Une méta-analyse est une démarche statistique combinant les résultats d'une série d'études indépendantes sur un problème donné. La méta-analyse permet une analyse plus précise des données par l'augmentation du nombre de cas étudiés et de tirer une conclusion globale. Cette démarche est largement utilisée en médecine pour l'interprétation globale d'études cliniques parfois contradictoires.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une méta-analyse est une démarche statistique combinant les résultats d'une série d'études indépendantes sur un problème donné. La méta-analyse permet une analyse plus précise des données par l'augmentation du nombre de cas étudiés et de tirer une conclusion globale. Cette démarche est largement utilisée en médecine pour l'interprétation globale d'études cliniques parfois contradictoires. Elle permet aussi de détecter les biais de méthode des études analysées.Elle peut néanmoins elle-même être sujette à un biais de publication, les chercheurs pouvant avoir moins tendance à publier une étude concluant à une absence de résultat. La première méta-analyse fut effectuée en 1904 par Karl Pearson afin d'essayer de surmonter le problème de puissance statistique réduite dans les études d'échantillons de petites tailles.Il faut attendre 1955 pour voir l'édition de la première méta-analyse d'un traitement médical et le début de sa large utilisation dans les études cliniques. Dans les années 1970, à partir des travaux de Glass, Schmidt et Hunter, des techniques analytiques plus sophistiquées voient le jour.Le terme méta-analyse, dans son sens statistique, fut utilisé pour la première fois par Glass en 1976.
 • Una metanàlisi és un estudi basat en la integració estructurada i sistemàtica de la informació obtinguda en diferents estudis clínics, sobre un problema de salut determinat. Consisteix a identificar i revisar els estudis controlats sobre un determinat problema, per tal de donar una estimació quantitativa sintètica de tots els estudis disponibles. Atès que inclou un nombre major d'observacions, una metanàlisi té un poder estadístic superior al dels assaigs clínics que inclou. Els dos principals problemes metodològics de les metanàlisis d'assaigs clínics són: L'heterogeneïtat entre els assaigs inclosos, en termes de característica clíniques i sociodemogràfiques de les poblacions en cada assaig, els mètodes d'avaluació clínica aplicats, la dosi, forma farmacèutica o pauta de dosificació del fàrmac avaluat, etc. El possible biaix de publicació, derivat del fet que no tots els assaigs clínics realment realitzats han estat publicats, per resultats negatius o no esperats.Una metanàlisi es basa principalment en una integració o reciclatge entre la informació ja obtinguda i poder obtenir una anàlisi més gran.El terme metanàlisi va ser emprat per primera vegada per General V. Glass el 1976. Inicialment va ser aplicat en les ciències socials i en psicologia. A partir de la dècada dels 80, es va començar a aplicar de forma creixent en Medicina i a partir dels 90 és molt freqüent els articles que descriuen resultats de metanàlisi en publicacions mèdiques.La primera metanàlisi va ser realitzat per Karl Pearson en 1904, en un intent de superar el problema del reduït poder estadístic dels estudis amb mostres de mida petita; si s'analitzen els resultats d'un grup d'estudis similars, es pot aconseguir una valoració més exacta dels efectes.A causa que en els resultats dels diferents estudis d'investigació, les diverses variables dependents es mesuren en diferents escales, la variable dependent en una metanàlisi és una forma de mesura de la grandària de l'efecte, com una mesura estàndard equivalent a una diferència entre les mitjanes, o l'oportunitat relativa.Les metanàlisis aporten un alt nivell de prova en l'actuació mèdica que es vol investigar, per adoptar la millor decisió sobre la cura dels pacients, segons la medicina basada en l'evidència.
