La lithosphère (littéralement, la « sphère de pierre ») est l'enveloppe terrestre rigide de la surface de la terre. Elle comprend la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur.Elle est divisée en un certain nombre de plaques tectoniques, également appelées plaques lithosphériques. La lithosphère rigide, repose sur l'asthénosphère, solide mais ductile, plus facilement déformable car constituée de roches de relativement faible viscosité.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La lithosphère (littéralement, la « sphère de pierre ») est l'enveloppe terrestre rigide de la surface de la terre. Elle comprend la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur.Elle est divisée en un certain nombre de plaques tectoniques, également appelées plaques lithosphériques. La lithosphère rigide, repose sur l'asthénosphère, solide mais ductile, plus facilement déformable car constituée de roches de relativement faible viscosité.
 • Литосфе́ра (от греч. λίθος — камень и σφαίρα — шар, сфера) — твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части мантии, до астеносферы, где скорости сейсмических волн понижаются, свидетельствуя об изменении пластичности пород. В строении литосферы выделяют подвижные области (складчатые пояса) и относительно стабильные платформы.Блоки литосферы — литосферные плиты — двигаются по относительно пластичной астеносфере. Изучению и описанию этих движений посвящен раздел геологии о тектонике плит.Литосфера под океанами и континентами значительно различается. Литосфера под континентами состоит из осадочного, гранитного и базальтового слоев общей мощностью до 80 км. Литосфера под океанами перетерпела множество этапов частичного плавления в результате образования океанической коры, она сильно обеднена легкоплавкими редкими элементами, в основном состоит из дунитов и гарцбургитов, её толщина составляет 5—10 км, а гранитный слой полностью отсутствует.Для обозначения внешней оболочки литосферы применялся ныне устаревший термин сиаль, происходящий от названия основных элементов горных пород Si (лат. Silicium — кремний) и Al (лат. Aluminium — алюминий).Изменение положения материков показывают , что плиты сдвигаются. Это действительно так, но это движение настолько медленное , что мы с вами его не замечаем . Оно может приостанавливаться, замедляться или ускоряться.Литосферные плиты впаяны в вещество мантии и перемещаются вместе с ней - это горизонтальное движение литосферы. Но литосфера изменяет и своё положение вертикально - это медленное поднятие и опускание материков.
 • La litosfera (dal greco: λίθος (lithos)="pietra, roccia" + σφαίρα (sfaira)="sfera", vale a dire "sfera rocciosa") è la parte rigida esterna del pianeta Terra. Comprende la crosta terrestre e la porzione del mantello esterno, fino all'astenosfera, che mantiene un comportamento elastico.
 • リソスフェア(lithosphere)は、岩石圏とも呼ばれ、地球の地殻とマントル最上部の固い岩盤を併せた部分の総称である。プレートとほぼ同じ。ただし、もともとプレートテクトニクスにおいて、「プレート」は剛体(いかなる力が加わっても決して変形しない理想的な物体)として定義されているのに対して、「リソスフェア」という言葉は地球表面で弾性体として挙動する部分を指す。プレート、あるいはリソスフェアは14枚に分かれて地球表面を覆っており、それぞれが互いに相対運動している。相対運動速度は場所によって異なり、年間数mmから10cm程度である。リソスフェアの下はアセノスフェアという、より高温かつ流動的な層を覆う板である。この流体層の存在によってプレート間の相対運動が可能になっている。アセノスフェアのさらに下にはメソスフェア(下部マントル)、さらには核(コア)がある。海嶺周辺は温度が高いためリソスフェアは薄い。時間が経ち海嶺から遠ざかるにつれて、より深部の高温部分が冷えて弾性的性質を獲得する。こうして、リソスフェアは時間とともに厚くなる。
 • Литосферата (от гръцки λίθος — камък и σφαίρα — сфера) е най-горната твърда обвивка на нашата планета. Тя включва земна кора и най-горните части на мантията разположени над астеносферата. От физико-механична гледна точка това е здрав, крехък и еластичен слой, който е в състояние да понесе високи натоварвания (до 1kbar). Отделянето на литосферата от астеносферата се базира на реологични свойства, а не на химични. В повечето случаи долната граница на литосферата е рязка, като на дълбочина 100-150 км има една забележителна зона с ниски скорости на сеизмичните вълни. Тя се нарича зона с нисък вискозитет ( low viscozity zone или LVZ) и