Un marché financier est un marché sur lequel des personnes, des sociétés privées et des institutions publiques peuvent négocier des titres financiers, matières premières et autres actifs, à des prix qui reflètent l'offre et la demande.Les marchés financiers ont entre autres pour objectif de faciliter: La collecte et l'investissement de capitaux (sur les marchés de capitaux) Le transfert des risques (sur les marchés de produits dérivés) L'établissement de valeurs et de taux (cotations)

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un marché financier est un marché sur lequel des personnes, des sociétés privées et des institutions publiques peuvent négocier des titres financiers, matières premières et autres actifs, à des prix qui reflètent l'offre et la demande.Les marchés financiers ont entre autres pour objectif de faciliter: La collecte et l'investissement de capitaux (sur les marchés de capitaux) Le transfert des risques (sur les marchés de produits dérivés) L'établissement de valeurs et de taux (cotations)
 • En economia, un mercat financer és un espai (no s'exigeix ​​que sigui un espai físic concret) en el qual es realitzen els intercanvis d'instruments financers i es defineixen els seus preus. En general, qualsevol mercat de matèries primeres podria ser considerat com un mercat financer si el propòsit del comprador no és el consum immediat del producte, sinó el retard del consum en el temps.Els mercats financers estan afectats per les forces d'oferta i demanda. Els mercats col·loquen a tots els venedors en el mateix lloc, fent així més fàcil trobar possibles compradors. A l'economia que confia sobretot en la interacció entre compradors i venedors per destinar els recursos se l'anomena economia de mercat, en contrast amb l'economia planificada.Els mercats financers, en el sistema financer, faciliten: L'augment del capital (en els mercats de capitals). La transferència de risc (en els mercats de derivats). El comerç internacional (en els mercats de divises).Són usats per reunir a aquells que necessiten recursos financers amb aquells que els tenen.
 • 금융 시장(金融市場, financial market)은 자금 거래가 이루어지는 시장을 통틀어 이르는 말이다. 금융은 일반적으로 금전에 대한 채권·채무관계를 발생시키는데, 금융에 따른 채권과 채무의 관계를 포함하고 있는 증서를 금융 자산이라고 한다. 예를 들면 주식, 채권, 은행 예금, 보험증서 등이 금융 자산에 해당되는 것들이다. 그리고 금융이 이루어지는 시장, 즉 금융 자산이 매매되는 시장은 금융시장(financial market)이라고 하며, 금융에 관련되는 업무를 집행하는 기관을 금융 기관이라고 한다. 이에 따라 금융 자산, 금융 시장, 금융 기관이 모두 합하여져서 형성되는 제도를 금융 제도(financial system)이라고 한다.금융 시장은 다음과 같이 두 가지로 나눌 수 있다. 첫째로 간접 금융 시장이다. 이는 은행, 보험 회사 등의 금융 기관이 자금의 수요자와 공급자 사이에 존재하여 금융 기관이 공급자로부터 자금을 빌린 후에 다시 이를 자금의 수요자에게 대출해 주는 금융시장이다. 둘째로 직접금융 시장이다. 여기에서는 자금의 공급자와 수요자간에 직접 대출과 차입이 이루어진다. 이 경우에도 금융 기관이 존재하기는 하지만 금융 기관은 단지 알선을 하고 수수료만을 받을 뿐이다. 간접 금융 시장에는 은행, 보험 회사 등 대부분의 금융 기관이 있으며, 직접 금융 시장에는 주식이 매매되는 주식 시장과 채권이 매매되는 채권 시장이 있다.
