 500 cavaleiros aliados. Devido à guerra contra Antíoco III, o Grande ordenou-lhe dirigir-se para Brundísio e Tarento onde embarcou com as tropas para Épiro; permaneceu em Grécia o ano de 191 a.C. com título de propretor e participou à denominada Guerra Síria; em união com Filipe V da Macedônia, aliado romano, avançou para a Tessália. As forças de Antíoco retiraram-se ante as forças conjuntas; várias importantes cidades da Tessália caíram nas mãos dos romanos e dos macedônios; pouco depois chegou o cônsul Mânio Acílio Glábrio e assumiu o comando, mas Tanfilo continuou na Grécia sob as suas ordens.Em 186 a.C. foi um dos três embaixadores enviados para arranjar as disputas entre Eumenes de Pérgamo e Filipe V da Macedônia e os estados da Tessália. Em 181 a.C. foi cônsul com Públio Cornélio Cetego. Ambos os cônsules receberam a Ligúria como província, mas não fizeram nenhuma operação militar; o seu comando foi prorrogado vários meses em 180 a.C. à espera da chegada dos novos cônsules. Na Primavera atacaram os lígures apuanos que, colhidos por surpresa, se renderam sem lutar; para previr uma nova guerra os cônsules deportaram 40 000 apuanos ao Sâmnio; por estes fatos obtiveram o triunfo ao regresso a Roma, a primeira vez que era concedido a generais sem terem travado batalha.== Referências == Este artigo foi inicialmente traduzido do artigo da Wikipédia em espanhol, cujo título é «Marco Baebio Tanfilo».
 • Marcus Baebius Tamphilus war ein Politiker der römischen Republik im 2. Jahrhundert v. Chr.Der Sohn von Quintus Baebius Tamphilus und Bruder von Gnaeus Baebius Tamphilus war vermutlich im Jahr 194 v. Chr. Volkstribun und im selben Jahr beteiligt an der Gründung der Kolonie Sipontum. Als Prätor 192 v. Chr. war er in Hispania citerior und Bruttium tätig. Im folgenden Jahr leitete er zu Beginn des Römisch-Syrischen Krieges als Proprätor die Befreiung Thessaliens, das von seleukidischen Truppen besetzt worden war.. 185/184 v. Chr. ging Baebius als Gesandter zum makedonischen König Philipp V. und zu Eumenes II. von Pergamon. Im Jahr 181 v. Chr. war er Konsul und operierte in Ligurien, wo er auch im folgenden Jahr als Prokonsul blieb und das Volk der Ligures Apuani nach Samnium umsiedelte, das fortan nach ihm Ligures Baebiani genannt wurde.
 • Marcus Baebius Tamphilus was a consul of the Roman Republic in 181 BC along with P. Cornelius Cethegus. Baebius is credited with reform legislation pertaining to campaigns for political offices and electoral bribery (ambitus). The Lex Baebia was the first bribery law in Rome and had long-term impact on Roman administrative practices in the provinces.Baebius played an important diplomatic and military role in the Roman-Syrian War. In carrying out the deportation of the Apuani of Liguria for the purpose of occupying their territory, Baebius is also a significant figure in tracing the history of Roman expansionism.
 • Marco Bebio Tamfilo (latino: Marcus Baebius Tamphilus) (... – ...) è stato un politico romano.
 • Marc Bebi Tàmfil (Marcus Baebius Tamphilus) fou un magistrat romà germà de Gneu Bebi Tàmfil (cònsol).El 194 aC fou triumvir per la fundació d'una colònia romana. El 192 aC fou pretor i va rebre Bruttium com a província amb dues legions i 1.500 soldats d'infanteria i 500 cavallers aliats. A causa de la guerra contra Antíoc III el Gran se li va ordenar dirigir-se a Brundusium i Tàrent on va embarcar amb les tropes cap a l'Epir; va romandre a Grècia el 191 aC amb títol de propretor i va participar en la guerra; en unió de Filip V de Macedònia, aliat romà, va avançar cap a Tessàlia i les forces d'Antíoc es van retirar davant de les forces conjuntes; diverses ciutats de Tessàlia van caure en mans dels romans i macedonis; poc després va arribar el cònsol Mani Acili Glabrió I i va agafar el comandament, però Tàmfil va restar a Grècia a les seves ordes.El 186 aC fou un dels tres ambaixadors enviats a arranjar les disputes entre Èumenes I de Pèrgam i Filip V de Macedònia i els estats de Tessàlia. El 181 aC fou cònsol amb Publi Corneli Cetege i van rebre Ligúria com a provincia, però no van fer cap operació militar; el seu comandament fou prorrogat uns mesos el 180 aC a l'espera de l'arribada dels nous cònsols i a la primavera van atacar als apuans, que agafats per sorpresa es van rendir sense lluitar; per prevenir una nova guerra els cònsols van deportar a 40.000 apuans al Samni; per aquests fets van obtenir el triomf al retorn a Roma, la primera vegada que es va concedir a generals que de fet no havien fet la guerra.