се разполага под повечето платформни области и горната ѝ граница съвпада с основата на литосферата. Под СОХ и континенталните рифове тази зона може да достигне до границата на Мохоровичич (под 2.5км). LVZ е слабопредставена под повечето докамбрийски щитове и вероятно не съществува под архайските, където литосферата е с дебелина над 300 км. Тази зона, която е резултат от топене на горната мантия играе главна роля плейттектониката, осигурявайки нисковискозен слой, върху който плочите се плъзгат с много малко триене. От температурна гледна точка LVZ съвпада с изотерма съответстваща на температурата на солидуса на скалите. Дебелината на литосферата в различните участъци е различна и се определя по различни способи: чрез геотермичен градиент (изчислявайки дълбочина на солидуса); чрез сеизмични изследвания (зона с рязко падане на скоростта на вълните и загуба на отражение); чрез изучаване характера на пластични деформации в литосферата.Дебелината на литосферата варира между 50-120км, като достига до 300 км. Под СОХ тя може да е с дебелина 5-6 км. Литосферата е прекъсната в тесни удължени зони, които в съвременния релеф отговарят на главните активни тектонски зони (СОХ и съвременните дълбоководни бразди и по протеженията на трансформните разломи пресичащи СОХ). В останалите участъци литосферата е непрекъсната и оформя отделни тънки блокове, някои от които с огромни размери и се наричат плочи. В латерално направление от физико-механична гледна точка тези плочи се проявяват като безкрайни твърди и крехки и имат устойчиво съпротивление на напрежението на срязване.
 • Litosféra je kamenný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště. Její tloušťka se pohybuje obvykle v rozpětí 70-100 km, extrémní hodnoty představují zhruba 2 km, kterých dosahuje na oceánské kůře, a 150 km, kterých dosahuje pod masívy horstev. Skládá se ze 7 velkých desek a 12 menších.Litosféra nepředstavuje kompaktní obal, je rozčleněna na mohutné bloky - litosférické desky, které „plavou“ na plastické vrstvě zemského pláště (tzv. astenosféra). Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské, které se navzájem k sobě neustále pohybují a tak přeměňují tvář planety Země. Jejich pohyb je vůči sobě těžké popisovat a tak se jejich pohyb vztahuje vzhledem k osám Země anebo k horkým skvrnám (hot spots). To že se litosférické desky pohybují, můžeme pozorovat pomocí geodetických měření magnetických anomálií tzv. paleomagnetismus opsaných kružnic kolem transformích zlomůLitosférické desky se k sobě buď: přibližují – dvě litosférické desky se pohybují proti sobě, což má za následek jejich srážku. Jedná se o tzv. zemětřesení pohyb konvergentní. Můžou nastat následující možnosti, jedna deska se začne podsouvat pod druhou (subdukce – typická pro oceánsko-kontinentální rozhraní; obdukce – oceánská deska se začne nasouvat na pevninskou desku) anebo se dvě pevninské desky zapříčí a nastane horotvorný proces (orogeneze). Příkladem je kolize Eurasijské a Indické desky, což vyúsťuje ve vznik Himalájí. oddalují – jedná se o pohyb divergentní, typický je pro středooceánské hřbety, kde vzniká nová oceánská kůra. Příkladem je Středoatlantský hřbet. transformní rozhraní – jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe, čímž vzniká tzv. transformní zlom. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení. Příkladem je zlom San Andreas v Kalifornii v USA. trojný bod – místo, kde se sevají tři tektonické desky.Myšlenku deskové tektoniky jako první vyslovil německý geolog A. Wegener (1880–1930) ve 20. letech 20. století, když si povšiml zvláštní podobnosti mezi pobřežím Jižní Ameriky a Afriky. Myšlenka se ale naplno ujala až s dalšími vědeckými objevy v 60. letech 20. století, kdy se práce ujali geologové Wilson, La Pichon a Hess.Teorie deskové tektoniky vysvětluje: pohyb litosférických desek přenos energie a tepla mezi vnitřním a vnějším obalem látkovou a chemickou bilancí zemské kůry a zemského pláštěAby teorie mohla být uvedena v praxi, musí předpokládat čtyři podmínky: existence inhomogenit a nespojitostí v zemské kůře přítomnost plastické vrstvy tzv. astenosféry při těchto pochodech se rozměry Země ani nezmenšují ani nezvětšují stálou teplotu zemského povrchu