 • A financial market is a market in which people and entities can trade financial securities, commodities, and other fungible items of value at low transaction costs and at prices that reflect supply and demand. Securities include stocks and bonds, and commodities include precious metals or agricultural goods.There are both general markets (where many commodities are traded) and specialized markets (where only one commodity is traded). Markets work by placing many interested buyers and sellers, including households, firms, and government agencies, in one "place", thus making it easier for them to find each other. An economy which relies primarily on interactions between buyers and sellers to allocate resources is known as a market economy in contrast either to a command economy or to a non-market economy such as a gift economy.In finance, financial markets facilitate: The raising of capital (in the capital markets) The transfer of risk (in the derivatives markets) Price discovery Global transactions with integration of financial markets The transfer of liquidity (in the money markets) International trade (in the currency markets)– and are used to match those who want capital to those who have it.Typically a borrower issues a receipt to the lender promising to pay back the capital. These receipts are securities which may be freely bought or sold. In return for lending money to the borrower, the lender will expect some compensation in the form of interest or dividends. This return on investment is a necessary part of markets to ensure that funds are supplied to them.
 • Finanční trh je systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty; a to na základě poptávky a nabídky. Poptávka na finančním trhu má pro pořizovaný kapitál tři kritéria: riziko likvidita výnosnost
 • С понятието финансов пазар в икономиката се означава механизмът, който позволява на участващите лесно търгуване (купуване и продаване) на финансови инструменти като ценни книжа (акции, облигации), стоки (благородни метали и селскостопански стоки) и др. с ниски транзакционни разходи. Финансовите пазари са се развили значително през последните няколкостотин години и претърпяват постоянни иновации с цел подобряване на ликвидността.Съществуват както общи пазари, където се търгуват всякакви стоки, така и специализирани пазари, на които съществува само един вид стока. Тези пазари функционират като поставят всички заинтересовани продавачи на едно "място", като по този начин ги улесняват в намирането на вероятни купувачи. Финансовите пазари съществуват, за да улеснят: Увеличаването на капитала (в капиталовите пазари) Постигането на приемливо ниво на риска Международната търговия (в паричните пазари)Във финансовите пазари тези, които търсят капитал (желаят да заемат), намират тези, които имат капитал (съгласни са да дадат заем).Най-често човекът, който взима заема издава писмено обещание на даващия заема, чрез което след определен период заемът ще бъде върнат. Такива документи се наричат ценни книжа и могат да бъдат купувани и продавани на финансовите пазари. Цената на ценните книжа се нарича лихва или дивидент. Например, цената на лева може да се приеме за равна на основния лихвен процент на Българска народна банка. Това означава, че ако ОЛП=2%, то цената на престоя на една книжна петолевка в джоба ви в продължение на година ви струва 10 стотинки.
 • In de economie is een financiële markt een mechanisme dat mensen in staat stelt te handelen in financiële zekerheden (zoals effecten en obligaties), grondstoffen (zoals edele metalen of agrarische goederen), en andere gemakkelijk uitwisselbare zaken van waarde, dit tegen transactiekosten en tegen prijzen die de verwachtingen van beleggers omtrent de toekomstige kasstromen weerspiegelen.Er bestaan zowel algemene markten (waar veel grondstoffen worden verhandeld) als ook gespecialiseerde markten (waar slechts één grondstof wordt verhandeld). Markten werken door het bij op één "plek" bij elkaar brengen van een groot aantal geïnteresseerde kopers en verkopers op een "plek", waardoor het voor koper en verkoper gemakkelijker wordt om elkaar te vinden (lage transactiekosten). Een economie die voornamelijk berust op de interactie tussen kopers en verkopers om de schaarse middelen te alloceren staat bekend als een markteconomie. Een markteconomie staat in contrast met een Centraal geleide economie en tot een niet-markteconomie, zoals een gifteconomie.In de financiering faciliteren de financiële markten: Het werven van kapitaal (in de kapitaalmarkten) De overdracht van risico (in de derivatenmarkten) Internationale handel (in de valutamarkten) Het matchen van zij die kapitaal willen met hen die kapitaal hebben.In een typisch contract ondertekent een schuldenaar een schuldbekentenis, waarin hij de schuldeiser beloofd om het kapitaal terug te betalen. Deze kwitanties zijn zekerheden die meestal op een markt vrij verhandeld kunnen worden. In ruil voor het lenen van geld aan de schuldenaar, verwacht de schuldeiser een zekere compensatie in de vorm van rente of dividenden. In de financiële wiskunde wordt het verloop van een effect vaak beschreven aan de hand van een stochastisch proces genaamd de Brownse beweging. Dit is echter maar één mogelijke beschrijving en een vereenvoudiging van de realiteit. Er zijn tevens complexere beschrijvingen mogelijk.