 • Eine Metaanalyse ist eine Zusammenfassung von Primär-Untersuchungen zu Metadaten, die mit quantitativen, statistischen Mitteln arbeitet. Der Begriff wurde 1976 vom Psychologen Gene V. Glass (* 1940) in seinem Artikel "Primary, Secondary and Meta-Analysis of Research" eingeführt. Er definiert Metaanalyse als […] analysis of analyses. I use it to refer to the statistical analysis of a large collection on analysis results from individual studies for the purpose of integrating the findings. (deutsch: „[…] Analyse von Analysen. Damit meine ich die statistische Analyse einer großen Sammlung von Analyse-Ergebnissen mehrerer Einzelstudien, die dadurch zusammengeführt werden sollen.“). Durchgeführt wurde die erste Metaanalyse jedoch bereits 1904 von Karl Pearson, der die Teststärke von Studien mit wenigen Probanden durch Zusammenfassen erhöhen wollte.Im Gegensatz zur Methode der Metaanalyse stehen qualitative Verfahren, bei denen auf dem Wege subjektiver Einschätzung versucht wird, aus dem Inhalt der Primärstudien Schlüsse zu ziehen. Beim Verwenden qualitativer Verfahren sind fehlerhafte Schlussfolgerungen oder Auswertungen viel eher möglich als bei Metaanalysen.
 • 메타분석( - 分析, 영어: meta-analysis)은 기존 문헌을 분석하는 방법이다. 문헌연구(기존 문헌을 분석하여 평가하는 작업)는 크게 정량 접근과 정성 접근으로 나눌 수 있는데, 메타분석은 정량 접근으로, 실증연구 결과 (주로 효과크기, effect size)를 일정 기준에 따라 수집한 후 통계 절차를 거쳐 효과크기의 평균과 신뢰구간을 구하고 수집한 효과크기가 동질적인지 이질적인지 그 여부를 이질성 검정을 통해 분석한다.1970년대 중반 이후 교육심리학에서 시작된 메타분석은 이후 다양한 학문 분야에서 문헌연구 수단으로 널리 이용되고 있다. 구체적인 분석 방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는 Hedges-Olkin방법이고, 다른 하나는 Hunter-Schmidt방법이다.
 • Metaanalýza je typ vědeckého článku používaný především v biomedicíně, který je založen na statistické kombinaci výsledků dříve publikovaných výsledků. Kvalitně provedená metaanalýza má mnohem vyšší stupeň věrohodnosti než jednotlivé studie, protože spojuje vhodným způsobem data z velkého množství pokusných subjektů. Metaanalýza je považována ze jeden z nejsilnějších důkazů v hierarchii věrohodnosti důkazů běžném v moderní medicíně.
 • Metaanaliza – pojęcie z zakresu analizy danych, określające wtórne odkrywanie wiedzy metodą uogólniania informacji zawartych w publikacjach czy źródłach pierwotnych. Najczęściej metaanaliza przybiera postać przeglądu systematycznego literatury z jakiegoś obszaru, wzbogaconego o analizę (najczęściej statystyczną) uzyskanych wcześniej wyników, wnioskowanie i podsumowanie. Uważa się, że metaanaliza jest samodzielnym i pełnoprawnym rodzajem badania naukowego (z ang. integrative research lub literature-based discovery). == Przypisy ==
 • Een meta-analyse is een onderzoek waarin onderzoeken van een bepaald fenomeen worden samengevoegd om één secuurdere uitkomst te verkrijgen. Door de resultaten uit eerdere onderzoeken gezamenlijk te analyseren kunnen uitspraken gedaan en inzichten verkregen worden die op basis van elk van de afzonderlijke onderzoeken niet mogelijk waren. Doorgaans vindt ook een statistische heranalyse plaats, soms op basis van de brondata en soms op basis van reeds geaggregeerde gegevens zoals deze in wetenschappelijke publicaties over de oorspronkelijke studies verschenen zijn. Meta-analyse maakt vaak gebruik van statistiek maar is geen statistische techniek per se. Er kunnen zelfs meta-analyses op basis van kwalitatieve studies uitgevoerd worden.