 • Litosfer adalah kulit terluar dari planet berbatu. Litosfer berasal dari kata Yunani, lithos (λίθος) yang berarti berbatu, dan sphere (σφαῖρα) yang berarti padat. Litosfer berasal dari kata lithos artinya batuan, dan sphere artinya lapisan. Secara harfiah litosfer adalah lapisan Bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit Bumi. Pada lapisan ini pada umumnya terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan Si02, itulah sebabnya lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat dan memiliki ketebalan rata-rata 30 km yang terdiri atas dua bagian, yaitu Litosfer atas (merupakan daratan dengan kira-kira 35% atau 1/3 bagian) dan Litosfer bawah (merupakan lautan dengan kira-kira 65% atau 2/3 bagian).Litosfer Bumi meliputi kerak dan bagian teratas dari mantel Bumi yang mengakibatkan kerasnya lapisan terluar dari planet Bumi. Litosfer ditopang oleh astenosfer, yang merupakan bagian yang lebih lemah, lebih panas, dan lebih dalam dari mantel. Batas antara litosfer dan astenosfer dibedakan dalam hal responnya terhadap tegangan: litosfer tetap padat dalam jangka waktu geologis yang relatif lama dan berubah secara elastis karena retakan-retakan, sednagkan astenosfer berubah seperti cairan kental. Litosfer terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang mengakibatkan terjadinya gerak benua akibat konveksi yang terjadi dalam astenosfer. Konsep litosfer sebagai lapisan terkuat dari lapisan terluar Bumi dikembangkan oleh Barrel pada tahun 1914, yang menulis serangkaian paper untuk mendukung konsep itu. konsep yang berdasarkan pada keberadaan anomali gravitasi yang signifikan di atas kerak benua, yang lalu ia memperkirakan keberadaan lapisan kuat (yang ia sebut litosfer) di atas lapisan lemah yang dapat mengalir secara konveksi (yang ia sebut astenosfer). Ide ini lalu dikembangkan oleh Daly pada tahun 1940, dan telah diterima secara luas oleh ahli geologi dan geofisika. Meski teori tentang litosfer dan astenosfer berkembang sebelum teori lempeng tektonik dikembangkan pada tahun 1960, konsep mengenai keberadaan lapisan kuat (litosfer) dan lapisan lemah (astenosfer) tetap menjadi bagian penting dari teori tersebut. Terdapat dua tipe litosfer Litosfer samudra, yang berhubungan dengan kerak samudra dan berada di dasar samdura Litosfer benua, yang berhubungan dengan kerak benuaLitosfer samudra memiliki ketebalan 50-100 km, sementara litosfer benua memiliki kedalaman 40-200 km. Kerak benua dibedakan dengan lapisan mantel atas karena keberadaan lapisan Mohorovicic
 • La litosfera (del grec λίθος, "pedra" i σφαίρα, "esfera") és la capa superficial de la Terra sòlida, caracteritzada per la seva rigidesa. Està formada per l'escorça terrestre i per la zona contigua, la més externa, del mantell residual, i «flota» sobre l'astenosfera, una capa «tova» que forma part del mantell superior. És la zona on es produeix, en interacció amb l'astenosfera, la tectònica de plaques.La litosfera està fragmentada en una sèrie de plaques tectòniques o litosfèriques, a les vores de les quals es concentren els fenòmens geològics endògens, com el magmatisme (inclòs el vulcanisme), la sismeticitat o l'orogènesi. Les plaques poden ser oceàniques o mixtes, cobertes en part per escorça de tipus continental.
 • The lithosphere (Ancient Greek: λίθος [lithos] for "rocky", and σφαῖρα [sphaira] for "sphere") is the rigid outermost shell of a rocky planet defined on the basis of the mechanical properties. On Earth, it comprises the crust and the portion of the upper mantle that behaves elastically on time scales of thousands of years or greater. The outermost shell of a rocky planet defined on the basis of the chemistry and mineralogy is a crust.