 • Un mercato finanziario è un luogo ideale nel quale vengono scambiati strumenti finanziari di varia natura a medio o lungo termine.Un mercato finanziario consente il trasferimento del risparmio dai soggetti che lo accumulano (soprattutto le famiglie) ai soggetti che lo richiedono (imprese) (un analogo processo di trasferimento del risparmio da soggetti accumulatori a imprese è operato anche dal Sistema Creditizio-Bancario).I soggetti che richiedono liquidità sono definiti "soggetti in disavanzo finanziario" ed emettono strumenti finanziari (depositi bancari, azioni, Buoni Ordinari del Tesoro ecc.) che cedono ai "soggetti in avanzo finanziario" in cambio di moneta.Lo scambio tra strumenti finanziari e moneta consente la redistribuzione dei rischi economici, perché vengono assunti in parte dagli acquirenti degli strumenti finanziari. È possibile per questi ultimi cedere tali strumenti ad altri soggetti economici, scambiandoli nei mercati appositi.Esistono quindi mercati azionari, obbligazionari, dei derivati, delle opzioni, dei warrant, ecc., ognuno con proprie regole e proprie caratteristiche.
 • Finanzmarkt ist ein Oberbegriff für alle Märkte, auf denen ein Handel mit Kapital stattfindet. Der Unterschied zum Gütermarkt liegt vor allem in der Zukunftsbezogenheit der erworbenen Rechtsansprüche und darin, dass ausschließlich Geldzahlungen – allenfalls ergänzt durch weitere Rechtsansprüche – getauscht werden. Der Finanzmarkt gliedert sich einerseits in nationale und internationale Finanzmärkte und andererseits, abhängig vom Gegenstand der gehandelten Finanzmittel, in Geldmarkt, Kredit- und Kapitalmärkte und den Devisenmarkt.Diese Aufgliederung wird vorgenommen, da auf den verschiedenen Teilmärkten diverse Teilnehmer sowie Marktgegebenheiten vorhanden sind. Finanzmärkte sind somit Märkte, auf denen Kapital in Form von Wertpapieren, unverbrieften Rechten, Zentralbankgeld sowie Darlehens- und Kreditverträgen gehandelt wird. Ein Anbieter hat auf dem Finanzmarkt die Möglichkeit, sein Geld bzw. Vermögen gewinnbringend anzulegen. Der Nachfrager ermöglicht sich durch den Handel am Finanzmarkt die Finanzierung von Investitionen. Finanzmärkte bringen Kapitalanleger und Kapitalgeber direkt oder aber indirekt über Finanzintermediäre zusammen.