 • La meta analisi è uno strumento di ricerca secondario, il cui scopo è quello di riassumere i dati provenienti da diversi strumenti di ricerca primaria, in particolare dagli studi clinici.In dettaglio essa consiste in una serie di metodi matematico-statistici per integrare i risultati di diversi studi clinici, miranti ad ottenere un unico indice quantitativo di stima che permetta di trarre conclusioni più forti di quelle tratte sulla base di ogni singolo studio. È un approccio più quantitativo della review sistematica: la ricerca di strumenti meta-analitici qualitativi è però ancora troppo poco sviluppata e non trova praticamente applicazione nelle revisioni in ambito medico.La meta analisi è uno strumento molto potente ed offre una sintesi dei risultati dei vari studi clinici, ma a farne le spese è il contenuto informativo. Questo è un limite intrinseco della procedura (ogni operazione di aggregazione di categorie o di valori fornisce un risultato che non esprime più le caratteristiche dei singoli componenti) aggravata dalla condizione di operare su scale molto grandi, quindi diverse da quelle originarie. Trarre informazioni da un sistema complesso è possibile a patto che lo studio non ne riduca eccessivamente i gradi di libertà. Nel cambio di scala, inoltre, possono acquisire rilevanza aspetti che precedentemente potevano essere considerati ininfluenti. Il risultato finale è l’astrazione del modello, plasmato sui vincoli imposti dalle condizioni di studio.
 • A metanálise ou meta-análise (do grego μετα, "depois de/além", e ανάλυση, "análise") utiliza técnicas estatísticas para combinar em uma medida resumo os resultados de estudos independentes voltados a uma única questão. As bases estatísticas da metanálise originaram-se no século XVII, na astronomia, onde se estabeleceu que a combinação dos dados de diferentes estudos poderia ser mais apropriada que a observação de alguns destes trabalhos. No século XX, o estatístico Karl Pearson foi provavelmente o primeiro pesquisador a usar técnicas formais para combinar dados de diferentes estudos médicos, quando examinou o efeito preventivo de inoculações contra febre entérica. O termo meta-analysis apareceu pela primeira vez em 1976, em um artigo do psicólogo Gene Glass, mas em um contexto filosófico, e não estatístico. Atualmente, a metanálise é uma ferramenta amplamente aceita e utilizada em várias áreas do conhecimento, como pesquisa social, educação, enfermagem A meta-análise é uma técnica estatística especialmente desenvolvida para integrar os resultados de dois ou mais estudos, sobre uma mesma questão de pesquisa, em uma revisão sistemática da literatura. Meta-análise não deve ser confundida com revisão sistemática da literatura que é o método sistemático utilizado para encontrar e avaliar críticamente todas as evidências científicas disponíveis sobre uma questão de pesquisa. O principal objetivo das revisões sistemáticas é reduzir ao mínimo a chance de erro do tipo I, ou erro sistemático, eliminando estudos com alto risco de viés, assim como reduzir o viés de publicação. A síntese produzida por meta-análise é ponderada, sendo atribuído um peso diferente a cada estudo, possibilitando assim que contribua de modo diferente para a conclusão final. O método mais utilizado para atribuir peso a cada estudo é o inverso da variância, ou seja, quanto maior a variabilidade, menor a participação do estudo na conclusão final. Devido ao aumento do tamanho das amostras por combinação dos estudos, a síntese produzida por meta-análise sobre um conjunto de estudos com boa validade reduz o nosso grau de incerteza sobre os efeitos benéficos ou indesejáveis das intervenções em saúde. Revisões sistemáticas com meta-análise são a principal diretriz que orienta as práticas de saúde baseadas em evidências
 • Мета-анализ (англ. meta-analysis) — понятие научной методологии. Означает объединение результатов нескольких исследований методами статистики для проверки одной или нескольких взаимосвязаных научных гипотез.В мета-анализе используют либо первичные данные оригинальных исследований либо обобщают опубликованные (вторичные) результаты исследований, посвящённых одной проблеме. Мета-анализ является частым, но не обязательным компонентом систематического обзора.Термин «мета-анализ» был предложен американским статистиком Джином Глассом.
 • El metaanálisis es un conjunto de herramientas estadísticas, que son útiles para sintetizar los datos de una colección de estudios; dicho meta-análisis, inicia con una estimación de cierto efecto recopilatorio (como la diferencia media, la razón de riesgo, o la correlación) de cada estudio. El metaanálisis permite ver estos efectos en contexto: si el tamaño del efecto es consistente, el efecto del tratamiento puede ser reportado como fuerte; y el tamaño del efecto puede estimarse más preciso que con un solo estudio. Si el tamaño del efecto varía, esa variación puede ser descrita y, potencialmente, explicada.El término metaanálisis, como tal, fue inicialmente aplicado en las ciencias sociales y en psicología. A partir de la década de los 80, se comenzó a aplicar de forma creciente en Medicina y a partir de los 90 es muy frecuente los artículos que describen resultados de metaanálisis en publicaciones médicas.