 • Марк Бебий Тамфил (лат. Marcus Baebius Tamphilus) — консул Древнего Рима 181 до н. э.Марк был братом Гнея Бебия Тамфила. В 194 до н. э. Марк Бебий был назначен одним из триумвиров для основания колонии. В 192 до н. э. он был избран претором и получил в претуру Бруттий, где принял командование над двумя легионами и союзническим войском, состоявшем из 15 000 пеших и 500 конных воинов. Опасаясь войны с Антиохом III Великим, сенат приказал Тамфилу вести армию к Брундизию и Таренту, чтобы оттуда переправиться в Эпир. В следующем году Марк Бебий оставался в Греции в качестве пропретора и принимал активное участие в войне с Антиохом. Армия Тамфила совместно с союзной армией царя Македонии Филиппа V продвинулась в Фессалию и, ввиду отступления войск Антиоха, заняла многие важные города этого региона. Вскоре после этого в Грецию прибыл консул Маний Ацилий Глабрион и принял командование над армией пропретора. Однако, Тамфил остался в Греции на службе у консула.В 186 до н. э. Марк Бебий был в числе трёх уполномоченных сенатом представителей Рима для снятия претензий пергамского царя Эвмена II и фессалийских городов к царю Филиппу V. В 181 до н. э. Тамфил был избран консулом совместно с Публием Корнелием Цетегом. Консулы были отправлены в Лигурию, однако, никаких военных действий ни римляне ни лигурийцы не предпринимали. В следующем году Бебий и Корнелий, полномочия которых были продлены до прибытия новых консулов, с началом весны вторглись на территорию лигурийцев-апуанов и, застав их врасплох, вынудили сдаться. В целях предотвращения новой войны Бебий и Корнелий решили переселить 40 000 лигурийцев вместе с жёнами и детьми в Самний. Благодаря этому успеху Бебий и Корнелий получили триумф, таким образом став первыми, кто справил триумф, не участвую в войне.
 • Марк Бебий Тамфил (Marcus Baebius Tamphilus) e политик на Римската република през 2 век пр.н.е. Той произлиза от плебейския род Бебии, чийто клон Бебии Тамфили става патрицийански през 180 пр.н.е. и двама братя стават един след друг консули. Той е син на Квинт Бебий Тамфил (претор 218 пр.н.е.) и брат на Гней Бебий Тамфил (консул 182 пр.н.е.). През 194 пр.н.е. Тамфил става вероятно народен трибун и участва в основаването на колонията Сипонтум. 192 пр.н.е. е претор и служи в Близка Испания и Брутиум. В началото на Римско-сирийската война през 191 пр.н.е. e пропретор и ръководи освобождението на заетата от селевкидската войска Тесалия.. През 185/184 пр.н.е. Бебий е пратеник до македонския цар Филип V и до Евмен II от Пергамон. През 181 пр.н.е. Тамфил e избран за консул заедно с Публий Корнелий Цетег и действа в Лигурия, където остава и следващата година като проконсул и преселва народа на Лигури Апуани в Самниум, който наричат на него Ligures Baebiani.
 • Marco Bebio Tanfilo (en latín, Marcus Baebius Tamphilus) fue un político y militar romano, hermano del cónsul del año 182 a. C., Cneo Baebio Tanfilo. En 194 a. C. fue triunviro para la fundación de una colonia romana. En el año 192 a. C. fue elegido pretor y recibió Bruttium como provincia con dos legiones y 1.500 soldados de infantería y 500 caballeros aliados. Debido a la guerra contra Antíoco III el Grande se le ordenó dirigirse a Brundisium y Tarento donde embarcó con las tropas hacia Epiro ; permaneció en Grecia el año 191 a. C. con título de propretor y participó a la denominada Guerra Siria ; en unión con Filipo V de Macedonia, aliado romano, avanzó hacia Tesalia y las fuerzas de Antíoco se retiraron ante las fuerzas conjuntas ; varias importantes ciudades de Tesalia cayeron en manos de los romanos y macedonios ; poco después llegó el cónsul Manio Acilio Glabrión y asumió el mando, pero Tanfilo continuó en Grecia ; bajo sus órdenes.En 186 a. C. fue uno de los tres embajadores enviados a arreglar las disputas entre Eumenes de Pérgamo y Filipo V de Macedonia y entre los estados de Tesalia. En 181 a. C. fue cónsul con Publio Cornelio Cetego. Ambos cónsules recibieron la Liguria como provincia, pero no hicieron ninguna operación militar ; su mando fue prorrogado unos meses en el año 180 a. C. a la espera de la llegada de los nuevos cónsules y en la primavera atacaron a los ligures apuanos que, cogidos por sorpresa, se rindieron sin luchar; para prevenir una nueva guerra los cónsules deportaron a 40.000 apuanos al Samnio ; por estos hechos obtuvieron el triunfo al regreso a Roma, la primera vez que se concedió a generales que de hecho no habían llevado a cabo una batalla.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1867528 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2087 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 32 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 94687247 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:actuel
 • M. Baebius Tamphilus avec P. Cornelius Cethegus
prop-fr:après
 • A. Postumius Albinus et C. Calpurnius Piso*
 • puis *Q. Fulvius Flaccus I
prop-fr:avant
 • L. Aemilius Paullus I et Cn. Baebius Tamphilus
prop-fr:fonction
 • Consul de la République romaine
prop-fr:liste
 • Liste des consuls de la République romaine
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:étatboîte
 • uncollapsed
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Marcus Baebius Tamphilus est un homme politique romain du IIIe siècle av. J.-C. et IIe siècle av. J.-C.Frère de Cnaeus Baebius Tamphilus (consul en 182 av. J.-C.), il devient triumvir deducendae coloniae (Sipontum) en 194 av. J.-C.Deux ans plus tard, en 192 av. J.-C., il exerce la fonction de préteur en administrant l'Espagne Citérieure (Hispania citerior). L'année suivante, en 191 av.