 • Финансовый рынок (от лат. financia — наличность, доход) в экономической теории — система отношений, возникающая в процессе обмена экономических благ с использованием денег в качестве актива-посредника.На финансовом рынке происходит мобилизация капитала, предоставление кредита, осуществление обменных денежных операций и размещение финансовых средств в производстве. А совокупность спроса и предложения на капитал кредиторов и заёмщиков разных стран образует мировой финансовый рынок.Исторически сформировались две основные модели финансовых рынков: финансовая система, ориентированная на банковское финансирование — bank based financial system, так называемая континентальная модель, — и финансовая система, ориентированная на рынок ценных бумаг и систему институциональных инвесторов (страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды) — market based financial system, или англо-американская модель. Для англо-американской модели характерна ориентация на публичное размещение ценных бумаг и высокий уровень развития вторичного рынка, который по объему значительно больше вторичного рынка стран континентальной Европы. Для континентальной модели характерен высокий уровень концентрации акционерных капиталов при небольшом количестве акционеров и непубличности размещения ценных бумаг, а вторичный рынок не так развит. В конце ХХ — в начале ХХІ веков во многих европейских странах финансовые рынки начали приобретать черты англо-американской модели, и происходит постепенное сближение, конвергенция континентальной и англо-американской моделей финансовых рынков.Финансовый рынок подразделяется на: Фондовый рынок Срочный рынок Денежный рынок Валютный рынок (Forex)
 • En economía, un mercado financiero es un espacio (físico o virtual) en el que se realizan los intercambios de instrumentos financieros y se definen sus precios. En general, cualquier mercado de materias primas podría ser considerado como un mercado financiero si el propósito del comprador no es el consumo inmediato del producto, sino el retraso del consumo en el tiempo.Los mercados financieros están afectados por las fuerzas de oferta y demanda. Los mercados colocan a todos los vendedores en el mismo lugar, haciendo así más fácil encontrar posibles compradores. A la economía que confía ante todo en la interacción entre compradores y vendedores para destinar los recursos se le llama economía de mercado, en contraste con la economía planificada.Los mercados financieros, en el sistema financiero, facilitan: El aumento del capital (en los mercados de capitales). La transferencia de riesgo (en los mercados de derivados). El comercio internacional (en los mercados de divisas).Son usados para reunir a aquellos que necesitan recursos financieros con aquellos que los tienen.
 • 金融市場(きんゆうしじょう、financial market)とは、資金の貸借取引が行われる場、あるいは資金需給が調整される場(市場)ないし過程のことをいい、金利はそこに成立する価格のことをいう。この場合、資金の貸借取引の範囲ないし資金の性格いかんによって、金融市場の意味も広狭さまざまに理解される。
 • Na economia, um mercado financeiro é um mecanismo que permite a compra e venda (comércio) de valores mobiliários (por exemplo ações e obrigações), mercadorias (como pedras preciosas ou produtos agrícolas), câmbio e outros bens.Existem mercados gerais, onde muitos produtos são comercializados, e mercados especializados, onde apenas uma mercadoria é negociada. Os mercados funcionam colocando muitos compradores e vendedores interessados num "lugar", tornando assim mais fácil se encontrarem uns aos outros. Uma economia que depende principalmente de interações entre compradores e vendedores para alocar recursos é conhecida como uma economia de mercado, em contraste a economia de comando ou com a economia de não-mercado, como é exemplo a economia de doação.Em finanças, os mercados financeiros permitem: A angariação de capital (no mercado de capitais) A transferência de risco (no mercado de derivados) O comércio internacional (no mercado de divisas)Normalmente quem quer ser financiado emite um recibo ao seu financiador prometendo restituir de volta o capital investido. Essas receitas são títulos que podem ser comprados ou vendidos livremente. Em troca do empréstimo de dinheiro, quem o concede(financiador) espera uma compensação sob a forma de juros ou dividendos.Em matemática financeira, o conceito de um mercado financeiro é definido em termos de um processo estocástico de movimento Browniano em tempo contínuo.
 • Pasar keuangan adalah merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan (seperti saham dan obligasi), Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan Pertambangan dan lain sebagainya.Dalam dunia keuangan, pasar keuangan ini meliputi: Penjual saham dalam memperolehkan modal melalui pasar modal; Pengalihan atas risiko pada transaksi pasar derivatif; dan Perdagangan internasional melalui pasar valuta asing.
 • Finansal piyasalar, fonların, fon fazlası olanlardan fon eksiği olanlara aktarılmasını sağlayan mekanizmalardır. Finansal piyasalar vadesi bakımından para piyasaları ve sermaye piyasaları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Para piyasaları kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Burada kısa süre ile kastedilen bir yıl ve daha kısa vadedir. Sermaye piyasaları ise uzun süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Burada ise uzun süre ile kastedilen bir yıldan uzun vadedir. Finansal piyasalar düşük işlem maliyet değeri ve etkin-piyasa hipotezini yansıtan fiyatlar olmasını da sağlar.Finansal piyasalar, birkaç yüzyılı aşkın sürede önemli derecede gelişmiş ve likiditeyi artırmak için sürekli yenilik geçirmektedir. Hem genel piyasalar (birden çok emtianın işlem gördüğü) hem de özel piyasalar (yalnızca bir emtianın işlem gördüğü) bulunmaktadır.