 • In statistics, a meta-analysis refers to methods that focus on contrasting and combining results from different studies, in the hope of identifying patterns among study results, sources of disagreement among those results, or other interesting relationships that may come to light in the context of multiple studies. In its simplest form, meta-analysis is normally done by identification of a common measure of effect size. A weighted average of that common measure is the output of a meta-analysis. The weighting is related to sample sizes within the individual studies. More generally there are other differences between the studies that need to be allowed for, but the general aim of a meta-analysis is to more powerfully estimate the true effect size as opposed to a less precise effect size derived in a single study under a given single set of assumptions and conditions. A meta-analysis therefore gives a thorough summary of several studies that have been done on the same topic, and provides the reader with extensive information on whether an effect exists and what size that effect has.Meta analysis can be thought of as "conducting research about research."Meta-analyses are often, but not always, important components of a systematic review procedure. For instance, a meta-analysis may be conducted on several clinical trials of a medical treatment, in an effort to obtain a better understanding of how well the treatment works. Here it is convenient to follow the terminology used by the Cochrane Collaboration, and use "meta-analysis" to refer to statistical methods of combining evidence, leaving other aspects of 'research synthesis' or 'evidence synthesis', such as combining information from qualitative studies, for the more general context of systematic reviews.Meta-analysis forms part of a framework called estimation statistics which relies on effect sizes, confidence intervals and precision planning to guide data analysis, and is an alternative to null hypothesis significance testing.
 • メタアナリシス(meta-analysis)とは、複数のランダム化比較試験の結果を統合し、より高い見地から分析すること、またはそのための手法や統計解析のことである。メタ分析、メタ解析とも言う。メタアナリシスは、根拠に基づいた医療において、最も質の高い根拠とされる。メタアナリシスという言葉は、情報の収集から吟味解析までのシステマティック・レビューと同様に用いられることがある。厳密に区別する場合、メタアナリシスはデータ解析の部分を指す。
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 599832 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2250 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 9 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 96231304 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une méta-analyse est une démarche statistique combinant les résultats d'une série d'études indépendantes sur un problème donné. La méta-analyse permet une analyse plus précise des données par l'augmentation du nombre de cas étudiés et de tirer une conclusion globale. Cette démarche est largement utilisée en médecine pour l'interprétation globale d'études cliniques parfois contradictoires.
 • 메타분석( - 分析, 영어: meta-analysis)은 기존 문헌을 분석하는 방법이다. 문헌연구(기존 문헌을 분석하여 평가하는 작업)는 크게 정량 접근과 정성 접근으로 나눌 수 있는데, 메타분석은 정량 접근으로, 실증연구 결과 (주로 효과크기, effect size)를 일정 기준에 따라 수집한 후 통계 절차를 거쳐 효과크기의 평균과 신뢰구간을 구하고 수집한 효과크기가 동질적인지 이질적인지 그 여부를 이질성 검정을 통해 분석한다.1970년대 중반 이후 교육심리학에서 시작된 메타분석은 이후 다양한 학문 분야에서 문헌연구 수단으로 널리 이용되고 있다. 구체적인 분석 방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는 Hedges-Olkin방법이고, 다른 하나는 Hunter-Schmidt방법이다.
 • Metaanalýza je typ vědeckého článku používaný především v biomedicíně, který je založen na statistické kombinaci výsledků dříve publikovaných výsledků. Kvalitně provedená metaanalýza má mnohem vyšší stupeň věrohodnosti než jednotlivé studie, protože spojuje vhodným způsobem data z velkého množství pokusných subjektů. Metaanalýza je považována ze jeden z nejsilnějších důkazů v hierarchii věrohodnosti důkazů běžném v moderní medicíně.