 • 암석권(Lithosphere) 또는 암권(석권)은 지구의 최외각 구각이다. 지구 위에서, 암권은 모호로비치치 불연속면을 경계로 그 아래의 연약권과 구분하며, 지각과 거기에 붙어 있는 맨틀의 최상층을 포함한다. 암석권-연약권의 경계의 기반은 거의 맨틀 내의 융점의 깊이에 해당한다. 지구 대류 시스템의 전도 냉각 표면으로 암석권은 시간의 흐름에 따라 두꺼워진다. 암석권은 서로 독립적으로 움직이는 다수의 판으로 구성되어 있다. 이 암석권 판의 움직임은 판구조론으로 기술된다.지구의 강한 외층으로서 암석권의 개념은 바렐에 의해 개발되었다. 그의 개념은 대륙지각 위에 충분한 이상 중력의 존재로부터 발전되었으며, 그 사실로부터 그는 흐를 수 있는 약한 층(그것을 그는 연약권이라 불렀다.) 위에 암권이라 불리는 딱딱한 상부층이 존재함을 유추하였다. 이들 개념들은 달리(1940년)에 의해 확장되었고 지질학자와 지구물리학자들에게 널리 받아들여졌다.지구의 외층이 암석권과 연약권으로 나뉘는 것은 외부 지구가 맨틀과 지각으로 화학적으로 구분하는 것과 혼동하여서는 안 된다. 모든 지각은 암석권 내에 있지만 암석권은 일반적으로 지각보다 더 많은 맨틀을 포함하는데 두 종류의 암권이 있다. 대양 판은 대양 지각과 관련된다. 대륙 판은 대륙지각과 관련된다.대양판은 전형적으로 50~100km 두께(그러나 중앙해령은 지각보다 두껍지 않다)인반면 대륙판은 약 150km 두께이며 지각 50km와 상층 맨틀의 100km 이상으로 구성된다. 대양판은 주로 고철질(mafic)의 지각과 초고철질(Ultramafic)의 맨틀로 구성되며 대륙판보다 고밀도이다. 지각은 모호면에서 발생하는 화학 조성 내의 변화로 상부 맨틀과 구분된다. 대양판은 태어난 지 약 수천만 년 동안은 연약권보다 저밀도이지만 이후에는 연약권보다 더 무거워진다. 전도에 의해 연약권이 식어 상부부터 암석권으로 편입되기 때문이다.성숙한 대양판이 그 아래의 연약권보다 무겁기 때문에 해구에서 해양판이 암석권 아래로 가라앉을 수 있다. 올라타는 암석권은 대양판일수도 있고 대륙판일 수 있다. 새로운 대양판은 중앙 해령에서 일정하게 생성되고 있고 소멸영역에서 맨틀로 되돌아간다.가장 오래된 대양판의 나이는 약 천 7백만 년 이다. 한편 대륙 암권의 많은 부분은 10억 년 이상이다. 암석권의 구분되는 특징은 그것의 물성이다. 암석권은 지질학적 시간 규모에서도 탄성체로 행동하며, 주로 깨지는 과정을 통하여 변형된다. 한편 연약권(암권 아래 맨틀, 연약권)은 열로 연화되고 비탄성 변형을 통해 변형이 발생한다. 지구 과학자들은 킴벌라이트와 다른 화산 파이프내에서 성장한 맨틀 포획암을 검사하여 하부 대륙 맨틀의 특성을 직접 연구할 수 있다.
 • A litoszféra a Föld külső, a kéregből és a legfelső köpenyből álló, szilárd, merev kőzetburka, amely a köpeny asztenoszféra nevű, képlékeny részén úszik. A litoszféra szokásos vastagsága 70–150 km: az óceánok alatt vékonyabb, a kontinensek alatt vastagabb. A litoszféra nem egységes héj, hanem több, különböző méretű kőzetlemezből áll. Ezek mozgásának természetével és okaival foglalkozik a lemeztektonika.Az úgynevezett konvekciós cellákban felemelkedik a köpeny anyaga, és a litoszféra alján elterülve szétnyomja egymástól a litoszféralemezeket. Az ezek között felnyíló résben, az óceánközépi hátságok mintegy 75–80 ezer km hosszú, összefüggő vonulatán alakul ki a megszilárdult magmából az új óceáni kéreg, a régi pedig betolódik a kontinensek (vagy más óceáni lemezek) alá: ez a folyamat a szubdukció. Két, egymásnak torlódó kontinentális lemez ütközése és a köztük rekedt anyag feltorlódása a kollízió.A litoszféralemezek között megkülönböztetjük az: óceáni és a kontinentálistípusúakat.Az óceáni litoszféra rendszerint 50–100 km vastag, de az ócéánközépi hátságok alatt nem vastagabb a földkéregnél. A kontinentális litoszféralemez kb. 150 km vastag, amiből mintegy 50 km a földkéreg, 100 a földköpeny felső része. Az óceáni litoszféralemez rendszerint sűrűbb, mint a kontinentális, mert mafikus, illetve ultramafikus kőzetekből áll.A litoszféralemezeket a köpenyáramlások mozgatják. Egymáshoz ütközve gyakorta felmorzsolódnak, szemben a jóval képlékenyebb asztenoszférával, ami plasztikusan deformálódik.