 • Marco Bebio Tamfilo (latino: Marcus Baebius Tamphilus) (... – ...) è stato un politico romano.
 • Marcus Baebius Tamphilus war ein Politiker der römischen Republik im 2. Jahrhundert v. Chr.Der Sohn von Quintus Baebius Tamphilus und Bruder von Gnaeus Baebius Tamphilus war vermutlich im Jahr 194 v. Chr. Volkstribun und im selben Jahr beteiligt an der Gründung der Kolonie Sipontum. Als Prätor 192 v. Chr. war er in Hispania citerior und Bruttium tätig.
 • Marcus Baebius Tamphilus was een Romeins politicus aan het begin van de 2e eeuw v.Chr.
 • Марк Бебий Тамфил (Marcus Baebius Tamphilus) e политик на Римската република през 2 век пр.н.е. Той произлиза от плебейския род Бебии, чийто клон Бебии Тамфили става патрицийански през 180 пр.н.е. и двама братя стават един след друг консули. Той е син на Квинт Бебий Тамфил (претор 218 пр.н.е.) и брат на Гней Бебий Тамфил (консул 182 пр.н.е.). През 194 пр.н.е. Тамфил става вероятно народен трибун и участва в основаването на колонията Сипонтум. 192 пр.н.е.
 • Marco Bebio Tanfilo (en latín, Marcus Baebius Tamphilus) fue un político y militar romano, hermano del cónsul del año 182 a. C., Cneo Baebio Tanfilo. En 194 a. C. fue triunviro para la fundación de una colonia romana. En el año 192 a. C. fue elegido pretor y recibió Bruttium como provincia con dos legiones y 1.500 soldados de infantería y 500 caballeros aliados.
 • Marco Bébio Tanfilo (em latim Marcus Baebius Q.f. Cn.n. Tamphilus) foi um político e militar romano, irmão do cônsul de 182 a.C., Cneu Bébio Tanfilo. Em 194 a.C. foi triúnviro para a fundação de uma colônia romana. Em 192 a.C. foi eleito pretor e recebeu Brútio como província com duas legiões, 1500 soldados de infantaria e 500 cavaleiros aliados.
 • Marc Bebi Tàmfil (Marcus Baebius Tamphilus) fou un magistrat romà germà de Gneu Bebi Tàmfil (cònsol).El 194 aC fou triumvir per la fundació d'una colònia romana. El 192 aC fou pretor i va rebre Bruttium com a província amb dues legions i 1.500 soldats d'infanteria i 500 cavallers aliats.
 • Марк Бебий Тамфил (лат. Marcus Baebius Tamphilus) — консул Древнего Рима 181 до н. э.Марк был братом Гнея Бебия Тамфила. В 194 до н. э. Марк Бебий был назначен одним из триумвиров для основания колонии. В 192 до н. э. он был избран претором и получил в претуру Бруттий, где принял командование над двумя легионами и союзническим войском, состоявшем из 15 000 пеших и 500 конных воинов.
 • Marcus Baebius Tamphilus was a consul of the Roman Republic in 181 BC along with P. Cornelius Cethegus. Baebius is credited with reform legislation pertaining to campaigns for political offices and electoral bribery (ambitus). The Lex Baebia was the first bribery law in Rome and had long-term impact on Roman administrative practices in the provinces.Baebius played an important diplomatic and military role in the Roman-Syrian War.
rdfs:label
 • Marcus Baebius Tamphilus
 • Marc Bebi Tàmfil
 • Marco Bebio Tamfilo
 • Marco Bebio Tanfilo
 • Marco Bébio Tanfilo
 • Marcus Baebius Tamphilus
 • Marcus Baebius Tamphilus
 • Marcus Baebius Tamphilus
 • Марк Бебий Тамфил
 • Марк Бебий Тамфил
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of