 • Rynek finansowy – miejsce, gdzie dokonuje się transakcji środkami pieniężnymi. Przedmiotem rynku finansowego są walory finansowe występujące w postaci zmaterializowanej lub zdematerializowanej.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 84156 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 29197 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 239 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108956715 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un marché financier est un marché sur lequel des personnes, des sociétés privées et des institutions publiques peuvent négocier des titres financiers, matières premières et autres actifs, à des prix qui reflètent l'offre et la demande.Les marchés financiers ont entre autres pour objectif de faciliter: La collecte et l'investissement de capitaux (sur les marchés de capitaux) Le transfert des risques (sur les marchés de produits dérivés) L'établissement de valeurs et de taux (cotations)
 • Finanční trh je systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty; a to na základě poptávky a nabídky. Poptávka na finančním trhu má pro pořizovaný kapitál tři kritéria: riziko likvidita výnosnost
 • 金融市場(きんゆうしじょう、financial market)とは、資金の貸借取引が行われる場、あるいは資金需給が調整される場(市場)ないし過程のことをいい、金利はそこに成立する価格のことをいう。この場合、資金の貸借取引の範囲ないし資金の性格いかんによって、金融市場の意味も広狭さまざまに理解される。
 • Pasar keuangan adalah merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan (seperti saham dan obligasi), Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan Pertambangan dan lain sebagainya.Dalam dunia keuangan, pasar keuangan ini meliputi: Penjual saham dalam memperolehkan modal melalui pasar modal; Pengalihan atas risiko pada transaksi pasar derivatif; dan Perdagangan internasional melalui pasar valuta asing.
 • Rynek finansowy – miejsce, gdzie dokonuje się transakcji środkami pieniężnymi. Przedmiotem rynku finansowego są walory finansowe występujące w postaci zmaterializowanej lub zdematerializowanej.
 • En economía, un mercado financiero es un espacio (físico o virtual) en el que se realizan los intercambios de instrumentos financieros y se definen sus precios. En general, cualquier mercado de materias primas podría ser considerado como un mercado financiero si el propósito del comprador no es el consumo inmediato del producto, sino el retraso del consumo en el tiempo.Los mercados financieros están afectados por las fuerzas de oferta y demanda.
 • Финансовый рынок (от лат. financia — наличность, доход) в экономической теории — система отношений, возникающая в процессе обмена экономических благ с использованием денег в качестве актива-посредника.На финансовом рынке происходит мобилизация капитала, предоставление кредита, осуществление обменных денежных операций и размещение финансовых средств в производстве.
 • In de economie is een financiële markt een mechanisme dat mensen in staat stelt te handelen in financiële zekerheden (zoals effecten en obligaties), grondstoffen (zoals edele metalen of agrarische goederen), en andere gemakkelijk uitwisselbare zaken van waarde, dit tegen transactiekosten en tegen prijzen die de verwachtingen van beleggers omtrent de toekomstige kasstromen weerspiegelen.Er bestaan zowel algemene markten (waar veel grondstoffen worden verhandeld) als ook gespecialiseerde markten (waar slechts één grondstof wordt verhandeld).
 • Finanzmarkt ist ein Oberbegriff für alle Märkte, auf denen ein Handel mit Kapital stattfindet. Der Unterschied zum Gütermarkt liegt vor allem in der Zukunftsbezogenheit der erworbenen Rechtsansprüche und darin, dass ausschließlich Geldzahlungen – allenfalls ergänzt durch weitere Rechtsansprüche – getauscht werden.