 • Litosfera, sklerosfera – zewnętrzna sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską i warstwę perydotytową zaliczaną do górnej części płaszcza ziemskiego. Termin "litosfera" jest często błędnie używany jako zamiennik terminu "skorupa ziemska". Litosfera jest pojęciem szerszym niż skorupa ziemska. Jest ściśle związana z biosferą oraz hydrosferą, a także atmosferą. Miąższość litosfery wynosi od ok. 10-100 km a jej temperatura dochodzi do 700°C.Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje litosfery: kontynentalną i oceaniczną. Występuje też litosfera pośrednia nazywana sublitosferą.
 • A litosfera (do grego "lithos" = pedra) é a camada sólida mais externa de um planeta rochoso e é constituída por rochas e solo. No caso da Terra, é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Apresenta uma espessura variável, sendo mais espessa sob as grandes cadeias montanhosas.. Está dividida em placas tectónicas.É um dos três principais grandes ambientes físicos da Terra, ao lado da hidrosfera e da atmosfera, que, na sua relação enquanto suportes de vida, constituem a biosfera.Composta pelas rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, a litosfera cobre toda a superfície da Terra, desde o topo do Monte Evereste até as profundezas das Fossas Marianas. Nas regiões continentais é constituída principalmente por rochas graníticas, ricas em alumínio e silício (a crosta continental), também denominada de Sial. Já nas áreas oceânicas predominam as rochas basálticas (crosta oceânica) compostas por minerais ricos em silício e magnésio, denominada de Sima.A estrutura da litosfera vem-se alterando através dos tempos, seja pela ação dos chamados agentes externos (meteorismiodermoplastia, erosdemorsplatia , antropismoplaty), seja pela atuação dos agentes internos: falhas e dobramentos que conduzem à formação de montanhas ou vulcanismos.== Referências ==
 • De lithosfeer of steenschaal is het buitenste gedeelte van de vaste Aarde en is ongeveer 80 km dik (Afhankelijk van of het oceanische of continentale lithosfeer betreft). De lithosfeer verschilt van de onderliggende asthenosfeer doordat het gesteente kouder, sterker en rigider is. De aardkorst is een deel van de lithosfeer.
 • Die Lithosphäre [litoˈsfɛːrə] (feste Gesteinshülle, von griechisch λίθος líthos ‚Stein‘ und σφαίρα sphära ‚Kugel‘) bildet im rheologischen Modell des Erdinneren die äußerste Schicht der Erde. Sie umfasst die Erdkruste und den äußersten Teil des Erdmantels, den lithosphärischen Mantel, und ihre mechanischen Eigenschaften können vereinfacht als elastisch bezeichnet werden.
 • Litosfera (grezieratik λίθος, líthos, "harri" + σφαίρα, sféra, "esfera") lur solidoko geruzarik azalekoena eta bere zurruntasuna da bere ezaugarririk nabarmenena,plaka litosferikotan banatuta dago:litosfera kontinentala eta litosfera ozeanikoa. Litosferak bi zati ditu: lurrazala eta mantuaren lehenengo 40 kilometroak.Litosfera astenosferaren gainean dago, eta bi geruza horienen arteko elkarreraginaren ondorioz sortezen dira hain ezagunak diren mugimendu tektonikoak.Lurrazala guztiz zurruna izan arren, plaka tektoniko izeneko puska handietan dago zatitua. Eta plaka horien ertzeetan gertzatzen dira fenomeno geologiko garrantzitsuenak (sumendiak, lurrikarak...).