 • メタアナリシス(meta-analysis)とは、複数のランダム化比較試験の結果を統合し、より高い見地から分析すること、またはそのための手法や統計解析のことである。メタ分析、メタ解析とも言う。メタアナリシスは、根拠に基づいた医療において、最も質の高い根拠とされる。メタアナリシスという言葉は、情報の収集から吟味解析までのシステマティック・レビューと同様に用いられることがある。厳密に区別する場合、メタアナリシスはデータ解析の部分を指す。
 • Eine Metaanalyse ist eine Zusammenfassung von Primär-Untersuchungen zu Metadaten, die mit quantitativen, statistischen Mitteln arbeitet. Der Begriff wurde 1976 vom Psychologen Gene V. Glass (* 1940) in seinem Artikel "Primary, Secondary and Meta-Analysis of Research" eingeführt. Er definiert Metaanalyse als […] analysis of analyses. I use it to refer to the statistical analysis of a large collection on analysis results from individual studies for the purpose of integrating the findings.
 • Een meta-analyse is een onderzoek waarin onderzoeken van een bepaald fenomeen worden samengevoegd om één secuurdere uitkomst te verkrijgen. Door de resultaten uit eerdere onderzoeken gezamenlijk te analyseren kunnen uitspraken gedaan en inzichten verkregen worden die op basis van elk van de afzonderlijke onderzoeken niet mogelijk waren.
 • Мета-анализ (англ. meta-analysis) — понятие научной методологии. Означает объединение результатов нескольких исследований методами статистики для проверки одной или нескольких взаимосвязаных научных гипотез.В мета-анализе используют либо первичные данные оригинальных исследований либо обобщают опубликованные (вторичные) результаты исследований, посвящённых одной проблеме.
 • El metaanálisis es un conjunto de herramientas estadísticas, que son útiles para sintetizar los datos de una colección de estudios; dicho meta-análisis, inicia con una estimación de cierto efecto recopilatorio (como la diferencia media, la razón de riesgo, o la correlación) de cada estudio.
 • A metanálise ou meta-análise (do grego μετα, "depois de/além", e ανάλυση, "análise") utiliza técnicas estatísticas para combinar em uma medida resumo os resultados de estudos independentes voltados a uma única questão. As bases estatísticas da metanálise originaram-se no século XVII, na astronomia, onde se estabeleceu que a combinação dos dados de diferentes estudos poderia ser mais apropriada que a observação de alguns destes trabalhos.
 • In statistics, a meta-analysis refers to methods that focus on contrasting and combining results from different studies, in the hope of identifying patterns among study results, sources of disagreement among those results, or other interesting relationships that may come to light in the context of multiple studies. In its simplest form, meta-analysis is normally done by identification of a common measure of effect size. A weighted average of that common measure is the output of a meta-analysis.
 • Metaanaliza – pojęcie z zakresu analizy danych, określające wtórne odkrywanie wiedzy metodą uogólniania informacji zawartych w publikacjach czy źródłach pierwotnych. Najczęściej metaanaliza przybiera postać przeglądu systematycznego literatury z jakiegoś obszaru, wzbogaconego o analizę (najczęściej statystyczną) uzyskanych wcześniej wyników, wnioskowanie i podsumowanie. Uważa się, że metaanaliza jest samodzielnym i pełnoprawnym rodzajem badania naukowego (z ang.
 • Una metanàlisi és un estudi basat en la integració estructurada i sistemàtica de la informació obtinguda en diferents estudis clínics, sobre un problema de salut determinat. Consisteix a identificar i revisar els estudis controlats sobre un determinat problema, per tal de donar una estimació quantitativa sintètica de tots els estudis disponibles. Atès que inclou un nombre major d'observacions, una metanàlisi té un poder estadístic superior al dels assaigs clínics que inclou.
 • La meta analisi è uno strumento di ricerca secondario, il cui scopo è quello di riassumere i dati provenienti da diversi strumenti di ricerca primaria, in particolare dagli studi clinici.In dettaglio essa consiste in una serie di metodi matematico-statistici per integrare i risultati di diversi studi clinici, miranti ad ottenere un unico indice quantitativo di stima che permetta di trarre conclusioni più forti di quelle tratte sulla base di ogni singolo studio.
rdfs:label
 • Méta-analyse
 • Meta-analisi
 • Meta-analyse
 • Meta-analysis
 • Metaanaliza
 • Metaanalyse
 • Metaanalýza
 • Metaanálisis
 • Metanàlisi
 • Metanálise
 • Мета-анализ
 • メタアナリシス
 • 메타분석
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of