 • Finansal piyasalar, fonların, fon fazlası olanlardan fon eksiği olanlara aktarılmasını sağlayan mekanizmalardır. Finansal piyasalar vadesi bakımından para piyasaları ve sermaye piyasaları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Para piyasaları kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Burada kısa süre ile kastedilen bir yıl ve daha kısa vadedir. Sermaye piyasaları ise uzun süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Burada ise uzun süre ile kastedilen bir yıldan uzun vadedir.
 • С понятието финансов пазар в икономиката се означава механизмът, който позволява на участващите лесно търгуване (купуване и продаване) на финансови инструменти като ценни книжа (акции, облигации), стоки (благородни метали и селскостопански стоки) и др. с ниски транзакционни разходи.
 • 금융 시장(金融市場, financial market)은 자금 거래가 이루어지는 시장을 통틀어 이르는 말이다. 금융은 일반적으로 금전에 대한 채권·채무관계를 발생시키는데, 금융에 따른 채권과 채무의 관계를 포함하고 있는 증서를 금융 자산이라고 한다. 예를 들면 주식, 채권, 은행 예금, 보험증서 등이 금융 자산에 해당되는 것들이다. 그리고 금융이 이루어지는 시장, 즉 금융 자산이 매매되는 시장은 금융시장(financial market)이라고 하며, 금융에 관련되는 업무를 집행하는 기관을 금융 기관이라고 한다. 이에 따라 금융 자산, 금융 시장, 금융 기관이 모두 합하여져서 형성되는 제도를 금융 제도(financial system)이라고 한다.금융 시장은 다음과 같이 두 가지로 나눌 수 있다. 첫째로 간접 금융 시장이다.
 • A financial market is a market in which people and entities can trade financial securities, commodities, and other fungible items of value at low transaction costs and at prices that reflect supply and demand. Securities include stocks and bonds, and commodities include precious metals or agricultural goods.There are both general markets (where many commodities are traded) and specialized markets (where only one commodity is traded).
 • En economia, un mercat financer és un espai (no s'exigeix ​​que sigui un espai físic concret) en el qual es realitzen els intercanvis d'instruments financers i es defineixen els seus preus. En general, qualsevol mercat de matèries primeres podria ser considerat com un mercat financer si el propòsit del comprador no és el consum immediat del producte, sinó el retard del consum en el temps.Els mercats financers estan afectats per les forces d'oferta i demanda.
 • Un mercato finanziario è un luogo ideale nel quale vengono scambiati strumenti finanziari di varia natura a medio o lungo termine.Un mercato finanziario consente il trasferimento del risparmio dai soggetti che lo accumulano (soprattutto le famiglie) ai soggetti che lo richiedono (imprese) (un analogo processo di trasferimento del risparmio da soggetti accumulatori a imprese è operato anche dal Sistema Creditizio-Bancario).I soggetti che richiedono liquidità sono definiti "soggetti in disavanzo finanziario" ed emettono strumenti finanziari (depositi bancari, azioni, Buoni Ordinari del Tesoro ecc.) che cedono ai "soggetti in avanzo finanziario" in cambio di moneta.Lo scambio tra strumenti finanziari e moneta consente la redistribuzione dei rischi economici, perché vengono assunti in parte dagli acquirenti degli strumenti finanziari.
 • Na economia, um mercado financeiro é um mecanismo que permite a compra e venda (comércio) de valores mobiliários (por exemplo ações e obrigações), mercadorias (como pedras preciosas ou produtos agrícolas), câmbio e outros bens.Existem mercados gerais, onde muitos produtos são comercializados, e mercados especializados, onde apenas uma mercadoria é negociada.
rdfs:label
 • Marché financier
 • Financial market
 • Financiële markt
 • Finansal piyasalar
 • Finanzmarkt
 • Finanční trh
 • Mercado financeiro
 • Mercado financiero
 • Mercat financer
 • Mercato finanziario
 • Pasar keuangan
 • Rynek finansowy
 • Финансов пазар
 • Финансовый рынок
 • 金融市場
 • 금융 시장
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:secteurD'activité of
is foaf:primaryTopic of