 • La litosfera o litósfera (del griego λίθος, litos, ‘piedra’ y σφαίρα, sphaíra, ‘esfera’) es la capa sólida superficial de la Tierra, caracterizada por su rigidez. Está formada por la corteza terrestre y por la corteza continental, la más externa, del manto residual, y «flota» sobre la astenósfera, una capa «blanda» que forma parte del manto superior. La litosfera suele tener un espesor aproximado de 50 a 300 km, siendo su límite externo la superficie terrestre. El límite inferior varía dependiendo de la definición de litósfera que se ocupe.La litosfera está fragmentada en una serie de placas tectónicas o litosféricas, en cuyos bordes se concentran los fenómenos geológicos endógenos, como el magmatismo (incluido el vulcanismo), la sismicidad o la orogénesis.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 37617 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4477 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 39 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110911959 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La lithosphère (littéralement, la « sphère de pierre ») est l'enveloppe terrestre rigide de la surface de la terre. Elle comprend la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur.Elle est divisée en un certain nombre de plaques tectoniques, également appelées plaques lithosphériques. La lithosphère rigide, repose sur l'asthénosphère, solide mais ductile, plus facilement déformable car constituée de roches de relativement faible viscosité.
 • La litosfera (dal greco: λίθος (lithos)="pietra, roccia" + σφαίρα (sfaira)="sfera", vale a dire "sfera rocciosa") è la parte rigida esterna del pianeta Terra. Comprende la crosta terrestre e la porzione del mantello esterno, fino all'astenosfera, che mantiene un comportamento elastico.
 • リソスフェア(lithosphere)は、岩石圏とも呼ばれ、地球の地殻とマントル最上部の固い岩盤を併せた部分の総称である。プレートとほぼ同じ。ただし、もともとプレートテクトニクスにおいて、「プレート」は剛体(いかなる力が加わっても決して変形しない理想的な物体)として定義されているのに対して、「リソスフェア」という言葉は地球表面で弾性体として挙動する部分を指す。プレート、あるいはリソスフェアは14枚に分かれて地球表面を覆っており、それぞれが互いに相対運動している。相対運動速度は場所によって異なり、年間数mmから10cm程度である。リソスフェアの下はアセノスフェアという、より高温かつ流動的な層を覆う板である。この流体層の存在によってプレート間の相対運動が可能になっている。アセノスフェアのさらに下にはメソスフェア(下部マントル)、さらには核(コア)がある。海嶺周辺は温度が高いためリソスフェアは薄い。時間が経ち海嶺から遠ざかるにつれて、より深部の高温部分が冷えて弾性的性質を獲得する。こうして、リソスフェアは時間とともに厚くなる。
 • The lithosphere (Ancient Greek: λίθος [lithos] for "rocky", and σφαῖρα [sphaira] for "sphere") is the rigid outermost shell of a rocky planet defined on the basis of the mechanical properties. On Earth, it comprises the crust and the portion of the upper mantle that behaves elastically on time scales of thousands of years or greater. The outermost shell of a rocky planet defined on the basis of the chemistry and mineralogy is a crust.
 • De lithosfeer of steenschaal is het buitenste gedeelte van de vaste Aarde en is ongeveer 80 km dik (Afhankelijk van of het oceanische of continentale lithosfeer betreft). De lithosfeer verschilt van de onderliggende asthenosfeer doordat het gesteente kouder, sterker en rigider is. De aardkorst is een deel van de lithosfeer.
 • Die Lithosphäre [litoˈsfɛːrə] (feste Gesteinshülle, von griechisch λίθος líthos ‚Stein‘ und σφαίρα sphära ‚Kugel‘) bildet im rheologischen Modell des Erdinneren die äußerste Schicht der Erde. Sie umfasst die Erdkruste und den äußersten Teil des Erdmantels, den lithosphärischen Mantel, und ihre mechanischen Eigenschaften können vereinfacht als elastisch bezeichnet werden.
 • 암석권(Lithosphere) 또는 암권(석권)은 지구의 최외각 구각이다. 지구 위에서, 암권은 모호로비치치 불연속면을 경계로 그 아래의 연약권과 구분하며, 지각과 거기에 붙어 있는 맨틀의 최상층을 포함한다. 암석권-연약권의 경계의 기반은 거의 맨틀 내의 융점의 깊이에 해당한다. 지구 대류 시스템의 전도 냉각 표면으로 암석권은 시간의 흐름에 따라 두꺼워진다. 암석권은 서로 독립적으로 움직이는 다수의 판으로 구성되어 있다. 이 암석권 판의 움직임은 판구조론으로 기술된다.지구의 강한 외층으로서 암석권의 개념은 바렐에 의해 개발되었다. 그의 개념은 대륙지각 위에 충분한 이상 중력의 존재로부터 발전되었으며, 그 사실로부터 그는 흐를 수 있는 약한 층(그것을 그는 연약권이라 불렀다.) 위에 암권이라 불리는 딱딱한 상부층이 존재함을 유추하였다.
 • A litoszféra a Föld külső, a kéregből és a legfelső köpenyből álló, szilárd, merev kőzetburka, amely a köpeny asztenoszféra nevű, képlékeny részén úszik. A litoszféra szokásos vastagsága 70–150 km: az óceánok alatt vékonyabb, a kontinensek alatt vastagabb. A litoszféra nem egységes héj, hanem több, különböző méretű kőzetlemezből áll.
 • A litosfera (do grego "lithos" = pedra) é a camada sólida mais externa de um planeta rochoso e é constituída por rochas e solo. No caso da Terra, é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Apresenta uma espessura variável, sendo mais espessa sob as grandes cadeias montanhosas..
 • Litosfera, sklerosfera – zewnętrzna sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską i warstwę perydotytową zaliczaną do górnej części płaszcza ziemskiego. Termin "litosfera" jest często błędnie używany jako zamiennik terminu "skorupa ziemska". Litosfera jest pojęciem szerszym niż skorupa ziemska. Jest ściśle związana z biosferą oraz hydrosferą, a także atmosferą. Miąższość litosfery wynosi od ok.
 • Литосферата (от гръцки λίθος — камък и σφαίρα — сфера) е най-горната твърда обвивка на нашата планета. Тя включва земна кора и най-горните части на мантията разположени над астеносферата. От физико-механична гледна точка това е здрав, крехък и еластичен слой, който е в състояние да понесе високи натоварвания (до 1kbar). Отделянето на литосферата от астеносферата се базира на реологични свойства, а не на химични.
 • La litosfera (del grec λίθος, "pedra" i σφαίρα, "esfera") és la capa superficial de la Terra sòlida, caracteritzada per la seva rigidesa. Està formada per l'escorça terrestre i per la zona contigua, la més externa, del mantell residual, i «flota» sobre l'astenosfera, una capa «tova» que forma part del mantell superior.
 • Litosfera (grezieratik λίθος, líthos, "harri" + σφαίρα, sféra, "esfera") lur solidoko geruzarik azalekoena eta bere zurruntasuna da bere ezaugarririk nabarmenena,plaka litosferikotan banatuta dago:litosfera kontinentala eta litosfera ozeanikoa.
 • La litosfera o litósfera (del griego λίθος, litos, ‘piedra’ y σφαίρα, sphaíra, ‘esfera’) es la capa sólida superficial de la Tierra, caracterizada por su rigidez. Está formada por la corteza terrestre y por la corteza continental, la más externa, del manto residual, y «flota» sobre la astenósfera, una capa «blanda» que forma parte del manto superior. La litosfera suele tener un espesor aproximado de 50 a 300 km, siendo su límite externo la superficie terrestre.
 • Litosfer adalah kulit terluar dari planet berbatu. Litosfer berasal dari kata Yunani, lithos (λίθος) yang berarti berbatu, dan sphere (σφαῖρα) yang berarti padat. Litosfer berasal dari kata lithos artinya batuan, dan sphere artinya lapisan. Secara harfiah litosfer adalah lapisan Bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit Bumi.
 • Litosféra je kamenný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště. Její tloušťka se pohybuje obvykle v rozpětí 70-100 km, extrémní hodnoty představují zhruba 2 km, kterých dosahuje na oceánské kůře, a 150 km, kterých dosahuje pod masívy horstev. Skládá se ze 7 velkých desek a 12 menších.Litosféra nepředstavuje kompaktní obal, je rozčleněna na mohutné bloky - litosférické desky, které „plavou“ na plastické vrstvě zemského pláště (tzv. astenosféra).
 • Литосфе́ра (от греч. λίθος — камень и σφαίρα — шар, сфера) — твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части мантии, до астеносферы, где скорости сейсмических волн понижаются, свидетельствуя об изменении пластичности пород. В строении литосферы выделяют подвижные области (складчатые пояса) и относительно стабильные платформы.Блоки литосферы — литосферные плиты — двигаются по относительно пластичной астеносфере.
rdfs:label
 • Lithosphère
 • Lithosfeer
 • Lithosphere
 • Lithosphäre
 • Litosfer
 • Litosfera
 • Litosfera
 • Litosfera
 • Litosfera
 • Litosfera
 • Litosfera
 • Litosféra
 • Litoszféra
 • Литосфера
 • Литосфера
 • リソスフェア
 • 암권
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of